Top Banner

Click here to load reader

Przyszłość jest teraz

Jul 22, 2016

ReportDownload

Documents

Siedemnasty KarmapaInstytut Marpy: marpa.pl

 • J . . G J a l a n G K a r m a p a X V I I

  J a K t w o r z y l e p s z y w I a t

  PRZYSZO JEST

  TERAZ

 • I n s t y t u t m a r p y

  J a K t w o r z y l e p s z y w I a t

  PRZYSZO JEST TERAZJ . . X V I I G J a l a n G K a r m a p a o G J e n t r I n l e D o r D e

 • tytu oryginau: The Future is Now

  projekt: Gordon Campbell, www.theacademyofeverythingispossible.infoprojekt ksiki i wybr zdj: paul oConnortumaczenie: Czcigodny ringu tulku rinpocze Kierownik projektu: paula litzky

  przekad z jzyka angielskiego: roman skrzypczak redaktor przekadu polskiego: anna Brzeziskaskad: edyta Kryszkiewicz

  Copyright 2009 by the academy of everything is possibletext Copyright 2009 by His Holiness the 17th Gyalwang Karmapa, ogyen trinley DorjeCopyright 2010, Instytut marpy

  wszelkie prawa zastrzeone. adna cz tej publikacji nie moe by reprodukowana ani wykorzystywanaw adnej formie, ani w adnej postaci: elektronicznej, mechanicznej, cznie z fotokopiowaniem, zapisywaniem, wprowadzaniem do systemu przechowywania i udostpniania danych, bez pisemnej zgody wydawcy.

  wydawca: Instytut marpy www.marpa.pl

  IsBn: 978-83-60050-13-2

  wydrukowano w polsce

 • HOD

  Grob dla tego wiata,

  rzek, jest coraz wicej trucizny zatruwajcej umys.

  mieczem mdroci przeci jej narastanie.

  ojcem i matk tego wiata,

  rzek, s niezliczone czujce istoty,

  opiekowa si nimi z mioci i wspczuciem.

  radoci i nieszczciem tego wiata,

  rzek, jest skutek naszej wasnej karmy,

  pokaza nam sposoby jej oczyszczenia.

  zrozumiaem, e schronieniem i przewodnikiem w tym wiecie

  Jest ksi z rodu akja,

  z pokor skadam pokon u jego stp.

 • P R Z E S A N I E J . . D A L A J L A M Y 2

  M O J E P R Z E S A N I E 4

  P R Z Y S Z O J E S T T E R A Z 6

  K R T K A B I O G R A F I A 223

  P O D Z I K O W A N I A 243

  R D A I L U S T R A C J I 244

  I N F O R M A C J E O J . . K A R M A P I E 246

  SPIS TRECI

 • PRZESANIE J.. DALAJLAMY

  Chciabym wyrazi moje uznanie i rado, e XVII Karmapa ogjen trinle Dorde,

  najwyszy zwierzchnik linii praktyki, uoy na prob swoich oddanych uczniw

  108 sentencji z poradami.

  od najmodszych lat XVII Karmapa wykazywa cechy szlachetnej i witej

  istoty. w czasie, gdy mieszka w tybecie i po ucieczce do Indii angaowa si

  w liczne dziaania, ktre przynosiy poytek caej spoecznoci, indywidualnym

  osobom, jak rwnie naukom Buddy i niektrym szkoom buddyjskim. szczere

  i poyteczne dziaania XVII Karmapy, podejmowane z najlepszymi intencjami,

  maj coraz wikszy zasig.

  modl si do trzech Klejnotw, by ten zbir sentencji, uoony dla wszystkich

  ludzi, a zwaszcza dla modych, przynis jak najwicej poytku.

  Tenzin Gjaco

 • 3

 • MOJE PRZESANIE

  nie jestem czowiekiem cakowicie wolnym od zoci. poniewa jednak

  zgbiaem buddyzm w pewnym zakresie, pojawia si we mnie pragnienie

  niesienia poytku wszystkim czujcym istotom. pisz t ksik zainspirowany

  wanie takim podejciem, niesplamionym adnymi samolubnymi motywami.

  w wikszoci, co najmniej przez 90 procent czasu, staraem si opiera moje

  wyjanienia na faktach. poniewa nie jestem ani wielkim uczonym, ani wielkim

  mylicielem, to, co mwi, pochodzi prosto z serca i staram si to uj tak

  bezporednio, jak to moliwe. mam nadziej, e zarwno osoby mode, jak

  i starsze znajd tu co poytecznego. a jeli nawet nie znajdziecie w tej ksice

  nic poytecznego, nie zocie si. zawsze moecie j po prostu wyrzuci!

  XVII Karmapa

  Ogjen Trinle Dorde

 • 5

 • 7

 • SENS UDZIELANIA RAD

  w idealnej sytuacji rada jest wskazwk dostosowan

  do okolicznoci, zarwno biecych, jak i przyszych.

  osoba udzielajca rad powinna kierowa si chci

  pomagania innym i mdroci odrniania rzeczy waciwych

  od niewaciwych. osoba otrzymujca wskazwk powinna

  mie inteligencj, ktra pozwoli j zrozumie, i przejawia

  ch podania za udzielon rad. rady naley udziela

  w sposb jak najbardziej waciwy aby bya dostosowana

  do danej sytuacji i atwa do zrozumienia. obojtne, czy

  wymaga to agodnego, czy surowego tonu! w chwili,

  gdy osoba suchajca rady, widzi zarwno poytki,

  jak i wady danego dziaania, rada spenia swj cel.

  s

  en

  s u

  Dz

  Iel

  an

  Ia r

  aD

  9

 • DIALOG

  Kiedy stawiasz pytanie, po prostu szukasz tego,

  co spontanicznie pojawia si w umyle jako

  odpowied. podobnie w odpowiedzi stwierdzam

  jedynie to, co pojawia si w umyle w tej wanie

  chwili. to spontaniczna wymiana. nie istnieje inny

  prawdziwy dialog.

 • D

  Ial

  oG

  11

 • PRZEWODNICTWO

  Kady musi znale swoj drog.

  niemniej przyjmujemy wskazwki

  mdrych i wspczujcych osb,

  suchajc ich z najwyszym skupieniem.

  pomoe to nam odnale najlepszy sposb

  postpowania teraz i w przyszoci.

  p

  rz

  ew

  oD

  nIC

  tw

  o

  13

 • WIDOKI NA PRZYSZO

  przyszo naszego

  spoeczestwa zaley od

  dzisiejszej modziey.

  Jeli w modych ludziach

  jest zapa do nauki,

  waciwego postpowania

  i szerzenia pokoju,

  wwczas postp opiera si

  na trwaych podstawach.

  Jeli nie, nasza pomylna

  przyszo nie ma podstaw.

  w

  IDo

  KI

  na

  pr

  zy

  sz

  o

  15

 • LUDZKIE YCIE

  niezalenie od tego, czy wierzymy w reinkarnacj,

  moemy nada kademu yciu cel, powicajc czas

  jakiemu dziaaniu, ktre przyniesie poytek nam

  i innym. powinnimy znale przynajmniej sposb,

  by wie radosne ycie. wielka szkoda, jeli robimy

  co przeciwnego! Jeli skutkiem naszych dziaa jest

  wycznie cierpienie, zmarnowalimy swoje ycie.

  Co wicej, wszystkie trudy, ktre ponieli inni,

  by nas wykarmi i odzia, staj si daremne.

 • l

  uD

  zK

  Ie

  yC

  Ie

  17

 • INTELIGENCJA

  Czowiek jest najinteligentniejsz

  i najbardziej twrcz istot

  na ziemi. Jeli uywajc naszej

  inteligencji, powodujemy jeszcze

  wiksze cierpienie, zamiast nie

  poytek sobie i innym, wwczas

  nie jestemy lepsi od dzikich

  zwierzt.

 • In

  te

  lIG

  en

  CJa

  19

 • SPUCIZNA

  Jeli spucizna odziedziczona po nas

  przez nastpne pokolenie nie bdzie nic warta,

  przemierzylimy t ziemi na prno.

  Co za stracona szansa!

  s

  pu

  C

  Izn

  a

  21

 • traDyCJa

  wszystkie tradycje, zarwno religijne,

  jak i wieckie, rozwijay si, by przynie

  poytek ludzkiej spoecznoci. Jeli dana

  tradycja czy system staje si szkodliwy,

  nie naley z uporem za nim poda.

 • t

  ra

  Dy

  CJa

  23

 • REAKCJE

  nasze nieszczcie czy szczcie zaley od tego,

  jak reagujemy na zewntrzne zdarzenia

  i wewntrzne myli. na podstawie naszych

  reakcji osdzamy i klasyfikujemy wszystkie

  zdarzenia. Czasem nasze reakcje s tak silne,

  e nas niszcz. Jednak prawdziwy problem polega

  na niezrozumieniu, e reakcje jako takie pojawiaj

  si i przemijaj zalenie od zmieniajcych si

  nieustannie okolicznoci.

  r

  ea

  KC

  Je

  25

 • BD SWOIM WASNYM PRZEWODNIKIEM

  wycznie od ciebie zaley, czy idziesz w dobrym kierunku. musisz by

  swoim wasnym nauczycielem i odkry, jak osiga cele. musisz by

  swoim wasnym sdzi i prbowa skoni samego siebie do robienia

  rzeczy waciwych oraz powstrzymywa si przed robieniem rzeczy

  niewaciwych. we za siebie odpowiedzialno. tylko ty znasz swoje

  sekrety, nikt inny nie moe czyta w twoim umyle. Jeli chcesz dokona

  zmiany, nie polegaj wycznie na pomocy innych, lecz sam podejmij

  inicjatyw.

 • B

  D

  s

  wo

  Im w

  a

  sn

  ym

  pr

  ze

  wo

  Dn

  IKIe

  m

  27

 • UYWAJ INTELEKTU

  oglnie rzecz biorc, ludziom zaley na wasnej pomylnoci.

  nie moesz tak naprawd wiedzie, czy rady, ktrych udzielaj, maj

  suy twojemu dobru czy ich wasnemu. moesz spotka takich,

  ktrzy zdaj si okazywa ch pomocy, ale w rzeczywistoci maj

  odmienne zamiary, oraz innych, ktrzy maj prawdziwie dobre

  chci, ale brak im mdroci, by udzieli waciwej rady. Dlatego

  lepiej uywa wasnego intelektu i przemyle swoj sytuacj, ni

  polega na radach innych. przynajmniej wtedy nie bdziesz niczego

  aowa.

  u

  y

  wa

  J In

  te

  le

  Kt

  u

  29

 • PRAWDZIWE WARTOCI

  niech twoim dziaaniom i sowom przywiecaj

  takie wartoci, jak uczciwo i dobra wola.

  w naturalny sposb powstaje wwczas wzajemne

  zaufanie i wi emocjonalna, ktre z kolei tworz

  atmosfer pokoju i harmonii. w twoim yciu bdzie

  mniej przeszkd i atwiej ci przyjdzie osiganie celw.

 • p

  ra

  wD

  zIw

  e w

  ar

  to

  C

  I 31

 • SIA PRAWDY

  podanie ciek prawdy jest trudne. na pocztku moe by nawet

  ryzykowne. nie zbaczaj z niej jednak, a inni stopniowo zaczn sobie

  zdawa spraw, co jest prawd, i tak zyskasz ich zaufanie. uczciwo

  nadaje moc twoim czynom. nieuczciwoci moesz zwodzi innych

  przez jaki czas, ale w kocu strac wiar w ciebie i twoje dziaania

  oka si nieskuteczne.

 • s

  Ia

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.