Top Banner
Quercus PS Jaargang 15 - Nr. 28 - Juni 2013 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Kwaliteitsmanagement In the picture Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving Management
8

Quercus ps jaargang15 nr 28 juni 2013

Feb 23, 2016

Download

Documents

Externe nieuwsbrief Quercus Technical Services B.V.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Quercus ps jaargang15 nr 28 juni 2013

Que

rcus

PS

Jaar

gang

15

- Nr.

28 -

Juni

201

3 - d

e Q

uerc

us P

S is

een

uit

gave

van

Que

rcus

Tec

hnic

al S

ervi

ces

B.V.

Kwaliteitsmanagement

In the picture

Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Management

Page 2: Quercus ps jaargang15 nr 28 juni 2013

Quercus PS - Jaargang 15 - Nr. 282

..

Management betekent enerzijds het besturen van een organisatie en anderzijds het voor elkaar krijgen van iets. Als je dit ‘iets’ niet kan definiëren, kan je managen tot je een ons weegt. Management heeft te maken met organi-seren. Ook hier moet duidelijk zijn wat dat ‘iets’ is. Laat mij wat concreter zijn. Een bedrijf heeft een installatie la-ten bouwen om een transformatieproces te faciliteren en daarmee een markt te kunnen bedienen. De installatie moet worden onderhouden zodat beschikbaarheid en in-tegriteit gegarandeerd blijven. We bepalen op de eerste plaats de eigenschappen van de installatie, ofwel wat zijn de beheersaspecten? Dan kunnen we de criteria (normen, voorschriften, wetgeving etc.) bepalen waaraan het on-derhoud moet voldoen en dan bepalen we de werk-zaamheden die hieraan zijn verbonden. Als duidelijk is wie dit gaat uitvoeren en welke middelen nodig zijn, kunnen we organiseren. Dat maakt management wel zo eenvoudig. Daarbij is organisatie de laatste stap in het proces.

Management is ook het duidelijk vaststellen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Een organisa-tie legt de relatie vast tussen functies. Elke medewerker heeft taken gedelegeerd gekregen en dient verantwoor-ding af te leggen. Om op een verantwoorde wijze invul-ling te geven aan taken, moeten we wel bevoegdheden vastleggen. De volgorde is essentieel. Voor een taak zon-der bevoegdheden kan je nooit verantwoordelijk zijn. Stel: je krijgt een project toegewezen en de leiding stelt je verantwoordelijk voor de uitvoering binnen budget en tijd, dan moet je dit kunnen organiseren en daarvoor geld uitgeven binnen de gestelde kaders. Zodra je aan je meer-dere toestemming moet vragen voor iets, ben jij kennelijk

niet meer verantwoordelijk. Jouw meerdere heeft een heel andere verantwoordelijkheid. Ondersteuning is wel gewenst. Een meerdere moet monitoren, controleren en over informatie beschikken. Daarmee wordt iedereen manager voor dat deel wat hem of haar is toegewezen. De verantwoordelijkheid wordt daar neergelegd waar deze thuishoort. Dit denken past in een maatschappij waarbij we mensen uitdagen om te excelleren. Het geeft mensen motivatie, creativiteit en ambitie te presteren. Is dit ook niet een eigenschap van de mens? Kijk hoe ver we gekomen zijn. In de praktijk is het best lastig om zaken los te laten. We zijn bang om te veel te delegeren. We moeten echter kunnen vertrouwen op de competentie en de wil van mensen om het beste uit zichzelf te halen.

Managen is vertrouwen en vertrouwen is wederzijds. De-legeren mag nooit de competentie van mensen te boven gaan. Dat is de verantwoordelijkheid van de leiding. De leiding vertrouwt erop dat de persoon het kan en wil; de persoon vertrouwt de leiding dat hij of zij wordt onder-steund. Ondersteuning betreft de verschaffing van midde-len (geld, pbm’s, gereedschap, informatie), voorlichting en onderricht. Als we het zo insteken dan krijgen we het wel voor elkaar.

Colofon

Quercus PS is uitgave van:Quercus Technical Services B.V.

Adres: Baileystaat 3, 8013 RV Zwolle Platinastraat66, 2718 RX Zoetermeer

Telefoon: (038) 452 99 91Fax: (038)4525690E-mail: [email protected]

Quercus PS verschijnt viermaal per jaar. Hetbladwordtgratisverzondenaanbedrij-ven en cursisten. Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen, meld u aan via de website www.qts.nl.

Wiltuookeenadvertentieplaatsen,[email protected].

Redactie: NicoleKappertEindredactie: LindaHofmanOntwerp: Petra TimmersFotografie: StephanJansen Druk: Wm Veenstra Druk, Print & SignOplage: 500 stuksE-mailredactie: [email protected]

© Quercus Technical Services B.V. juni 2013Nietsuitdezeuitgavemagzondervoorafgaandeschriftelijketoestemmingvandeuitgeverwordenovergenomen of vermenigvuldigd.

kijk opwww.qts.nlManagement

Paul Koop, directeur Quercus Technical Services B.V.

Page 3: Quercus ps jaargang15 nr 28 juni 2013

Quercus PS - Jaargang 15 - Nr. 283

kijk opwww.qts.nl

Jij bent Sales Manager bij Quercus, wat houdt dat precies in?“Het is mijn taak om de verkoopprocessen en acquisitie aan te sturen en te bewaken. Daarnaast volg ik de (tech-nische) ontwikkelingen in de markt en breng ik de be-hoeftes vanuit de markt in kaart, zodat onze afdeling daarop kan inspringen. De ontwikkelingen ten aanzien van wet- en regelgeving en verzekeringen zijn ook be-langrijk.”

Wat zijn de succesfactoren van een salesafdeling?“Leveren wat de klant vraagt is de grootste succesfactor van de sales. Daar verstaan wij kwaliteit onder. Kwaliteit lever je in het verkooptraject echter nooit alleen, maar dat doe je met de hele organisatie en met name de uit-voering.”

Wat is volgens jou kenmerkend voor onze branche?“Onze branche bestaat uit 2 delen. Enerzijds zijn er prijsvechters in onze branche en anderzijds is er de kwa-liteitsmarkt. Quercus bevindt zich in de kwaliteitsmarkt waar deskundigheid wordt gevraagd, die wij leveren.”

Wat is de grootste misvatting over deze branche?“Dat iedereen zich al snel deskundig waant, van ZZPer tot professioneel inspectiebedrijf, is denk ik de grootste misvatting binnen onze branche. Men komt er vaak achter dat men door meer kennis te verkrijgen, steeds minder weet.”

Wat vind je het leukste aan je werk?“Ik vind de contacten met verschillende branches het leukste aan mijn werk. Daaruit vloeit voort de diversi-teit die het met zich mee brengt. Ook het helpen van een organisatie in hun verdere ontwikkeling geeft mij veel voldoening.”

Wat zijn voor jou de grootste uitdagingen in je werk?“Voor mij is deze vraag tweeledig. Een goed product le-veren aan onze klant, zodat onze klant groeit vind ik een van de grootste uitdagingen in mijn werk. Vervol-gens kan ik ook stellen dat het soort werk dat onze or-ganisatie binnen haalt een grote uitdaging is. Het soort werk bepaalt namelijk de mate waarin er invulling gege-ven wordt aan ambities van mijn collega’s en zorgt voor groei binnen onze organisatie.”

Wat is het grappigste wat je ooit hebt meegemaakt?“Uit ervaring kan ik vertellen dat een helpende hand nog wel eens het tegenovergestelde kan bereiken. Om te weten wat wij een potentiële klant kunnen bieden, moeten wij weten wat een klant nodig heeft. Hiervoor doen wij vrijblijvend een audit. De bedrijven geven dan wel aan dat zij veel goed geregeld hebben. Echter is ge-bleken dat deze bedrijven (ook beursgenoteerde) ang-stig worden van het idee dat er iemand in hun ‘keuken’ komt kijken. Dit is dus een gevoelig onderwerp.Eigenlijk is dit niet grappig want als het mis gaat, gaat het goed mis en in dit geval betrof het een BRZO be-drijf.”

In the picture

Naam: Gerard van Marle

Functie: Sales Manager

Contact: [email protected]

Een kijkje achter de schermen bij Quercus. Lees het interview met Gerard van Marle, die graag iets vertelt over zijn functie als Sales Manager.

Page 4: Quercus ps jaargang15 nr 28 juni 2013

Quercus PS - Jaargang 15 - Nr. 284

Veiligheid staat binnen organisaties hoog op de agenda. En terecht, veiligheid voor alles. Mensen dienen zich continu bewust te zijn van veiligheid. Het is het streven naar geen incidenten. Inciden-ten zijn immers de voedingsbodem voor ongeluk-ken. Besef wel dat ongelukken in de meeste ge-vallen materiële schade betreffen. Als we dan ook beseffen dat we, van alle activiteiten die we ondernemen, slechts één promille bewust zijn, dan moeten we ook dezelfde aandacht schenken aan kwaliteit. Net als veiligheid is kwaliteit het streven naar perfectie.

WenteltrapVergelijk het streven naar perfectie met een wenteltrap die u met elke trede naar een hoger niveau brengt. Steeds beter worden. Vooral streven, want perfect zal het nooit worden. Kijk naar de topsporter die continu grenzen verlegt en na afloop altijd verbeterpunten weet te formuleren. Het willen perfectioneren is van nature een menselijke eigenschap. Het zijn de omstandigheden die het u lastig maken. U solliciteert, belooft u in te zet-ten en uw uiterste best te doen om uw taken te vervul-len. Gaat de spiraal naar boven of naar beneden?

Gaan kwaliteit en veiligheid hand in hand of is veiligheid een gevolg van kwaliteit We zijn het er wel over eens dat kwaliteit niet het gevolg kan zijn van veiligheid. Er moeten namelijk wel bedrijfs-

Streven naar perfectie

Page 5: Quercus ps jaargang15 nr 28 juni 2013

Quercus PS - Jaargang 15 - Nr. 285

doelstellingen worden gehaald. Kwaliteit moeten we managen en we hebben daar een kwaliteitmanagement-systeem voor nodig.

Definieer de uitgangspuntenEen kwaliteitsmanager wordt aangesteld en gaat aan de slag. De normen worden geïnterpreteerd en vertaald naar de bedrijfsvoering. De kwaliteit van die vertaling is cruciaal. Verkeerde of niet geheel heldere uitgangspun-ten vertroebelen het streven naar perfectie. Definieer dus eerst waar u voor staat. Daarna bepaalt u waar u naartoe gaat. Primair om te overleven; beter zijn dan de concurrent. Dat vraagt inspanning van mensen, denkkracht, visie en samenwerking. Het resulteert in kwaliteit en veiligheid mits de omstandigheden goed zijn.

Wat zijn nu die omstandigheden? Tja, daar moet u over nadenken. Waar gaat het om, wat is de reden van het bestaan? Een technische installatie dient een transformatieproces te faciliteren. Niets meer en ook niets minder. Wat is hier van belang? De kwaliteit begint met een ontwerp dat enerzijds het vermogen heeft dat te doen wat we voor ogen hebben en anderzijds de veiligheid van mens en omgeving te ga-randeren. De constructie en installatie dienen erop ge-richt te zijn dat bij de oplevering het gedocumenteerde bewijs is geleverd dat de installatie voldoet aan de in het ontwerp gestelde criteria. Het gebruik moet gericht zijn op behoud van de integriteit van de installatie. Dat vraagt dus competentie van alle medewerkers in de keten en het maken van goede afspraken. De kwaliteit en de veiligheid van de bedrijfsvoering is af hankelijk van de zwakste schakel in dit proces.

Hier wringt de schoen. Er zijn talloze factoren en acto-ren die het proces kunnen verstoren. Het zijn kwaliteit-sissues die in het verloop van het proces de beheersbaar-heid steeds meer geweld aandoen. Een fout in het ontwerp corrigeren kost weinig, tijdens de aanleg kost het meer en tijdens de gebruiksfase nog meer. We beseffen dat maar laten het toch lopen, door-tijdsdruk, contract is contract en geld. Er zijn in het pro-ces vele partijen betrokken met eigen belangen en eigen inzichten. Deze op elkaar afstemmen is lastig. Durf en visieKwaliteit begint bij de start van het proces en vraagt durf en visie. Durf om te investeren in de kwaliteit van het proces en visie hoe het proces te managen. Als dat duidelijk is, kunnen alle medewerkers in dit proces sa-menwerken om de kwaliteit en de veiligheid van het proces en het resultaat te garanderen. Dat levert gega-randeerd geld op, veel geld.

Er zijn veel vormen van kwaliteit, kwaliteitsmanage-ment en kwaliteitsmanagementsystemen. We willen steeds weer wat anders en beters proberen. Is dit ter meerdere eer en glorie van de adviseurs of is het lastig om de weg naar boven (de wenteltrap) te vinden. Kwali-teit en veiligheid; kwaliteitsmanagement en veiligheids-management moeten voor iedere medewerker een stre-ven naar perfectie in zich hebben. Het is een rijpheidproces, het vraagt doorzettingsvermogen. Per-fect wordt het nooit, de omstandigheden veranderen continu. Alleen al het streven ernaar moet voldoening geven. Denk aan de topsporter die continu zijn of haar grenzen verlegt. Kwaliteit en veiligheid zijn topsport, zonder inspanning komen we er niet.

Page 6: Quercus ps jaargang15 nr 28 juni 2013

Quercus PS - Jaargang 15 - Nr. 286

Per 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking getreden. Wij merken dat nog niet al onze klanten op de hoogte zijn van deze vernieuwde wet. Graag informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen. Met de nieuwe wet krijgt Inspectie SZW meer mogelijk-heden voor een hardere aanpak, zoals het opleggen van flink verhoogde boetes en het eerder kunnen stilleggen (voor een periode van maximaal drie maanden) van hardnekkige overtreders (recidivisten). ‘Hard waar het moet, zacht waar het kan’, is het motto dat de inspectie hierbij hanteert. Met de aanscherping van het sanctie- en maatregelenbe-leid maakt de regering duidelijk dat er in ons land geen plaats is voor bedrijven die de wettelijke normen inzake arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen niet na willen leven. De zwaarte en het soort sanctie hangt af van de aard en ernst van de overtreding en van de over-treden wetgeving. Drie typen beleidsregelsPer 1 januari 2013 bestaan er 3 typen beleidsregels:

Beleidsregel voor boeteoplegging bij overtreding 1. van ArbowetgevingBeleidsregel preventieve stillegging bij handhaving 2. ArbowetgevingBeleidsregel voor boeteoplegging bij overtreding3.

In deze beleidsregels wordt nader omschreven hoe, bij-

Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

KamervraagDe vaste commissie voor SZW heeft naar aanleiding van de begrotingsstaten van het Ministerie van SZW voor dit jaar, de navolgende vragen ter beantwoording aan de regering voorgelegd. Hieronder een passende vraag bij onze branche. Vraag: Hoe groot is de kans dat een bedrijf in de sector van bijvoorbeeld de bouw en de sector Aardolie, Chemie, Farmacie, Kunststof en Rubber (ACFKR) bezocht wordt door de Inspectie SZW? Antwoord: De Inspectie SZW heeft een inspectiebrede risicoanalyse uitgevoerd voor de zeer di-verse risico’s binnen het domein van SZW. Uitgangspunt bij de weging van deze risico’s was hoe schadelijk het mogelijke effect van het risico is op gezondheid, werking van de arbeidsmarkt en/of op het stelsel van werk en inkomen. Op basis hiervan richt de Inspectie SZW zich bij het toe-zicht op de risico’s uit de categorie hoog en midden, waar de maatschappelijke schade het grootst is. Voorbeelden van hoge risico’s waar de Inspectie SZW zich op richt zijn arbeidsuitbuiting, ille-gale tewerkstelling, valgevaar en explosiegevaar (ATEX). De sectoren en bedrijven waar sprake is van een laag risico, zullen niet bezocht worden door de Inspectie, tenzij er sprake is van een con-creet signaal of melding over een bedrijf. Hiermee geeft de Inspectie navolging aan de uitdrukke-lijke wens van de samenleving om niet alle bedrijven te inspecteren en weg te blijven daar waar het goed gaat. Kortom, de Inspectie gaat daarheen waar het nodig is. Dat maakt dat een percenta-ge of cijfer van kansberekening geen correct beeld geeft over de inzet van de Inspectie. Volgens het jaarplan 2013 gaat de Inspectie SZW in 2013 19.400 arbo-, 8.350 AMF- en 590 MHC-onderzoeken uitvoeren. Deze inspecties worden daar ingezet, waar ze het hardst nodig zijn. Per jaar zal de inzet van inspecties kunnen wisselen, af hankelijk van de risicoanalyse.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Page 7: Quercus ps jaargang15 nr 28 juni 2013

Quercus PS - Jaargang 15 - Nr. 287

voorbeeld, de bestuurlijke boete wordt berekend of on-der welke voorwaarden een bevel tot preventieve stilleg-ging van werkzaamheden kan worden gegeven.

Nieuwe Beleidsregel voor boeteoplegging bij overtredingEén van de doelstellingen van de Wet is, zoals gezegd, om overtredingen door bedrijven van de arbeidswetten streng aan te pakken. Voor het Besluit risico’s zware on-gevallen betekent dit de introductie van de bestuurlijke boete voor zover het niet-naleving van de regels voor de arbeidsveiligheid betreft. De nieuwe Beleidsregel voor boeteoplegging bij overtreding bevat nadere regels over de wijze waarop de bestuurlijke boete wordt berekend.Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid tot het toepassen van de last onder bestuursdwang geïntroduceerd en de last onder dwangsom verder mogelijk gemaakt. Hiernaast blijft strafrechtelijke handhaving mogelijk. Door dit palet aan instrumenten is een doeltreffende aanpak van overtreders mogelijk.

De bestuurlijke boeteHet niet naleven van artikel 6 van de Arbeidsomstandig-hedenwet kan leiden tot het opleggen van een bestuur-lijke boete. Bij overtredingen, die als overige overtredin-gen zijn aangegeven, zal bij eerste constatering van de overtreding waarvoor een bestuurlijke boete kan wor-den gegeven niet direct sprake zijn van een boeteopleg-ging, maar wordt eerst een waarschuwing gegeven of een eis gesteld. Bij overtredingen, die als overtreding met directe boete zijn aangegeven, zal bij eerste consta-tering direct een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Bron: www.ce-uitspraken.eu

Page 8: Quercus ps jaargang15 nr 28 juni 2013

Koningstraat 101, Druten

T (0487) 518 555

E [email protected]

W www.huisman-elektro.nl

Uw innovatievetotaalpartner

in elektrotechniek

Quercus op sociale mediaWij zijn ook te vinden op sociale media. Volg ons op #Twitter en vind ons leuk op Facebook om snel op de hoogte te zijn van het laatste nieuws over Quercus en onze branche.

@QuercusTS

Quercus Technical Services

volg ons via

Zoals u wellicht weet openden wij onlangs de schitterende Techniekparel in Den Helder. De parel beschikt over state-of-the-art practica waar u kwalifi-caties kunt halen en onderhouden op het gebied van hoog- en laagspanning en explosieveiligheid. Zie met eigen ogen hoe de practica eruit zien en be-kijk de video van de flitsende opening. Surf naar http://bit.ly/17oqIaR.

Hoofdstad van de NoordzeeDoor onze nieuwe vestiging in Den Helder kunnen we het maritiem en offshore cluster in de hoofdstad van de Noordzee bedienen. We breiden hiermee eveneens het onderwijsaanbod uit van Tetrix Techniekopleidingen en het ROC Kop van Noord-Holland. Het unieke samenwerkingsverband zorgt ervoor dat afgestudeerden direct inzetbaar zijn bij bedrijven. Ook zij-instromers kunnen in Den Helder door onze deskundige docenten klaarge-stoomd worden voor de arbeidsmarkt.

VIDEO: Techniekparel