Top Banner

of 20

Prirucnik vozila

Jul 05, 2018

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 8/16/2019 Prirucnik vozila

  1/20

  1

  5

  3. GLAVNI DIJELOVI MOTORA SUI

  Glavni dijelovi motora sui, koji neposredno i posredno ucestvuju u formiranju radnog

   prostora, dijele se na:

  -  pokretne i

  - nepokretne dijelove

   Na slici 3.1 prikazani su glavni dijelovi motora sui.

  1 - poklopac motora; - glava motora; 3 - vijci za vezanje glave i !loka motora; " - !lok motora sagornjim dijelom motorske kucice; 5 - poklopac - gnijezdo lezaja radilice; # - donji dio motorske

  kucice $karter%; & - zaptivka izmedu !loka i glave motora; ' - klipna grupa; ( - klipnjaca; 1) -

  koljenasto vratilo $radilica%; 11 - kontrateg; 1- velika pesnica klipnjace; 13 - zamajac sa zupcastim

  vijencem; 1" - zupcanik za pogon razvodnog me*anizma

  Sl. 3.1 Glavni dijelovi motora

  1)

  13

  1"1

 • 8/16/2019 Prirucnik vozila

  2/20

  1

  #

  +ret*odne grupe dijelova sacinjavaju:

  a% +okretni dijelovi:

  - klipna grupa $klip, klipni prstenovi, osovinica i osiguraci% $'%,

  - klipnjaca $(% sa velikom pesnicom $1% i kliznim lezajevima u maloj i velikoj pesnici klipnjace i

  - koljensto vratilo $radilica% $1)% sa kontrategovima $11%, zamajcem sa zupcastim

  vijencem $13% i zupcanikom za pogon razvodnog me*anizma $1"%.

   !%  Nepokretni dijelovi:

  -  poklopac cilindarske glave $1%,

  - cilindarska glava $% sa zavrtnjevima $3% za njeno pricvrscenje za !lok,

  -  !lok motora $"%,

  - zaptivka izmedu !loka i glave motora $&%,

  - donja polutka gnijezda glavnog lezaja $5% $poklopac% i

  - korito motora $karter% $#%.

  nastavku ce !iti date osnove informacije o glavnim dijelovima motora

  3.1 Pokretni dijelovi otor!

  +okretni dijelovi su prikazani na slici 3.1 $pozicije: ', (, 1), 11, 1, 13 i 1"%, a na slici 3.

  dati su djelovi krivajnog me*anizma !ez radilice i njoj pripadajuci* elemenata.

  - osigurac; - osovinica;

  3 - klizni lezaj u maloj pesnici klipnjace;

  ", 5 - kompresioni klipni prstenovi $karike%; # - uljni

  klipni prsten $karika%; & - klip;' - klipnjaca; ( - osigurac;

  1) - zavrtanj;

  - klizni dvodijelni lezaj u velikoj pesnici;

  1 - poklopac velike pesnice,

  13 - mala pesnica klipnjace

  Sl. 3." +okretni dijelovi motora $klipna grupa i klipnjaca%

 • 8/16/2019 Prirucnik vozila

  3/20

  1

  &

  #li$

  snovni zadaci klipa su:

  - da prenosi sile gasova na radilicu motora,

  - da ucestvuje u kruznom procesu motora, a kod dvotaktni* motora da ucestvuje i uizmjeni radne materije,

  - da istovremeno pri*vata velike promjene pritiska i temperature,

  - da pomaze pri zaptivanju radnog prostora,

  - kod manji* i srednji* motora da ima ulogu ukrsne glave,

  - da prima inercione sile od karika,

  - da vrsi odvodenje odredene kolicine toplote da se ne !i prekoracila najveca

  dozvoljena temperatura dijelova klipa,

  - da ima *a!anje u razumnim granicama i

  - da se pomocu njega utjece na smanjenje specificne potrosnje goriva i smanjenje

  emisije zagadujuci* materijala u produktima izgaranja.

  /lipovi se izraduju najcesce od legura aluminija. 0o su u prvom redu legure:

  - l 2i 5 u Ni

  - l 2i 1 u Ni

  - l 2i 1' u Ni

  - l 2i 1 u Ni

  koje pored osnovnog elementa aluminija $l% sadrze silicij $2i%, !akar $u% i nikl $Ni%.

  +ored legura l, za klipove se koriste i sivo liveno gvozde i nodularni sivi liv.

  snovne prednosti legura l su:

  - male inercione sile i

  - do!ar prenos toplote.

  4ose strane legura l su:

  - veliki koeficijent toplotnog sirenja i

  - opadanje me*anicki* oso!ina sa porastom temperature.

  cilju odrzavanja nivoa temperatura na klipu, vrlo cesto se uvodi i dodatno *ladenjeklipa prskanjem ulja $slika 3.3%. Na slici 3.3 a% prikazano je konstruktivno rjesenje za

  dodatno prskanje ulja sa unutarnje strane cela klipa, a na slici 3.3 !1% i !% konstruktivno

  rjesenje za prskanje ulja sa njegovim zadrzavanjem na klipu. +ored ovi* rjesenja, klipovi

  se rade i kao dvodijelni, slika 3." a% i !%, gdje je gornji dio klipa od vatrootpornog celika,

  a donji od legure l, a na slici 3." c%, termicki najoptereceniji dio klipa o!lozen je

  keramikom, koja sluzi kao odlican toplotni izolator.

 • 8/16/2019 Prirucnik vozila

  4/20

  1

  '

  O%ovini&! kli$!

  snovni zadatak osovinice klipa je da ostvari zglo!nu vezu klipa s klipnjacom. Najcesce

  se koriste tzv. plivajuce osovinice, koje slo!odno plivaju u maloj pesnici klipnjace i

  usicama klipa. +ostoje i druge konstruktivne varijante, koje ce !iti prikazane u dijelu gdjese razmatra klipnjaca. !lici osovinice klipa prikazani su na slici 3.5. Na slici 3.5 a% dat

   je o!lik, koji se najcesce koristi kod cetvorotaktni* motora a na slici 3.5 !% je prikazana

  osovinica za dvotaktne motore. !og smanjenja mase, a zadrzavanja krutosti susrecu se i

  osovinice kao na slici 3.5 c% i d%. Na slici 3.5 e% data je osovinica koja se pricvrscuje za

  klipnjacu. zgled !ocni* osiguraca osovinice vidi se na slici 3.#.

  Sl. 3.3 6azlicitevarijante dodatnog*ladenja klipa

   !%

   !%

  Sl. 3.' 7vodijelni klip a% i !% i klip sa keramickim umetkom c%

 • 8/16/2019 Prirucnik vozila

  5/20

 • 8/16/2019 Prirucnik vozila

  6/20

  zgled radilice, sa elementima koji se na njoj nalaze, dat je na slici 3.(.

  d)

  f %

  e)

  *) +)

  4egenda:

  a% pravougaona karika !% minutna karika $3)8 do 5)8 nagi!%

  c% jednostrano trapezna karika

  d% dvostrano trapezna karika

  e% karika sa odsjecenim gornjim

  ru!om

  f% reverzivno - torziona karika

  g% normalna !alicna karika

  *% asimetricno !alicna karika

  i% asimetricno !alicna karika

  rasterecena po pritisku

  Sl. 3., /onstruktivni o!lici kompresioni* klipni* prstenova $karika%

  ljne karike najcesce imaju izgled kao na slici 3.'.

  I- i

  !) b) &)

  d)

  9

  e)fr 

  f)

  Sl. 3./ /onstruktivni o!lici uljni

  4egenda:

  a% uljna karika sa nosom

   !% uljna karika sa kanalom

  c% uljna karika sa torzionim

  djelovanjem

  d% uljna karika sa forsiranim

  struganjem ulja

  e% fleks uljna karika

  f%

 • 8/16/2019 Prirucnik vozila

  7/20

  1- prigusivac torzioni* oscilacija $+0%, 18 - mjesto montaze +0, - remenica za pogon pumpe i

  ventilatora, 8 - mjesto montaze remenice, 3 - zupcanik za pogon !regastog vratila, 38 - mjesto

  montaze zupcanika, " - glavni rukavac, 5 - ramena, # - kanal za ulje, & - protutegovi, ' - leteci

  rukavac, ( - priru!nica, 1) - zupcasti vijenac, 11 - zamajac, 1 - frikciona povrsina na zamajcu, 13 -

  otvor za centriranje, 1", 15 - mjesto zaptivanja krajeva radilice

  Sl. 3.0 zgled $a% i skica $!% elemenata grupe koljenastog vratil!

  >fektivna snaga motora $+e%, odnosno odgovarajuci o!rtni moment $?e% i !roj o!rtaja

  motora $n% se prenose od zamajca $11% na spojnicu i mjenjac.

  6adilica se najcesce izraduje kovanjem $slika 3.1)%, a u novije vrijeme sve cesce livenjemza manje motore.

 • 8/16/2019 Prirucnik vozila

  8/20

  6adilice se izraduju od celika za po!oljsanje. Najcesci materijali su:

  - za male i malo opterecene motore: 1531 i 1&31,

  - za vozilske manje optercene oto i dizel motore: 313) i 33),

  - za vise opterecene dizel motore: 3'3) i "&3,

  - za najopterecenije dizel motore 5"3).

   Na radilici motora, na mjestu izlaza snage od motora, montira se zamajac. amajac motora

   je u stvari ploca odredenog konstruktivnog o!lika $zavisno od raspolozivog ugrad!enog

   prostora% koja se montira na kraju radilice na mjestu izlaza snage. 2luzi da u odredenom

  trenutku preuzme visak rada od motora, a u nekom drugom momentu da taj visak rada

   preda, sve u cilju o!ez!jedenja sto ravnomjerije !rzine o!rtanja motora. a sva vozila se

  o!icno propisuje stepen neravnomjernosti o!rtanja motora, a sam zamajac se definira sa

   parametrima tezine i zamajnog momenta. +ored osnovne uloge zamajac se koristi i za

  ugradnju zupcastog vijenca za startovanje motora. Na njega se takoder ugraduje i spojnica

  za prenos o!rtnog momenta na radnu masinu

  #li$nj!&!

  /lipnjaca je element koji povezuje klip i radilicu motora i vrsi pretvaranje pravolinijskog

  kretanja klipa u kruzno kretanje radilice. 2astoji se od male pesnice, tijela i velike pesnice

  klipnjace sa poklopcem velike pesnice. maloj pesnici nalazi se jednodijelni klizni lezaj, a

  u velikoj pesnici dvodijelni klizni lezaj. zgled klipnjace sa ravno razrezanom i koso

  razrezanom velikom pesnicom dat je na slici 3.11. +rednost se daje klipnjacama sa koso

  razrezanom velikom pesnicom, z!og mogucnosti lakse demontaze klipa i klipnjace $!ez

  vadenja radilice sa motora%. !og velike odgovornosti klipnjace u radu motora, mora se

  o!ez!ijediti njena visoka krutost uz minimalnultezinu.

  /lipnjace se rade uglavnom kovanjem od visoko legirani* celika za po!oljsanje.

  glavnom su to *rom-moli!den celici $"&3) "&33%.

  3." O%novni ne$okretni dijelovi otor!

  o!icajene konstrukcione forme gradnje nepokretni* dijelova motora prikazane su na slici

  Ravno rasjecena velika pesnica

  Koso rasjecena velika pesnica

  +ored najcesci* formi klipnjaca prikazani* na slici 3.11 postoje i drugi o!lici klipnjaca,

  zavisno od tipa motora. Neke od ti* klipnjaca prikazane sun a slici 3.1.

  klipnjace za: a,! linijski motori; c, d @ motori; e zvjezda motori Sl. 3.1" 6azni o!lici

  klipnjaca

 • 8/16/2019 Prirucnik vozila

  9/20

  3.13. 0o su:

  - tunelska gradnja $, slika 3.13%

  - gradnja !lok-karter $, , slika 3.13%

  - gradnja !lok-glava $@, slika 3.13%

  - gradnja !lok motora veliki* snaga $@, slika 3.13%

  snovni nepokretni dijelovi motora su :

  -  !lok motora $!, slika 3.13%

  - cilindarska glava $a, slika 3.13%

  - gornji dio motorske kucice $c1, slika 3.13%

  - donji dio motorske kucice $c, slika 3.13%

 • 8/16/2019 Prirucnik vozila

  10/20

  lok otor!

 • 8/16/2019 Prirucnik vozila

  11/20

  1 - cilindarska ko2uljica; - prostor za tecnost za *ladenje; 3 - !lok motora

  Sl. 3.14 ?okre cilindarske ko2uljice $sklop a% i razliciti konstruktivni detalji !%, c% i d%%

  6jesenje sa mokrim cilindarksim kosuljicama najcesce se susrece u praksi. +ostoji

  mogucnost zamjene cilindarski* ko2uljica pojedinacno. !ez!jeduje se do!ro *ladenje.

  /od ovog konstruktivnog rje2enja postoji opasnost od pojave kavitacije

  ako dode do znacajnijeg smanjenja de!ljine zida

  ko2uljice $'k %.

  ilindarske ko2uljice se rade od sivog liva. /lizna staza kosuljice se oplemenjuje z!og

  &) S+e &ilind!r%ke ko%lji&e

  2u*a cilindarska ko2uljica sa !lokom data je na slici 3.1&. /oriste se uglavnom u 27-u.

  k

  Sl. 3.15 4iveni !lok linijskogcetvorodlindrinog motora sa mokrim

  kosuljicama

  a)

  3

  1

  osiguranje jsa |naleganjem

  honovano

  bruseno

  b)

  bruseno

  honovano

  osiguranjesaprstenom

  c)

  1 - cilindarska kosuljica; - prostor za tecnost za *ladenje; 3 - !lok motora

  Sl. 3.1, 2u*a cilindarska kosuljica $sklop a% i razliciti konstruktivni detalji !% i c%%

  va konstrukcija ima do!ru krutost i kompaktnost, ali ima nesto losije *ladenje. 2ama

  kosuljica se radi od kvalitetni* materijala. 7osta joj je otezana montaza i demontaza.

   Nakon montaze kosuljica se podvrgava zavrsnoj o!radi unutarnjeklizne staze.

  d) 6r!&no +l!dene &ilind!r%k& ko%lji&e

  racno *ladena cilindarska kosuljica ima izgled kao na slici 3.1'. Na se!i ima re!ra, koja

   povecavaju intenzitet *ladenja. /oristi se najcesce kod motora za motocikle gdje je

  nastrujavanje zraka za *ladenje prirodno, a kod vozilski* motora mora !iti o!ez!ijeden

   pose!an sistem nastrujavanja zraka $ventilator, usmjerivaci zraka, itd.%.

 • 8/16/2019 Prirucnik vozila

  12/20

 • 8/16/2019 Prirucnik vozila

  13/20

  Motor%k! k&i&! (k!rter)

  /onstrukcija kartera zavisi u najvecoj mjeri od nacina ulezistenja koljenastog vratila.

  /od tunelske gradnje, koja posjeduje najvecu krutost, motorska kucica je izjedna, a

  koljenasto vratilo se pri montazi mora pomjerati aksijalno, sto je kod visecilindricni*

  motora veoma komplicirano. /od motora za pogon motorni* vozila karter je dvodijelan,

   pri cemu je gornji dio izliven sa cilindarskim !lokom. 7onji dio kartera sluzi kao uljno

  korito i o!icno je presovan od lima de!ljine 1 do 1,5 mm $slika 3.1 a% i !%% i preko

   priru!nice ojacane spolja po cijeloj duzini jacom limenom trakom pricvrscen za gornji

  dio kartera preko zaptivaca $%. /od

  1 zaptivac glave, glava, 3 zaptivac poklopca, " poklopac Sl. 3."8 Glava

  motora sa poklopcem

   !%

  a%

  1 - karter, - zaptivka

  Sl. 3."1 +rostorni izgled presovani* uljni* korita $kartera% dvije razlicite izved!e

 • 8/16/2019 Prirucnik vozila

  14/20

  neki* motora donji dio kartera je

  odliven od livenog gvozda ili

  aluminijske legure, pri cemu je kod

  vozilski* motora cesto ore!ren izvana,cime se pospjesuje *ladenje ulja, koje

  se tu sliva. Na slici 3. data je jedna

  izved!a livenog kartera motora.

  Sl. 3."" 4iveni karter motora sa zaptivkom

  1 karter, cep za ispustanje ulja,3 zaptivka

 • 8/16/2019 Prirucnik vozila

  15/20

  3)

 • 8/16/2019 Prirucnik vozila

  16/20

  3

  1

  '. OPREMA MOTORA

  !) R!9vodni e+!ni9! otor! %i

  6azvodni me*anizam motora ucestvuje direktno u formiranju procesa u motoru

  $punjenje zraka, odstranjivanje izduvni* gasova% i kao zase!an sistem, !it ce detaljno

  o!jasnjen u sklopu ovog kursa.

  snovni zadaci razvodnog me*anizma su:

  - o!ez!jedenje punjenja cilindra sa svjezom smjesom ili sa zrakom, saoptimalnim stepenom punjenja;

  - omogucenje odstranjivanja izduvni* gasova sto je moguce !olje $mali

  koeficijenat zaostali* gasova%;

  - zaptivanje pomocu ventila kompresionog prostora u vrijeme vrsenja kompresije,

  izgaranja i ekspanzije.

  7a !i ukupan efekat punjenja i praznjenja !io sto optimalniji, moraju se meduso!no

  uskladiti dimenzije klipa $7k %, precnici ventila, maksimalni *od ventila, o!lik kanala u

  glavi za usis i izduv, kao i dimenzije dovodni* cijevi van glave motora.

  snovni elementi razvodnog me*anizma dati su na slici ".1 gdje je prikazan jedan

  razvodni me*anizam sa visecim ventilom i !regastim vratilom u !loku motora. +olozaj

  ventila s o!zirom na cilindar zavisi od prostora izgaranja, tipa motora $oto, dizel% i od

  stepena kompresije. praksi se susrecu varijante stojeci* ventila

  $slika ". a%% i viseci* ventila $slika ". !% i c%% sa !regastim vratilom u !loku motora.

  +ored !regastog vratila u !loku motora, vrlo cesto se !regasto vratilo nalazi u glavi

 • 8/16/2019 Prirucnik vozila

  17/20

  motora. /onstruktivne izved!e ovog rjesenja date su na slici ".3 a%,

   !% i c%.

  '(1)

  1

  15

  1 - !regasto vratilo,

  - osnovni krug,3 - !rijeg,

  " - podizac,

  5 - sipka podizaca,

  # - klackalica,

  & - drzac opruge,

  ' - osigurac,

  ( - vanjska opruga,

  1) - unutarnja

  opruga,

  11 - vodica ventila,

  1 - tijelo ventila,

  13 - glava ventila

  $pecurka%,

  1" - sjediste ventila,

  15 - ulozak sjedista

  ventilaSl. '.1 snovni elementi razvodnog me*anizma

  i i

  &)

  Sl. '." /onstrukcije razvodnog me*anizma sa !regastim vratilom u !loku motora

 • 8/16/2019 Prirucnik vozila

  18/20

  7etaljnija izved!a ugradnje ventila vidi se na slici ".", gdje su uo!icajene dvije opruge po

  ventilu, jedna desnog smijera, a druga lijevog smijera, kako !i se povecala

  sigurnost rada ventila u slucaju da jedna od

  opruga pukne. @entili se !iraju po

  mogucnosti, sa sto vecim precnikom glave

  $pecurke%, uz uslov da su usisni ventili veci

  za 1) )A od izduvni*,

   jer kod posljednji* gasovi sa relativnovisokim natpritiskom !rzo izlaze.

  o!icajena !rzina istjecanja ili utjecanja

   pored ventila krece se u granicama #) B 15)

  mCs. Dod ventila se !ira tako da ne !ude

  veci od jedne cetvrtine precnika glave

  ventila, z!og toga sto je protok uglavnom

  ogranicen presjekom kanala u glavi $za

  otvoreni ventil%. /od iz!ora dimenzija

  ventila pose!no se vodi racina o

  aerodinamickim otporima koji rastu sa

  kvadratom !rzine strujanja. zved!e razvodnog me*anizma razlikuju se i po !roju ventila

   po jednom cilindru. 0ako se sada susrecu konstrukcije sa:

  - dva ventila $jedan usisni, jedan izduvni%,

  - tri ventila $dva usina, jedan izduvni%,

  - cetiri ventila $dva usisna, dva izduvna%,

  -  pet ventila $tri usisna, dva izduvna%.

  Sl. '.3 /onstrukcije razvodnog me*anizma sa !regastim vratilom u glavi motora

  ventil

  sjediste ventila

  Sl. '.' 2kica ugradnje ventila

  -drzac opruge

  osigurac

  ^zaptivac vodica

  ventila -opruga

  ventila vodica

  ventila

 • 8/16/2019 Prirucnik vozila

  19/20

  2) In%t!l!&ij! 9! +l!denje

  motorima sa unutarnjim izgaranjem se samo dio, u toku izgaranja, oslo!odene toplote

   pretvara u me*anicku energiju. natan dio toplote odvodi se od motora, i to:

  a% izduvnim gasovima, prilikom praznjenja cilindra,

   !%  prenosom toplote konvekcijom

  - najvecim dijelom na okolni zrak direktno ili indirektno putem ras*ladnog medija,

  - manjim dijelom preko ulja za podmazivanje i

  c% zracenjem toplote u okolinu.

  nstalacija za *ladenje je sistem meduso!no funkcionalno povezani* agregata, cjevovoda,

  instrumenata, regulacioni* i signalni* elemenata, koji tre!aju, konvektnim prenosom

  toplote na okolni zrak, o!ez!ijediti odgovarajuci sta!ilan toplotni rezim motora u svim

  uslovima rada $opterecenje, !roj o!rtaja, stanje okolne atmosfere%.

   Nepravilan rad instalacije za *ladenje, tj. nedovoljno ili prekomjerno odvodenje toplote,

  utjecu na parametre termodinamickog ciklusa, na stvaranje i zapaljenje smjese goriva i

  zraka, na !rzinu izgaranja, na stepen punjenja, me*anicki stepen iskoristenja, pa i na

  emisiju zagadujucu* materija u izduvu.

   Navedeni faktori, u prvom redu, utjecu na ekonomicnost i snagu motora, na opste i

  lokalno-toplotno opterecenje motorski* dijelova na nji*ovo trosenje i vijek trajanja. Niz

  ovi* faktora moze dovesti do trajnog ostecenja pojedini* vitalni* dijelova motora i

   potpunog prekida rada.

   Na osnovu naprijed navedenog mogu ukratko formirati slijedeci osnovni zadaci instalacije

  za *ladenje:- da se motorski dijelovi ravnomjerno i intenzivno *lade, u cilju iz!jegavanja

  formiranja lokalni* termicki* preopterecenja i odrzavanja pravilni* zazora

  izmedu pokretni* dijelova,

  - da se temperatura motorski* dijelova odrzava u granicama koje ne ugrozavaju

  me*anicke oso!ine materijala i

  - da se *ladenjem o!ez!jeduje takva temperatura ulja za podmazivanje, koja ce !iti

   pogodna s o!zirom na viskozitet i ostale fizicko-*emijske oso!ine ulja.

  nastavku ce se ukazati na neke specificnosti u konstrukciji instalacija za *ladenje

  motora sa unutarnjim izgaranjem, koje nastaju kao posljedica za*tjeva za velikom

  efikasnoscu *ladenja, kompaktnoscu instalacija, relativno niskom cijenom i sl. zuzev

  neki* nacelni* napomena nece se ulaziti u detalje teorije prenosa toplote, termo i

  *idrodinamickog proracuna izmjenjivaca toplote i drugi* elemenata instalacije.

 • 8/16/2019 Prirucnik vozila

  20/20

  2 o!zirom na ras*ladno sredstvo na koje se direktno prenosi toplota sa vruci* dijelova

  motora, instalacije za *ladenje se dijele na

  a% instalacije za *ladenje tecnoscu, koje imaju danas najsiru primjenu kod !rzo*odi*

  motora za cestovna vozila, za lokomotivske motore srednje !rzo*odosti, kao i za

  sporo*odne !rodske i sta!ilne motore; kao tecnost za *ladenje najcesce se

  upotre!ljava voda, glikol, antifiriz i druge tecnosti $sa raznim komercijalnim

  nazivima%, koje tre!aju imati sto visu temperaturu kljucanja i sto nizu

  temperaturu smrzavanja i

   !% instalacije sa zracnim *ladenjem, koje se vrlo cesto koriste na zrakoplovnim

  motorima, ali i na motorima za automo!ile, kamione, motor-!icikle, a isto tako i

  na sta!ilnim motorima mali* snaga.

  +rema nacinu upotre!e sredstva za *ladenje, instalacije mogu !iti:

  -  protocne, ako se ras*ladno sredstvo poslije upotre!e od!acuje; ove instalacije se

   primjenjuju u slucaju, kada sredstvo za *ladenje stoji na raspolaganju u

  neogranicenoj kolicini $kao npr. morska voda za !rodske motore, voda za motore

  na camcima, zrak kod zracnog *ladenja, rijecna ili jezerska voda za sta!ilne

  motore u termoenergetskim postrojenjima i sl.%;

  - instalacije sa cirkulacijom, kada stanovita kolicina sredstva za *ladenje cirkulira u

  kruznom sistemu. +oslije zagrijavanja u motoru sredstvo za *ladenje se *ladi u

  *ladnjaku $sekundarni sistem: voda zrak, voda voda% i ponovno se vraca u

  motor.

  +rema nacinu ostvarenja cirkulacije, instalacije za *ladenje tecnoscu mogu se podijeliti na

  - instalacije na principu prirodne konvekcije i

  - instalacije sa prinudnom cirkulacijom.

  +ored ove podjele instalacija za *ladenje tecnoscu, instalacije sa prinudnom cirkulacijom

  dijele se na

  - instalacija otvorenog tipa, gdje u instalaciji vlada atmosferski pritisak i

  - instalacije zatvorenog tipa, gdje u instalaciji vlada natpritisak regulisan preko

  ventila na ekspanzionoj posudi. Na ovaj nacin se ostvaruje veca temperatura

  kljucanja tecnosti za *ladenje.

   Najprostiji i najstariji nacin *ladenja tecnoscu je prirodnom konvekcijom

  tzv.termosifonsko *ladenje dato na slici ".5. a vrijeme rada motora tecnost se zagrijava i

  kao toplija struji prema gore, ispunjava gornji rezervoar $%