Top Banner
Школа Назив предмета Лист број Т.Ш.Михаило Петровић Алас Моделирање машинских елемената и конструкција 1 ПРОРАЧУН ВРАТИЛА 1 1. НОМИНАЛНИ ОБРТНИ МОМЕНТ Т = = 0,663129973 Т= 0,663129973 663129,973 1.1. УГАОНА БРЗИНА = =75,39822369 () 2. МЕРОДАВНИ ОБРТНИ МОМEНТ 1,25 828912.4663 3. ОБИМНЕ СИЛЕ = = = 10136.50223 (N) 3.1 ПРЕЧНИК ЗУПЧАНИКА =5.111 (mm) условно усвојен чеони модул 4. РАДИЈАЛНЕ СИЛЕ = = = = 2202.714656 (N) Т=663129,973 =75.40() 828912.4663 =10136.50223 (N) =2202.714656
16

Proracun Vratila ceo

Oct 14, 2014

Download

Documents

braca007
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Proracun Vratila ceo

Школа Назив предмета Лист бројТ.Ш.Михаило Петровић

АласМоделирање машинских елемената и

конструкција 1

ПРОРАЧУН ВРАТИЛА 1

1. НОМИНАЛНИ ОБРТНИ МОМЕНТ

Т = = 0,663129973

Т= 0,663129973 663129,973

1.1. УГАОНА БРЗИНА

=

=75,39822369 ()

2. МЕРОДАВНИ ОБРТНИ МОМEНТ

1,25 828912.4663

3. ОБИМНЕ СИЛЕ

= = =

10136.50223 (N)

3.1 ПРЕЧНИК ЗУПЧАНИКА

=5.111 (mm) условно усвојен чеони модул

4. РАДИЈАЛНЕ СИЛЕ

= = =

= 2202.714656 (N)

Т=663129,973

=75.40()

828912.4663

=10136.50223 (N)

=2202.714656(N)

Датум Име и презиме ученика Прегледао

Page 2: Proracun Vratila ceo

Школа Назив предмета Лист бројТ.Ш.Михаило Петровић

АласМоделирање машинских елемената и

конструкција 2

5. АКСИЈАЛНЕ СИЛЕ

(N)

6. ОДРЕЂИВАЊЕ ОТПОРА У ОСЛОНЦИМА У ВЕРТИКАЛНОЈ РАВНИ

;

= = (N)

7. ОДРЕЂИВАЊЕ ОТПОРА У ОСЛОНЦИМА У ХОРИЗОНТАЛНОЈ РАВНИ

1) ;

2) ;

2028.688586

(N)

5067.751115(N)

=

=2028.689 (N)

Датум Име и презиме ученика Прегледао

Page 3: Proracun Vratila ceo

Школа Назив предмета Лист бројТ.Ш.Михаило Петровић

АласМоделирање машинских елемената и

конструкција 3

8. РЕЗУЛТУЈУЋИ ОТПОР У ОСЛОНЦУ А

= =

=5070.738

9. РЕЗУЛТУЈУЋИ ОТПОР У ОСЛОНЦУ B

= =

= 5458.725

10. MOMEНТ САВИЈАЊА У ВЕРТИКАЛНОЈ РАВНИ

=-5067.751 =-481436.345

11. МОМЕНТ САВИЈАЊА У ХОРИЗОНТАЛНОЈ РАВНИ

= = =-16532.47

= =-16532.47-204685.1=-221217.57

=-221217.57

= 0 = 0

12. РЕЗУЛТУЈУЋИ МОМЕНТ САВИЈАЊА

= == 481719.778

= ==529828.119

=5070.738 (N)

= 5458.725 (N)

=-481436.345

=-16532.47

=0

=481719.778

=529828.119

Датум Име и презиме ученика Прегледао

Page 4: Proracun Vratila ceo

Школа Назив предмета Лист бројТ.Ш.Михаило Петровић

АласМоделирање машинских елемената и

конструкција 4

13. МОМЕНТИ УВИЈАЊА

= = = = =828912.466

14. OДРЕЂИВАЊЕ КОЈЕФИЦИЈЕНТА УВИЈАЊА НА САВИЈАЊЕ ЗА ДАТ МАТЕРИЈАЛ ЗА Č.0645 ИЗ ТАБЛИЦЕ

=280 =200

= =1,4

15. ДОЗВОЉЕНИ НАПОН САВИЈАЊА И УВИЈАЊА

σsd== =70

τud= = =67 16. ИДЕАЛНИ МОМЕНТ

Мis=Mia= =

Мis=Mia=580238.712

= =

=754142.498

= =

=785744.742

=828912.466

=220

=170

=1,4

σsd=55

τud=67

Mis=Mia=540614,741

=754142.498

=785744.742

Датум Име и презиме ученика Прегледао

Page 5: Proracun Vratila ceo

Школа Назив предмета Лист бројТ.Ш.Михаило Петровић

АласМоделирање машинских елемената и

конструкција 5

Датум Име и презиме ученика Прегледао

Школа Назив предмета Лист број

17. ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ ВРАТИЛА

17.1 НА МЕСТУ ВРАТИЛА S1 И РУКАВЦА А

= =

39.793

17.2 ПРЕЧНИК ВРАТИЛА НА МЕСТУ ЗУПЧАНИКА

diz = =

diz = 48.5356871(mm)

18. ПОВЕЋАЊЕ ИДЕАЛНОГ ПРЕЧНИКА ЗА 20% ЗБОГ ЖЛЕБА ЗА КЛИН.

= =47.752 (mm)

diz = = 58.243(mm)

19. ИЗ Т. СТАНДАРДНЕ ДУЖИНСКЕ МЕРЕ Т.0.1. М.Е. 1 С.Д. УСВАЈАМО

= (mm)- ПРЕЧНИК РУКАВЦА

= (mm)- ПРЕЧНИК ВРАТИЛА

НА МЕСТУ ЗУПЧАНИКА Z1.

=39.793 (mm)

diz =48.536 (mm)

=47.752 (mm)

diz1=58.243(mm)

Page 6: Proracun Vratila ceo

Т.Ш.Михаило Петровић Алас

Моделирање машинских елемената и конструкција 6

20. СТАНДАРДИЗОВАЊЕ ПРЕЧНИКА ВРАТИЛА Из Т.0.1 на ст.6 (М.Е 1) усвајамо:

пречник вратила на месту спојнице

пречник вратила у ослонцима ,,А“и ,,B“

пречници вратила на месту зупчаника 1

НАПОМЕНА: водити рачуна о могућности монтаже зубчаника и лежаја

21.ПРОВЕРА ВРАТИЛА НА МЕСТУ ЗУПЧАНИКА 1

за из Т 4.1 стр. 88 (M.E 1)

A) ДУБИНА ЖЉЕБА ЗА КЛИН

за r = 2 (mm) полупречник заобљен за клин

22.ГЕОМЕТРИСКИ НАПОН КОНЦЕНТРАЦИЈЕ НАПОНА НА СТ.34 СЛ.2.9.(M.E 1)

23.ФАКТОР ОСЕТЉИВОСТИ МАТЕРИЈАЛА НА КОНЦЕНТРАЦИЈУ НАПОНА ИЗ Т.22 НА СТ.35 (М.Е 1)

за Č.0645 са Rm=() N/mm

Датум Име и презиме ученика Прегледао

Школа Назив предмета Лист број

Page 7: Proracun Vratila ceo

Т.Ш.Михаило Петровић Алас

Моделирање машинских елемената и конструкција 7

24.Ефективни фактор концентрације напона

25.Фактор обраде са СЛ.2.11 СТ 35(М.Е 1) за фино брушен поглавак и жлеб за клин.

26.Фактор величине пресека са СЛ.2.12 СТ.35 (М.Е 1) за савијање

за увијање

28.Аксијални момент

29.Поларни обртни момент

30.Напон савијања

31.Напон увијања

32.Степен сигурности при савијању

Датум Име и презиме ученика Прегледао

Школа Назив предмета Лист број

Page 8: Proracun Vratila ceo

Т.Ш.Михаило Петровић Алас

Моделирање машинских елемената и конструкција 8

33.Степен сигурности при увијању

34.Степен сигурности вратила на подглавку

Задовољава јер је: S=

S=

Датум Име и презиме ученика Прегледао

Школа Назив предмета Лист број

Page 9: Proracun Vratila ceo

Т.Ш.Михаило Петровић Алас

Моделирање машинских елемената и конструкција 9

Провера клина за везу са зупчаником

35. за d=65mm мере клина cу b h 1=18 11 90 по ЈУС.М.Ц2.060

36.Дубина жљеба у главчини (зупчанику)

37.Корисна дужина жлеба

38.Обимна сила на клину

38.Површински притисак између клина и главчине (зупчаника)

Површински притисак задовољава јер је за главчине од челика pd=(75-100)

Датум Име и презиме ученика Прегледао

Школа Назив предмета Лист број

Page 10: Proracun Vratila ceo

Т.Ш.Михаило Петровић Алас

Моделирање машинских елемената и конструкција 10

ИЗБОР И ПРОВЕРА ЛЕЖАЈА НА ВРАТИЛУ 1

1. 1 Подаци за лежај у ослонцу Б

(N) резултујући отпор

(N) -Аксијална сила-Број обртаја вратила

-Пречник рукавца у ослонцу Б-Радна температура

2.Из Т.2.11.страна 62 (М.Е. II) бирамо лежај

30212 (60 КВ02) са носивошћу C = (kN) Co= (kN)

3.Провера лежаја Из Т.21 страна 45 (М.Е. II) за пречнике

mm и однос

-фактор налегања тачке оптерећења

-фактор радијалног оптерећења-фактор аксијалног оптерећења

4.Еквивалентно оптерећеље лежаја

(kN) (kN)

C = (kN)Co= (kN)

F= (kN)

Датум Име и презиме ученика Прегледао

Школа Назив предмета Лист број

Page 11: Proracun Vratila ceo

Т.Ш.Михаило Петровић Алас

Моделирање машинских елемената и конструкција 11

5.Температурни фактор смањења носивости из Таб. стр.46 =

6.

7.Радни век лежаја

па је провера

(у часовима)=

(h)

Како не постоји лежај овог типа мање носивости и За ослонац ''А'' усваја се исти лежај …….

=1

(h)

Датум Име и презиме ученика Прегледао