Top Banner
RACUNARSKE MREZE RACUNARSKE MREZE Milan Ilic I2 Milan Ilic I2 Marko Petrovic Marko Petrovic Uros Stojiljko Uros Stojiljkov
23

Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

Nov 29, 2014

Download

Documents

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

RACUNARSKE RACUNARSKE MREZEMREZE

Milan Ilic I2Milan Ilic I2

Marko Petrovic I2Marko Petrovic I2

Uros Stojiljkovic I2Uros Stojiljkovic I2

Page 2: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

RACUNARSKE MREZERACUNARSKE MREZE

Računarska mrežaRačunarska mreža je pojam koji se je pojam koji se odnosi na racunare i druge uredjaje odnosi na racunare i druge uredjaje koji su međusobno povezani koji su međusobno povezani kablovima ili na drugi način, a u kablovima ili na drugi način, a u svrhu međusobne komunikacije i svrhu međusobne komunikacije i deljenja podataka. deljenja podataka.

Page 3: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

U racunarskoj mrezi mogu biti : U racunarskoj mrezi mogu biti : Hubovi (razvodnici)Hubovi (razvodnici)Svicevi (skretnice, komutatori) Svicevi (skretnice, komutatori) Ruteri (usmerivači) Ruteri (usmerivači)

RACUNARSKE MREZERACUNARSKE MREZE

Page 4: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

RACUNARSKE MREZERACUNARSKE MREZE

Različite tehnologije mogu se Različite tehnologije mogu se koristiti za prenos podataka s jednog koristiti za prenos podataka s jednog mesta na drugo, uključujući kablove, mesta na drugo, uključujući kablove, radio talase i mikrotalasni prenos. radio talase i mikrotalasni prenos.

Page 5: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

Džordž Stibic i Semjuel Džordž Stibic i Semjuel Vilijams napravili su Complex Vilijams napravili su Complex Number Computer, računar Number Computer, računar koji je imao 400 telefonskih koji je imao 400 telefonskih releja i bio je povezan s tri releja i bio je povezan s tri teleprintera, prethodnika teleprintera, prethodnika današnjih terminala. današnjih terminala.

Istorija racunarskih Istorija racunarskih mrezamreza

Page 6: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

Prvo prenošenje instrukcija između Prvo prenošenje instrukcija između računskih mašina bilo je 1940. računskih mašina bilo je 1940. godine kada je Stibic iskoristio tele-godine kada je Stibic iskoristio tele-mašinu za kucanje (TTY), pomoću mašinu za kucanje (TTY), pomoću koje je poslao instrukcije sa njegovog koje je poslao instrukcije sa njegovog Model K sa Univerziteta Dartmot u Model K sa Univerziteta Dartmot u Novom Hempširu na Complex Novom Hempširu na Complex Number Calculator u Njujorku, a Number Calculator u Njujorku, a rezultate je primio istim putem. rezultate je primio istim putem.

Istorija racunarskih Istorija racunarskih mrezamreza

Page 7: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

Istorija racunarskih Istorija racunarskih mrezamreza

J.C.R. Liklider i Lorens Roberts J.C.R. Liklider i Lorens Roberts pokrenuli su u okviru Agencije za pokrenuli su u okviru Agencije za napredne istraživačke projekte novi napredne istraživačke projekte novi program (ARPA), za koji je Robrts program (ARPA), za koji je Robrts objavio celokupni plan 1967. godine objavio celokupni plan 1967. godine - tzv. ARPAnet, prvu računarsku - tzv. ARPAnet, prvu računarsku mrežu sa komutiranjem paketa.mrežu sa komutiranjem paketa.

Prvi komutatori bili su procesori Prvi komutatori bili su procesori interfejsnih poruka (IMP). interfejsnih poruka (IMP).

Page 8: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

Istorija racunarskih Istorija racunarskih mrezamreza

Najvažniji događaj je pojava WWW-a Najvažniji događaj je pojava WWW-a (World Wide Web)), koji je internet (World Wide Web)), koji je internet učinio dostupnim milionima ljudi učinio dostupnim milionima ljudi širom Zemlje. širom Zemlje.

Page 9: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

Istorija racunarskih Istorija racunarskih mrezamreza

Prvi program za elektronsku poštu Prvi program za elektronsku poštu napisao je 1972. Rej Tomlinson iz napisao je 1972. Rej Tomlinson iz kompanije BBN. kompanije BBN.

Page 10: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

Racunarske Racunarske komunikacijekomunikacije

Cilj povezivanja racunara u Cilj povezivanja racunara u racunarske mreze:racunarske mreze:

Zajednicko koriscenje hardveraZajednicko koriscenje hardvera Razmena podatakaRazmena podataka Komunikacija medju korisnicimaKomunikacija medju korisnicima Zajednicki radZajednicki rad

Page 11: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

Racunarske Racunarske komunikacijekomunikacije

Cvorom se naziva racunar (ili neki Cvorom se naziva racunar (ili neki drugi uredjaj) prikljucen u mrezudrugi uredjaj) prikljucen u mrezu

Page 12: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

Da bi racunar stupio u komunikaciju Da bi racunar stupio u komunikaciju sa drugim racunarom ili sa drugim racunarom ili uredjajem,mora postojati:uredjajem,mora postojati:

Komunikacioni medijumKomunikacioni medijum Komunikacioni uredjajKomunikacioni uredjaj Komunikacioni softverKomunikacioni softver

Page 13: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

Komunikacioni medijumKomunikacioni medijum

Od njega zavisi brzina prenosa Od njega zavisi brzina prenosa podataka,kao I udaljenost izmedju njih.podataka,kao I udaljenost izmedju njih.

- - meri se brojem bitova u sekundi - Kbps, meri se brojem bitova u sekundi - Kbps, Mbps, Gbps .Mbps, Gbps .

Postoje Postoje kablovskikablovski komunikacioni komunikacioni medijumimedijumi (žice, kablovi, optička vlakna) (žice, kablovi, optička vlakna)

Kao I Kao I bežični (radio-talasi, mikrotalasi, bežični (radio-talasi, mikrotalasi, infracrveni, ...)infracrveni, ...)

Page 14: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

Upredena paricaUpredena parica• sastoje se od dve izolovane bakarne sastoje se od dve izolovane bakarne

žice upredene ravnomernim žice upredene ravnomernim korakom upredanja. Žice se korakom upredanja. Žice se ponašaju kao jedna komunikaciona ponašaju kao jedna komunikaciona veza.veza.

• osetljiva na spoljne smetnjeosetljiva na spoljne smetnje• Najjeftiniji medijum Najjeftiniji medijum

Komunikacioni medijumiKomunikacioni medijumi - - kablovskikablovski

Page 15: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

Komunikacioni medijumiKomunikacioni medijumi - - kablovskikablovski

Koaksijalni kablKoaksijalni kabl• Vrsta elektricnog kabla kod koje je jedan provodnik smeste Vrsta elektricnog kabla kod koje je jedan provodnik smeste

unutar drugog supljeg provodnika tako da oba imaju unutar drugog supljeg provodnika tako da oba imaju zajednicku osu.zajednicku osu.

• Sastoji se iz :Sastoji se iz :• Bakarnog provodnikaBakarnog provodnika• IzolacijeIzolacije• MreziceMrezice• I spoljnog omotacaI spoljnog omotaca

• Moguce povezivanje I do nekoliko stotine metaraMoguce povezivanje I do nekoliko stotine metara

• Zasticen od elektronskih smetnjiZasticen od elektronskih smetnji

Page 16: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

Komunikacioni medijumiKomunikacioni medijumi - - kablovskikablovski

Opticki kablOpticki kabl• se koristi u telekomunikacijama za prenos se koristi u telekomunikacijama za prenos

signala. Prenosni medijum je optičko signala. Prenosni medijum je optičko vlakno, a informacija se prenosi putem vlakno, a informacija se prenosi putem svetlosti. svetlosti.

• Sadrzi Sadrzi stakleno vlakno – omotačstakleno vlakno – omotač..• Daleko manje dimenzije u odnosu na bakarnDaleko manje dimenzije u odnosu na bakarnee

kablove.kablove.• Mogućnost prenosa velike količine Mogućnost prenosa velike količine

informacija.informacija.• Osetljivi na radioaktivno zracenje.Osetljivi na radioaktivno zracenje.

Page 17: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

Komunikacioni mediumi-Komunikacioni mediumi-bezicnibezicni

Prenos podataka putemPrenos podataka putem Svetlosnih talasa:Svetlosnih talasa: Infracrvenih I laserskih talasaInfracrvenih I laserskih talasa Radio talasaRadio talasa

Page 18: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

Komunikacioni uredjajiKomunikacioni uredjaji Uređaj na koji se povezuje komunikacioni medijum.Uređaj na koji se povezuje komunikacioni medijum.• Komunikacioni uređaji:Komunikacioni uređaji:• Modem (Modem (uredjaj koji konvertuje digitalneuredjaj koji konvertuje digitalne

uu analogne signale –modulacija, i obrnuto –deodulacija) analogne signale –modulacija, i obrnuto –deodulacija)

• Mrezna karticaMrezna kartica

• Hab (hub)Hab (hub)Spaja više uređajaSpaja više uređaja i pravi mrežui pravi mrežu između između dva ili više računara.dva ili više računara.

• SviSvičč (switch) (switch)     Spaja više računara u mrežu i upravlja protokom podataka Spaja više računara u mrežu i upravlja protokom podataka

• Ruter (rooter)Ruter (rooter) Povezuje dve različite mreže i prosleđuje podatke sa jedne na drugu mrežu. Povezuje dve različite mreže i prosleđuje podatke sa jedne na drugu mrežu.

  GatewayGateway       Povezuje dve računarske mreže koje koriste različiti komunikacioni protokol.Povezuje dve računarske mreže koje koriste različiti komunikacioni protokol.

Firewall Firewall               Hardver koji ima ulogu da spriječi nepropisni prenos podataka preko mreže. Može biti dio Hardver koji ima ulogu da spriječi nepropisni prenos podataka preko mreže. Može biti dio

nekog drugognekog drugog    komunikacionog uređaja. komunikacionog uređaja. 

Page 19: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

Komunikacioni softverKomunikacioni softver

Program koji omogucava upotrebu Program koji omogucava upotrebu komunikacionih uredjaja i upravljanje komunikacionih uredjaja i upravljanje njima.njima.

Postoje dve vrste komunikacionih Postoje dve vrste komunikacionih softvera :softvera :

Sistemski - bez koga komunikacioni Sistemski - bez koga komunikacioni uredjaji ne mogu da rade ;uredjaji ne mogu da rade ;

Aplikativni - omogućuju razne aspekte Aplikativni - omogućuju razne aspekte upotrebe računarske mreže. upotrebe računarske mreže.

Page 20: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

Komunikacioni softverKomunikacioni softver

Mrezni operativni sistemiMrezni operativni sistemi ((Novell Novell

Netware, Microsoft Windows 2003, IBM LAN Netware, Microsoft Windows 2003, IBM LAN serverserver itd..itd.. ) )

Drajveri pojedinih uredjaja…Drajveri pojedinih uredjaja…

Page 21: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

OSI/ISO Referentni OSI/ISO Referentni modelmodel

Organizacija ISO 1984. godine Organizacija ISO 1984. godine objavljuje model za komunikaciju objavljuje model za komunikaciju izmedju raznorodnih sistema koji je izmedju raznorodnih sistema koji je nazvan OSI model (nazvan OSI model (Open system Open system Interconnection Basic Reference Interconnection Basic Reference Model)Model)

Page 22: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

OSI/ISO Referentni OSI/ISO Referentni modelmodel

Sastoji se od 7 nezavisnih ali Sastoji se od 7 nezavisnih ali memeđusobno povezanih slojeva đusobno povezanih slojeva (layers) kroz koji moraju da prođu (layers) kroz koji moraju da prođu podaci na svom putu od izvorišta do podaci na svom putu od izvorišta do odredištaodredišta..

Page 23: Računarske mreže- Milan Ilić- Nebojša Lazarević

OSI/ISO SlojeviOSI/ISO Slojevi7. 7. AplikacijeAplikacije ObezbeObezbeđđuje elektronsku poštu, uje elektronsku poštu,

transfer fajlova i druge transfer fajlova i druge korisničke servise. korisničke servise.

6. 6. Predstavljanja Predstavljanja Prevodi formate podataka, šifruje i Prevodi formate podataka, šifruje i dešifruje podatke. dešifruje podatke.

5. 5. Sesije Sesije Sinhronizuje učesnike u komunikciji, vrši Sinhronizuje učesnike u komunikciji, vrši oporavljanje od grešaka i zaokružuje oporavljanje od grešaka i zaokružuje

operacije. operacije. 4. 4. Transportni Transportni UtvrUtvrđđuje mrežu i može da sakuplja i uje mrežu i može da sakuplja i

ponovo sastavlja pakete. ponovo sastavlja pakete. 3.3. Mreže Mreže UtvrUtvrđđuje rute i upravlja informacijama za uje rute i upravlja informacijama za

naplatu. naplatu. 2.2. Veze Veze Detektuje i ispravlja greške i definiše okvire.Detektuje i ispravlja greške i definiše okvire.l.l. Fizički Fizički Prenosi fizičke podatke. Prenosi fizičke podatke.