Top Banner

of 16

proracun zida

Aug 07, 2018

Download

Documents

pakica92
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 8/21/2019 proracun zida

  1/16

  Zidane konstrukcije Vjebe

  34

  PRORAUN ZIDA Z10

  Izgled zida Z10, karakteristini popreni presjek i statiki sistem prikazani su na slici.

 • 8/21/2019 proracun zida

  2/16

  Zidane konstrukcije Vjebe

  35

  oSTATIKI UTICAJI U ZIDU Z10

  Statiki uticaji od stalnog optereenja

  Presjek 1-1:

  g g g 'kN

  R R POS101 R POS102 5.8 4.5 10.3m

  g g z st z zN 3 R l g l H 3 10.3 4.4 0.38 12 4.4 9 317kN

 • 8/21/2019 proracun zida

  3/16

  Zidane konstrukcije Vjebe

  36

  Statiki uticaji od korisnog optereenja

  Presjek 1-1:

  p p p 'kN

  R R POS101 R POS102 2.6 2.0 4.6m

  p p zN 3 R l 3 4.6 4.4 60.7kN

 • 8/21/2019 proracun zida

  4/16

  Zidane konstrukcije Vjebe

  37

  Statiki uticaji od seizmikih sila

  Ukupna seizmika sila koju prihvata zid Z10 iznosi bx, Z10F 163.1 152.8 76.4 392.3kN .

 • 8/21/2019 proracun zida

  5/16

  Zidane konstrukcije Vjebe

  38

  oKARAKTERISTIKE UPOTREBLJENOG MATERIJALA

  Marka opeke M10

  Normalizovana srednja vrijednost vrstoe na pritisak giter opeke: fb= 1x10=10 Pa

  Marka maltera M5

  vrstoa na pritisak maltera: fm= 5 pa

  Karakteristina vrstoa zidarije na pritisakk

  f se odreuje na sledei nain (EN 1996-1-1:2005

  3.6.1.2(2)):

  0.70 0.30

  k b mf =K f f

  K konstanta prema tabeli 3.3. iz EN 1996-1-1.

  K=0.45 za giter opeku koja spada u grupu 2 i malter opte namjene. (Grupa 2: vertikalneupljine >25 i

 • 8/21/2019 proracun zida

  6/16

  Zidane konstrukcije Vjebe

  39

  Parcijalni koeficijent sigurnosti za materijalm

  (EN 1996-1-1:2005 2.4.3(1)P):

  Usvojeno:m

  2.5 .

  Za seizmiku proraunsku situaciju koristi se parcijalni koeficijent sigurnosti

  m

  2 22.5 1.67

  3 3 , ali ne manje od 1.5.

  o

  KONTROLA NAPONA PRITISKA U ZIDU

  Pri graninom stanju nosivosti, proraunska vrijednost vertikalnog optereenja koje djeluje nazid, NEd, mora da bude manja ili jednaka proraunskoj vrijednosti nosivosti zida na pritisak, NRd,tako da je:

  Ed Rd N N

  Proraunska vrijednost nosivosti jednostrukog zida na pritisak data je kao:

  Rd dN A f gdje je:

  - koeficijent izvijanjaA povrina poprenog presjeka zidafd proraunska vrijednost vrstoe zida na pritisak

 • 8/21/2019 proracun zida

  7/16

  Zidane konstrukcije Vjebe

  40

  Odreivanje koeficijenta izvijanja kojim se uzima u obzir vitkost i ekscentrinost EN 1996-1-1:2005 6.1.2.2.

  1/ Vrijednost koeficijenta izvijanja ipri vrhu i pri dnu zida se odreuje na sledei nain:

  ii

  e

  1 2 t

  idi he init

  id

  Me e e 0.05t

  N

  gdje je:

  ie - ekscentricitet pri vrhu ili dnu zida

  idM - proraunska vrijednost momenta savijanja pri vrhu ili dnu zida, koji je rezultat

  ekscentrinosti vertikalnog optereenja od meuspratne konstrukcije na njenom osloncu,koja se sraunava u skladu sa Aneksom C EN 1996-1-1:2005

  idN - proraunska vrijednost vertikalnog optereenja pri vrhu ili dnu zida

  hee - ekscentricitet pri vrhu ili dnu zida usled djelovanja horizontalnih optereenja

  inite - poetni ekscentricitet

  Odreivanjeid

  M proraunske vrijednosti momenta savijanja pri vrhu ili dnu zida u skladu sa

  Aneksom C EN 1996-1-1:2005

 • 8/21/2019 proracun zida

  8/16

  Zidane konstrukcije Vjebe

  41

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

  3 34 4 4

  1 2 3 4

  1d 2d 4 4

  n n n n 4 E E 3660MPa E E 31000MPa h h 3.0m l 6.1m l 4.3m

  0.38 4.4 1.0 0.12I I 2.697m I I 1.44 10 m

  12 12

  4 2.697 3660

  9.13M M4 2.697 3660 4 1.44 10 31000 4 1.44 10 31000

  23 6.1 4.3

  2 26.1 9.1 4.3

  4 4 1 4 4 1

  7.1kNm

 • 8/21/2019 proracun zida

  9/16

  Zidane konstrukcije Vjebe

  42

  id ef i init

  id

  i

  ef 4 4 22

  2

  ef 4 22

  2

  M h7.1 0.60 3.0e e 0.0136 0.0136m 0.004m 0.0176m

  N 519 450 450

  0.05 t 0.05 0.38 0.019m e 0.019m

  1

  h h kada je h 1.15 Lh1

  L

  1 1h 0.6 3 1.8m

  h 0.75 311

  4.4L

  2 0.75 0.60

  kada je h 3.0m 1.15 L 5.1m

  ii

  e 0.0191 2 1 2 0.9

  t 0.38

  2A t L 38 440 16720cm k

  d 2

  m

  f 3.66 kNf 1.46MPa 0.146

  2.5 cm

  Rd dN A f 0.9 16720 0.146 2197kN

  2/ Vrijednost koeficijenta izvijanja mu sredini visine zida se odreuje pomou dijagrama datog

  u Aneksu G EN 1996-1-1:2005 koristei emk.

  mk m k e e e 0.05t

  mdm hm init

  nd

  Me e e

  N

  gdje je:

  mke - ekscentricitet u sredini zida

  me - ekscentricitet usled optereenja

  ke - ekscentricitet usled teenja

 • 8/21/2019 proracun zida

  10/16

  Zidane konstrukcije Vjebe

  43

  mdM - proraunska vrijednost najveeg momenta savijanja u sredini visine zida, koji je

  rezultat momenta pri vrhu i pri dnu zida

  mdN - proraunska vrijednost vertikalnog optereenja u sredini visine zida

  hme - ekscentricitet u sredini visine zida usled djelovanja horizontalnih optereenja

  inite - poetni ekscentricitet

  1d 2d md M M M 0

  efk m

  ef

  he 0.002 t e

  t

  efm init

  h 0.60 3.0e e 0.004m

  450 450

  efk m

  ef

  he 0.002 t e 0.002 1.0 5.92 0.38 0.005 0.00052m

  t

  1.0 EN 1996-1-1:2005 3.7.4(2) za giter opeku

  mk m k mk e e e 0.004 0.00052 0.00452m 0.05 t 0.05 0.38 0.019m e 0.019m

  mk

  ef

  e 0.019m0.05

  t 0.38m

  Iz dijagrama sledi za mk

  ef

  e0.05

  t i ef

  ef

  h5.92

  t da je

  m 0.88

  Rd m d N A f 0.88 16720 0.146 2148kN

  Za kontrolu napona pritiska u zidu mjerodavna je kombinacija uticaja od stalnog optereenja ikorisnog optereenja sa odgovarajuim koeficijentima sigurnosti:

  Ed g pN 1.35 N 1.5 N

  Za presjek 1-1

  Ed g pN 1.35 N 1.5 N 1.35 317 1.5 60.7 519kN

  Rd Ed N 2197 kN N 519kN Kontrola na pritisak na krajevima zida je zadovoljena.

  Za presjek 2-2

  Ed g pN 1.35 N 1.5 N 1.35 286 1.5 60.7 477kN

  Rd Ed N 2148 kN N 477kN

  Kontrola na pritisak na krajevima zida je zadovoljena.

  ef

  ef

  h 0.75 35.92

  t 0.38

 • 8/21/2019 proracun zida

  11/16

  Zidane konstrukcije Vjebe

  44

  oKONTROLA NA SMICANJE U ZIDU

  Pri graninom stanju nosivosti, proraunska vrijednost smiueg optereenja koje djeluje na ziduokviren serklaima, VEd, mora da bude manja ili jednaka proraunskoj vrijednosti nosivosti zida

  uokvirenog serklaima na smicanje, VRd, tako da je:

  Ed Rd V V

  Proraunska vrijednost nosivosti na smicanje zida uokvirenog serklaima VRddobija se kao zbirnosivosti na smicanje zida i betona serklaa:

  Rd Rd,zid Rd,cV V V

  Proraunska vrijednost nosivosti na smicanje zida uokvirenog serklaima VRd,zid odreuje seprema EN 1996-1-1:2005 6.2(2) odnosno kao I za sluaj nearmiranih zidova i to:

  Rd,zid vd c

  V f t L

  Gdje je:

  vdf - proraunska vrijednost vrstoe zida na smicanje (EN 1996-1-1:2005 3.6.2(3))

  t debljina zidaLc duina pritisnutog dijela zida.

  vkvd

  m

  ff

  vk vko d bf f 0.4 0.065 f

  Vrijednost poetne vrstoe zida na smicanje za giter opeku i malter klase M5:

  vkof 0.2MPa tabela 3.4 EN 1996-1-1:2005 3.6.2(6)

  Vrijednost napona pritiska upravnog na ravan smicanja u zidu, u nivou koji se razmatra:

  Ed,zid

  d

  zid

  N

  A

  Za kontrolu na smicanje zida mjerodavna je kombinacija uticaja od stalnog, korisnog i seizmikog

  optereenja sa odgovarajuim koeficijentima sigurnosti:

  Ed g p s

  Ed g p s

  V 1.0 V 0.3 V 1.0 V

  N 1.0 N 0.3 N 1.0 N

  Presjek 1-1:

  Ed g p sV 1.0 V 0.3 V 1.0 V 1.0 392 392kN

  Ed g p sN 1.0 N 0.3 N 1.0 N 1.0 317 0.3 60.7 335kN

 • 8/21/2019 proracun zida

  12/16

  Zidane konstrukcije Vjebe

  45

  zid zid Ed,zid Ed

  zid zid serkl serklVS1 serklVS2

  E A 3660 1.4326N N 335

  E A E (A A ) 3660 1.4326 31000 (0.1444 0.095)

  139kN

  serkl serklVS1Ed,serklVS1 Ed

  zid zid serkl serklVS1 serklVS2

  E A 31000 0.1444N N 335E A E (A A ) 3660 1.4326 31000 (0.1444 0.095)

  118kN

  serkl serklVS2Ed ,serklVS 2 Ed

  zid zid serkl serklVS1 serklVS2

  E A 31000 0.095N N 335

  E A E (A A ) 3660 1.4326 31000 (0.1444 0.095)

  78kN

  Za presjek 1-1:

  Ed,zid

  d 2

  zid

  N 139 kN97 0.097MPa

  A 0.38 3.77 m

  vk vko d bf f 0.4 0.2 0.4 0.097 0.24MPa 0.065 f 0.065 10 0.65MPa

  vkvd

  m

  f 0.24f 0.14MPa

  1.67

  Duina pritisnutog dijela zida uz pretpostavku linearne raspodjele napona pritiska u zidu iznosi

  Lc=2.4m

  c Sd Sd L 4.4

  L 1 L N 6 M 1 4.4 335 6 2614 2.4m L2 2

  3

  Rd,zidV 0.14 10 0.38 2.4 128kN

  Proraunska vrijednost nosivosti na smicanje vertikalnih serklaa VRd,c odreuje se prema EN1992-1-1:2004 6.2.2(1) i to:

  1

  3Rd,c Rd,c ck 1 cp w

  V C k 100 f k b d

  sa minimalnom vrijednou Rd,c min 1 cp wV v k b d

 • 8/21/2019 proracun zida

  13/16

  Zidane konstrukcije Vjebe

  46

  Gdje je:

  200

  k 1 2.0 sa d u mmd

  sll

  w

  A 0.02b d

  - procenat armiranja zategnutom armaturom

  Edcp cd c

  N0.2 f u MPa

  A

  3/ 2 1/ 2

  min ck v 0.035 k f

  1k 0.15

  Rd,cc

  0.18C

  C25/30ck

  f 25MPa

  Za VS1

  200k 1 1.76 2.0 d 38 3 35cm

  350

  2 2

  s VS1minA 1% A 0.01 38 38 14.4cm 3cm Usvaja se 8R16.

  sll

  w

  A 16.0890.012 0.02

  b d 38 35

  Ed,serklVS1

  cp 2

  serkl,VS1

  N 118 kN817 0.82MPa 0.2 20.83 4.2MPa

  A 0.38 0.38 m

  ckcd

  m

  f 25f 20.83MPa

  1.2

  3/2 1/2 3/2 1/2

  min ck v 0.035 k f 0.035 1.76 25 0.41MPa

  Rd,c

  c

  0.18 0.18C 0.15

  1.2

  1

  3Rd,c cp

  V 0.15 1.76 100 0.012 25 0.15 380 350 29kN

  Rd,c min 1 cp wmin V v k b d 0.41 0.15 0.82 380 350 71kN

  Za VS2

  200k 1 1.95 2.0 d 25 3 22cm

  220

 • 8/21/2019 proracun zida

  14/16

  Zidane konstrukcije Vjebe

  47

  2 2

  s VS2min A 1% A 0.01 38 25 9.5cm 3cm

  Usvaja se 5R16.

  sll

  w

  A 10.050.012 0.02

  b d 38 22

  Ed,serklVS2

  cp 2

  serkl,VS2

  N 78 kN821 0.82MPa 0.2 20.83 4.2MPa

  A 0.38 0.25 m

  ckcd

  m

  f 25f 20.83MPa

  1.2

  3/2 1/2 3/2 1/2

  min ck v 0.035 k f 0.035 1.95 25 0.48MPa

  Rd,c

  c

  0.18 0.18C 0.15

  1.2

  1

  3Rd,c

  V 0.15 1.95 100 0.012 25 0.15 0.82 380 220 19.2kN

  Rd,c min 1 cp wmin V v k b d 0.48 0.15 0.82 380 220 50kN Rd Rd,zid Rd,c

  V V V 128 71 50 249kN

  Ed Rd V 392 V 249kN

  Kontrola na smicanje u zidu nije zadovoljena. Potrebno je poveati debljinu zida. Usvaja se debljiazida d=51cm.

  Za debljinu zida d=51cm ponavlja se proraun i dobija se:

  Rd Rd,zid Rd,cV V V 168 89 61 321kN

  Ed Rd V 392 V 321kN

  Kontrola na smicanje u zidu debljine d=51cm takoe nije zadovoljena. Potrebno je poveati jodebljinu zida. Usvaja se debljina zida d=64cm.

  Za debljinu zida d=64cm ponavlja se proraun i dobija se:

  Rd Rd,zid Rd,cV V V 200 108 74 382kN

  Ed Rd V 392 V 382kN 2.6% 5%

  Kontrola na smicanje u zidu debljine d=64cm je zadovoljena

 • 8/21/2019 proracun zida

  15/16

  Zidane konstrukcije Vjebe

  48

  oKONTROLA NA SAVIJANJE ZIDA

  Pri graninom stanju nosivosti, proraunska vrijednost momenta savijanja koji djeluje na ziduokviren serklaima, MEd, mora da bude manja ili jednaka proraunskoj vrijednosti momentanosivosti zida uokvirenog serklaima, MRd, tako da je:

  Ed Rd M M

  Proraunska vrijednost momenta nosivosti MRddata je izrazom:

  sRd s yd z d

  L d LM A f 0.8 x d f 0.4 x

  2 2

  Poloaj neutralne ose x odreuje se iz ravnotee sila:

  s yd Ed z d A f N 0.8 x d f 0

  Za kontrolu na savijanje zida mjerodavna je kombinacija uticaja od stalnog, korisnog i seizmikogoptereenja sa odgovarajuim koeficijentima sigurnosti:

  Ed g p sM 1.0 M 0.3 M 1.0 M

  Presjek 1-1:

  Ed sM 1.0 M 1.0 2614 2614 kNm

  Ed g p sN 1.0 N 0.3 N 1.0 N 1.0 317 0.3 60.7 335kN

 • 8/21/2019 proracun zida

  16/16

  Zidane konstrukcije Vjebe

  49

  Usvaja se minimalna armatura u vertikalnim serklaima:

  2 2

  s VS1VS1 min A 1% A 0.01 64 38 24.3cm 3cm Usvaja se 12R16.

  2 2

  s VS2VS2 min A 1% A 0.01 64 25 16cm 3cm Usvaja se 8R16.

  Provjera vertikalne armature u serklau VS1:

  Poloaj neutralne ose x:

  40.012 2.01 + 335 - 0.8 x 64 0.146 =0, x=174cm

  1.0

  Proraunska vrijednost momenta nosivosti MRd:

  sRd s yd z d

  L d LM A f 0.8 x d f 0.4 x

  2 2

  4.4 0.38 4.412 2.01 40 0.8 174 64 0.146 0.4 1.74 3895kNm2 2

  Ed Rd M 2614kNm M 3895kNm

  Usvojena minimalna armatura u vertikalnom serklau VS1 zadovoljava.

  Provjera vertikalne armature u serklau VS2:

  Poloaj neutralne ose x:

  40.0

  8 2.01 + 335 - 0.8 x 64 0.146 =0, x=131cm1.0 Proraunska vrijednost momenta nosivosti MRd:

  sRd s yd z d

  L d LM A f 0.8 x d f 0.4 x

  2 2

  4.4 0.25 4.48 2.01 40 0.8 131 64 0.146 0.4 1.31 2976kNm

  2 2

  Ed Rd M 2614kNm M 2976kNm

  Usvojena minimalna armatura u vertikalnom serklau VS2 zadovoljava.