Top Banner
Pengolahan Semula tandard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP) Kepada ndard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekola [SKPM-Sekolah] 1. TAJUK 2. OLEH JEMAAH NAZIR SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
47

PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

Jun 06, 2015

Download

Documents

sszma
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

Pengolahan Semula Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP)

KepadaStandard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah)

[SKPM-Sekolah]

1. TAJUK

2. OLEH

JEMAAH NAZIR SEKOLAHKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Page 2: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 2

Pelaksanaan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah)

[SKPM-Sekolah] bagi menggantikan

Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP)

di semua sekolah di Malaysia mulai sesi persekolahan 2004.

3. TUJUAN

Page 3: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 3

4.1 Subseksyen 117(a) Akta Pendidikan 1996 (AP96) menyatakan bahawa Ketua Nazir Sekolah (KNS) bertanggungjawab memastikan bahawa taraf (standard) pengajaran yang memuaskan diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan

4.0 LATAR BELAKANG

4.2 Untuk melaksanakan tanggungjawab ini, Jemaah Nazir Sekolah (JNS), telah menggubal dan melaksanakan STKP sebagai satu mekanisme untuk meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah-sekolah di seluruh negara.

Page 4: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 4

4.3 STKP telah dilancarkan oleh Y.B. Menteri Pendidikan pada 11 Januari 2001. Bermula dari tarikh pelancaran ini, STKP telah digunapakai di semua sekolah di seluruh negara. Sekolah-sekolah diseluruh negara juga telah melaksanakan Penarafan Kendiri

4.4 Melalui STKP, satu sistem pemantauan sebagai menjadi input penting dalam menentukan samada, atau bagaimana sesuatu dasar akan diteruskan atau diubahsuai atau sebaliknya, terutamanya dalam memastikan STKP tercapai.

(Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010, perenggan 1.36 ms 1–11)

Page 5: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 5

4.5 Dengan adanya penarafan dan pemastian Standard ini JPN dan PPD/B dapat menyelia dan memantau keberkesanan institusi pendidikan dengan lebih cekap dan berkesan.

4.6 Dalam perutusan tahun baru pada 9 Januari 2003, Y.B. Menteri Pendidikan mengatakan bahawa :

(Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010, perenggan 7.08, ms 7–3)

Page 6: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 6

Perutusan Tahun Baru YB Menteri Pendidikan (9 Januari 2003)

“Saya percaya, usaha kita melaksanakan sepenuhnya STKP di sekolah mulai tahun ini, yang sebenarnya sudahpun dimulakan secara rintis oleh JNS dua tahun lalu, akan dapat menggalakkan kecemerlangan sesebuah sekolah. ”

Page 7: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 7

Perutusan Tahun Baru YB Menteri Pendidikan (9 Januari 2003)

“ Saya ingin melihat semua sekolah kita menggunakan instrumen penilaian kendiri yang boleh memberi petunjuk tahap kualiti masing-masing, dan berusaha memperbaikinya dari masa ke semasa”

Page 8: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 8

4.7 Sejak pelaksanaanya, sekolah-sekolah telah memberi maklum balas mengenai kekuatan dan kelemahan STKP.

Page 9: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 9

5.1 Berdasarkan maklum balas daripada pelbagai pihak yang terlibat dengan pelaksanaan STKP iaitu sekolah, JPN, dan PPD/B, JNS telah menubuhkan Jawatankuasa Khas Mengkaji Semula dan Menilai Keberkesanan Pelaksanaan STKP di Sekolah-sekolah. Jawatankuasa ini terdiri daripada 31 orang pegawai seperti yang berikut:

5. KEBERKESANAN PELAKSANAAN STKP DI SEKOLAH

Page 10: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 10

Ketua Sektor JPN (3 orang)Pegawai PPD/B (5 orang)Pengetua Kanan SM (1 orang)(NYDP PKPSM)Pengetua SMK (1 orang)Pengetua SMKA (1 orang)Pengetua SMT (1 orang)Guru Besar SK (4 orang)(1 TYDP MGB)Guru Besar SJKC (2 orang)Guru Besar SJKT (2 orang)Guru Biasa SMK (1 orang)Guru Biasa SK (1 orang)Ketua Sektor JNS (2 orang)Ketua Nazir Negeri (5 orang)Nazir Sekolah (2 orang)

Jawatankuasa Khas Mengkaji Semula dan Menilai Keberkesanan Pelaksanaan STKP

di Sekolah-sekolah.

Page 11: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 11

5.2 Jawatankuasa tersebut telah mengenal pasti kekuatan dan kelemahan STKP seperti berikut :

a.Meliputi semua aspek akademik, kokurikulum dan pencapaian sahsiah murid.

5.2.1 Kekuatan STKP

b. Penarafan Kendiri Sekolah membolehkan sekolah mengetahui kelemahan dan kekuatannya.

c. Pengalaman melaksanakan STKP boleh memajukan sekolah.

d. STKP merupakan suatu mekanisme untuk menilai dan meningkatkan kualiti sekolah.

e. STKP boleh dijadikan tunjang peningkatan kualiti di sekolah.

Page 12: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 12

a. Sukar difahami kerana dokumennya banyak dan isinya berulang-ulang.

5.2.2 Kelemahan STKP

b. Terlalu terperinci dan mekanikal kerana banyak melibatkan pengiraan yang boleh menjejaskan waktu pengajaran dan pembelajaran guru di sekolah.c. Promosi kurang berkesan dan tidak dapat meyakinkan pengguna (sekolah) bahawa STKP boleh meningkatkan kualiti pendidikan.d. Pihak sekolah merasakan cara pelaksanaan STKP dianggap sebagai `dipaksa ikut’.e. Kelemahan fahaman konsep di pihak sekolah

menyebabkan proses Penarafan Kendiri dianggap oleh pihak sekolah sebagai memindahkan kerja Nazir kepada sekolah.

Page 13: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 13

f. Penarafan Kendiri Sekolah dan Pemeriksaan Sekolah oleh Nazir menggunakan instrumen yang berlainan

………… 5.2.2 Kelemahan STKP

c. Promosi kurang berkesan dan tidak dapat meyakinkan pengguna (sekolah) bahawa STKP boleh meningkatkan kualiti pendidikan.d. Pihak sekolah merasakan cara pelaksanaan STKP dianggap sebagai `dipaksa ikut’.e. Kelemahan fahaman konsep di pihak sekolah

menyebabkan proses Penarafan Kendiri dianggap oleh pihak sekolah sebagai memindahkan kerja Nazir kepada sekolah.

Page 14: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 14

5.3 Jawatankuasa ini sebulat suara menyatakan perlunya JNS menambahbaik STKP mengikut kesesuaian dan kehendak sekolah serta mengutamakan konsep membimbing dan bukan menilai.

Page 15: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 15

6. PENGOLAHAN SEMULA STKP DAN PENGGUBALAN SKPM

6.1 JNS telah menubuhkan Jawatankuasa Teknikal Penggubalan SKPM pada bulan April 2003 untuk mengolah semula STKP.

Pengolahan semula STKP dan penggubalan SKPM telah mengambil kira maklum balas dan pandangan daripada pihak yang terlibat dengan pelaksanaan STKP iaitu semua jenis sekolah rendah dan menengah, PPD/B, JPN dan Bahagian KPM.

Page 16: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 16

6.2 Jawatankuasa telah memutuskan pertukaran nama

Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP) kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah) [SKPM-Sekolah]

6.3 Penggubalan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah) [SKPM-Sekolah] adalah berlandaskan bahawa semua warga pendidik di semua peringkat bertanggungjawab membangunkan potensi individu murid sebagaimana hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Page 17: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 17

6.4 SKPM merupakan petunjuk utama keberkesanan dan kecekapan yang perlu

diamalkan di sekolah untuk mencapai standard kualiti pendidikan yang dihasratkan selaras dengan potensi dan kadar kemajuan murid dan sekolah. Berpandukan konsep SKPM,

sekolah dapat :

• menyediaan pelan pemajuan yang holistik dan komprehensif.

• menentukan kedudukan tahap dan taraf prestasi masing-masing, Prestasi Semasa atau Nilai Letak Kerja (TOV)• menentukan hala tuju sekolah

• memantapkan program sedia ada

• menggubal dasar baru (dasar sekolah)

Page 18: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

PRINSIP PENGGUBALAN SKPM

Page 19: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 19

PRINSIP PENGGUBALAN SKPM

1. Keupayaan sekolah hendaklah dibangunkan ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensinya;2. Sekolah hendaklah berusaha merealisasikan misi KPM dengan membangunkan potensi individu murid secara menyeluruh dan bersepadu seperti yang termaktub dalam FPK;3. Kepimpinan sekolah memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan standard kualiti pendidikan;

Page 20: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 20

PRINSIP PENGGUBALAN SKPM

4. Kemenjadian murid dalam bidang akademik, kokurikulum dan pembangunan sahsiah adalah petunjuk kepada kejayaan sekolah menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi;5. Sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan hendaklah ditadbir urus berlandaskan teori-teori pengurusan moden;6. Proses mikro dalam pendidikan hendaklah berlandaskan teori pedagogi terkini dan berpandukan pengalaman pakar dalam bidang pendidikan;

Page 21: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 21

PRINSIP PENGGUBALAN SKPM

7. Pendekatan membuat keputusan dan merancang program-program pendidikan hendaklah berasaskan maklumat dan fakta yang tepat;8. Skop dalam standard seboleh-bolehnya bersifat tuntas (exhaustive) serta berpandukan dokumen autentik serta praktikal untuk dilaksanakan;9. Elemen standard hendaklah diperihalkan secara mesra pengguna, jelas, eksplisit dan mudah difahami; dan

Page 22: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 22

PRINSIP PENGGUBALAN SKPM

10. Program-program kecemerlangan lain yang dianjurkan oleh agensi KPM merupakan usaha yang selari ke arah pencapaian standard kualiti sejajar dengan SKPM.

Page 23: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 23

7. PERBEZAAN UTAMA ANTARA STKP DAN SKPM-Sekolah

7.1 Perbezaan 1 : Ciri kandungan keseluruhan:STKP SKPM-Sekolah

• konsep kurang jelas dan mengelirukan

• konsep jelas

isi berulang-ulang dokumen Penarafan Kendiri Sekolah terlalu terperinci (detail) dan mekanikal kerana banyak melibatkan pengiraan yang boleh menjejaskan waktu pengajaran dan pembelajaran guru di sekolah

lebih tersusun lebih praktikal

mudah untuk digunakan

Page 24: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 24

7.2 Perbezaan 2 : Bilangan DokumenSTKP SKPM-Sekolah

i. Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP)3 Dokumen

ii. Pernyataan Dasar Standard Tinggi Kualiti Pendidikaniii. Penarafan Kendiri Sekolah Berasaskan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (PKSBSTKP)iv. Lembaran Kerja Penarafan Kendiri Sekolah Berasaskan STKPv. Instrumen Pemeriksaan Peningkatan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (IPPSTKP)

i. SKPM1 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah) - Pernyataan Standard

ii. SKPM2 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah) - Instrumen Pemastian Standard (IPS)

iii. SKPM3 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah)- Panduan Rancangan Pemajuan Sekolah (RPS)

vi. Instalasi Standard Tinggi Kualiti Pendidikan dan Pelaksanaan Audit Kualiti Dalaman

vii. Instalasi Standard Tinggi Kualiti Pendidikan dan Pelaksanaan Audit Kualiti Dalaman (Versi Yang Dipermudahkan).

7 Dokumen

Page 25: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 25

STKP Vs SKPM

STKPPenarafan Kendiri menggunakan tatacara dan instrumen khusus (PKSBSTKP)

Pemeriksaan Sekolah & Verifikasi menggunakan IPPSTKP.

SKPM

Penarafan Kendiri menggunakan instrumen yang sama dengan instrumen pemeriksaan sekolah

Page 26: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 26

STKP Vs SKPMSTKP

• Konsep “tinggi” dipertegaskan dalam standard itu sendiri.

• Standard digubal selepas instrumen dibina.

SKPM• Konsep “tinggi”

dipertegaskan dalam pencapaian sekolah yang diukur berasaskan standard.

• Standard digubal dahulu sebelum instrumen dibina.

Page 27: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 27

STANDARD TINGGI KUALITI PENDIDIKAN (STKP)

Page 28: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SEKOLAH)

Page 29: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 29

7.3 Perbezaan 3: Perincian KandunganSTKP SKPM-Sekolah

8 Imperatif

4 Dimensi

16 Elemen Pernyataan Standard

12 Elemen Pernyataan Standard

5 DimensiTidak menggunakan

konsep Imperatif

7.4 Perbezaan 4: Perbezaan Standard Mengikut Sekolah

Penarafan Kendiri Sekolah (PKS) membezakan ukuran standard pencapaian akademik antara Sekolah Menengah Berasrama Penuh dan Sekolah Menengah Sains (SBP/SMS) dengan Sekolah Menengah Harian

STKP SKPM-Sekolah

Tidak membezakan standard pencapaian akademik

antara SBP/SMS dengan Sekolah Menengah Harian

Page 30: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 30

7.5 Perbezaan 5 : Skor Penarafan Sekolah

TAHAP% SKOR

SKPM-Sekolah

6

90 – 100

5

4

3

2

96 - 100

90 – 95

70 – 89

1

GEMILANG7

TARAF % SKOR STKP

CEMERLANG

HARAPAN

SEDERHANA

LEMAH

SANGAT LEMAH

LAMPAU LEMAH

80 – 89

70 – 79

50 – 6950 – 69

30 – 49 35 – 49

10 – 29 25 – 34

0 – 9 0 – 24

Page 31: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 31

8.0 DOKUMEN SKPM-Sekolah

8.1 SKPM1 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah)- Pernyataan Standard

8.2 SKPM2 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah)- Instrumen Pemastian Standard (IPS)

8.3 SKPM 3 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Panduan Rancangan Pemajuan Sekolah (RPS)

Page 32: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 32

8.0 DOKUMEN SKPM-Sekolah

Dokumen ini memperihalkan 12 elemen SKPM-Sekolahyang perlu berlaku dan diamalkan di sekolah sebagai asas untuk mengupayakan sekolah menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memberi penekanan kepada pembangunan potensi individu murid. Elemen-elemen tersebut dikelompokkan ke dalam empat dimensi seperti yang berikut:

DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN

8.1 SKPM1 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah)- Pernyataan Standard

Elemen 2 : Kepimpinan

Elemen 1 : Visi dan Misi

Page 33: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 33

8.1 SKPM1 : Elemen SKPM-Sekolah

Elemen 4 : Perancangan

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI

Elemen 9 : Pengajaran dan Pembelajaran

Elemen 10 : Pembangunan Sahsiah Murid

Elemen 8 : Pengurusan Program Kurikulum, Kokurikulum, dan Hal Ehwal Murid

Elemen 5 : Iklim Elemen 6 : Pengurusan dan Pembangunan Sumber Elemen 7 : Pengurusan Maklumat

Elemen 11 : Penilaian Pencapaian Murid

DIMENSI IV : KEMENJADIAN MURID

Elemen 12 : Kemenjadian Murid Dalam Akademik, Kokurikulum, dan Sahsiah

Elemen 3 : Struktur Organisasi

Page 34: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 34

8.0 DOKUMEN SKPM-Sekolah

Instrumen Pemastian Standard (IPS) akan digunakan oleh• Nazir Sekolah semasa menjalankan pemeriksaan di sekolah. • Pihak sekolah pula hendaklah menggunakan instrumen ini untuk melakukan penarafan kendiri. • Agensi lain di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) seperti Jabatan dan Bahagian KPM, JPN, PPB/D juga boleh menggunakan instrumen ini ketika melaksanakan pemantauan dan penyeliaan di sekolah.

IPS dibina berdasarkan Pernyataan Standard (SKPM1). Untuk tujuan penilaian sekolah, elemen-elemen yang dinyatakan di dalam SKPM1 dinilai dan pencapaian sekolah akan dinyatakan sebagai peratus skor dengan wajaran seperti yang berikut:

8.2 SKPM2 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah)- Instrumen Pemastian Standard (IPS)

Page 35: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 35

8.2 Wajaran Dimensi dan Elemen SKPM-Sekolah

Elemen 4 : Perancangan

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI

Elemen 9 : Pengajaran dan Pembelajaran

Elemen 10 : Pembangunan Sahsiah Murid

Elemen 8 : Pengurusan Program Kurikulum, Kokurikulum, dan Hal Ehwal Murid

Elemen 5 : Iklim Elemen 6 : Pengurusan dan Pembangunan Sumber

Elemen 7 : Pengurusan Maklumat

Elemen 11 : Penilaian Pencapaian Murid

DIMENSI IV : KEMENJADIAN MURID Elemen 12 : Kemenjadian Murid Dalam Akademik, Kokurikulum, dan Sahsiah

DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN Elemen 1 : Visi dan Misi Elemen 2 : Kepimpinan

Elemen 3 : Struktur Organisasi

10 %3 %7 %

30 %6 %6 %6 %6 %

6 %

45 %

15 %

20 %

5 %5 %

15 %

15 %

JUMLAH 100 %

Page 36: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 36

8.0 DOKUMEN SKPM-Sekolah

Berdasarkan • Keputusan Penarafan Kendiri Sekolah, atau • Keputusan pemeriksaan Nazir Sekolah menggunakan SKPM2 (Instrumen Pemastian Standard), sekolah akan mengetahui - kekuatannya serta

- aspek-aspek yang masih lemah dan perlu ditambahbaik atau dimajukan. Dokumen RPS (SKPM3) ini memberi panduan untuk sekolah melaksanakan langkah-langkah penambahbaikan dengan menyedia dan seterusnya melaksanakan Rancangan Pemajuan Sekolah (RPS).

8.3 SKPM 3 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Panduan Rancangan Pemajuan Sekolah (RPS)

Page 37: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

8.3: RANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH (RPS) – SATU PROSES PEMAJUAN BERTERUSAN

6. Menyediakan

Pelan Strategik, Pelan Taktikal

dan Pelan Operasi

5. Menjana Strategi

7.Melaksanakan Pelan Operasi

Data Luaran Sekolah

• Politik• Sosial• Ekonomi• Teknologi• Perundangan

1.

KESEDIAAN

SEKOLAH

SKPM

2. Mengumpul

Data

3. Menganalisis

Data

3. 1Memproses

Data

3.2 Menganalisis

Data dan Maklumat

3.3 Mendokumen

Data dan Maklumat

8.Kawal Selia

4.Visi, Misidan

Matlamat

Data Dalaman Sekolah:

• Kemudahan Asas• Keperluan Asas• Sumber Manusia• Kewangan• Budaya Sekolah

10.Penambah

baikan

9.Penilaian

dan Analisis

Kelompangan

Page 38: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 38

9.0 STRATEGI PELAKSANAAN SKPM-Sekolah

SKPM-Sekolah telah digubal oleh JNS dengan melibatkan pegawai dari Bahagian KPM, JPN, PPD, Pengetua dan Guru Besarserta guru dari semua jenis sekolah.

9.1 Penggubalan SKPM-Sekolah

Page 39: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 39

9.0 STRATEGI PELAKSANAAN SKPM-Sekolah

9.2.1 Pelaksanaan SKPM-Sekolah secara rintis kali pertama telah dilakukan semasa JNS membuat penilaian sekolah calon Anugerah Kualiti Menteri Pendidikan (AKMP) 2003 pada bulan Ogos dan September 2003. Semasa pelaksanaan rintis ini, maklum balas yang diperoleh telah digunakan untuk memperbaiki dan mengemaskini deraf SKPM-Sekolah

9.2 Pelaksanaan Rintis SKPM-Sekolah

Page 40: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 40

9.0 STRATEGI PELAKSANAAN SKPM-Sekolah

9.2.2 Pelaksanaan secara rintis kali kedua akan dilaksanakan di seluruh negara pada bulan Oktober 2003 yang akan melibatkan sebanyak 280 buah sekolah seperti berikut

9.2 Pelaksanaan Rintis

SK SMK SJKC SJKT Jumlah

60 % 20 % 10 % 10 % 100 %

168 56 28 28 280Luar

BandarBandar Luar

BandarBandar Luar

BandarBandar Luar

BandarBandar Luar

BandarBandar

40 % 20 % 12 % 8 % 6 % 4 % 6 % 4 % 64 % 36 %

112 56 34 22 17 11 17 11 180 100

Page 41: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 41

PERANCANGANPELAKSANAAN SKPM-Sekolah

DI SEKOLAH-SEKOLAH 2004

Page 42: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 42

1. MENGKAJI SEMULA STKP (JK Mengkaji Semula STKP)

2. MENGOLAH SEMULA STKP - MENGGUBAL SKPM

3. MENYEMAK DAN MENGEMAS KINI SKPM

JAN - MAC 2003

APR – JUL03

OGOS 03

JNS, 31 AJKT

JNS

JNS KPM,SHAH ALAM

JNS KPM

JNS

AJKT

KOTA BHARU

SHAH ALAM

4. MENYEDIAKAN PELAN PELAKSANAAN SKPM

OGOS 03

JNS JNS

5. MEMOHON PERSETUJUAN KPPM

SEPT 03

SEPT - OKT 03

KNS MPP KPPM

PEJABAT YB MENTERI

KNS

1.PHP + PPD2.PPPN + PPD3.MESY.KHAS

7. MAKLUMAN KEPADA PENGARAH BAHAGIAN KPM & JPN

SEPT - OKT 03

JNS

6. MEMOHON PERSETUJUAN YB MENTERI DAN CETAK

AKTIVITI TARIKH PELAKSANA TEMPAT

Page 43: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 43

8. MAKLUMAN KEPADA PPD/PPB

9. PELAKSANAAN RINTIS (TEST MARKET & PRODUCT)

10. MELAKU LARIS SKPM KE SEKOLAH, PKS

SEP 03

OKT 03

OKT-NOV2003

JNS

AJKT, SEMUA NAZIR

1. PHP+PPD2. PPPN +PPD3. MESY.KHAS

280 SEKOLAH

• JNS• JPN, PPD

SEKOLAH

11. PENJAJARAN SEMULA SKPM DAN PERCETAKAN

NOV-DIS 03

AJKT JNS KPM

12. PELAKSANAAN PENUH SKPM NAZIR MEMBIMBING SEKOLAH

JAN 04

NOV 03 (R)FEB 04 (B)

• JNS, SEKOLAH• JPN, PPD

SEKOLAH

JNS• SEKOLAH

• JNS

SEKOLAH14. KEPUTUSAN PKS DAN PELAN PEMAJUAN SEKOLAH

DIS 03 (R)MAC 04 (B)

• SEKOLAH • JPN, PPD/B

13. SEKOLAH MELAKSANAKAN PENARAFAN KENDIRI

15. MAKLUMAN KEPADA KPPMFEB 04(P)MEI 04 (B)

JNSPEJABAT

KPPM

TEMPATPELAKSANA TARIKHAKTIVITI

Page 44: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 44

16. LAPORAN KEPADA YB MENTERI

17. MAKLUMAN KEPUTUSAN PKS KPD BHG, JPN, PPD

18. PEMERIKSAAN RPS DAN IMPAK SKPM

FEB 04(R)MEI 04(B)

APR 04(R)JUN 04(B)

JUN 04(R)JUL 04

• KNS

• JNS• JPN

PEJABAT YB MENTERI

1.PHP + PPD2.PPPN + PPD

• JNS• JPN, PPD

SEKOLAH

19. ANALISIS IMPAK SKPMOGOS

04 JNS JNS

20. MAKLUMAN IMPAK SKPM KEPADA KPPM

OKT04

NOV 04

KNS PEJABAT

KPPM

PEJABAT YB MENTERI

KNS21. LAPORAN IMPAK SKPM KEPADA YB MENTERI

22. MAKLUMAN IMPAK SKPM KPD BHG, JPN, PPD

DIS 04

JNS1.PHP + PPD2.PPPN +PPD

AKTIVITI TARIKH PELAKSANA TEMPAT

Page 45: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 45

CARTA ALIRANPELAKSANAAN SKPM-Sekolah

DI SEKOLAH

Page 46: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 46

Penambahbaikan berterusan / Tamat

Sekolah mengkaji dan memahami semua dokumen SKPM1, SKPM2 dan SKPM3

Sekolah menerima dokumen SKPM SKPM1, SKPM2, dan SKPM3

2

Sekolah melaksanakan Penarafan Kendiri Menggunakan SKPM2

Sekolah melaksanakan RPS berpandukan Keputusan PKS menggunakan SKPM3

Sekolah memutuskan keputusan PKS

Sekolah memaklumkan keputusan PKS kepada JNS Negeri, JPN, PPD/B

Sekolah mendokumenkan keputusan PKS

Sekolah membina RPS untuk menambahbaik sekolah dan menubuh Pasukan AKD (PAKD)

Sekolah membentuk Jawatankuasa SKPM

Sekolah / PAKD menilai/mengaudit RPS

JNS, Sekolah

Okt-Dis03

JNS, Sekolah

Guru Besar/ Pengetua

JK SKPM /Sekolah

JK PKS /Sekolah

JK PKS

Guru Besar /Pengetua

JK PKS

JK RPS

JK RPS/PAKD

Dis 03

Dis 03

Jan 04

Mulai Feb 04

Jan 04

Feb 04

Feb 04

Jun–Dis 04

Feb 04

3

4

7

5

8

9

10

1211

1

PROSES TINDAKAN MASA

CARTA ALIRAN PROSES PELAKSANAAN SKPM-Sekolah DI SEKOLAH

6

Page 47: PROFESIONALISME GURU- PENGGUBALAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

ss/jns/2003 47

PERLUASAN SKPM

2004STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SEKOLAH)

[SKPM-Sekolah]

2005STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (MATRIKULASI)

[SKPM-Matrikulasi]

2006STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

(MAKTAB PERGURUAN)[SKPM-Maktab Perguruan]

2007STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

(KOLEJ KOMUNITI)[SKPM-Kolej Komuniti]