Top Banner

of 50

Program konferencji:

Dec 30, 2015

ReportDownload

Documents

KONFERENCJA PRZEDMIOTOWO-METODYCZNA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 18 LISTOPADA 2007. Program konferencji:. Powitanie Uczestników. Informacje o doradcy (godziny dyżurów, telefony itd.). Uaktualnienie inf. o nauczycielach z listą adresów mailowych. - PowerPoint PPT Presentation

 • KONFERENCJA PRZEDMIOTOWO-METODYCZNA NAUCZYCIELI JZYKA POLSKIEGO SZK PONADGIMNAZJALNYCH18 LISTOPADA 2007

 • Program konferencji:Powitanie Uczestnikw.Informacje o doradcy (godziny dyurw, telefony itd.).Uaktualnienie inf. o nauczycielach z list adresw mailowych.Informacje o materiaach do Biuletynu (do koca listopada 2007).Informacje o nowych aktach prawnych rozp. MEN z 13.07.2007 r., 2.07.2007 r., 22.08.2007r.Informacje o Olimpiadzie Jzyka Polskiego.Konkurs Ortograficzny Szk Ponadgimnazjalnych (komisja, termin), Zoty Wawrzyn (komisja), Wykad dr M. Gwadery.Prezentacja Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2007.Sprawy biece.

 • Doradca metodyczny jzyka polskiegoPiotr SkowronekKontakt: e-mail: pskowronek@poczta.onet.pltel. kom.: 0 508 069 399gg: 1208202

 • Doradca metodyczny jzyka polskiegoPiotr SkowronekZesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2w Rydutowach ul. Obywatelska 30Dyury metodyczne:

 • Konferencja przedmiotowo-metodyczna nauczycieli jzyka polskiego 18.10.2007r.,Lista obecnoci (uaktualnianie danych kontaktowych)

 • Biuletyn metodycznyRedaktor naczelny czasopisma Barbara WyleychTekst do druku powinien by napisany w edytorze tekstu Microsoft Word 97/2000/XP/2003, OpenOffice sformatowany nastpujco:FORMAT A5 !!!!czcionka Times New Romanwielko czcionki 10 Interlinia 1 wierszWcicie pierwszego wiersza 2 cmTekst dostarczamy w wydruku i wersji elektronicznej (dyskietka, CD)

 • Biuletyn metodycznyDo numeru, ktry ukae si w lutym materiay dostarczamy do koca listopada.

  Tekst czyta i recenzuje najpierw doradca metodyczny danego przedmiotu.

 • Nowe akty prawneROZPORZDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)z dnia 23 sierpnia 2007 r.zmieniajce rozporzdzenie w sprawie podstawy programowej wychowaniaprzedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk

 • Rozporzdzenie MEN z 23 sierpnia 2007r.2. 1. Wykaz lektur okrelony w zacznikach nr 2 i 4 do rozporzdzenia, o ktrym mowa w 1 niniejszego rozporzdzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzdzeniem, jestrealizowany, poczwszy od roku szkolnego 2007/ 2008 odpowiednio w klasach I i IV szkoypodstawowej, w klasach I gimnazjum i w klasach I szk ponadgimnazjalnych: liceumoglnoksztaccego, liceum profilowanego, technikum, uzupeniajcego liceumoglnoksztaccego, technikum uzupeniajcego oraz zasadniczej szkoy zawodowej.2. W pozostaych klasach szk wymienionych w ust. 1 do zakoczenia etapuedukacyjnego realizuje si dotychczasowy wykaz lektur.

 • Jzyk polski (poziom podstawowy str. 5-11, rozszerzony 65 68)

  Lektura

  1. Literatura polska:Bogurodzica w kontekcie poezji redniowiecznej; Jan Kochanowski pieni, treny (wybr); poezja baroku (wybr); Piotr Skarga Kazania sejmowe (wybr); IgnacyKrasicki Pie: Hymn do mioci Ojczyzny, satyry i liryki (wybr); Stanisaw Staszic Przestrogi dla Polski (fragmenty); Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod, Pan Tadeusz,Dziady cz. III; Juliusz Sowacki Kordian; Zygmunt Krasiski Nie-Boska komedia(wybrane sceny), Listy (wybr); wybr poezji romantycznej (w tym utwory AdamaMickiewicza, Juliusza Sowackiego, Cypriana Kamila Norwida); Bolesaw Prus - Lalka;Eliza Orzeszkowa - Nad Niemnem; Henryk Sienkiewicz - Quo vadis, Potop; wybr poezjimodopolskiej; Stanisaw Wyspiaski Wesele; Wadysaw Stanisaw Reymont - Chopi,tom I: Jesie; Stefan eromski Ludzie bezdomni, Przedwionie; Maria Dbrowska Noce i dnie; Bruno Schulz Sklepy cynamonowe (wybrane opowiadania); ZofiaNakowska Granica; Sawomir Mroek - Tango; Zofia Kossak-Szczucka - Pooga;Tadeusz Borowski - Poegnanie z Mari (wybrane opowiadania); Gustaw Herling-Grudziski Inny wiat; Witold Gombrowicz Ferdydurke;

 • wybr poezji XX wieku (w tym utwory Bolesawa Lemiana, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima,Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, Czesawa Miosza, Krzysztofa Kamila Baczyskiego, ZbigniewaHerberta, Tadeusza Rewicza, Mirona Biaoszewskiego, Wisawy Szymborskiej, Stanisawa Baraczaka, ks. Jana Twardowskiego); Jan Pawe II Pami i tosamo;Ryszard Kapuciski Cesarz; abp Kazimierz Majdaski Bdziecie Moimi wiadkami lub kardyna Stefan Wyszyski Zapiski wizienne; inne wybrane fragmenty prozy dokumentalnej (reporta, dziennik,pamitnik) i eseistycznej; inne utwory zaproponowane przez uczniw nauczyciela; teksty kultury (adaptacje filmowe powieci i inne filmy,spektakle teatralne, utwory muzyczne, obrazy, suchowiska,programy telewizyjne, teksty prasowe).

 • 2. Literatura powszechna:Sofokles - Krl Edyp; Horacy - wybr pieni;William Szekspir - Makbet; Molier - witoszek; Johann Wolfgang von Goethe Cierpieniamodego Wertera; Daniel Defoe Robinson Crusoe; Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara; Joseph Conrad Lord Jim; C. S.Lewis - Listy starego diaba do modego;George Orwell Folwark zwierzcy.

 • L e k t u r a (poziom rozszerzony)

  1. Literatura polska:

  Jan Kochanowski - Treny; wybrany dramat romantyczny Juliusza Sowackiego lubZygmunta Krasiskiego; Henryk Rzewuski Pamitki Soplicy (wybr); Stanisaw Ignacy Witkiewicz Szewcy (fragmenty); Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka; Hanna Malewska Sir Tomasz More odmawia; Wiesaw Myliwski Kamie na kamieniu lub Antoni Libera Madame; wybrany utwr polskich pisarzy emigracyjnych (Andrzeja Bobkowskiego, Witolda Gombrowicza i Jzefa Mackiewicza); Wodzimierz Odojewski Zasypie wszystko, zawieje.

 • 2. Literatura powszechna:Dante Alighieri - Boska Komedia (fragmenty Pieka); Franz Kafka Proces; Michai Buhakow - Mistrz i Magorzata; wity Augustyn - Wyznania (fragmenty); Platon Obrona Sokratesa.3. Zaproponowany przez uczniw i nauczycielautwr literatury polskiej, europejskiej lubwiatowej.

 • Olimpiada Literatury i Jzyka Polskiego.

  Terminy XXXVIII Olimpiady Literatury i Jzyka Polskiego w roku szkolnym 2007/2008

  Zawody szkolne (I stopnia)Zawody szkolne musz odby si w szkoach do poowy listopadaZawody okrgowe (II stopnia)Zawody okrgowe w miastach-siedzibach komitetw okrgowych:pisemne - 19 stycznia 2008 r. ustne - 2 lutego 2008 r. Zawody oglnopolskie (III stopnia)Uczestnicy z Polski przyjedaj do Konstancina w rod 9 kwietnia, zawody odbywaj si 10 (czwartek) i 12 (sobota) kwietnia 2008.FinaUroczyste wrczenie nagrd laureatom i ich nauczycielom- maj 2008 r., Warszawa, Sala Lustrzana Paac Staszica, Nowy wiat 72

 • Olimpiada Literatury i Jzyka Polskiego.

  Tematy na zawody szkolne XXXVIII Olimpiady Literatury i Jzyka Polskiego w roku 2007/2008

  Echa motyww i idei starotestamentowych w literaturze oraz kulturze staropolskiej (do poowy XVIII w.)Machnij na to rk. Komunikacyjne zachowania niewerbalne. (temat z wiedzy o jzyku) Warszawskie azienki w poezji i prozieJak zmienia si pisanie o historii. O wspczesnej prozie historycznej.Polski esej wspczesny. Od Stempowskiego do Stasiuka. Aktor wobec roli prba eseju (specjalizacja teatrologiczna)Strategie naladowania dramatu antycznego we wspczesnym teatrze i dramacie (motywy, przestrze, chr, muzyka) (specjalizacja teatrologiczna)

  http://www.olijp.p9.pl/index.php?id=179

 • Egzamin maturalnyMaj 2007

  Analiza zadania sprawdzajcego rozumienie czytanego tekstu

 • Zadanie sprawdzajce rozumienie czytanego tekstu.

  Zadnie 1. 0,32Jak Barbara Skarga ocenia wspczesn rzeczywisto spoeczno polityczn? Przywoaj dwie cechy tej rzeczywistoci, ktre ocen uzasadniaj (akapit 1.).Sprawdzanie umiejtnoci: Odczytywanie sensu akapitu.Typowe poprawne odpowiedzi zdajcych:Autorka dostrzega dobre i ze strony naszej rzeczywistoci. Zwraca uwag na stabilizacje ycia i zarazem brak wizi spoecznych.Bdy:Odpowiedzi spoza tekstu; odpowied czciowa tylko wady lub tylko zalety; odpowiedzi niekonsekwentne (z bdami logicznymi); przytaczanie cech w miejsce oceny; brak umiejtnoci formuowania oceny.Komentarz:Maturzyci mylili znaczenie sw: cecha i ocena.Nie dostrzegli niejednoznacznoci oceny B. Skargi.Nie radzili sobie z odczytaniem sensu ze skomplikowanie uporzdkowanego zdania. Nie odrniali cech rzeczywistoci od jej oceny.

  0-0.190,20-0,490,50-0,690,70-0,890,90-1zadania bardzo trudnezadania trudnezadania umiarkowanie trudnezadania atwezadania bardzo atwe

 • Zadanie sprawdzajce rozumienie czytanego tekstu.

  Zadnie 2. 0,87Jakie postawy wobec wiata przyjmuje wspczesny czowiek? Wymie trzy z nich, odwoujc si do akapitw 2.i 3.Sprawdzanie umiejtnoci: Odczytywanie sensu akapitu.Typowe poprawne odpowiedzi zdajcych:Np..: ycie bez celu, konsumpcjonizm, pycha, samolubstwo, narcyzm, lk, zamknicie si w krgu wasnych Spraw, nieufno, odrzucenie postaw spoecznych, egoizm, bierno, bezradno.Bdy:Wikszo maturzystw udzielia poprawnej odpowiedzi. Uywanie niewaciwych synonimw, okrelanie postaw lub informacje spoza tekstu.Komentarz:Wikszo maturzystw udzielia poprawnej odpowiedzi.

 • Zadanie sprawdzajce rozumienie czytanego tekstu.

  Zadnie 3. 0,72Jak sprzeczno zwizan z egzystencj wspczesnego czowieka dostrzega Barbara Skarga (akapit 3.)?Sprawdzanie umiejtnoci: Odczytywanie sensu fragmentu tekstu.Typowe poprawne odpowiedzi zdajcych:Wspczesny czowiek boi si samotnoci, ale zarazem chce si odseparowa od wiata.Bdy:Niedostrzeganie sprzecznoci bd przytaczanie poprawnych przykadw cznie z bdnymi.Komentarz:Cz piszcych nie rozumiaa istoty sprzecznoci, znaczenia sowa. Np.: T sprzecznoci jest samotno, gdyz kady czowiek boi si tego.

 • Zadanie sprawdzajce rozumienie czytanego tekstu.

  Zadnie 4. 0,58Jak funkcj w toku argumentacyjnym wykadu Barbary Skargi peni przywoanie fragmentw rozmw telefonicznych?Sprawdzanie umiejtnoci: Odczytywanie i okrelanie funkcji przykadw wykorzystanych w toku argumentacyjnym..Typowe poprawne odpowiedzi zdajcych:Zdajcy najczciej uywali sw: przykad, ilustracja, dowd, egzemplifikacja, itp.Przywoane fragmenty rozmw telefonicznych obrazuj tok argumentacyjny autorki, pomagaj suchaczowi w zrozumieniu sensu wykadu.Bdy:Najczciej maturzyci nie rozumieli polecenia. Zamiast okrela rol przykadw rozmw telefonicznych, zdajcy wymienialin