Top Banner
2012-13 CEIP ALFONSO D. RODRÍGUEZ CASTELAO DE VIGO PROXECTO DE COMEDOR
13

proxecto comedor

Mar 31, 2016

Download

Documents

castelao navia

regulamento comedor
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 2012-13

  CEIP ALFONSO D. RODRGUEZ

  CASTELAO DE VIGO

  PROXECTO DE COMEDOR

 • PROXECTO DO COMEDOR- CEIP ALFONSO D. RODRGUEZ CASTELAO

  2

  INDICE PXINAS

  1. Xustificacin 3

  2. Normativa de referencia 3

  3. Modalidade 4

  4. Horario de duracin 4

  5. Prazas 4

  6. Causas de exclusin do servizo de comedor 4

  7. Tipificacin dos Comensais 5

  8. Prezo do Comedor 6

  9. Axudas para o servizo de comedor e documentacin 6

  10. Regulamento particular do Servizo 6

  11. Atribucins e responsabilidade inherentes ao Servizo 6

  12. Obxectivos 9

  13. Normas de convivencia do comedor 10

  14. Actuacins do centro ante o incumprimento das normas. 11

 • PROXECTO DO COMEDOR- CEIP ALFONSO D. RODRGUEZ CASTELAO

  3

  1.- XUSTIFICACIN

  O comedor escolar un servizo complementario de carcter educativo que, ademais de

  servir Administracin educativa como factor importante para a escolarizacin,

  desenvolve unha destacada tarefa social, conciliadora da vida educativa e familiar coa

  laboral. Ademais trata de minimizar a incidencia que os factores econmicos, sociais ou

  de calquera outra ndole teen no dereito educacin constitucionalmente recoecido.

  O comedor escolar, ademais de cumprir unha funcin bsica de alimentacin e

  nutricin, est integrado na vida e organizacin do noso centro educativo, de tal maneira

  que a sa programacin, desenvolvemento e avaliacin forma parte da programacin

  xeral anual do centro.

  2.- NORMATIVA DE REFERENCIA

  Decreto 10/2007, do 25 de xaneiro (DOG do 6 de febreiro), polo que se regula o

  funcionamento dos comedores escolares nos centros pblicos non universitarios

  dependentes da Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria.

  Orde do 21 de febreiro de 2007 (DOG do 5 de marzo) pola que se regula a organizacin,

  funcionamento e xestin do servizo de comedor escolar nos centros docentes pblicos

  non universitarios dependentes da Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria.

  Orde do 17 de marzo de 2007 (DOG do 19) pola que se regula o procedemento para a

  admisin do alumnado no segundo ciclo de educacin infantil, educacin primaria,

  educacin secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos

  pblicos.

  Orde do 13 de xuo de 2008 (DOG do 19) pola que se modifica a do 21 de febreiro de

  2007 pola que se regula a organizacin, funcionamento e xestin do servizo de comedor

  escolar nos centros docentes pblicos non universitarios dependentes da Consellera de

  Educacin e Ordenacin Universitaria.

  3.- MODALIDADE

 • PROXECTO DO COMEDOR- CEIP ALFONSO D. RODRGUEZ CASTELAO

  4

  No curso 2012-13 o servizo de comedor do Centro axstase modalidade c) das

  contempladas no artigo 2 da Orde do 21 de febreiro de 2007. Isto , contratacin da

  subministracin ou da elaboracin de comidas nas dependencias do centro a cargo

  dunha empresa do sector hostaleiro

  4.- HORARIO E DURACIN

  A prestacin do servizo de comedor coincidir co calendario lectivo aprobado polo

  Consello Escolar para o alumnado do CEIP Alfonso D.Rodriguez Castelao, en horario

  de 14:00 a 16:00 h.; cunha primeira sada entre 15h15 a 15h30. Incluir os servizos de

  xantar e de atencin aos usuarios nos perodos de lecer anterior e posterior ao mesmo. O

  alumnado de 3 anos que inicia a sa escolarizacin por primeira vez no Centro

  incorporarase ao servizo de comedor despois de finalizar o Perodo de Adaptacin.

  5.- PRAZAS

  No actual curso escolar dispoemos de dous comedores cunha capacidade para 60 e 35

  usuarios respectivamente. Superado este nmero haber que planificar e organizar

  unhas quendas de comedor.

  No caso de que o nmero de solicitudes supere o de prazas dispoibles, adxudicaranse

  segundo os criterios das lexislacin vixente.

  6.- CAUSAS DE EXCLUSIN DO SERVIZO DE COMEDOR

  A decisin sobre a exclusin temporal do servizo de comedor ser comunicada polo

  responsable do mesmo aos interesados, que podern presentar alegacins no prazo de

  cinco das hbiles, dirixidas ao Consello Escolar. Logo de estudo na comisin

  encargada do seguimento do comedor, comunicarase a resolucin definitiva no prazo

  mximo de cinco das.

 • PROXECTO DO COMEDOR- CEIP ALFONSO D. RODRGUEZ CASTELAO

  5

  A falta de pagamento do servizo de comedor ser causa inmediata de exclusin

  temporal do servizo mentres que non regularice os pagamentos. O prazo mximo para

  esta regularizacin de dous meses contados desde a data da comunicacin, pasado este

  prazo a exclusin ser definitiva. No caso de exclusin definitiva disporase da praza

  para ofertala ao alumnado que se atope en lista de espera.

  Son causas de exclusin:

  Ter pendentes dbedas econmicas relacionadas co servizo de comedor.

  Reiteracin na falta de fondos na conta destinada domiciliacin ou non facerse

  cargo dos gastos derivados das devolucins de recibos.

  Tres ausencias consecutivas ou cinco alternas no mesmo mes, non xustificadas

  documentalmente.

  Das incidencias de comportamento documentadas no mesmo mes, ou catro ao

  longo do curso.

  Das incidencias documentadas por non facerse cargo da recollida do usuario no

  horario previsto (ata as 16:00 h.).

  Falsidade nos datos que figuran na solicitude ou nos xustificantes que se

  acheguen.

  Incumprimento da normativa xeral do Centro, especialmente a relacionada co

  respecto aos demais usuarios e ao persoal do comedor.

  Negativa a asumir os gastos ocasionados polos usuarios como consecuencia do

  mal uso das instalacins e/ou dos utensilios postos sa disposicin.

  Calquera outra que a persoa responsable do comedor considere contraria

  dimensin educativa e integradora do servizo.

  7.- TIPIFICACIN DOS COMENSAIS

  No formulario de solicitude de praza de comedor indicarase claramente a modalidade de

  uso do mesmo, que poder ser:

  a) Fixa: Cando se solicite o servizo de comedor para tdolos das lectivos,

  permanecendo no mesmo ininterrompidamente e non causando baixa

  durante o curso escolar vixente.

  b) Fixa descontinua: Cando se solicite para todo o curso lectivo pero s

  para determinados das fixos da semana.

 • PROXECTO DO COMEDOR- CEIP ALFONSO D. RODRGUEZ CASTELAO

  6

  c) Espordico:cando cause alta e baixa no servizo de comedor e

  posteriormente se dei de alta.

  Hai que ter presente que son inamovibles os das fixos.

  O cambio de modalidade s ser autorizado, en funcin da dispoibilidade de prazas,

  por meses completos e cando sexa solicitado cunha antelacin mnima de dez das ao

  inicio do mes que corresponda. No primeiro mes do curso (setembro) non podern

  realizarse cambios de modalidade.

  8.- PREZO DO COMEDOR

  Con carcter xeral, tdolos usuarios (fixos e fixos descontinuos) abonarn na conta de

  comedor do colexio unha cota mensual que se revisar anualmente e que ser cargada

  na sa conta bancaria, ags os beneficiarios das axudas adxudicadas para tal fin pola

  Concellera de Benestar Social do Concello de Vigo. Os prezos son os marcados por

  FOANPAS

  9.- AXUDAS PARA O SERVIZO DE COMEDOR E DOCUMENTACIN

  Sern beneficiarios das axudas aqueles alumnos/as que lle sexan adxudicadas para tal

  fin pola Concellera de Benestar Social do Concello de Vigo.

  10.- REGULAMENTO PARTICULAR DO SERVIZO

  As faltas de asistencia sern comunicadas con antelacin suficiente (antes das 9

  horas do da no que se produzan). En caso contrario non ser admitida a xustificacin

  ags causa de forza maior apreciada pola persoa responsable do comedor.

  O servizo de comedor remata s dezaseis horas. A partir desta hora os

  representantes legais faranse cargo dos seus fillos/as.

  No perodo indicado non se permite a sada dos comensais, ags nos casos

  autorizados no impreso de solicitude, sen a presenza dos pais ou persoa na que

  deleguen. Na solicitude indicarase a persoa ou persoas autorizadas para recoller s

  comensais hora estipulada

 • PROXECTO DO COMEDOR- CEIP ALFONSO D. RODRGUEZ CASTELAO

  7

  No caso de alumnado alrxico a alimentos ou que padezan calquera enfermidade ou

  trastorno somtico que precise dunha alimentacin especfica deber presentarse

  certificado mdico no que se especifique o tipo de dieta necesaria (celaca, lactosa,...).

  No caso de dietas complicadas as familias podern prse en contacto directamente coa

  persoa responsable do comedor para informarse ou pedir unha rectificacin do men.

  En caso de enfermidade sobrevinda (gastroenterite...) non far falla certificado mdico e

  se solicitar a dieta branda, se posible o da anterior e senn a primeira hora da ma.

  En ningn caso se administrarn medicamentos aos nenos que asisten ao Comedor.

  Igualmente, nunca deben entregar medicamentos aos nenos/as. En caso necesario,

  arbitrarase a maneira de que as familias do alumnado poida acceder ao Centro para

  administrarlles os medicamentos.

  A solicitude do servizo supn o coecemento e a aceptacin expresa de tdolos

  apartados recollidos no presente regulamento.

  11.- ATRIBUCINS E RESPONSABILIDADES INHERENTES AO SERVIZO

  A. CONSELLO ESCOLAR

  Propoer Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria, a travs da

  delegacin provincial correspondente, a solicitude de apertura e funcionamento do

  servizo de comedor escolar.

  Aprobar dentro da normativa vixente un protocolo propio que recoller as

  directrices de organizacin e funcionamento do servizo de comedor escolar, as como o

  seu seguimento e avaliacin durante o curso escolar. Este protocolo ser parte integrante

  da regulamentacin do centro.

  Aprobar a creacin da comisin do servizo de comedor escolar.

  B. RESPONSABLE DO COMEDOR

  A persoa responsable do servizo de comedor ter as seguintes funcin:

  Elaborar co Equipo Directivo, e de acordo coa comisin do servizo de comedor,

  o protocolo de funcionamento do servizo de comedor escolar, como parte

  integrante da programacin xeral anual do centro.

 • PROXECTO DO COMEDOR- CEIP ALFONSO D. RODRGUEZ CASTELAO

  8

  Dirixir e coordinar o servizo de comedor escolar co persoal que participe nas

  tarefas de atencin ao alumnado.

  Supervisar o correcto funcionamento do servizo de comedor prestado no Centro.

  Velar polo cumprimento das normas sobre sanidade e hixiene, de acordo cos

  protocolos que para o efecto remitir a Consellera de Educacin e Ordenacin

  Universitaria.

  Establecer as medidas disciplinarias e dar conta das mesma comisin do

  comedor.

  Calquera outra funcin necesaria para o correcto funcionamento do servizo.

  C. FUNCINS DAS MONITORAS DO COMEDOR.

  A atencin educativa, apoio e vixilancia ao alumnado comensais perante a sa estancia

  no comedor e nos recreos anterior e posterior ao mesmo (no suposto de ter que facer

  quendas) rexerase polo disposto na normativa do servizo do comedor:

  Coidado e vixilancia do alumnado tanto no comedor, patio ou outras instalacins

  que deban utilizarse a criterio do centro.

  A vixilancia do comedor que supn:

  - Controlar a entrada e sada do alumnado.

  - Velar polo adecuado comportamento na mesa e na forma de comer.

  - Realizar perante o tempo da comida as actividades necesarias para que o

  alumnado adquira hbitos saudables e correctos de alimentacin, hixene e

  relacin social, velando para que os comensais realicen adecuadamente a

  inxesta de alimentos.

  - Axudar s alumnos e s alumnas que, por idade ou necesidades asociadas a

  condicins persoais especficas de discapacidade, necesiten a colaboracin e

  soporte dun adulto nas actividades de alimentacin e aseo.

  - Informar ao encargado do servizo de comedor escolar daquelas outras

  cuestins que afecten o funcionamento do servizo.

  O persoal que participe na tarefa de atencin ao alumnado no servizo de

  comedor escolar non poder abandonala, a non ser por causa xustificada, e

  sempre con coecemento e autorizacin da persoa responsable do comedor.

 • PROXECTO DO COMEDOR- CEIP ALFONSO D. RODRGUEZ CASTELAO

  9

  12. OBXECTIVOS.

  O Comedor Escolar un servizo educativo complementario que debe atender

  consecucin dos seguintes obxectivos:

  A. EDUCACIN PARA A SADE

  Fomentar e desenvolver hbitos persoais de hixiene e boa alimentacin como

  base dunha correcta Educacin para a Sade.

  Poer en prctica normas hixinicas e sanitarias estudadas na clase e traballadas

  na casa.

  Iniciarse nos gustos variados e na inxesta de todo tipo de alimentos.

  Manter posturas correctas na mesa.

  Desenvolver hbitos no uso adecuado dos utensilios relacionados coa comida.

  Adquirir e poer en prctica hbitos relacionados coas normas de educacin

  bsicas na mesa.

  Concienciar s familias nos patrns de conduta adquiridos no comedor do

  Centro Educativo e na importancia de continuar cos mesmos na casa. As como

  dos beneficios que poden obter dunha colaboracin conxunta coas Responsbeis

  do comedor.

  B. EDUCACIN PARA A CONVIVENCIA

  Adquirir e poer en prctica hbitos de convivencia e cooperacin nas tarefas

  comns.

  Espertar no alumnado o esprito de cooperacin, implicndoos, segundo as sas

  posibilidades, nas tarefas do servizo de Comedor: retirar o servizo, axudar aos

  mis cativos

  Fomentar o compaeirismo e as actitudes de respecto e tolerancia cos demais

  membros da Comunidade Escolar.

  Lograr un comportamento correcto na mesa.

  Lograr un ambiente sen moito rudo, evitando os gritos e dialogando de forma

  distendida.

  Coidar e respectar as instalacins, mobiliarios, aparellos e utensilios de uso

  comunitario.

 • PROXECTO DO COMEDOR- CEIP ALFONSO D. RODRGUEZ CASTELAO

  10

  C. EDUCACIN PARA O TEMPO DE LECER.

  Crear hbitos e proporcionar estratexias para a utilizacin correcta do tempo de

  lecer.

  Planificar actividades de ocio e tempo de lecer que contriban ao

  desenvolvemento harmnico da personalidade e a fomento de hbitos sociais e

  culturais.

  13. NORMAS DE CONVIVENCIA DO COMEDOR.

  Con carcter xeral, as actividades do Comedor escolar rexeranse polas Normas de

  Funcionamento e Organizacin, recollidas no noso Proxecto Educativo de Centro.

  Son normas especficas do Comedor:

  HIXIENE

  Os alumnos/as (includos os de Ed. Infantil) debern saber comer por se

  mesmos, facer uso dos servizos e lavarse as mans.

  Todo o alumnado pasarn polos servizos asignados ao respecto para lavarse as

  mans antes de acudir ao Comedor.

  Non se poder meter obxectos no Comedor. As carteiras, libros, abrigos se

  deixarn no lugar correspondente.

  Poerase especial coidado na correcta utilizacin dos cubertos.

  Non se poder tirar pan, auga ou restos de comida ao chan ni a outros alumnos.

  Despois de comer, e antes de ir aos lugares asignados para o lecer, todo o

  alumnado deber pasar polo servizo para realizar o cepillado de dentes e lavarse

  as mans.

  ORGANIZACIN E COMPORTAMENTO

  hora da sada do Colexio, o alumnado de Ed.Infantil sern recollidos polas

  sas monitoras nas portas das sas clases e conducidos ao Comedor.

  Posteriormente irn ao servizo a lavarse as mans e pasarn ao comedor. Estas

  accins realizarase por orde baixo a supervisin das monitoras.

 • PROXECTO DO COMEDOR- CEIP ALFONSO D. RODRGUEZ CASTELAO

  11

  As entradas ao Comedor faranse por grupos en fila, con orde e tranquilidade, sen

  corren, sen empurrar aos compaeiros, ni gritar.

  Deberase respectar todo o material e utensilios, sendo o alumnado responsable

  do seu deterioro por mal uso.

  moi importante comer nun ambiente tranquilo e relaxado, polo que nunca se

  dirixirn aos demais gritando, senn falando nun ton de voz adecuado.

  O alumno/a non pode levantarse da mesa ata que o indiquen as monitoras.

  Est prohibido colgarse ou subirse as varandas, canastras, porteras, gradas

  Est prohibido entrar nas clases e sar do recinto sen permiso xustificado.

  O alumnado est obrigado a respectar ao persoal laboral nos mesmo termos que

  ao profesorado do Centro: deben obedecelos e seguir as sas instrucins.

  Calquera incidencia ser rexistrada para aplicacin das normas de

  funcionamento e organizacin do centro (antigo RRI)

  Os danos causados polos comensais sern aboados polos representantes legais

  dos mesmos.

  14. ACTUACINS DO CENTRO ANTE O INCUMPRIMENTO DAS

  NORMAS.

  No comedor escolar aplicarase as Normas de funcionamento e organizacin do Centro.

  Levarase un rexistro de incidencias. No Consello Escolar xulgarase a gravidade das

  condutas inadecuadas.

  FALTAS LEVES

  a) Se consideran faltas leves:

  - Desobedecer levemente as indicacins das monitoras.

  - Non lavarse as mans ni os dentes.

  - Entrar ao Comedor con obxectos non permitidos.

  - Gritar.

  - Calquera outra conduta que afecte levemente ao respecto, integridade ou

  sade das persoas.

  b) Sanciones

  - Amoestacin verbal ao alumno. En caso de reiteracin, comunicacin por escrito

  s familias.

  - Separacin temporal da sa mesa de comedor e integracin noutro grupo.

 • PROXECTO DO COMEDOR- CEIP ALFONSO D. RODRGUEZ CASTELAO

  12

  - Perdida do dereito a participar nos xogos de lecer.

  Estas sancins podern ser impostas polo Persoal de Comedor.

  FALTAS GRAVES

  a) Se consideran faltas graves:

  - Acumulacin de tres faltas leves.

  - Desobedecer gravemente as indicacins do Persoal de Comedor.

  - Sar do Comedor sen permiso da Monitora.

  - Deteriorar a propsito ou por mal uso o material propio de Comedor.

  - Tirar intencionadamente comida ao chan ou a outros compaeiros.

  - Calquera outra conduta que afecte gravemente ao respecto, integridade ou

  sade das persoas.

  b) Sancins

  - Amoestacin ao alumno e comunicacin por escrito familia.

  - Separacin permanente do grupo de referencia ou da sa mesa de Comedor.

  Comer aislado dos compaeiros (ata 5 das)

  - Expulsin temporal do Comedor (ata 5 das)

  Estas sancins podern ser impostas pola Comisin do Comedor Escolar previa

  notificacin ao Equipo Directivo e sern comunicadas s familias.

  FALTAS MOI GRAVES

  a) Considranse faltas moi graves.

  - Acumulacin de tres faltas graves.

  - Sar do Centro sen permiso perante o horario de Comedor.

  - Calquera outra conduta que afecte moi gravemente ao respecto, integridade ou

  sade das persoas.

  b) Sancins

  - Expulsin temporal do comedor ( de 5 das a 1 mes)

  - Expulsin definitiva do Comedor.

 • PROXECTO DO COMEDOR- CEIP ALFONSO D. RODRGUEZ CASTELAO

  13

  Esta ltima sancin poder ser imposta pola Comisin do Comedor do Consello Escolar

  do Centro, previa audiencia familia.