Top Banner
Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
25

Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

Jan 01, 2016

Download

Documents

tate-kaufman

Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí . Příjem žádostí o dotaci v 8.kole. opatření: I.1.2 Investice do lesů III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

Program rozvoje venkova

opatření 8.kola (říjen 2009)

aktuální podmínky

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Page 2: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

Příjem žádostí o dotaci v 8.kole opatření:

I.1.2 Investice do lesů III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení

a služby III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví

venkova III.1.3 Vzdělávání a informace IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Příjem žádostí o dotaci 6. 10. – 26.10. 2009

Page 3: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

I.1.2 Investice do lesůCíl opatření: zlepšení konkurenceschopnosti

lesnictví - restrukturalizaci lesnického sektoru, zlepšení ochrany životního prostředí v lesnictví

I.1.2.1 Lesnická technika Podpora strojů a zařízení hospodaření v lesích

I.1.2.2 Technické vybavení provozoven Podpora a rozvoj malých provozoven

I.1.2.3 Lesnická infrastruktura Podpora rozvoje infrastruktury v lesnictví - lesní cesty, vodní režim v lesích, infrastrukturní objekty

Příjemce podpory: subjekt (FO i PO) hospodařící v lesích v soukromém nebo obecním vlastnictví, mikropodnik (I.1.2.2)

Page 4: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

I.1.2 Investice do lesů

Page 5: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

Hlavní změny v Pravidlech Finanční limit pro opatření

nově Český přechodný rámec - do výše 500 000 EUR - souhrnná částka podpory de minimis a podpory poskytnuté podle tohoto režimu nepřesáhne pro jeden subjekt v období od 1.1.2008 do 31.12.2010 částku 500 000 EUR

Výdaje, které nejsou způsobilé ke spolufinancování (DPH pro veřejnoprávní subjekty neplátce DPH)

Preferenční kritéria Elektronický příjem žádostí

Page 6: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

Způsobilé výdaje

I.1.2.1 – pluhy, malotraktory, speciální lesní traktory, štěpkovače, štípací stroje, školkovací stroje, … návrh vyjmout harvestory a harvestorové soupravy návrh uznávat odvozní soupravy jako způsobilé pouze pro

velikost lesního majetku o rozloze větší než 500 ha

I.1.2.2 – stavby a technologické vybavení malých porvozoven na zpracování lesnických produktů ne stroje pro výrobu nábytku

I.1.2.3 - výstavba a oprava lesních cest, retenčních nádrží, dále manipulační sklady

Page 7: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

Preferenční kritéria I.1.2.1

Velikost investice v závislosti na velikosti lesního majetku (žadatel musí získat nově min. 10 bodů) – návrh přesnější kategorizace velikosti majetku a částky investice

Podíl velikosti plochy lesních pozemků (ha) uvedené v LHP/LHO vůči celkové rozloze obhospodařovaných zemědělských pozemků evidovaných v LPIS

Míra nezaměstnanosti– aktualizace dat

Page 8: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

Preferenční kritéria I.1.2.2

Předmětem projektu je využití a obnova existující stavby (novostavba nepřesahuje 40 % zastavěné plochy původní stavby)

Míra nezaměstnanosti – aktualizace dat Tvorba pracovních míst Zpracování biomasy Velikost obce

I.1.2.3 Projekt se týká rekonstrukce, modernizace – pro

všechny záměry podopatření (lesní cesty, retenční nádrže, infrastrukturní objekty)

Page 9: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

Preferenční kritéria I.1.2.3 - nově

Předmětem projektu je oprava nebo vybudování retenční nádrže

Předmětem projektu je oprava nebo vybudování lesní cesty, která navazuje nebo vyúsťuje na stávající cestní síť cest typu 1L a 2L (v souladu s normou ČSN 7 316 08)

Projekt řeší lesní cestu (souvislý úsek lesní cesty), jejíž úpravou se zlepší stávající parametry z horšího stavu kategorií (2L, 3L, 4L) a která po úpravě bude splňovat parametry odvozní cesty 1L a 2L (v souladu s normou ČSN 7 316 08). Úsek zlepšující parametry tvoří ... % z celkové délky úpravy cesty

Page 10: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

Cíl opatření: podpora malých obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů, zlepšení vzhledu obcí a rozvoje občanské vybavenosti a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci

III.2.1.1 Obnova a rozvoje venkova III.2.1.1 Občanské vybavení a službyPříjemce podpory: obce do 500 resp. 2000 obyvatel,

nestátní neziskové organizace, církve, zájmová sdružení

Page 11: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

Page 12: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

Page 13: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

Hlavní změny v Pravidlech

Výdaje, které nejsou způsobilé ke spolufinancování

Zúžení číselníku způsobilých výdajů Rozšíření limitů některých výdajů Preferenční kritéria Elektronický příjem žádostí

Page 14: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

Nezpůsobilé výdaje bankovní poplatky, úroky z půjček, úroky z úvěru DPH, s výjimkou DPH bez nároku na odpočet,

kterou skutečně a s konečnou platností nesou příjemci jiní než osoby nepovinné k dani, uvedené v čl. 4 odst. 5 prvním pododstavci šesté směrnice Rady 77/388 EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně

Page 15: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

Číselník způsobilých výdajů

Podopatření III.2.1.2 záměr b) vodovody, kanalizace a ČOV

pro veřejnou potřebu Z důvodu snížení převisu žádostí je navrženo

nepodporovat rekonstrukce vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod.

Prioritou PRV zůstává nová výstavba.

Page 16: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

Regionální preferenční kritéria III.2.1.1

Page 17: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

Regionální preferenční kritéria III.2.1.2

Page 18: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Cíl opatření: podpora studií, programů a zejména investic spojených s udržováním, obnovou a nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu

Příjemce podpory: obce do 500 resp. 200 obyvatel, nestátní neziskové organizace, církve, zájmová sdružení

Page 19: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Page 20: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

Hlavní změny v Pravidlech

Preferenční kritéria Výdaje, které nejsou způsobilé ke

spolufinancování Číselník způsobilých výdajů Výše dotace – de minimis Elektronický příjem žádostí

Page 21: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

Regionální preferenční kritéria

Page 22: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

III.3.1 Vzdělávání a informaceCíl opatření: Podpořit vzdělávání a informování fyzických a

právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení, na venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III (tzn. v oblastech diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova). Příjemce dotace zajistí vzdělávání účastníkům prostřednictvím vzdělávacího subjektu. Účastníci nehradí žádné poplatky spojené s účastí na vzdělávací akci.

Příjemce dotace: obce, svazky obcí, neziskové organizace

Page 23: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

III.3.1 Vzdělávání a informace

Page 24: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

Hlavní změny v Pravidlech

Výdaje, které nejsou způsobilé ke spolufinancování (DPH)

Výše dotace – de minimis Elektronický příjem žádostí

Page 25: Program rozvoje venkova opatření 8.kola (říjen 2009) aktuální podmínky

Děkuji za pozornost !!!