Top Banner
s„Óu, âLpiL, dyÖL A“¡ dprgL : NYhu Aip¡L dymycp, âLpi“ õ’p“: 125, õVpf Q¡çbf, lqflf Qp¡L, ‘„Q“p’ àgp¡V, fpS Lp¡V-360001 Registration of News Paper No. GUJGUJ/2015/65432 Pages: 8 Price : Rs. 3/- Annual Subscription : Rs. 800/- Posting Licence No. RAJKOT / 678 / 2016-18,posted at rajkot-RMS published & posting dt.-daily (evening) VALID UP TO 31-12-2018 Year: 4, Issue: 65 Dt.28-12-2018 (Friday) Web: www.saurashtrakranti.com Email ; saurashtrakranti@gmail.com d¡g / aud¡g d¡g / aud¡g d¡g / aud¡g d¡g / aud¡g d¡g / aud¡g kde :- kde :- kde :- kde :- kde :- 10’u ’u ’u ’u ’u 6 k¡g¡fu :- k¡g¡fu :- k¡g¡fu :- k¡g¡fu :- k¡g¡fu :- 10,000 Lp¡ÞV¡¼V :- Lp¡ÞV¡¼V :- Lp¡ÞV¡¼V :- Lp¡ÞV¡¼V :- Lp¡ÞV¡¼V :- 9409757062 V¡guLp¡gf Å¡BA¡ R ¡ V¡guLp¡gf Å¡BA¡ R ¡ fpS Lp¡V dpV¡ d¡g / aud¡g d¡g / aud¡g d¡g / aud¡g d¡g / aud¡g d¡g / aud¡g k¡g¡fu + BÞk¡Vuh k¡g¡fu + BÞk¡Vuh k¡g¡fu + BÞk¡Vuh k¡g¡fu + BÞk¡Vuh k¡g¡fu + BÞk¡Vuh Lp¡ÞV¡¼V :- Lp¡ÞV¡¼V :- Lp¡ÞV¡¼V :- Lp¡ÞV¡¼V :- Lp¡ÞV¡¼V :- 9409757062 fpS Lp¡V k¡ëkd¡“ Å¡BA¡ R ¡ il¡fdp„ afu“¡ dpL£V]N Lfu iL¡ s¡hp k¡ëkd¡“ Å¡BA¡ R ¡ k¡ëkd¡“ Å¡BA¡ R ¡ i¡fbÅf 1 ‘¥kp BÞV²pX¡ Xuguhfu 10 ‘¥kp * au ApÆh“ Xud¡V A¡LpDÞV L„BS cpXy “l], L„BS Xu‘p¡TuV “l] 98257 15468 Ap“¡ Ll¡hpe fpS Lp¡V dlp“Nf‘prgLp Qpf hj®’u V u‘uAp¡“u cfsu dpV¡ L p¡B L pe®hplu “l]! (kp¥fpô² ¾p„qs ârsr“r^-fpS Lp¡V) (kp¥fpô² ¾p„qs ârsr“r^-fpS Lp¡V) (kp¥fpô² ¾p„qs ârsr“r^-fpS Lp¡V) (kp¥fpô² ¾p„qs ârsr“r^-fpS Lp¡V) (kp¥fpô² ¾p„qs ârsr“r^-fpS Lp¡V) fpS Lp¡V, sp.28 fpS Lp¡V dlp“Nf‘prgLpdp„ V pD“àgpt“N ipMp Üpfp il¡fdp„ N¡fLpNv¡ bp„^Lpd“¡ ApXLsfu fus¡ âp¡Ðkpl“ Ap‘sp lp¡hp“p¡ A“¡Lhpf Apn¡‘p¡ ’ep R ¡. V u. ‘u. ipMp Üpfp N¡fLpev¡ bp„^Lpd MXLpB Ne¡g bp„^L pd“¡ sp¡X u ‘pX hp “p¡qV k bÅhhpdp„ Aph¡ R ¡ Ðepfbpv Lp¡B LpfZp¡ kf “p¡ qVk“p¡ kde rhÐep bpv ‘Z s¡ N¡fLpev¡ bp„^Lpd sp¡Xu ‘Xpsy„ “’u DëVp“y h^pfp“y N¡ fLpev¡ bp^Lpd QZpB ’sy lp¡ hp“p A“¡ L Apn¡ ‘p¡ ’hp R sp d“‘p s„Ó“p S hpbv pf Ar^LpfuAp¡ ¡ ¡ Vdp‘pZu lgsy “’u. d“‘p“p S hpbv pf DÃà Ar^LpfuAp¡ Vu.‘u. ipMp Üpfp Lfpsu LpdNufu“p¡ Al¡hpg krls bpbsp¡ ¼ep LpfZp¡kf rQhV‘|h®L QLpkZu L fpsu “’u, V u.‘u. ipMp“p S hpbv pf Ar^L pfuAp¡ kpd¡ ip dpV¡ ‘Ngp g¡hpsp “’u krls“u bpbsp¡ gp¡Lp¡dp„ QQp®B füp¡ R ¡. V pD“ àgpt“N Ap¡qakf“u hN®-1“u S Áep R ¡‰p Qpf hj®’u BÞQpS ® Ap¡qakf lhpg¡ lp¡e spS ¡sfdp„ d¡m¡gu S “fgbp¡X® rdqV„Ndp„ Ap A„N¡ rh‘n“p v„XL A“¡ hp¡X® “:. 3“p L p¡‘p£f¡V f Asyg fpÅZuA¡ âñp¡ ‘yR sp R ¡‰p 4 hj®dp„ dlp‘prgLp s„ÓA¡ Vu‘uAp¡“u S Áep f¡Áeygf QpS ® cfhp Lp¡B S Lpe®hplu “lu Lep®“p¡ g¡rMsdp„ id®“pf A¡Lfpf L ep£ R ¡. rh‘n“p v„ XL Asy g fpÅZuA¡ y gp âñp¡ “p S hpbdpsÓ hplLp¡ A¡ A¡hp¡ g¡rMs A¡Lfpf Lep£ R ¡ L¡ sp. 31-7-2014’u Vu‘uAp¡ A¡d.Xu. kpNW uep“¡ QpS ® kp¢‘hpdp„ Apìep¡ R ¡ A“¡ R ¡‰p 4 hj®’u s¡Ap¡ BÞQpS ® Vu‘uAp¡ sfuL¡ Lpe®fs lp¡hp“y„ M¡X|sp¡“¡ dp¡Vu fpls Ap‘hp dp¡vu kfLpf“u s¥epfu (A¡S Þku kdpQpf) (A¡S Þku kdpQpf) (A¡S Þku kdpQpf) (A¡S Þku kdpQpf) (A¡S Þku kdpQpf) Lkðe rËÕne,íkk. 28 ð»ko 2019{kt ÞkuòLkkh Mkk{kLÞ [qtxýe Ãknu÷k {kuËe Mkhfkh ¾uzwíkkuLku {kuxe hkník ykÃkðk {kxu Mkr¢Þ heíku rð[khe hne Au. «kó nuðk÷ {wsçk íku÷tøkýk Mkhfkh îkhk su heíku ÞkusLkk y{÷e {wfðk{kt ykðe Au íku s heíku Lkðe ÞkusLkk íkiÞkh fhðk{kt ykðe hne Au. fuMkeykh MkhfkhLkk {kuz÷Lke su{ s yk Mfe{ hnuþu. su nuX¤ fuLÿ Mkhfkh ¾uzwíkku {kxu zkÞhuõx çkurLkrVx xÙkLMkVh Mfe{ ytøku rð[khe hne Au. Mfe{Lku ÷RLku Mkhfkh{kt fux÷kf ËkuhLke ðkík[eík ÚkR [wfe Au. LkkLkk yLku rMk{ktík ¾uzwíkkuLku rçkÞk, ¾kíkh yLku stíkwLkkþf íku{s {sËwhe suðk ¾[o {kxu yuf [ku¬Mk hf{ MkeÄe heíku ¾uzwíkkuLkk ¾kíkk{kt s{k fhðk{kt ykðLkkh Au. MkwºkkuLkk fnuðk {wsçk yk «fkhLke Mfe{{kt ykþhu 1.3 ÷k¾ fhkuz YrÃkÞkLkku ¾[o p-5 p-5 S du“ L p¥cp„X dp„ k„X p¡hpe¡gp fpS Lp¡V“p ‘|h® Lg¡¼Vf idp®“p ApNp¡sfp Ådu“ "“pd„S| f' õ‘¡. ‘u. ‘u. Ace cpfÜpS “u ^pfvpf vgugp¡ (kp¥fpô² ¾p„qs ârsr“r^-fpS Lp¡V) (kp¥fpô² ¾p„qs ârsr“r^-fpS Lp¡V) (kp¥fpô² ¾p„qs ârsr“r^-fpS Lp¡V) (kp¥fpô² ¾p„qs ârsr“r^-fpS Lp¡V) (kp¥fpô² ¾p„qs ârsr“r^-fpS Lp¡V) fpS Lp¡V, sp.28 S du“ Lp¥cp„Xdp„ k„Xp¡hpe¡gp fpS Lp¡V“p„ ‘|h® Lg¡¼Vf âqv‘ idp®“p ApNp¡sfp Ådu“ k¡iÞk Lp¡V£ “pd„Sy f Lfu Ådu“ AfÆ aNphu qv^u R ¡. rhNs dyS b fpS Lp¡V spgyLp“p V„Lpfp ‘p¡guk õV¡i“ Ny“p fÆ. “„. 33/ 11 ’u Apfp¡ ‘u fpS Lp¡ V“p ‘y h® Lg¡ ¼Vf âqv‘ A¡“. idp®A¡ ApZ„v‘f Npd“u kud kh£ “„. 2 ‘¥Lu 65 A¡Lf S du““p¡ “peb Lg¡¼Vf dp¡fbu“p¡ lº Ld“¡ AfS vpf Xu. S ¡ . dl¡ sp rhN¡ f¡ - 6 ìe[¼s fl¡. g„X“hpmp“u sfa¡Z Lfu ApXLsfu fus¡ S du““p dym AfS v pfp¡“¡ gpc ’pe s¡ fus¡ dgu“ Bfpvp’u Lp¡B ‘yfphp gu^p hNf A¡L sfau AfS vpf“u sfa¡ Mp¡Vu fus¡ ‘p¡sp“u ksp“p¡ D‘ep¡N L fu S du““p¡ LåÅ¡ kp¢ ‘u qL„dsu rdëLs“p¡ Lpevp’u hu‘fus lºL d L fu kfL pf kp’¡ rhðpkOps“p¡ Ny“p¡ “p¢^pe¡g lsp¡. Ap Ny“p“u A„vf spÐLpguL Lgy¼Vf âqv‘ idp®A¡ dp¡fbu A¡Xu. k¡iÞk S S kpl¡b Lp¡V®dp„ ApNp¡sfp Ådu“ AfÆ L f¡g lsu, S ¡“u s‘pk hp„Lp“¡f ku‘uApB b°û^Ë kpl¡b¡ L f¡g A“¡ L p¡V® dp„ Apfp¡‘u idp® rhêÝ^“y„ 12 ‘p“p“y„ kp¡N„v“pdy„ fSy Lfu Apfp¡‘u“p ApNp¡sfp Ådu“ fv Lfhp“y„ S Zph¡g lsy„. Ap Lpddp„ kfLpfu qL„dsu S du“ Lp¥cp„X ‘yh® Lg¡¼Vf Üpfp ’e¡g lp¡e, NyÞlp“u N„cufsp Ýep“¡ gB kfLpf¡ fpS Lp¡V“p â¿Mf ^pfpip”u Ace cpfÜpS “u õ‘¡. ‘u. ‘u. sfuL¡ r“dZ|„L Lf¡g A“¡ rS ‰p kfLpfu hLug rhS e Å“u“¡ dvvdp„ fpM¡g lsp. Ap L pd“p õ‘¡. ‘u. ‘u. cpfÜpS ¡ s¡“u vgugdp„ S Zph¡g L¡, AfS vpf g„X“ fl¡ R ¡, 20 hj®’u NpddpAph¡ g “’u, sp¡ Mf¡ M“p¡ âñ ¼ep„’u Aph¡ dym L åS ¡v pf“¡ s‘pk¡g “’u L¡ S ¡“p “pd¡ A¡ÞV²u ‘Xu R ¡, s¡ LåS ¡vpf“¡ s‘pkhp“p¡ fl¡, V„Lpfp kL® g Ap¡aukf¡ ‘„Qp¡“u lpS fudp„ k“¡ 2000dp„ Ådu““p¡ LåÅ¡ kfLpf lõsL gu^¡g R ¡, S ¡“u l½ ‘ÓLdp„ “p¢^ ‘X¡g R ¡, S ¡“p ifsc„N bvg kps hj® bpv ‘yh® Lg¡¼Vf âvu‘ idp®A¡ S du“ Mpgkp L fsp¡ lºL d fv L fu kpdphpmp“u sfa¡Zdp„ N¡fLpev¡kf lºLd Lf¡g R ¡, âqv‘ idp® “p¡ cy sLpm q¾du“g R ¡ , Syvp Syvp 6 Ny“pAp¡ vpMg ’e¡g R ¡. õ‘¡. ‘u. ‘u. îu Ace cpfÜpS ¡ s¡“u ^pfv pf v gugdp„ S Zph¡g lsy„ L¡ , lpg“p Apfp¡‘u ‘yh® Lg¡¼Vf R ¡ A“¡ ‘yfphp“p¡ p-5 S du“ L p¥cp„X dp„ k„X p¡hpe¡gp gp¡ Lkcp Q| VZu ‘l¡ gp dp¡ Vu Ål¡ fps ’pe s¡ hu iLesp
8

Qpf hj®’u V$u‘uAp¡“u cfsu dpV¡$ L$p¡B L$pe®hplu ... fileQpf hj®’u V$u‘uAp¡“u cfsu dpV¡$ L$p¡B L$pe®hplu “l]! (kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)

Apr 07, 2019

Download

Documents

lyque
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Qpf hj®’u V$u‘uAp¡“u cfsu dpV¡$ L$p¡B L$pe®hplu ... fileQpf hj®’u V$u‘uAp¡“u cfsu dpV¡$ L$p¡B L$pe®hplu “l]! (kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)

s„Óu, âL$piL$, dyÖL$ A“¡ dprgL $: NY$hu Aip¡L$ dymycp, âL$pi“ õ’p“: 125,,,,, õV$pf Q¡çbf, lqflf Qp¡L$, ‘„Q“p’ àgp¡V$, fpS>L$p¡V$-360001

Registration of News Paper No. GUJGUJ/2015/65432 Pages: 8 Price : Rs. 3/- Annual Subscription : Rs. 800/-

Posting Licence No. RAJKOT / 678 / 2016-18,posted at rajkot-RMSpublished & posting dt.-daily (evening) VALID UP TO 31-12-2018

Year: 4, Issue: 65 Dt.28-12-2018 (Friday)

Web: www.saurashtrakranti.com Email ; [email protected]

d¡g / aud¡gd¡g / aud¡gd¡g / aud¡gd¡g / aud¡gd¡g / aud¡gkde :- kde :- kde :- kde :- kde :- 10’u ’u ’u ’u ’u 6k¡g¡fu :- k¡g¡fu :- k¡g¡fu :- k¡g¡fu :- k¡g¡fu :- 10,000

L$p¡ÞV¡$¼V$ :- L$p¡ÞV¡$¼V$ :- L$p¡ÞV¡$¼V$ :- L$p¡ÞV¡$¼V$ :- L$p¡ÞV¡$¼V$ :- 9409757062

V¡$guL$p¡gf Å¡BA¡ R>¡V¡$guL$p¡gf Å¡BA¡ R>¡fpS>L$p¡V$ dpV¡$

d¡g / aud¡gd¡g / aud¡gd¡g / aud¡gd¡g / aud¡gd¡g / aud¡gk¡g¡fu + BÞk¡V$uhk¡g¡fu + BÞk¡V$uhk¡g¡fu + BÞk¡V$uhk¡g¡fu + BÞk¡V$uhk¡g¡fu + BÞk¡V$uh

L$p¡ÞV¡$¼V$ :- L$p¡ÞV¡$¼V$ :- L$p¡ÞV¡$¼V$ :- L$p¡ÞV¡$¼V$ :- L$p¡ÞV¡$¼V$ :- 9409757062

fpS>L$p¡V$

k¡ëkd¡“ Å¡BA¡ R>¡il¡fdp„ afu“¡ dpL£$V$]N L$fu iL¡$ s¡hp

k¡ëkd¡“ Å¡BA¡ R>¡k¡ëkd¡“ Å¡BA¡ R>¡

i¡fbÅf 1‘¥kpBÞV²$pX¡$

X$uguhfu10 ‘¥kp

*au ApÆh“ X$ud¡V$ A¡L$pDÞV$ L„$BS> cpXy$ “l], L„$BS> X$u‘p¡TuV$ “l]

98257 15468

Ap“¡ L$l¡hpe fpS>L$p¡V$ dlp“Nf‘prgL$p

Qpf hj®’u V$u‘uAp¡“u cfsu dpV¡$ L$p¡B L$pe®hplu “l]!(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)

fpS>L$p¡V$, sp.28fpS>L$p¡V$ dlp“Nf‘prgL$pdp„

V$pD“àgpt“N ipMp Üpfp il¡fdp„N¡fL$pNv$¡ bp„^L$pd“¡ ApX$L$sfu fus¡âp¡Ðkpl“ Ap‘sp lp¡hp“p¡ A“¡L$hpfApn¡‘p¡ ’ep R>¡. V$u. ‘u. ipMp ÜpfpN¡fL$pev$¡ bp„^L$pd MX$L$pB Ne¡gbp„^L$pd“¡ sp¡X$u ‘pX$hp “p¡qV$kbÅhhpdp„ Aph¡ R>¡ Ðepfbpv$ L$p¡BL$pfZp¡kf “p¡qV$k“p¡ kde rhÐep bpv$‘Z s¡ N¡fL$pev$¡ bp„^L$pd sp¡X$u ‘X$psy„

“’u DëV$p“y„ h^pfp“y„ N¡fL$pev$¡ bp„ L$pdQZpB ’sy„ lp¡hp“p A“¡L$ Apn¡‘p¡ ’hpR>sp d“‘p s „Ó“p S>hpbv$ pfAr^L$pfuAp¡“¡ ‘¡V$dp„ ‘pZu lgsy„ “’u.

d“‘p“p S>hpbv$pf DÃÃAr^L$pfuAp¡ V$u.‘u. ipMp Üpfp L$fpsuL$pdNufu“p¡ Al¡hpg krls bpbsp¡¼ep L$pfZp¡kf rQhV$‘|h®L$ QL$pkZuL $fpsu “’u, V $ u.‘u. ipMp“pS>hpbv$pf Ar^L$pfuAp¡ kpd¡ ip dpV¡$‘Ngp g¡hpsp “’u krls“u bpbsp¡gp¡L$p¡dp„ QQp®B füp¡ R>¡.

V$pD“ àgpt“N Ap¡qakf“uhN®-1“u S>Áep R>¡‰p Qpf hj®’uBÞQpS> ® Ap ¡ qakf lhpg ¡ lp ¡espS> ¡sfdp „ d ¡m ¡gu S>“fgbp ¡X ® $rdqV„$Ndp„ Ap A„N¡ rh‘n“p v$„X$L$ A“¡hp¡X ® $ “:. 3“p L$p ¡‘p £f ¡V$f AsygfpÅZuA¡ âñp¡ ‘yR>sp R>¡‰p 4 hj®dp„

dlp‘prgL$p s„ÓA¡ V$u‘uAp¡“u S>Áepf¡Áeygf QpS>® cfhp L$p¡B S> L$pe®hplu“lu L$ep®“p¡ g¡rMsdp„ id®“pf A¡L$fpfL$ep£ R>¡.

rh‘n“p v$„X$L$ Asyg fpÅZuA¡‘yR>¡gp âñp¡“p S>hpbdp„ s„Ó hplL$p¡A¡A¡hp¡ g¡rMs A¡L$fpf L$ep£ R>¡ L¡$ sp.31-7-2014’u V$u‘uAp¡ A¡d.X$u.kpNW$uep“¡ QpS>® kp¢‘hpdp„ Apìep¡ R>¡A“¡ R>¡‰p 4 hj®’u s¡Ap¡ BÞQpS>®V$u‘uAp¡ sfuL¡$ L$pe®fs lp¡hp“y„

M¡X|$sp¡“¡ dp¡V$u fpls Ap‘hpdp¡v$u kfL$pf“u s¥epfu(A¡S>Þku kdpQpf)(A¡S>Þku kdpQpf)(A¡S>Þku kdpQpf)(A¡S>Þku kdpQpf)(A¡S>Þku kdpQpf)

Lkðe rËÕne,íkk. 28ð»ko 2019{kt ÞkuòLkkh

Mkk{kLÞ [q txýe Ãknu÷k {kuËeMkhfkh ¾uzwíkkuLku {kuxe hkníkykÃkðk {kxu Mkr¢Þ heíku rð[khehne Au.

«kó nuðk÷ {wsçkíku÷tøkýk Mkhfkh îkhk su heíkuÞkusLkk y{÷e {wfðk{kt ykðe Auíku s heíku Lkðe ÞkusLkk íkiÞkhfhðk{kt ykðe hne Au. fuMkeykhMkhfkhLkk {kuz÷Lke su{ s yk

Mfe{ hnuþu. su nuX¤ fuLÿ Mkhfkh¾uzwíkku {kxu zkÞhuõx çkurLkrVxxÙkLMkVh Mfe{ ytøku rð[khe hneAu. Mfe{Lku ÷RLku Mkhfkh{ktfux÷kf ËkuhLke ðkík[eík ÚkR [wfeAu. LkkLkk yLku rMk{ktík ¾uzwíkkuLkurçkÞk, ¾kíkh yLku stíkwLkkþfíku{s {sËwhe suðk ¾[o {kxu yuf[ku¬Mk hf{ MkeÄe heíku ¾uzwíkkuLkk¾kíkk{kt s{k fhðk{kt ykðLkkhAu. MkwºkkuLkk fnuðk {wsçk yk«fkhLke Mfe{{kt ykþhu 1.3÷k¾ fhkuz YrÃkÞkLkku ¾[o p-5p-5

S>du“ L$p¥cp„X$dp„ k„X$p¡hpe¡gp fpS>L$p¡V$“p ‘|h® L$g¡¼V$f idp®“p ApNp¡sfp Ådu“ "“pd„S|>f'õ‘¡. ‘u. ‘u. Ace cpfÜpS>“u ^pfv$pf v$gugp¡

(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)fpS>L$p¡V$, sp.28

S>du“ L$p¥cp„X$dp„ k„X$p¡hpe¡gpfpS>L$p¡V$“p„ ‘|h® L$g¡¼V$f âqv$‘ idp®“pApNp¡sfp Ådu“ k¡iÞk L$p¡V£$ “pd„Sy>fL$fu Ådu“ AfÆ aNphu qv$^u R>¡.rhNs dyS>b fpS>L$p¡V$ spgyL$p“p V„$L$pfp‘p¡guk õV¡$i“ Ny“p fÆ. “„. 33/11 ’u Apfp¡‘u fpS>L$p¡V$“p ‘yh® L$g¡¼V$f

âqv$‘ A¡“. idp®A¡ ApZ„v$‘f Npd“ukud kh£ “„. 2 ‘¥L$u 65 A¡L$fS>du““p¡ “peb L$g¡¼V$f dp¡fbu“p¡lºL$d“¡ AfS>v$pf X$u. S>¡. dl¡sp rhN¡f¡-6 ìe[¼s fl¡. g„X$“hpmp“u sfa¡ZL$fu ApX$L$sfu fus¡ S>du““p dymAfS>v$pfp¡“¡ gpc ’pe s¡ fus¡ dgu“Bfpv$p’u L$p¡B ‘yfphp gu^p hNf A¡L$sfau AfS>v$pf“u sfa¡ Mp¡V$u fus¡‘p¡sp“u ksp“p¡ D‘ep¡N L$fu S>du““p¡

L$åÅ¡ kp¢‘u qL„$dsu rdëL$s“p¡ L$pev$p’uhu‘fus lºL$d L$fu kfL$pf kp’¡rhðpkOps“p¡ Ny“p¡ “p¢^pe¡g lsp¡.

Ap Ny“p“u A„v$f spÐL$pguL$L$gy¼V$f âqv$‘ idp®A¡ dp¡fbu A¡X$u.k¡iÞk S>S> kpl¡b L$p¡V®$dp„ ApNp¡sfpÅdu“ AfÆ L$f¡g lsu, S>¡“u s‘pkhp„L$p“¡f ku‘uApB b°û^Ë$ kpl¡b¡

L$f¡g A“¡ L$p ¡V ® $dp„ Apfp¡‘u idp®rhê$Ý^“y„ 12 ‘p“p“y„ kp¡N„v$“pdy„ fSy>L$fu Apfp¡‘u“p ApNp¡sfp Ådu“ fv$L$fhp“y„ S>Zph¡g lsy„. Ap L$pddp„kfL$pfu qL„$dsu S>du“ L$p¥cp„X$ ‘yh®L$g¡¼V$f Üpfp ’e¡g lp¡e, NyÞlp“uN„cufsp Ýep“¡ gB kfL$pf¡ fpS>L$p¡V$“pâ¿Mf pfpip”u Ace cpfÜpS>“u

õ‘¡. ‘u. ‘u. sfuL¡$ r“dZ|„L$ L$f¡g A“¡rS>‰p kfL$pfu hL$ug rhS>e Å“u“¡dv$v$dp„ fpM¡g lsp.

Ap L$pd“p õ‘¡. ‘u. ‘u.cpfÜpS>¡ s¡“u v$gugdp„ S>Zph¡g L¡$,AfS>v$pf g„X$“ fl¡ R>¡, 20 hj®’uNpddp„ Aph¡g “’u, sp¡ v$¡Mf¡M“p¡ âñ¼ep„’u Aph¡ dym L$åS>¡v$pf“¡ s‘pk¡g

“’u L¡$ S>¡“p “pd¡ A¡ÞV²$u ‘X$u R>¡, s¡L$åS>¡v$pf“¡ s‘pkhp“p¡ fl¡, V„$L$pfpkL®$g Ap¡aukf¡ ‘„Qp¡“u lpS>fudp„ k“¡2000dp„ Ådu““p¡ L$åÅ¡ kfL$pflõsL$ gu ¡g R>¡, S>¡“u l½$ ‘ÓL$dp„“p¢^ ‘X¡$g R>¡, S>¡“p ifsc„N bv$gkps hj® bpv$ ‘yh® L$g¡¼V$f âv$u‘idp®A¡ S>du“ Mpgkp L$fsp¡ lºL$d fv$

L $fu kpdphpmp“u sfa ¡Zdp „N¡fL$pev$¡kf lºL$d L$f¡g R>¡, âqv$‘idp®“p¡ cysL$pm q¾$du“g R>¡, Sy>v$p Sy>v$p6 Ny“pAp¡ v$pMg ’e¡g R>¡.

õ‘¡. ‘u. ‘u. îu AcecpfÜpS>¡ s¡“u ^pfv$pf v$gugdp„S>Zph¡g lsy„ L¡$, lpg“p Apfp¡‘u ‘yh®L$g¡¼V$f R>¡ A“¡ ‘yfphp“p¡ p-5

S>du“ L$p¥cp„X$dp„ k„X$p¡hpe¡gp

gp¡L$kcp Q|„V$Zu ‘l¡gp dp¡V$u Ål¡fps ’pe s¡hu iL$esp

Page 2: Qpf hj®’u V$u‘uAp¡“u cfsu dpV¡$ L$p¡B L$pe®hplu ... fileQpf hj®’u V$u‘uAp¡“u cfsu dpV¡$ L$p¡B L$pe®hplu “l]! (kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)

CMYK

CM

YKC

MYK

CM

YK

CM

YK

Dt.28-12-2018Page: 2 kp¥fpô²$ ¾$p„rs

õ‘p¡V¹®$k bp¡guhyX$

ƒkur÷ðqz ‚w…hMxkh ‚÷{k™ ¾k™ 27 rz‚uBƒh, 2018™k rËð‚u53 ð»kkuo ÚkÞku Au. ‚÷{k™™k sL{rËð‚™e …kxeo Œu™k …™ðu÷™k Vk{onkW‚{kt hk¾ðk{kt ykðe nŒe. yk …kxeo{kt ‚÷{k™u r{ºkku, …rhðkhs™kuŒu{s {erzÞk™e nkshe{kt fuf fk…e nŒe. ‚÷{k™u …kxeo{kt fuÍâwy÷xe-þxo y™u rsL‚ …nuhðk™wt …‚tË fÞwO nŒwt.

yk„k{e rVÕ{ 'r‚Bƒk'™e rh÷eÍ {kxu ŒiÞkh yr¼™uŒk hýðeh ®‚n™wtfnuðwt Au fu, Œu™e …rJ Ëer…fk …kËwfkuý™u Œu™k …h „ðo Au. hýðehu ƒwÄðkhu{wtƒE{kt 'r‚Bƒk'™k «[kh Ëhr{Þk™ yk ðkŒ fne nŒe. Œu{™e ‚kÚku ‚n-f÷kfkh ‚khk y÷e ¾k™, ‚ku™q ‚qË y™u r™Ëuoþf hkurnŒ þuèe …ý nŒk. rVÕ{{kthýðeh rVÕ{{kt yu‚e…e ‚t„úk{ ¼k÷uhkð (r‚Bƒk) ™k{™k yuf ¼úü…ku÷e‚f{eo™e ¼qr{fk{kt òuðk {¤þu, íÞkhƒkË su ƒ¤kífkh rðÁæÄ ÷zu Au.sÞkhu hýðeh™u …qAðk{kt ykÔÞwt fu, 'r‚Bƒk' òuÞk ƒkË Ëer…fkyu fR heŒu«rŒr¢Þk yk…e, Œku Œu{ýu fÌšt fu, "Œu™u hkurnŒ (þuèe) ‚h ‚kÚku {khk …h …ý„ðo Au y™u {khe ‚kÚku hkurnŒ (þuèe) ‚h …h …ý Au. Œuýu hkurnŒ ‚h™e ¾wƒ«þt‚k fhe. Œu {kxu, {™u ÷køÞwt fu Œuýu {khe …ý «þt‚k fhðe òuRyu." 'r‚Bƒk'28 rz‚uBƒhu rh÷eÍ Úkþu. hýðeh™e yk„k{e rVÕ{ òuÞk ygh™e '„÷eƒkuÞ' y™u fhý òinh™e yirŒnkr‚f rVÕ{ 'Œg' Au.

Ëer…fk™u {khk …h „ðo Au: hýðeh ®‚n

{ýefŠýfk òuŒk s xefkfkhku™e ƒku÷Œe ƒtÄ ÚkR sþu : ft„™k h™kiŒ{ku¾hk™e yr¼™uºke ™uþ™÷ yuðkuzo rðsuŒk ft„™k h™kiŒu yuðku Ëkðku

fÞkuo nŒku fu yufðkh rVÕ{ {ýefŠýfk Ä õðe™ ykìV Íkt‚e hsq ÚkR sðk Ëku.…Ae ‚{eûkfku y™u xefkfkhku™e ƒku÷Œe ƒtÄ ÚkR sþu. ft„™k™e AuÕ÷e ƒt™urVÕ{ku nt‚÷ {nuŒk™e r‚{h™ y™u rðþk÷ ¼khîks™e ht„q™ ƒkuõ‚ ykìrV‚…h ¼qtzu nk÷u …exkR „R nŒe. yu{ktÞ r‚{h™ Œku ƒ™Œe nŒe íÞkhusyu™k M¢eÃx hkRxh y™u rVÕ{ ‚sof ðå[u rððkË ÚkÞku nŒku. nt‚÷ {nuŒkyu…kuŒk™e nehkuR™™u hkS hk¾ðk M¢eÃx hkRxh Œhefu …ý ft„™k™wt ™k{{qõâwt nŒwt. {ýefŠýfk{kt {q¤ Œku ‚kWÚk™k zkÞhuõxh ¢eþ ‚wfk™ ‚t¼k¤ŒknŒk. 65 xfk sux÷wt þq®x„ ÚkÞk ƒkË fkuR yf¤ fkhý‚h yu{ýu rVÕ{Akuze ËeÄe. ft„™kyu zkÞhuõxh™e sðkƒËkhe …ý W…kze ÷eÄe. yuýu ¢eþuþqx fhu÷kt fux÷ktf ÿ~Þku Vhe þqx fhðk™ku yk„ún hk¾Œkt ‚ku™w ‚qË suðkf÷kfkhu rVÕ{ Akuze ËeÄe nŒe fkhý fu yu™e yLÞ rVÕ{ku™k þq®x„ ‚kÚkuyk rVÕ{™k þq®x„™e Œkhe¾ku õ÷uþ fhŒe nŒe. ft„™kyu yu™k MÚkk™uyLÞ f÷kfkh™u ÷R™u rVÕ{ …qhe fhe nŒe.

ykr÷Þk{kt {™u {khe …wºke Ëu¾kÞ Au: fhý òunh¾{ŒeÄh rVÕ{ ‚sof fhý òunhu fÌšt nŒwt fu nwt ykr÷Þk ¼è™u yr¼™Þ

fhŒkt òuô íÞkhu {khe …wºke yr¼™Þ fhŒe nkuÞ yuðku ynu‚k‚ {™u ÚkŒku nkuÞAu.yr¼™uºke f{ xeðe nkuMx ™unk Äqr…Þk™k [ux þku{kt nksh hnu÷k fhý òunhur‚r™Þh rVÕ{ ‚sof {nuþ ¼è™e …wºke ykr÷Þk™u …nu÷e Œf …kuŒk™e 2012™ernx rVÕ{ MxwzLx ykìV Äe Þh{kt yk…e nŒe. ykr÷Þk™e «rŒ¼k™u ‚ki «Úk{ yuýur…Akýe nŒe. íÞkhƒkË Œku ykr÷Þkyu ½ýe rnx rVÕ{ku yk…e. yu™e AuÕ÷e rVÕ{{u½™k „w÷Íkh™e hkÍeyu ƒkuõ‚ ykìrV‚ …h 100 fhkuz™ku rƒÍ™u‚ ™kutÄkðŒkthkŒkuhkŒ ykr÷Þk yu r÷Mx™k f÷kfkhku™e nhku¤{kt ykðe „R nŒe.fhýu fÌšt fu{khe yk„k{e rVÕ{ f÷tf nk÷ ÷kuh …h Au. yu{kt ykr÷Þk™ku yuf þkux òuR™u nwt„NË ÚkR „Þku nŒku yux÷wt yKwŒ fk{ yuýu fÞwO nŒwt. 'òu fu yu þkux™e rð„Œku nk÷nwt ònuh ™nª fÁt. …htŒw yuf ðkŒ sh]h fneþ. ykr÷Þk™u nwt yr¼™Þ fhŒkt òuôíÞkhu {™u yuðwt ÷køÞk fhu Au òýu {khe …wºke yr¼™Þ fhe hne Au. {khe ¼eŒhftRf ÚkR òÞ Au y™u {khe ykt¾ku ¼ªòR òÞ Au. '

rVÕ{{kt fÞku Mxkh fk{ fhu Au Œu {níð™wt ™Úke: hkurnŒ þuèe

'Ä yuõ‚ezuLx÷ «kR{ r{r™Mxh'™wt xÙu÷h ÷kìL[ ÚkÞwtƒkÞkur…f™ku xÙuLz ƒkur÷ðqz{kt nk÷{kt xÙuLz{kt Au. íÞkhu …qðo «Äk™{tºke {™{kun™ ®‚n™e ƒkÞkur…f …ý rVÕ{e

…zËu hsq ÚkE hne Au. y™w…{ ¾uh yk rVÕ{{kt {™{kun™ ®‚n™e ¼qr{fk{kt Au. ‘Ä yuõ‚ezUx÷ «kR{ r{r™Mxh’™wtxÙu÷h ÷kìL[ fhðk{kt ykÔÞwt Au. rVÕ{{kt y™w…{ ¾uh …qðo ðzk«Äk™{tºke {™kun™ ®‚n™e ¼wr{fk{kt òuðk {¤þu.[qtxýe…nu÷kt rVÕ{ ykðe hne Au Œu™k fkhýu Œu™e ¾qƒ [[koyku ÚkR hne Au. fnuðk{kt ykðe hÌšt Au fu fkut„úu‚ …h «nkh fhðk{kxu rVÕ{™ku huVhL‚ Œhefu W…Þku„ ÚkR þfu Au. rVÕ{{kt yûkÞ ¾Òkk …ý {níð™e ¼wr{fk{kt Au. xÙu÷h ykþhu 2 r{r™x43 ‚ufuLz™wt Au. xÙu÷h™e þYykŒ{kt {™{kun™ ®‚n™k rfhËkh{kt y™w…{ ¾uh ™shu …zu Au.

ÄwhtÄh rVÕ{ ‚sof hkurnŒ þuèeyu fÌšt nŒwt fu nwt rVÕ{ ƒ™kðŒku nkuô íÞkhu {khe ™sh ‚{ûk {kºk y™u {kºk ykurzÞL‚nkuÞ Au. rVÕ{{kt fÞku Mxkh [{fe hÌkku Au yu {khk {kxu {n¥ð™wt nkuŒwt ™Úke.®‚½{ suðe ‚w…hrnx yuõþ™ rVÕ{ nkuÞ fu„ku÷{k÷ suðe ‚w…hrnx fku{uze nkuÞ, rVÕ{ ‚so™{kt hkurnŒ þuèeyu …kuŒk™e yk„ðe fuze ftzkhe Au. ƒkur÷ðqz{kt 100fhkuz™e rVÕ{ku™e õ÷ƒ™e MÚkk…™k hkurnŒ þuèe™e rVÕ{kuÚke ÚkR. ðeŒu÷k ËkÞfk™k Mxtx zkÞhuõxh f{ rð÷™ þuèe™k …wºkyuðk hkurnŒu rVÕ{ ‚so™{kt …kuŒk™k f‚ƒ îkhk zÍ™ƒtÄ rnx rVÕ{ku yk…e Au. rVÕ{ku W…hktŒ xeðe …h ¾Œhkut fu r¾÷kze™k{u Sð ‚xku‚x™e ƒkS ÷„kðŒk yuõþ™ þku™k ‚so™{kt …ý hkurnŒ yu¬ku ‚krƒŒ ÚkÞku nŒku.y„kW ysÞ Ëuð„ý‚kÚku y™u þknÁ¾ ¾k™ ‚kÚku rnx yuõþ™ rVÕ{ku yk…e Au. ŒksuŒh{kt yuýu ¾{ŒeÄh rVÕ{ ‚sof fhý òunh ‚kÚku nkÚkr{÷kÔÞk nŒk y™u fhý Œu{s hkurnŒu ‚kÚkuu {¤e™u r‚Bƒk rVÕ{ ƒ™kðe Au su hsqykŒ™u ykhu Au. yuf yuz rVÕ{{kt hýðeh®‚½™e [wMŒe MVqŠŒ òuR™u hkurnŒu yu™e ‚kÚku yuõþ™ rVÕ{ ƒ™kððk™ku r™ýoÞ fÞkuo nŒku. íÞkhƒkË r‚Bƒk™e Þkus™kƒ™kðe nŒe.yuýu fÌšt fu yk¾hu Œku rVÕ{ fuðe Au y™u fux÷e f{kýe fhþu yu™ku ykÄkh ykurzÞL‚ …h nkuÞ Au. ykurzÞL‚®f„ Au yux÷u rVÕ{ ƒ™kðŒe ð¾Œu {khe ‚{ûk ykurzÞL‚ nkuÞ Au. ykurzÞL‚™u þwt òuðwt „{þu yu rð[khe™u …Ae nwt yk„¤ðÄŒku hnwt Awt. yk¾ku …rhðkh Mºke-ƒk¤fku ‚kÚku ƒu‚e™u rVÕ{ òuR þfu yu {khk {™{kt nkuÞ Au.

dpDÞV$ Apby Mps¡ ep¡Å“pf ApqV®$qariegfp¡L$ L$gpCçb]N L$p¡j®dp„ Å¡X$php“u sL$

b¡rTL$ MX$L$ QY$pZ“p¡ A“ychlp¡hp¡ S>ê$fu: AfÆ dp¡L$ghp“uR>¡‰u spfuM 15-1-2019

(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)S|>“pNY$,sp.28

fpÄe kfL$pf“p MQ£ ep¡Å“pfNyS>fps Xy „ $Nfpm rhõspf c°dZL$pe®¾ $d s’p ApV$}qaieg fp ¡L $¼gpBçb]N L$p ¡j®dp„ Å¡X$php dpV$ ¡NyS>fps“p eyhL$/eyhsuAp¡ dpV$¡ A¡L$L$pe®¾$d “½$u L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡. S>¡A„sN®s dpDÞV$ Apby Mps¡ ep¡Å“pfApV$}qarieg fp¡L$ ¼gpBçb]N L$p¡j®dp„Å¡X$php AfS>v$pf¡ õhpdu rhh¡L$p“„v$‘h®spfp¡lZ k„õ’p, dpDÞV$ Apby“p¡L$p¡Q]N L$p¡j® L$f¡gp¡ lp¡hp¡ Å¡CA¡. Jdf17 ’u 45, p¡fZ -10 ‘pk lp¡hpS>êfu R> ¡ . rirbf“p ¡ k „crhskdeNpmp¡ 08/02/2018 ’u17/02/2018ky u“p¡ li¡, buÅ¡L$pe®¾$d NyS>fps Xy„$Nfpm rhõspfdp„c°dZ L$pe®¾$d R>¡, S>¡dp„ Å¡X$php dpV$¡õhpdu rhh¡L$p“„v$ ‘h®spfp¡lZ k„õ’p,dpDÞV$ Apby“p¡ s’p ‘„qX$s v$u“v$epmD‘pÝepe spgud L¢$Ö, Sy>“pNY$dp„Ap ¡R>pdp Ap ¡R>p ¡ b ¡rTL $ MX$L $QY$pZ“p¡ L$p¡j® L$f¡gp¡ lp¡hp¡ Å¡CA¡.Jdf 17 ’u 45, ^p¡fZ-10 ‘pklp ¡hp S>êfu R> ¡. Ap spgud“p ¡k „chus kdeNpmp ¡ 28/01/2018 ’u 06/02/2018ky^u“p¡ li¡ Ap bß¡ L$p¡j®dp„ Å¡X$hpAfÆ dp¡ghp“u spfuM 15/01/2019R>¡. Ap rirbfp¡dp„ Å¡X$phpdp„Nsp NyS>fps“p hs“u lp¡e s¡hpeyhL$/eyhsuAp¡ L$p¡fp L$pNm D‘f‘p¡sp“y„ “pd, kf“pdy„, V$¡guap¡“ “„bf(A¡k.V$u.X$u. L$p¡X$ “„bf) dp¡bpCg“„bf krls“u dprlsu v$ip®hsuAfÆ L $fhp“u fl ¡i ¡ . S > ¡dpNyS>fps“p hs“u lp¡hp“p¡ Ap^pf /v$pMgp¡, ipqffuL$ ep¡Áesp“y„ sbubuâdpZ‘Ó, S>Þd spfuM“p¡ ‘yfphp¡,‘y¿s he“p lp¡e s¡hp Dd¡v$hpf¡AL$õdps / CÅ hN¡f¡ Å¡Md A„N¡hpgu“y„ k„dsu‘Ó s’p MX$L$ QY$pZ“p¡

S>¡ L$p¡j®dp„ cpN gu^¡g lp¡C s¡ A„N¡“pâdpZ‘Ó“u Mfu “L$g AhíebuX$hp“u fl¡i¡. spgudp’} S>¡ L$p¡j®dp„Å¡X$php dpN¡ R> ¡ s¡ L$p ¡j®“y „ “pdAfÆ“p d’pm¡ õ‘ô ÅZphhy „.A^yfu rhNshpmu AfÆAp¡ s’pr“es kde dep®v$p bpv$ dm¡gAfÆAp¡ Ýep“dp„ g¡hpdp„ Aphi¡“lu.

Å¡ L¡ $ Ap ‘¥L$u“u L$p ¡C‘ZgpeL$ps L¡$, ifsdp„ ep¡Áe qL$õkpdp„L$rdí“f, eyhL$ k¡hp A“¡ kp„õL©$rsL$âh©rsAp¡, Np„^u“Nf R|>V$R>pV$ Ap‘uiL$i¡. ‘k„v$Nu ‘pd“pf Dd¡v$hpfp¡“pcp¡S>“, r“hpk A“¡ spgud“uìehõ’p kfL$pf Üpfp S>¡ s¡ õ’m¡rh“pd yëe ¡ L $fhpdp „ Aphi ¡ .sv$D‘fp„s spgudp’}Ap¡“¡ hs“’uspgudu k„õ’p“p õ’m¡ Aphhp s’p‘fs S>hp“y„ âhpk cpXy„$ (kpdpÞe

A¡k.V$u. bk A’hp f¡ëh¡ k¡L$ÞX$¼gpk) dmhp‘pÓ fl¡i¡.

Dd¡v$hpf¡ âhpk L$ep®“u qV$L$uV$fS|> L$fhp“u fl¡i¡. k„‘yZ® rhNshpmuAfÆAp¡ r“es kdedep®v $pdp „ApQpe ® , õhpdu rhh ¡ L $ p“ „ v $‘h ®spfp ¡lZ spgud k „õ’p,‘p¡.bp¡.“„. 20, Np¥dyMfp¡X$, dpDÞV$Apby, ‘u“:307 501,A’hpBÞõV²$¼V²$f BÞQpS>®, ‘„qX$s v$u“v$epmD‘pÝepe ‘h®spfp¡lZ spgud k„õ’p,fp^p“Nf kp ¡kpeV $ u , rNf“pfv$fhpÅ, Sy>“pNY$“p kf“pd¡ k„‘|Z®rhNsp¡ s’p âdpZ‘Óp¡ krls AfÆdp¡L$ghp“u fl¡i¡, ‘k„v$Nu ‘pd“pfspgudp’}“¡ S>êfu dprlsu A“¡k|Q“pAp¡ spgudu k„õ’p ÜpfpS>Zphhpdp„ Aphi¡ s¡ rkhpe ‘Óìehlpf “ L$fhp rS>‰p fds NdsAr^L$pfu“u L$Q¡fu Üpfp S>Zphpey R>¡.

bmS>bfu’u ‘¥kp ‘X$phhp“p Ny“pdp„Apfp¡‘uAp¡“p¡ r“v$p£j Ry>V$L$pfp¡ afdphsu L$p¡V$®

c¢kpZ spgyL$p ‘„Qpes rbëX$]N“p Mpsdyl|®sdp„ fd|S> âkfu

S>i MpV$hp“p¡ S>„N: ^pfpkæe ‘lp¢Ãep‘l¡gp kf‘„Q¡ MpsdylŸ®s L$fu “p¿ey„

cpS>‘ AN°ZuAp¡“¡ Apd„ÓZ “ A‘psp d¡ MpsdylŸ®s L$e®y„: kf‘„Q

dp¡X$pkp“p kpNhp “ÆL$L$pfdp„ ApN cc|L$u

(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp) dp ¡X $pkp, sp.29Afh‰u rS>‰p“p dp¡X$pkp ArZep¡f fp¡X$ ‘f B[ÞX$L$p L$pfdp„ A¡L$pA¡L$

ApN gpNsp AaX$psaX$u dQu lsu,Å¡s Å¡spdp„ L$pf bmu“¡ MpM ’B NBlsu Å¡L¡$ ip¡V$® kqL®$V$“p L$pfZ¡ ApN gpNu lp¡hp“y„ A“ydp“ L$lu iL$pe ‘f„syApN¡ rhL$fpm õhê‘ ^pfZ L$fsp Apk‘pk“p fluip¡ OV$“p õ’m¡ AphuApN ‘f ‘pZu“p¡ dpfp¡ Qgphu L$pby d¡mhhp“p¡ âepk L$fsp ApMf¡ ApN‘f L$pby d¡mhu g¡hpdp„ Apìep¡ lsp¡,L$pf dp„ khpf 3 gp¡L$p¡“p¡ Apbpv$ bQph’sp õ’m ‘f lpS>f gp¡L$p¡A¡ lpiL$pfp¡ A“ycìep¡ lsp¡.(3.4)

(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)Sy>“pNY$, sp.29

c¢kpZdp„ êp.2.65 L$fp¡X$“pMQ£ d„Sy>f ’e¡g spgyL$p ‘„QpesrbëX$]N“y„ NB L$pg¡ MpsdylŸs® L$fhpdp„Apìey„ lsy„, Ap MpsdylŸs® L$p¢N°¡k“p^pfpkc¹e“p lõs¡ L$fphhp“y„ “½$u ’ey„lsy„, ‘f„sy pfpkc¹e ‘lp¢Q¡ s¡ ‘l¡gpc¢kpZ N°p.‘„.“p cpS>‘ kd’®L$kf‘„Q¡ MpsdylŸs® L$fu “pMsp rhhpv$

kÅ®ep¡ lsp¡. c¢kpZ“p S>L$ps“pL$pQp¡L$X$u “ÆL$ Aph¡g Sy>“p sp.‘„.“pd¡v$p“dp„ êp.2.65 L$fp¡X$“p MQ® ArsAp^yr“L$ sp.‘„. ch“ b““pf R>¡,Ap rbëX$]N“y„ MpsdylŸs® sp.‘„.“uL$p¢N°¡k â¡fus bp¡X$u“p kÑp^uip¡A¡^pfpkc¹e lj®v$cpB fubX$uep“p lõs¡L$fphhp“y„ “½$u L$ey¯ lsy„, ^pfpkc¹e‘lp¢Q¡ s¡ ‘l¡gp c¢kpZ“u cpS>‘â¡fus ‘¡“g“u N°p.‘„.“p kf‘„Qcy‘scpB cpepZuA¡ MpsdylŸs® L$fu“p¿ey„ lsy„, bpv$ r“^p®qfs kde dyS>bsp.‘„.“p kÑp^uip¡ A“¡ ^pfpkc¹elj®v$cpB fubX$uep Aphu ‘lp¢Ãeplsp, A“¡ s¡dZ¡ ‘Z MpsdylŸs® L$eylsy„.kf‘„Q cy‘scpB cpepZuA¡S>Zpìey„ lsy„ L¡$, Ap rbëX$]N kp„kv$,âdyM krls cpS>‘ ApN¡hp“p¡“u

dl¡“s’u d„Sy>f ’ey„ R>¡. MpsdylŸs®dp„cpS>‘ ApN¡hp“p¡“¡ Apd„ÓZ “ Apàey„lp¡hp’u d¡ Ås¡ MpsdylŸs® L$fu “p¿eylsy„. h^ydp„ s¡dZ¡ sp.‘„.“p âdyM‘rsA¡ DÝ^spBcey hs®“ L$ey lp¡hp“p¡Apn¡‘ L$ep® lsp¡, kpdp‘n¡ sp.‘„.âdyM ‘rs qv$‘L$cpB kspkuepA¡S>Zpìey„ lsy„ L¡$, kf‘„Q êp.2.65L$fp¡X$“p L$pd“y„ MpsdylŸs® L$fu S> “piL¡$; Ap MpsdylŸs® L$fhp“u L$np^pfpkc¹e“u lp¡e R>¡, s¡dZ¡ s¡d“uR>uR>fu dp“kuL$sp âv$i}s L$fu R>¡.Ap rbëX$]N d„S|>f L$fhp dpV$¡ Adpfp‘n“p ^pfpkc¹e, ‘yh® âdyM A“¡lp¡Ø¡v$pfp¡A¡ dl¡“s L$fu R>¡.Apd,c¢kpZ sp.‘„. rbëX$]N“y„ L$pd iê ’pes¡ ‘|h® S>i MpV$hp“u v$f¡L$“¡ CÃR>plsu.S>¡’u gp¡L$p¡ “hpC ‘pçep lsp.

fpS>L$p¡V$, sp.29Ap b“ph“u rhNs A¡hu R>¡

L ¡ $ sp.17/12/1999 “p fp¡S>afuepv$ fiuL$gpg rihgpg v$h¡ fl¡.‘p’® A¡‘pV$®d¡ÞV$, L©$óZ“Nf d¡C“ fp¡X$,fpS>L$p¡V$hpmpA¡ dpghuep“Nf ‘p¡gukõV$¡i“dp„ Apfp¡‘uAp¡ “pNfpS> ìe„L$V$‘pV $ ug fl ¡. “hf „N‘fp, L $ pv $fAbycpC ‘u‘fhpX$uep A“¡ BL$bpgAbycpC ‘]Åfp, b„“¡ fl¡. Ap„b¡X$L$f“Nf, Np¢X$g fp¡X$ fpS>L$p¡V$ A“¡ QsyfAp„bpcpC ‘V$¡g fl¡. “hg“Nf,

fpS>L$p¡V$hpmp rhfyÙ bmS>bfu’uNfbu“p “pd¡ ‘¥kp DOfphsp lp¡e S>¡dsgb“u afuepv$ Ap‘sp lp¡e. S>¡L$pd¡ ‘p¡guk Apfp¡‘uAp¡“u f‘L$X$ L$fuL $ pev $ ¡kf“u L $ pe ®hplu lp’^f¡g.bQph‘n¡ Apfp¡‘uAp¡“¡ s¡d“prhfyÙ“p¡ L¡$k kpbus ’sp¡ “ lp¡e“uv$p£j® W$fphu R>p¡X$u dyL$hp v$gugp¡ L$f¡g.D‘fp¡¼s L$pddp„ Apfp¡‘uAp¡ hsufpS>L$p¡V$“p pfpip”u Adus S>“pZu,qL$i“ hpëhp, dp^h ‘fdpf, k„qv$‘S>¡W$hp fp¡L$pe¡gp lsp.(1.6)

L¡ $hÖp Npd“u klL$pfu d„X$mudp„c°ô$pQpf ’ep“y kcpkv$¡> õhuL$pey¯

(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)L¡$ip¡v$, sp.29

M¡X|$sp¡ “u k„õ’p A¡V$g¡ klL$pfud„X$muAp¡.S>¡dp„ Qpgsp c°ô$pQpf kpd¡Apìep¡. L¡$ip¡v$ spgyL$p“p L¡$hÖp Npd“uklL$pfu d„X$muAp¡ dp„ cpf¡ rhhpv$Qpgu füp¡ R>¡. R>¡‰p OZp kde’uL¡$ip¡v$ spgyL$p“p L¡$hÖp“u khp£v$e k¡hpklL$pfu d„X$mudp„ ìep‘L$ c°ôpQpf ’splp¡hp“u Npd gp¡L$p¡ Üpfp aqfepv$ L$fhpdAphu lsu S>¡“u kpd¡ dpdgsv$pf Üpfps‘pk Qpgu flu R>¡ Ðepf¡ Ap S>d„X$mu“p A¡L$ L$d®Qpfu A“¡ A¡L$kcpkv$ Üpfp fpÆ“pdy„ Ap‘u v$¡hpdp„Aphsp QL$Qpf a¡gpe R>¡. S>¡dp„ A¡L$

kcpkv$ Üpfp õhuL$pey R>¡ Ap d„X$mudp„ìep‘L$ c°ôpQpf ’ep¡ R>¡ s¡ Npd“¡Mbf S> R>¡ s¡“u s‘pk L$fhpdp„ Aph¡s¡ S>êfu R>¡. klL$pfu d„X$mu“p¡ r“edÅ¡NhpCdp„ R>¡ L¡$.S>¡ d„X$mu S>¡V$gpL$pe®n¡Ódp„ L$pd L$fsu lp¡e s¡ d„X$mu“pkcpkv$ ‘Z s¡ S> Npd“p lp¡hp Å¡CA¡Ðepf¡ L¡$hÖp k¡hp klL$pfu d„X$mu“pkcpkv$ r“ed“u A¡ku s¡ku L$fu“p¿ep R>¡. S>¡dp„ A¡L$ kcpkv$ S>e¡i

gpX$pZu L¡$ip¡v$ fl¡ R>¡ Ðepf¡ dpÓfpS>L$ue gpc g¡hp dpV$¡ S> s¡Ap¡ Apd„X $mu“p kæe R> ¡. lpg Ɖp‘„Qpes“p kæe ‘Z S>e¡i gpX$pZuR>¡. s¡d“¡ ‘Z fpÆ“pdy„ Ap‘u v$¡hy„Å¡CA¡ s¡hu dp„NZu L$fhpdp„ AphuR>¡. Apd, afu A¡L$ hpf klL$pfud„X$muAp¡“u gpguephpX$u kpd¡ AphuR>¡. Ðepf¡ klL$pfu n¡Ó¡“p r“edp¡ ’p¡X$pL$X$L$ b“phhp Å¡CA¡ s¡ S>êfu bÞey„R>¡.(9.2)

fpS>L$ue gpc g¡hp dpV¡$ klL$pfud„X$mu“p kcpkv$ r“ed“u A¡ku

s¡ku: “pfpS> kcpkv$“y„ fpÆ“pdy„

fpS>L$p¡V$ sp.29fp¡X$ AL$õdpsp¡dp„ ^V$pX$p¡ gphhp, fpS>e L$npA¡ fp¡X$ k¡aV$u L$pDÞkug“u

fQ“p L$fhpdp„ Aph¡g R>¡. S>¡“p cpNê‘¡ fpS>L$p¡V$ il¡f fp¡X$ k¡aV$u L$pDÞkug“ufQ“p ‘p¡guk L$rdí“fîu d“p¡S> AN°hpg“p AÝen õ’p“¡ fQ“p L$fpe¡g R>¡.Ap fp¡X$ k¡aV$u L$pDÞkug“u b¡W$L$ v$f dpk“p Qp¡’p by hpf¡ ‘p¡guk L$rdí“fîu“uL$Q¡fudp„ dmi¡. S>¡“u k„b„ L$sp® kæep¡“¡ “p¢ g¡hp dv$v$“ui ‘p¡guk L$rdí“fîuS>¡.L¡$.Tpgp“u epv$udp„ S>Zpìey„ R>¡.

fpS>L$p¡V$ il¡f fp¡X$ k¡aV$u L$pDÞkug“ub¡W$L$ v$f dpk“p Qp¡’p by^phpf¡ dmi¡

çkw{hkn AðkÞku: ykuMxÙur÷Þk{kºk 151 hLk çkLkkðe ykWx

¼khíkLku 292 hLke rLkýkoÞf ÷ez {¤e økR

çkw{hknLkk íkh¾kxLkk fkhýu ykuMxÙur÷ÞkLke þhýkøkrík{u÷çkkuLko r¢fux økúkWLz ¾kíku h{kR hnu÷e ºkeS xuMx {u[Lkk yksu ºkeò rËðMku ykuMxÙur÷ÞkLke xe{ íkuLkk «Úk{ Ëkð{kt

{kºk 151 hLk fheLku yku÷ykWx ÚkR økR níke. ykLke MkkÚku s ¼khíkLku «Úk{ RrLkøMkLkk ykÄkh Ãkh 292 hLkLke ÷ez{u¤ðe ÷eÄe níke. çkw{hknu 33 hLk ykÃkeLku A rðfux ÍzÃke níke. ¼khíkeÞ xe{Lke Sík nðu rLkrùík çkLke hne Au. çkeòrËðMkLke h{ík çktÄ hne íÞkhu ¼khíkLkk «Úk{ Ëkð{kt Mkkík rðfuxu 443 hLk Ëkð rzf÷uhLkk sðkçk{kt «ðkMke ykuMxÙur÷ÞkLke

xe{u fkuR Ãký rðfux økw{kÔÞk rðLkk ykX hLk fÞkoníkk. yksu ykøk¤ h{íkk Þs{kLk xe{Lkk ¾u÷kzeyku{uËkLk{kt xfe þõÞk Lk níkk. yuf ÃkAe yuf rðfuxÍzÃkÚke økw{kðe níke. ¼khík íkhVÚke ðíko{kLk ©uýe{kt[uíkuïh Ãkwòhkyu çkeS MkËe fhe níke. «Úk{ rËðMku¼khíku ¾wçk Äe{e çku®xøk fhe níke. 89 ykuðh{kt¼khíku {kºk 215 hLk fhíkk r¢fux [knfku{kt ykLke[[ko òuðk {¤e níke. {u÷çkkuLko xuMx{kt ¼khíkeÞ fuÃxLkfkun÷eyuxkuMk SíkeLku «Úk{ çku®xøk fhðkLkku rLkýoÞfÞkuo níkku. ykuÃk®Lkøk{kt ykðu÷k {Þtf yøkúðk÷uÃkkuíkkLke fwþ¤íkk Ëþokðe níke. íku 76 hLk fheLku ykWxÚkÞku níkku. xuMx «ðuþ{kt yzÄe MkkÚku xu Lkðku hufkuzoçkLkkðe økÞku níkku. yºku LkkUÄLkeÞ Au fu ÃkÚkoLkk {uËkLk¾kíku h{kÞu÷e [kh xuMx {u[kuLke ©uýeLke çkeS xuMx{u[Lkk Ãkkt[{k yLku yLk ytrík{ rËðMku ¼khíkeÞ

¾u÷kzeyku Síkðk {kxuLkk 287 hLkLkk xkøkuox Mkk{u fkuR Ãký Mkt½»ko fÞko ðøkh ykWx ÚkR síkk fhkuzku r¢fux [knfku{kt rLkhkþkLkw{kusw Vu÷kR økÞw níkw. ¼khíkeÞ xe{ Ãkh yk xuMx{kt ykuMxÙur÷Þkyu 146 hLku {kuxe Sík {u¤ðe níke. ykLke MkkÚku s xuMx ©uýenðu 1-1Úke çkhkuçkh ÚkR økR níke.íku Ãknu÷k yurz÷uz ¾kíku h{kÞu÷e «Úk{ xuMx SíkeLku «ðkMke ¼khíkeÞ xe{u RríknkMkMksoÞku níkku. ¼khíkeÞ xe{u RríknkMk MkSoLku ykuMxÙur÷Þk Ãkh 31 hLku Sík {u¤ðe ÷eÄe níke. ykuMxÙur÷ÞkLku Síkðk {kxu 323hLkLke sYh níke. òu fu ykuMxÙur÷ÞkLke xe{ 291 hLk fheLku yku÷ykWx ÚkR økR níke.çkw{hknu yksu Mkðkh{kt ½kíkf çkku®÷økfheLku ykuMxÙur÷ÞkLkk çkuxTMk{uLkkuLku {w~fu÷e{kt {wfe ËeÄk níkk.

fkun÷eyu ‚kiÚke ðÄw h™ ƒ™kððk™ku Ä ðku÷ hufkuzo Œkuzâkuxe{ RÂLzÞk™k fuÃx™ rðhkx fkun÷eyu „wÁðkhu ykuMxÙur÷Þk rðÁØ yuf {kuxku rð¢{

™kutÄkÔÞku nŒku. fkun÷e yuðku ¼khŒeÞ ƒuxT‚{u™ ƒLÞku Au suýu yuf fì÷uLzh ð»ko{kt rðËuþe¼qr{ …h ‚kiÚke ðÄw h™ ƒ™kÔÞk Au. Œuykuyu ¼qŒ…qðo fuÃx™ hknw÷ ÿrðz™ku 16 ð»ko sq™kuhufkuzo Œkuzâku Au.fkun÷eyu {u÷ƒ™o{kt [k÷e hnu÷k ƒkuÂõ‚t„ zu xuMx{kt 82{ku h™ ƒ™kðŒkt™e‚kÚku s yk W…÷ÂçÄ …kuŒk™k ™k{u fhe ÷eÄe. …htŒw Ëw¼koøÞ…ýu yk rfŒeo{k™ …kuŒk™k™k{u fÞko …Ae™k ƒku÷ …h s Œuýu …uður÷Þ™ …hŒ Vhðw …zâwt. r{[u÷ Mxkfo™k þkìxo ƒku÷…h fkun÷eyu W…h fx þkìx hBÞku y™u Úkzo {u™ ƒkWLzÙe …h ykhku™ ®V[u Œu™ku ‚h¤ŒkÚkefu[ fÞkuo.rðhkx fkun÷eyu yk ð»kuo rðËuþ{kt 11 xuMx h{e nŒe su{kt Œuýu 21 R®™„{kt1138 h™ fÞko nŒk. òu xe{ RÂLzÞk {u÷ƒku™o{kt ƒeSðkh ƒu®x„ fhþu Œku fkun÷e …k‚uyk ™tƒh ðÄkhðk™e ƒeS Œf nþu. Œuðk{kt ÿrðzu 2002 {kt rðËuþ{kt 11 xuMx h{e nŒe,su{kt 18 R®™ø‚{kt Œuýu 66.88 ™e ‚huhkþÚke 1137 h™ fÞko nŒk. yk Ëhr{Þk™,ÿrðzu [kh ‚Ëe y™u …kt[ yzÄe ‚Ëe Vxfkhe nŒe.yk ÞkËe{kt, {kurnLËh y{h™kÚk ºkeòMÚkk™u Au, Œuýu 1983 {kt 9 xuMx{kt 14 R®™ø‚{kt 71 h™™e ‚huhkþ ‚kÚku 1065 h™ƒ™kÔÞk nŒk. yk ‚{Þ Ëhr{Þk™ y{h™kÚku [kh ‚Ëe y™u …kt[ yzÄe ‚Ëe Vxfkhe

nŒe. {nk™ ƒuxT‚{u™ ‚w™e÷ „kðMfh ¼khŒeÞ ƒuxT‚{u™™e yk ÞkËe{kt [kuÚkk MÚkk™u Au, Œuýu 1971 {kt 14 R®™„{kt918 h™ fÞko nŒk. [k÷w ©uýe{kt fkun÷eyu …kt[ R®™„{kt 259 h™ ƒ™kÔÞk Au.

Page 3: Qpf hj®’u V$u‘uAp¡“u cfsu dpV¡$ L$p¡B L$pe®hplu ... fileQpf hj®’u V$u‘uAp¡“u cfsu dpV¡$ L$p¡B L$pe®hplu “l]! (kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)

CMYK

CM

YKC

MYK

CM

YK

CM

YK

Dt.28-12-2018Page: 3 kp¥fpô²$ ¾$p„rs

s„Óu õ’p“¡’u...

¼khŒ{kt ÷ktƒk ‚{Þ …Ae ykŒtfðkË™wt ¼qŒ …kAwt ÄqÛÞwt Au ™u ™uþ™÷ELðuÂMx„uþ™ yusL‚e (yu™ykEyu)yu EM÷kr{f Mxux (ykEyu‚)™k{kuzâw÷™ku ¼ktzku Vkuzâku Au. yk {kuzâw÷™e {krnŒe ƒnw …nu÷kt {¤u÷e ™uyu™ykEyu™k {ký‚ku ÷ktƒk ‚{ÞÚke rVÂÕzt„ ¼hŒk nŒk. yk {kuzâw÷rðþu {¤e þfu yux÷e {krnŒe {¤e …Ae Œu{ýu ƒwÄðkhu nÕ÷kƒku÷ fhe™uW¥kh «Ëuþ ™u rËÕne{kt Xuh Xuh Ëhkuzk …kze™u 10 ÷kufku™u WXkðe ÷eÄk. yur‚ðkÞ ƒeò A ÷kufku™u …ý …qA…hA {kxu …fze ÷ðkÞk Au. yu™ykEyuyusu{™u WXkÔÞk Au Œu{kt {wVŒe ‚kinu÷ ™k{™ku {ki÷ðe …ý Au ™u ykykŒtfeyku™ku ‚hËkh Au. yu r‚ðkÞ yuf yuÂLsr™Þh, yuf rðãkÚkeo ™uƒeò …ý ÷kufku Au.

yu™ykEyu™k Ëkðk «{kýu ‘nhfŒ-W÷-nƒo-yu-EM÷k{’ ™k{™kyk {kuzâw÷™k ykŒtfðkËeyku yufkË {rn™k{kt s Ëuþ¼h{kt {kuxk …kÞuykí{½kŒe nw{÷k fhðk™k nŒk. ykŒtfeykuyu …kt[ y÷„ y÷„ xe{kuƒ™kðu÷e ™u {kuxkt {kÚkkt™u …ý Wzkðe Ëuðk™e rVhkf{kt nŒk. ðkuxT‚yu… ™uƒeòt ‚kurþÞ÷ {erzÞk {khVŒu yu ƒÄk yufƒeò ‚kÚku ‚t…fo{kt hnuŒknŒk. ykŒtfðkËeyku™wt ÷ûÞ W¥kh ¼khŒ nŒwt ™u íÞkt fk¤ku fuh ðŒkoððk™e…qhe ŒiÞkhe Œu{ýu fhe ÷eÄu÷e. yu™ykEyuyu {uhX y™u ÷¾™ki ‚rnŒfw÷ 17 Xufkýu Ëhkuzk …kze™u rðMVkuxf ‚k{„úe, nrÚkÞkhku, ËkY„ku¤ku fƒsufÞkO Au. yu r‚ðkÞ ‚kzk‚kŒ ÷k¾ Yr…Þk hkufzk, 100 {kuƒkE÷ Vku™,135 r‚{ fkzo, Z„÷kƒtÄ ÷u…xku ™u {u{he fkzo …ý …ku÷e‚u fƒsu fÞkOAu. …ku÷e‚u ‚kŒ r…MŒku÷ ™u {kuxk «{ký{kt Œ÷ðkhku …ý fƒsu fhe Au.yu™ykEyu™k fnuðk «{kýu nsw Œku yk Œku …kþuhk{kt …nu÷e …qýe Au. suykŒtfeyku Íz…kÞk Au Œu{™e Äku÷kE fhkþu yux÷u nsw ƒeS ½ýe ðkŒkuƒnkh ykðþu. yu™ykEyu yk ykŒtfeyku …k‚uÚke þwt þwt ykufkðe þfu Au Œuòuðk™wt hnu Au ™u Œu{kt nsw ƒeòu {kuxku Äzkfku ÚkkÞ yuðwt …ý ƒ™u. òufu su…ý nþu yu ðksŒwt„ksŒwt ‚k{u ykððk™wt s Au …ý yk ½x™kyu Vhe yufðkh yk…ýu íÞkt EM÷kr{f Mxux™k ykŒtfðkË™ku ¾Œhku ðÄŒku òÞ AuŒu™ku ynu‚k‚ yk…ý™u fhkÔÞku Au. yk…ýu íÞkt EM÷kr{f Mxux™kykŒtfðkËeyku …nu÷e ðkh ™Úke …fzkÞk. yíÞkhu su …fzkÞk yu ÷kufku Œkufþwt fhu yu …nu÷kt …fzkE „Þk …ý EM÷kr{f Mxuxu ykŒtfe ½x™k™u ytò{yk…e ËeÄku nkuÞ yuðwt …ý ƒ™u÷wt Au. „Þk ðh‚u {k[o {rn™k{kt {æÞ«Ëuþ{kt Wäi™-¼ku…k÷ xÙu™{kt ç÷kMx ÚkÞku nŒku. {æÞ «Ëuþ …ku÷e‚u MVqŠŒƒŒkðe™u ‚e‚exeðe fu{uhk™k ykÄkhu f÷kfku{kt Œku þkuÄe fkZu÷wt fu ykykŒtfðkËe nw{÷k{kt ºký Ëuþÿkuneyku ‚k{u÷ Au. …ku÷e‚u f÷kfku{kt Œu{™uÍz…e …ý ÷eÄu÷k. yŒeV {Í^Vh, {kunB{Ë Ëkr™þ y™u ‚iÞË nw‚i™™k{™k yk ºký ykŒtfðkËeyku W¥kh «Ëuþ™k fk™…wh ™u f™kisÚke ykðu÷k™u ƒkìBƒ Vkuze™u Aq ÚkE sðk™e rVhkf{kt nŒk íÞkt …fzkE „Þk nŒk.

¼khŒ{kt EM÷kr{f Mxux™k…„…u‚khk™e ðkŒ ftE ™ðe ™Úke.....!!

Œu÷w„q Ëuþ{ …kxeo™k ‚kt‚Ëku îkhk ‚t‚Ë™e fkÞoðkne þY ÚkŒk…nu÷k ‚t‚Ë …rh‚h{kt „ktÄe «rŒ{k ‚{ûk yktÄú«Ëuþ™u rðþu»khkßÞ™k Ëhäk™e {k„ýe ‚kÚku Ëu¾kðku fhðk{kt ykÔÞk nŒk.xeze…e™k yuf ‚kt‚Ëu Ëu¾kð Ëhr{Þk™ …kuŒk™k {kÚkk …h Ëþ [nuhk÷„kðe™u y™ku¾ku rðhkuÄ fÞkuo nŒku. òu fu xeze…e™k ‚kt‚Ëu …kuŒk™k{kÚkk …h ÷„kðu÷k Ëþ [nuhk{kt …eyu{ {kuËe™e y÷„-y÷„Œ‚ðehku ÷„kðe nŒe. xeze…e™k ‚kt‚Ëkuyu yktÄú«Ëuþ™u rðþu»khkßÞ™ku Ëhäku yk…ðk™e {k„ýe ‚kÚku ÷kuf‚¼k y™u hkßÞ‚¼k{kt…ý nt„k{ku fÞkuo nŒku.

r‚heÞk™kt yuf „k{{kt yuf {ký‚ yk ™k™fzkƒk¤f™u ƒu„{kt ÷R sR hÌkku Au. ƒk¤f ‚wR „Þwt Au.

™uÄh÷uLz{kt …ý ™ðk ð»ko™e Wsðýe …ht…hk„Œ …ØrŒÚkeÚkE nŒe. ™uÄh÷uLz{kt ÷kufku ™ðk ð»ko™u ykðfkhðk {kxu ‚k{k…kýeyu Œhðk™wt ‚kn‚ fhu Au. ™uÄh÷uLz™k [uður™Lsu™™k ËrhÞkfktXuy‚tÏÞ ÷kufkuyu zqƒfe ÷„kðe™u ™ðk ð»ko™u ÞkË„kh ƒ™kððk™tt‚kn‚ fÞwO nŒwt.

RÍhkÞu÷ y™u …u÷uMxkR™™kt hnuðk‚eyku ðå[u [k÷e hnu÷k‚t½»ko™e yuf Œ‚ðeh. yuf …u÷uMxur™Þ™ {rn÷k rxÞh„u‚™kt ‚u÷Úkeƒ[ðk „kÍk …èe{kt søÞk þkuÄe hne Au.

ku. S>¡. N°y‘ Üpfp rh“pd|ëe¡kh®fp¡N r“v$p“ L¡$ç‘ ep¡Åep¡

(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)fpS>L$p¡V$: ku. S>¡. N°y‘“p k„eyL$s D‘¾$d¡ rh“pdyëe¡ kh®fp¡N r“v$p“ L¡$ç‘“y„ Apep¡S>“ ’ey lsy. Ly$g 435 v$v$}Ap¡A¡

L¡$ç‘“p¡ gpc gu^p¡ lsp¡. S>¡dp„ lp¡rdep¡‘¡’uL$ X$p¡. S>ev$u‘ epv$h, ’¡fp‘uk¹V$ X$p¡. qL»$S>gb¡“ epv$h, v$„s fp¡N“p r“óZp„sX$p¡. eo¡icpB L$pfuep, A¡L$eyâ¡kf r“óZp„s X$p¡. dl¡i QphX$pA¡ k¡hp Ap‘u lsu.

Ly$g 435v$v$}Ap¡A¡

L¡$ç‘“p¡ gpcgu^p¡ lsp¡

bS>f„N rdÓ d„X$m Üpfp ep¡Åe¡g

kpfhpf r“v$p“ L¡$ç‘dp„ 76 v$v$}Ap¡A¡ gpc gu^p¡

(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)fpS>L$p¡V$: L$pd“p’ dlpv$¡h d„qv$f

V²$k¹V$ A“¡ bS>f„N rdÓ d„X$m V²$k¹V$“pk„eyL$s D‘¾$d¡ aL$s lp¡rdAp¡‘¡r’L$ A“¡A¡L $e yâ ¡kf kpfhpf“p k„Nd’uv$v$}Ap¡“¡ L$pedu ^p¡fZ¡ kpÅ L$fhp“pcpNê‘¡ Mpk r“v$p“ kpfhpf L¡$ç‘“p¡ep¡Åep¡ lsp¡.

Ap L¡$ç‘dp„ Ly$g 76 S>¡V$gpv $ v $ }Ap ¡A ¡ gpc gu^p ¡ lsp ¡ .A¡L$eyâ¡kf r“v$p“ kpfhpf dpV$ ¡’ ¡fp‘uk ¹V $ ârhZcpB N ¡fuep,AfS>ZcpB ‘V $ ¡g, fÐ_pb ¡“dl¡íhfu, qv$“L$fcpB fpS>v$¡h¡ k¡hpAp‘¡g. b¡X$u“pL$p, L$pd“p’ Qp¡L$,v $fbpf NY$“u bpSy >dp „ Aph¡g

L$pd“p’ d„qv$f¡ v$f drl“p“p ‘l¡gpby^hpf¡ khpf¡ 9 ’u 10 v$fçep“L$pedu ^p¡fZ¡ ep¡Åsp Ap kpfhpfL¡ $ç‘dp„ lp ¡duAp¡‘¡’uL$ r“óZp„ssfuL¡$ X$p¡. A¡“. S>¡. d¡OpZu Üpfpr“v$p“ L$fu sdpd v$v$}Ap¡“¡ A¡L$dpk“u v$hp rh“p dyëe¡ Ap‘hpdp„Aphsu lsu.

Åd“Nfdp„ AphsuL$pg’u b¡qv$hk ky u Dj®“u DS>hZu ’i¡Dj® dybpfL$“p A“yk„^p“¡ dTpf dybpfL$ ‘f k„v$g, ÞepT S>¡hp ^prd®L$ L$pep£ ep¡Åi¡

(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)S>kv$Z, sp.28

rhíhcf“p v$pDv$u ìlp ¡fpkdpS>“p dlp“ Ap¡rgep 36 dp„ v$pCk¥ev$“p Aåv$¡dykp„ ¼gudyv$u“ (fuA)kpl¡b“p¡ Dj® dybpfL$ sp.29,30ir“hpf A“¡ frhhpf“p fp¡S> ep¡Åi¡.S>¡dp„ lpgpf hpkuAp¡ krls kp¥fpô²“pA“¡L$ Npdp ¡“p ìlp ¡fp rbfpv$fp ¡Ap„ky“u A„S>gu A‘®Z L$fi¡. ApA„N¡ s¥epfuAp¡ ’C flu R>¡.

eyhp“u’u gC ApÆh“ k¡hpA“¡ b„v$Nu L$pS>¡ Æh“ rhsph“pfpk ¥ev $“p Aåv $ ¡d ykp ¼gud y v $ u“kpl¡b“p Ap Dj® dybpfL$ A“yk„^p“¡s¡d“p dTpf dybpfL$ ‘f k„v$g,ÞepT, Ly$Apƒ“¿hp“u, dS>gui S>¡hpA“¡L$rh^ ^prd®L$ L$pep£ ep¡Åi¡.

S> ¡’u ir“ frh b¡ qv$hkÅd“Nfdp„ Aph¡g s¡d“p dTpfdybpfL$“y „ ‘qfkf v$ip®“’}Ap¡’u

N y „Æ DW $i ¡ .Åd“Nf“p sS>oAåbpkcpC A¡a Asfhpmp“pS>Zpìep„ dyS>b k¥ev$“p Aåv$¡dykp¼gudyv$u“ kpl¡bA¡ Æh““p„ A„sky^u A‰pl“u b„v$Nu A“¡ gp¡L$p¡“ul„d¡ip cgpC L$fu lp¡hp’u s¡d“pdTpf d ybpfL $ ‘f hjp £’ uîÙpmyAp¡ v$ffp¡S> blp¡mu k„¿epdp„Aphu îÙp“p awgp¡ Þep¡R>phf L$fsp„lp¡hp’u s¡d“u fS>hpX$p“p kdedp„

v$pDv$u ìlp¡fp kdpS>“p 36 dp„khp£ÃQ d®Nyê sfuL¡$ kpX$p ArNepfhj® ky^u gp¡L$p¡“u k¡hp L$fsp„ S>S>ßs“iu“ ’ep lsp„ s¡d“p Ap318 dp„ Dj® dybpfL$ Ahkf¡ kdN°lpgpfhpkuAp¡ krls v$yr“epcf“pìlp¡fp rbfpv$fp¡ Nh®c¡f epv$ L$fuir“ A“¡ frhhpf“p fp ¡S> Dj®r“ rds ¡ e p v $ L $ f u A „S >gu‘pW$hi¡.(5.3)

AphsuL$pg¡ dpZphv$fdp„îu Np¥ NpeÓu eo ep¡Åi¡

v$¡hv$p¡j, N°lv$p¡j, Ly$mv$p¡jA“¡ r‘s©v$p¡j ip„sL$f“pfu Np¥dpsp R>¡

îu S>e ep¡N¡ðf Np¥ k¡hpV²$õV$ k„Qprgs Np¥ipmp

Mps¡ eo ep¡Åi¡(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)

dpZphv$f, sp.28dpZphv $f ‘ „’L $“u ‘p „Q

Ah^|su b°û Q¡s“p“p Apv$¡i A“¡A“ydsu’u îu cpNhs k¡hp krdsuÜpfp sp. 06-01-2019“¡ frhhpf¡khpf¡ 9 ’u 12 îu Np¥ NpeÓu epN“y„qv$ìe Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡.

kp¥fpô²$“p¡ kp¥ â’d L$lu iL$peA¡hp¡ îu Np¥ NpeÓu epN (eo) sp.06-04-2019“¡ frhhpf¡ îu S>eep¡N¡ðf Np¥ k¡hp V²$õV$ k„Qprgs

Np¥ipmp S|>“pNY$ lpBh¡ dpZphv$fMps¡ ep¡Åi¡. Ap epN“p„ dy¿eeS>dp“ îu Np¥dpsp R>¡. v$¡hv$p¡j,N°lv$p¡j, Ly$m v$p¡j A“¡ r‘s©v$p¡j ip„sL$f“pfu Np¥dpsp R>¡. Np¥ipmpdp„ S> îuNp¥dpsp“p„ kpr“Ýedp„ khpf¡ 9 ’u 12hpÁep ky u îu Np¥ NpeÓu epN ep¡Åi¡.Np¥‘|S>“, “„v$u‘|S>“, rhâh„v$“p, îu^¡“|dp“k Ap^pfus d„Ó’u îu Np¥NpeÓu NpN-eo ’i¡. 5100AplºsuAp¡ A‘®Z ’i¡. Ap No“pApQpe® îu dl¡icpB Å¡ju s’p îu

ArcÆs cpB Å¡ju (kp„v$u‘“u-‘p¡fb„v$f) dp“v¹$ k¡hp Ap‘i¡. sp.6/1/2019“¡ frhhpf¡ khpf¡ 9 ’u12 îu S>e ep¡N¡ðf Np¥ k¡hp V²$õV$S|>“pNY$ lpBh¡ dpZphv$f Mps¡ îu Np¥NpeÓu epN ep¡Åi¡. kp¥“¡ v$i®“ L$fhpÅl¡f r“d„ÓZ ‘pW$hhpdp„ Apìey„ R>¡.‘p„Q rhrh^ õ’mp¡A¡ epN L$fhp“p¡ cphR>¡. rhi¡j dprlsu dpV¡$ îu cpNhsk¡hp krdsu dpZphv$f k„ep¡S>L$ de|ffphg dp¡. 94277 33029“p¡ k„‘L®$L$fhp rh“„su. (5.5)

fpS>L$p¡V$ dlpS>““u ‘p„S>fp‘p¡m“ur^fS>dyr“ (d.kp.)A¡ gu^u dygpL$ps

‘p„S>fp‘p¡mdp„ 5 lÅf S>¡V$gp Æhp¡“¡ Apîe A‘pep¡R>¡, budpf ‘iyAp¡ dpV¡$ Agpev$p i¡X$ b“phpep R>¡

Aep¡Ýepdp„ Qpgu fl¡gu dp“kNrZL$p fpdL$’pdp„

dp¡fpqfbp‘yA¡ 100 NrZL$p‘yÓuAp¡“p rhhpl“p¡ k„L$ë‘ L$ep£gp¡L$NpeL$ qL$rs®v$p“ NY$huA¡ rhhpl k„õL$pfdp„g‚Nusp¡“u fdTV$ bp¡gphhp“u s¥epfu v$pMhu

(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)cph“Nf, sp.28

Aep ¡Ýepdp „ Qpgu fl ¡gudp“k-NrZL$p fpdL$’p“p R>Ì$p qv$hk¡L$’pdp„ D‘[õ’s NrZL$p (k¡¼khL®$f)“¡ k„bp¡^uQ L$fsp bp‘yA¡ L$üy„lº „ BÃRy>„ L¡$ bl¡“-b¡V$uAp¡ Ly$Vy „ $b‘qfhpfhpmu lp ¡e A“¡ s ¡d“u‘yÓuAp¡“¡ Ap ìehkpedp„’u blpfgphu g‚-rhhpl k„õL$pf L$fphhpBÃR>¡ sp¡ Aphu 100 qv$L$fuAp¡“p¡rhhpl L$fphhp“u S>hpbv$pfu lº „A¡V$g¡ L¡$ sgNpS>fX$p g¡hp sБf R>¡s¡hp¡ A¡L$ k„L$ë‘ R>¡ s¡“p dpV¡$ g‚“u

rhr^ A¡V$g¡ L¡$ dyfrsep ip¡^u“¡ Ap‘‘^pfp¡ Ap‘Z¡ Ap cNhy L$pe® dpV¡$fpÆ R>uA¡.

L$’pdp„ v$ffp¡S> D‘[õ’s fl¡spfpd S>Þdc|rd Þepk“p AÝen r“ÐeNp¡‘pgv$pkbp‘y“¡ Ap d„Ng‘h®dp„Apri®hpv$L$ D‘[õ’su dpV¡$ Apd„ÓZ‘Z ‘pW$ìey„. gp¡L$ NpeL$ qL$s}v$p“NY$huA¡ Ap rhhpl k„õL$pfdp„ ‘p¡s¡g‚Nusp¡“u fdTV$ bp¡gphhp“u s¥epfu

bsphu. v$fçep“ L$’p d„X$‘dp„’u A¡L$ìe[¼sA¡ L$p¡B L$ÃR>“p eyhL$“u AphuL$Þep kp’¡ g‚ L$fhp“u k„drsAp‘hp“u Ål¡fps ’B.

NrZL$p bl¡“p¡ dpV¡$ Qpgu fl¡gp‘|“fpÐ’p“ eodp„ ApS>¡ h^y 79gpM“p¡ Dd¡fp¡ ’sp Ap fL$d ‘ L$fp¡X$17 gpM“u ’B. Akp^pfZârskpv$’u Aphu fl¡gp v$p“ âhpl“¡lh¡ iq“hpf“p bv$g¡ iy¾$hpf ky^u S>õhuL$pfhp“u Ål¡fps L$fhpdp„ Aphu.Ap Ap„L$X$p¡ 7 L$fp¡X$’u ‘pf “uL$muS>hp“u k „cph“p hsp ®Bflu R>¡. (5.4)

(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)fpS>L$p¡V$, sp.28

L$X $ L $ X $su W „ $ X $ udp „ ‘Zkde‘pg“dp„ Qyõs A¡hp, ufS>dyr“d.kp. k¥L$p Sy>“u, cpfscf“uAN°NÎe A¡hu fpS>L$p¡V$ dlpS>““u‘p„S>fp‘p¡m L¡$ S>¡dp„ Apif¡ 5000S>¡V$gp Æhp¡ Apîe ‘pdu fl¡gp R>¡,

budpf ‘iyAp¡ dpV¡$, S>ep„ ipspL$pfuAgpNv$p i¡X$ R>¡. s¡“u dygpL$ps s’pAbp¡g ‘iyAp¡ D‘f AduÖrô$ “pMu“¡kdN° ‘p„S>fp‘p¡m“u ìehõ’p ÅZu“¡k„sùv$e“u L$ê$Zp“p¡ ‘qfQe ‘Zk„õ’p“p„ eyhp L$pe®hplL$p¡ dyL¡$icpBbpV $huep, k „S>ecpB dl ¡sp,ep¡N¡icpB ipl, bLy$gcpB ê$‘pZuA¡

khpf khpfdp„ L$fpìep¡.fpS>L$p¡V$ dlpS>““u ‘p„S>fp‘p¡m

sfa’u ufS>dy“u d. kp. “¡ dlphuf‘yfd Mps¡ ‘p„S>fp‘p¡m“u dygpL$ps¡‘^pfhp“y„ ê$bê$ Apd„ÓZ dlphuf“NfS>¥“ k„O“p dp“v$ d„Óu ky^ufcpBbpV$huep dpfas Ap‘¡g A“¡‘p„S>fp‘p¡m Aphhp ‘Z klds ’eps¡dS> Ap bpbs¡ dp¡V$p k„O“p âdyMBðfcpB v $ p ¡iu s ¡dS> AÞeApN ¡hp“p ¡A ¡ Dv $ pf cph“p’u‘p „S>fp‘p ¡m“u âh¡i“u kldsuAp‘¡gu lsu.

fpS>L$p¡V$ dlpS>““u ‘p„S>fp‘p¡msfa’u eyhp L$pe®hplL$p¡ dyL¡$icpBbpV $huep, k „S>ecpB dl ¡sp,ep¡N¡icpB ipl, bLy$g¡icpB ê$‘pZu,dl¡ÞÖcpB dl¡sp s’p k„õ’p“p„d¡“¡S>f Aê$ZcpB v$p¡iuA¡ ufS>dyr“d. kp. “¡ Apif¡ 5000 L$fsp h^yAbp¡g ‘iyAp¡ dpV¡$“u OpkQpfp“uìehõ’p’u gB“¡ d¡X$uL$g kpfhpf,k„õ’p“u QucX$p b°p„Q s’p b¡X$uMps¡

DNpX$sp OpkQpfp A„N¡“u dprlsuAp‘sp ufS>dyr“ d. kp. k„syô$ ’eplsp.

L$X$L$X$su W„$X$udp„ õhpNs epÓpdp„‘^pf ¡gp Aplf ¡ huk S> ¡V $gpdlpksuÆAp¡, v$unp’} d“ujpb¡“,L$mi^pfu bpmpAp¡ s¡dS> õ’pa S>¥“dp¡V$p k„O“p âdyM BðfcpB v$p¡iu,fS>“ucpB bphuku, ky^ufcpBbpV $huep, L $“ ycpB bphuku,qv $gu‘cpB hkp, NusN yS> ®fuk„OâdyM, iufujcpB bpV$huep,rls¡jcpB bpV$huep, ÆsycpBb¡“pZu, iiuL $ p „scpB hp ¡fp,L$p¥riL$cpB rhfpZu, S>Nv$uicpB i¡W$,fpSy>cpB bpV$huep, X$p¡. k„S>ecpBipl, qL$ip¡f L$p¡fX$uep, Afthv$cpBipl, bp ¡OpZucpB, d¡l ºgcpBfhpZu, rls¡jcpB dl¡sp, âL$picpBdp¡v$u, ‘pfkcpB dp¡v$u s’p Æhv$epN©‘ hN¡f¡ s’p fpS>L$p¡V$“p„ ^d®â¡duîphL$-îphuL $pAp ¡“u lpS>fudp „^d®kcp ‘p„S>fp‘p¡mdp„ ep¡Åe¡gu

lsu. s¡dp„ ^ufS>dy“u d. kp. v$p“dp„î¡›$v$p“ A¡V$g¡ Acev$p“ s’p ‘fuN°lÐepN“u hps s¡dS> ApNpdu hj®ApQpe® S>ipÆ d.kp.“y„ ispåv$u hj®R>¡, s¡hy„ S>Zph¡g s¡’u s¡d“u Aphps“p„ âÐeyÑf ê$‘¡ lpS>f fl¡gpk„O“p ApN¡hp“p ¡ s’p îphL$-îphuL $ pAp ¡A ¡ ApQpe ® S>ipÆdlpfpS> kpl¡b“u õd©rs dpV¡$ fpS>L$p¡V$dlpS>““u ‘p„S>fp‘p¡mdp„ rbdpf‘iyAp¡ dpV¡$ “hp ÓZ i¡X$“u S>ê$fueps‘yrs® A’£ ê$. 33 gpM“u Tp¡mu ‘¥L$uA¡L$ i¡X$“p¡ “L$fp¡ 11 gpM“p¡ ê$. õ’mD‘f S> DÐkplc¡f ‘|Z® L$fu Ap‘¡gA“¡ bpL$u“p„ b¡ i¡X$ dpV¡$“p¡ Apv$¡iAp‘hp“p¡ lSy> bpL$u R>¡ sp¡ Ap bpbs¡hl¡gu sL¡$ S>¥“, S>¥“¡sfp¡“¡ ‘p¡sp“phX$ugp¡“u Ly$Vy„$buS>“p¡“u ^d®Nyê$Ap¡“uõd©rs dpV¡$ gpc g¡hp“u BÃR>p lp¡esp¡ syfs S> ‘p„S>fp‘p¡m“p d¡“¡S>fAê$ZcpB v$p ¡iu dp ¡. 9409381843 ‘f k„‘L®$ kp^hp rh“„suR>¡. (5.7)

k„Þepku“u sÞdeu d¥epÆ s’p âpQpe® ^d®rhS>eÆ fpS>L$p¡V$“p ^d® âhpk¡frhhpf¡ b‘p¡f¡ 3 L$gpL¡$ L$pqW$ephpX$ ÆdMp“p lp¡g Mps¡ ^d®kcp“y„ Apep¡S>“(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)

fpS>L$p¡V$, sp.28sp. 14/7/2018“¡ AjpY$u

buS>“p i ycv $ u“ ¡ õhpduîufpS>rj®dy“uÆ Üpfp S>kp¡g W$uL$p“p

(fpS>õ’p“) fpW$p¡X$ fpS>h„i“p qv$L$fuLy$dpfu A“yfp^pLy„$hfÆ“¡ k„Þeõs qv$npAp‘hpdp„ Aph¡g kÞepk qv$np N°lZL$ep ® bpv$ s ¡Ap ¡“ y „ “pd L$f‘Zk„Þepku“u sÞdeu d¥epÆ L$fhpdp„

Apìey„. sÞdeu d¥epÆ “p’ k„âv$pe“pep¡Nu L¡$S>¡Ap¡ ‘|hp® îddp„ A¡L$ fpS>hu‘Z lsp. Ðepfbpv$ s¡dZ¡ k„ÞepkN°lZ L$f¡g s¡hu A¡L$ DÑd Ly$m‘f„‘fp“p S> hpfkv$pf R>¡. sÞdeu

d¥epÆ ‘pep’u S> A„N°¡Æ dpÝed kp’¡DÃQ rinZ âpá L$fu“¡ Bg¡¼V²$p¡“uL$duX$uep“p n¡Ó¡ â’d lfp¡m“p lp¡ØpD‘f flu“¡ Ly$imsp‘|h®L$ L$pe®cpfk„cpþep¡. p-5

Page 4: Qpf hj®’u V$u‘uAp¡“u cfsu dpV¡$ L$p¡B L$pe®hplu ... fileQpf hj®’u V$u‘uAp¡“u cfsu dpV¡$ L$p¡B L$pe®hplu “l]! (kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)

CMYK

CM

YKC

MYK

CM

YK

CM

YK

Dt.28-12-2018Page: 4 kp¥fpô²$ ¾$p„rs

y¾tz ¼khŒ™k rþÕ…fkh ‚hËkh ðÕÕ¼¼kE …xu÷™e «rŒ{k„wshkŒ xuf™ku÷kuSf÷ Þwr™ðŠ‚xe (SxeÞw)™k [kt˾uzk fuB…‚ ÂMÚkŒþuz-4{kt MÚkkr…Œ fhðk{kt ykðe Au. rðãkÚkeoyku™k {nk™ nMŒeyku™kSð™{ktÚke «uhýk {¤Œe hnu Œu nuŒw‚h yk Þwr™ðŠ‚xe™k ErŒnk‚{kt…nu÷eðkh «rŒ{k™wt MÚkk…™ fhðk{kt ykÔÞwt Au.(8)

‚{„ú W¥kh ¼khŒ{kt ¾qƒ Xtze …ze hne Au. {™k÷e{kt „wÁðkhuƒhVð»kko ÚkE nŒe.nrhÞkýk™k rn‚kh{kt ƒwÄðkhu 22 ð»ko{kt ƒeS𾌠rz‚uBƒh{kt ‚kiÚke ðÄkhu Xtze …ze nŒe. ynª Œk…{k™ {kE™‚1 rz„úe ÚkE „Þwt nŒwt. yk …nu÷kt ynª 1996{kt rz‚uBƒh {rn™k{kts 1.8 rz„úe y™u 2013{kt {kE™‚ yuf rz„úe Œk…{k™ ™kutÄðk{ktykÔÞwt nŒwt. ƒeS ƒksw hksMÚkk™™k VŒun…wh{kt ƒwÄðkh™wt Œk…{k™{kE™‚ 2.8 rz„úe ™kutÄðk{kt ykÔÞwt nŒwt.(8)

‚k„h xk…w …h r¼ûšfku Þkºkk¤wyku™e hkn òuE™u hnÞk Au.(8)

LÞqÞkufo™k ‚uLxÙ÷ …kfo™k ht„e™ ƒŒf™u ELxh™ux ‚ur÷rƒúxeƒ™ðk™wt ‚ki¼køÞ {éÞwt nŒwt. ht„ƒuht„e Ëu¾kð™k fkhýu yLÞ ƒŒfÚkey÷„ …zŒk yk ƒŒf™u y{urhf™ yr¼™uŒk {uLze …urxr<™™k ™k{W…hÚke {uLzrh™ …urxr<™ ™k{ y…kÞwt nŒwt.(8)

hu.hu.‘u. A¡ÞÆ“uef]N L$p¡g¡S>“p18 rhÛp’}Ap¡“y„ àg¡kd¡ÞV$ ’ey„

Cg¡L$V²$p¡r“L$k A¡ÞX$ L$p¡çeyr“L¡$i“ qX$‘pV®$d¡ÞV$“pkpsdp„ k¡d¡õV$f“p 18 rhÛp’}“¡ “p¡L$fu dmu

(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)fpS>L$p¡V$,sp.28

hu.hu.‘u. A¡ÞÆ“uef]NL $ p ¡g ¡S>“ y „ Cg ¡L $V ² $ p ¡ r“L $k A¡ÞX $L$p¡çeyr“L¡$i“ X$u‘pV®$d¡ÞV$ àg¡kd¡ÞV$dp„kv$p AN°¡kf lp¡e R>¡¡. 2019 dp„S>¡d“y„ A¡ÞÆ“uef]N ‘yê$ ’i¡ A¡hpAÐepf¡ kpsdp„ k¡d¡õV$fdp„ R>¡‰p hj®dp„Aæepk L$fsp lp ¡e A¡hp 18rhÛp’}Ap¡“¡ Ap¡L$V$p ¡bf drl“pv$frdep“ S> Cg¡L$V²$p ¡r“L$k A¡ÞX$L$p¡çeyr“L¡$i“ b°p„Q“u î¡›$ dëV$u“¡i“gL„$‘“uAp¡dp„ AÐepf’u S> “p¡L$fu dmuNe¡g R>¡. "d¡V²$uL$k L$p¡dk¡L$' dp„ rdsrhf¡“cpC v$p¡iu, lpqv$®L$ rhS>ecpC‘pV$X$uep, L$p““ cpgQ„ÖcpC rÓh¡v$u,qv$‘¡“ k„S>ecpC fpZ‘fp, "C-CÞap¡Quàk' dp„ kyfS> âL$piQ„ÖNf^fuep, rdg“ syjpfcpC ‘pf¡M,L © $Zpg rh“ecpC ipl, iycdAp“„v$âL$pi tkN, su’® S>eâL$picpCv $h ¡ , "e yX $ uT' dp „ eiqv $‘tklrls¡ÞÖtkl Np¡lug, "kp¡aV$“p¡V$uL$k'dp„ l¡d ‘y“uscpC ‘V¡$g, rdsgrhS>ecpC dpê$, "72 L$eyåk' dp„

rhh¡L$ rls¡jcpC ipl, "rkek®' dp„rb‘u“hN}k hN}k TpQfuep,"õL$ugh¡ÞV$fu' dp„ lrj®sp fd¡icpCâÅ‘su, "V¡$L$“p¡kpd’®e“' dp„ lj®i¥g¡jcpC hh¥ep, "V¡$gukuep “V¡$hL®$'dp„ rhh¡L$ Afthv$cpC kp¡ÆÓp, "V¡$L$qX$guS>ÞV$' dp„ Adf S>Nv$uicpC ipl¡¡¿eps“pd L„$‘“uAp¡dp„ Qpgy Aæepkv$frdep“ S> “p¡L$fu d¡mhu gC“¡Cg¡L$V²$p¡r“L$k A¡ÞX$ L$p¡çeyr“L¡$i““prhÛp’}Ap¡ î¡›$ L$pfqL$v$} b“phhpdp„kam füp R>¡.

Mfp A’®dp „ kamsp“p‘ep®Qê$‘ hu.hu.‘u. A¡ÞÆ“uef]N

L $ p ¡g ¡S>“p Cg ¡L $V ² $ p ¡ r“L $k A¡ÞX $L$p¡çeyr“L¡$i“ rhcpN“p rhÛp’}Ap¡“pàg¡kd¡ÞV$ dpV¡$ V²¡$“]N A¡ÞX$ àg¡kd¡ÞV$L$rdqV$“p L$Þhu“f X$p¡.Æ‚¡i Å¡ju A“¡fpiub¡“ Å¡b“‘yÓpA¡ kO“ âeГp¡L$f¡g R>¡. rhÛp’}Ap¡“p àgk¡d¡ÞV$ dpV¡$k„õ’p“p d¡“¡Æ„N V²$õV$u grgscpCdl¡sp, V²$õV$u L$p ¥riL$cpC iyL$g,X$p ¡.k„ÆhcpC Ap¡Tp, lj®gcpCdrZApf, ApQpe®, X$p¡.S>e¡icpCv$ ¡iL$f A“¡ Cg¡L$V ² $p ¡r“L$k A¡ÞX$L $ p ¡ çe y r“L ¡ $i“ rhcpN“p hX $ pX$p¡.Qpd}b¡“ ‘V¡$g¡ Arc“„v$“ ‘pW$h¡gR>¡.(5.1)

“hr“eyL$s âv$¡i L$p¢N°¡k D‘âdyM“¡S>kv$Z“p dy[õgd eyhp“p¡ aŸgX¡$ h^phi¡

(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)S>kv$Z,sp.28

S>kv $Z thR>uep il ¡fspgyL $p“p v$f ¡L $ kdpS> oprs“pkyMvy$:Mdp„ hjp£’u klcpNu b““pfpNS>¡ÞÖcpC fpdpZu“u spS>¡sfdp„NyS>fps âv$¡i L$p¢N°¡kA¡ s¡d“u Q|„V$ZuL$pdNufu“¡ Ýep“¡ gC âv$¡i“p D‘âdyMb“phsp „ d y [õgd kdpS>“pS>dpgcpC ‘fdpf, biufcpC‘fdpf, fauL$cpC fphpZu, k¥ev$cpCL$’ufu, agÆcpC dL$hpZp, L$pv$fcpCL $’ufu, CL $bpgcpC ‘fdpf,kgudcpC i ¡M, CëepkcpCgp¡luep, dp¡lku“cpC dygsp“pkrls“p aŸgX ¡ $’u kÐL$pf L$fi¡.

spS>¡sfdp„ S>kv$Z rh^p“kcp“uQ|„V$Zu ‘qfZpd ‘l¡gp NS>¡ÞÖcpCfpdpZu“¡ L$p¢N°¡kA¡ D‘âdyM b“pìeplsp.(3.2)

D‘gpv$pspf“p dl„s rhÌ$gbp‘y“pA„rsd v$i®“ dpV¡$ cprhL$p¡ DdV$u ‘X$ep

D‘gp v$pspf“uS>Áep“p “hp dl„ssfuL¡$ cudbp‘y“uQpv$frh^u L$fpC

(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)Sy>“pNY$,sp.28

Sy>“pNY$“p D‘gp v$pspf“uS>Áep“p dl„s rhÌ$gbp‘y“y NCL$pg¡b‘p¡f¡ 12-45 L$gpL¡$ D‘gp v$pspf“uS>Áep Mps¡ rh^“ ’ey„ lsy„. s¡Ap¡ R>¡‰pL¡$V$gpL$ kde’u a¢Mkp“u rbdpfu’u‘uX$psp lsp. rhÌ$gbp‘y“p r“^“dp„kdpQpf dmsp S> s¡d“p k¡hL$NZdp„hpeyh¡N¡ Ap kdpQpf a¡gpC Nep lsp.A“¡ îÝ^pmyAp¡ dp¡V$u k„¿epdp„ D‘gpv$pspf“u S>Áep Mps¡ DdV$u ‘X$ep lsp.

Ap r“^““u ÅZ ’sprNf“pf“p hqf›$ k„sp¡ dl„sp¡ ‘¥L$ui¡f“p’ bp‘y, dp ¡V$p ‘ufbphp,s“kyMNufÆ, dlpv $ ¡hrNfuÆ,

¾$d„X$gLy„$X$“p dl„s dyL$sp“„v$rNfuÆ,bVy$L$bp‘y krls“p D‘gp v$pspf“uS>ÁepA¡ ‘lp¢Qu Nep lsp. Ap b^pS>k„sp¡A¡ b¡W$L$ ep¡Æ S>Áep“p “hp dl„ssfuL¡$ rh‘ygbp‘y“u kp’¡ S> hjp£’ug^y dl„s sfuL ¡ $ k ¡hp Ap‘spcudbp‘y“u Nyê$rióe ‘f„‘fp A“ykpfrh^u Qpv$f rh^u L$fu lsu. kp’p¡ kp’dipgQu‘v$¡ qL$ip¡fbp‘y A“¡ X¡$d ‘pk¡‘V$¡g bp‘y Apîd“p hrlhV$v$pf ‘v$¡

dyßpbp‘y“u r“dZ|„L$ ‘Z L$fhpdp„Aphu lsu. k„sp¡Ap¡ sdpd“¡ rsgL$L$fu rh^u k„‘ß L$fu lsu. bpv$dp„ kp„S>¡6hpÁe¡ rhÌ$gbp‘y“p ‘pr’®hv$¡l“¡s¡d“p Nyê$ ‘V¡$gbp‘y“u kdpr^“ubpSy>dp„ S> kdpr^ Ap‘hpdp„ Aphulsu. rhÌ$gcpC“y„ ‘|hp®îd“y„ “pdrhÌ$gcpC AL$bfu lsy„ s¡Ap¡A¡‘V¡$gbp‘y kp’¡ 20 hj® ky^u D‘gpv$pspf“u S>Áepdp„ c„X$pf“u k¡hp L$fulsu. bpv$dp„ ‘V¡$gbp‘y“u 1991 dp„r“^“ ’sp s¡ hms“p cpfs kp^ykdpS>“p âdyM Np¡‘pg“„v$Æ A“¡AÞe k„sp ¡“u D‘[õ’sudp „rhÌ$gbp‘y“u dl„s ‘v$¡ Qpv$frh^uL$fhpdp„ Aphu lsu.(3.1)

kam fS|>Aps“p kam ‘X$^p: lh¡f¥ep^pf rhõspfdp„ r“erds ‘pZu dmi¡

(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)fpS>L$p¡V$,sp.28

hp¡X®$ 1 dp„ f¥ep^pf Aphpkep¡S>“pdp„ R>¡‰p v$k qv$hk’u ‘uhp“y„‘pZu“y„ rhsfZ L$fhp“y„ b„^ ’ey„ lp¡eA“¡ rhfp¡^ ‘n“p “¡sp“¡ aqfepv$L$fhpdp„ Aphu lsu. gp¡L$p¡“u fSy>Apskp „cmu rhfp ¡^ ‘n“p “ ¡sp

hifpdcpC kpNW$uep Üpfp L$rdñf“¡fS y >Aps L $fhpdp „ Aphu. A“¡fSy>Apsdp„ ‘Ng¡ L$rdi“f¡ ApS>’uS> ‘pZu dmsy„ ’C S>i¡ s¡hu L$pdNufuL$fhp“u kyQ“p Ap‘¡g R>¡. A“¡ ApfSy>Aps“¡ kamsp dþep “pv$ f¥ep^pfrhõspf“p gp¡L$p¡dp„ Ap“„v$“u gpNZuR>hpC lsu.(9.1)

v$v$}Ap¡A¡ ANpD’u fÆõV²¡$i“ L$fphhp A“yfp¡ : v$¡i-rhv$¡i“p r“óZp„s X$p¡L$V$fp¡“uk¡hp“p¡ gpc g¡hp“p¡ Ahkf: ApNpdu 26du’u 2 a¡b°yApfu ky u L¡$ç‘ ep¡Åi¡

hp„L$p“¡fdp„ bpmL$p¡ dpV¡$ Ap„M“pfp¡Np¡“p¡ d¡Np r“:iyëL$ L¡$ç‘ ep¡Åi¡

(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)hp„L$p“¡f,sp.28

v$ ¡hv $ep Q ¡fuV ¡ $bg V ² $õV $k„Qprgs A¡“.Apf. v$p¡iu Ap„M“ulp¡[õ‘V$g “hp bk õV¡$i“ ‘pk¡

fpS>L$p¡V$ fp¡X$, Mps¡ hp„L$p“¡f ApNpdu26 ÅÞeyApfu’u ir“hpf sp.2a¡b°yApfu ky u bpmL$p¡“u Ap„M“p fp¡Np¡s’p Óp„ku Ap„M dpV¡$ rh“pd|ëe¡ d¡NpL¡$ç‘“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Aph¡g R>¡.

bpmL$p¡“u Ap„M“p fp¡Np¡ S>¡hpL¡$ Ap„Mgpg ’hu.

Ap„Mdp„ vy$:Mphp¡ lp¡hp¡. h^y“„bf lp¡hp bpm dp¡rsep¡ Óp„ku Ap„M,Ap„Mdp„’u kss ‘pZu ‘X$hy„. “pk|f‘p„‘Z Y$m¡gu lp¡hu hN¡f¡ dpV¡$ ApL¡$ç‘dp„ rh“pd|ëe¡ r“v$p“ kpfhpf s’pD‘gå^ kyrh^p dyS>b Ap¡‘f¡i“L$fhpdp„ Aphi¡.

S>¡dp„ 13 hj® ky^u“p bpmL$p¡L¡$ç‘dp„ gpc gC iL$i¡. Óp„ku Ap„M^fphsp v$v$}Ap¡“y„ rh“pd|ëe¡ r“v$p“kpfhpf s’p Ap¡‘f¡i“ L$fhpdp„Aphi¡. v $ ¡i-rhv$ ¡i“p Ap „M“pr“óZp„s X$p¡L$V$fp¡“u k¡hpAp¡“p¡ gpcAp L¡$ç‘dp„ Mpk dmhp“p¡ R>¡. v$v$}“u

kp’¡ dpÓ b¡ ìeqL$s S> Aphu iL$i¡.v$v$}Ap¡ s’p s¡d“p hpguAp¡“u fl¡hpS>dhp“u ìehõ’p V²$õV$ Üpfp rh“pd|ëe¡L$fhpdp„ Aphi¡.

d¡Np L¡$ç‘dp„ gpc g¡hp dpV¡$v$v$}Ap¡A¡ ANpD’u fÆõV²¡$i“ L$fphhy“pd “p ¢^phhy „ afÆeps fl¡i¡.fÆõV²¡$i“ sp.1-1-2019 ’u iê$fÆõV²¡$i“ dpV$¡ lp¡[õ‘V$g“p “„bf(02828) 222082 D‘f A’hpdp¡.7600440022 D‘f ap¡“L$fhp¡. v$¡hv$ep Q¡fuV¡$bg V²$õV$ R>¡‰pÓZ hj®’u d¡Np L¡$ç‘ L$f¡ R>¡. ApL¡$ç‘“p¡ gpc A‘ug L$fhpdp„ Aph¡gR>¡. s¡d dprlsu âdyM grgscpCdl¡spA¡ Ap‘u lsu.(3.3)

rih iqL$s ipmp “„.92 dp„kgpX$ õ‘^p® ep¡ÅC

(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)fpS>L$p¡V$,sp.28

hs®dp“ eyNdp„ Mp¡V$p âL$pf“ufl¡Zu-L$l¡Zu A“¡ MpZu‘uZusuApS>“p¡ eyhp“ A“¡L$ fp¡N“p¡ cp¡Nb“sp¡ lp¡e R>¡. Ðepf¡ rihir¼s ipmp“„. 92“p ApQpe®® l„kpb¡“ ‘„X$ep“pdpN®®v$i®®“ l¡W$m ipmp“p rhÛp’}®Ap¡dp„‘p¡[óV$L$ Mp¡2pL$ rhi¡ S>pN©rs Aph¡A“¡ ‘p¡ópZey¼s Mp¡2pL$ g¡ s¡A„sN®®s ipmpdp„ hp“Nu õ‘^p®® A“¡kgpX$ õ‘^p®®“y Apep¡S>“ L$fpey„ lsy„.

S>¡dp„ rhS>spAp¡ kh®® DS>ub¡“,2ubX$uep qL°$ó“p, kp¡“u kpN2, Ad“W$pL$2, ‘p2k rhN¡2¡A¡ kgpX$ X$¡L$p¡2¡i“Dsd ¼e®®y lsy. sdpd rhS>¡spAp¡“¡sp.2du S>pÞeyAp2uA¡ ‘°p¡ÐkplL$

C“pdp¡ s’p riëX$ h°S> N°y‘“p klep¡N’uAp‘hpdp„ Aphi¡. Ap L$pe®®¾$d“¡ kamb“phhp ipmp“p riÿpL$NZ s’p

L$d®®Qp2uNZ A¡ S>l¡ds DW$phu lsus¡d l„kpb¡“ ‘„X$ep“u AMbpfuepv$udp„ S>Zphpey„ lsy„.(3.4)

ApV$L$p¡V$“p Ó„bL$cpC v$ffp¡S>12 qL$.du. kpeL$g Qgph¡ R>¡

ApS>“p¡ eyhp“ ìek“’uO¡fpe¡gp¡ R>¡: ‘„Qp¡gu

(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)ApV$L$p¡V$,sp.28

ApV$L$p¡V$“p„ Ó„bL$cpC ‘„Qp¡guA„bpÆ dpspÆ “p„ ‘yÅfu R>¡A“¡fp¡S> bpf L$ugp¡duV$f kpeL$g Qgph¡R>¡. rhfbpC L$Þep ipmp“p„ r“h©ÑApQpe® A¡hp„ Ó„bL$cpC ‘„Qp¡guA¡75 hj®“u Jdf¡ fp ¡S> A„bpÆdpspÆ“p„ d„qv$f¡ fp¡S> b¡ V$pCd ‘yÅAQ®“p L$fhp kpeL$g Qgphu“¡ ÅeR>¡ S>¡ fp¡S> bpf L$ugp¡duV$f fõsp¡ ’peR>¡ s¡dZ¡ S>Zpìey„ lsy„ L¡$ lº„ lSy>„ hNfQídp A¡ azglpf b“phy„ Ry>„ s¡dS> R>p‘y„‘Z hp„Qy„ Ry>„ S>¡ fp¡S> s¡dZ¡ S>Zpìey„

L¡$ ApS>“p¡ eyhp“ kph “bmp b“spÅe R>¡ A“¡ ìek“’u ^¡fpe¡gp R>¡kpeL$g’u Ap‘Zp„ A„Np¡ L$kfs ’peR>¡ A“¡ ifuf s„v$yfõs fl¡ R>¡ S>¡ fp¡S>

khpf¡ A“¡ kp„S>¡ bß¡ V$pBd bpfL$ugp¡duV$f Qpgphu R>¡ ‘¡V²$p¡g“p¡ bQphA“¡ âv$ yjZ dy¼s s¡d“u ‘pk¡dp¡V$fkpeL$g R>¡ R>sp„ kpeL$g “p¡S>D‘ep¡N L$fu füp R>¡.

kpeL$g Qgphp¡ A“¡ kyMu’hp“p„ ÓZ dpNp£ R>¡ Nd MpAp¡ dNMpAp¡ A“¡ L$d MpAp¡ Ap ÓZ kyÓepv$ fpMp¡ sp¡ sdpfp ifuf“¡ L$p¡C v$uhkL$p„C “l] ’pe s¡d s¡dZ¡ A„sdp„S>Zpìey„ lsy„.(1.1)

gp¡L$kcp Q|„V$Zu ‘l¡gp cpS>‘ 50gpM gp¡L$p¡“p¡ k„‘L®$ ApC.L¡$.ÅX¡$Å

MpV$gp b¡W$L$, ‘rÓL$pAp¡Nfub L$ëepZ d¡mp S>¡hp

L$pe®¾$dp¡“y„ Apep¡S>“

(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)Adv$phpv$$,sp.28

cpS>‘ âv$¡i D‘pÝen ApB.L¡$ÅX¡$Å“u AMbpfu epv$udp„ S>Zphpey„R>¡ L¡$,NBL$pg¡ cpS>‘ âv$¡i b¡W$L$ âv$¡iL$pep®ge L$dgd Mps¡ dy¿ed„ÓurhS>ecpC ê‘pZu, “peb dy¿ed„Óu“urs“cpB ‘V$ ¡g, âv$ ¡i AÝenÆsycpC hpOpZu s’p k„NW$“dlpd„Óu cuMycpB v$gkpZuep“uD‘[õ’rsdp„ ep¡ÅC lsu. Ap b¡W$L$dp„kp¥ â’d S>kv$Zdp„ S>„Nu rhS>e dpV$¡L$pe®L$sp®Ap¡, k„NW$“ A“¡ kfL$pf“¡Arc“„v$“ ‘pW$hhpdp„ Apìep lspA“¡ L¡$bu“¡V$ d„Óu Ly„$hfÆ bphmuep“y„õhpNs L$fhpdp„ Apìey„ lsy„.

ÅX¡$ÅA¡ S>Zpìey „ lsy „ L¡ $,gp¡L$kcp Q|„V$Zu âcpfu sfuL¡$ r“ey¼sAp¡dÆ dp’yf“¡ âv$¡i cpS>‘pA¡Arc“„v$“ ‘pW$ìep lsp. NyS>fpscpS>‘“p D‘pÝen Np¡f^“cpBTX$qaep“u r“eyr¼s DÑfâv$ ¡i“pgp¡L$kcp Q|„V$Zu âcpfu sfuL¡$ L$fhpdp„Aphu R> ¡ s¡ bv$g Np ¡f^“cpBTX$qaep“y„ Archpv$“ L$fu iyc¡ÃR>pAp‘hpdp„ Aphu lsu.

ApNpdu L$pe®¾$dp¡“u dprlsuAp‘sp ÅX¡$ÅA¡ h^ydp„ S>Zpìey„ lsy„

L¡$ spfuM 26 ’u 31du qX$k¡çbfv$frdep“ kdN° fpÄedp„ Apif¡9000 S> ¡V $gp ir¼s L ¡ $ÞÖp ¡“pr“dpe¡gp BÞQpS>®Ap¡ kp’¡ âv$¡ik „NW $““p lp ¡Ø ¡ v $ pfAp ¡ s ¡dS>gp¡L$kcp“p âcpfuAp¡, BÞQpS>®-klBÞQpS>®Ap¡ b¡W$L$p¡ ep¡S>i¡. ApNpdusp.1, ÅÞeyApfu ’u 9du ÅÞeyApfuv$frdep“ v$f¡L$ gp¡L$kcpdp„ Apif¡4000 S>¡V$gu MpV$gp b¡W$L$p ¡“y „Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡ A“¡ kdN°fpÄedp„ N°pd¹e A“¡ il¡fu rhõspfA¡d, Ly$g dmu“¡ A¡L$pv$ gpM S>¡V$guMpV$gp b¡W$L$p¡ ep¡S>hpdp„ Aphi¡.krls gp¡L$kcp“u Q|„V$Zu ‘l¡gpî©„Mgpb„^ L$pe®¾$dp¡ ep¡Æ 50 gpML$pe®L$sp®Ap¡“p¡ Å¡d-Sy>õkp¡ h^pfugp¡L$kcp“u Q|„V$Zudp„ rhS>e d¡mhiy„s¡d ÅX¡$ÅA¡ S>Zpìey„ ls„y.(3.8)

dy¿ed„Óu ê$‘pZuA¡ X$p¡.k¥ev$“p kpl¡b“¡fpS>L$p¡V$ ‘^pfhp Apd„ÓZ ‘pW$ìey„

X$p¡.k¥ev$“p ApguL$v$f“p 75dp„ S>Þdqv$hkâk„N¡ L$pg¡ kyfsdp„ cìe Apep¡S>“ L$fpey„ lsy„

(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)fpS>L$p¡V$, sp.28

rhíhcf“p v$pDv$u ìlp ¡fpkdpS>“p ^d®Nyê bph“dp v$pCX$p¡.k¥e¡v$“p Abyg L$pBv$Å¡lf dp¡lçdv$byflp“yØu“ kpl¡b(s.D.i.)“p 108du S>ÞdS>e„rs s’p Ó¡‘“dp v$pCX$p¡.k¥e¡v$“p ApguL$v$f dyaعg k¥azØu“kpl ¡b(s.D.i.)“p 75 dpS>Þdqv$hk âk„N¡ NCL$pg¡ fpÓ¡ kyfsdyL$pd¡ cìe ip“v$pf âp¡k¡i“(dp¡L$ub)“uL$m¡g lsy. Ap âk„N¡ NyS>fpsfpÄe“p dy¿ed„Óu rhS>e ê‘pZu‘^pf¡g lsp. A“¡ ‘p¡sp“p âhQ“dp„luTlp ¡gu“ ¡i X $ p ¡ .k ¥e ¡ v $“pkpl¡b(s.D.i.)“¡ NyS>fps fpÄe“ukpX$p R> L$fp¡X$ S>“sphsu dybpfL$bpsAp‘¡g lsu.

A“¡ h^ydp S>Zpìey„ L¡$ v$pDv$uìlp¡fp kdpS> Äep Äep hk¡ R>¡ Ðepv$|^dp„ kp„L$f cm¡ s¡fus¡ cmu Åe

R>¡. v$pDv$u ìlp¡fp kdpS>“p v$¡i âs¹e“uhapv$pfu“u âi„kp L$f¡g lsu A“¡kdpS>“p fpÄe“p A“¡ v$¡i“p kpfpL$pep£ kp’¡ dmu“¡ L$fuA¡. X$p¡. k¥ev$“p

kpl ¡b(s.D.i.)“u 100 dp ¡S>Þdqv$hk ‘Z cìe ip“v$pffus¡DS>hui y „ s ¡hu âp’ ®“p L $f ¡glsu.(5.10)

Page 5: Qpf hj®’u V$u‘uAp¡“u cfsu dpV¡$ L$p¡B L$pe®hplu ... fileQpf hj®’u V$u‘uAp¡“u cfsu dpV¡$ L$p¡B L$pe®hplu “l]! (kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)

CMYK

CM

YKC

MYK

CM

YK

CM

YK

Dt.28-12-2018Page: 5 kp¥fpô²$ ¾$p„rs

fpS>L$p¡V$ d“‘p“u L$pdNufu“p dp¡„ apX$ hMpZ L$fsu L¡$ÞÖ“u V$ud

ApC-h¡ âp¡S>¡L$V$, Aphpk ep¡S>“p, kapC L$pdNufu s’p Np„ u çeyTued Å¡CM|b âcprhs ’ep: dhX$u Aphpk ep¡S>“pdp„ N°u“ rbëX$]N b“phhp“u

‘l¡g“¡ hMpZu: L¡$ÞÖ kfL$pfdp„ k|Q“ L$fi¡ s¡hu ârsq¾$ep Ap‘u

“p“p ‘pe¡’u iê$Aps L$fu rhipm hV$h©n kdp apëL$“ ‘ç‘“u kafapëL$“ Üpfp õ’pr‘s

Adpfu sdpd L„$‘“uAp¡“p„ õV$pa,L$pfuNf, kàgpef rdÓp¡, h¡‘pfurdÓp¡, L$ÞkgV$ÞV$ A¡S>ÞkuT,kfL$pfu A^uL$pfuAp¡, A“¡ râeN°plL$rdÓp¡“¡ Adp¡ Apcpf dp“uA¡R>uA¡.

1994 ’u iê$ L$f¡g ‘„‘eyr“V$“p„ DБpv$“’u ApS>¡ L„$‘“uL¡$bg, hpef, ‘pC‘, L$p¡V$“ ep“®kDБpv$“dp„ ‘Z Myb rhL$pk L$f¡gR>¡. L„$‘“u Üpfp apëL$“ b°pÞX$“uâp¡X$¼V$k cpfs s’p A¡rie“v$¡ip¡, eyfp¡‘, ApqäL$p, ey.A¡.C.hN¡f¡dp„ r“L$pk L$f¡ R>¡.

L „ $‘“u“p 2000’u h^yqX$gfp¡, L„$‘“u“u cpfscfdp„ 18ipMpAp¡, 500’u h^y kàgpef,1200’u h^y õV$pa kp’¡ gpMp¡N°plL$rdÓp¡ ^fphsy „ rhL$pk“y „b“ue“ V²$u b“¡g R>¡.

rhð“p L$p¡B ‘Z v$¡i“p„‘„‘k¡V$ L$fsp apëL$“ ‘„‘k¡V$‘ap£dÞkdp„ AN°udsp ^fph¡ R>¡.rhS>mu“u dlpbQs, Tufp ¡

d¡CÞV¡$“Þk MQ® A“¡ TX$‘u kàgpeA“¡ krh®k Üpfp apëL$“ b°pÞX$N°plL$p¡“u â’d ‘k„v$Nu flu R>¡.

L „ $‘“uAp¡ ISO:9001/2015 kV$}apCX$, ISO:14001/2015 õV$pf f¡V$]Ndp„ ‘Z dlsddp¡X$g kp’¡ AN°ud õ’p“ fph¡ R>¡.

lpgdp „ L „ $‘“u Üpfp cpfsdp „Ap¡CgauëX$ ‘„‘k¡V$“u UTEE^(eyV$u kufuT) bÅfdp„ dyL¡$g R>¡.V$peLy$“ b°pÞX$’u IE 2/IE 3CÞX$L$i“ dp¡V$f bÅfdp„ dyL¡$g R>¡.crhóedp„ kyA¡T ‘„‘, â¡kf ‘„‘,X$uhp¡V$f]N ‘„‘, CÞX$õV²$ueg ‘„‘“u

rhipmî¡Zu“y„ D5spv$“ bÅfdp„dyL$hpdp„ Aphi¡.

apëL$“ h¡ga¡f apDÞX¡$i“Üpfp L„$‘“u“p L$d®QpfuAp¡ dpV¡$ ågX$X$p¡“¡i“ L¡$ç‘, l¡ë’ QL$pkZu, rhdpL$hQ, kyfnp dpV¡$ l¡gd¡V$, s¡d“pbpmL$p¡ dpV¡$ i¥nrZL$ klpe hN¡f¡

S>¡hu k¡hp A“¡ afÅ¡“y„ ‘pg“ L$f¡R>¡.

L„ $‘“u“p õV$pa, L$pfuNfrdÓp¡“¡ fl¡hp S>dhp“y„ L¡$ÞV$u““ukyrh^p, âp¡rhX$ÞX$ a„X$, N¡ÃeyCV$uhN¡f ¡ bpbsdp„ L „ $‘“u r“edA“ykpf sdpd gpc Ap‘¡ R>¡.L„$‘“udp„ DБpv$“ V$pN£V$ ‘yfp¡ bfhpbv$g v$f drl“¡ L„ $‘“u rhi¡jCÞk¡ÞV$uh bp ¡“k ‘ZAp‘¡ R>¡.

apëL$“ A¡ A¡L$ rhQpf^pfpR>¡, apëL$“ fpô²$ ^d® A“¡ fpô²$âÐe¡“u S>hpbv$pfu k„‘yZ®‘Z¡r“cph¡ R>¡. Adpfu V$ud Adpfy„Np¥fh R>¡. L„$‘“u“p rhL$pk kp’¡L „ $‘“u kp’¡ Å¡X$pe¡gp sdpd‘qfhpf“p¡ ‘Z rhL$pk ’hp¡ S>Å¡CA¡ A¡hy„ Qp¡½$k‘Z¡ dp“¡ R>¡A“¡ r“cph¡ ‘Z R>¡.

îu ^uê$cpB kyhpNuep-Q¡fd¡“, îu L$dg“e“ kp¡ÆÓp-A¡L$TuL$eyV$uh X$pef¡¼V$f s’pL„$‘“uAp¡“p X$pef¡L$V$fp ¡ sdpdrdÓp¡“p¡ Apcpf dp“¡ R>¡.

fpS>L$p¡V$, sp.28fpS>L$p¡V$ dlp“Nf‘prgL$p Üpfp

ApS>¡ cpfs kfL$pf“p lpDtkN A¡ÞX$Ab®“ Aa¡k® X$u‘pV$®d¡ÞV$“p k¡¾¡$V$fuv$yNp®i„L$f rdîp A“¡ NyS>fps d¡V²$p¡ f¡g“pQua BÞÖÆs Np¥sd kdn õdpV$® rkV$ukrls“p rhrh^ âp¡S>¡L¹$V¹$k“u Nl“ê‘f¡Mp v$ip®hsy„ â¡T“¹V$¡i“ fSy> L$fpey„lsy„. d¡ef rb“pb¡“ ApQpe®“pAÝen õ’p“¡ ep¡Åe¡gu Ap b¡W$L$dp„X¡$àeyV$u d¡ef A[íh“cpC dp¡guep,õV$¡[ÞX„$N L$rdV$u“p Q¡fd¡“ Dv$ecpCL$p“NX$, çeyr“. L$rdi“f b„R>pr“r^‘p“u, ipkL$ ‘n“p “¡sp v$gkyMcpCÅNpZu D‘fp „s ^pfpkc¹eAp ¡Np¡thv$cpC ‘V$¡g A“¡ Afthv$cpCf ¥epZu s ¡dS> d“‘p“p hqf›$Ar^L$pfuAp¡ D‘[õ’s lsp„. ApdygpL$ps“u kp¥’u Mpk bpbs A¡b“u fl¡ L¡$, L¡$ÞÖ“u V$ud¡ fpS>L$p¡V$“prhrh^ âp¡S>¡L¹$V¹$k“u âNrs“u kfpl“pL$fhp D‘fp„s dhX$u Mps¡ â^p“d„ÓuAphpk ep¡S>“pdp„ N°u“ rbëX$]Nb“phhp“u fpS>L $ p ¡ V $dlp“Nf‘prgL$p“u ‘l¡g“¡ L¡$ÞÖ“u V$udÜpfp Myb AphL$pfu âi„kp L$fu lsuA“¡ v$¡icfdp„ s¡“p Adg-A“yL$fZ’pe s¡hy„ L¡$ÞÖ kfL$pfdp„ k|Q“ ‘ZL$fpi¡ s¡hp¡ âs¹epOps Apàep¡ lsp¡ s¡fpS>L $ p ¡ V $ il ¡f A“¡ fpS>L $ p ¡ V $dlp“Nf‘prgL$p dpV$¡ Mf¡Mf Np¥fh“uhps R>¡.

rhi¡jdp„ ApS>¡ rdqV»$N ‘|h£L¡$ÞÖ“u s¡d¡ dlpÐdp Np„ u çeyrTed“udygpL$ps ‘Z gu^u lsu A“¡ s¡“ucf‘yf kfpl“p L$fu lsu, s¡dS> ApçeyrTed ‘|. Np„^uÆ A¡L$ eyN‘yêjsfuL¡$“p¡ k„v$¡i h y “¡ h y âkfphhpdp„

r“rds A“¡ dlÐh‘|Z® b“i¡ ds ‘Zs¡Ap¡A¡ ìe¼s L$ep£ lsp¡.

rdqV»$N“u iêApsdp„ k¡¾¡$V$fuv$yNp®i„L$f rdîp A“¡ BÞÖÆs Np¥sd“¡‘yó‘ NyÃR>’u AphL$pep® bpv$ çeyr“.L$rdi“f b„R>pr“r^ ‘p“uA¡ fpS>L$p¡V$

dlp“Nf‘prgL$p“p õdpV$® rkV$u“pâp¡S>¡L¹$V$ D‘fp„s AÞe âp¡S>¡L¹$V$k“uâNrs A„N¡ A¡L$ rhõs©s â¡T“¹V$¡i“fSy> L$ey lsy„. S>¡dp„ õdpV$® rkV$u l¡W$m“½$u ’e¡gp rhrh^ âp¡S>¡L¹$V$, kp¡rgX$h¡õV$ d¡“¡S>d¡ÞV$, fpS>L$p¡V$ ApC-h¡âp¡S>¡L¹$V$ A“¡ s¡“p L$dpÞX$ A¡ÞX$ L$ÞV²$p¡gk¡ÞV$f, AV$g kfp¡hf, “”õL$pX$p””rkõV$d, bu.Apf.V$u.A¡k., h¡õV$V ² $ uV $d ¡“ ¹V $, rkV$u åeyV$uqaL ¡ $i“,BÞX$õV²$ueg h¡õV$dp„’u õL$ë‘Qf, ggyX$uhp¢L$mu A¡qfep“p õgddp„ c]s rQÓp¡,¼gu“¡’p¡“, õhÃR>sp ‘h®, â^p“d„Óu

Aphpk ep¡S>“p, “”Ad©s””l¡W $m“p âp ¡S> ¡ L ¹ $ V ¹ $k, A“¡A¡“.ey.g¡.A¡d. l¡W$m ’su rhrh^L$pdNufu, kyA¡T hp¡V$f V²$uV$d¡“¹V$,fukpCL$g hp¡V$f ‘p¡rgku, hN¡f¡ dyØpAp¡Aphfu g¡hpdp„ Apìep lsp„.

v$fd¹ep“, cpfs kfL$pf“plpDtkN A¡ÞX $ Ab®“ Aa ¡k ®X$u‘pV$®d¡ÞV$“p k¡¾¡$V$fu v$yNp®i„L$f rdîpA¡kdN° â¡T“¹V$¡i“ r“lpþep bpv$ L¡$V$gpL$k|Q“p¡ L$ep® lsp„. s¡dZ¡ L$üy„ lsy„ L¡$,õdpV$® rkV$u sfuL¡$ fpS>L$p¡V$ il¡fÆ.X $u.ku.Apf.“ ¡ A“ykfhp“ukp’p ¡kp’ S>êfueps A“ykpfÆ.X$u.ku.Apf.“¡ ‘p¡sp“p bv$g¡‘p¡sp“p r“edp¡ ‘Z b“phu iL¡$ R>¡sp¡ d“‘p“u õdpV$® rkV$u rgrdV$¡X$L „ $‘“uA¡ Ap rhi¡ ‘Z rhQpfhy „Å ¡CA¡. ApD‘fp „s s ¡Ap ¡A ¡dlp“Nf‘prgL$p ‘pk¡ àg[çb„N dpV$¡ApC.V$u.ApC. V²$¡C“¹X$ dpZkp¡ lp¡hp‘f cpf d y¼ep ¡ lsp ¡ .dlp“Nf‘prgL$p“p lpDtkN âp¡S>¡L¹$V$dp„rbëX$]N lpa ‘ufpduX$ V$pC‘ (ApNgy„rbëX$]N Ap¡R>u KQpC“y„, Ðepf ‘R>u“y„rbëX$]N s¡“p’u h^y KQpC“y„ A“¡Ðepf‘R>u“y„ rbëX$]N s¡“p’u ‘Z h^ylpCV$dp„ b“¡ s¡hy„ k|Q“ L$ey¯ lsy„. sp¡kp’p¡kp’ i¡fX$u“p R>p¡sp-bpçby A“¡hp„k“p f¡kpdp„’u b“¡gu ’¡guAp¡(Q¡C“ kp’¡)“p¡ âkpf h‘fpi dpV$¡rhQpfhp k|Q“ L$ey¯ lsy„.

rdqV»$Ndp„ L¡$ÞÖ“u V$ud¡ õdpV$®rkV$u krls“p rhrh^ âp¡S>¡L¹$V¹$k“uNl“ ê‘f¡Mp v$ip®hsy„ â¡T“¹V$¡i“r“lpþey„ lsy„ A“¡ Ðepfbpv$ fpS>L$p¡V$ApC-h¡ âp¡S>¡L¹$V$“p L$dpÞX$ A¡ÞX$ L$ÞV²$p¡gk¡ÞV$fdp„ ’su L$pdNufu“u kdunp ‘ZL$fu lsu.(3.20)

k„Þepku“u sÞdeu d¥epÆ“p ‘|hp®îd D‘f A¡L$ ApR>¡fu TgL$ L$fuA¡ sp¡ s¡Ap¡“p r‘sp cpfs kfL$pf s’pNyS>fps kfL$pfdp„ âipkr“L$ (ApBA¡A¡k) k¡hpdp„ â’d hN®“p Ar^L$pfu sfuL¡$ L$pe®fs flu“¡ 2002“p hj®dp„r“h©s ’ep. s¡Ap¡“p r‘s©‘n¡ s’p dps©‘n¡ ‘Z hX$ugp¡A¡ Þepen¡Ó¡ L$gp-g¡M“-k„ip¡^“ n¡Ó¡-fpS>L$ue n¡Ó¡ s’pcpfsue k¡“p“p â’d hN®“p Adgv$pfp¡ füp R>¡. Vy„$L$dp„ L$luA¡ sp¡ k„Þepku“u sÞdeu d¥epÆ DÃQLy$m-DÃQApÝepÐduL$ hpfkp¡ s’p DÃQ âiunus Nc®îud„s ‘qfhpf“p qv$L$fuA¡ ApÐd L$ëepZ A’£ ep¡N dpN£ âepZ L$ey® R>¡.Ap sÞdeu d¥epÆ, âpQpe ^d® rhS>eÆ kp’¡ k„Þepk qv$ip N°lZ L$fu“¡ â’dhMs fpS>L$p¡V$“p Ap„NZ¡ Ap‘Zpklº“p ^d®gpc dpV¡$ ‘^pfu füp R>¡. sp¡ Ap sb½¡$ õhpdu fpS>rj®dy“uÆ Üpfp rhrh^ qv$np ‘pd¡gp S>¡d L¡$ d„Óqv$nusp¡ k¡hp^duAp¡-h” qv$nusp¡“p sdpd cpB-bl¡“p¡ s’p ‘|Äeîu Üpfp õ’p‘us L$fpe¡gp k„õL$pf L¡$ÞÖp¡“pk„QpgL$p¡ s’p sdpd ^d®â¡du cpB-bl¡“p¡ rhipm k„¿epdp„ sp. 06/01/2019“¡ b‘p¡f¡ 3 hpÁe¡ L$pW$uephpX$ÆdMp“p“p lp¡gdp„ D‘[õ’s fluA¡ s’p AÞe ^d®â¡duAp¡“¡ âp¡Ðkplus L$fu“¡ ‘Z D‘[õ’s fpMu ApÝepÐduL$n¡Ó¡ Ap‘Zu Dßsu dpV¡$ dpN® v$i®“ d¡mhhp fpS>L$p¡V$ gpBa dui“ ‘qfhpf s’p k„ep¡N V²$õV$ ‘qfhpf Üpfp DsdApep¡S>“ L$fhpdp„ Aph¡g R>¡. (5.9)

k„Þepku“u sÞdeu d¥epÆ s’p âpQpe® ^d®rhS>eÆ fpS>L$p¡V$“p ^d® âhpk¡

(A“y.â’d ‘p“p“y Qpgy)

ÚkLkkh Au. yk ¾[oLku fuLÿ Mkhfkh yLku hkßÞ Mkhfkhku MkkÚku {¤eLku WÃkkze þfu Au. yk {tºkýk{ktMkk{u÷ hnu÷k fux÷kf ÷kufku {kLke hÌkk Au fu 70-30Lkk hurþÞku Ãkh ðkík[eík [k÷e hne Au. fuLÿ yLkuhkßÞ Mkhfkhku îkhk ¾[oLku ðnu[e ÷uðk{kt ykðLkkh Au. yuf yrÄfkheyu fÌkw Au fu yk yuf hksfeÞ rLkýoÞAu. íku{Lkk fnuðk {wsçk íkuLkk ¾[o yLku rLkÄkorhík Mk{ÞLke ytËh ykLku ÷køkw fhðkLke çkkçkík Ãký ¾wçkÃkzfkhYÃk nkuR þfu Au. òu fu fux÷kf hkßÞku{kt ¼ksÃkLke Mkhfkh nkuðkLkk fkhýu {kuËe MkhfkhLku hkník{¤e þfu Au. yk {kuh[k Ãkh fkUøkúuMk MkhfkhLkw Ãký Mk{ÚkoLk {¤þu. fkhý fu yk Mfe{ ¾uzwíkkuLke Mk{MÞkLkuËwh fhðkLkk nuíkwÚke ÷kððk{kt ykðe hne Au.

M¡Xy$sp¡“¡ dp¡V$u fpls Ap‘hp dp¡v$u kfL$pf“u s¥epfu

Qpf hj®’u V$u‘uAp¡“u cfsu dpV¡$ L$p¡B L$pe®hplu “lu!S>Zpìey„ R>¡. Äepf¡ AÞe âñ fpS>L$p¡V$dp„ 4 hj®dp„ V$u‘uAp¡“u cfsu dpV¡$ iy„ L$pe®hplu L$fpB R>¡ ? s¡hp

khpg“p S>hpbdp„ s„Ó hplL$p¡A¡ S>Zpìey„ R>¡ L¡$ V$pD“ àgpt“N Ap¡qakf“u Mpgu S>Áep cfhp“u cfsu L$pe®hpluApNpdu kdedp„ lp’ fpi¡. S>¡“p¡ cphp’® õ‘ô$‘Z¡ A¡hp¡ ’pe R>¡ L¡$ lpg ky^u Ap k„v$c£ L$p¡B L$pe®hplu L$fpB “’u.

Ap A„N¡ Asyg fpÅZuA¡ çey. L$rdí“f b„R>pr“r^‘p“u“¡ ‘Ó ‘pW$hu Ap¡‘“ BÞV$fìey’u spÐL$prgL$ Akf’uV$u‘uAp¡“u S>Áep cfhp dp„NZu L$fu R>¡. lpgdp„ r“ed rhê$Ý^ BÞQpS>® V$u‘uAp¡ ‘pk¡ L$pdNufu g¡hpB füp“p¡ s¡dZ¡Apn¡‘ L$ep£ R>¡. (1.4)

“pi L$f¡ s¡hu ‘yf¡‘yfu i¼esp fl¡gu R>¡, “pdv$pf lpBL$p¡V®$dp„ ¼hp¡iuN ‘uV$ui“ AfS>v$pf¡ L$f¡g s¡dp ‘ZlpBL$p¡V£$ Apfp¡‘u kpd¡ â’d v$i®“ue L¡$Bk lp¡hp“y„ s’p s¡“y„ NyÞlplus dp“k R>sy ’sy lp¡hp“y„ spfZ Ap‘u ‘uV$ui“fv$ L$f¡g R>¡. kfL$pfu dp¡V$u ‘p¡õV$ D‘f lp¡hp R>sp„ ‘åguL$ A“¡ kfL$pf kp’¡ rhðpkOps, R>¡sf‘]X$u L$f¡g R>¡, kfL$pfurdëL$s“p V²$õV$ sfuL¡$ L$pd L$fhp“¡ bv$g¡ ‘p¡sp“p A„Ns D‘ep¡Ndp„ dugL$s gu^¡g R>¡, rhrh^ kyrâd L$p¡V®$ s’plpBL$p¡V®$“p QyL$pv$pAp¡ fSy> L$fu Apfp¡‘u“u ApNp¡sfp Ådu“ AfÆ fv$ L$fhp fSy>Aps L$f¡g lsu. Apfp¡‘u ‘yh® L$g¡¼V$fâqv$‘ idp®“p A¡X$hp¡L¡$V$ s’p õ‘¡. ‘u. ‘u. Ace cpfÜpS>, X$u. Æ. ‘u. rhS>e Å“u“u v$gugp¡, ‘yfphp s’pQyL$pv$p“¡ Ýep“¡ gB Ap L$pd“p ‘yh® L$g¡¼V$f âqv$‘ idp®“u ApNp¡sfp Ådu“ AfÆ dp¡fbu“p dl¡. A¡X$u. k¡iÞkS>S>îu D‘pÝepe kpl¡b¡ aNphu v$u^¡g lsu. (1.10)

fpS>L$p¡V$“p ‘|h® L$g¡¼V$f idp®“p ApNp¡sfp Ådu“ "“pd„S|>f'

(A“y. ÓuÅ ‘p“p“y Qpgy)

(A“y. R>¡‰p ‘p“p“y Qpgy)

kp¥fpô²$dp„ A¡Cçk ap¡f A¡Cçk Ap„v$p¡g“ R>¡X$pi¡“urs“ ‘V¡$g¡ Mygpkp¡ L$ep£ lsp¡ L¡$, A¡Cçk A„N¡ L$p¡C kÑphpf Ål¡fps “’u ’C Ap sdpd sbL$L¡$ Å¡CA¡ sp¡

kfL$pf¡ A¡Cçk“u aL$s hpsp¡ L$fu gp¡L$ gpNZu“¡ W¡$k ‘lp¢QpX$u R>¡. h^ydp„ fpS>Nyê$A¡ S>Zpìey„ lsy„ L¡$, kp¥fpô²$dp„A¡Cçk ap¡f A¡Cçk“y„ Ap„v$p¡g“ R>¡X$pi¡. A¡Cçk (Ap¡g C[ÞX$ep CÞõV$uV$eyV$ Ap¡a d¡X$uL$g kpeÞk) dpV¡$ gp¡L$p¡“¡ ÅN©sL$fpi¡ A“¡ kp¥fpô²$“p gp¡L$p¡“¡ d¡X$uL$g kyrh^p“p¡ gpc eyÙ“p ^p¡fZ¡ s¡dS> Mp¡V$p hpev$p L$fsu Ly„$cL$Z® b“u Ne¡gukfL$pf“¡ S>NpX$hp V$ud CÞÖ“ug ey Üpfp gp¡L$ipludp„ gp¡L$ ÅNfZ“p¡ L$pe®¾$d L$fpi¡. 2017 dp„ kfL$pf sfa’uA¡Cçk“y„ k‘“y„ v$¡MpX$pey„ lsy„. lSy> ky^u fpS>L$p¡V$dp„ A¡Cçk dpV$¡ “L$L$f L$pe®hplu ’C “’u. Qy„V$Zu kde¡ kfL$pf Mp¡V$uhps L$f¡ R>¡, gp¡L$p¡“¡ Nydfpl L$f¡ R>¡. Nfub A“¡ dÝed hN®“¡ A¡Cçk“u d¡X$uL$g k¡hp Ap‘hu Å¡CA¡ ‘Z Ap kfL$pfd¡X$uL$g kyrh^p“¡ bv$g¡ hps“p hX$p L$f¡ R>¡. kõsu ârkqÙ d¡mhhp A¡Cçk“u Ål¡fps L$f¡ R>¡ ‘Z “L$L$f L$pdNufuL$fsu “’u. A„s¡ “]cf kfL$pf“¡ S>NpX$hp gp¡L$p¡“¡ A¡Cçk dm¡ s¡ dpV¡$ Ap„v$p¡g“ L$fhy„ ‘X$i¡ s¡d CÞÖ“ugcpCfpS>Nyyê$A¡ S>Zpìey„ R>¡. fpS>L$p¡V$“¡ A¡Cçk dm¡ s¡ dpV¡$ V$ud CÞÖ“ug ap¡f ey Üpfp gp¡L$ipludp„ gp¡L$ÅNfZ A„sN®sS>“ A„v$p¡g“ L$fpi¡. eyhp“p¡ rhÛp’}Ap¡“¡ fõsp ‘f Dsfu ‘pX$hp Aplhp“ L$fpi¡. gp¡L$iplu gp¡L$ÅNfZ“u epÓp“uL$mi¡ b¡“f gNphpi¡. ‘rÓL$p rhsfZ L$fpi¡, kfL$pf“¡ Y„$Y$p¡mhp gp¡L$p¡“¡ Aplhp“ L$fpi¡. s¡d ‘ÓL$pf ‘qfjv$dp„CÞÖ“ugcpC fpS>Nyê$A¡ S>Zpìey„ lsy„.(2.1)

f¡hÞey hL$ug rhfyÙ 420 l¡W$m arfepv$ ’sp

f¡hÞey bpf. A¡kp¡rkA¡i“¡ ‘p¡guk L$rdi“f“¡ Aph¡v$“ ‘pW$ìey„

“hp hj®“p ‘h£ kgpdsu dpV$¡ ‘p¡guk“y„ S>bê Apep¡S>“31 qX$k¡çbf“p A“yk„ p“¡ ‘p¡guk¡ ’°uV$pef dpõV$f àgp“ OX$u L$pY$ép¡:Qyõs Adg“p Apv$¡i : f¡ÞS> ApCÆ k„qv$‘ tkl Mpk “S>f fpMi¡

fpS>L$p¡V$ f¡ÞS> ApC.Æ.k„qv$‘tkl¡â¡k L$p¡ÞafÞk ep¡Æ ‘ÓL$pfp¡“¡

dprlsu Ap‘u lsu

(kp¥fpô² ¾$p„rs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô² ¾$p„rs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô² ¾$p„rs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô² ¾$p„rs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô² ¾$p„rs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)fpS>L$p¡V$, sp.28

fpS>L $ p ¡ V $ f ¡ÞS>ApC.Æ.k„qv$‘tkl¡ NCL$pg¡ ‘ÓL$pf‘qfjv$ ep¡Æ “hp hj®“p ‘h£ A“¡31 qX $k ¡çbf“u fpÓuA¡ ’suDS>hZu“¡ Ýep“¡ gC kgpdsu dpV$¡OX$pe¡gp ApNp¡sfp Apep¡S>““udprlsu Ap‘u lsu. Ap Apep¡S>““uAdghpfu f¡ÞS>“p ‘p„Q¡e Ɖpdp„L$fhp ‘p¡guk Ar^L$pfuAp¡“¡ Apv$¡iA‘pep R>¡.

Apep ¡S>“ dyS>b f¡ÞS>“psdpd ‘p¡guk Ar^nL$Ap¡“¡ ‘p¡sp“pƉpdp„ c|sL$pmdp„ 31 du qX$k¡çbfep¡Åe¡g ‘pV$}Ap¡“u epv$u b“phhps¡dS> ‘p¡sp“p rhõspfdp„ Aph¡gp dp¡V$papd® lpDkp¡ L¡$ Äep„ Aphp âL$pf“u‘pV$}Ap¡ ep ¡Æ iL$pe s¡hp apd®lpDkp¡“u ‘Z epv$u Apep¡S>L$/dpguL$“p “pd-kf“pdp s’p L$p¡ÞV$¡¼V$ “„bfp¡kp’¡“u epv$u b“phhp kyQ“p L$fpCR>¡. sdpd Apep¡S>L$p¡ s¡dS>apd® lpDk“p dpguL$p¡“p¡ êbê k„‘L®$L$fu Qpgy hj® ‘p¡sp“p Üpfp ‘pV$}ep¡S>hpdp„ Aph“pf R>¡ L¡$ L¡$d ? s¡A„N¡“u dprlsu d¡mhi¡ A“¡ Å¡ ‘pV$}ep¡S>“pf lp¡e sp¡ s¡ ‘pV$} L$p¡“p dpV$¡R>¡ A¡V$g¡ L¡$ a¡dugu ‘pV$} R>¡ ? a¡ÞX$k‘pV$} R>¡ ? L¡$ ‘R>u Ål¡f S>“sp ‘pV$}R>¡ s¡ bpbs¡“u dprlsu d¡mhu AgNAgN fus¡ dp¡“uV$f]N L$fhp kyQ“p

L$f¡g R>¡.ApNpdu 31 du qX$k¡çbf

‘l¡gp f ¡ÞS>“p sdpd guõV $ ¡ X $âp¡lubui““p byV$g¡Nfp¡“¡ Q¡L$ L$fus¡d“p rhfyÙ AkfL$pfL$ L$pev$¡kf“uL$pe®hplu L$fpi¡. sdpd ƉpAp¡dp„kp„S>“p 4 ’u khpf “p 4 hpÁep ky u“pL$pb„ u L$fu k^“ hpl“ Q¡L$]N L$fhps¡dS> kss ‘¡V²$p¡g]N L$fhp kyQ“pA‘pC R>¡.ApNpdu 31 du qX$k¡çbf“pfp¡S> Ɖp“p L„$V²$p¡gêddp„ gMphhpdp„Aphsu sdpd aqfepv$p ¡“¡ k„g‚rhõspf“p Ar^L$pfuAp¡“¡ ÅZ L$fuÐhqfs r“L$pg L$fhp dS>bys âepkp¡L$fhpdp„ Aphi¡. f¡ÞS> ApCÆA¡h^ydp„ S>Zpìey „ lsy „ L ¡ $, 19 d¡X $ u.hpe.A¡k.‘u.Ap ¡“ ¡ ‘p ¡sp“prhõspfdp„ rhL$ v$fçep“ Ap¡R>p dp„Ap¡R>u 2 “pCV$ fpDÞX$ afhp kyQ“pL$fhpdp„ Aph¡g R>¡.

“pCV$ fpDÞX$ v$fçep“

L„$V²$p¡g êddp„ fhp“p-‘fs“u “p¢^L$fphi¡ s¡dS> “pCV$ v$fçep“ ANÐe“p“pCV$ ‘p¡CÞV$p¡“¡ Q¡L$ L$fi¡ s¡dS> ‘p¡CÞV$D‘f ‘p¡guk L$d®Qpfu lpS>f R>¡ L¡$ L¡$d? s¡“u MpÓu L$fi¡. “pCV$ fpDÞX$dp„’pZp Ar^L$pfuAp¡ Üpfp 30 V$L$pdpZkp¡ “pCV$dp„ apmh¡g R>¡ L¡$ L¡$d ?s¡“u MpÓu L$fi¡ s¡dS> MpÓu L$fu S>¡-s¡ ‘p¡.õV$¡i“ X$pefudp„ Ap bpbs¡“u“p¢ L$fi¡. “pCV$ fpDÞX$ v$fçep“ ap¡V$p‘pX$hp A“¡ ap ¡V$p ‘pX$u ‘p¡gukAr^nL$Ap¡“¡ dp¡L$ghp A“¡ ‘p¡gukAr^nL$Ap¡ Üpfp f¡ÞS> L$Q¡fu Mps¡dp¡L$ghp kyQ“p L$f¡g R>¡. Å¡ L$p¡CAr^L$pfubuÆ ANÐe“u L$pdNufukbb “pCV$dp„ “uL$mu iL¡$ s¡d “ lp¡esp¡ s¡ bpbs¡ ANpD’u ‘p¡gukAr^nL$“u d„Sy>fu g¡hu A“¡ ‘p¡gukAr^nL$ Üpfp s¡“u S>ÁepA¡ buÅAr^L$pfu“¡ apmhhp“u ìehõ’pL$fhp“u fl¡i¡.

Ɖpdp„ b“sp rdëL$sk„b„^u Ny“pAp¡ AV$L$phhp dpV$¡ Q¡L$‘p¡õV$ b“phu Ðep„ AkfL$pfL$ hpl“Q¡L$]N L$fhp kyQ“p L$fhpdp„ Aph¡gR>¡ s¡dS> Ɖp“p sdpd rlõV²$kuV$fp¡s’p A¡d.ku.Apf.“¡ Q¡L$ L$fu s¡Ap¡“uL$pe®âh©rÑ ‘f “S>f fpMhp kyQ“pL$f¡g R>¡. s¡dS> rhõspfdp„ Aph¡gsdpd lp¡V$g, bkõV$¡ÞX$ N¡õV$ lpDk,f¡ëh¡õV$¡i“ D‘f AkfL$pfL$ Q¡L$]NL$fhp ‘Z k|Q“pAp¡ L$f¡g R>¡.‘p¡guk¡ v$¡hu‘|S>L$ ‘qfhpf“¡

dpfdpep®“u aqfepv$ L$p¡V®$dp„ “p¢ pBS>hpbv$pf ‘p¡guk Ar^L$pfuAp¡ kpd¡ k¿sdp„

k¿s ‘Ngp„ g¡hp L$p¡V®$dp„ ^pfv$pf fS|>Aps(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)

fpS>L$p¡V$, sp.28il¡f“p L y $bguep‘fp

rkspfpd“Nf“p¡ AS>e Da£ kdp¡kp¡“pd“p¡ 13 hj}e bpmL$ gp‘sp lsp¡.bpmL$“u lÐep L$fpe¡gu lpgsdp„ X$’uAgN L$fpe¡gy„ dmu Aph¡g dp’y L$p¡“y? bpmL$“p¡ lÐepfp¡ L$p¡“ ? s¡ ip¡ dp„‘p¡guk¡ kO“ s‘pk Apv$fu lsu.lÐepfp“¡ ip¡ hp ‘p¡guk¡ W¡$f-W¡$f v$fp¡X$p‘pX$u iL$d„v$p¡“u ‘yR>spR> L$fu lsu.

R>sp L$p¡B dlÐh“u dX$u dmu“ lsu. A¡L$ AW$hpqX$ey„ rhsu S>hpR>sp bpmL$“p lÐepfp“¡ “ ip¡ u L$pY$su‘p¡guk kpd¡ gp¡L$p¡dp„ A“¡L$ QQp®Ap¡

’B flu R>¡.AS>e Da£ kdp¡kp¡“p r‘sp “

lp¡e s¡ s¡“p dp¡V$p bp‘y cfs A“¡AÞe ‘qfhpfS>“p¡ kp’¡ fl¡sp¡.‘p¡guk“¡ A¡hu i„L$p lsu L¡$, L$v$prQsAS>e“p ‘qfhpf¡ sp „ÓuL$ rh^uL$fphhp L$v$pQ AS>e“p bgu QX$phuqv$^u li¡. ‘p¡guk¡ lÐep“u i„L$p“pAp^pf¡ AS>e“p dp¡V$pbp‘y, cfs,cfs“p ‘yÓ rhê$, fpS>¡i, fpS>¡i“u‘Гu lu“p, cfs“u ‘yÓu S>dpBhuSy> A“¡ fpSy> s’p ÓZ bpmL$p¡AS>e fd¡i, Afthv$ cNhp“Ækrls“p“¡ ¾$pBd b°p„Q DW$phu S>B‘y„R>spR> L$fu lsu.

gp‘sp AS>e l¡dM¡d dmuAphsp BÅN°õs v $ ¡hu‘ |S>L $‘qfhpfS>“p¡A¡ ¾$pBdb°p„Q ‘p¡guk¡ b¡fl¡d’u dpf-dpep®“p¡ Apn¡‘ L$ep£ lsp¡.‘p¡guk¡ v$¡hu‘|S>L$ ‘qfhpf“¡ r“v$e®sp’udpf dpep ®“u hps hl ¡su ’spLy $bguep‘fp rhõspfhpkuAp¡A¡‘p¡guk L$rdñf“¡ ê$bê$ fS|>Aps L$fuS>hpbv$pf ‘p¡guk Ar^L$pf kpd¡‘Ngp g¡hp fS|>Aps L$fu lsu.

aqfepv$u cfs ÆhpcpB fpW$p¡X¡$¾ $ pBd b°p „Q“p S>hpbv$ pfAr^L$pfuAp¡A¡ dpf dpep®“u aqfepv$L$p¡V®$dp„ guNg ‘¡“g“p„ A¡X$hp¡L¡$V$k„v$u‘cpB A„spZuA¡ L$fu R>¡.

h¡fp hkygps ipMp Üpfp9 rdgL$s kug L$fpBs„Ó Üpfp rdgL$s kug L$fhp“u L$pe®hplu L$fpsps„Ó Üpfp rdgL$s kug L$fhp“u L$pe®hplu L$fpsps„Ó Üpfp rdgL$s kug L$fhp“u L$pe®hplu L$fpsps„Ó Üpfp rdgL$s kug L$fhp“u L$pe®hplu L$fpsps„Ó Üpfp rdgL$s kug L$fhp“u L$pe®hplu L$fpsp

50.44 gpM“u hkygps L$fpB50.44 gpM“u hkygps L$fpB50.44 gpM“u hkygps L$fpB50.44 gpM“u hkygps L$fpB50.44 gpM“u hkygps L$fpB(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)

fpS>L$p¡V$, sp.28fpS>L$p¡V$ d“‘p“u h¡fp hkygps

ipMp Üpfp rdgL$sh¡fp fuL$hfu Ty„b¡iA„sN®s hp¡X®$ “„. 15, 16, 5 “u V$udÜpfp bpL$u v$pfp¡ gpg Ap„M L$fu A“¡il ¡f“p ÓZ¡e Tp ¡“dp „’u 8rdgL$sp¡dp„’u kug]N“u L$pe®hpluL$fsp k¡ÞV²$g Tp¡“dp„’u 5 rdgL$sp¡“¡kug dpfu 3, 75, 000“u fuL$hfu

L$fhpdp„ Aphu s¡dS> ‘|h® Tp¡“dp„’u1 rdgL$s kug dpfu 10.2 gpM“uhkygps L$fpB R>¡.

D‘fp „s h ¡õV $ Tp ¡“dp „ 3rdgL$sp¡“¡ kug dpfu 24, 67,000“u fuL$hfu A“¡ 12, 00,000“p Q¡L$ Aph¡g R>¡. Apd ÓZ¡eTp¡“dp„’u 9 dugL$s kug L$fu50.44 gpM“u hkygps L$fhpdp„Aphu R>¡. (3.20)

(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)fpS>L$p¡V$, sp.28

fpS>L$p¡V$dp„ f¡hÞe“u â¡L$V$uk L$f“pfpA¡X$hp¡L¡$V$ L¡$s“ d„X$ rhfyÙ v$i®“p kyfpZuA¡L$f¡gu 420 hN¡f¡ S>¡hu N„cuf aqfepv$ L$fspf¡hÞey bpf A¡kp¡rke¡i“ Üpfp ‘p¡gukL$rdi“f“¡ Aph¡v$“ ‘Ó ‘pW$hhpdp„ Apìey„

R> ¡. Ap aqfepv$dp „ ^pfpip”u A¡afuepv$Z“p ‘rs“¡ L¡$ AÞe Apfp¡‘u“¡ gp¡“A‘phu“¡ s¡ dpV¡$“p “pZp A¡L$buÅ“¡hp‘fhp dpV¡$ ìehlpf L$f¡g lp¡e, Apìehlpfp¡dp„ ¼ep„e hÃQ¡ dÂeõ’u“u cyduL$p^pfpipõÓu L¡$s“cpBA¡ cS>h¡g lp¡hp“p¡‘Z afuepv$u“p¡ Apn¡‘ “’u. Ap gp¡“

‘¥L$u“u “p“u dp¡V$u L$p¡B fL$d s¡ ‘¥L$u“u^pfpip”u L¡$s“cpB“¡ dm¡g lp¡e A“¡ s¡“p¡s¡Z¡ A„Ns D‘ep¡N L$f¡g lp¡e s¡hp L$p¡BApn¡‘p¡ “’u. dpÓ v$õsph¡S> lp¡hp“p L$pfZ¡ApB.Zu.ku. L$gd-306 S>¡hp¡ NyÞlp¡afuepv$u“p ‘rs“¡ dfhp dS>byf L$ep®“p¡N„cuf Apn¡‘p¡ L¡$V$g¡ A„i¡ dpÞe fMpe s¡rhQpfhp S>¡hp¡ âñ R>¡.(5.13)

Page 6: Qpf hj®’u V$u‘uAp¡“u cfsu dpV¡$ L$p¡B L$pe®hplu ... fileQpf hj®’u V$u‘uAp¡“u cfsu dpV¡$ L$p¡B L$pe®hplu “l]! (kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)

CMYK

CM

YKC

MYK

CM

YK

CM

YK

Dt.28-12-2018Page: 6 kp¥fpô²$ ¾$p„rs

k„cpfZp

g¡rML$p$: ‘y“d-dy„bC.

d¢Np¡ ‘u‘g ‘fuhpf Üpfp

Åd“Nf“u Ty‘X$‘Ë$udp„ äuA¡S>eyL¡$i“ L$gpk“u iyc iê$Aps

bpmL$p¡“p lõs¡ L¡$L$ L$V$]N L$fphu v$f¡L$bpmL$“¡ A¡S>eyL¡$i“ L$uV$ rhsfZ

(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)Åd“Nf, sp.28

r“d®gfpS> Q¡fuV$¡bg V²$õV$k„Qpgus d¢Np¡‘u‘g ‘fuhpf ÜpfpspS>¡sfdp„ Åd“Nfdp„ Ty‘X$‘Ë$u“pbuÅ äu A¡ÄeyL¡$i“ ¼gpk“u iêhpsL$fu R>¡. fp¡eg õL|$g, kpCbpbp d„qv$f‘pk¡ fZÆs kpNf fp¡X$ ‘f Aph¡gAp Ty‘X$‘Ë$u“p ¼gpk“p bpmL$p¡ lõs¡L¡$L$ L$V$]N L$fphu A“¡ v$f¡L$ bpmL$“¡A¡ÄeyL¡$i“ L$uV$ rhsfZ ‘Z L$fhpdp„Aph¡g.

S>¡dp„ rinL$ sfuL¡$ “f¡icpCc„X¡$fu s’p “d®v$pb¡“ c„X¡$fu k¡hpAp‘u füp R>¡. Ars’u rhj¡i sfuL¡$‘u.X$u.Q„v$pfpZp (L¡ $mhZuL$pf),AsygcpC c„X¡$fu (L$p¡‘p£f¡V$f) s’pkf‘„Q hifpdcpC D‘[õ’s füplsp. k„õ’p Myb âNsu L$f¡ s¡hpiycrij Ap‘¡g.

Ap ksL$d®“¡ kp’®L$ L$fhp dpV$¡fpSy>cpC rÓh¡v$u, “f¡ÞÖcpC fpW$p¡X$,Æ‚¡icpC, cfscpC, ‘p’®cpC A“¡L$p“ÆcpC S>l¡ds DW$ph¡gu.(9.3)



d“kyM L$pgfuep(D‘“¡sp-rh‘n, L$p¡‘p£. hp¡.“„.10)

(âpk„rNL$)L$p¢N°¡k dy¼s cpfs“u hpsp¡ “ep£ bL$hpk R>¡: L$pgfuep

L$p¢N°¡k dpÓ fpS>L$ue ‘n S>“lu, S>“ Ap„v$p¡g“ R>¡...

L$p¢N°¡k A¡L$ fpô²ue Qmhm“pê‘dp„ A[õsÐhdp„ Aph¡g A“¡ kdeS>sp s¡ v$f¡L$ cpfsue“p¡ AhpS> b“u“¡Dcfu Aph¡g ‘n bÞep¡. s¡“p¡Crslpk A“¡L$ bguv$p“p¡, ilpv$s,ÐepN, k„Oj®, Ap „v $ p ¡g“p ¡ A“¡v$¡icr¼s’u cf‘yf R>¡. Ap A¡ ‘nR>¡ S> ¡“p “¡s©Ðhdp„ 150 hj®“uNygpdu“u S>„Æfp¡ s|V$u A“¡ v$¡i ApTpv$’ep¡. Ap v$¡i D‘f A„N°¡Å¡“y„ ipk“lsy. L$p¢N°¡k“u ApN¡hp“udp„ S>epf¡ApTpv$u“u gX$pC Qpgsu lsu. Ðepf¡Qy„V$Zu, ksp L¡$ Myfiu“u hps “ lsu.Ap gX$sdp „ A“¡L $ kÐepN°lu-L$p¢N°¡kuAp¡A¡ A„N°¡Æ ku‘pCAp¡“uQpbyL$“p aV$L$p Mp^p, gpW$uAp¡ Mp^u,S>¡g cp¡Nhu, kpdu R>psuA¡ b„^yL$“uNp ¡muAp¡ Tugu, sp ¡‘“p “pmQ¡b„ pZp A“¡ lksp dp¡Y$¡ ap„ku“¡ dpQm¡QY$u dp¡s duWy$ L$ey. S>¡Ap¡“y„ Ýe¡e dpÓ“¡

dpÓ dps©c|rd“¡ õhs„Ósp A‘phhp“y„S> lsy. Ap ‘n“¡ v$ ¡i“p A“¡L$dlp‘yêjp¡A¡ “¡s©Ðh ‘yê ‘pX$éy„ R>¡ A“¡s¡d“p dlp“ rhQpfp¡“p¡ cìe hpfkp¡Ap‘Z“¡ âpá ’ep¡ R>¡.

‘|Äe dlpÐdp Np„^u, ‘„qX$sS>hplfgpg “l¡ê, kfv$pf h‰ccpC‘V$¡g, dp¥gp“p Aåv$yg L$gpd ApTpv$,gpg blpv$yf ip”u, X$p¡.bpbpkpl¡bAp„b¡X$L$f, “¡spÆ kycpjQ„Ö bp¡T,gp¡L$dpÞe rsgL$, B[Þv$fp Np„^u A“¡fpÆh Np „^u S> ¡hp ÐepN A“¡bguv$p““p ârsL$ kdp A“¡L$ k‘|sp¡A¡Ap ‘n“y„ “¡s©Ðh L$ey¯ R>¡. L$p¢N°¡k ‘nR>¡‰p 133 L$fsp h^y hfkp¡’u Apv$¡i“¡ “¡s©Ðh ‘yê ‘pX$u füp¡ R>¡. ApTpv$ubpv$ ‘Z S>epf¡ S>epf¡ fpô²“u A¡L$spA“¡ AM„X$ussp ‘f Å¡Md Dcy ’eyR>¡ Ðepf¡ Ðepf¡ v$f¡L$ L$p¢N°¡ku dps©c|rd“pfnZ L$pS>¡ ‘p¡sp“p âpZ“u Aplºrs

Ap‘hp sБf füp¡ R>¡. L$p¢N°¡k“p¡ fpô²hpv$ dpÓ v$¡i“u

kudpAp¡“p fnZ ‘yfsp¡ kurds “’u.L$p¢N°¡kS>“ dpV$¡ fpô²“y„ OX$sf S>¡ dyëep¡“pAp^pf¡ ’ey„ R>¡ s¡ dyëep¡“u fnp L$fhu

s¡ ‘Z A¡V$gy S> dlÐh“y„ füy„ R>¡.L$p¢N°¡k dp“¡ R>¡ L¡$ cpfs“u AM„X$usspbpbs¡ L $ p ¡C kdp^p“ ’CiL¡$ “l]

Ap D‘fp„s L$p¢N°¡k“p ipk“L$pmdp„ ‘uhp“p ‘pZu“u ep¡S>“pAp¡,tkQpC ep¡S>“pAp¡, rhÛysL$fZ, v$hpMp“pAp¡, ipmp L$p¡g¡Å¡, fp¡X$ fõspAp¡,X ¡ $dp ¡ bkX ¡ $‘p ¡ , f ¡ëh ¡ õV $ ¡i“p ¡ ,rhdp“d’L$p¡, Aphpk ep¡S>“pAp¡,V$¡L$“uL$g, d¡“¡S>d¡ÞV$ A“¡ sbuburhÛpdpV$¡“p rinZ^pdp¡, fp¡S>Npf ep¡S>“p,dÝepl“ cp¡S>“ ep¡S>“p, ‘¡Þi“ep¡S>“p, rióeh©rs ep¡S>“pAp¡, Ål¡frhsfZ âZpgu, ‘pL$ hudp, ep¡S>“p,

d“f¡Np, dprlsu A^uL$pf, dasrinZ S> ¡hu A“¡L $ gp ¡ L $gnuep¡S>“pAp¡ gpìep, X$p¡.d“dp¡l“tkl“uApN¡hp“udp„ A“¡L$ Apr’®L$ ky pfpAp¡Adgdp„ ApìepS>¡“¡ rhL$pk“¡ h¡NApàep ¡. fpô ² rls“u Ap sdpdr“suAp¡’u v$¡i“u S>“sp ky‘¡f¡ hpL¡$aR>¡.

fpô²rls dpV$¡ gX$sp fl¡hy„ A¡v$f¡L$ L$p¢N°¡kS>““u afS> R>¡. v$¡i kpd¡“p‘X$L$pfp¡“p¡ kpd“p¡ L$fhp l„d¡ip sБffl¡iy„ A¡hp¡ ApS>“p qv$“¡ k„L$ë‘ L$fuA¡A¡ S> L$p¢N°¡k õ’p‘“p qv$““u kpQuDS>hZu lp¡e iL¡$ A¡ S> Aæe’®“pkl Arc“„v$“.(1.2)

Mbf “rl L¡$d ‘Z dpefp“¡ ‘p¡sp“p S> Ofdp„ ÅZ¡ L¡$ ‘pfLy„$ gpNsy„ lsy„. dçdu- ‘à‘p-cpC- cpcu A“¡ cÓuÅ¡ AÅÎep lp¡e A¡hp v$|f v$|f kfL$sp S>sp lsp. Äepf¡ L¡$ A¡ k„h¡v$“pkcfùv$e’u v$p¡X$u Aphu lsu.NC L$pg¡ fps¡ dge kp’¡ ’e¡gp¡ TOX$p¡ khpf ky udp„ "Mp y„ ‘u y„ “¡ fpS>L$ey', L$fu“¡ ‘su “lp¡sp¡ Nep¡ ‘f„sy qv$hkp¡’u Mv$bv$sp ‘pL¡$gp NydX$p“u S>¡dS> blº b^u ‘uX$pAp¡“p g‘L$pfp hÃQ¡ A¡ lh¡ aŸV$u Q|¼ey„ lsy„.

khpf“u bk ‘L$X$u“¡ dpefpA¡ r‘ef“u hpV$ ‘L$X$u lsu. Äepf¡ Of¡ ‘lp¢Qu Ðepf¡ A¡Z¡ S>¡L$ë‘“p L$fu lsu A¡ k„h¡v$“p“u kv$„sf N¡flpS>fu lsu. d“dp„ Ap¡Ry>„ “ Aphhp v$¡hp“y„ A¡Z¡ “½$uL$ey lsy„ ‘Z sp¡e... L$p¡CA¡ Mpk DdmL$p¡ “lp¡sp¡ bspìep¡. cpcu“u Ap„Mdp„ Apd AQp“L$ S>‘p¡sp“y„ Aphhy„ Nçey„ “ lp¡e A¡d v$¡Mpsy„ lsy„.‘à‘p A“¡ dçdu“¡ d“dp„ âñp¡ sp¡ DW$ép S> li¡ ‘Z‘|R>hp“u tlds “ Qpgu. ApMu b‘p¡f Q¡“g kqa¯N L$fu“¡ L„$V$pmu NC. ‘p¡s¡ ¼ep„ Alu Aphu QX$u

A¡hy„ rhQpfsu lsu.

dpê„$ õ’p“ ¼ep„ ?

kp„S>“u fkp¡Cdp„ cpcu“¡ dv$v$ L$fhp NC ‘Z cpcuA¡Ly$“¡l‘|h®L$ qL$Q““u blpf dp¡L$gu Ap‘u. Ap„NZp“p l]QL$p D‘f

b¡ku“¡ A¡Z¡ X|$bsp k|fS> “¡ Å¡ep¡. dçdu-‘à‘p A¡ ‘N“p v$yMphp“u,N¡k“u, Ap¡Ry>„ kp„cmhp“uS>¡hu aqfepv$p¡ L$fu.

Ap“p’u ApNm L$p¡C k„hpv$ ’C iL¡$ A¡d “ lsy„. A¡hy„ rhQpfsp- rhQpfsp A¡Z¡ ‘p¡sp“psfa’u L„$C L$l¡hp“p OZp âeÐ_p¡ L$ep®. cpcu“u k|Tb|T“p hMpZ L$fu“¡, dçdu ‘à‘p“¡ ‘p¡s¡Ly„$hpfu lsu Ðepf¡ L$fsu A¡ sp¡ap“p¡“u hpsp¡ L$fu“¡.. ‘Z Ap Of“p A¡ "aºg g¡Þ’ r‘¼Qf'dp„ A¡¼ep„e qaV$ b¡ksu “ gpNu.Of“u Np¡W$hZu bv$gpC NC lsu. Ap„NZp“p Ly„$X$p D‘f cu“y„ N¡ê$ v$¡Mpsy„lsy„. cpcu“u fk-{rQ“u lpS>fu b ¡S> v$¡Mpsu lsu. fpÓ¡ cp¡S>“ gC“¡ ‘fhpep® lsp Ðep„ S>fkp¡X$pdp„ L$pd L$fsp L$fsp cpcu dpefp„“¡ L$lu füp lsp L¡$..v$uv$u sdpfp¡ âp¡N°pd L¡$V$gp qv$hk“p¡ R>¡? iy„ R>¡ L¡$ dp¡ÞVy$„“p¡ ä¡ÞX$ Apìep¡ R>¡ dy„bC’u.. ‘R>u ’p¡Xy„$ AV$L$u“¡ Dd¡ey L¡$, ’p¡X$p qv$hk fl¡i¡, sp¡qv$hk“p cpN¡ sd¡ dpfp êddp„ hp„Qu iL$p¡ R>p¡. ‘Z fpÓ¡..dçdu ‘à‘p“p êddp„ “uQ¡ ‘’pfu L$fu“¡L¡$ ‘R>u lp¡gdp„.. cpcuA¡ ÅZu Å¡C“¡ hp¼e A |{„ fp¿ey„.dpefp A¡ dçdu ‘à‘p kpd¡ “S>f L$fu.b¡D“p Ql¡fp“p cphp¡ e’phs lsp. Ddf“¡ L$pfZ¡ îphZir¼s d„v$ ‘X$u li¡ L¡$ ‘R>u iy„ kde“ukp’¡ gpNZuAp¡ ‘Z byÌ$u A“¡ byY$u ’C S>su li¡! L$p¡Z ÅZ¡ L¡$d dpefp “¡ suh°sp’u dge epv$Aphu Nep¡.blpf S>C“¡ A¡Z¡ ‘p¡sp“p¡ dp¡bpCg L$pY$ép¡ A“¡ dge“¡ ap¡“ L$ep£...!

huf“Nf ey“uL$ ipmp“p„ bpmL$p¡Üpfp "qL$õdk X¡$'“u DS>hZu

ApV$L$p¡V$: huf“Nf ey“uL$ ipmp “p„ bpmL$p¡ Üpfp q¾$kdk X$$¡“u DS>hZuL$fhpdp„ Aphu lsu S>¡dp„ “p“p„ s¡dS> dp¡V$p bpmL$p¡ Üpfp ‘p¡sp“u Ås¡ q¾$kdkV²$u b“phu s¡dS> ipÞsp L$p¡gS> b“phu“¡ ES>hZu L$fhpdp„ Aphu lsu ipmp“pApQpe® s’p õV$pa Üpfp sdpd bpmL$p¡“¡ âp¡s¹kprls L$fhpdp„ Apìep lsp Apfus¡ q¾$kdk “u DS>hZu L$fhpdp„ Aphu lsu.(9.7)

fpô²ue L$p¢N°¡k“p õ’p‘“p qv$““uDS>hZu L$fsy il¡f L$p¢N°¡k

133 dp„ õ’p‘“p qv$hk¡ il¡f L$p¢N°¡k Üpfp ÝhS>h„v$“ L$fpey„

(kp¥fpô² ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô² ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô² ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô² ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô² ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)fpS>L$p¡V$: sp.28

28 du qX$k¡çbf 1885 A¡cpfsue fpô²ue L$p¢N°¡k“p¡ S> “lu ‘f„sycpfs“p fpS>L$pfZ“p¡ A¥rslprkL$qv$hk R>¡. 134 hj® ‘l¡gp dy„bC Mps¡Np¡Ly$gv$pk s¡S>‘pg L$p¡g¡S>“p lp¡gdp„cpfsue fpô²ue L$p¢N°¡k“u õ’p‘“p dpV$¡cpfscfdp„’u 72 S>¡V$gp AN°Zuârsr“r^Ap¡ dþep A“¡ cpfsuefpô²ue L$p¢N°¡k“u õ’p‘“p L$fu s¡“põ’p‘L$ âdyM A¡.Ap¡.üyd lsp L¡$ S>¡dpcpfs“u ApTpv$u“u dpNZu kp’¡klp“yc|rs ^fphsp A„N°¡S> Ap¡aukflsp. AÞe D‘[õ’s AN°ZuAp¡dp„ìep ¡d ¡iQ„Ö b¡“fÆ, v $ pv $ pcpC“hfp¡Æ, aufp¡Tipl dl¡sp Æ.kyb°d“ued A¥ef hN¡f¡ lsp. üy„d“y„dp“hy„ lsy„ L¡$ cpfsue âÅ s¡d“pâi¹“p ¡“u fS| >Aps L ¡ $ afuepv $p ¡b„^pfZue dpN£ L$fu iL¡$ s¡ dpV$¡L$p¢N°¡k“u õ’p‘“p S>êfu R>¡. L$p¢N°¡k“p‘l ¡gp âd yM sfuL ¡ $X$åëey.ku.b¡“Æ“} r“dÏ„L$ L$fhpdp„

Aphu. b¡“Æ®A¡ L$p¢N°¡k“u õ’p‘“p“pQpf l¡sy S>Zpìep lsp S>¡ “uQ¡ âdpZ¡lsp. v$¡icf“p fpô²hpv$u AN°ZuAp¡hÃQ¡ cpCQpfp“u gpNZu âkf¡ A“¡b^p Mc¡Mcp dugphu cpfs“uApTpv$u“u qv$ipdp„ ApNm h^¡ s¡L$p¢N°¡k“p¡ â’d l¡sy R>¡.fpS>L$p¡V$ il¡fL$p¢N°¡k“p L$pe®L$pfu âdyM dl¡icpCfpS>‘ys“p âdyMk¹’p“¡ s¡Ap¡“p lõs¡ÝhS>h„v$“ L$fhpdp„ Apìey„ lsy. 28qX$k¡çbf 1885 133 dp¡ õ’p‘“pqv$hk. Ap L$pe®¾$d kh£íhf Qp¡L$,X$p¡.epouL$ fp¡X$ Mps¡ L$fhpdp„ Apìep¡lsp ¡. N yS>fps âv$ ¡i L $ p ¢N ° ¡k“pD‘âdyM l¡dp „NcpC hkphX$p,NyS>fps âv$ ¡i L$p ¢N ° ¡k dlpd„Óu

Aip¡L$cpC X$p„Nf, S>kh„stkl cË$u,q v $“ ¡icpC dL $hpZp s ¡dS>d“p¡S>cpC fpW$p¡X$, k¡hpv$m“p AÝencph¡icpC MpQpe®, rhfp¡^‘n“p“ ¡sp fpS>L $ p ¡ V $ çe y r“.L $ p ¡‘p £ .“phifpdcpC kpNW $ uep,çe y r“.L $ p ¡‘ p £ f ¡ V $f d“k yMcpCL $ pgfuep, âcpscpC X $ p „Nf,k„S>ecpC AÅ¡fuep, deyftklÅX¡$Å, L$“L$tkl ÅX¡$Å, rdsgNfpmp, s¥f¡epb¡“, W$pL$ftkl NS>¡fp,fpS>L$p¡V$ il¡f L$p¢N°¡k A“ykyrQs ÅrsrhcpN“p hpCk Q¡fd¡“ ârhZd|R>X$uep, L$p¢N°¡k“p L$pe®L$fp¡ s’p hp¡X®$âdyMp¡, rhrh^ k¡g“p hX$pAp¡ A“¡L$pe®L$f lpS>f füp lsp.(9.5)

Å¡ Ap L$pfdp„ bpmL$p¡ b¡W$p lp¡s sp¡...!^p¡mL$uep õL|$g¡’u rhÛp’}Ap¡“¡ Dspfu ‘fs afsu

¼hpguk L$pf f¥ep V¡$guap¡“ kL®$g ‘f O|ku NB: Ops V$mu

(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$) (kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$) (kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$) (kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$) (kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$) fpS>L$p¡V$, sp.28il¡fdp„ V²$pauL$ kdõep lh¡ dpÓ dp’p“p vy$:Mphp kdp“ “lu ‘f„sy AkpÂe fp¡Np¡ S>¡hu kpbus ’B R>¡. S>¡“y„

r“hpfZ AOfy R>¡. A“¡ qv$“-ârsqv$“ hL$fu flu R>¡. Ðepf¡ QpgL$p¡“u b¡v$fL$pfu’u b¡apd-‘|f TX$‘¡ v$p¡X$sp hpl“p¡ kpdpÞedpZkp¡“¡ N„cuf BÅ ‘lp¢QpX$sp lp¡e R>¡. A“¡ L$epf¡L$ sp¡ s¡ Æhg¡Z ‘Z kpbus ’sp lp¡e R>¡. Ðepf¡ ApS>¡ khpf¡ il¡f“p150 aºV$ f]N fp¡X$ ‘f Aph¡g f¥ep V¡$guap¡“ A¡nQ¡ÞS> kL®$g ‘f p¡mqL$ep õL|$g“u h^} cfsu ¼hpguk L$pfO|ku NB lsu.Äepf¡ õL|$gdp„ rhÛp’}Ap¡“¡ Dspfu BÞv$ufp kL®$g bpSy>’u Aphsu ¼hpguk L$pfdp„ b°¡L$ a¡g ’B S>sp L$pf kL®$g ‘f QX$u NBlsu. kl“iug s¡dp„ rhÛp’}Ap¡ b¡W¡$gp “ lp¡hp’u rhÛp’}Ap¡ ‘f’u Ops V$mu lsu. Ðep gp¡L$p¡“p V$p¡mp DdV$u ‘X$ép lsp.S>¡dp„ A¡L$ S> QQp®A¡ Å¡f ‘L$X²$ey„ lsy„ L¡$ Å¡ Ap L$pfdp„ bpmL$p¡ b¡W$p lp¡s sp¡ iy„ ’ps(3.18)

dhX$u Mps¡“u V$pD“iu‘dp„ 24 vy$L$p“p¡“ulfpÆ: d“‘p“¡ 6.72 L$fp¡X$“u AphL$

182 AfS>v$pfp¡A¡cpN gu^p¡ lsp¡

(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)fpS>L$p¡V$,sp.28

fpS>L$p¡V$ dlp“Nf‘prgL$p ÜpfpQpgu fl¡gp V$pD“iu‘“u v$yL$p“p¡“p d¡NpAp¡¼i“dp„ ApS>¡ spfuM: 28 “p fp¡S>õ‘uX$h¡g ‘pV$} àgp¡V$“u kpd¡, dhX$uMps¡ Aph¡g V$pD“iu‘dp„ Aph¡gv$yL$p“p¡“u Ål¡f lffpÆ L$fhpdp„ Aphulsu. s¡dp„’u 24 v$yL$p“p¡“y„ lffpÆv$fçep“ h¢QpZ ’e¡g R>¡. fpS>L$p¡V$dlp“Nf‘prgL$p“p V$pD“iu‘dp„Aph ¡g v $ y L $ p“p ¡“u lffpÆ’u

dlp“Nf‘prgL$p“¡ Ly$g 6.72 L$fp¡X$“uAphL$ ’e¡g R>¡. Ap lffpÆdp„ A¡L$v$yL$p““u lpCA¡õV$ L$uds 56.20gpM dm¡g R>¡, S>¡dp„ A‘k¡V$ L$uds22.20 gpM fpMhpdp„ Aph¡g lsu,s¡d çeyr“. L$rdi“fîu b„R>pr“r^‘p“uA¡ S>Zph¡g lsy„.

Ap Ål¡f lfpÆ sdpdAfS>v$pfp¡ dpV$¡ fpMhpdp„ lsu. S>¡dp„

182 AfS>v$pfp¡A¡ cpN gu^p¡ lsp¡.lffpÆdp„ cpN g¡hp dpV$¡ A¡L$ gpMêr‘ep X$u‘p¡TuV$ fpMhpdp„ Aphu lsu.

S>¡ AfS>v$pfp¡A¡ ê. A¡L$ gpMfp¡L$X$p„ A’hp b¢L$ X$udpÞX$ X²$paV$’uX$u‘p¡TuV$ cfu lffpÆdp„ cpN gu^p¡lsp¡. X$u‘p¡TuV$“u fL$d lffpÆ ‘yZ®’e¡ õ’m D‘f S> ‘fs Ap‘hpdp„Aphu lsu. Ap L$pdNufu Apku.d¡“¡S>fîu bu.A¡g.L$p’fp¡V$uep A“¡s¡d“u V$ud Üpfp L$fhpdp„ Aphulsu.(9.8)



fpdL©$óZ Apîd“p„ Ap„NZ¡ dp„ ipfv$pv$¡hu“p S>Þd S>e„rs“u Tp¼dTp¡m DS>hZuApfsu, lh“, cS>“,L$us®“ krls“p A“¡L$

^prd®L$ L$pe®¾$dp¡ ep¡Åep

õhpdu rihp“„v$Æ dlpfpS>“u S>Þdrsr’ r“rds¡d„Nmhpf¡ fpdL©$óZ Apîd Mps¡ cS>“,cp¡S>“ A“¡ cr¼s krls“p L$pe®¾$dp¡ DS>hpi¡

fpS>L$p¡V$ : il¡f“p„ fpdL©$óZ Apîd Mps¡ ApNpdu sp.1 “¡ d„Nmhpf“pqv$hk¡ A¡L$pv$iu s’p õhpdu rihp“„v$Æ dlpfpS>“u S>Þdrsr’“u DS>hZuL$fhp“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡.d„Nmhpf¡ fpdL©$óZ Apîddp„ Ap„NZ¡khpf¡ 8 hpÁe¡ ‘yÅ Apfsu, 10:30 L$gpL¡$ lh“, b‘p¡f¡ 2:30 L$gpL¡$ îud„qv$fdp„ rhi¡j S>‘,Ýep“ A“¡ cS>“ krls“p L$pe®¾$d ep¡Åi¡. D‘fp„s 3hpÁe¡ fpdL©$óZ Apîd“p„ AÝen ‘|.õhpdu “uMug¡íhfp“„v$Æ dlpfpS> ÜpfpL$ë‘s{ qv$hk“p„ drldp rhi¡ rhõs©s âhQ“ A‘pi¡. kp„S>¡ fpd“pd k„L$us®“,k„Ýep Apfsu, cS>“ s¡dS> kp„S>¡ 7:15 L$gpL¡$ cNhp“ îu fpdL©$óZv$¡h“pA„sf„N rióe îu õhpdu rihp“„v$Æ dlpfpS>“p Æh“ rhi¡ “uMug¡íhfp“„v$ÆdlpfpS> Üpfp âhQ“ Ap‘hpdp„ Aphi¡. Ap kdN° L$pe®¾$ddp„ ‘^pfhp d®â¡duS>“sp“¡ A“yfp¡^ L$fpep¡ R>¡.(3.18)

(kp¥fpô² ¾$p„rs ârsr“r^ fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô² ¾$p„rs ârsr“r^ fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô² ¾$p„rs ârsr“r^ fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô² ¾$p„rs ârsr“r^ fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô² ¾$p„rs ârsr“r^ fpS>L$p¡V$)fpS>L$p¡V$, sp.28

il¡f“p X$p¡.eproL$ fp¡X$ Mps¡Aph¡gp ‘rhÓ fpdL©$óZ Apîd“p„Ap„NZ¡ dp„ ipfv$p v$¡hu“u 166 duS>ÞdS>e„su“u TpL$dÅ¡m DS>hZuL$fhpdp„ Aphu lsu. ipfv$pv$¡hu“u166 du S>ÞdS>e„rs r“rds¡ ApS>¡khpf¡ 5 hpÁe¡ d„Ngp Apfsu,”p¡s‘pW$, Ýep“, h¡v$‘pW$ L$fhpdp„Apìep lsp. Ðepfbpv$ 8 hpÁe¡ rhi¡j‘|Å A“¡ káisu ‘pW$ ‘|Å L$fpClsu, Ðepfbpv$ khpf¡ 9 hpÁe¡fpdL©$óZ Apîd“p AÝen ‘|.õhpdu“uMug¡íhfp“„v$Æ dlpfpS> Üpfpipfv$p v$¡hu“p Æh“ rhj¡ âhQ“

Ap‘hpdp„ Apìey„ lsy„. 9:30 L$gpL¡$A„ drlgp rhL$pk N©l“p„ bl¡“p¡ ÜpfpcS>“ k„shpZu L$pe®¾$d ep¡Åep¡ lsp¡.Ðepf bpv$ lh“, cS>“-L$us®“,cp¡S>“ âkpv$ krls“p L$pe®¾$dp¡

DS>hpep lsp. kp„S>¡ 5:30 hpÁe¡k „L $ us ®“, 6:30 hpÁe ¡ Apfsukrls“p ^d®cu“p L$pe®¾$dp¡ ep¡Æipfv$p v$¡hu“u S>ÞdS>e„rs“u DS>hZuL$fpi¡.

""Np„^u çeyrTed''“u dygpL$psg¡sp L¡$ÞÖ kfL$pf“p k¡¾¡$V$fus’p NyS>fps d¡V²$p¡ f¡g“p Qua

ip“v$pf âp¡S>¡L$V$ bv$g d“‘p“¡ Arc“„v$“ ‘pW$ìep

(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$) fpS>L$p¡V$, sp.28ApS> fp¡S> fpS>L$p¡V$ Mps¡ ‘^pf¡gp L¡$ÞÖ“p lpDtkN A¡ÞX$ Ab®“ Aa¡k®

X$u‘pV$®d¡ÞV$, cpfs kfL$pf“p k¡¾¡$V$fu v$yNp®i„L$f rdîp A“¡ NyS>fps d¡V²$p¡ f¡g“p QuaBÞÖÆs Np¥sd Üpfp fpS>L$p¡V$ dlp“Nf‘prgL$p Üpfp “h r“rd®s ‘pd¡g dlpÐdpNp„ u çeyrTed“u dygpL$ps gu^u lsu. A“¡ Ap ip“v$pf âp¡S>¡L¹$V$ bv$g fpS>L$p¡V$dlp“Nf‘prgL$p“¡ Arc“„v$“ ‘pW$ìep lsp.dygpL$ps v$fçep“ cpfs kfL$pf“pk¡¾¡$V$fu v$yNp®i„L$fA¡ ‘p¡sp“p Arcâpedp„ S>Zph¡g lsy„ L¡$, Ap dlpÐdp Np„ uçeyrTed õdpV$® kuV$u fpS>L$p¡V$dp„ õhv$¡i v$i®“ L$fph¡ R>¡, fpô²r‘sp ‘y. dlpÐdpNp„ u“p Æh“ QqfÓ ‘f Ap^pqfs Ap çeyrTed ‘y. Np„ uÆ“p rhQpfp¡ A“¡s¡d“p Apv$ip£“p v$i®“ L$fph¡ R>¡. Ap çeyrTed ’L$u cpfs“p s¡dS> rhv$¡i“p‘e®V$L$p¡“¡ ‘y. dlpÐdp Np„ u“p Æh““u iuM dmi¡. (9.9)

Page 7: Qpf hj®’u V$u‘uAp¡“u cfsu dpV¡$ L$p¡B L$pe®hplu ... fileQpf hj®’u V$u‘uAp¡“u cfsu dpV¡$ L$p¡B L$pe®hplu “l]! (kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)

CMYK

CM

YKC

MYK

CM

YK

CM

YK

Dt.28-12-2018Page: 7 kp¥fpô²$ ¾$p„rs

Ahkp“ “p¢fpS>L$p¡V$:fpS>L$p¡V$:fpS>L$p¡V$:fpS>L$p¡V$:fpS>L$p¡V$: fdZuL$cpC “pfZcpC ‘qY$epf (D.h.70 r“h©s L$d®Qpfu

spf Ap¡qak) s¡ d“ycpC, õh.rÓL$dcpC“p dp¡V$pcpC, âhuZcpC, NufuicpC,S>Nv$uicpC“p r‘sp A“¡ Æo¡icpC, rhS>ecpC, k„v$u‘cpC, L$p¥igcpC,lpqv$®‘cpC“p v$pv$p“y„ sp.26 “p Ahkp“ ’ey„ R>¡. b¡kÏ„ sp.28 “p kp„S>¡ 4’u 6 kh£ðf dlpv$¡h d„qv$f Np„ u“Nf i¡fu “„.2 rhsfZ kp¡kpeV$u ‘pk¡,Np„ uN°pdMps¡ fpM¡g R>¡.

fpS>L$p¡V$:fpS>L$p¡V$:fpS>L$p¡V$:fpS>L$p¡V$:fpS>L$p¡V$: ^p¡mqL$ep rldp„iycpC Q„v$“cpC (D.h.66) s¡ gguscpC,fíducpC, fpÆhcpC, ‘ÚÅb¡“, d©Zpgu“ub¡““p cpC A“¡ rQfp¡X$p ‘©ÕhuL$v$¡kpC“p r‘sp“y„ Ahkp“ ’ey„ R>¡. âp’®“pkcp sp.29 “p kp„S>¡ 4-30 ’u 6-30 Adf“p’ dlpv$¡h d„qv$f S>Nßp’ àgp¡V$, 150 aºV$ f]N fp¡X$ Mps¡ fpM¡gR>¡.

fpS>L$p¡V$:fpS>L$p¡V$:fpS>L$p¡V$:fpS>L$p¡V$:fpS>L$p¡V$: Åd“Nf r“hpku hX$“Nfp “pNf bpûZ kfgpb¡“ “hu“Q„Ö‘„X$ep s¡ õh.“hu“Q„Ö NyZh„sfpe ‘„X$ep (f¡gh¡hpm) “p ‘Гu A¡“ õh.v$u‘L$cpC, h©„v$pb¡“ ep¡N¡icpC ‘pW$L$, l¡dp„Nu“u S>e„scpC hp¡fp, qv$ìep„N“psyjpfcpC iyL$g, “f¡icpC bV$hpZu“p dpsp A“¡ S>g’u sf„N“p v$pv$u,lfL$p„scpC ip„rsgpg ApQpe® (Åd“Nf) “p bl¡““y„ sp.27 “p Ahkp“’ey„ R>¡. âp’®“pkcp sp.29 “p kp„S>¡ 5 ’u 6 fpd¡ðf dlpv$¡h d„qv$f, NusNyS>®fu kp¡kpeV$u, A¡f‘p¡V®$ fp¡X$ fpS>L$p¡V$dp„ fpM¡g R>¡.

fpS>L$p¡V$:fpS>L$p¡V$:fpS>L$p¡V$:fpS>L$p¡V$:fpS>L$p¡V$: fpS>Np¡f b°pûZ d|m v$¡hNpd lpg fpS>L$p¡V$ dyL$spb¡“ s¡ õh.S>NycpC lfÆcpC dl¡sp“p ‘Гu A“¡ i¥g¡jcpC, ep¡N¡icpC cÖuL$pb¡“(bp¡V$pv$) ‘pê$gb¡“ (bpbfp) AëL$pb¡“ (rQgs) “p dpsp sp.27 “p Ahkp“‘pd¡g R>¡. b¡kÏ„ sp.29 “p b‘p¡f¡ 3-30 ’u 5-30 rÓgp¡L$^pd, fpdÆd„qv$f qL$ó“p ‘pL®$, ‘yóL$f^pd d¡C“ fp¡X$ Mps¡ fpM¡g R>¡.

fpS>L$p¡V$:fpS>L$p¡V$:fpS>L$p¡V$:fpS>L$p¡V$:fpS>L$p¡V$: d|m Npd Ny„v$p lpg fpS>L$p¡V$ l¡dstkl c|‘stkl fpW$p¡X$“p‘Гu Djpbp l¡dstkl fpW$p¡X$“y„ Ahkp“ ’ey„ R>¡. b¡kÏ„ sp.29 “p kp„S>¡ 4’u 6 L$gpL¡$ Q„Ö¡i“Nf d¡C“ fp¡X$, Adf“Nf-2 i¡fu “„.7 Mps¡ fpM¡g R>¡.

S>kv$Z:S>kv$Z:S>kv$Z:S>kv$Z:S>kv$Z: v$ip dp¡Y$ dp„X$rgep hrZL$ dl¡iLy$dpf d“kyMgpg hX$p¡v$qfep“pS>dpC, r“fhLy$dpf krsjcpC Np„NX$uep (D.h.34), s¡ s¡S>kcpC s’pdeyfcpC“p b“¡hu“y„ sp. 26 “p fp¡S> Y$ip Mps¡ Ahkp“ ’ey„ R>¡. kpv$X$usp.29 “¡ ir“hpf¡ kp„S>¡ 4 ’u 5 dp¡V$p fpdÆ d„qv$f ipL$ dpL£$V$ kpd¡, S>kv$ZMps¡ fpM¡g R>¡.

^J cfhp“u L$p¡W$u gC ëep¡, khpdrl“p ‘R>u ê$r‘ep’u cfpC S>i¡

Ap¡qL$kS>“ àgpÞV$dp„ “p¡L$fu L$fsp¡ r“g¡i, gpMp A“¡ k„S>e¡dpf dpfu d¡gX$u dpspÆ“p d„qv$f¡ bmS>bfu’u Nfd s¡gdp„lp’ “Mphu, lp’ bmu Nep“p Apn¡‘’u MmpcmpV$

rkhug lp¡[õ‘V$g Mps¡ rkL$ep¡qfV$uNpX®$ sfuL¡$ afS> bÅhsu drlgp sp„rÓL$rhq^“p “pd¡ R>¡sfpC: ‘p¡guk aqfepv$

fpS>L$p¡V$,sp.28rkrhg lp¡[õ‘V$g fpS>L$p¡V$

Mps¡ kuL$eyfuV$u NpX®$ sfuL¡$ R>¡‰p Qpf¡hj®’u “p¡L$fu L$fu dpfp ‘qfhpf“y„NyS>fp“ Qgphy Ry>„. Ns sp.13-12-18 “p fp¡S> lº„ kp„S>“p kps¡L$ hpÁe¡T“p“p lp¡[õ‘V$g spÐL$pguL$ kpfhpfrhcpN“u D‘f “p¡L$fu ‘f dpfp ‘p¡CÞV$‘f lsu. Ðepf¡ T“p“p rhcpNdp„‘V © $ phpmp sfuL ¡ $ “p ¡ L $fu L $fspê$L$ip“pb¡“ dpfu ‘pk¡ Aph¡g A“¡d“¡ L$l¡hp gpN¡g L¡$, sy„ dpfp A“¡Ap¡qL$kS>“ àgpÞV$hpmp r“g¡j bp‘y“pkb„^p¡ rhi¡ S>¡ hpsp¡ L$f¡ R>¡. s¡ dpV¡$kpS>¡ spf¡ dpfu kp’¡ L¡$.V$u. rQëX²$“

’pê$ ipfv$pb¡“ lfucpC

lp ¡[õ‘V$g kpd¡ Aph¡gp d¡gX$udpspÆ“p d„qv$f¡ Nfd s¡g“p sphpdp„lp’ “pMhp“p¡ R>¡ s¡d L$l¡g A“¡ d¡“p¡L$fu ‘f’u Ry>Ë$u Ðepf¡ Ap¡qL$kS>“àgpÞV$dp„ “p¡L$fu L$fsp„ r“g¡j bp‘y s’pgpMpcpC s’p s¡“p¡ qv$L$fp¡ k„S>ecpCd“¡ ^pL$ ^dL$u dpfu L¡$.V$u. rQëX²$“lp ¡[õ‘V$g kpd¡ Aph¡gp d¡gX$udpspÆ“p d„qv$f¡ gC Nep lsp.

S>ep„ Ap¡qL$kS> àgpÞV$hpmpk„S>ecpC“u ^fhpmu AÞe A¡L$Ap¡qL$kS>“ àgpÞV$“p¡ L$d®Qpfu S>¡“¡ lº„Å¡e¡ Ap¡mMy„ Ry>„ s¡ lpS>f lsp A“¡d„qv$f“u A„v$f Qygp ‘f A¡L$ dpV$u“pdp¡V$p s‘¡gpdp„ Nfd s¡g dyL¡$gy„ ls„

A¡V$gpdp„ ê$L$ip“pb¡“ s’p s¡“p ‘rs‘Z Ðep„ Aph¡g Adpfp kb„^p¡ rhi¡sy„ lp¡[õ‘V$gdp„ Mp¡V$u hpsp¡ L$f¡ R>¡ s¡dL$lu d“¡ ê$L$ip“pb¡“A¡ Qà‘g hX¡$dpf dpfhp gpN ¡g Ðepfbpv $Ap¡qL$kS>“ àgpÞV$hpmp r“g¡j bp‘ys’p gpMpcpC s’p s¡“p¡ qv$L$fp¡k„S>ecpC s’p k„S>ecpC“u ‘[Гs’p AÞe A¡L$ Ap¡qL$kS>“ àgpÞV$dp„L $d ®Qpfu A“¡ ê $L $ip“pb¡“ d“¡bmS>bfu’u dpfp lp’ Nfd s¡gdp„“Mph¡g A“¡ d¡ lp’ “pMhp“u “p‘pX$sp ê$L$ip“pb¡“ s’p k„S>ecpC“p‘[ГA¡ d“¡ dpf dpf¡g Ðepfbpv$bmbS>fu’u dpfp¡ S>dZp¡ lp’ ÓZ

hMs Nfd s¡gdp„ “Mphsp lº„ v$pÆNe¡g A“¡ fX$hp gpN¡g A“¡ d¡ sdpfuL$p¡C Mp¡V$u hpsp¡ L$p¡C“¡ L$fu “’u s¡dL$l¡g Ðepfbpv$ r“g¡j bp‘yA¡ dpfpdp¡bpCgdp„’u dpfp ‘rs“¡ ap¡“ L$fph¡gs¡d“¡ bp¡gph¡g.

Ðepfbpv$ dpfp ‘rs d“¡CdfS>Þkudp„ kpfhpf dpV¡$ gC Ne¡gÐep„ d¡ dpfp lp’“u kpfhpf L$fph¡g

lsu. Ap gp¡L$p¡A¡ d“¡ “p¡L$fuA¡’uL$Y$phu “pMhp“u ^dL$u Ap‘¡g lp¡eS>¡’u L$fu“¡ d¡ Ap A„N¡ L$p¡C ‘p¡gukaqfepv$ ‘Z L$fu “ lsu ‘f„sy dpfpb„“¡ Ap„NZpdp„ lpg àgpõV$uL$ kS>®“uAph¡ s¡d lp¡e A“¡ Ap gp¡L$p¡ d“¡lSy> ^pL$ ^dL$u Ap‘sp lp¡e lº„ Ap‘p¡guk afuepv$ L$ê$ Ry>„.

h^ydp„ Ap‘ kpl¡b“¡ dpf¡S>Zphhp“y„ L¡$, Ap¡qL$kS>“ àgpÞV$dp„“p¡L$fu L$fsp„ gpMpcpC“p “p“p qv$L$fprhdg“p Ns ‘p„Qdp„ drl“pdp„ g‚lp¡e s¡d“¡ dpfu ‘pk¡’u ê$r‘ep v$klÅf lp’ DR>u“p dp„Áep lsp A“¡ApW$dp„ drl“pdp„ Ap ‘¥kp ‘fs Ap‘u

v$¡hp“y„ L$üy„ lsy„. Adp¡ lp¡[õ‘V$gdp„ kps¡“p ¡L $fu L$fsp „ lp ¡e d¡ Ap ‘¥kpAp‘hp“u lp ‘pX $u lsu. A“¡Ðepfbpv$ gpMpcpC s¡“u ‘[Г“¡gC“¡ dpfu ‘pk¡ Apìep lsp A“¡ d“¡s¡d“u hpsp¡dp„ cp¡mhu dpfu ‘pk¡’uê$r‘ep huk lÅf dp„Áep lsp S>¡’u d¡dpfp ‘rs lfucpC“¡ rkrhg lp¡[õ‘V$g¡bp¡gph¡g A“¡ rkrhg lp¡[õ‘V$g“ukpd¡ Aph¡gu A¡k.bu.ApC. b¢L$dp„suê $ r‘ep huk lÅf D‘pX $ u ApgpMpcpC“p¡ ‘yÓ k„S>ecpC“¡ Ap‘¡glsp.

ApW$dp¡ dlu“p¡ rhsu Nep R>sp„Ap gpMpcpC A“¡ s¡“p¡ ‘yÓ k„S>e

d“¡ dpfp ‘¥kp ‘fs Ap‘sp “ lp¡elº„ Ahpf “hpf sd¡“u ‘pk¡ ‘¥kp“uDOfpZu L$fsu lsu. S>¡’u A¡L$ qv$hkAp gpMpcpCA¡ d“¡ L$l¡g L¡$, dpfpÝep“dp„ A¡L$ O“íepdcpC R>¡ S>¡ sp„rÓL$rh^u L$fu ‘¥kp“p¡ hfkpv$ L$fu v$¡i¡, sp¡lº„ A“¡ dpfp ‘rs Ap gpMpcpC“pO¡f dp¡fbu fp¡X$ D‘f lX$pmp Npd¡ Neplsp S>ep„ O“íepdcpCA¡ A¡L$ ê$d“uA„v$f S>C“¡ L$p¡C rh^u L$f¡g Aphy s¡dZ¡ÓZ¡L$ hMs L$f¡g A“¡ ‘¥kp“p¡ hfkpv$L $fhp“p bv $gpdp „ L $V $ L ¡ $ L $V $ L ¡ $O“íepdcpCA¡ ê$r‘ep “¡hy lÅfAdp¡ ‘pk¡’u gu ¡gp lsp. S>¡ ‘¥kpv$f hMs¡ k„S>e gC“¡ O“íepdcpC“¡

Ap‘sp¡ lsp¡. R>¡‰¡ Ap rh^u ‘|Z® ’ep‘R>u Ap O“íepdcpCA¡ d“¡ L$l¡gL¡$, sdpfp O¡f A¡L$ ^J cfhp“u‘sfp“u L$p¡W$u gC ëep¡ A“¡ s¡dp spmydpfu fpMÅ¡. A“¡ Qphu dpspÆ“pd„qv$fdp„ dyL$u v$¡Å¡. lº„ khp drl“p ‘R>us¡ Mp¡ghp Aphui. Ðepf¡ Ap L$p¡W$u‘¥kp“u cfpC S>i¡. ‘f„sy Ap hps“¡‘Z ApS>¡ b¡ dlu“p ’C Nep R>¡, sp¡dpfp kp’ ¡ D‘fp ¡ L $s gp ¡ L $ p ¡A ¡rhðpkOps A“¡ R>¡sf‘]X$u L$f¡g R>¡.A“¡ lº„ ‘¥kp“u DOfpZu L$ê$ sp¡ “p¡L$fuD‘f’u L$Y$phu v$¡hp“u ^dL$u Ap‘splp¡e, Ap i¿kp¡ kpd¡ dpfu L$pev$¡kf“uL$pe®hplu L$fhp “d° rh“„su R>¡.

Adf¡gu dpmueplpV$u“p D“p S|>“pNY$

Aprlf kdpS>dp„cpf¡gp¡ A‚u

Aprlf f¡Æd¡ÞV$“u dp„NZu “l] õhuL$pfpesp¡ kfL$pf ‘qfZpd cp¡Nhhp s¥epf fl¡

D“p, bpbfp, Adf¡gu krls v$¡icfdp„f¡Æd¡ÞV$“u dpN dyØ¡ f¡guAp¡ ep¡ÅC: "S>edp^h S>e epv$h' “p “pv$ NN“dp„ Ny„S>ep

(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)fpS>L$p¡V$,sp.28

dp„ cpfs cud“u fnp dpV¡$Crslpkdp„ Aprlf kdpS>“p A“¡L$iyfhufp¡A¡ bguv$p“p¡ Apàep“p DS>mpCsulpkp¡ R>¡. ‘f„sy Aprlf kdpS>“uhjp£ S|>“u cpfsue k¡“pdp„ f¡Æd¡ÞV$“udpN dyØ¡ kfL$pf Üpfp L$p¡C S> âÐeysf

“ dmsp Aprlf kdpS>dp„ rhfp¡ “p¡d^‘|X$p¡ R>„R>¡X$pep¡ R>¡, A“¡ kfL$pf¡Aprlf kdpS> kp’¡ AÞepe L$ep¡ R>¡.s¡hp ApL$p¡‘ kp’¡ v$¡icfdp„ "S>edp^h S>e epv$h“p S>eOp¡j kp’¡f¡guAp¡ L$pY$u L$g¡L$V$f dpdgsv$pfdpfas¡ hX$pâ^p““¡ Aph¡v$“‘Ó Ap‘uf¡Æd¡ÞV$“y„ NY$“ L$fhpdp„ Aph¡ s¡hu

dpN L $fu R> ¡ . v $ ¡idp „ hpZuAcìeqL$s“u õhps„Ósp lp¡hp R>spAprlf f¡Æd¡ÞV$ dyØ¡ Ap„v$p¡g“L$pfuârhZ fpd“¡ qv$ëlu“p S>„sf-d„sfMps¡ OfZp ‘f b¡khp“u d„S|>fu “dmsp kdN° Aprlf kdpS>dp„ fp¡jcc|L$ep¡ R>¡. A“¡ kdpS> gX$u g¡hp“p

d|X$dp„ R>¡.hjp £ ‘l ¡gp f ¡Å „Ngp

rhõspfdp„ 124 S>¡V$gp Aprlfeyhp“p¡ Üpfp Qu““u 1400 “pgíL$f“¡ S>du“ v$p¡j L$fu“¡ v$¡i“uApbê„$ bQphu lsu Ðepf¡ AprlfkdpS>“p¡ A¡L$ S> k|f R>¡. Å¡ A“¡L$

kdpS>“u f¡Æd¡ÞV$ lp¡e sp¡ Aprlff¡Æd¡ÞV$ ip dpV ¡ $ “rl:? fp ¡j¡cfpe¡gp kdN° Aprlf kdpS> ¡kfL$pf“¡ My‰p¡ ‘X$L$pf a¢L$ep¡ R>¡ L¡$,Å¡ Aprlf kdpS>“u hjp£ S|>“u ApdpN“p¡ r“hp¡X$p¡ “tl Aph¡ A“¡ dpNk„sp¡jpe sp¡ kfL$pf gp¡L$kcp“u

Q|„V$Zudp„ ‘qfZpd cp¡Nhhp s¥epffl¡ ApNpdu sp.6 a¡b°yApfu“p fp¡S>v$¡i“p 26 L$fp¡X$ epv$hp¡ qv$ëlu sfaLy$Q L$fi¡, A“¡ kdN° Aprlf kdpS>¡dL$L$d r“^p®f L$ep£ R>¡ L¡$ k¡“pdp„Aprlf f¡Æd¡ÞV$ gC“¡ S> S>„‘uiy„.

dpmueplpV$u“pdp „ Aprlf

f¡Æd¡ÞV$“u dp„NZu“p kd’®“dp„dpmuep spgyL$p“p AMug AprlfkdpS> Üpfp dpdgsv$pf Aph¡v$“‘Ó‘pW$hhpdp„ Apìey„ lsy„. A“¡ dp¡V$pv$rlkfp, d¡^‘f, S>kp‘f, dp¡V$ubfpf krls A“¡L$ N°pddp„ AprlfA¡L$sp d„Q NyS>fps s’p Ar^L$pfd„Q Üpfp Qpgsp kh® kdpS> ku‚¡QfArcep“dp„ cpN gC kd’®“ Apàey„“tl.

bpbfpdp„ Aprlf kdpS> Üpfpõhpcudp“ bpCL $ f ¡gu ep ¡Æf¡Æd¡ÞV$“u dpN kp’¡ dpdgsv$pf“¡Aph¡v$“‘Ó ‘pW$hhpdp„ Apìey„ lsy„.

D“pdp„ "S>e dyfgu^f Aprlf

eyhp k„NW$“ Üpfp bpCL$ f¡gu ep¡ÆL$g¡L$V$f“¡ Aph¡v$“‘Ó ‘pW$hhpdp„Apìe„y lsy„.

S|>“pNY$ Mps¡ Aprlf kdpS>Üpfp rhipm bpCL$ f¡gu ep¡ÅC lsu.A“¡ Å¡ Ap dpN “l] õhuL$pfpe sp¡DN° Ap„v$p¡g““u QudL$u DÃQpfu lsu.

fpS y >gp-Adf ¡gudp „ ‘ZAprlf f¡Æd¡ÞV$“p NY$“ dyØ¡ bpCL$f¡gu L$pW$u Aph¡v$“‘Ó ‘pW$hhpdp„Apìey„ lsy„.

Apd kdN° fpS>e krlscpfscfdp „ bpCL $ f ¡gu ÜpfpS>hpbv$pf Ar^L$pfuAp¡“¡ Aph¡v$“‘Ó‘pW$hhpdp„ Apìep lsp.(3.18)

Ly„$hfÆcpC“u ^dL$u kpd¡ X$fip¡“lu, gp¡L$iplu Æh„s R>¡: fpS>Nyê$gp¡L$p¡“¡ ^dL$phu X$fphu “pZp“u L$p¡’mu A“¡ v$pê$“u f¡gdR>¡g L$fuQ|„V$Zudp„ Æs d¡mhu gu^u R>¡ ‘Z lh¡ r“v$p£j gp¡L$p¡“¡ X$fphip¡

“l]: gp¡L$ipludp„ gp¡L$p¡ khp£‘fu R>¡ s¡ c|ghy„ “l](kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)

fpS>L$p¡V$,sp.28S>kv$Z ‘„’L$dp„ rh^p“kcp“u

‘¡V$p Q|„V$Zudp„ Ly„$hfÆcpCA¡ L$f¡gpL$pfõsp““p ‘f‘p¡V$p Npd¡ Ðepf¡ aŸV$i¡dpV¡$ r“v$p£j gp¡L$p¡“¡ dL$phhp “tl A“¡gp¡L$p¡A¡ ‘Z ^dL$u kpd¡ X$fhy„ “tl.tlds‘|h®L$ kpd“p¡ L$fhp¡ L$pfZ L¡$cpfs v$¡idp„ “pNfuL$ ApTpv$ R>¡,gp¡L$iplu Æh„s R>¡ s¡d ‘|h® pfpkæeCÞÖ“ugcpC fpS>Nyê$A¡ S>Zpìey„ lsy„.

S>kv $Z thR>uep“u ‘ ¡V $ pQ|„V$Zudp„ lpf cpmu Nep lp¡hp’uNpdX¡$ NpdX¡$ gp¡L$p¡“¡ X$fphu ^dL$phukfL$pfu diu“fu“p¡ b¡apd vy$fD‘ep¡NL$ep£ A¡V$g¡ S> Ly„$hfÆcpC Æsu NepR>¡. A“¡ lSy> ‘Z gp¡L$p¡“¡ X$fphhp

^dL$phhp v$bphhp“u âh©rs AV$L$u“’u. Ðepf ¡ ‘ |h ® ^pfpkæeCÞÖ“ugcpC fpS>N yê $A ¡L„y$hfÆcpC“u L$X$L$ Apgp¡Q“p L$fu R>¡.

Ap A„N¡ CÞÖ“ugcpCA¡ L$üy„

R>¡ L¡$ gp¡L$p¡A¡ Ly„$hfÆcpC“u ^dL$u’uX$fhy„ “l]. gp¡L$p¡A¡ tlds‘|h®L$ kpd“p¡L$fhp¡ Å¡CA¡ L$pfZ L¡$ gp¡L$iplu lSy>Æh„s R>¡. ‘p¡guk s„Ó A¡ ‘Z fpS>L$uelp’p¡ b“hp“¡ bv$g¡ L$pev$p“¡ Ap^u“L$pd L$fhy„ Å¡CA¡.

Qy„V$Zu kdpá ’C Nep ‘R>u‘Z r“v$p £j gp¡L$p ¡“¡ ^dL$phhp“uMfpb âh©rs ’C flu R>¡ S>¡ “]v$“ueR>¡, V$uL$p‘pÓ R>¡. Aphu rlß âh©rsApQfu R>¡ s¡ Æs “’u. Mf¡Mfgp¡L$iplu“p d|ëep¡“y„ ‘s“ L$fhpdp„L y „ $hfÆcpC kam ’ep R> ¡ ‘ZAph“pf qv$hkp¡dp„ Ly „$hfÆcpC“psfL$V$ L$pfõsp“ My‰p ‘X$i¡ s¡ ‘ZlL$uL$s R>¡. s¡d CÞÖ“ug fpS>Nyê$A¡epv$udp„ S>Zpìey„ R>¡.(2.7)

cpS>‘ iprks L$p¡‘p£f¡i“dp„ A“y.Års“pgp¡L$p ¡“¡ AÞepe: hifpd kpNW$uep

(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)(Adpfp ârsr“r^ Üpfp)fpS>L$p¡V$,sp.28

cpS>‘ “p ipi“dp„ fpS>L$p¡V$dlp“Nf‘prgL$p Üpfp R>¡‰p 13 hj®’uA“y-Års A“¡ A“y-S>“Års gp¡L$p¡“pl½$p¡ D‘f sfp‘ dpfhpdp„ Aphu fluR>¡ R>¡‰¡ L$p¡‘p£f¡i“dp„ L$p¢N°¡k“y ipi“ lsy„Ðepf¡ A“pds “p¡ Adg ’ep¡ lsp¡ ‘f„sy,Äepf’u BJP “ y „ ipi“ afu’uL$p¡‘p£f¡i“dp„ Apàey„ Ðepf’u A“y-Åsu“p gp¡L$p¡“¡ AÞepe ’C flep¡ R>¡ s¡‘R>u kapC L$pdv$pf“u cfsu hps lp¡eL¡$ A“y-Års“p SEWS“p àgp¡V$“u hpslp¡e L¡$ ‘R>u L$p¡‘p£f¡i“ Üpfp Dcp ’spAphpk ep¡S>“p lp¡e L¡$ ‘R>u ip¡t‘Nk¡ÞV$f lp¡e Ap b^pS> Apep¡S>“dp„L$p¡‘p£f¡i“dp„ cpS>‘“p ipiL$p¡ Üpfp A¡“L¡$“ âL$pf¡ A“pds“p¡ gpc A“y-Års“pgp¡L$p¡“¡ “ dm¡ s¡hp âepip¡ ’sp flepR>¡ L$p¢N°¡k“y„ ipi“ NyS>fpsdp„ ’ey„ lsy„Ðepf¡ A“yÅrs“p gp¡L$p¡“p l½$p¡“u ‘pg“bfp¡bf ’sy„ lsy„.

Äepf’u NyS>fpsdp„ cpS>‘“y„ipi“ R>¡ Ðepf’u A“y-Års“p gp¡L$p¡“y„ip¡jZ ’pe R>¡. A“¡ s¡“p l½$p¡ D‘fsfp‘ dpfhpdp„ Aph¡ R>¡ S>¡“p A“¡L$

v$pMgpAp¡„ R>¡ S>¡hp L¡$ A¡V²$p¡rkV$u A¡¼V$“uL$gd lmhu L$fhu “uQ¡“u L$p¡V$®dp„ Ådu“Ap‘hp L$p¡ÞõV$¡bg v$fˆ>p“p¡ ìeqL$ss‘pk L$fu L¡$i fa¡ v$a¡ L$fhp S>¡hu A“¡L$âL$pf“p l½$p¡ kp’¡ R>¡X$p¡ L$fhpdp„ Aph¡R>¡.

spS> ¡sfdp „ ‘Z fpS>L $ p ¡ V $dlp“Nf‘prgL$p “p L$rdí“f “¡ sp 21-12-2018“p ‘Ódp„ Adp¡ A¡ S>“L$f¡g lsu L¡$ ip¡t‘N k¡ÞV$fdp„ Ap‘v$ yL $p“p ¡/Ap¡aukp¡ A“phu Ål¡fdp„lffpÆ L$fp¡ R>p¡ sp¡ s¡dp„ 10% A“pdsfpMhp“u Å¡NhpC R>¡ ‘f„sy fpMu “’usp¡ ApS>¡ lº„ ‘„Qpes Nyl r“dp®Z A“¡il¡fu rhL$pk rhcpN Üfp fpS>L$p¡V$dlp“Nf‘prgL$p“ ¡ sp 15-12-1976 “p¡ ‘Ó Ap‘hp dp„Ny„ Ry> S>¡‘Ódp„ õ‘ô L$f¡g A“¡ L$l¡g R>¡ L¡$L$p¡‘p£f¡i““p àgp¡V$p¡ lp¡e L¡$ v$yL$p“p¡/ip¡t‘Nk¡ÞV$fdp„ 10% A“pds fpMhuS>¡ A“y-Års“p gp¡L$p¡“¡ lffpÆ’u “lu‘f„sy dy¼s fpls cph¡ Ap‘hp“p¡ lºL$dL$f¡g R>¡ s¡“p ‘Ó ¾$dp„L$ A¡“.ey.A¡d-4574-414 (76) spfuM 21/2/1976 AÞhe¡ “Nf‘prgL$pAp¡ A“¡‘Ó ¾$dp „L $ ‘u.A¡d.ku.7976-

1525-‘u sp.22/3/76 AÞhe¡L$p¡‘p£f¡i““¡ ÅZ L$fhpdp„ Aph¡g R>¡ L¡$lffpÆ’u “rl ‘f„sy dy¼s/fpls v$f¡S>du“ A“¡ v$yL$p“p¡/Ap¡qakp¡ ‘R>ps hN®“¡A“pds fpMu lp¡e s¡ Ap‘hu rhi¡jdp„S>Zphhp“y„ L¡$ A“y.Åsu“¡ Apr’®L$rhL$pk L$p ¡‘p £f ¡i““u sp.10/8/1976“p fp¡S> dm¡g kfL$pfîu“¡ ‘Ódp„cgpdZ L$fhpdp „ Aph ¡g R> ¡ L ¡ $dlp“Nf‘prgL$pAp¡A¡ “Nf‘prgL$pAp¡dp„ v$yL$p“p¡ õV$p¡gp¡, L¡$ Ap¡qakp¡dp„ 10%A“pds fpMhu Aphp âL$pf“p¡ ‘qf‘ÓkfL$pfîu“p¡ R>¡.

S>¡ v$f¡L$ Ɖp L$g¡L$V$f“¡ -“Nf‘prgL$p“¡ r“epdL$“¡ kdpS>L$ëepZA“¡ Apqv$hpku rhL$pk rhcpN“¡ ‘ZAp ‘Ó“u ÅZ L$fhpdp„ Aph¡g R>¡ s¡dR>sp„ RMC dp„ cpS>‘“p ipkL$p¡“uv$pv$pNufu’u Ar^L$pfuAp¡ s¡“p¡ AdgL$fsp “’u Å¡ s¡“p¡ Adg “rl ’pe sp¡lpCL$p¡V$®dp„ lº„ S>Ci A“¡ gpNsphmNspAr^L$pfuAp¡ A“¡ ‘v$pr^L$pfuAp¡“urhfyÙdp„ aqfepv$ L$fhu ‘X$i¡ S>¡“u sdpdS>hpbv $ pfu gpNsphmNspAr^L$pfuAp¡“u A“¡ ‘v$pr^L$pfuAp¡“ufl¡i¡.(1.10)

Page 8: Qpf hj®’u V$u‘uAp¡“u cfsu dpV¡$ L$p¡B L$pe®hplu ... fileQpf hj®’u V$u‘uAp¡“u cfsu dpV¡$ L$p¡B L$pe®hplu “l]! (kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)

CMYK

CM

YKC

MYK

CM

YK

CM

YK

SAURASHTRA KRANTI (DAILY EVENING) Editor, Printer Publisher & Owner : GADHAVI ASHOK MULUBHA, Place of Publication : SAURASHTRA KRANTI KARYALAYA 125, STAR CHAMBER, HARIHAR CHOWK,PANCHNATH PLOT, RAJKOT-360001,ph.No.(0281) 2222306 Printed at: SAURASHTRA PRINTERY, ATIKA SOUTH ARATI SOC. DHEBAR ROAD RAJKOT-360002 GUJARAT.

fpS>L$p¡V$’u ârkÝ^ ’sy„ kp¥fpô²$ ¾$p„rs kp„Ýev$¥r“L AMbpfdp„ sdpfp rhõspfdp„ b“su

L$p¡B‘Z OV$“pAp¡, s¡dS> rhõspf“u kdõep“udprlsu Adpfp L$pep®ge Mps¡ ê$bê$ d¡Bg L¡$

hp¡V¹$kA¡‘ Üpfp dp¡L$gu iL$p¡ R>p¡, Ap‘¡gdprlsu kp¥fpô²$ ¾$p„rs sdpfp “pd kp’¡ ârkÝ^

L$fu kdõep“p kdp^p““p¡ âeГ L$fi¡¡.hp¡V¹$kA¡‘ “„. -93752 17603

email:[email protected]¡X²¡$k: 125, õV$pf Q¡çbf, lqflf Qp¡L$,

‘„Q“p’ àgp¡V$, fpS>L$p¡V$-360001

(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$) fpS>L$p¡V$: õhÃR>sp kh£nZ A„sN®s L¡$ÞÖ“u qV$d ApS>¡ fpS>L$p¡V$dp„Aphu R>¡. A“¡ A“¡L$ õ’mp¡“u dygpL$ps gu^u lsu. ApS>¡ hp¡X®$ “„.3dp„ õhÃR>sp ApN°l“¡ gC s‘pk L$fspcp¡d¡ðf, ‘p¡‘V$‘fp, S>„L$i“ rhõspfp¡dp„ N„v$L$u Å¡hp dmu lsu. S>¡ skhufp¡dp„ “S>f¡ ‘X¡$ R>¡. s„Ó“¡ Ýep“¡ Apskhufp¡ ‘X¡$ sp¡ kapC ’pe R>¡ L¡$ “l]? s¡“u kpQu ÅZ ’C iL¡$ R>¡.(2.11)

‘|Åfp V$¡guL$p¡ddp„ b“¡g OV$“p’u çey.L$rdi“fQp¢L$u DW$ép: s‘pk“p Apv$¡i kp’¡ lh¡ AphuOV$“p “ b“¡ s¡ dpV$¡ ‘Ngp„ g¡hp k|Q“p Ap‘u

Dt.28-12-2018 8$iy¾$hpf

kyfs S>¡hu OV$“p fpS>L$p¡V$dp„ OV$hp“u curskyfsdp„ õL|$g“u qfnp ‘gV$u S>sp„ rhÛp’}“y„ dp¡s, Qpf Ohpep: X²$pChf rhfyÙ Ny“p¡ v$pMg

fpS>L$p¡V$dp„ AL$X¡$W$pW$ cf¡gu õL|$g qfnp A“¡ h“ b¡apd fõspAp¡‘f af¡ R>¡: r“edp¡“u Adghpfu L$fphhpdp„ s„Ó L¡$d r“óam?

(((((kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)fpS>L$p¡V$, sp. 28

kyfs“p ‘p „X ¡ $kfp r‘eyj‘p¡BÞV$ “ÆL$ õL|$g Ap¡V$p¡ qfnp ‘ëV$udpfsp A¡L$ bpmL$“y„ dp¡s “u‘Äey„lsy„. Äepf¡ Qpf’u h y Ohpep lsp.ApS>¡ hl¡gu khpf¡ b“¡gu Ap OV$“pbpv$ gp¡L$p¡“p V$p¡m¡V$p¡mp c¡Np ’C Neplsp. sdpd bpmL$p¡“¡ qfnp “uQ¡’ublpf L$pY$u kpfhpf dpV$¡ 108“u

dv$v$’u kyfs rkrhg gC Apìeplsp. qfnp QpgL¡$ AQp“L$ ApNm“ub°¡L$ dpfsp A¡X$d ‘[ågL$ õL|$g“uqfnp ‘ëV$u dpfu NC lp¡hp“y„ bpmrhÛp’}A¡ S>Zpìey„ lsy„. Ohpe¡gpA“¡ dp¡s“¡ c¡V$¡gp sdpd rhÛp’}Ap¡rkr“ef L¡$Æ A“¡ ^p¡fZ 1 “plp¡hp“y„ ÅZhp dþey„ R>¡.

Äepf¡ qfnp X²$pChf rhfyÙ‘p„X$k¡fp ‘p¡guk õV$¡i“dp„ Ny“p¡

v$pMg L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡. AphuOV$“p fpS>L$p¡V$dp„ “ b“¡ s¡ dpV$¡s„ÓA¡ ÅN©s ’hp“u S>êf R>¡ L¡$dL¡$fpS>L$p¡V$dp„„ ‘Z r“edp¡“p¡ Dgpmuep¡L$fu A“¡L$ õL|$g qfnpAp¡ õL|$g hp“p¡afu flu R>¡. Ap õL|$g qfnp L¡$hp“dp„ AL$X¡$W$pW$ bpmL$p¡ ‘iy“u S>¡dcfu v$¡hpep lp¡e R>¡. L$p¡C hpfX²$pChf dp„X$-dp„X$ b¡ku iL$sp¡ lp¡es¡hp Öíep¡ ‘Z Å¡hp dm¡ R>¡. kyfs

qfnpdp„ 10 ’u h y bpmL$p¡cfpe R>¡: hpguAp¡“u aqfepv$

fpS>L$p¡V$: kyfsdp„ õL|$g qfnp AL$õdps bpv$ hpguAp¡A¡ aqfepv$ L$fulsu L¡$, qfnpdp„ 10’u h^y bpmL$p¡ cfpsp lsp. A“¡ õL|$g X²$pBhf ‘ZAgN AgN Aphsp lsp. bpmL$p¡“u kyfnp“¡ gC A“¡L$ aqfepv$p¡ L$fpC R>¡‘Z L$p¡C “½$f ‘qfZpd “ Aphsp v$yO®V$“p kÅ®e R>¡.

S>¡hu L$p¡C OV$“p b“¡ s¡ ‘l¡gpfpS>L$p¡V$ ‘p¡guk s„ÓA¡ ÅN©s ’C

L $ pe ®hplu L $fhu S>ê $f u b“uR>¡.(2.10)

Q|„V$Zu Aph¡ A¡V$g¡ A¡Cçk Aph¡, Q|„V$Zu‘su Nep ‘R>u A¡Cçk Npeb...

A¡Cçk ÅN©rs“p¡ L$pe®¾$dApfp¡Áe n¡Ó¡ AÞe rhõspfp¡ L$fsp ‘R>ps NZpsp kp¥fpô²$“¡ A¡Cçk

lp¡õ‘uV$g dm¡ s¡ dpV¡$ "V$ud CÞÖ“ug ap¡f ey' Üpfp Ap„v$p¡g“ Qgphhpdp„Aphi¡. kfL$pf R>¡‰p OZp kde’u A¡Cçk dmi¡...dmi¡...“u hpsp¡ L$fuflu R>¡. ‘Z Ål¡fps “’u L$fsu s¡d S>Zphu CÞÖ“ugcpC fpS>Nyê$A¡ L$üy„lsy„ L¡$, fpS>L$p¡V$“¡ A¡Cçk Ap‘hp“u kÑphpf Ål¡fps ’pe s¡ dpV¡$ kfL$pf‘f v$bph gphhp ipmp-L$p¡g¡Å¡dp„’u S>C rhÛp’}Ap¡“¡ ÅN©s L$fhpdp„ Aphi¡.S>ep„ rk“uef rkV$uT““u b¡W$L$p¡ li¡ Ðep S>C s¡Ap¡“¡ ÅN©s L$fpi¡. lp¡X$…N,b¡“fp¡, Ål¡f dpNp£ ‘f gNphpi¡ A“¡ fõsp ‘f Dsfu A¡Cçk“u dpX$p byg„v$b“phhp A‘ug L$fpi¡.(2.2)

A¡Cçk lp¡õ‘uV$g fpS>L$p¡V$“u Apbê$ “’u, kp¥fpô²$“u S>ê$qfeps R>¡, dpÓhpsp¡“p hX$p L$fu cpS>‘ kfL$pf gp¡L$ gpNZu“¡ L¡$k ‘lp¢QpX$u flu R>¡: CÞÖ“ug

kp¥fpô²$dp„ A¡Cçk ap¡f A¡Cçk Ap„v$p¡g“ R>¡X$pi¡

fpS>L$p¡V$ Mps¡ ‘ÓL$pf‘qfjv$ ep¡Æ ‘|h®

^pfpkæe CÞÖ“ug¡A¡Cçk“u kÑphpf

Ål¡fps L$fhp kfL$pfkdn dp„NZu L$fu

(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)fpS>L$p¡V$,sp.28

fpS>L$p¡V$“¡ A¡Cçk dþep“uhpsp¡ hl¡su ’sp ApS>¡ ‘|h® pfpkæeCÞÖ“ug fpS>Nyê$A¡ ‘ÓL$pf ‘qfjv$

ep¡Æ kfL$pf“u gp¡L$p¡“¡ L$p¡ZuA¡ Np¡mQp¡‘X$hp“u “urs kpd¡ rhfp¡^ ìeL$sL$ep£ lsp¡ CÞÖ“ug fpS>Nyê$A¡ S>Zpìey„lsy„ L¡$, Q|„V$Zu Aph¡ Ðepf¡ A¡Cçk“uhpsp¡ hl¡su ’pe R>¡. Q|„V$Zu ‘R>u

A¡Cçk Npeb ’C Åe R>¡.fpS>Nyê$A¡ h^ydp„ S>Zpìey„ lsy„

L ¡ $ , A¡Cçk lp ¡õ‘uV $gA¡kp¥fpô²$hpkuAp¡“u S>ê$qfeps R>¡. S>¡’u“pV$L$p¡ b„^ L$fu kÑphpf Ål¡fps L$fu

v$¡hu Å¡CA¡. 2017 “u rh^p“kcp“uQ|„V$Zu ‘l¡gp fpS>L$p ¡V$“¡ A¡Cçkdmhp“u kÑphpf Ål¡fps ’i¡ s¡huhpsp¡ cpS>‘ Üpfp a¡gpC lsu.

Ðepfbpv$ S>kv$Z Q|„V$Zu“p A¡L$qv$hk ‘l¡gp cpS>‘“p âv$¡i âdyM¡A¡Cçk A„N¡ hpsp¡“p hX$p L$ep¯ A“¡A„s¡ “peb dy¿ed„Óu

‘|Åfp V$¡guL$p¡ddp„ ‘p„Q v$pTep Ðepf¡ apef k¡aV$u“p ‘|fsp kp^“p¡ “lp¡spçey.L$rdi“f¡ L$üy„ L¡$, ip¡‘ ^pfL$p¡“¡ k|Q“p A‘pi¡ L¡$,

kpdpÞe dpZkp¡“¡ sL$gua ‘X¡$ s¡hp¡ Mp¡V$p speap “ L$fhp(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)

fpS>L$p¡V$, sp.28fpS>L$p¡V$“u “pdp„qL$s V$¡guL$p¡d

‘¡Y$u ‘|Åf V$¡guL$p¡d““u blpf“pspg“u fpÓuA¡ N¡k“p azÁNpAp¡dp„ågpõV$ ’sp 5 ìer¼s v$pTu Neplsp. S>¡“u çey.L$rdi“f¡ N„cuf “p¢gu^u R>¡. L$rdi“f¡ S>Zpìey„ lsy L¡$,S>epf¡ OV$“p b“u Ðepf¡ rbëX$]Ndp„apef k¡aV$u“p kp^“p¡“p¡ Acphlsp¡ S>¡ Ýep“¡ g¡hpey„ R>¡. ApN’u 5gp ¡L $ p ¡ v $ pTu Nep“u OV$“p’u

çey.L$rdi“f Qp¢L$u DW$ép lsp. ApN“uOV$“p“u rhõs©s dprlsu dyS>bkyÓp¡A¡ S>Zpìey„ lsy„ L¡$, ApN rbëX$]Nblpf fMpe¡g N¡BV$dp„ My‰p¡ Bg¡[¼V²$L$bp¡X®$ lsp¡. S>¡“p k„‘L®$dp„ N¡khpmpazÁNp Aphsp ågpõV$ kp’¡ cX$L$p¡ ’ep¡lsp¡ s¡hy„ âp’rdL$ A“ydp“ gNphpey„R>¡. ÅZhp dmsu rhNs dyS>b S>¡X¡$L$p¡f¡V$ N¡BV$ fp¡X$ ‘f gNphpep¡ lsp¡s¡“u d„Sy>fu g¡hpC “lp¡su ‘f„sy s„ÓÜpfp lSy> ky^u L$p¡C ‘Ngp„ “ g¡hpeplp¡hp“y„ ÅZhp dþey„ R>¡.(2.3)

dL$fk„¾$p„rs“p gC ApNp¡sfu s‘pkfpS>L$p¡V$ : eproL$ fp¡X$ ‘f kfv$pf “Nf d¡C“ fp¡X$ ‘f Aph¡g ‘|Åf

V$¡guL$p¡d blpf azÁNp awV$sp N¡k“p gu^¡ ^X$pL$p kp’¡ ApN gpNu lsu S>¡dp„5 S>¡V$gp gp¡L$p¡“¡ kpdpÞe CÅ ‘lp¢Qu lsu. çey.L$rdi“f¡ Ap OV$“p“uN„cuf “p¢^ gC s‘pk“p Apv$¡i Ap‘u v$u^p R>¡.

L$rdi“f“p S>Zpìep dyS>b S>epf¡ dL$fk„¾$p„rs “ÆL$ R>¡ Ðepf¡N¡k hpmp azÁNp“y„ h¡QpZ h^i¡ Ap azÁNp“y„ dV$ufueëk N¡k“p bpV$gpdp„“Mpsp¡ L$pQp¡ dpg A“¡ s¡“y h¡QpZ L$fsp gp¡L$p¡“p¡ X¡$V$p s¥epf ’i¡. azÁNphpmpAp¡ ‘pk¡ Ap dV$ufueëk L$C fus¡ Aph¡ R>¡ s¡“u ‘Z s‘pk L$fhpçey.L$rdi“f¡ Ar^L$pfuAp¡“¡ Apv$¡i Ap‘u v$u^p R>¡.(2.3)

gpCV$ Åe sp¡ lh¡ ÆCbu“¡ hp¡V¹$kA¡‘ L$fp¡huS> rhn¡‘“u ÅZL$pfu N°plL¡$ dp¡.“„95120 19122 ‘f L$fhp“u fl¡i¡

(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„rs L$pep®ge-fpS>L$p¡V$)fpS>L$p¡V$, sp.28

rhS> rhn¡‘ ’ep A„N¡“u ÅZL$fhp dpV$ ¡ N°plL¡ $ dp ¡bpCg “„.95120 19122 D‘f ‘p¡sp“urhS> rhn¡‘ A„N¡“u ÅZ L$fhp“ufl¡i¡ s¡ dpV$¡ a¼s huS> Å¡X$pZ“p¡N°plL$ “„bf A’hp huS> bugdp„fl¡g “pd A“¡ kf“pdp“p¡ dpÓ

rhL$pk ‘|f‘pV$ TX$‘¡!: b¡ qv$hk’uA¡L$ ‘pC‘gpC“ qf‘¡f “’u ’C

(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)(kp¥fpô²$ ¾$p„qs ârsr“r^-fpS>L$p¡V$)fpS>L$p¡V$: il¡f“p rS>‰p ‘„QpesQp ¡L $dp „ bpbp kpl ¡bX$p¡.Ap„b¡X$L$fÆ“u ârsdp A“¡ kfv$pfh‰ccpC ‘V¡$g“u ârsdp kpd¡ S>A„X$f N°pDÞX$ S>du“dp„ apCbf“p‘pC‘dp„ hpef “pMhp“u L$pdNufu’su lsu. Ðepf¡ ‘pC‘gpC“dp„“yL$kp“u ‘lp¢Qu lsu. Å¡ L¡$ Ðepfbpv$qf‘¡f]N“u L$pdNufu lp’ ^fhpdp„Aphu lsu. b¡ qv$hk’u Al] qf‘¡f]NL$pd Qpgy R> ¡ ‘f „s y lSy > k y^u‘pC‘gpC“ qf‘¡f “’u ’C. guL$ ’sp‘pZu“p r“L$pg dpV¡$ qX$Tg diu“dyL$pep R>¡. A“¡ Ðep’u ‘pZu M¢Quc|Nc® NV$fdp„ W$ghpC füy„ R>¡. lh¡ L$l¡hyS> ‘X¡$ L¡$ rhL$pk A¡V$gu ‘|fhpf TX$‘¡’C füp¡ R>¡ L¡$, b¡ qv$hk’u A¡L$ ‘pC‘gpC“ qf‘¡f “’u ’su...!(2.6) p-5

ip[åv$L$ ìlp¡V¹$kA¡‘ d¡k¡S> L$fhp“p¡fl¡i¡.

S>¡ rhS> rhn¡‘ A„N¡“u ÅZìlp¡V¹$kA¡‘ ‘f “p¡^phu li¡ s¡“p¡

r“L$pg ’e¡ ìlp¡V¹$kA¡‘ d¡k¡S> ÜpfpN°plL$“¡ ÅZ ‘Z L$fhpdp„ Aphi¡.

Ap D‘fp„s ‘uÆhukuA¡gÜpfp Ap‘hpdp „ Aph ¡g AÞe

kyrh^pAp¡ S>¡d L¡$ N°plL$ kyrh^p L¡$ÞÖ“„. 1800 233 155333 A“¡19122 ‘Z e’phs Qpg yfl¡i¡.(5.9)

hp¡X®$ “„.3dp„ N„v$L$u“uÆhsu ÅNsu skhufp¡

(sõhuf:- fpSy> bNX$pB)