Top Banner
TEKUĆINE (priprema za nacionalni ispit) 7. Posudom, obujma jedne litre, zagrabimo vodu iz bazena. Gustoća vode u posudi je: A) ovisna o volumenu vode u bazenu, B) veća od gustoće vode u bazenu, C) manja od gustoće vode u bazenu, D) jednaka gustoći vode u bazenu. (ogledni primjer nacionalnoga ispita) 3. Najveći tlak na podlogu čovjek stvara kad: A. leţi, B. sjedi, C. stoji na obje noge, D. stoji na jednoj nozi. (ogledni primjer nacionalnoga ispita) 4. Voda u velikom jezeru i malom bazenu je jednake gustoće. Tlak koji stvara voda na dubini 1 m u malom bazenu je: A. veći od tlaka koji stvara voda u velikom jezeru na dubini 1 m, B. jednak nuli, C. jednak tlaku koji stvara voda u velikom jezeru na dubini 1 m, D. manji od tlaka koji stvara voda u velikom jezeru na dubini 1 m. (ispitni katalog) 5. Graf prikazuje ovisnost hidrostatskog tlaka p o dubini h za četiri tekućine A, B, C i D, različitih gustoća. Tekućina najmanje gustoće prikazana je grafom: (07.) 23. U cijevi se nalazi voda gustoće 1000 kg/m 3 i tekućina nepoznate gustoće. Mjerenja visine stupca vode h 1 i visine stupca nepoznate tekućine h 2 dana su u tablici: Na označenom presjeku A hidrostatski tlak nepoznate tekućine u lijevom kraku jednak je hidrostatskom tlaku vode u desnom kraku cijevi. Srednja vrijednost gustoće nepoznate tekućine iznosi_____. Maksimalna apsolutna pogreška tako odreĎene gustoće iznosi ____. (priprema za nacionalni ispit) 6. Uzgon na tijelo koje je dijelom uronjeno u tekućinu, ovisi o: A) volumenu cijele tekućine B) volumenu posude C) volumenu cijelog tijela D) volumenu uronjenog dijela tijela (ogledni primjer nacionalnoga ispita) 6. Dva tijela jednakih masa, a različitih gustoća potpuno su uronjena u vodu. Gustoća svakog tijela veća je od gustoće vode. Na koje tijelo djeluje veća sila uzgona? A. Iznos sile uzgona na svako od tijela je jednak. B. Veći je iznos sile uzgona na tijelo veće gustoće. C. Veći je iznos sile uzgona na tijelo manje gustoće. D. Na svako od tijela iznos sile uzgona je jednak nuli. (07.) 10. Poznato je da se atmosferski tlak mijenja od dana do dana. Što će se dogoditi s brodićem kad se atmosferski tlak poveća? Brodić će: A. više uroniti u more B. manje uroniti u more C. jednako uroniti u more D. potonuti (ogledni primjer nacionalnoga ispita) 11. Na Mjesecu nema atmosfere. Što bi se dogodilo s balonom napunjenim helijem, kad bismo taj balon ispustili iz ruku blizu površine Mjeseca? A. Odletio bi vertikalno uvis. B. Odletio bi horizontalno. C. Lebdio bi na mjestu gdje bismo ga ispustili. D. Pao bi na površinu Mjeseca.
15

(priprema za nacionalni ispit) 7 - fizika gfp | uz nastavu ... · 7. Temperatura idealnoga plina je 0 °C. Na kojoj će temperaturi obujam plina biti dva puta veći od obujma plina

Aug 29, 2019

Download

Documents

vumien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: (priprema za nacionalni ispit) 7 - fizika gfp | uz nastavu ... · 7. Temperatura idealnoga plina je 0 °C. Na kojoj će temperaturi obujam plina biti dva puta veći od obujma plina

TEKUĆINE

(priprema za nacionalni ispit) 7 Posudom obujma jedne litre zagrabimo vodu iz bazena Gustoća vode u posudi je A) ovisna o volumenu vode u bazenu B) veća od gustoće vode u bazenu C) manja od gustoće vode u bazenu D) jednaka gustoći vode u bazenu (ogledni primjer nacionalnoga ispita) 3 Najveći tlak na podlogu čovjek stvara kad A leţi B sjedi C stoji na obje noge D stoji na jednoj nozi (ogledni primjer nacionalnoga ispita) 4 Voda u velikom jezeru i malom bazenu je jednake gustoće Tlak koji stvara voda na dubini 1 m u malom bazenu je A veći od tlaka koji stvara voda u velikom jezeru na dubini 1 m B jednak nuli C jednak tlaku koji stvara voda u velikom jezeru na dubini 1 m D manji od tlaka koji stvara voda u velikom jezeru na dubini 1 m (ispitni katalog) 5 Graf prikazuje ovisnost hidrostatskog tlaka p o dubini h za četiri tekućine A B C i D različitih gustoća Tekućina najmanje gustoće prikazana je grafom

(07) 23 U cijevi se nalazi voda gustoće 1000 kgm3

i tekućina nepoznate gustoće

Mjerenja visine stupca vode h

1 i visine stupca nepoznate tekućine h

2 dana su u tablici

Na označenom presjeku A hidrostatski tlak nepoznate tekućine u lijevom kraku jednak je hidrostatskom tlaku vode u desnom kraku cijevi Srednja vrijednost gustoće nepoznate tekućine iznosi_____ Maksimalna apsolutna pogreška tako odreĎene gustoće iznosi ____ (priprema za nacionalni ispit) 6 Uzgon na tijelo koje je dijelom uronjeno u tekućinu ovisi o A) volumenu cijele tekućine B) volumenu posude C) volumenu cijelog tijela D) volumenu uronjenog dijela tijela (ogledni primjer nacionalnoga ispita) 6 Dva tijela jednakih masa a različitih gustoća potpuno su uronjena u vodu Gustoća svakog tijela veća je od gustoće vode Na koje tijelo djeluje veća sila uzgona A Iznos sile uzgona na svako od tijela je jednak B Veći je iznos sile uzgona na tijelo veće gustoće C Veći je iznos sile uzgona na tijelo manje gustoće D Na svako od tijela iznos sile uzgona je jednak nuli (07) 10 Poznato je da se atmosferski tlak mijenja od dana do dana Što će se dogoditi s brodićem kad se atmosferski tlak poveća Brodić će A više uroniti u more B manje uroniti u more C jednako uroniti u more D potonuti (ogledni primjer nacionalnoga ispita) 11 Na Mjesecu nema atmosfere Što bi se dogodilo s balonom napunjenim helijem kad bismo taj balon ispustili iz ruku blizu površine Mjeseca A Odletio bi vertikalno uvis B Odletio bi horizontalno C Lebdio bi na mjestu gdje bismo ga ispustili D Pao bi na površinu Mjeseca

(13) 31 Kamen mase 15 kg spustimo u vodu Koliko iznosi rezultantna sila na kamen dok tone i dok je cijelim obujmom ispod površine vode (kao što je prikazano na crteţu) prije nego što dotakne dno Gustoća kamena je 2 500 kg m-3 a vode 1 000 kg m-3 Zanemarite viskoznost vode

(13j) 22 Dvije kugle jednakih volumena jedna od zlata a druga od bakra ovješene su o niti kao što je prikazano na crteţu Tako se ovješene kugle urone u vodu Zbog toga se iznos sile napetosti niti na koju je ovješena kugla od zlata smanji za ΔFAu a kod kugle od bakra za ΔFCu Koji odnos vrijedi za ΔFAu i ΔFCu

A ΔFAu lt ΔFCu B ΔFAu = ΔFCu C ΔFAu gt ΔFCu

(08) 31 Preko učvršćene koloture prebačen je konop Na jednome kraju konopa visi uteg mase m1 = 5 kg uronjen u vodu a na drugome kraju visi uteg mase m2 = 4 kg Kolotura je u ravnoteţi Kolika sila uzgona djeluje na uteg u vodi

(11) 25 Balon mase 90 kg pada kroz zrak Na balon djeluju sila otpora zraka od 300 N i sila uzgona od 60 N Kolikom akceleracijom pada balon (09) 31 Komad pluta obujma 500 cm3 pliva na vodi Pluto pritisnemo rukom tako da ono potpuno uroni u vodu Gustoća pluta iznosi 300 kg mminus3 a vode 1 000 kg mminus3 311 Kolikom silom uzgona djeluje voda na pluto kada je pluto potpuno uronjeno u vodu 312 Kolikom silom trebamo djelovati na pluto da bi ono mirovalo ispod površine vode (12) 5 Kuglica u vodi tone a ako je uronimo u tekućinu X ona lebdi kako je prikazano na crteţu

Koja je od navedenih tvrdnji točna A Gustoća tekućine X manja je od gustoće vode B Gustoća tekućine X veća je od gustoće vode C Gustoća kuglice manja je od gustoće tekućine X D Gustoća kuglice veća je od gustoće tekućine X (10) 4 Tijelo K gustoće ρK i tijelo L gustoće ρL drţe se zaronjeni ispod površine vode gustoće ρ Kada se tijela ispuste tijelo K potone a tijelo L ostane u istome poloţaju Koji odnos vrijedi za gustoće tijela i vode A ρK = ρ gt ρL B ρK gt ρ gt ρL C ρK gt ρ = ρL D ρK = ρ = ρL (11) 3 Kada je potpuno uronjeno u tekućinu tijelo mase 15 kg istisne 08 kg tekućine Što od navedenoga vrijedi za silu uzgona na tijelo A Sila uzgona iznosi 7 N i usmjerena je prema gore B Sila uzgona iznosi 7 N i usmjerena je prema dolje C Sila uzgona iznosi 8 N i usmjerena je prema gore D Sila uzgona iznosi 8 N i usmjerena je prema dolje

(13j) 5 Kroz cijev presjeka 24 cm2 za 5 s proĎe 120 L tekućine Kolika je brzina protjecanja tekućine kroz tu cijev A 001 ms B 01 ms C 1 ms D 10 ms (12j) 5 Idealna tekućina jednoliko struji kroz horizontalno postavljenu cijev kruţnog poprječnog presjeka promjenjivog promjera Koja je od navedenih tvrdnji točna A Ukupni je tlak veći na uţem dijelu cijevi B Ukupni je tlak manji na uţem dijelu cijevi C Dinamički je tlak veći na uţem dijelu cijevi D Statički je tlak manji na širem dijelu cijevi (11j) 22 Kroz vodoravno postavljenu cijev promjenjivoga presjeka stacionarno protječe voda Kako se odnose statički tlakovi na presjecima S1 i S2 ako je S1 gt S2 A p1 gt p2 B p1 = p2 C p1 lt p2

PLINOVI

(ispitni katalog) 27 Temperatura apsolutne nule iznosi ___degC Temperatura od 37degC iznosi ___K Ako se temperatura tijela povisi od 37degC na 39degC povisila se za _____K (10) 5 U popodnevnim se satima temperatura zraka povećala za 13 K u odnosu na ranojutarnju temperaturu Za koliko se povećala temperatura zraka u degC A za 13 degC B za 30 degC C za 260 degC D za 286 degC (08) 2 Neki se plin nalazi u zatvorenoj posudi Zašto plin tlači stjenke posude u kojoj se nalazi A Čestice plina miruju i gusto su smještene jedna do druge B Čestice plina miruju i tlače stjenke posude svojom teţinom C Čestice plina se usmjereno gibaju i udaraju o stjenke posude D Čestice plina se nasumično gibaju i udaraju o stjenke posude (10) 6 Koja od navedenih tvrdnji ne vrijedi za model idealnoga plina A Potencijalna energija meĎusobnoga djelovanja čestica plina je zanemariva B Čestice plina se stalno nasumično gibaju C Sudari čestica plina sa stjenkama posude nisu savršeno elastični D Temperatura plina je proporcionalna srednjoj kinetičkoj energiji nasumičnoga gibanja čestica plina (09) 12 Čemu je od navedenoga proporcionalna temperatura idealnoga plina A srednjoj potencijalnoj energiji čestica plina B srednjoj kinetičkoj energiji nasumičnoga gibanja čestica plina C srednjoj brzini nasumičnoga gibanja čestica plina D srednjoj akceleraciji nasumičnoga gibanja čestica plina

(08) 9 Ako se apsolutna temperatura jednoatomnoga idealnoga plina udvostruči što će se dogoditi sa srednjom kinetičkom energijom nasumičnoga gibanja čestica plina A Povećat će se dva puta B Smanjit će se dva puta C Povećat će se četiri puta D Smanjit će se četiri puta (11j) 7 Idealni plin temperature T zagrije se tako da se srednja kinetička energija nasumičnoga gibanja njegovih čestica udvostruči Kolika je temperatura plina nakon zagrijavanja A Tradic2 B Tradic 2 C 2T D 4T (11j) 27 Odredite unutarnju energiju idealnoga plina koji sadrţi 1023 čestica na temperaturi 200 K (12) 8 Temperatura jednoatomnog idealnog plina iznosi T Što će se dogoditi s unutrašnjom energijom jednoatomnog idealnog plina ako se temperatura plina smanji na T2 A Povećat će se dva puta B Smanjit će se dva puta C Povećat će se četiri puta D Smanjit će se četiri puta

(11) 27 Obujam idealnoga plina pri temperaturi od 293 K je 1 m3 Pri stalnome tlaku temperatura idealnoga plina naraste na 353 K Odredite obujam plina pri toj temperaturi (08) 29 U zatvorenoj posudi nalazi se zrak temperature 100 ordmC Do koje temperature treba zagrijati zrak da se tlak u posudi udvostruči (10) 7 Temperatura idealnoga plina je 0 degC Na kojoj će temperaturi obujam plina biti dva puta veći od obujma plina pri 0 degC ako se tlak plina drţi stalnim A 0 K B 137 K C 273 K D 546 K (07) 11 Pri izotermnom procesu obujam se s vrijednosti V poveća na 2V Početni tlak plina je p U odnosu na početni tlak konačni tlak plina je A četiri puta manji B dva puta manji C nepromijenjen D dva puta veći (08) 12 Pri izobarnoj promjeni obujam idealnoga plina se tri puta poveća Apsolutna se temperatura plina u odnosu na početnu A smanji 9 puta B poveća 9 puta C smanji 3 puta D poveća 3 puta (13) 6 U posudi se nalazi plin na temperaturi 27 degC i tlaku p0 Plin izohorno zagrijemo na temperaturu 327 degC Koliki je tlak plina nakon zagrijavanja A 05p0 B p0 C 2p0 D 4p0 (08) 10 Temperatura neke količine idealnoga plina poveća se četiri puta pri čemu mu se volumen poveća dva puta Tlak toga plina se pritom A smanji dva puta B smanji četiri puta C poveća dva puta D poveća četiri puta (12) 22 Idealnom plinu se izohorno poveća temperatura za 300 K Pritom mu se tlak poveća tri puta Kolika je bila početna temperatura plina A 100 K B 150 K C 300 K (13j) 6 U boci se nalazi plin pod tlakom p i na temperaturi 20 degC Kolika će biti temperatura toga plina ako se tlak u boci promijeni na 2p Pri zagrijavanju plina ne mijenja se obujam boce A 10 degC B 40 degC C 273 degC D 313 degC (08) 40U (pV) dijagramu prikaţite izohorni proces u kojem se tlak plina poveća s početne vrijednosti p1 na konačnu vrijednost p2 = 2p1 Na grafu označite smjer procesa

(ispitni katalog) 30 U pT dijagramu nacrtaj izotermni proces kojim se početni obujam plina smanji na polovicu početne vrijednosti Početno stanje plina označeno je na slici

(09) 9 Koji od četiriju prikazanih dijagrama predstavlja izohorni proces

(11j) 23 U (pT) dijagramu prikazana su dva izohorna procesa izvršena nad jednakim količinama idealnoga plina obujama V1 i V2 Koji je odnos tih obujama A V1 lt V2 B V1 = V2 C V1 gt V2

(12) 7 Idealni plin prolazi kruţni proces Na crteţu je prikazano kako se pritom mijenja tlak plina (p) u ovisnosti o njegovu volumenu (V) Koja od označenih temperatura ovog procesa je najniţa

A TA B TB C TC D TD (11j) 6 Idealnomu plinu volumen se prvo izobarno smanji na polovinu početne vrijednosti a zatim tlak izotermno udvostruči Koji graf opisuje navedeni proces

(ispitni katalog) 28 Idealni plin se pri stalnom tlaku od 2middot105 Pa širi od početnog obujma iznosa 25 L do konačnog obujma od 75 L Plin pri tom procesu izvrši rad iznosa________

(10) 27 Pri stalnome tlaku od 2∙105 Pa na plinu se obavi rad od 1000 J Za koliko se smanjio obujam plina (13j) 32 Obujam plina na temperaturi 0 degC iznosi 10 L a tlak 106 Pa Plin se izobarno zagrije na temperaturu 1 000 degC Koliki rad pritom obavi plin (ogledni primjer nacionalnoga ispita) 14 Odredi rad plina za proces ABCD prikazan na (pV) grafu

(ispitni katalog) primjer Idealni plin prolazi kruţni proces prikazan na slici Na kojem se dijelu kruţnoga procesa ne obavlja rad

(07) 22 Plin prolazi proces ABC prikazan na (p V) grafu Rad plina koji je obavljen pri procesu ABC iznosi ________

(09) 11 Plin je podvrgnut procesu promjene stanja pri kojem se ne obavlja rad Koji je to proces A izobarni B adijabatski C izotermni D izohorni (13j) 23 Na crteţu je prikazan (p V) dijagram kruţnoga procesa kojemu je podvrgnut neki plin Na kojem dijelu kruţnoga procesa plin predaje toplinu okolini

(08) 17 Dva tijela su u termodinamičkoj ravnoteţi ako imaju A jednaku temperaturu B jednaku toplinu C jednaku unutrašnju energiju (12j) 7 Temperatura idealnog plina poveća se s 40 K na 160 K Kako će se promijeniti srednja brzina nasumičnog gibanja atoma tog plina A Smanjit će se 4 puta B Smanjit će se 2 puta C Povećat će se 2 puta D Povećat će se 4 puta (ispitni katalog) 7 Unutrašnja energija idealnog plina iznosi U0 Nakon izotermne promjene stanja toga plina iznos unutrašnje energije bit će A manji od U0 B jednak U0 C veći od U0 (ogledni primjer nacionalnoga ispita) 8 Plin se zagrijava izohornim procesom tako da s okolinom izmijeni 1500 J topline Unutrašnja energija plina se A ne mijenja B smanji za 3000 J C poveća za 1500 J D smanji za 1500 J (13j) 7 Idealnomu plinu predana je toplina od 5 bull106 J pri stalnome tlaku Plin je pritom obavio rad od 3 bull106 J Kako se pritom promijenila unutrašnja energija plina A Smanjila se za 8 bull106 J B Smanjila se za 2 bull106 J C Povećala se za 2 bull106 J D Povećala se za 8 bull106 J (11j) 32 Pri stalnome tlaku od 5middot105 Pa idealnomu plinu dovede se 6middot103 J topline a plinu se pritom poveća obujam od 1 dm3 na 5 dm3 Za koliko se u tome procesu povećala unutarnja energija plina (13) 33 Ako se idealnomu plinu dovede 3 000 J topline plin prijeĎe iz stanja A u stanje B kao što je prikazano na crteţu Kolika je promjena unutrašnje energije plina

(09) 13 Toplinski stroj od toplijega spremnika primi 2 500 J topline od čega hladnijem spremniku prenese 1 500 J topline Kolika je korisnost stroja A 03 B 04 C 06 D 07 (08) 11 Prikazani crteţi predstavljaju različite tipove toplinskih strojeva Q Q1 i Q2 su topline koje radno tijelo izmjenjuje s toplijim i hladnijim spremnikom a W rad kojega radno tijelo vrši nad okolinom ili okolina nad njim Koji se toplinski stroj protivi drugomu zakonu termodinamike

(12) 27 Carnotov stroj radi izmeĎu dvaju toplinskih spremnika jednog temperature 10 degC i drugog temperature 100 degC Kolika je korisnost tog stroja (12j) 32 Carnotov stroj radi s pomoću dvaju toplinskih spremnika jednog temperature 327 degC a drugog temperature 27 degC Koliki rad obavi na svakih 10 kJ preuzete topline (11) 6 Potrebno je povećati korisnost idealnoga toplinskoga stroja Moţe se povećati temperatura toplijega spremnika za ΔT ili smanjiti temperatura hladnijega spremnika za isti iznos ΔT Koja je od navedenih tvrdnji točna A Korisnost će biti veća ako se poveća temperatura toplijega spremnika za ΔT B Korisnost će biti veća ako se smanji temperatura hladnijega spremnika za ΔT C Korisnost će se povećati jednako u obama slučajevima D Korisnost se ne će promijeniti zbog promjene temperature spremnika topline (08) 5 Specifični toplinski kapacitet ţeljeza je 460 J kgndash1 Kndash1 Toplina potrebna da se ţeljezu mase 1 kg poveća temperatura za 2 K iznosi A 230 J B 460 J C 920 J D 462 J (12j) 23 Tijela 1 i 2 imaju jednake mase Dijagram pokazuje ovisnost promjene temperature o dovedenoj toplini

Koja je od navedenih tvrdnji točna A Tijelo 1 ima veći specifični toplinski kapacitet od tijela 2 B Tijelo 1 ima manji specifični toplinski kapacitet od tijela 2 C Tijela 1 i 2 imaju jednak specifični toplinski kapacitet (10) 32 Voda se zagrijava u aluminijskome loncu uz stalno miješanje Početno su voda i lonac na temperaturi od 20 degC Nakon što su zajedno primili 912 kJ topline temperatura vode i lonca povećala se na 60 degC Odredite masu vode ako je masa lonca 02 kg specifični toplinski kapacitet vode 4200 J(kg K) a specifični toplinski kapacitet aluminija 900 J(kg K) (08) 26 Imamo dva uzorka iste vrste ulja Prvomu čija je masa 50 g temperatura poraste za 18 ordmC kad primi neku toplinu Q Ako drugi uzorak mase 150 g primi upola manje topline za koliko će stupnjeva porasti njegova temperatura (priprema za nacionalni ispit) 4 U litru vode temperature 20degC stavimo komad ţeljeza mase 100 g i temperature 150degC Nakon nekog vremena voda i ţeljezo postignu termodinamičku ravnoteţu Time je A) temperatura vode postala 150degC a ţeljeza 20degC B) temperatura vode jednaka temperaturi ţeljeza i iznosi 170degC C) temperatura vode jednaka temperaturi ţeljeza i iznosi 85degC D) temperatura vode jednaka temperaturi ţeljeza pri čemu je veća od 20degC a manja od 150degC

(13) 8 Kalorimetar sadrţi 400 g vode temperature 80 degC U kalorimetar s vodom dolijemo 1600 g vode temperature 40 degC Koliko iznosi temperatura termodinamičke ravnoteţe Zanemarite zagrijavanje kalorimetra i druge gubitke topline A 44 degC B 48 degC C 58 degC D 64 degC (09) 27 Za pripremu tople kupke temperature 35ordmC u 60 kg hladne vode temperature 20ordmC dodamo vruću vodu temperature 80ordmC Kolika je masa vruće vode koju smo dodali (13) 7 Tri tijela jednakih masa imaju specifične toplinske kapacitete za koje vrijedi c1 = 2c2 = 3c3 Dok su u termičkome kontaktu svim tijelima zajedno dovede se toplina iznosa 11Q Tijelo specifičnoga toplinskog kapaciteta c2 pritom primi topline iznosa 3Q Koliko je topline Q1 primilo tijelo specifičnog toplinskog kapaciteta c1 a koliko topline Q3 tijelo specifičnog toplinskog kapaciteta c3 A Q1 = 2Q Q3 = 6Q B Q1 = 3Q Q3 = 5Q C Q1 = 5Q Q3 = 3Q D Q1 = 6Q Q3 = 2Q (11j) 7 Tijelo se sudari neelastično sa zidom U takvome se sudaru uz početnu brzinu v temperatura tijela poveća za 05 K Za koliko bi se povećala temperatura tijela uz početnu brzinu 4v uz pretpostavku da se prilikom sudara uvijek pola kinetičke energije tijela pretvori u unutrašnju energiju tijela A za 1 K B za 2 K C za 4 K D za 8 K (08) 3 Led temperature ndash25 ordmC stavi se u zatvorenu posudu koja se potom zagrijava Na slici je prikazan graf koji prikazuje ovisnost temperature unutar posude o količini dovedene topline

Koji se dio grafa odnosi na taljenje leda A AB B BC C CD D DE (11j) 8 Specifična toplina isparavanja vode iznosi 2260 kJkg Vodena para mase 05 kg i temperature 100 degC kondenzira se u vodu temperature 100 degC Koja se od navedenih izmjena topline dogodila tijekom toga procesa A Iz pare je u okolinu prenesena toplina od 1130 kJ B Iz okoline je na paru prešla toplina od 1130 kJ C Iz pare je u okolinu prenesena toplina od 2260 kJ D Iz okoline je na paru prešla toplina od 2260 kJ

(11) 32 Grijačem snage 500W tali se 2kg leda temperature 0degC Sva energija koju proizvede grijač potroši se na taljenje leda Za koliko se vremena led rastali Specifična toplina taljenja leda iznosi 330000 J kgndash1 (12) 32 Grijačem snage 3 kW zagrijava se 05 kg vode čija je početna temperatura 25degC Koliko je vremena potrebno da sva voda ispari Zanemarite gubitke Specifični toplinski kapacitet vode je 4 200 J kgndash1 Kndash1 a njezina specifična toplina isparavanja je 226∙106 J kgndash1 (12j) 6 Bimetalna traka sastoji se od dviju spojenih traka napravljenih od mjedi i čelika kako je prikazano na crteţu

Pri jednolikom zagrijavanju dolazi do savijanja prema čeličnoj traci Zašto se to dogaĎa A Temperatura mjedi viša je od temperature čelika B Temperatura čelika viša je od temperature mjedi C Mjed se produljuje više od čelika za istu promjenu temperature D Čelik se produljuje više od mjedi za istu promjenu temperature

(ispitni katalog) 6 Ţeljeznu kocku zagrijavamo Pri tome se A povećavaju obujam i masa kocke B povećavaju obujam i gustoća kocke C povećava obujam kocke a gustoća smanjuje D smanjuju masa i gustoća kocke (07) 9 Kad se komad aluminija zagrijava njegove se dimenzije povećavaju jer se povećava A veličina atoma aluminija B razmak izmeĎu atoma aluminija C broj čestica u komadu aluminija D veličina molekula aluminija (08) 35 Duljina ţivina stupca u termometru iznosi 10 cm pri 0 degC te 20 cm pri 100 degC Pri kojoj će temperaturi duljina ţivina stupca iznositi 18 cm

(09) 33 Zgrada od opeke ima visinu 20 m po zimi pri temperaturi od minus10 ordmC Koeficijent linearnoga rastezanja opeke iznosi 10minus5 Kminus1 331 Kolika je visina zgrade pri temperaturi od 0 ordmC 332 Za koliko će se promijeniti visina zgrade od zime do ljeta kad temperatura iznosi 25ordmC (13) 27 Na temperaturi 600 degC duljina bakrene ţice je 60 m Kolika je duljina te ţice na temperaturi 0degC Linearni koeficijent termičkoga rastezanja bakra je 1710-5 K-1

(13j) 27 Na temperaturi od 500 degC rupa u ţeljeznoj ploči ima promjer 30 cm Koliki je promjer te rupe u ţeljeznoj ploči na temperaturi od 0 degC Linearni koeficijent termičkoga rastezanja ţeljeza iznosi 12middot10ndash5

Kndash1 ELEKTROSTATIKA

(11j) 8 Koji od navedenih parova čine čestice koje se meĎusobno električki privlače A proton i elektron B proton i neutron C proton i proton D elektron i elektron (13) 9 Atom helija sastoji se od elektronskoga omotača s dvama elektronima i jezgre koja sadrţi dva protona i dva neutrona Koliko iznosi električni naboj opisanoga atoma helija QA a koliko električni naboj jezgre atoma helija QJ U odgovorima e označava elementarni naboj A QA = 0 QJ = 0 B QA = ndash2e QJ = +2e C QA = 0 QJ = +2e D QA = ndash2e QJ = 0 (12) 9 Crteţ prikazuje tri nabijene šuplje kugle od kojih su najmanje dvije negativno nabijene Strjelice prikazuju električne sile kojima kugle meĎusobno djeluju Koja je kugla pozitivno nabijena

A kugla 1 B kugla 2 C kugla 3 D nijedna od tih kugli (13) 10 Tri elektrona razmještena su tako da zatvaraju jednakostraničan trokut kao što je prikazano na crteţu Koja strelica označava vektor rezultantne elektrostatske sile na elektron u gornjem vrhu trokuta

(13j) 8 Dva elektrona i jedan proton razmjestimo na vrhove jednakostraničnoga trokuta kao što je prikazano na crteţu Koja strelica prikazuje vektor rezultantne elektrostatske sile na elektron u gornjem vrhu

(11j) 9 Četiri pozitivna naboja smještena su u vrhovima kvadrata kako je prikazano na crteţu

Negativni naboj smješten je u središte kvadrata Koja strelica prikazuje smjer ukupne sile na naboj u središtu kvadrata

(11) 12 Dva točkasta naboja u zraku se meĎusobno odbijaju silom 2 μN Naboji su smješteni na jednak razmak u sredstvo relativne dielektrične konstante 8 Kolika je sila izmeĎu tih naboja u navedenom sredstvu (ispitni katalog) 10 Dvije metalne kugle jednakih dimenzija električki su nabijene Kugla A ima naboj +2 e a kugla B naboj ndash 4 e Kugle dovedemo u meĎusobni kontakt Pri tome će kugla A A dobiti 3 protona B izgubiti 3 protona C dobiti 3 elektrona D izgubiti 3 elektrona (10) 8 Dvije jednake metalne kugle prikazane na slici vise na nitima od izolatora Obje kugle su početno električki neutralne Kugla M nabije se pozitivno nabojem od +8 nC i zatim se dotakne kuglom N Koliko će nakon toga iznositi naboj na kugli N A minus8 nC B minus4 nC C +4 nC D +8 nC (12j) 9 Tri jednake metalne šuplje kugle nalaze se na stalcima od izolatora Na početku kugla 1 nabijena je nabojem Q a kugle 2 i 3 su neutralne Kuglom 1 dotaknemo kuglu 2 i odmaknemo je Zatim kuglom 1 dotaknemo kuglu 3 i odmaknemo je Koliki je konačni naboj na kugli 1 A Q B Q2 C Q3 D Q4 (08) 18 Koja slika ispravno prikazuje što se dogodi kad nenabijenomu elektroskopu pribliţimo pozitivno nabijeni štap

(12j) 24 Elektroskop je negativno nabijen Što će se dogoditi ako se pločici elektroskopa pribliţi pozitivno nabijeni štap bez njihova doticanja A Listići elektroskopa će se meĎusobno pribliţiti B Listići elektroskopa će se razmaknuti C Ništa se neće dogoditi (09) 23 Elektroskop je negativno nabijen zbog čega je kazaljka elektroskopa otklonjena za neki kut Ako se elektroskopu pribliţi negativno nabijeni štap (bez doticanja) što će se dogoditi s kutom otklona kazaljke elektroskopa A Smanjit će se B Ostat će nepromijenjen C Povećat će se (13j) 10 Pozitivno naelektrizirani štap pribliţi se metalnoj električki neutralnoj i uzemljenoj kugli Koji crteţ prikazuje pravilan raspored naboja na kugli Jedan znak bdquo+rdquo označava jednaku količinu pozitivnoga naboja koliko i jedan znak bdquondashrdquo negativnoga naboja

A B C D

(10) 11 Na slici su prikazane silnice električnoga polja i tri točke u tom polju označene brojevima 1 2 i 3 Postavimo li proton u točku 1 polje će na njega djelovati silom F1 u točki 2 će na proton djelovati sila F2 a u točki 3 sila F3 Koji odnos vrijedi za iznose spomenutih sila

A F3 gt F2 gt F1 B F1 gt F2 gt F3 C F2 gt F1 gt F3 D F3 gt F1 gt F2 (12) 10 Koji dijagram prikazuje iznos električnog polja točkastog naboja u ovisnosti o udaljenosti r od tog naboja

A B C D (09) 34 Točka T je na udaljenosti 3 cm od točkastoga električnoga naboja q = +2 nC 341 Koliki je iznos električnoga polja točkastoga naboja q u točki T 342 Ucrtajte na slici vektor električnoga polja u točki T

(08) 39 Na crteţu su prikazana dva električna naboja q1 = ndash1 nC i q2 = 4 nC koja su meĎusobno udaljena 2 cm

391 Skicirajte vektor ukupnoga električnoga polja u točki T koja se nalazi na sredini spojnice dvaju naboja Vektor ukupnoga električnoga polja označite oznakom E 392 Odredite jakost ukupnoga električnoga polja u točki T (09) 14 U homogenome električnome polju iznosa 100 NC dvije točke meĎusobno udaljene 20 cm nalaze se na istoj silnici Koliki je napon izmeĎu tih točaka A 2 V B 5 V C 20 V D 500 V (ispitni katalog) 8 IzmeĎu dviju metalnih ploča je napon od 12 V

Pri prenošenju pozitivnog točkastog naboja od ploče 2 do ploče 1 obavljamo A najveći rad po putu x B najveći rad po putu y C najveći rad po putu z D jednaki rad po svim putovima (12) 28 Kolika je brzina elektrona koji se ubrzao kroz napon od 100 V Elektron je u početnoj točki mirovao

(12j) 8 Proton ulazi u prostor izmeĎu dviju nabijenih ploča kako je prikazano na crteţu

Električno polje izmeĎu ploča je homogeno Početna brzina protona iznosa v0 okomita je na električno polje Kako će se gibati proton u prostoru izmeĎu ploča A po dijelu parabole prema pozitivno nabijenoj ploči B po dijelu parabole prema negativno nabijenoj ploči C po kruţnom luku prema pozitivno nabijenoj ploči D po kruţnom luku prema negativno nabijenoj ploči (09) 17 IzmeĎu ploča ravnoga kondenzatora nalazi se zrak (εr = 1) Što će se dogoditi s kapacitetom kondenzatora ako izmeĎu njegovih ploča stavimo staklo (εr = 6) A Povećat će se šest puta B Smanjit će se šest puta C Ostat će nepromijenjen D Past će na nulu (08) 27 Pločasti kondenzator ispunjen je dielektrikom relativne permitivnosti 6 Površina svake ploče kondenzatora iznosi 62 ∙ 10ndash3 m2 ploče su meĎusobno razmaknute za 2 mm a naboj na svakoj ploči iznosi 4 ∙ 10ndash8 C 271 Odredite kapacitet kondenzatora 272 Odredite napon izmeĎu ploča kondenzatora

(13j) 12 Ravni kondenzator izmeĎu čijih se ploča nalazi zrak spojen je na bateriju tako da na sebe primi naboj Q Tako nabijen kondenzator odspoji se od baterije te u prostor izmeĎu ploča

umetne dielektrik relativne permitivnosti εr = 8 Pri umetanju dielektrika kondenzator je električki

izoliran od okoline Naboj na kondenzatoru nakon umetanja dielektrika označen je s Q Što vrijedi

za odnos naboja QQ A QQ = 18 B QQ = 1 C QQ = 8 D QQ = 64

(12) 11 Dijagram prikazuje napon izmeĎu ploča kondenzatora u ovisnosti o naboju pri nabijanju kondenzatora Koja je od navedenih tvrdnji točna

A Nagib grafa jednak je kapacitetu kondenzatora B Označena površina ispod grafa jednaka je kapacitetu kondenzatora C Nagib grafa jednak je energiji pohranjenoj u kondenzatoru D Označena površina ispod grafa jednaka je energiji pohranjenoj u kondenzatoru

ELEKTRIČNA STRUJA (10) 10 Poprečnim presjekom vodiča za 01 s proteče 3125middot1014 elektrona Kolika je jakost struje koja teče vodičem A 05 mA B 5 mA C 05 A D 5 A (11j) 28 Struja I koja prolazi kroz otpornik otpora R tijekom vremena t mijenja se kako je prikazano na grafu Kolika količina naboja proĎe kroz otpornik za 6 sekundi

(09) 19 Koja je mjerna jedinica za električnu otpornost A Ω B Ω m C Ωm D Ω m2

(09) 15 U strujnome krugu prikazanome na crteţu jedna je ţaruljica pregorjela Kao posljedica toga sve su ţaruljice prestale svijetliti Koja je ţaruljica pregorjela

(11) 11 Na grafu je prikazana ovisnost jakosti struje I o naponu U za dva vodiča Koliko bi iznosio ukupni otpor serijskog spoja ta dva vodiča

A 023 Ω B 43 Ω C 25 Ω D 35 Ω (08) 36 Otpornici otpora 4 Ω 8 Ω i 8 Ω spojeni su u strujni krug zajedno s izvorom napona od 8 V kako je prikazano na shemi Kolika struja teče kroz otpornik otpora 4 Ω

(09) 16 Dva su otpornika serijski spojena na izvor napona 9 V kao što je prikazano na crteţu Ako je na krajevima otpornika R1 napon 6 V koliko iznosi omjer otpora R1 i R2

A 12 B 21 C 14 D 41 (13) 32 U krug istosmjerne struje napona 120 V uključena su tri jednaka otpornika otpornik A otpornik B i otpornik C kao što je prikazano na crteţu Odredite napon na krajevima svakoga otpornika

(08) 19 Koji se od strujnih krugova prikazanih shemama moţe uporabiti da se izmjeri iznos otpora R

(12j) 10 Crteţ prikazuje strujni krug Voltmetar V1 pokazuje 8 V Koliko pokazuje voltmetar V2

A 2 V B 4 V C 8 V D 16 V

(08) 6 Kad se prekidač zatvori u krugu prikazanom na slici ampermetar će pokazivati A veću jakost struje nego prije B manju jakost struje nego prije C jednaku jakost struje kao i prije

(10) 9 U strujnome krugu prikazanome na slici voltmetar pokazuje 4 V Unutrašnji otpor baterije je zanemariv Koliku jakost struje pokazuje ampermetar uz uvjet da su instrumenti idealni

A 1 A B 2 A C 3 A D 4 A (12) 33 Ampermetar ima mjerno područje 1 A i unutrašnji otpor 01 Ω Njime treba mjeriti struje iznosa do 3 A Koliki je dodatni otpor potrebno spojiti s ampermetrom u strujnom krugu kako bi to bilo moguće (11j) 33 Struja kratkoga spoja za bateriju elektromotornoga napona 20 V iznosi 25 A Kolika je jakost struje u krugu ako se na bateriju spoji vodič otpora 4 Ω

(ispitni katalog) 31 Dva otpornika otpora 2 R i 3 R spojena su serijski s baterijom elektromotornog napona E = 30 V i unutrašnjeg otpora R kako je prikazano na slici

Napon na otporniku 2R iznosi _________ (13j) 9 Zadana su tri strujna kruga kao što je prikazano na crteţu Kako se odnose struje I1 I2 i I3 kroz ţarulje Ţarulje su u svim trima strujnim krugovima jednakih otpora Svi su izvori jednakih eletromotornih napona i zanemarivih unutarnjih otpora

A I1 lt I2 lt I3 B I2 lt I1 lt I3 C I1 lt I3 lt I2 D I3 lt I2 lt I1 (13j) 28 Otpornik otpora R = 100 Ω preko sklopke S spojen je na izvor elektromotornog napona ε i unutarnjeg otpora r kao što je prikazano na crteţu Ako je sklopka S otvorena voltmetar pokazuje 45 V Ako je sklopka zatvorena ampermetar pokazuje 004 A Pretpostavite da su ampermetar i voltmetar idealni Koliki je unutarnji otpor baterije r

(11) 10 Baterija u strujnom krugu prikazanom na crteţu ima elektromotorni napon E Smatra se da su ampermetar i voltmetar idealni Kako će se promijeniti iznosi na mjernim ureĎajima kad se zatvori prekidač P

A Iznos na ampermetru će se povećati a na voltmetru smanjiti B Povećat će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru C Iznos na ampermetru će se smanjiti a na voltmetru povećati D Smanjit će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru (09) 29 Na nekome električnome ureĎaju stoje oznake 220 V 50 W Koliki je otpor toga ureĎaja (ispitni katalog) 33 Električni grijač sastoji se od dva jednaka otpornika koji mogu biti meĎusobno spojeni u seriju ili paralelno Pri kojem će načinu spajanja jednaka količina vode grijana tim grijačem brţe zakipjeti (ispitni katalog) 9 Dvije ţarulje X i Y jednakih otpora spojene su u krug kako je prikazano na slici Kako će svijetliti ţarulje u odnosu na svoj prijašnji sjaj ako se zatvori prekidač S

(13) 11 Na izvor istosmjernoga napona serijski su spojene ţaruljice Ţ1 i Ţ2 te promjenjivi otpornik kao što je prikazano na crteţu Što će se od navedenoga dogoditi s intenzitetima svjetlosti ţaruljica kada se promjenjivomu otporniku poveća otpor RX

A Smanjit će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 B Smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 C Povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 D Povećat će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 (ispitni katalog) 34 Marko Ivan i Dominik raspravljaju o računu koji im je poslala Hrvatska elektroprivreda Marko Kilovatsati hellip to nam kaţe koliko smo struje potrošili ovog mjeseca Ivan Ne kilovatsati su jedinica za električni naboj koji smo potrošili Dominik Moram vas obojicu ispraviti radi se zapravo o električnoj snazi koju smo potrošili Tko je u pravu A Marko B Ivan C Dominik D nitko od njih Obrazloţite odgovor

Page 2: (priprema za nacionalni ispit) 7 - fizika gfp | uz nastavu ... · 7. Temperatura idealnoga plina je 0 °C. Na kojoj će temperaturi obujam plina biti dva puta veći od obujma plina

(13) 31 Kamen mase 15 kg spustimo u vodu Koliko iznosi rezultantna sila na kamen dok tone i dok je cijelim obujmom ispod površine vode (kao što je prikazano na crteţu) prije nego što dotakne dno Gustoća kamena je 2 500 kg m-3 a vode 1 000 kg m-3 Zanemarite viskoznost vode

(13j) 22 Dvije kugle jednakih volumena jedna od zlata a druga od bakra ovješene su o niti kao što je prikazano na crteţu Tako se ovješene kugle urone u vodu Zbog toga se iznos sile napetosti niti na koju je ovješena kugla od zlata smanji za ΔFAu a kod kugle od bakra za ΔFCu Koji odnos vrijedi za ΔFAu i ΔFCu

A ΔFAu lt ΔFCu B ΔFAu = ΔFCu C ΔFAu gt ΔFCu

(08) 31 Preko učvršćene koloture prebačen je konop Na jednome kraju konopa visi uteg mase m1 = 5 kg uronjen u vodu a na drugome kraju visi uteg mase m2 = 4 kg Kolotura je u ravnoteţi Kolika sila uzgona djeluje na uteg u vodi

(11) 25 Balon mase 90 kg pada kroz zrak Na balon djeluju sila otpora zraka od 300 N i sila uzgona od 60 N Kolikom akceleracijom pada balon (09) 31 Komad pluta obujma 500 cm3 pliva na vodi Pluto pritisnemo rukom tako da ono potpuno uroni u vodu Gustoća pluta iznosi 300 kg mminus3 a vode 1 000 kg mminus3 311 Kolikom silom uzgona djeluje voda na pluto kada je pluto potpuno uronjeno u vodu 312 Kolikom silom trebamo djelovati na pluto da bi ono mirovalo ispod površine vode (12) 5 Kuglica u vodi tone a ako je uronimo u tekućinu X ona lebdi kako je prikazano na crteţu

Koja je od navedenih tvrdnji točna A Gustoća tekućine X manja je od gustoće vode B Gustoća tekućine X veća je od gustoće vode C Gustoća kuglice manja je od gustoće tekućine X D Gustoća kuglice veća je od gustoće tekućine X (10) 4 Tijelo K gustoće ρK i tijelo L gustoće ρL drţe se zaronjeni ispod površine vode gustoće ρ Kada se tijela ispuste tijelo K potone a tijelo L ostane u istome poloţaju Koji odnos vrijedi za gustoće tijela i vode A ρK = ρ gt ρL B ρK gt ρ gt ρL C ρK gt ρ = ρL D ρK = ρ = ρL (11) 3 Kada je potpuno uronjeno u tekućinu tijelo mase 15 kg istisne 08 kg tekućine Što od navedenoga vrijedi za silu uzgona na tijelo A Sila uzgona iznosi 7 N i usmjerena je prema gore B Sila uzgona iznosi 7 N i usmjerena je prema dolje C Sila uzgona iznosi 8 N i usmjerena je prema gore D Sila uzgona iznosi 8 N i usmjerena je prema dolje

(13j) 5 Kroz cijev presjeka 24 cm2 za 5 s proĎe 120 L tekućine Kolika je brzina protjecanja tekućine kroz tu cijev A 001 ms B 01 ms C 1 ms D 10 ms (12j) 5 Idealna tekućina jednoliko struji kroz horizontalno postavljenu cijev kruţnog poprječnog presjeka promjenjivog promjera Koja je od navedenih tvrdnji točna A Ukupni je tlak veći na uţem dijelu cijevi B Ukupni je tlak manji na uţem dijelu cijevi C Dinamički je tlak veći na uţem dijelu cijevi D Statički je tlak manji na širem dijelu cijevi (11j) 22 Kroz vodoravno postavljenu cijev promjenjivoga presjeka stacionarno protječe voda Kako se odnose statički tlakovi na presjecima S1 i S2 ako je S1 gt S2 A p1 gt p2 B p1 = p2 C p1 lt p2

PLINOVI

(ispitni katalog) 27 Temperatura apsolutne nule iznosi ___degC Temperatura od 37degC iznosi ___K Ako se temperatura tijela povisi od 37degC na 39degC povisila se za _____K (10) 5 U popodnevnim se satima temperatura zraka povećala za 13 K u odnosu na ranojutarnju temperaturu Za koliko se povećala temperatura zraka u degC A za 13 degC B za 30 degC C za 260 degC D za 286 degC (08) 2 Neki se plin nalazi u zatvorenoj posudi Zašto plin tlači stjenke posude u kojoj se nalazi A Čestice plina miruju i gusto su smještene jedna do druge B Čestice plina miruju i tlače stjenke posude svojom teţinom C Čestice plina se usmjereno gibaju i udaraju o stjenke posude D Čestice plina se nasumično gibaju i udaraju o stjenke posude (10) 6 Koja od navedenih tvrdnji ne vrijedi za model idealnoga plina A Potencijalna energija meĎusobnoga djelovanja čestica plina je zanemariva B Čestice plina se stalno nasumično gibaju C Sudari čestica plina sa stjenkama posude nisu savršeno elastični D Temperatura plina je proporcionalna srednjoj kinetičkoj energiji nasumičnoga gibanja čestica plina (09) 12 Čemu je od navedenoga proporcionalna temperatura idealnoga plina A srednjoj potencijalnoj energiji čestica plina B srednjoj kinetičkoj energiji nasumičnoga gibanja čestica plina C srednjoj brzini nasumičnoga gibanja čestica plina D srednjoj akceleraciji nasumičnoga gibanja čestica plina

(08) 9 Ako se apsolutna temperatura jednoatomnoga idealnoga plina udvostruči što će se dogoditi sa srednjom kinetičkom energijom nasumičnoga gibanja čestica plina A Povećat će se dva puta B Smanjit će se dva puta C Povećat će se četiri puta D Smanjit će se četiri puta (11j) 7 Idealni plin temperature T zagrije se tako da se srednja kinetička energija nasumičnoga gibanja njegovih čestica udvostruči Kolika je temperatura plina nakon zagrijavanja A Tradic2 B Tradic 2 C 2T D 4T (11j) 27 Odredite unutarnju energiju idealnoga plina koji sadrţi 1023 čestica na temperaturi 200 K (12) 8 Temperatura jednoatomnog idealnog plina iznosi T Što će se dogoditi s unutrašnjom energijom jednoatomnog idealnog plina ako se temperatura plina smanji na T2 A Povećat će se dva puta B Smanjit će se dva puta C Povećat će se četiri puta D Smanjit će se četiri puta

(11) 27 Obujam idealnoga plina pri temperaturi od 293 K je 1 m3 Pri stalnome tlaku temperatura idealnoga plina naraste na 353 K Odredite obujam plina pri toj temperaturi (08) 29 U zatvorenoj posudi nalazi se zrak temperature 100 ordmC Do koje temperature treba zagrijati zrak da se tlak u posudi udvostruči (10) 7 Temperatura idealnoga plina je 0 degC Na kojoj će temperaturi obujam plina biti dva puta veći od obujma plina pri 0 degC ako se tlak plina drţi stalnim A 0 K B 137 K C 273 K D 546 K (07) 11 Pri izotermnom procesu obujam se s vrijednosti V poveća na 2V Početni tlak plina je p U odnosu na početni tlak konačni tlak plina je A četiri puta manji B dva puta manji C nepromijenjen D dva puta veći (08) 12 Pri izobarnoj promjeni obujam idealnoga plina se tri puta poveća Apsolutna se temperatura plina u odnosu na početnu A smanji 9 puta B poveća 9 puta C smanji 3 puta D poveća 3 puta (13) 6 U posudi se nalazi plin na temperaturi 27 degC i tlaku p0 Plin izohorno zagrijemo na temperaturu 327 degC Koliki je tlak plina nakon zagrijavanja A 05p0 B p0 C 2p0 D 4p0 (08) 10 Temperatura neke količine idealnoga plina poveća se četiri puta pri čemu mu se volumen poveća dva puta Tlak toga plina se pritom A smanji dva puta B smanji četiri puta C poveća dva puta D poveća četiri puta (12) 22 Idealnom plinu se izohorno poveća temperatura za 300 K Pritom mu se tlak poveća tri puta Kolika je bila početna temperatura plina A 100 K B 150 K C 300 K (13j) 6 U boci se nalazi plin pod tlakom p i na temperaturi 20 degC Kolika će biti temperatura toga plina ako se tlak u boci promijeni na 2p Pri zagrijavanju plina ne mijenja se obujam boce A 10 degC B 40 degC C 273 degC D 313 degC (08) 40U (pV) dijagramu prikaţite izohorni proces u kojem se tlak plina poveća s početne vrijednosti p1 na konačnu vrijednost p2 = 2p1 Na grafu označite smjer procesa

(ispitni katalog) 30 U pT dijagramu nacrtaj izotermni proces kojim se početni obujam plina smanji na polovicu početne vrijednosti Početno stanje plina označeno je na slici

(09) 9 Koji od četiriju prikazanih dijagrama predstavlja izohorni proces

(11j) 23 U (pT) dijagramu prikazana su dva izohorna procesa izvršena nad jednakim količinama idealnoga plina obujama V1 i V2 Koji je odnos tih obujama A V1 lt V2 B V1 = V2 C V1 gt V2

(12) 7 Idealni plin prolazi kruţni proces Na crteţu je prikazano kako se pritom mijenja tlak plina (p) u ovisnosti o njegovu volumenu (V) Koja od označenih temperatura ovog procesa je najniţa

A TA B TB C TC D TD (11j) 6 Idealnomu plinu volumen se prvo izobarno smanji na polovinu početne vrijednosti a zatim tlak izotermno udvostruči Koji graf opisuje navedeni proces

(ispitni katalog) 28 Idealni plin se pri stalnom tlaku od 2middot105 Pa širi od početnog obujma iznosa 25 L do konačnog obujma od 75 L Plin pri tom procesu izvrši rad iznosa________

(10) 27 Pri stalnome tlaku od 2∙105 Pa na plinu se obavi rad od 1000 J Za koliko se smanjio obujam plina (13j) 32 Obujam plina na temperaturi 0 degC iznosi 10 L a tlak 106 Pa Plin se izobarno zagrije na temperaturu 1 000 degC Koliki rad pritom obavi plin (ogledni primjer nacionalnoga ispita) 14 Odredi rad plina za proces ABCD prikazan na (pV) grafu

(ispitni katalog) primjer Idealni plin prolazi kruţni proces prikazan na slici Na kojem se dijelu kruţnoga procesa ne obavlja rad

(07) 22 Plin prolazi proces ABC prikazan na (p V) grafu Rad plina koji je obavljen pri procesu ABC iznosi ________

(09) 11 Plin je podvrgnut procesu promjene stanja pri kojem se ne obavlja rad Koji je to proces A izobarni B adijabatski C izotermni D izohorni (13j) 23 Na crteţu je prikazan (p V) dijagram kruţnoga procesa kojemu je podvrgnut neki plin Na kojem dijelu kruţnoga procesa plin predaje toplinu okolini

(08) 17 Dva tijela su u termodinamičkoj ravnoteţi ako imaju A jednaku temperaturu B jednaku toplinu C jednaku unutrašnju energiju (12j) 7 Temperatura idealnog plina poveća se s 40 K na 160 K Kako će se promijeniti srednja brzina nasumičnog gibanja atoma tog plina A Smanjit će se 4 puta B Smanjit će se 2 puta C Povećat će se 2 puta D Povećat će se 4 puta (ispitni katalog) 7 Unutrašnja energija idealnog plina iznosi U0 Nakon izotermne promjene stanja toga plina iznos unutrašnje energije bit će A manji od U0 B jednak U0 C veći od U0 (ogledni primjer nacionalnoga ispita) 8 Plin se zagrijava izohornim procesom tako da s okolinom izmijeni 1500 J topline Unutrašnja energija plina se A ne mijenja B smanji za 3000 J C poveća za 1500 J D smanji za 1500 J (13j) 7 Idealnomu plinu predana je toplina od 5 bull106 J pri stalnome tlaku Plin je pritom obavio rad od 3 bull106 J Kako se pritom promijenila unutrašnja energija plina A Smanjila se za 8 bull106 J B Smanjila se za 2 bull106 J C Povećala se za 2 bull106 J D Povećala se za 8 bull106 J (11j) 32 Pri stalnome tlaku od 5middot105 Pa idealnomu plinu dovede se 6middot103 J topline a plinu se pritom poveća obujam od 1 dm3 na 5 dm3 Za koliko se u tome procesu povećala unutarnja energija plina (13) 33 Ako se idealnomu plinu dovede 3 000 J topline plin prijeĎe iz stanja A u stanje B kao što je prikazano na crteţu Kolika je promjena unutrašnje energije plina

(09) 13 Toplinski stroj od toplijega spremnika primi 2 500 J topline od čega hladnijem spremniku prenese 1 500 J topline Kolika je korisnost stroja A 03 B 04 C 06 D 07 (08) 11 Prikazani crteţi predstavljaju različite tipove toplinskih strojeva Q Q1 i Q2 su topline koje radno tijelo izmjenjuje s toplijim i hladnijim spremnikom a W rad kojega radno tijelo vrši nad okolinom ili okolina nad njim Koji se toplinski stroj protivi drugomu zakonu termodinamike

(12) 27 Carnotov stroj radi izmeĎu dvaju toplinskih spremnika jednog temperature 10 degC i drugog temperature 100 degC Kolika je korisnost tog stroja (12j) 32 Carnotov stroj radi s pomoću dvaju toplinskih spremnika jednog temperature 327 degC a drugog temperature 27 degC Koliki rad obavi na svakih 10 kJ preuzete topline (11) 6 Potrebno je povećati korisnost idealnoga toplinskoga stroja Moţe se povećati temperatura toplijega spremnika za ΔT ili smanjiti temperatura hladnijega spremnika za isti iznos ΔT Koja je od navedenih tvrdnji točna A Korisnost će biti veća ako se poveća temperatura toplijega spremnika za ΔT B Korisnost će biti veća ako se smanji temperatura hladnijega spremnika za ΔT C Korisnost će se povećati jednako u obama slučajevima D Korisnost se ne će promijeniti zbog promjene temperature spremnika topline (08) 5 Specifični toplinski kapacitet ţeljeza je 460 J kgndash1 Kndash1 Toplina potrebna da se ţeljezu mase 1 kg poveća temperatura za 2 K iznosi A 230 J B 460 J C 920 J D 462 J (12j) 23 Tijela 1 i 2 imaju jednake mase Dijagram pokazuje ovisnost promjene temperature o dovedenoj toplini

Koja je od navedenih tvrdnji točna A Tijelo 1 ima veći specifični toplinski kapacitet od tijela 2 B Tijelo 1 ima manji specifični toplinski kapacitet od tijela 2 C Tijela 1 i 2 imaju jednak specifični toplinski kapacitet (10) 32 Voda se zagrijava u aluminijskome loncu uz stalno miješanje Početno su voda i lonac na temperaturi od 20 degC Nakon što su zajedno primili 912 kJ topline temperatura vode i lonca povećala se na 60 degC Odredite masu vode ako je masa lonca 02 kg specifični toplinski kapacitet vode 4200 J(kg K) a specifični toplinski kapacitet aluminija 900 J(kg K) (08) 26 Imamo dva uzorka iste vrste ulja Prvomu čija je masa 50 g temperatura poraste za 18 ordmC kad primi neku toplinu Q Ako drugi uzorak mase 150 g primi upola manje topline za koliko će stupnjeva porasti njegova temperatura (priprema za nacionalni ispit) 4 U litru vode temperature 20degC stavimo komad ţeljeza mase 100 g i temperature 150degC Nakon nekog vremena voda i ţeljezo postignu termodinamičku ravnoteţu Time je A) temperatura vode postala 150degC a ţeljeza 20degC B) temperatura vode jednaka temperaturi ţeljeza i iznosi 170degC C) temperatura vode jednaka temperaturi ţeljeza i iznosi 85degC D) temperatura vode jednaka temperaturi ţeljeza pri čemu je veća od 20degC a manja od 150degC

(13) 8 Kalorimetar sadrţi 400 g vode temperature 80 degC U kalorimetar s vodom dolijemo 1600 g vode temperature 40 degC Koliko iznosi temperatura termodinamičke ravnoteţe Zanemarite zagrijavanje kalorimetra i druge gubitke topline A 44 degC B 48 degC C 58 degC D 64 degC (09) 27 Za pripremu tople kupke temperature 35ordmC u 60 kg hladne vode temperature 20ordmC dodamo vruću vodu temperature 80ordmC Kolika je masa vruće vode koju smo dodali (13) 7 Tri tijela jednakih masa imaju specifične toplinske kapacitete za koje vrijedi c1 = 2c2 = 3c3 Dok su u termičkome kontaktu svim tijelima zajedno dovede se toplina iznosa 11Q Tijelo specifičnoga toplinskog kapaciteta c2 pritom primi topline iznosa 3Q Koliko je topline Q1 primilo tijelo specifičnog toplinskog kapaciteta c1 a koliko topline Q3 tijelo specifičnog toplinskog kapaciteta c3 A Q1 = 2Q Q3 = 6Q B Q1 = 3Q Q3 = 5Q C Q1 = 5Q Q3 = 3Q D Q1 = 6Q Q3 = 2Q (11j) 7 Tijelo se sudari neelastično sa zidom U takvome se sudaru uz početnu brzinu v temperatura tijela poveća za 05 K Za koliko bi se povećala temperatura tijela uz početnu brzinu 4v uz pretpostavku da se prilikom sudara uvijek pola kinetičke energije tijela pretvori u unutrašnju energiju tijela A za 1 K B za 2 K C za 4 K D za 8 K (08) 3 Led temperature ndash25 ordmC stavi se u zatvorenu posudu koja se potom zagrijava Na slici je prikazan graf koji prikazuje ovisnost temperature unutar posude o količini dovedene topline

Koji se dio grafa odnosi na taljenje leda A AB B BC C CD D DE (11j) 8 Specifična toplina isparavanja vode iznosi 2260 kJkg Vodena para mase 05 kg i temperature 100 degC kondenzira se u vodu temperature 100 degC Koja se od navedenih izmjena topline dogodila tijekom toga procesa A Iz pare je u okolinu prenesena toplina od 1130 kJ B Iz okoline je na paru prešla toplina od 1130 kJ C Iz pare je u okolinu prenesena toplina od 2260 kJ D Iz okoline je na paru prešla toplina od 2260 kJ

(11) 32 Grijačem snage 500W tali se 2kg leda temperature 0degC Sva energija koju proizvede grijač potroši se na taljenje leda Za koliko se vremena led rastali Specifična toplina taljenja leda iznosi 330000 J kgndash1 (12) 32 Grijačem snage 3 kW zagrijava se 05 kg vode čija je početna temperatura 25degC Koliko je vremena potrebno da sva voda ispari Zanemarite gubitke Specifični toplinski kapacitet vode je 4 200 J kgndash1 Kndash1 a njezina specifična toplina isparavanja je 226∙106 J kgndash1 (12j) 6 Bimetalna traka sastoji se od dviju spojenih traka napravljenih od mjedi i čelika kako je prikazano na crteţu

Pri jednolikom zagrijavanju dolazi do savijanja prema čeličnoj traci Zašto se to dogaĎa A Temperatura mjedi viša je od temperature čelika B Temperatura čelika viša je od temperature mjedi C Mjed se produljuje više od čelika za istu promjenu temperature D Čelik se produljuje više od mjedi za istu promjenu temperature

(ispitni katalog) 6 Ţeljeznu kocku zagrijavamo Pri tome se A povećavaju obujam i masa kocke B povećavaju obujam i gustoća kocke C povećava obujam kocke a gustoća smanjuje D smanjuju masa i gustoća kocke (07) 9 Kad se komad aluminija zagrijava njegove se dimenzije povećavaju jer se povećava A veličina atoma aluminija B razmak izmeĎu atoma aluminija C broj čestica u komadu aluminija D veličina molekula aluminija (08) 35 Duljina ţivina stupca u termometru iznosi 10 cm pri 0 degC te 20 cm pri 100 degC Pri kojoj će temperaturi duljina ţivina stupca iznositi 18 cm

(09) 33 Zgrada od opeke ima visinu 20 m po zimi pri temperaturi od minus10 ordmC Koeficijent linearnoga rastezanja opeke iznosi 10minus5 Kminus1 331 Kolika je visina zgrade pri temperaturi od 0 ordmC 332 Za koliko će se promijeniti visina zgrade od zime do ljeta kad temperatura iznosi 25ordmC (13) 27 Na temperaturi 600 degC duljina bakrene ţice je 60 m Kolika je duljina te ţice na temperaturi 0degC Linearni koeficijent termičkoga rastezanja bakra je 1710-5 K-1

(13j) 27 Na temperaturi od 500 degC rupa u ţeljeznoj ploči ima promjer 30 cm Koliki je promjer te rupe u ţeljeznoj ploči na temperaturi od 0 degC Linearni koeficijent termičkoga rastezanja ţeljeza iznosi 12middot10ndash5

Kndash1 ELEKTROSTATIKA

(11j) 8 Koji od navedenih parova čine čestice koje se meĎusobno električki privlače A proton i elektron B proton i neutron C proton i proton D elektron i elektron (13) 9 Atom helija sastoji se od elektronskoga omotača s dvama elektronima i jezgre koja sadrţi dva protona i dva neutrona Koliko iznosi električni naboj opisanoga atoma helija QA a koliko električni naboj jezgre atoma helija QJ U odgovorima e označava elementarni naboj A QA = 0 QJ = 0 B QA = ndash2e QJ = +2e C QA = 0 QJ = +2e D QA = ndash2e QJ = 0 (12) 9 Crteţ prikazuje tri nabijene šuplje kugle od kojih su najmanje dvije negativno nabijene Strjelice prikazuju električne sile kojima kugle meĎusobno djeluju Koja je kugla pozitivno nabijena

A kugla 1 B kugla 2 C kugla 3 D nijedna od tih kugli (13) 10 Tri elektrona razmještena su tako da zatvaraju jednakostraničan trokut kao što je prikazano na crteţu Koja strelica označava vektor rezultantne elektrostatske sile na elektron u gornjem vrhu trokuta

(13j) 8 Dva elektrona i jedan proton razmjestimo na vrhove jednakostraničnoga trokuta kao što je prikazano na crteţu Koja strelica prikazuje vektor rezultantne elektrostatske sile na elektron u gornjem vrhu

(11j) 9 Četiri pozitivna naboja smještena su u vrhovima kvadrata kako je prikazano na crteţu

Negativni naboj smješten je u središte kvadrata Koja strelica prikazuje smjer ukupne sile na naboj u središtu kvadrata

(11) 12 Dva točkasta naboja u zraku se meĎusobno odbijaju silom 2 μN Naboji su smješteni na jednak razmak u sredstvo relativne dielektrične konstante 8 Kolika je sila izmeĎu tih naboja u navedenom sredstvu (ispitni katalog) 10 Dvije metalne kugle jednakih dimenzija električki su nabijene Kugla A ima naboj +2 e a kugla B naboj ndash 4 e Kugle dovedemo u meĎusobni kontakt Pri tome će kugla A A dobiti 3 protona B izgubiti 3 protona C dobiti 3 elektrona D izgubiti 3 elektrona (10) 8 Dvije jednake metalne kugle prikazane na slici vise na nitima od izolatora Obje kugle su početno električki neutralne Kugla M nabije se pozitivno nabojem od +8 nC i zatim se dotakne kuglom N Koliko će nakon toga iznositi naboj na kugli N A minus8 nC B minus4 nC C +4 nC D +8 nC (12j) 9 Tri jednake metalne šuplje kugle nalaze se na stalcima od izolatora Na početku kugla 1 nabijena je nabojem Q a kugle 2 i 3 su neutralne Kuglom 1 dotaknemo kuglu 2 i odmaknemo je Zatim kuglom 1 dotaknemo kuglu 3 i odmaknemo je Koliki je konačni naboj na kugli 1 A Q B Q2 C Q3 D Q4 (08) 18 Koja slika ispravno prikazuje što se dogodi kad nenabijenomu elektroskopu pribliţimo pozitivno nabijeni štap

(12j) 24 Elektroskop je negativno nabijen Što će se dogoditi ako se pločici elektroskopa pribliţi pozitivno nabijeni štap bez njihova doticanja A Listići elektroskopa će se meĎusobno pribliţiti B Listići elektroskopa će se razmaknuti C Ništa se neće dogoditi (09) 23 Elektroskop je negativno nabijen zbog čega je kazaljka elektroskopa otklonjena za neki kut Ako se elektroskopu pribliţi negativno nabijeni štap (bez doticanja) što će se dogoditi s kutom otklona kazaljke elektroskopa A Smanjit će se B Ostat će nepromijenjen C Povećat će se (13j) 10 Pozitivno naelektrizirani štap pribliţi se metalnoj električki neutralnoj i uzemljenoj kugli Koji crteţ prikazuje pravilan raspored naboja na kugli Jedan znak bdquo+rdquo označava jednaku količinu pozitivnoga naboja koliko i jedan znak bdquondashrdquo negativnoga naboja

A B C D

(10) 11 Na slici su prikazane silnice električnoga polja i tri točke u tom polju označene brojevima 1 2 i 3 Postavimo li proton u točku 1 polje će na njega djelovati silom F1 u točki 2 će na proton djelovati sila F2 a u točki 3 sila F3 Koji odnos vrijedi za iznose spomenutih sila

A F3 gt F2 gt F1 B F1 gt F2 gt F3 C F2 gt F1 gt F3 D F3 gt F1 gt F2 (12) 10 Koji dijagram prikazuje iznos električnog polja točkastog naboja u ovisnosti o udaljenosti r od tog naboja

A B C D (09) 34 Točka T je na udaljenosti 3 cm od točkastoga električnoga naboja q = +2 nC 341 Koliki je iznos električnoga polja točkastoga naboja q u točki T 342 Ucrtajte na slici vektor električnoga polja u točki T

(08) 39 Na crteţu su prikazana dva električna naboja q1 = ndash1 nC i q2 = 4 nC koja su meĎusobno udaljena 2 cm

391 Skicirajte vektor ukupnoga električnoga polja u točki T koja se nalazi na sredini spojnice dvaju naboja Vektor ukupnoga električnoga polja označite oznakom E 392 Odredite jakost ukupnoga električnoga polja u točki T (09) 14 U homogenome električnome polju iznosa 100 NC dvije točke meĎusobno udaljene 20 cm nalaze se na istoj silnici Koliki je napon izmeĎu tih točaka A 2 V B 5 V C 20 V D 500 V (ispitni katalog) 8 IzmeĎu dviju metalnih ploča je napon od 12 V

Pri prenošenju pozitivnog točkastog naboja od ploče 2 do ploče 1 obavljamo A najveći rad po putu x B najveći rad po putu y C najveći rad po putu z D jednaki rad po svim putovima (12) 28 Kolika je brzina elektrona koji se ubrzao kroz napon od 100 V Elektron je u početnoj točki mirovao

(12j) 8 Proton ulazi u prostor izmeĎu dviju nabijenih ploča kako je prikazano na crteţu

Električno polje izmeĎu ploča je homogeno Početna brzina protona iznosa v0 okomita je na električno polje Kako će se gibati proton u prostoru izmeĎu ploča A po dijelu parabole prema pozitivno nabijenoj ploči B po dijelu parabole prema negativno nabijenoj ploči C po kruţnom luku prema pozitivno nabijenoj ploči D po kruţnom luku prema negativno nabijenoj ploči (09) 17 IzmeĎu ploča ravnoga kondenzatora nalazi se zrak (εr = 1) Što će se dogoditi s kapacitetom kondenzatora ako izmeĎu njegovih ploča stavimo staklo (εr = 6) A Povećat će se šest puta B Smanjit će se šest puta C Ostat će nepromijenjen D Past će na nulu (08) 27 Pločasti kondenzator ispunjen je dielektrikom relativne permitivnosti 6 Površina svake ploče kondenzatora iznosi 62 ∙ 10ndash3 m2 ploče su meĎusobno razmaknute za 2 mm a naboj na svakoj ploči iznosi 4 ∙ 10ndash8 C 271 Odredite kapacitet kondenzatora 272 Odredite napon izmeĎu ploča kondenzatora

(13j) 12 Ravni kondenzator izmeĎu čijih se ploča nalazi zrak spojen je na bateriju tako da na sebe primi naboj Q Tako nabijen kondenzator odspoji se od baterije te u prostor izmeĎu ploča

umetne dielektrik relativne permitivnosti εr = 8 Pri umetanju dielektrika kondenzator je električki

izoliran od okoline Naboj na kondenzatoru nakon umetanja dielektrika označen je s Q Što vrijedi

za odnos naboja QQ A QQ = 18 B QQ = 1 C QQ = 8 D QQ = 64

(12) 11 Dijagram prikazuje napon izmeĎu ploča kondenzatora u ovisnosti o naboju pri nabijanju kondenzatora Koja je od navedenih tvrdnji točna

A Nagib grafa jednak je kapacitetu kondenzatora B Označena površina ispod grafa jednaka je kapacitetu kondenzatora C Nagib grafa jednak je energiji pohranjenoj u kondenzatoru D Označena površina ispod grafa jednaka je energiji pohranjenoj u kondenzatoru

ELEKTRIČNA STRUJA (10) 10 Poprečnim presjekom vodiča za 01 s proteče 3125middot1014 elektrona Kolika je jakost struje koja teče vodičem A 05 mA B 5 mA C 05 A D 5 A (11j) 28 Struja I koja prolazi kroz otpornik otpora R tijekom vremena t mijenja se kako je prikazano na grafu Kolika količina naboja proĎe kroz otpornik za 6 sekundi

(09) 19 Koja je mjerna jedinica za električnu otpornost A Ω B Ω m C Ωm D Ω m2

(09) 15 U strujnome krugu prikazanome na crteţu jedna je ţaruljica pregorjela Kao posljedica toga sve su ţaruljice prestale svijetliti Koja je ţaruljica pregorjela

(11) 11 Na grafu je prikazana ovisnost jakosti struje I o naponu U za dva vodiča Koliko bi iznosio ukupni otpor serijskog spoja ta dva vodiča

A 023 Ω B 43 Ω C 25 Ω D 35 Ω (08) 36 Otpornici otpora 4 Ω 8 Ω i 8 Ω spojeni su u strujni krug zajedno s izvorom napona od 8 V kako je prikazano na shemi Kolika struja teče kroz otpornik otpora 4 Ω

(09) 16 Dva su otpornika serijski spojena na izvor napona 9 V kao što je prikazano na crteţu Ako je na krajevima otpornika R1 napon 6 V koliko iznosi omjer otpora R1 i R2

A 12 B 21 C 14 D 41 (13) 32 U krug istosmjerne struje napona 120 V uključena su tri jednaka otpornika otpornik A otpornik B i otpornik C kao što je prikazano na crteţu Odredite napon na krajevima svakoga otpornika

(08) 19 Koji se od strujnih krugova prikazanih shemama moţe uporabiti da se izmjeri iznos otpora R

(12j) 10 Crteţ prikazuje strujni krug Voltmetar V1 pokazuje 8 V Koliko pokazuje voltmetar V2

A 2 V B 4 V C 8 V D 16 V

(08) 6 Kad se prekidač zatvori u krugu prikazanom na slici ampermetar će pokazivati A veću jakost struje nego prije B manju jakost struje nego prije C jednaku jakost struje kao i prije

(10) 9 U strujnome krugu prikazanome na slici voltmetar pokazuje 4 V Unutrašnji otpor baterije je zanemariv Koliku jakost struje pokazuje ampermetar uz uvjet da su instrumenti idealni

A 1 A B 2 A C 3 A D 4 A (12) 33 Ampermetar ima mjerno područje 1 A i unutrašnji otpor 01 Ω Njime treba mjeriti struje iznosa do 3 A Koliki je dodatni otpor potrebno spojiti s ampermetrom u strujnom krugu kako bi to bilo moguće (11j) 33 Struja kratkoga spoja za bateriju elektromotornoga napona 20 V iznosi 25 A Kolika je jakost struje u krugu ako se na bateriju spoji vodič otpora 4 Ω

(ispitni katalog) 31 Dva otpornika otpora 2 R i 3 R spojena su serijski s baterijom elektromotornog napona E = 30 V i unutrašnjeg otpora R kako je prikazano na slici

Napon na otporniku 2R iznosi _________ (13j) 9 Zadana su tri strujna kruga kao što je prikazano na crteţu Kako se odnose struje I1 I2 i I3 kroz ţarulje Ţarulje su u svim trima strujnim krugovima jednakih otpora Svi su izvori jednakih eletromotornih napona i zanemarivih unutarnjih otpora

A I1 lt I2 lt I3 B I2 lt I1 lt I3 C I1 lt I3 lt I2 D I3 lt I2 lt I1 (13j) 28 Otpornik otpora R = 100 Ω preko sklopke S spojen je na izvor elektromotornog napona ε i unutarnjeg otpora r kao što je prikazano na crteţu Ako je sklopka S otvorena voltmetar pokazuje 45 V Ako je sklopka zatvorena ampermetar pokazuje 004 A Pretpostavite da su ampermetar i voltmetar idealni Koliki je unutarnji otpor baterije r

(11) 10 Baterija u strujnom krugu prikazanom na crteţu ima elektromotorni napon E Smatra se da su ampermetar i voltmetar idealni Kako će se promijeniti iznosi na mjernim ureĎajima kad se zatvori prekidač P

A Iznos na ampermetru će se povećati a na voltmetru smanjiti B Povećat će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru C Iznos na ampermetru će se smanjiti a na voltmetru povećati D Smanjit će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru (09) 29 Na nekome električnome ureĎaju stoje oznake 220 V 50 W Koliki je otpor toga ureĎaja (ispitni katalog) 33 Električni grijač sastoji se od dva jednaka otpornika koji mogu biti meĎusobno spojeni u seriju ili paralelno Pri kojem će načinu spajanja jednaka količina vode grijana tim grijačem brţe zakipjeti (ispitni katalog) 9 Dvije ţarulje X i Y jednakih otpora spojene su u krug kako je prikazano na slici Kako će svijetliti ţarulje u odnosu na svoj prijašnji sjaj ako se zatvori prekidač S

(13) 11 Na izvor istosmjernoga napona serijski su spojene ţaruljice Ţ1 i Ţ2 te promjenjivi otpornik kao što je prikazano na crteţu Što će se od navedenoga dogoditi s intenzitetima svjetlosti ţaruljica kada se promjenjivomu otporniku poveća otpor RX

A Smanjit će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 B Smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 C Povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 D Povećat će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 (ispitni katalog) 34 Marko Ivan i Dominik raspravljaju o računu koji im je poslala Hrvatska elektroprivreda Marko Kilovatsati hellip to nam kaţe koliko smo struje potrošili ovog mjeseca Ivan Ne kilovatsati su jedinica za električni naboj koji smo potrošili Dominik Moram vas obojicu ispraviti radi se zapravo o električnoj snazi koju smo potrošili Tko je u pravu A Marko B Ivan C Dominik D nitko od njih Obrazloţite odgovor

Page 3: (priprema za nacionalni ispit) 7 - fizika gfp | uz nastavu ... · 7. Temperatura idealnoga plina je 0 °C. Na kojoj će temperaturi obujam plina biti dva puta veći od obujma plina

(13j) 5 Kroz cijev presjeka 24 cm2 za 5 s proĎe 120 L tekućine Kolika je brzina protjecanja tekućine kroz tu cijev A 001 ms B 01 ms C 1 ms D 10 ms (12j) 5 Idealna tekućina jednoliko struji kroz horizontalno postavljenu cijev kruţnog poprječnog presjeka promjenjivog promjera Koja je od navedenih tvrdnji točna A Ukupni je tlak veći na uţem dijelu cijevi B Ukupni je tlak manji na uţem dijelu cijevi C Dinamički je tlak veći na uţem dijelu cijevi D Statički je tlak manji na širem dijelu cijevi (11j) 22 Kroz vodoravno postavljenu cijev promjenjivoga presjeka stacionarno protječe voda Kako se odnose statički tlakovi na presjecima S1 i S2 ako je S1 gt S2 A p1 gt p2 B p1 = p2 C p1 lt p2

PLINOVI

(ispitni katalog) 27 Temperatura apsolutne nule iznosi ___degC Temperatura od 37degC iznosi ___K Ako se temperatura tijela povisi od 37degC na 39degC povisila se za _____K (10) 5 U popodnevnim se satima temperatura zraka povećala za 13 K u odnosu na ranojutarnju temperaturu Za koliko se povećala temperatura zraka u degC A za 13 degC B za 30 degC C za 260 degC D za 286 degC (08) 2 Neki se plin nalazi u zatvorenoj posudi Zašto plin tlači stjenke posude u kojoj se nalazi A Čestice plina miruju i gusto su smještene jedna do druge B Čestice plina miruju i tlače stjenke posude svojom teţinom C Čestice plina se usmjereno gibaju i udaraju o stjenke posude D Čestice plina se nasumično gibaju i udaraju o stjenke posude (10) 6 Koja od navedenih tvrdnji ne vrijedi za model idealnoga plina A Potencijalna energija meĎusobnoga djelovanja čestica plina je zanemariva B Čestice plina se stalno nasumično gibaju C Sudari čestica plina sa stjenkama posude nisu savršeno elastični D Temperatura plina je proporcionalna srednjoj kinetičkoj energiji nasumičnoga gibanja čestica plina (09) 12 Čemu je od navedenoga proporcionalna temperatura idealnoga plina A srednjoj potencijalnoj energiji čestica plina B srednjoj kinetičkoj energiji nasumičnoga gibanja čestica plina C srednjoj brzini nasumičnoga gibanja čestica plina D srednjoj akceleraciji nasumičnoga gibanja čestica plina

(08) 9 Ako se apsolutna temperatura jednoatomnoga idealnoga plina udvostruči što će se dogoditi sa srednjom kinetičkom energijom nasumičnoga gibanja čestica plina A Povećat će se dva puta B Smanjit će se dva puta C Povećat će se četiri puta D Smanjit će se četiri puta (11j) 7 Idealni plin temperature T zagrije se tako da se srednja kinetička energija nasumičnoga gibanja njegovih čestica udvostruči Kolika je temperatura plina nakon zagrijavanja A Tradic2 B Tradic 2 C 2T D 4T (11j) 27 Odredite unutarnju energiju idealnoga plina koji sadrţi 1023 čestica na temperaturi 200 K (12) 8 Temperatura jednoatomnog idealnog plina iznosi T Što će se dogoditi s unutrašnjom energijom jednoatomnog idealnog plina ako se temperatura plina smanji na T2 A Povećat će se dva puta B Smanjit će se dva puta C Povećat će se četiri puta D Smanjit će se četiri puta

(11) 27 Obujam idealnoga plina pri temperaturi od 293 K je 1 m3 Pri stalnome tlaku temperatura idealnoga plina naraste na 353 K Odredite obujam plina pri toj temperaturi (08) 29 U zatvorenoj posudi nalazi se zrak temperature 100 ordmC Do koje temperature treba zagrijati zrak da se tlak u posudi udvostruči (10) 7 Temperatura idealnoga plina je 0 degC Na kojoj će temperaturi obujam plina biti dva puta veći od obujma plina pri 0 degC ako se tlak plina drţi stalnim A 0 K B 137 K C 273 K D 546 K (07) 11 Pri izotermnom procesu obujam se s vrijednosti V poveća na 2V Početni tlak plina je p U odnosu na početni tlak konačni tlak plina je A četiri puta manji B dva puta manji C nepromijenjen D dva puta veći (08) 12 Pri izobarnoj promjeni obujam idealnoga plina se tri puta poveća Apsolutna se temperatura plina u odnosu na početnu A smanji 9 puta B poveća 9 puta C smanji 3 puta D poveća 3 puta (13) 6 U posudi se nalazi plin na temperaturi 27 degC i tlaku p0 Plin izohorno zagrijemo na temperaturu 327 degC Koliki je tlak plina nakon zagrijavanja A 05p0 B p0 C 2p0 D 4p0 (08) 10 Temperatura neke količine idealnoga plina poveća se četiri puta pri čemu mu se volumen poveća dva puta Tlak toga plina se pritom A smanji dva puta B smanji četiri puta C poveća dva puta D poveća četiri puta (12) 22 Idealnom plinu se izohorno poveća temperatura za 300 K Pritom mu se tlak poveća tri puta Kolika je bila početna temperatura plina A 100 K B 150 K C 300 K (13j) 6 U boci se nalazi plin pod tlakom p i na temperaturi 20 degC Kolika će biti temperatura toga plina ako se tlak u boci promijeni na 2p Pri zagrijavanju plina ne mijenja se obujam boce A 10 degC B 40 degC C 273 degC D 313 degC (08) 40U (pV) dijagramu prikaţite izohorni proces u kojem se tlak plina poveća s početne vrijednosti p1 na konačnu vrijednost p2 = 2p1 Na grafu označite smjer procesa

(ispitni katalog) 30 U pT dijagramu nacrtaj izotermni proces kojim se početni obujam plina smanji na polovicu početne vrijednosti Početno stanje plina označeno je na slici

(09) 9 Koji od četiriju prikazanih dijagrama predstavlja izohorni proces

(11j) 23 U (pT) dijagramu prikazana su dva izohorna procesa izvršena nad jednakim količinama idealnoga plina obujama V1 i V2 Koji je odnos tih obujama A V1 lt V2 B V1 = V2 C V1 gt V2

(12) 7 Idealni plin prolazi kruţni proces Na crteţu je prikazano kako se pritom mijenja tlak plina (p) u ovisnosti o njegovu volumenu (V) Koja od označenih temperatura ovog procesa je najniţa

A TA B TB C TC D TD (11j) 6 Idealnomu plinu volumen se prvo izobarno smanji na polovinu početne vrijednosti a zatim tlak izotermno udvostruči Koji graf opisuje navedeni proces

(ispitni katalog) 28 Idealni plin se pri stalnom tlaku od 2middot105 Pa širi od početnog obujma iznosa 25 L do konačnog obujma od 75 L Plin pri tom procesu izvrši rad iznosa________

(10) 27 Pri stalnome tlaku od 2∙105 Pa na plinu se obavi rad od 1000 J Za koliko se smanjio obujam plina (13j) 32 Obujam plina na temperaturi 0 degC iznosi 10 L a tlak 106 Pa Plin se izobarno zagrije na temperaturu 1 000 degC Koliki rad pritom obavi plin (ogledni primjer nacionalnoga ispita) 14 Odredi rad plina za proces ABCD prikazan na (pV) grafu

(ispitni katalog) primjer Idealni plin prolazi kruţni proces prikazan na slici Na kojem se dijelu kruţnoga procesa ne obavlja rad

(07) 22 Plin prolazi proces ABC prikazan na (p V) grafu Rad plina koji je obavljen pri procesu ABC iznosi ________

(09) 11 Plin je podvrgnut procesu promjene stanja pri kojem se ne obavlja rad Koji je to proces A izobarni B adijabatski C izotermni D izohorni (13j) 23 Na crteţu je prikazan (p V) dijagram kruţnoga procesa kojemu je podvrgnut neki plin Na kojem dijelu kruţnoga procesa plin predaje toplinu okolini

(08) 17 Dva tijela su u termodinamičkoj ravnoteţi ako imaju A jednaku temperaturu B jednaku toplinu C jednaku unutrašnju energiju (12j) 7 Temperatura idealnog plina poveća se s 40 K na 160 K Kako će se promijeniti srednja brzina nasumičnog gibanja atoma tog plina A Smanjit će se 4 puta B Smanjit će se 2 puta C Povećat će se 2 puta D Povećat će se 4 puta (ispitni katalog) 7 Unutrašnja energija idealnog plina iznosi U0 Nakon izotermne promjene stanja toga plina iznos unutrašnje energije bit će A manji od U0 B jednak U0 C veći od U0 (ogledni primjer nacionalnoga ispita) 8 Plin se zagrijava izohornim procesom tako da s okolinom izmijeni 1500 J topline Unutrašnja energija plina se A ne mijenja B smanji za 3000 J C poveća za 1500 J D smanji za 1500 J (13j) 7 Idealnomu plinu predana je toplina od 5 bull106 J pri stalnome tlaku Plin je pritom obavio rad od 3 bull106 J Kako se pritom promijenila unutrašnja energija plina A Smanjila se za 8 bull106 J B Smanjila se za 2 bull106 J C Povećala se za 2 bull106 J D Povećala se za 8 bull106 J (11j) 32 Pri stalnome tlaku od 5middot105 Pa idealnomu plinu dovede se 6middot103 J topline a plinu se pritom poveća obujam od 1 dm3 na 5 dm3 Za koliko se u tome procesu povećala unutarnja energija plina (13) 33 Ako se idealnomu plinu dovede 3 000 J topline plin prijeĎe iz stanja A u stanje B kao što je prikazano na crteţu Kolika je promjena unutrašnje energije plina

(09) 13 Toplinski stroj od toplijega spremnika primi 2 500 J topline od čega hladnijem spremniku prenese 1 500 J topline Kolika je korisnost stroja A 03 B 04 C 06 D 07 (08) 11 Prikazani crteţi predstavljaju različite tipove toplinskih strojeva Q Q1 i Q2 su topline koje radno tijelo izmjenjuje s toplijim i hladnijim spremnikom a W rad kojega radno tijelo vrši nad okolinom ili okolina nad njim Koji se toplinski stroj protivi drugomu zakonu termodinamike

(12) 27 Carnotov stroj radi izmeĎu dvaju toplinskih spremnika jednog temperature 10 degC i drugog temperature 100 degC Kolika je korisnost tog stroja (12j) 32 Carnotov stroj radi s pomoću dvaju toplinskih spremnika jednog temperature 327 degC a drugog temperature 27 degC Koliki rad obavi na svakih 10 kJ preuzete topline (11) 6 Potrebno je povećati korisnost idealnoga toplinskoga stroja Moţe se povećati temperatura toplijega spremnika za ΔT ili smanjiti temperatura hladnijega spremnika za isti iznos ΔT Koja je od navedenih tvrdnji točna A Korisnost će biti veća ako se poveća temperatura toplijega spremnika za ΔT B Korisnost će biti veća ako se smanji temperatura hladnijega spremnika za ΔT C Korisnost će se povećati jednako u obama slučajevima D Korisnost se ne će promijeniti zbog promjene temperature spremnika topline (08) 5 Specifični toplinski kapacitet ţeljeza je 460 J kgndash1 Kndash1 Toplina potrebna da se ţeljezu mase 1 kg poveća temperatura za 2 K iznosi A 230 J B 460 J C 920 J D 462 J (12j) 23 Tijela 1 i 2 imaju jednake mase Dijagram pokazuje ovisnost promjene temperature o dovedenoj toplini

Koja je od navedenih tvrdnji točna A Tijelo 1 ima veći specifični toplinski kapacitet od tijela 2 B Tijelo 1 ima manji specifični toplinski kapacitet od tijela 2 C Tijela 1 i 2 imaju jednak specifični toplinski kapacitet (10) 32 Voda se zagrijava u aluminijskome loncu uz stalno miješanje Početno su voda i lonac na temperaturi od 20 degC Nakon što su zajedno primili 912 kJ topline temperatura vode i lonca povećala se na 60 degC Odredite masu vode ako je masa lonca 02 kg specifični toplinski kapacitet vode 4200 J(kg K) a specifični toplinski kapacitet aluminija 900 J(kg K) (08) 26 Imamo dva uzorka iste vrste ulja Prvomu čija je masa 50 g temperatura poraste za 18 ordmC kad primi neku toplinu Q Ako drugi uzorak mase 150 g primi upola manje topline za koliko će stupnjeva porasti njegova temperatura (priprema za nacionalni ispit) 4 U litru vode temperature 20degC stavimo komad ţeljeza mase 100 g i temperature 150degC Nakon nekog vremena voda i ţeljezo postignu termodinamičku ravnoteţu Time je A) temperatura vode postala 150degC a ţeljeza 20degC B) temperatura vode jednaka temperaturi ţeljeza i iznosi 170degC C) temperatura vode jednaka temperaturi ţeljeza i iznosi 85degC D) temperatura vode jednaka temperaturi ţeljeza pri čemu je veća od 20degC a manja od 150degC

(13) 8 Kalorimetar sadrţi 400 g vode temperature 80 degC U kalorimetar s vodom dolijemo 1600 g vode temperature 40 degC Koliko iznosi temperatura termodinamičke ravnoteţe Zanemarite zagrijavanje kalorimetra i druge gubitke topline A 44 degC B 48 degC C 58 degC D 64 degC (09) 27 Za pripremu tople kupke temperature 35ordmC u 60 kg hladne vode temperature 20ordmC dodamo vruću vodu temperature 80ordmC Kolika je masa vruće vode koju smo dodali (13) 7 Tri tijela jednakih masa imaju specifične toplinske kapacitete za koje vrijedi c1 = 2c2 = 3c3 Dok su u termičkome kontaktu svim tijelima zajedno dovede se toplina iznosa 11Q Tijelo specifičnoga toplinskog kapaciteta c2 pritom primi topline iznosa 3Q Koliko je topline Q1 primilo tijelo specifičnog toplinskog kapaciteta c1 a koliko topline Q3 tijelo specifičnog toplinskog kapaciteta c3 A Q1 = 2Q Q3 = 6Q B Q1 = 3Q Q3 = 5Q C Q1 = 5Q Q3 = 3Q D Q1 = 6Q Q3 = 2Q (11j) 7 Tijelo se sudari neelastično sa zidom U takvome se sudaru uz početnu brzinu v temperatura tijela poveća za 05 K Za koliko bi se povećala temperatura tijela uz početnu brzinu 4v uz pretpostavku da se prilikom sudara uvijek pola kinetičke energije tijela pretvori u unutrašnju energiju tijela A za 1 K B za 2 K C za 4 K D za 8 K (08) 3 Led temperature ndash25 ordmC stavi se u zatvorenu posudu koja se potom zagrijava Na slici je prikazan graf koji prikazuje ovisnost temperature unutar posude o količini dovedene topline

Koji se dio grafa odnosi na taljenje leda A AB B BC C CD D DE (11j) 8 Specifična toplina isparavanja vode iznosi 2260 kJkg Vodena para mase 05 kg i temperature 100 degC kondenzira se u vodu temperature 100 degC Koja se od navedenih izmjena topline dogodila tijekom toga procesa A Iz pare je u okolinu prenesena toplina od 1130 kJ B Iz okoline je na paru prešla toplina od 1130 kJ C Iz pare je u okolinu prenesena toplina od 2260 kJ D Iz okoline je na paru prešla toplina od 2260 kJ

(11) 32 Grijačem snage 500W tali se 2kg leda temperature 0degC Sva energija koju proizvede grijač potroši se na taljenje leda Za koliko se vremena led rastali Specifična toplina taljenja leda iznosi 330000 J kgndash1 (12) 32 Grijačem snage 3 kW zagrijava se 05 kg vode čija je početna temperatura 25degC Koliko je vremena potrebno da sva voda ispari Zanemarite gubitke Specifični toplinski kapacitet vode je 4 200 J kgndash1 Kndash1 a njezina specifična toplina isparavanja je 226∙106 J kgndash1 (12j) 6 Bimetalna traka sastoji se od dviju spojenih traka napravljenih od mjedi i čelika kako je prikazano na crteţu

Pri jednolikom zagrijavanju dolazi do savijanja prema čeličnoj traci Zašto se to dogaĎa A Temperatura mjedi viša je od temperature čelika B Temperatura čelika viša je od temperature mjedi C Mjed se produljuje više od čelika za istu promjenu temperature D Čelik se produljuje više od mjedi za istu promjenu temperature

(ispitni katalog) 6 Ţeljeznu kocku zagrijavamo Pri tome se A povećavaju obujam i masa kocke B povećavaju obujam i gustoća kocke C povećava obujam kocke a gustoća smanjuje D smanjuju masa i gustoća kocke (07) 9 Kad se komad aluminija zagrijava njegove se dimenzije povećavaju jer se povećava A veličina atoma aluminija B razmak izmeĎu atoma aluminija C broj čestica u komadu aluminija D veličina molekula aluminija (08) 35 Duljina ţivina stupca u termometru iznosi 10 cm pri 0 degC te 20 cm pri 100 degC Pri kojoj će temperaturi duljina ţivina stupca iznositi 18 cm

(09) 33 Zgrada od opeke ima visinu 20 m po zimi pri temperaturi od minus10 ordmC Koeficijent linearnoga rastezanja opeke iznosi 10minus5 Kminus1 331 Kolika je visina zgrade pri temperaturi od 0 ordmC 332 Za koliko će se promijeniti visina zgrade od zime do ljeta kad temperatura iznosi 25ordmC (13) 27 Na temperaturi 600 degC duljina bakrene ţice je 60 m Kolika je duljina te ţice na temperaturi 0degC Linearni koeficijent termičkoga rastezanja bakra je 1710-5 K-1

(13j) 27 Na temperaturi od 500 degC rupa u ţeljeznoj ploči ima promjer 30 cm Koliki je promjer te rupe u ţeljeznoj ploči na temperaturi od 0 degC Linearni koeficijent termičkoga rastezanja ţeljeza iznosi 12middot10ndash5

Kndash1 ELEKTROSTATIKA

(11j) 8 Koji od navedenih parova čine čestice koje se meĎusobno električki privlače A proton i elektron B proton i neutron C proton i proton D elektron i elektron (13) 9 Atom helija sastoji se od elektronskoga omotača s dvama elektronima i jezgre koja sadrţi dva protona i dva neutrona Koliko iznosi električni naboj opisanoga atoma helija QA a koliko električni naboj jezgre atoma helija QJ U odgovorima e označava elementarni naboj A QA = 0 QJ = 0 B QA = ndash2e QJ = +2e C QA = 0 QJ = +2e D QA = ndash2e QJ = 0 (12) 9 Crteţ prikazuje tri nabijene šuplje kugle od kojih su najmanje dvije negativno nabijene Strjelice prikazuju električne sile kojima kugle meĎusobno djeluju Koja je kugla pozitivno nabijena

A kugla 1 B kugla 2 C kugla 3 D nijedna od tih kugli (13) 10 Tri elektrona razmještena su tako da zatvaraju jednakostraničan trokut kao što je prikazano na crteţu Koja strelica označava vektor rezultantne elektrostatske sile na elektron u gornjem vrhu trokuta

(13j) 8 Dva elektrona i jedan proton razmjestimo na vrhove jednakostraničnoga trokuta kao što je prikazano na crteţu Koja strelica prikazuje vektor rezultantne elektrostatske sile na elektron u gornjem vrhu

(11j) 9 Četiri pozitivna naboja smještena su u vrhovima kvadrata kako je prikazano na crteţu

Negativni naboj smješten je u središte kvadrata Koja strelica prikazuje smjer ukupne sile na naboj u središtu kvadrata

(11) 12 Dva točkasta naboja u zraku se meĎusobno odbijaju silom 2 μN Naboji su smješteni na jednak razmak u sredstvo relativne dielektrične konstante 8 Kolika je sila izmeĎu tih naboja u navedenom sredstvu (ispitni katalog) 10 Dvije metalne kugle jednakih dimenzija električki su nabijene Kugla A ima naboj +2 e a kugla B naboj ndash 4 e Kugle dovedemo u meĎusobni kontakt Pri tome će kugla A A dobiti 3 protona B izgubiti 3 protona C dobiti 3 elektrona D izgubiti 3 elektrona (10) 8 Dvije jednake metalne kugle prikazane na slici vise na nitima od izolatora Obje kugle su početno električki neutralne Kugla M nabije se pozitivno nabojem od +8 nC i zatim se dotakne kuglom N Koliko će nakon toga iznositi naboj na kugli N A minus8 nC B minus4 nC C +4 nC D +8 nC (12j) 9 Tri jednake metalne šuplje kugle nalaze se na stalcima od izolatora Na početku kugla 1 nabijena je nabojem Q a kugle 2 i 3 su neutralne Kuglom 1 dotaknemo kuglu 2 i odmaknemo je Zatim kuglom 1 dotaknemo kuglu 3 i odmaknemo je Koliki je konačni naboj na kugli 1 A Q B Q2 C Q3 D Q4 (08) 18 Koja slika ispravno prikazuje što se dogodi kad nenabijenomu elektroskopu pribliţimo pozitivno nabijeni štap

(12j) 24 Elektroskop je negativno nabijen Što će se dogoditi ako se pločici elektroskopa pribliţi pozitivno nabijeni štap bez njihova doticanja A Listići elektroskopa će se meĎusobno pribliţiti B Listići elektroskopa će se razmaknuti C Ništa se neće dogoditi (09) 23 Elektroskop je negativno nabijen zbog čega je kazaljka elektroskopa otklonjena za neki kut Ako se elektroskopu pribliţi negativno nabijeni štap (bez doticanja) što će se dogoditi s kutom otklona kazaljke elektroskopa A Smanjit će se B Ostat će nepromijenjen C Povećat će se (13j) 10 Pozitivno naelektrizirani štap pribliţi se metalnoj električki neutralnoj i uzemljenoj kugli Koji crteţ prikazuje pravilan raspored naboja na kugli Jedan znak bdquo+rdquo označava jednaku količinu pozitivnoga naboja koliko i jedan znak bdquondashrdquo negativnoga naboja

A B C D

(10) 11 Na slici su prikazane silnice električnoga polja i tri točke u tom polju označene brojevima 1 2 i 3 Postavimo li proton u točku 1 polje će na njega djelovati silom F1 u točki 2 će na proton djelovati sila F2 a u točki 3 sila F3 Koji odnos vrijedi za iznose spomenutih sila

A F3 gt F2 gt F1 B F1 gt F2 gt F3 C F2 gt F1 gt F3 D F3 gt F1 gt F2 (12) 10 Koji dijagram prikazuje iznos električnog polja točkastog naboja u ovisnosti o udaljenosti r od tog naboja

A B C D (09) 34 Točka T je na udaljenosti 3 cm od točkastoga električnoga naboja q = +2 nC 341 Koliki je iznos električnoga polja točkastoga naboja q u točki T 342 Ucrtajte na slici vektor električnoga polja u točki T

(08) 39 Na crteţu su prikazana dva električna naboja q1 = ndash1 nC i q2 = 4 nC koja su meĎusobno udaljena 2 cm

391 Skicirajte vektor ukupnoga električnoga polja u točki T koja se nalazi na sredini spojnice dvaju naboja Vektor ukupnoga električnoga polja označite oznakom E 392 Odredite jakost ukupnoga električnoga polja u točki T (09) 14 U homogenome električnome polju iznosa 100 NC dvije točke meĎusobno udaljene 20 cm nalaze se na istoj silnici Koliki je napon izmeĎu tih točaka A 2 V B 5 V C 20 V D 500 V (ispitni katalog) 8 IzmeĎu dviju metalnih ploča je napon od 12 V

Pri prenošenju pozitivnog točkastog naboja od ploče 2 do ploče 1 obavljamo A najveći rad po putu x B najveći rad po putu y C najveći rad po putu z D jednaki rad po svim putovima (12) 28 Kolika je brzina elektrona koji se ubrzao kroz napon od 100 V Elektron je u početnoj točki mirovao

(12j) 8 Proton ulazi u prostor izmeĎu dviju nabijenih ploča kako je prikazano na crteţu

Električno polje izmeĎu ploča je homogeno Početna brzina protona iznosa v0 okomita je na električno polje Kako će se gibati proton u prostoru izmeĎu ploča A po dijelu parabole prema pozitivno nabijenoj ploči B po dijelu parabole prema negativno nabijenoj ploči C po kruţnom luku prema pozitivno nabijenoj ploči D po kruţnom luku prema negativno nabijenoj ploči (09) 17 IzmeĎu ploča ravnoga kondenzatora nalazi se zrak (εr = 1) Što će se dogoditi s kapacitetom kondenzatora ako izmeĎu njegovih ploča stavimo staklo (εr = 6) A Povećat će se šest puta B Smanjit će se šest puta C Ostat će nepromijenjen D Past će na nulu (08) 27 Pločasti kondenzator ispunjen je dielektrikom relativne permitivnosti 6 Površina svake ploče kondenzatora iznosi 62 ∙ 10ndash3 m2 ploče su meĎusobno razmaknute za 2 mm a naboj na svakoj ploči iznosi 4 ∙ 10ndash8 C 271 Odredite kapacitet kondenzatora 272 Odredite napon izmeĎu ploča kondenzatora

(13j) 12 Ravni kondenzator izmeĎu čijih se ploča nalazi zrak spojen je na bateriju tako da na sebe primi naboj Q Tako nabijen kondenzator odspoji se od baterije te u prostor izmeĎu ploča

umetne dielektrik relativne permitivnosti εr = 8 Pri umetanju dielektrika kondenzator je električki

izoliran od okoline Naboj na kondenzatoru nakon umetanja dielektrika označen je s Q Što vrijedi

za odnos naboja QQ A QQ = 18 B QQ = 1 C QQ = 8 D QQ = 64

(12) 11 Dijagram prikazuje napon izmeĎu ploča kondenzatora u ovisnosti o naboju pri nabijanju kondenzatora Koja je od navedenih tvrdnji točna

A Nagib grafa jednak je kapacitetu kondenzatora B Označena površina ispod grafa jednaka je kapacitetu kondenzatora C Nagib grafa jednak je energiji pohranjenoj u kondenzatoru D Označena površina ispod grafa jednaka je energiji pohranjenoj u kondenzatoru

ELEKTRIČNA STRUJA (10) 10 Poprečnim presjekom vodiča za 01 s proteče 3125middot1014 elektrona Kolika je jakost struje koja teče vodičem A 05 mA B 5 mA C 05 A D 5 A (11j) 28 Struja I koja prolazi kroz otpornik otpora R tijekom vremena t mijenja se kako je prikazano na grafu Kolika količina naboja proĎe kroz otpornik za 6 sekundi

(09) 19 Koja je mjerna jedinica za električnu otpornost A Ω B Ω m C Ωm D Ω m2

(09) 15 U strujnome krugu prikazanome na crteţu jedna je ţaruljica pregorjela Kao posljedica toga sve su ţaruljice prestale svijetliti Koja je ţaruljica pregorjela

(11) 11 Na grafu je prikazana ovisnost jakosti struje I o naponu U za dva vodiča Koliko bi iznosio ukupni otpor serijskog spoja ta dva vodiča

A 023 Ω B 43 Ω C 25 Ω D 35 Ω (08) 36 Otpornici otpora 4 Ω 8 Ω i 8 Ω spojeni su u strujni krug zajedno s izvorom napona od 8 V kako je prikazano na shemi Kolika struja teče kroz otpornik otpora 4 Ω

(09) 16 Dva su otpornika serijski spojena na izvor napona 9 V kao što je prikazano na crteţu Ako je na krajevima otpornika R1 napon 6 V koliko iznosi omjer otpora R1 i R2

A 12 B 21 C 14 D 41 (13) 32 U krug istosmjerne struje napona 120 V uključena su tri jednaka otpornika otpornik A otpornik B i otpornik C kao što je prikazano na crteţu Odredite napon na krajevima svakoga otpornika

(08) 19 Koji se od strujnih krugova prikazanih shemama moţe uporabiti da se izmjeri iznos otpora R

(12j) 10 Crteţ prikazuje strujni krug Voltmetar V1 pokazuje 8 V Koliko pokazuje voltmetar V2

A 2 V B 4 V C 8 V D 16 V

(08) 6 Kad se prekidač zatvori u krugu prikazanom na slici ampermetar će pokazivati A veću jakost struje nego prije B manju jakost struje nego prije C jednaku jakost struje kao i prije

(10) 9 U strujnome krugu prikazanome na slici voltmetar pokazuje 4 V Unutrašnji otpor baterije je zanemariv Koliku jakost struje pokazuje ampermetar uz uvjet da su instrumenti idealni

A 1 A B 2 A C 3 A D 4 A (12) 33 Ampermetar ima mjerno područje 1 A i unutrašnji otpor 01 Ω Njime treba mjeriti struje iznosa do 3 A Koliki je dodatni otpor potrebno spojiti s ampermetrom u strujnom krugu kako bi to bilo moguće (11j) 33 Struja kratkoga spoja za bateriju elektromotornoga napona 20 V iznosi 25 A Kolika je jakost struje u krugu ako se na bateriju spoji vodič otpora 4 Ω

(ispitni katalog) 31 Dva otpornika otpora 2 R i 3 R spojena su serijski s baterijom elektromotornog napona E = 30 V i unutrašnjeg otpora R kako je prikazano na slici

Napon na otporniku 2R iznosi _________ (13j) 9 Zadana su tri strujna kruga kao što je prikazano na crteţu Kako se odnose struje I1 I2 i I3 kroz ţarulje Ţarulje su u svim trima strujnim krugovima jednakih otpora Svi su izvori jednakih eletromotornih napona i zanemarivih unutarnjih otpora

A I1 lt I2 lt I3 B I2 lt I1 lt I3 C I1 lt I3 lt I2 D I3 lt I2 lt I1 (13j) 28 Otpornik otpora R = 100 Ω preko sklopke S spojen je na izvor elektromotornog napona ε i unutarnjeg otpora r kao što je prikazano na crteţu Ako je sklopka S otvorena voltmetar pokazuje 45 V Ako je sklopka zatvorena ampermetar pokazuje 004 A Pretpostavite da su ampermetar i voltmetar idealni Koliki je unutarnji otpor baterije r

(11) 10 Baterija u strujnom krugu prikazanom na crteţu ima elektromotorni napon E Smatra se da su ampermetar i voltmetar idealni Kako će se promijeniti iznosi na mjernim ureĎajima kad se zatvori prekidač P

A Iznos na ampermetru će se povećati a na voltmetru smanjiti B Povećat će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru C Iznos na ampermetru će se smanjiti a na voltmetru povećati D Smanjit će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru (09) 29 Na nekome električnome ureĎaju stoje oznake 220 V 50 W Koliki je otpor toga ureĎaja (ispitni katalog) 33 Električni grijač sastoji se od dva jednaka otpornika koji mogu biti meĎusobno spojeni u seriju ili paralelno Pri kojem će načinu spajanja jednaka količina vode grijana tim grijačem brţe zakipjeti (ispitni katalog) 9 Dvije ţarulje X i Y jednakih otpora spojene su u krug kako je prikazano na slici Kako će svijetliti ţarulje u odnosu na svoj prijašnji sjaj ako se zatvori prekidač S

(13) 11 Na izvor istosmjernoga napona serijski su spojene ţaruljice Ţ1 i Ţ2 te promjenjivi otpornik kao što je prikazano na crteţu Što će se od navedenoga dogoditi s intenzitetima svjetlosti ţaruljica kada se promjenjivomu otporniku poveća otpor RX

A Smanjit će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 B Smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 C Povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 D Povećat će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 (ispitni katalog) 34 Marko Ivan i Dominik raspravljaju o računu koji im je poslala Hrvatska elektroprivreda Marko Kilovatsati hellip to nam kaţe koliko smo struje potrošili ovog mjeseca Ivan Ne kilovatsati su jedinica za električni naboj koji smo potrošili Dominik Moram vas obojicu ispraviti radi se zapravo o električnoj snazi koju smo potrošili Tko je u pravu A Marko B Ivan C Dominik D nitko od njih Obrazloţite odgovor

Page 4: (priprema za nacionalni ispit) 7 - fizika gfp | uz nastavu ... · 7. Temperatura idealnoga plina je 0 °C. Na kojoj će temperaturi obujam plina biti dva puta veći od obujma plina

(11) 27 Obujam idealnoga plina pri temperaturi od 293 K je 1 m3 Pri stalnome tlaku temperatura idealnoga plina naraste na 353 K Odredite obujam plina pri toj temperaturi (08) 29 U zatvorenoj posudi nalazi se zrak temperature 100 ordmC Do koje temperature treba zagrijati zrak da se tlak u posudi udvostruči (10) 7 Temperatura idealnoga plina je 0 degC Na kojoj će temperaturi obujam plina biti dva puta veći od obujma plina pri 0 degC ako se tlak plina drţi stalnim A 0 K B 137 K C 273 K D 546 K (07) 11 Pri izotermnom procesu obujam se s vrijednosti V poveća na 2V Početni tlak plina je p U odnosu na početni tlak konačni tlak plina je A četiri puta manji B dva puta manji C nepromijenjen D dva puta veći (08) 12 Pri izobarnoj promjeni obujam idealnoga plina se tri puta poveća Apsolutna se temperatura plina u odnosu na početnu A smanji 9 puta B poveća 9 puta C smanji 3 puta D poveća 3 puta (13) 6 U posudi se nalazi plin na temperaturi 27 degC i tlaku p0 Plin izohorno zagrijemo na temperaturu 327 degC Koliki je tlak plina nakon zagrijavanja A 05p0 B p0 C 2p0 D 4p0 (08) 10 Temperatura neke količine idealnoga plina poveća se četiri puta pri čemu mu se volumen poveća dva puta Tlak toga plina se pritom A smanji dva puta B smanji četiri puta C poveća dva puta D poveća četiri puta (12) 22 Idealnom plinu se izohorno poveća temperatura za 300 K Pritom mu se tlak poveća tri puta Kolika je bila početna temperatura plina A 100 K B 150 K C 300 K (13j) 6 U boci se nalazi plin pod tlakom p i na temperaturi 20 degC Kolika će biti temperatura toga plina ako se tlak u boci promijeni na 2p Pri zagrijavanju plina ne mijenja se obujam boce A 10 degC B 40 degC C 273 degC D 313 degC (08) 40U (pV) dijagramu prikaţite izohorni proces u kojem se tlak plina poveća s početne vrijednosti p1 na konačnu vrijednost p2 = 2p1 Na grafu označite smjer procesa

(ispitni katalog) 30 U pT dijagramu nacrtaj izotermni proces kojim se početni obujam plina smanji na polovicu početne vrijednosti Početno stanje plina označeno je na slici

(09) 9 Koji od četiriju prikazanih dijagrama predstavlja izohorni proces

(11j) 23 U (pT) dijagramu prikazana su dva izohorna procesa izvršena nad jednakim količinama idealnoga plina obujama V1 i V2 Koji je odnos tih obujama A V1 lt V2 B V1 = V2 C V1 gt V2

(12) 7 Idealni plin prolazi kruţni proces Na crteţu je prikazano kako se pritom mijenja tlak plina (p) u ovisnosti o njegovu volumenu (V) Koja od označenih temperatura ovog procesa je najniţa

A TA B TB C TC D TD (11j) 6 Idealnomu plinu volumen se prvo izobarno smanji na polovinu početne vrijednosti a zatim tlak izotermno udvostruči Koji graf opisuje navedeni proces

(ispitni katalog) 28 Idealni plin se pri stalnom tlaku od 2middot105 Pa širi od početnog obujma iznosa 25 L do konačnog obujma od 75 L Plin pri tom procesu izvrši rad iznosa________

(10) 27 Pri stalnome tlaku od 2∙105 Pa na plinu se obavi rad od 1000 J Za koliko se smanjio obujam plina (13j) 32 Obujam plina na temperaturi 0 degC iznosi 10 L a tlak 106 Pa Plin se izobarno zagrije na temperaturu 1 000 degC Koliki rad pritom obavi plin (ogledni primjer nacionalnoga ispita) 14 Odredi rad plina za proces ABCD prikazan na (pV) grafu

(ispitni katalog) primjer Idealni plin prolazi kruţni proces prikazan na slici Na kojem se dijelu kruţnoga procesa ne obavlja rad

(07) 22 Plin prolazi proces ABC prikazan na (p V) grafu Rad plina koji je obavljen pri procesu ABC iznosi ________

(09) 11 Plin je podvrgnut procesu promjene stanja pri kojem se ne obavlja rad Koji je to proces A izobarni B adijabatski C izotermni D izohorni (13j) 23 Na crteţu je prikazan (p V) dijagram kruţnoga procesa kojemu je podvrgnut neki plin Na kojem dijelu kruţnoga procesa plin predaje toplinu okolini

(08) 17 Dva tijela su u termodinamičkoj ravnoteţi ako imaju A jednaku temperaturu B jednaku toplinu C jednaku unutrašnju energiju (12j) 7 Temperatura idealnog plina poveća se s 40 K na 160 K Kako će se promijeniti srednja brzina nasumičnog gibanja atoma tog plina A Smanjit će se 4 puta B Smanjit će se 2 puta C Povećat će se 2 puta D Povećat će se 4 puta (ispitni katalog) 7 Unutrašnja energija idealnog plina iznosi U0 Nakon izotermne promjene stanja toga plina iznos unutrašnje energije bit će A manji od U0 B jednak U0 C veći od U0 (ogledni primjer nacionalnoga ispita) 8 Plin se zagrijava izohornim procesom tako da s okolinom izmijeni 1500 J topline Unutrašnja energija plina se A ne mijenja B smanji za 3000 J C poveća za 1500 J D smanji za 1500 J (13j) 7 Idealnomu plinu predana je toplina od 5 bull106 J pri stalnome tlaku Plin je pritom obavio rad od 3 bull106 J Kako se pritom promijenila unutrašnja energija plina A Smanjila se za 8 bull106 J B Smanjila se za 2 bull106 J C Povećala se za 2 bull106 J D Povećala se za 8 bull106 J (11j) 32 Pri stalnome tlaku od 5middot105 Pa idealnomu plinu dovede se 6middot103 J topline a plinu se pritom poveća obujam od 1 dm3 na 5 dm3 Za koliko se u tome procesu povećala unutarnja energija plina (13) 33 Ako se idealnomu plinu dovede 3 000 J topline plin prijeĎe iz stanja A u stanje B kao što je prikazano na crteţu Kolika je promjena unutrašnje energije plina

(09) 13 Toplinski stroj od toplijega spremnika primi 2 500 J topline od čega hladnijem spremniku prenese 1 500 J topline Kolika je korisnost stroja A 03 B 04 C 06 D 07 (08) 11 Prikazani crteţi predstavljaju različite tipove toplinskih strojeva Q Q1 i Q2 su topline koje radno tijelo izmjenjuje s toplijim i hladnijim spremnikom a W rad kojega radno tijelo vrši nad okolinom ili okolina nad njim Koji se toplinski stroj protivi drugomu zakonu termodinamike

(12) 27 Carnotov stroj radi izmeĎu dvaju toplinskih spremnika jednog temperature 10 degC i drugog temperature 100 degC Kolika je korisnost tog stroja (12j) 32 Carnotov stroj radi s pomoću dvaju toplinskih spremnika jednog temperature 327 degC a drugog temperature 27 degC Koliki rad obavi na svakih 10 kJ preuzete topline (11) 6 Potrebno je povećati korisnost idealnoga toplinskoga stroja Moţe se povećati temperatura toplijega spremnika za ΔT ili smanjiti temperatura hladnijega spremnika za isti iznos ΔT Koja je od navedenih tvrdnji točna A Korisnost će biti veća ako se poveća temperatura toplijega spremnika za ΔT B Korisnost će biti veća ako se smanji temperatura hladnijega spremnika za ΔT C Korisnost će se povećati jednako u obama slučajevima D Korisnost se ne će promijeniti zbog promjene temperature spremnika topline (08) 5 Specifični toplinski kapacitet ţeljeza je 460 J kgndash1 Kndash1 Toplina potrebna da se ţeljezu mase 1 kg poveća temperatura za 2 K iznosi A 230 J B 460 J C 920 J D 462 J (12j) 23 Tijela 1 i 2 imaju jednake mase Dijagram pokazuje ovisnost promjene temperature o dovedenoj toplini

Koja je od navedenih tvrdnji točna A Tijelo 1 ima veći specifični toplinski kapacitet od tijela 2 B Tijelo 1 ima manji specifični toplinski kapacitet od tijela 2 C Tijela 1 i 2 imaju jednak specifični toplinski kapacitet (10) 32 Voda se zagrijava u aluminijskome loncu uz stalno miješanje Početno su voda i lonac na temperaturi od 20 degC Nakon što su zajedno primili 912 kJ topline temperatura vode i lonca povećala se na 60 degC Odredite masu vode ako je masa lonca 02 kg specifični toplinski kapacitet vode 4200 J(kg K) a specifični toplinski kapacitet aluminija 900 J(kg K) (08) 26 Imamo dva uzorka iste vrste ulja Prvomu čija je masa 50 g temperatura poraste za 18 ordmC kad primi neku toplinu Q Ako drugi uzorak mase 150 g primi upola manje topline za koliko će stupnjeva porasti njegova temperatura (priprema za nacionalni ispit) 4 U litru vode temperature 20degC stavimo komad ţeljeza mase 100 g i temperature 150degC Nakon nekog vremena voda i ţeljezo postignu termodinamičku ravnoteţu Time je A) temperatura vode postala 150degC a ţeljeza 20degC B) temperatura vode jednaka temperaturi ţeljeza i iznosi 170degC C) temperatura vode jednaka temperaturi ţeljeza i iznosi 85degC D) temperatura vode jednaka temperaturi ţeljeza pri čemu je veća od 20degC a manja od 150degC

(13) 8 Kalorimetar sadrţi 400 g vode temperature 80 degC U kalorimetar s vodom dolijemo 1600 g vode temperature 40 degC Koliko iznosi temperatura termodinamičke ravnoteţe Zanemarite zagrijavanje kalorimetra i druge gubitke topline A 44 degC B 48 degC C 58 degC D 64 degC (09) 27 Za pripremu tople kupke temperature 35ordmC u 60 kg hladne vode temperature 20ordmC dodamo vruću vodu temperature 80ordmC Kolika je masa vruće vode koju smo dodali (13) 7 Tri tijela jednakih masa imaju specifične toplinske kapacitete za koje vrijedi c1 = 2c2 = 3c3 Dok su u termičkome kontaktu svim tijelima zajedno dovede se toplina iznosa 11Q Tijelo specifičnoga toplinskog kapaciteta c2 pritom primi topline iznosa 3Q Koliko je topline Q1 primilo tijelo specifičnog toplinskog kapaciteta c1 a koliko topline Q3 tijelo specifičnog toplinskog kapaciteta c3 A Q1 = 2Q Q3 = 6Q B Q1 = 3Q Q3 = 5Q C Q1 = 5Q Q3 = 3Q D Q1 = 6Q Q3 = 2Q (11j) 7 Tijelo se sudari neelastično sa zidom U takvome se sudaru uz početnu brzinu v temperatura tijela poveća za 05 K Za koliko bi se povećala temperatura tijela uz početnu brzinu 4v uz pretpostavku da se prilikom sudara uvijek pola kinetičke energije tijela pretvori u unutrašnju energiju tijela A za 1 K B za 2 K C za 4 K D za 8 K (08) 3 Led temperature ndash25 ordmC stavi se u zatvorenu posudu koja se potom zagrijava Na slici je prikazan graf koji prikazuje ovisnost temperature unutar posude o količini dovedene topline

Koji se dio grafa odnosi na taljenje leda A AB B BC C CD D DE (11j) 8 Specifična toplina isparavanja vode iznosi 2260 kJkg Vodena para mase 05 kg i temperature 100 degC kondenzira se u vodu temperature 100 degC Koja se od navedenih izmjena topline dogodila tijekom toga procesa A Iz pare je u okolinu prenesena toplina od 1130 kJ B Iz okoline je na paru prešla toplina od 1130 kJ C Iz pare je u okolinu prenesena toplina od 2260 kJ D Iz okoline je na paru prešla toplina od 2260 kJ

(11) 32 Grijačem snage 500W tali se 2kg leda temperature 0degC Sva energija koju proizvede grijač potroši se na taljenje leda Za koliko se vremena led rastali Specifična toplina taljenja leda iznosi 330000 J kgndash1 (12) 32 Grijačem snage 3 kW zagrijava se 05 kg vode čija je početna temperatura 25degC Koliko je vremena potrebno da sva voda ispari Zanemarite gubitke Specifični toplinski kapacitet vode je 4 200 J kgndash1 Kndash1 a njezina specifična toplina isparavanja je 226∙106 J kgndash1 (12j) 6 Bimetalna traka sastoji se od dviju spojenih traka napravljenih od mjedi i čelika kako je prikazano na crteţu

Pri jednolikom zagrijavanju dolazi do savijanja prema čeličnoj traci Zašto se to dogaĎa A Temperatura mjedi viša je od temperature čelika B Temperatura čelika viša je od temperature mjedi C Mjed se produljuje više od čelika za istu promjenu temperature D Čelik se produljuje više od mjedi za istu promjenu temperature

(ispitni katalog) 6 Ţeljeznu kocku zagrijavamo Pri tome se A povećavaju obujam i masa kocke B povećavaju obujam i gustoća kocke C povećava obujam kocke a gustoća smanjuje D smanjuju masa i gustoća kocke (07) 9 Kad se komad aluminija zagrijava njegove se dimenzije povećavaju jer se povećava A veličina atoma aluminija B razmak izmeĎu atoma aluminija C broj čestica u komadu aluminija D veličina molekula aluminija (08) 35 Duljina ţivina stupca u termometru iznosi 10 cm pri 0 degC te 20 cm pri 100 degC Pri kojoj će temperaturi duljina ţivina stupca iznositi 18 cm

(09) 33 Zgrada od opeke ima visinu 20 m po zimi pri temperaturi od minus10 ordmC Koeficijent linearnoga rastezanja opeke iznosi 10minus5 Kminus1 331 Kolika je visina zgrade pri temperaturi od 0 ordmC 332 Za koliko će se promijeniti visina zgrade od zime do ljeta kad temperatura iznosi 25ordmC (13) 27 Na temperaturi 600 degC duljina bakrene ţice je 60 m Kolika je duljina te ţice na temperaturi 0degC Linearni koeficijent termičkoga rastezanja bakra je 1710-5 K-1

(13j) 27 Na temperaturi od 500 degC rupa u ţeljeznoj ploči ima promjer 30 cm Koliki je promjer te rupe u ţeljeznoj ploči na temperaturi od 0 degC Linearni koeficijent termičkoga rastezanja ţeljeza iznosi 12middot10ndash5

Kndash1 ELEKTROSTATIKA

(11j) 8 Koji od navedenih parova čine čestice koje se meĎusobno električki privlače A proton i elektron B proton i neutron C proton i proton D elektron i elektron (13) 9 Atom helija sastoji se od elektronskoga omotača s dvama elektronima i jezgre koja sadrţi dva protona i dva neutrona Koliko iznosi električni naboj opisanoga atoma helija QA a koliko električni naboj jezgre atoma helija QJ U odgovorima e označava elementarni naboj A QA = 0 QJ = 0 B QA = ndash2e QJ = +2e C QA = 0 QJ = +2e D QA = ndash2e QJ = 0 (12) 9 Crteţ prikazuje tri nabijene šuplje kugle od kojih su najmanje dvije negativno nabijene Strjelice prikazuju električne sile kojima kugle meĎusobno djeluju Koja je kugla pozitivno nabijena

A kugla 1 B kugla 2 C kugla 3 D nijedna od tih kugli (13) 10 Tri elektrona razmještena su tako da zatvaraju jednakostraničan trokut kao što je prikazano na crteţu Koja strelica označava vektor rezultantne elektrostatske sile na elektron u gornjem vrhu trokuta

(13j) 8 Dva elektrona i jedan proton razmjestimo na vrhove jednakostraničnoga trokuta kao što je prikazano na crteţu Koja strelica prikazuje vektor rezultantne elektrostatske sile na elektron u gornjem vrhu

(11j) 9 Četiri pozitivna naboja smještena su u vrhovima kvadrata kako je prikazano na crteţu

Negativni naboj smješten je u središte kvadrata Koja strelica prikazuje smjer ukupne sile na naboj u središtu kvadrata

(11) 12 Dva točkasta naboja u zraku se meĎusobno odbijaju silom 2 μN Naboji su smješteni na jednak razmak u sredstvo relativne dielektrične konstante 8 Kolika je sila izmeĎu tih naboja u navedenom sredstvu (ispitni katalog) 10 Dvije metalne kugle jednakih dimenzija električki su nabijene Kugla A ima naboj +2 e a kugla B naboj ndash 4 e Kugle dovedemo u meĎusobni kontakt Pri tome će kugla A A dobiti 3 protona B izgubiti 3 protona C dobiti 3 elektrona D izgubiti 3 elektrona (10) 8 Dvije jednake metalne kugle prikazane na slici vise na nitima od izolatora Obje kugle su početno električki neutralne Kugla M nabije se pozitivno nabojem od +8 nC i zatim se dotakne kuglom N Koliko će nakon toga iznositi naboj na kugli N A minus8 nC B minus4 nC C +4 nC D +8 nC (12j) 9 Tri jednake metalne šuplje kugle nalaze se na stalcima od izolatora Na početku kugla 1 nabijena je nabojem Q a kugle 2 i 3 su neutralne Kuglom 1 dotaknemo kuglu 2 i odmaknemo je Zatim kuglom 1 dotaknemo kuglu 3 i odmaknemo je Koliki je konačni naboj na kugli 1 A Q B Q2 C Q3 D Q4 (08) 18 Koja slika ispravno prikazuje što se dogodi kad nenabijenomu elektroskopu pribliţimo pozitivno nabijeni štap

(12j) 24 Elektroskop je negativno nabijen Što će se dogoditi ako se pločici elektroskopa pribliţi pozitivno nabijeni štap bez njihova doticanja A Listići elektroskopa će se meĎusobno pribliţiti B Listići elektroskopa će se razmaknuti C Ništa se neće dogoditi (09) 23 Elektroskop je negativno nabijen zbog čega je kazaljka elektroskopa otklonjena za neki kut Ako se elektroskopu pribliţi negativno nabijeni štap (bez doticanja) što će se dogoditi s kutom otklona kazaljke elektroskopa A Smanjit će se B Ostat će nepromijenjen C Povećat će se (13j) 10 Pozitivno naelektrizirani štap pribliţi se metalnoj električki neutralnoj i uzemljenoj kugli Koji crteţ prikazuje pravilan raspored naboja na kugli Jedan znak bdquo+rdquo označava jednaku količinu pozitivnoga naboja koliko i jedan znak bdquondashrdquo negativnoga naboja

A B C D

(10) 11 Na slici su prikazane silnice električnoga polja i tri točke u tom polju označene brojevima 1 2 i 3 Postavimo li proton u točku 1 polje će na njega djelovati silom F1 u točki 2 će na proton djelovati sila F2 a u točki 3 sila F3 Koji odnos vrijedi za iznose spomenutih sila

A F3 gt F2 gt F1 B F1 gt F2 gt F3 C F2 gt F1 gt F3 D F3 gt F1 gt F2 (12) 10 Koji dijagram prikazuje iznos električnog polja točkastog naboja u ovisnosti o udaljenosti r od tog naboja

A B C D (09) 34 Točka T je na udaljenosti 3 cm od točkastoga električnoga naboja q = +2 nC 341 Koliki je iznos električnoga polja točkastoga naboja q u točki T 342 Ucrtajte na slici vektor električnoga polja u točki T

(08) 39 Na crteţu su prikazana dva električna naboja q1 = ndash1 nC i q2 = 4 nC koja su meĎusobno udaljena 2 cm

391 Skicirajte vektor ukupnoga električnoga polja u točki T koja se nalazi na sredini spojnice dvaju naboja Vektor ukupnoga električnoga polja označite oznakom E 392 Odredite jakost ukupnoga električnoga polja u točki T (09) 14 U homogenome električnome polju iznosa 100 NC dvije točke meĎusobno udaljene 20 cm nalaze se na istoj silnici Koliki je napon izmeĎu tih točaka A 2 V B 5 V C 20 V D 500 V (ispitni katalog) 8 IzmeĎu dviju metalnih ploča je napon od 12 V

Pri prenošenju pozitivnog točkastog naboja od ploče 2 do ploče 1 obavljamo A najveći rad po putu x B najveći rad po putu y C najveći rad po putu z D jednaki rad po svim putovima (12) 28 Kolika je brzina elektrona koji se ubrzao kroz napon od 100 V Elektron je u početnoj točki mirovao

(12j) 8 Proton ulazi u prostor izmeĎu dviju nabijenih ploča kako je prikazano na crteţu

Električno polje izmeĎu ploča je homogeno Početna brzina protona iznosa v0 okomita je na električno polje Kako će se gibati proton u prostoru izmeĎu ploča A po dijelu parabole prema pozitivno nabijenoj ploči B po dijelu parabole prema negativno nabijenoj ploči C po kruţnom luku prema pozitivno nabijenoj ploči D po kruţnom luku prema negativno nabijenoj ploči (09) 17 IzmeĎu ploča ravnoga kondenzatora nalazi se zrak (εr = 1) Što će se dogoditi s kapacitetom kondenzatora ako izmeĎu njegovih ploča stavimo staklo (εr = 6) A Povećat će se šest puta B Smanjit će se šest puta C Ostat će nepromijenjen D Past će na nulu (08) 27 Pločasti kondenzator ispunjen je dielektrikom relativne permitivnosti 6 Površina svake ploče kondenzatora iznosi 62 ∙ 10ndash3 m2 ploče su meĎusobno razmaknute za 2 mm a naboj na svakoj ploči iznosi 4 ∙ 10ndash8 C 271 Odredite kapacitet kondenzatora 272 Odredite napon izmeĎu ploča kondenzatora

(13j) 12 Ravni kondenzator izmeĎu čijih se ploča nalazi zrak spojen je na bateriju tako da na sebe primi naboj Q Tako nabijen kondenzator odspoji se od baterije te u prostor izmeĎu ploča

umetne dielektrik relativne permitivnosti εr = 8 Pri umetanju dielektrika kondenzator je električki

izoliran od okoline Naboj na kondenzatoru nakon umetanja dielektrika označen je s Q Što vrijedi

za odnos naboja QQ A QQ = 18 B QQ = 1 C QQ = 8 D QQ = 64

(12) 11 Dijagram prikazuje napon izmeĎu ploča kondenzatora u ovisnosti o naboju pri nabijanju kondenzatora Koja je od navedenih tvrdnji točna

A Nagib grafa jednak je kapacitetu kondenzatora B Označena površina ispod grafa jednaka je kapacitetu kondenzatora C Nagib grafa jednak je energiji pohranjenoj u kondenzatoru D Označena površina ispod grafa jednaka je energiji pohranjenoj u kondenzatoru

ELEKTRIČNA STRUJA (10) 10 Poprečnim presjekom vodiča za 01 s proteče 3125middot1014 elektrona Kolika je jakost struje koja teče vodičem A 05 mA B 5 mA C 05 A D 5 A (11j) 28 Struja I koja prolazi kroz otpornik otpora R tijekom vremena t mijenja se kako je prikazano na grafu Kolika količina naboja proĎe kroz otpornik za 6 sekundi

(09) 19 Koja je mjerna jedinica za električnu otpornost A Ω B Ω m C Ωm D Ω m2

(09) 15 U strujnome krugu prikazanome na crteţu jedna je ţaruljica pregorjela Kao posljedica toga sve su ţaruljice prestale svijetliti Koja je ţaruljica pregorjela

(11) 11 Na grafu je prikazana ovisnost jakosti struje I o naponu U za dva vodiča Koliko bi iznosio ukupni otpor serijskog spoja ta dva vodiča

A 023 Ω B 43 Ω C 25 Ω D 35 Ω (08) 36 Otpornici otpora 4 Ω 8 Ω i 8 Ω spojeni su u strujni krug zajedno s izvorom napona od 8 V kako je prikazano na shemi Kolika struja teče kroz otpornik otpora 4 Ω

(09) 16 Dva su otpornika serijski spojena na izvor napona 9 V kao što je prikazano na crteţu Ako je na krajevima otpornika R1 napon 6 V koliko iznosi omjer otpora R1 i R2

A 12 B 21 C 14 D 41 (13) 32 U krug istosmjerne struje napona 120 V uključena su tri jednaka otpornika otpornik A otpornik B i otpornik C kao što je prikazano na crteţu Odredite napon na krajevima svakoga otpornika

(08) 19 Koji se od strujnih krugova prikazanih shemama moţe uporabiti da se izmjeri iznos otpora R

(12j) 10 Crteţ prikazuje strujni krug Voltmetar V1 pokazuje 8 V Koliko pokazuje voltmetar V2

A 2 V B 4 V C 8 V D 16 V

(08) 6 Kad se prekidač zatvori u krugu prikazanom na slici ampermetar će pokazivati A veću jakost struje nego prije B manju jakost struje nego prije C jednaku jakost struje kao i prije

(10) 9 U strujnome krugu prikazanome na slici voltmetar pokazuje 4 V Unutrašnji otpor baterije je zanemariv Koliku jakost struje pokazuje ampermetar uz uvjet da su instrumenti idealni

A 1 A B 2 A C 3 A D 4 A (12) 33 Ampermetar ima mjerno područje 1 A i unutrašnji otpor 01 Ω Njime treba mjeriti struje iznosa do 3 A Koliki je dodatni otpor potrebno spojiti s ampermetrom u strujnom krugu kako bi to bilo moguće (11j) 33 Struja kratkoga spoja za bateriju elektromotornoga napona 20 V iznosi 25 A Kolika je jakost struje u krugu ako se na bateriju spoji vodič otpora 4 Ω

(ispitni katalog) 31 Dva otpornika otpora 2 R i 3 R spojena su serijski s baterijom elektromotornog napona E = 30 V i unutrašnjeg otpora R kako je prikazano na slici

Napon na otporniku 2R iznosi _________ (13j) 9 Zadana su tri strujna kruga kao što je prikazano na crteţu Kako se odnose struje I1 I2 i I3 kroz ţarulje Ţarulje su u svim trima strujnim krugovima jednakih otpora Svi su izvori jednakih eletromotornih napona i zanemarivih unutarnjih otpora

A I1 lt I2 lt I3 B I2 lt I1 lt I3 C I1 lt I3 lt I2 D I3 lt I2 lt I1 (13j) 28 Otpornik otpora R = 100 Ω preko sklopke S spojen je na izvor elektromotornog napona ε i unutarnjeg otpora r kao što je prikazano na crteţu Ako je sklopka S otvorena voltmetar pokazuje 45 V Ako je sklopka zatvorena ampermetar pokazuje 004 A Pretpostavite da su ampermetar i voltmetar idealni Koliki je unutarnji otpor baterije r

(11) 10 Baterija u strujnom krugu prikazanom na crteţu ima elektromotorni napon E Smatra se da su ampermetar i voltmetar idealni Kako će se promijeniti iznosi na mjernim ureĎajima kad se zatvori prekidač P

A Iznos na ampermetru će se povećati a na voltmetru smanjiti B Povećat će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru C Iznos na ampermetru će se smanjiti a na voltmetru povećati D Smanjit će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru (09) 29 Na nekome električnome ureĎaju stoje oznake 220 V 50 W Koliki je otpor toga ureĎaja (ispitni katalog) 33 Električni grijač sastoji se od dva jednaka otpornika koji mogu biti meĎusobno spojeni u seriju ili paralelno Pri kojem će načinu spajanja jednaka količina vode grijana tim grijačem brţe zakipjeti (ispitni katalog) 9 Dvije ţarulje X i Y jednakih otpora spojene su u krug kako je prikazano na slici Kako će svijetliti ţarulje u odnosu na svoj prijašnji sjaj ako se zatvori prekidač S

(13) 11 Na izvor istosmjernoga napona serijski su spojene ţaruljice Ţ1 i Ţ2 te promjenjivi otpornik kao što je prikazano na crteţu Što će se od navedenoga dogoditi s intenzitetima svjetlosti ţaruljica kada se promjenjivomu otporniku poveća otpor RX

A Smanjit će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 B Smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 C Povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 D Povećat će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 (ispitni katalog) 34 Marko Ivan i Dominik raspravljaju o računu koji im je poslala Hrvatska elektroprivreda Marko Kilovatsati hellip to nam kaţe koliko smo struje potrošili ovog mjeseca Ivan Ne kilovatsati su jedinica za električni naboj koji smo potrošili Dominik Moram vas obojicu ispraviti radi se zapravo o električnoj snazi koju smo potrošili Tko je u pravu A Marko B Ivan C Dominik D nitko od njih Obrazloţite odgovor

Page 5: (priprema za nacionalni ispit) 7 - fizika gfp | uz nastavu ... · 7. Temperatura idealnoga plina je 0 °C. Na kojoj će temperaturi obujam plina biti dva puta veći od obujma plina

(11j) 23 U (pT) dijagramu prikazana su dva izohorna procesa izvršena nad jednakim količinama idealnoga plina obujama V1 i V2 Koji je odnos tih obujama A V1 lt V2 B V1 = V2 C V1 gt V2

(12) 7 Idealni plin prolazi kruţni proces Na crteţu je prikazano kako se pritom mijenja tlak plina (p) u ovisnosti o njegovu volumenu (V) Koja od označenih temperatura ovog procesa je najniţa

A TA B TB C TC D TD (11j) 6 Idealnomu plinu volumen se prvo izobarno smanji na polovinu početne vrijednosti a zatim tlak izotermno udvostruči Koji graf opisuje navedeni proces

(ispitni katalog) 28 Idealni plin se pri stalnom tlaku od 2middot105 Pa širi od početnog obujma iznosa 25 L do konačnog obujma od 75 L Plin pri tom procesu izvrši rad iznosa________

(10) 27 Pri stalnome tlaku od 2∙105 Pa na plinu se obavi rad od 1000 J Za koliko se smanjio obujam plina (13j) 32 Obujam plina na temperaturi 0 degC iznosi 10 L a tlak 106 Pa Plin se izobarno zagrije na temperaturu 1 000 degC Koliki rad pritom obavi plin (ogledni primjer nacionalnoga ispita) 14 Odredi rad plina za proces ABCD prikazan na (pV) grafu

(ispitni katalog) primjer Idealni plin prolazi kruţni proces prikazan na slici Na kojem se dijelu kruţnoga procesa ne obavlja rad

(07) 22 Plin prolazi proces ABC prikazan na (p V) grafu Rad plina koji je obavljen pri procesu ABC iznosi ________

(09) 11 Plin je podvrgnut procesu promjene stanja pri kojem se ne obavlja rad Koji je to proces A izobarni B adijabatski C izotermni D izohorni (13j) 23 Na crteţu je prikazan (p V) dijagram kruţnoga procesa kojemu je podvrgnut neki plin Na kojem dijelu kruţnoga procesa plin predaje toplinu okolini

(08) 17 Dva tijela su u termodinamičkoj ravnoteţi ako imaju A jednaku temperaturu B jednaku toplinu C jednaku unutrašnju energiju (12j) 7 Temperatura idealnog plina poveća se s 40 K na 160 K Kako će se promijeniti srednja brzina nasumičnog gibanja atoma tog plina A Smanjit će se 4 puta B Smanjit će se 2 puta C Povećat će se 2 puta D Povećat će se 4 puta (ispitni katalog) 7 Unutrašnja energija idealnog plina iznosi U0 Nakon izotermne promjene stanja toga plina iznos unutrašnje energije bit će A manji od U0 B jednak U0 C veći od U0 (ogledni primjer nacionalnoga ispita) 8 Plin se zagrijava izohornim procesom tako da s okolinom izmijeni 1500 J topline Unutrašnja energija plina se A ne mijenja B smanji za 3000 J C poveća za 1500 J D smanji za 1500 J (13j) 7 Idealnomu plinu predana je toplina od 5 bull106 J pri stalnome tlaku Plin je pritom obavio rad od 3 bull106 J Kako se pritom promijenila unutrašnja energija plina A Smanjila se za 8 bull106 J B Smanjila se za 2 bull106 J C Povećala se za 2 bull106 J D Povećala se za 8 bull106 J (11j) 32 Pri stalnome tlaku od 5middot105 Pa idealnomu plinu dovede se 6middot103 J topline a plinu se pritom poveća obujam od 1 dm3 na 5 dm3 Za koliko se u tome procesu povećala unutarnja energija plina (13) 33 Ako se idealnomu plinu dovede 3 000 J topline plin prijeĎe iz stanja A u stanje B kao što je prikazano na crteţu Kolika je promjena unutrašnje energije plina

(09) 13 Toplinski stroj od toplijega spremnika primi 2 500 J topline od čega hladnijem spremniku prenese 1 500 J topline Kolika je korisnost stroja A 03 B 04 C 06 D 07 (08) 11 Prikazani crteţi predstavljaju različite tipove toplinskih strojeva Q Q1 i Q2 su topline koje radno tijelo izmjenjuje s toplijim i hladnijim spremnikom a W rad kojega radno tijelo vrši nad okolinom ili okolina nad njim Koji se toplinski stroj protivi drugomu zakonu termodinamike

(12) 27 Carnotov stroj radi izmeĎu dvaju toplinskih spremnika jednog temperature 10 degC i drugog temperature 100 degC Kolika je korisnost tog stroja (12j) 32 Carnotov stroj radi s pomoću dvaju toplinskih spremnika jednog temperature 327 degC a drugog temperature 27 degC Koliki rad obavi na svakih 10 kJ preuzete topline (11) 6 Potrebno je povećati korisnost idealnoga toplinskoga stroja Moţe se povećati temperatura toplijega spremnika za ΔT ili smanjiti temperatura hladnijega spremnika za isti iznos ΔT Koja je od navedenih tvrdnji točna A Korisnost će biti veća ako se poveća temperatura toplijega spremnika za ΔT B Korisnost će biti veća ako se smanji temperatura hladnijega spremnika za ΔT C Korisnost će se povećati jednako u obama slučajevima D Korisnost se ne će promijeniti zbog promjene temperature spremnika topline (08) 5 Specifični toplinski kapacitet ţeljeza je 460 J kgndash1 Kndash1 Toplina potrebna da se ţeljezu mase 1 kg poveća temperatura za 2 K iznosi A 230 J B 460 J C 920 J D 462 J (12j) 23 Tijela 1 i 2 imaju jednake mase Dijagram pokazuje ovisnost promjene temperature o dovedenoj toplini

Koja je od navedenih tvrdnji točna A Tijelo 1 ima veći specifični toplinski kapacitet od tijela 2 B Tijelo 1 ima manji specifični toplinski kapacitet od tijela 2 C Tijela 1 i 2 imaju jednak specifični toplinski kapacitet (10) 32 Voda se zagrijava u aluminijskome loncu uz stalno miješanje Početno su voda i lonac na temperaturi od 20 degC Nakon što su zajedno primili 912 kJ topline temperatura vode i lonca povećala se na 60 degC Odredite masu vode ako je masa lonca 02 kg specifični toplinski kapacitet vode 4200 J(kg K) a specifični toplinski kapacitet aluminija 900 J(kg K) (08) 26 Imamo dva uzorka iste vrste ulja Prvomu čija je masa 50 g temperatura poraste za 18 ordmC kad primi neku toplinu Q Ako drugi uzorak mase 150 g primi upola manje topline za koliko će stupnjeva porasti njegova temperatura (priprema za nacionalni ispit) 4 U litru vode temperature 20degC stavimo komad ţeljeza mase 100 g i temperature 150degC Nakon nekog vremena voda i ţeljezo postignu termodinamičku ravnoteţu Time je A) temperatura vode postala 150degC a ţeljeza 20degC B) temperatura vode jednaka temperaturi ţeljeza i iznosi 170degC C) temperatura vode jednaka temperaturi ţeljeza i iznosi 85degC D) temperatura vode jednaka temperaturi ţeljeza pri čemu je veća od 20degC a manja od 150degC

(13) 8 Kalorimetar sadrţi 400 g vode temperature 80 degC U kalorimetar s vodom dolijemo 1600 g vode temperature 40 degC Koliko iznosi temperatura termodinamičke ravnoteţe Zanemarite zagrijavanje kalorimetra i druge gubitke topline A 44 degC B 48 degC C 58 degC D 64 degC (09) 27 Za pripremu tople kupke temperature 35ordmC u 60 kg hladne vode temperature 20ordmC dodamo vruću vodu temperature 80ordmC Kolika je masa vruće vode koju smo dodali (13) 7 Tri tijela jednakih masa imaju specifične toplinske kapacitete za koje vrijedi c1 = 2c2 = 3c3 Dok su u termičkome kontaktu svim tijelima zajedno dovede se toplina iznosa 11Q Tijelo specifičnoga toplinskog kapaciteta c2 pritom primi topline iznosa 3Q Koliko je topline Q1 primilo tijelo specifičnog toplinskog kapaciteta c1 a koliko topline Q3 tijelo specifičnog toplinskog kapaciteta c3 A Q1 = 2Q Q3 = 6Q B Q1 = 3Q Q3 = 5Q C Q1 = 5Q Q3 = 3Q D Q1 = 6Q Q3 = 2Q (11j) 7 Tijelo se sudari neelastično sa zidom U takvome se sudaru uz početnu brzinu v temperatura tijela poveća za 05 K Za koliko bi se povećala temperatura tijela uz početnu brzinu 4v uz pretpostavku da se prilikom sudara uvijek pola kinetičke energije tijela pretvori u unutrašnju energiju tijela A za 1 K B za 2 K C za 4 K D za 8 K (08) 3 Led temperature ndash25 ordmC stavi se u zatvorenu posudu koja se potom zagrijava Na slici je prikazan graf koji prikazuje ovisnost temperature unutar posude o količini dovedene topline

Koji se dio grafa odnosi na taljenje leda A AB B BC C CD D DE (11j) 8 Specifična toplina isparavanja vode iznosi 2260 kJkg Vodena para mase 05 kg i temperature 100 degC kondenzira se u vodu temperature 100 degC Koja se od navedenih izmjena topline dogodila tijekom toga procesa A Iz pare je u okolinu prenesena toplina od 1130 kJ B Iz okoline je na paru prešla toplina od 1130 kJ C Iz pare je u okolinu prenesena toplina od 2260 kJ D Iz okoline je na paru prešla toplina od 2260 kJ

(11) 32 Grijačem snage 500W tali se 2kg leda temperature 0degC Sva energija koju proizvede grijač potroši se na taljenje leda Za koliko se vremena led rastali Specifična toplina taljenja leda iznosi 330000 J kgndash1 (12) 32 Grijačem snage 3 kW zagrijava se 05 kg vode čija je početna temperatura 25degC Koliko je vremena potrebno da sva voda ispari Zanemarite gubitke Specifični toplinski kapacitet vode je 4 200 J kgndash1 Kndash1 a njezina specifična toplina isparavanja je 226∙106 J kgndash1 (12j) 6 Bimetalna traka sastoji se od dviju spojenih traka napravljenih od mjedi i čelika kako je prikazano na crteţu

Pri jednolikom zagrijavanju dolazi do savijanja prema čeličnoj traci Zašto se to dogaĎa A Temperatura mjedi viša je od temperature čelika B Temperatura čelika viša je od temperature mjedi C Mjed se produljuje više od čelika za istu promjenu temperature D Čelik se produljuje više od mjedi za istu promjenu temperature

(ispitni katalog) 6 Ţeljeznu kocku zagrijavamo Pri tome se A povećavaju obujam i masa kocke B povećavaju obujam i gustoća kocke C povećava obujam kocke a gustoća smanjuje D smanjuju masa i gustoća kocke (07) 9 Kad se komad aluminija zagrijava njegove se dimenzije povećavaju jer se povećava A veličina atoma aluminija B razmak izmeĎu atoma aluminija C broj čestica u komadu aluminija D veličina molekula aluminija (08) 35 Duljina ţivina stupca u termometru iznosi 10 cm pri 0 degC te 20 cm pri 100 degC Pri kojoj će temperaturi duljina ţivina stupca iznositi 18 cm

(09) 33 Zgrada od opeke ima visinu 20 m po zimi pri temperaturi od minus10 ordmC Koeficijent linearnoga rastezanja opeke iznosi 10minus5 Kminus1 331 Kolika je visina zgrade pri temperaturi od 0 ordmC 332 Za koliko će se promijeniti visina zgrade od zime do ljeta kad temperatura iznosi 25ordmC (13) 27 Na temperaturi 600 degC duljina bakrene ţice je 60 m Kolika je duljina te ţice na temperaturi 0degC Linearni koeficijent termičkoga rastezanja bakra je 1710-5 K-1

(13j) 27 Na temperaturi od 500 degC rupa u ţeljeznoj ploči ima promjer 30 cm Koliki je promjer te rupe u ţeljeznoj ploči na temperaturi od 0 degC Linearni koeficijent termičkoga rastezanja ţeljeza iznosi 12middot10ndash5

Kndash1 ELEKTROSTATIKA

(11j) 8 Koji od navedenih parova čine čestice koje se meĎusobno električki privlače A proton i elektron B proton i neutron C proton i proton D elektron i elektron (13) 9 Atom helija sastoji se od elektronskoga omotača s dvama elektronima i jezgre koja sadrţi dva protona i dva neutrona Koliko iznosi električni naboj opisanoga atoma helija QA a koliko električni naboj jezgre atoma helija QJ U odgovorima e označava elementarni naboj A QA = 0 QJ = 0 B QA = ndash2e QJ = +2e C QA = 0 QJ = +2e D QA = ndash2e QJ = 0 (12) 9 Crteţ prikazuje tri nabijene šuplje kugle od kojih su najmanje dvije negativno nabijene Strjelice prikazuju električne sile kojima kugle meĎusobno djeluju Koja je kugla pozitivno nabijena

A kugla 1 B kugla 2 C kugla 3 D nijedna od tih kugli (13) 10 Tri elektrona razmještena su tako da zatvaraju jednakostraničan trokut kao što je prikazano na crteţu Koja strelica označava vektor rezultantne elektrostatske sile na elektron u gornjem vrhu trokuta

(13j) 8 Dva elektrona i jedan proton razmjestimo na vrhove jednakostraničnoga trokuta kao što je prikazano na crteţu Koja strelica prikazuje vektor rezultantne elektrostatske sile na elektron u gornjem vrhu

(11j) 9 Četiri pozitivna naboja smještena su u vrhovima kvadrata kako je prikazano na crteţu

Negativni naboj smješten je u središte kvadrata Koja strelica prikazuje smjer ukupne sile na naboj u središtu kvadrata

(11) 12 Dva točkasta naboja u zraku se meĎusobno odbijaju silom 2 μN Naboji su smješteni na jednak razmak u sredstvo relativne dielektrične konstante 8 Kolika je sila izmeĎu tih naboja u navedenom sredstvu (ispitni katalog) 10 Dvije metalne kugle jednakih dimenzija električki su nabijene Kugla A ima naboj +2 e a kugla B naboj ndash 4 e Kugle dovedemo u meĎusobni kontakt Pri tome će kugla A A dobiti 3 protona B izgubiti 3 protona C dobiti 3 elektrona D izgubiti 3 elektrona (10) 8 Dvije jednake metalne kugle prikazane na slici vise na nitima od izolatora Obje kugle su početno električki neutralne Kugla M nabije se pozitivno nabojem od +8 nC i zatim se dotakne kuglom N Koliko će nakon toga iznositi naboj na kugli N A minus8 nC B minus4 nC C +4 nC D +8 nC (12j) 9 Tri jednake metalne šuplje kugle nalaze se na stalcima od izolatora Na početku kugla 1 nabijena je nabojem Q a kugle 2 i 3 su neutralne Kuglom 1 dotaknemo kuglu 2 i odmaknemo je Zatim kuglom 1 dotaknemo kuglu 3 i odmaknemo je Koliki je konačni naboj na kugli 1 A Q B Q2 C Q3 D Q4 (08) 18 Koja slika ispravno prikazuje što se dogodi kad nenabijenomu elektroskopu pribliţimo pozitivno nabijeni štap

(12j) 24 Elektroskop je negativno nabijen Što će se dogoditi ako se pločici elektroskopa pribliţi pozitivno nabijeni štap bez njihova doticanja A Listići elektroskopa će se meĎusobno pribliţiti B Listići elektroskopa će se razmaknuti C Ništa se neće dogoditi (09) 23 Elektroskop je negativno nabijen zbog čega je kazaljka elektroskopa otklonjena za neki kut Ako se elektroskopu pribliţi negativno nabijeni štap (bez doticanja) što će se dogoditi s kutom otklona kazaljke elektroskopa A Smanjit će se B Ostat će nepromijenjen C Povećat će se (13j) 10 Pozitivno naelektrizirani štap pribliţi se metalnoj električki neutralnoj i uzemljenoj kugli Koji crteţ prikazuje pravilan raspored naboja na kugli Jedan znak bdquo+rdquo označava jednaku količinu pozitivnoga naboja koliko i jedan znak bdquondashrdquo negativnoga naboja

A B C D

(10) 11 Na slici su prikazane silnice električnoga polja i tri točke u tom polju označene brojevima 1 2 i 3 Postavimo li proton u točku 1 polje će na njega djelovati silom F1 u točki 2 će na proton djelovati sila F2 a u točki 3 sila F3 Koji odnos vrijedi za iznose spomenutih sila

A F3 gt F2 gt F1 B F1 gt F2 gt F3 C F2 gt F1 gt F3 D F3 gt F1 gt F2 (12) 10 Koji dijagram prikazuje iznos električnog polja točkastog naboja u ovisnosti o udaljenosti r od tog naboja

A B C D (09) 34 Točka T je na udaljenosti 3 cm od točkastoga električnoga naboja q = +2 nC 341 Koliki je iznos električnoga polja točkastoga naboja q u točki T 342 Ucrtajte na slici vektor električnoga polja u točki T

(08) 39 Na crteţu su prikazana dva električna naboja q1 = ndash1 nC i q2 = 4 nC koja su meĎusobno udaljena 2 cm

391 Skicirajte vektor ukupnoga električnoga polja u točki T koja se nalazi na sredini spojnice dvaju naboja Vektor ukupnoga električnoga polja označite oznakom E 392 Odredite jakost ukupnoga električnoga polja u točki T (09) 14 U homogenome električnome polju iznosa 100 NC dvije točke meĎusobno udaljene 20 cm nalaze se na istoj silnici Koliki je napon izmeĎu tih točaka A 2 V B 5 V C 20 V D 500 V (ispitni katalog) 8 IzmeĎu dviju metalnih ploča je napon od 12 V

Pri prenošenju pozitivnog točkastog naboja od ploče 2 do ploče 1 obavljamo A najveći rad po putu x B najveći rad po putu y C najveći rad po putu z D jednaki rad po svim putovima (12) 28 Kolika je brzina elektrona koji se ubrzao kroz napon od 100 V Elektron je u početnoj točki mirovao

(12j) 8 Proton ulazi u prostor izmeĎu dviju nabijenih ploča kako je prikazano na crteţu

Električno polje izmeĎu ploča je homogeno Početna brzina protona iznosa v0 okomita je na električno polje Kako će se gibati proton u prostoru izmeĎu ploča A po dijelu parabole prema pozitivno nabijenoj ploči B po dijelu parabole prema negativno nabijenoj ploči C po kruţnom luku prema pozitivno nabijenoj ploči D po kruţnom luku prema negativno nabijenoj ploči (09) 17 IzmeĎu ploča ravnoga kondenzatora nalazi se zrak (εr = 1) Što će se dogoditi s kapacitetom kondenzatora ako izmeĎu njegovih ploča stavimo staklo (εr = 6) A Povećat će se šest puta B Smanjit će se šest puta C Ostat će nepromijenjen D Past će na nulu (08) 27 Pločasti kondenzator ispunjen je dielektrikom relativne permitivnosti 6 Površina svake ploče kondenzatora iznosi 62 ∙ 10ndash3 m2 ploče su meĎusobno razmaknute za 2 mm a naboj na svakoj ploči iznosi 4 ∙ 10ndash8 C 271 Odredite kapacitet kondenzatora 272 Odredite napon izmeĎu ploča kondenzatora

(13j) 12 Ravni kondenzator izmeĎu čijih se ploča nalazi zrak spojen je na bateriju tako da na sebe primi naboj Q Tako nabijen kondenzator odspoji se od baterije te u prostor izmeĎu ploča

umetne dielektrik relativne permitivnosti εr = 8 Pri umetanju dielektrika kondenzator je električki

izoliran od okoline Naboj na kondenzatoru nakon umetanja dielektrika označen je s Q Što vrijedi

za odnos naboja QQ A QQ = 18 B QQ = 1 C QQ = 8 D QQ = 64

(12) 11 Dijagram prikazuje napon izmeĎu ploča kondenzatora u ovisnosti o naboju pri nabijanju kondenzatora Koja je od navedenih tvrdnji točna

A Nagib grafa jednak je kapacitetu kondenzatora B Označena površina ispod grafa jednaka je kapacitetu kondenzatora C Nagib grafa jednak je energiji pohranjenoj u kondenzatoru D Označena površina ispod grafa jednaka je energiji pohranjenoj u kondenzatoru

ELEKTRIČNA STRUJA (10) 10 Poprečnim presjekom vodiča za 01 s proteče 3125middot1014 elektrona Kolika je jakost struje koja teče vodičem A 05 mA B 5 mA C 05 A D 5 A (11j) 28 Struja I koja prolazi kroz otpornik otpora R tijekom vremena t mijenja se kako je prikazano na grafu Kolika količina naboja proĎe kroz otpornik za 6 sekundi

(09) 19 Koja je mjerna jedinica za električnu otpornost A Ω B Ω m C Ωm D Ω m2

(09) 15 U strujnome krugu prikazanome na crteţu jedna je ţaruljica pregorjela Kao posljedica toga sve su ţaruljice prestale svijetliti Koja je ţaruljica pregorjela

(11) 11 Na grafu je prikazana ovisnost jakosti struje I o naponu U za dva vodiča Koliko bi iznosio ukupni otpor serijskog spoja ta dva vodiča

A 023 Ω B 43 Ω C 25 Ω D 35 Ω (08) 36 Otpornici otpora 4 Ω 8 Ω i 8 Ω spojeni su u strujni krug zajedno s izvorom napona od 8 V kako je prikazano na shemi Kolika struja teče kroz otpornik otpora 4 Ω

(09) 16 Dva su otpornika serijski spojena na izvor napona 9 V kao što je prikazano na crteţu Ako je na krajevima otpornika R1 napon 6 V koliko iznosi omjer otpora R1 i R2

A 12 B 21 C 14 D 41 (13) 32 U krug istosmjerne struje napona 120 V uključena su tri jednaka otpornika otpornik A otpornik B i otpornik C kao što je prikazano na crteţu Odredite napon na krajevima svakoga otpornika

(08) 19 Koji se od strujnih krugova prikazanih shemama moţe uporabiti da se izmjeri iznos otpora R

(12j) 10 Crteţ prikazuje strujni krug Voltmetar V1 pokazuje 8 V Koliko pokazuje voltmetar V2

A 2 V B 4 V C 8 V D 16 V

(08) 6 Kad se prekidač zatvori u krugu prikazanom na slici ampermetar će pokazivati A veću jakost struje nego prije B manju jakost struje nego prije C jednaku jakost struje kao i prije

(10) 9 U strujnome krugu prikazanome na slici voltmetar pokazuje 4 V Unutrašnji otpor baterije je zanemariv Koliku jakost struje pokazuje ampermetar uz uvjet da su instrumenti idealni

A 1 A B 2 A C 3 A D 4 A (12) 33 Ampermetar ima mjerno područje 1 A i unutrašnji otpor 01 Ω Njime treba mjeriti struje iznosa do 3 A Koliki je dodatni otpor potrebno spojiti s ampermetrom u strujnom krugu kako bi to bilo moguće (11j) 33 Struja kratkoga spoja za bateriju elektromotornoga napona 20 V iznosi 25 A Kolika je jakost struje u krugu ako se na bateriju spoji vodič otpora 4 Ω

(ispitni katalog) 31 Dva otpornika otpora 2 R i 3 R spojena su serijski s baterijom elektromotornog napona E = 30 V i unutrašnjeg otpora R kako je prikazano na slici

Napon na otporniku 2R iznosi _________ (13j) 9 Zadana su tri strujna kruga kao što je prikazano na crteţu Kako se odnose struje I1 I2 i I3 kroz ţarulje Ţarulje su u svim trima strujnim krugovima jednakih otpora Svi su izvori jednakih eletromotornih napona i zanemarivih unutarnjih otpora

A I1 lt I2 lt I3 B I2 lt I1 lt I3 C I1 lt I3 lt I2 D I3 lt I2 lt I1 (13j) 28 Otpornik otpora R = 100 Ω preko sklopke S spojen je na izvor elektromotornog napona ε i unutarnjeg otpora r kao što je prikazano na crteţu Ako je sklopka S otvorena voltmetar pokazuje 45 V Ako je sklopka zatvorena ampermetar pokazuje 004 A Pretpostavite da su ampermetar i voltmetar idealni Koliki je unutarnji otpor baterije r

(11) 10 Baterija u strujnom krugu prikazanom na crteţu ima elektromotorni napon E Smatra se da su ampermetar i voltmetar idealni Kako će se promijeniti iznosi na mjernim ureĎajima kad se zatvori prekidač P

A Iznos na ampermetru će se povećati a na voltmetru smanjiti B Povećat će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru C Iznos na ampermetru će se smanjiti a na voltmetru povećati D Smanjit će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru (09) 29 Na nekome električnome ureĎaju stoje oznake 220 V 50 W Koliki je otpor toga ureĎaja (ispitni katalog) 33 Električni grijač sastoji se od dva jednaka otpornika koji mogu biti meĎusobno spojeni u seriju ili paralelno Pri kojem će načinu spajanja jednaka količina vode grijana tim grijačem brţe zakipjeti (ispitni katalog) 9 Dvije ţarulje X i Y jednakih otpora spojene su u krug kako je prikazano na slici Kako će svijetliti ţarulje u odnosu na svoj prijašnji sjaj ako se zatvori prekidač S

(13) 11 Na izvor istosmjernoga napona serijski su spojene ţaruljice Ţ1 i Ţ2 te promjenjivi otpornik kao što je prikazano na crteţu Što će se od navedenoga dogoditi s intenzitetima svjetlosti ţaruljica kada se promjenjivomu otporniku poveća otpor RX

A Smanjit će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 B Smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 C Povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 D Povećat će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 (ispitni katalog) 34 Marko Ivan i Dominik raspravljaju o računu koji im je poslala Hrvatska elektroprivreda Marko Kilovatsati hellip to nam kaţe koliko smo struje potrošili ovog mjeseca Ivan Ne kilovatsati su jedinica za električni naboj koji smo potrošili Dominik Moram vas obojicu ispraviti radi se zapravo o električnoj snazi koju smo potrošili Tko je u pravu A Marko B Ivan C Dominik D nitko od njih Obrazloţite odgovor

Page 6: (priprema za nacionalni ispit) 7 - fizika gfp | uz nastavu ... · 7. Temperatura idealnoga plina je 0 °C. Na kojoj će temperaturi obujam plina biti dva puta veći od obujma plina

(07) 22 Plin prolazi proces ABC prikazan na (p V) grafu Rad plina koji je obavljen pri procesu ABC iznosi ________

(09) 11 Plin je podvrgnut procesu promjene stanja pri kojem se ne obavlja rad Koji je to proces A izobarni B adijabatski C izotermni D izohorni (13j) 23 Na crteţu je prikazan (p V) dijagram kruţnoga procesa kojemu je podvrgnut neki plin Na kojem dijelu kruţnoga procesa plin predaje toplinu okolini

(08) 17 Dva tijela su u termodinamičkoj ravnoteţi ako imaju A jednaku temperaturu B jednaku toplinu C jednaku unutrašnju energiju (12j) 7 Temperatura idealnog plina poveća se s 40 K na 160 K Kako će se promijeniti srednja brzina nasumičnog gibanja atoma tog plina A Smanjit će se 4 puta B Smanjit će se 2 puta C Povećat će se 2 puta D Povećat će se 4 puta (ispitni katalog) 7 Unutrašnja energija idealnog plina iznosi U0 Nakon izotermne promjene stanja toga plina iznos unutrašnje energije bit će A manji od U0 B jednak U0 C veći od U0 (ogledni primjer nacionalnoga ispita) 8 Plin se zagrijava izohornim procesom tako da s okolinom izmijeni 1500 J topline Unutrašnja energija plina se A ne mijenja B smanji za 3000 J C poveća za 1500 J D smanji za 1500 J (13j) 7 Idealnomu plinu predana je toplina od 5 bull106 J pri stalnome tlaku Plin je pritom obavio rad od 3 bull106 J Kako se pritom promijenila unutrašnja energija plina A Smanjila se za 8 bull106 J B Smanjila se za 2 bull106 J C Povećala se za 2 bull106 J D Povećala se za 8 bull106 J (11j) 32 Pri stalnome tlaku od 5middot105 Pa idealnomu plinu dovede se 6middot103 J topline a plinu se pritom poveća obujam od 1 dm3 na 5 dm3 Za koliko se u tome procesu povećala unutarnja energija plina (13) 33 Ako se idealnomu plinu dovede 3 000 J topline plin prijeĎe iz stanja A u stanje B kao što je prikazano na crteţu Kolika je promjena unutrašnje energije plina

(09) 13 Toplinski stroj od toplijega spremnika primi 2 500 J topline od čega hladnijem spremniku prenese 1 500 J topline Kolika je korisnost stroja A 03 B 04 C 06 D 07 (08) 11 Prikazani crteţi predstavljaju različite tipove toplinskih strojeva Q Q1 i Q2 su topline koje radno tijelo izmjenjuje s toplijim i hladnijim spremnikom a W rad kojega radno tijelo vrši nad okolinom ili okolina nad njim Koji se toplinski stroj protivi drugomu zakonu termodinamike

(12) 27 Carnotov stroj radi izmeĎu dvaju toplinskih spremnika jednog temperature 10 degC i drugog temperature 100 degC Kolika je korisnost tog stroja (12j) 32 Carnotov stroj radi s pomoću dvaju toplinskih spremnika jednog temperature 327 degC a drugog temperature 27 degC Koliki rad obavi na svakih 10 kJ preuzete topline (11) 6 Potrebno je povećati korisnost idealnoga toplinskoga stroja Moţe se povećati temperatura toplijega spremnika za ΔT ili smanjiti temperatura hladnijega spremnika za isti iznos ΔT Koja je od navedenih tvrdnji točna A Korisnost će biti veća ako se poveća temperatura toplijega spremnika za ΔT B Korisnost će biti veća ako se smanji temperatura hladnijega spremnika za ΔT C Korisnost će se povećati jednako u obama slučajevima D Korisnost se ne će promijeniti zbog promjene temperature spremnika topline (08) 5 Specifični toplinski kapacitet ţeljeza je 460 J kgndash1 Kndash1 Toplina potrebna da se ţeljezu mase 1 kg poveća temperatura za 2 K iznosi A 230 J B 460 J C 920 J D 462 J (12j) 23 Tijela 1 i 2 imaju jednake mase Dijagram pokazuje ovisnost promjene temperature o dovedenoj toplini

Koja je od navedenih tvrdnji točna A Tijelo 1 ima veći specifični toplinski kapacitet od tijela 2 B Tijelo 1 ima manji specifični toplinski kapacitet od tijela 2 C Tijela 1 i 2 imaju jednak specifični toplinski kapacitet (10) 32 Voda se zagrijava u aluminijskome loncu uz stalno miješanje Početno su voda i lonac na temperaturi od 20 degC Nakon što su zajedno primili 912 kJ topline temperatura vode i lonca povećala se na 60 degC Odredite masu vode ako je masa lonca 02 kg specifični toplinski kapacitet vode 4200 J(kg K) a specifični toplinski kapacitet aluminija 900 J(kg K) (08) 26 Imamo dva uzorka iste vrste ulja Prvomu čija je masa 50 g temperatura poraste za 18 ordmC kad primi neku toplinu Q Ako drugi uzorak mase 150 g primi upola manje topline za koliko će stupnjeva porasti njegova temperatura (priprema za nacionalni ispit) 4 U litru vode temperature 20degC stavimo komad ţeljeza mase 100 g i temperature 150degC Nakon nekog vremena voda i ţeljezo postignu termodinamičku ravnoteţu Time je A) temperatura vode postala 150degC a ţeljeza 20degC B) temperatura vode jednaka temperaturi ţeljeza i iznosi 170degC C) temperatura vode jednaka temperaturi ţeljeza i iznosi 85degC D) temperatura vode jednaka temperaturi ţeljeza pri čemu je veća od 20degC a manja od 150degC

(13) 8 Kalorimetar sadrţi 400 g vode temperature 80 degC U kalorimetar s vodom dolijemo 1600 g vode temperature 40 degC Koliko iznosi temperatura termodinamičke ravnoteţe Zanemarite zagrijavanje kalorimetra i druge gubitke topline A 44 degC B 48 degC C 58 degC D 64 degC (09) 27 Za pripremu tople kupke temperature 35ordmC u 60 kg hladne vode temperature 20ordmC dodamo vruću vodu temperature 80ordmC Kolika je masa vruće vode koju smo dodali (13) 7 Tri tijela jednakih masa imaju specifične toplinske kapacitete za koje vrijedi c1 = 2c2 = 3c3 Dok su u termičkome kontaktu svim tijelima zajedno dovede se toplina iznosa 11Q Tijelo specifičnoga toplinskog kapaciteta c2 pritom primi topline iznosa 3Q Koliko je topline Q1 primilo tijelo specifičnog toplinskog kapaciteta c1 a koliko topline Q3 tijelo specifičnog toplinskog kapaciteta c3 A Q1 = 2Q Q3 = 6Q B Q1 = 3Q Q3 = 5Q C Q1 = 5Q Q3 = 3Q D Q1 = 6Q Q3 = 2Q (11j) 7 Tijelo se sudari neelastično sa zidom U takvome se sudaru uz početnu brzinu v temperatura tijela poveća za 05 K Za koliko bi se povećala temperatura tijela uz početnu brzinu 4v uz pretpostavku da se prilikom sudara uvijek pola kinetičke energije tijela pretvori u unutrašnju energiju tijela A za 1 K B za 2 K C za 4 K D za 8 K (08) 3 Led temperature ndash25 ordmC stavi se u zatvorenu posudu koja se potom zagrijava Na slici je prikazan graf koji prikazuje ovisnost temperature unutar posude o količini dovedene topline

Koji se dio grafa odnosi na taljenje leda A AB B BC C CD D DE (11j) 8 Specifična toplina isparavanja vode iznosi 2260 kJkg Vodena para mase 05 kg i temperature 100 degC kondenzira se u vodu temperature 100 degC Koja se od navedenih izmjena topline dogodila tijekom toga procesa A Iz pare je u okolinu prenesena toplina od 1130 kJ B Iz okoline je na paru prešla toplina od 1130 kJ C Iz pare je u okolinu prenesena toplina od 2260 kJ D Iz okoline je na paru prešla toplina od 2260 kJ

(11) 32 Grijačem snage 500W tali se 2kg leda temperature 0degC Sva energija koju proizvede grijač potroši se na taljenje leda Za koliko se vremena led rastali Specifična toplina taljenja leda iznosi 330000 J kgndash1 (12) 32 Grijačem snage 3 kW zagrijava se 05 kg vode čija je početna temperatura 25degC Koliko je vremena potrebno da sva voda ispari Zanemarite gubitke Specifični toplinski kapacitet vode je 4 200 J kgndash1 Kndash1 a njezina specifična toplina isparavanja je 226∙106 J kgndash1 (12j) 6 Bimetalna traka sastoji se od dviju spojenih traka napravljenih od mjedi i čelika kako je prikazano na crteţu

Pri jednolikom zagrijavanju dolazi do savijanja prema čeličnoj traci Zašto se to dogaĎa A Temperatura mjedi viša je od temperature čelika B Temperatura čelika viša je od temperature mjedi C Mjed se produljuje više od čelika za istu promjenu temperature D Čelik se produljuje više od mjedi za istu promjenu temperature

(ispitni katalog) 6 Ţeljeznu kocku zagrijavamo Pri tome se A povećavaju obujam i masa kocke B povećavaju obujam i gustoća kocke C povećava obujam kocke a gustoća smanjuje D smanjuju masa i gustoća kocke (07) 9 Kad se komad aluminija zagrijava njegove se dimenzije povećavaju jer se povećava A veličina atoma aluminija B razmak izmeĎu atoma aluminija C broj čestica u komadu aluminija D veličina molekula aluminija (08) 35 Duljina ţivina stupca u termometru iznosi 10 cm pri 0 degC te 20 cm pri 100 degC Pri kojoj će temperaturi duljina ţivina stupca iznositi 18 cm

(09) 33 Zgrada od opeke ima visinu 20 m po zimi pri temperaturi od minus10 ordmC Koeficijent linearnoga rastezanja opeke iznosi 10minus5 Kminus1 331 Kolika je visina zgrade pri temperaturi od 0 ordmC 332 Za koliko će se promijeniti visina zgrade od zime do ljeta kad temperatura iznosi 25ordmC (13) 27 Na temperaturi 600 degC duljina bakrene ţice je 60 m Kolika je duljina te ţice na temperaturi 0degC Linearni koeficijent termičkoga rastezanja bakra je 1710-5 K-1

(13j) 27 Na temperaturi od 500 degC rupa u ţeljeznoj ploči ima promjer 30 cm Koliki je promjer te rupe u ţeljeznoj ploči na temperaturi od 0 degC Linearni koeficijent termičkoga rastezanja ţeljeza iznosi 12middot10ndash5

Kndash1 ELEKTROSTATIKA

(11j) 8 Koji od navedenih parova čine čestice koje se meĎusobno električki privlače A proton i elektron B proton i neutron C proton i proton D elektron i elektron (13) 9 Atom helija sastoji se od elektronskoga omotača s dvama elektronima i jezgre koja sadrţi dva protona i dva neutrona Koliko iznosi električni naboj opisanoga atoma helija QA a koliko električni naboj jezgre atoma helija QJ U odgovorima e označava elementarni naboj A QA = 0 QJ = 0 B QA = ndash2e QJ = +2e C QA = 0 QJ = +2e D QA = ndash2e QJ = 0 (12) 9 Crteţ prikazuje tri nabijene šuplje kugle od kojih su najmanje dvije negativno nabijene Strjelice prikazuju električne sile kojima kugle meĎusobno djeluju Koja je kugla pozitivno nabijena

A kugla 1 B kugla 2 C kugla 3 D nijedna od tih kugli (13) 10 Tri elektrona razmještena su tako da zatvaraju jednakostraničan trokut kao što je prikazano na crteţu Koja strelica označava vektor rezultantne elektrostatske sile na elektron u gornjem vrhu trokuta

(13j) 8 Dva elektrona i jedan proton razmjestimo na vrhove jednakostraničnoga trokuta kao što je prikazano na crteţu Koja strelica prikazuje vektor rezultantne elektrostatske sile na elektron u gornjem vrhu

(11j) 9 Četiri pozitivna naboja smještena su u vrhovima kvadrata kako je prikazano na crteţu

Negativni naboj smješten je u središte kvadrata Koja strelica prikazuje smjer ukupne sile na naboj u središtu kvadrata

(11) 12 Dva točkasta naboja u zraku se meĎusobno odbijaju silom 2 μN Naboji su smješteni na jednak razmak u sredstvo relativne dielektrične konstante 8 Kolika je sila izmeĎu tih naboja u navedenom sredstvu (ispitni katalog) 10 Dvije metalne kugle jednakih dimenzija električki su nabijene Kugla A ima naboj +2 e a kugla B naboj ndash 4 e Kugle dovedemo u meĎusobni kontakt Pri tome će kugla A A dobiti 3 protona B izgubiti 3 protona C dobiti 3 elektrona D izgubiti 3 elektrona (10) 8 Dvije jednake metalne kugle prikazane na slici vise na nitima od izolatora Obje kugle su početno električki neutralne Kugla M nabije se pozitivno nabojem od +8 nC i zatim se dotakne kuglom N Koliko će nakon toga iznositi naboj na kugli N A minus8 nC B minus4 nC C +4 nC D +8 nC (12j) 9 Tri jednake metalne šuplje kugle nalaze se na stalcima od izolatora Na početku kugla 1 nabijena je nabojem Q a kugle 2 i 3 su neutralne Kuglom 1 dotaknemo kuglu 2 i odmaknemo je Zatim kuglom 1 dotaknemo kuglu 3 i odmaknemo je Koliki je konačni naboj na kugli 1 A Q B Q2 C Q3 D Q4 (08) 18 Koja slika ispravno prikazuje što se dogodi kad nenabijenomu elektroskopu pribliţimo pozitivno nabijeni štap

(12j) 24 Elektroskop je negativno nabijen Što će se dogoditi ako se pločici elektroskopa pribliţi pozitivno nabijeni štap bez njihova doticanja A Listići elektroskopa će se meĎusobno pribliţiti B Listići elektroskopa će se razmaknuti C Ništa se neće dogoditi (09) 23 Elektroskop je negativno nabijen zbog čega je kazaljka elektroskopa otklonjena za neki kut Ako se elektroskopu pribliţi negativno nabijeni štap (bez doticanja) što će se dogoditi s kutom otklona kazaljke elektroskopa A Smanjit će se B Ostat će nepromijenjen C Povećat će se (13j) 10 Pozitivno naelektrizirani štap pribliţi se metalnoj električki neutralnoj i uzemljenoj kugli Koji crteţ prikazuje pravilan raspored naboja na kugli Jedan znak bdquo+rdquo označava jednaku količinu pozitivnoga naboja koliko i jedan znak bdquondashrdquo negativnoga naboja

A B C D

(10) 11 Na slici su prikazane silnice električnoga polja i tri točke u tom polju označene brojevima 1 2 i 3 Postavimo li proton u točku 1 polje će na njega djelovati silom F1 u točki 2 će na proton djelovati sila F2 a u točki 3 sila F3 Koji odnos vrijedi za iznose spomenutih sila

A F3 gt F2 gt F1 B F1 gt F2 gt F3 C F2 gt F1 gt F3 D F3 gt F1 gt F2 (12) 10 Koji dijagram prikazuje iznos električnog polja točkastog naboja u ovisnosti o udaljenosti r od tog naboja

A B C D (09) 34 Točka T je na udaljenosti 3 cm od točkastoga električnoga naboja q = +2 nC 341 Koliki je iznos električnoga polja točkastoga naboja q u točki T 342 Ucrtajte na slici vektor električnoga polja u točki T

(08) 39 Na crteţu su prikazana dva električna naboja q1 = ndash1 nC i q2 = 4 nC koja su meĎusobno udaljena 2 cm

391 Skicirajte vektor ukupnoga električnoga polja u točki T koja se nalazi na sredini spojnice dvaju naboja Vektor ukupnoga električnoga polja označite oznakom E 392 Odredite jakost ukupnoga električnoga polja u točki T (09) 14 U homogenome električnome polju iznosa 100 NC dvije točke meĎusobno udaljene 20 cm nalaze se na istoj silnici Koliki je napon izmeĎu tih točaka A 2 V B 5 V C 20 V D 500 V (ispitni katalog) 8 IzmeĎu dviju metalnih ploča je napon od 12 V

Pri prenošenju pozitivnog točkastog naboja od ploče 2 do ploče 1 obavljamo A najveći rad po putu x B najveći rad po putu y C najveći rad po putu z D jednaki rad po svim putovima (12) 28 Kolika je brzina elektrona koji se ubrzao kroz napon od 100 V Elektron je u početnoj točki mirovao

(12j) 8 Proton ulazi u prostor izmeĎu dviju nabijenih ploča kako je prikazano na crteţu

Električno polje izmeĎu ploča je homogeno Početna brzina protona iznosa v0 okomita je na električno polje Kako će se gibati proton u prostoru izmeĎu ploča A po dijelu parabole prema pozitivno nabijenoj ploči B po dijelu parabole prema negativno nabijenoj ploči C po kruţnom luku prema pozitivno nabijenoj ploči D po kruţnom luku prema negativno nabijenoj ploči (09) 17 IzmeĎu ploča ravnoga kondenzatora nalazi se zrak (εr = 1) Što će se dogoditi s kapacitetom kondenzatora ako izmeĎu njegovih ploča stavimo staklo (εr = 6) A Povećat će se šest puta B Smanjit će se šest puta C Ostat će nepromijenjen D Past će na nulu (08) 27 Pločasti kondenzator ispunjen je dielektrikom relativne permitivnosti 6 Površina svake ploče kondenzatora iznosi 62 ∙ 10ndash3 m2 ploče su meĎusobno razmaknute za 2 mm a naboj na svakoj ploči iznosi 4 ∙ 10ndash8 C 271 Odredite kapacitet kondenzatora 272 Odredite napon izmeĎu ploča kondenzatora

(13j) 12 Ravni kondenzator izmeĎu čijih se ploča nalazi zrak spojen je na bateriju tako da na sebe primi naboj Q Tako nabijen kondenzator odspoji se od baterije te u prostor izmeĎu ploča

umetne dielektrik relativne permitivnosti εr = 8 Pri umetanju dielektrika kondenzator je električki

izoliran od okoline Naboj na kondenzatoru nakon umetanja dielektrika označen je s Q Što vrijedi

za odnos naboja QQ A QQ = 18 B QQ = 1 C QQ = 8 D QQ = 64

(12) 11 Dijagram prikazuje napon izmeĎu ploča kondenzatora u ovisnosti o naboju pri nabijanju kondenzatora Koja je od navedenih tvrdnji točna

A Nagib grafa jednak je kapacitetu kondenzatora B Označena površina ispod grafa jednaka je kapacitetu kondenzatora C Nagib grafa jednak je energiji pohranjenoj u kondenzatoru D Označena površina ispod grafa jednaka je energiji pohranjenoj u kondenzatoru

ELEKTRIČNA STRUJA (10) 10 Poprečnim presjekom vodiča za 01 s proteče 3125middot1014 elektrona Kolika je jakost struje koja teče vodičem A 05 mA B 5 mA C 05 A D 5 A (11j) 28 Struja I koja prolazi kroz otpornik otpora R tijekom vremena t mijenja se kako je prikazano na grafu Kolika količina naboja proĎe kroz otpornik za 6 sekundi

(09) 19 Koja je mjerna jedinica za električnu otpornost A Ω B Ω m C Ωm D Ω m2

(09) 15 U strujnome krugu prikazanome na crteţu jedna je ţaruljica pregorjela Kao posljedica toga sve su ţaruljice prestale svijetliti Koja je ţaruljica pregorjela

(11) 11 Na grafu je prikazana ovisnost jakosti struje I o naponu U za dva vodiča Koliko bi iznosio ukupni otpor serijskog spoja ta dva vodiča

A 023 Ω B 43 Ω C 25 Ω D 35 Ω (08) 36 Otpornici otpora 4 Ω 8 Ω i 8 Ω spojeni su u strujni krug zajedno s izvorom napona od 8 V kako je prikazano na shemi Kolika struja teče kroz otpornik otpora 4 Ω

(09) 16 Dva su otpornika serijski spojena na izvor napona 9 V kao što je prikazano na crteţu Ako je na krajevima otpornika R1 napon 6 V koliko iznosi omjer otpora R1 i R2

A 12 B 21 C 14 D 41 (13) 32 U krug istosmjerne struje napona 120 V uključena su tri jednaka otpornika otpornik A otpornik B i otpornik C kao što je prikazano na crteţu Odredite napon na krajevima svakoga otpornika

(08) 19 Koji se od strujnih krugova prikazanih shemama moţe uporabiti da se izmjeri iznos otpora R

(12j) 10 Crteţ prikazuje strujni krug Voltmetar V1 pokazuje 8 V Koliko pokazuje voltmetar V2

A 2 V B 4 V C 8 V D 16 V

(08) 6 Kad se prekidač zatvori u krugu prikazanom na slici ampermetar će pokazivati A veću jakost struje nego prije B manju jakost struje nego prije C jednaku jakost struje kao i prije

(10) 9 U strujnome krugu prikazanome na slici voltmetar pokazuje 4 V Unutrašnji otpor baterije je zanemariv Koliku jakost struje pokazuje ampermetar uz uvjet da su instrumenti idealni

A 1 A B 2 A C 3 A D 4 A (12) 33 Ampermetar ima mjerno područje 1 A i unutrašnji otpor 01 Ω Njime treba mjeriti struje iznosa do 3 A Koliki je dodatni otpor potrebno spojiti s ampermetrom u strujnom krugu kako bi to bilo moguće (11j) 33 Struja kratkoga spoja za bateriju elektromotornoga napona 20 V iznosi 25 A Kolika je jakost struje u krugu ako se na bateriju spoji vodič otpora 4 Ω

(ispitni katalog) 31 Dva otpornika otpora 2 R i 3 R spojena su serijski s baterijom elektromotornog napona E = 30 V i unutrašnjeg otpora R kako je prikazano na slici

Napon na otporniku 2R iznosi _________ (13j) 9 Zadana su tri strujna kruga kao što je prikazano na crteţu Kako se odnose struje I1 I2 i I3 kroz ţarulje Ţarulje su u svim trima strujnim krugovima jednakih otpora Svi su izvori jednakih eletromotornih napona i zanemarivih unutarnjih otpora

A I1 lt I2 lt I3 B I2 lt I1 lt I3 C I1 lt I3 lt I2 D I3 lt I2 lt I1 (13j) 28 Otpornik otpora R = 100 Ω preko sklopke S spojen je na izvor elektromotornog napona ε i unutarnjeg otpora r kao što je prikazano na crteţu Ako je sklopka S otvorena voltmetar pokazuje 45 V Ako je sklopka zatvorena ampermetar pokazuje 004 A Pretpostavite da su ampermetar i voltmetar idealni Koliki je unutarnji otpor baterije r

(11) 10 Baterija u strujnom krugu prikazanom na crteţu ima elektromotorni napon E Smatra se da su ampermetar i voltmetar idealni Kako će se promijeniti iznosi na mjernim ureĎajima kad se zatvori prekidač P

A Iznos na ampermetru će se povećati a na voltmetru smanjiti B Povećat će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru C Iznos na ampermetru će se smanjiti a na voltmetru povećati D Smanjit će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru (09) 29 Na nekome električnome ureĎaju stoje oznake 220 V 50 W Koliki je otpor toga ureĎaja (ispitni katalog) 33 Električni grijač sastoji se od dva jednaka otpornika koji mogu biti meĎusobno spojeni u seriju ili paralelno Pri kojem će načinu spajanja jednaka količina vode grijana tim grijačem brţe zakipjeti (ispitni katalog) 9 Dvije ţarulje X i Y jednakih otpora spojene su u krug kako je prikazano na slici Kako će svijetliti ţarulje u odnosu na svoj prijašnji sjaj ako se zatvori prekidač S

(13) 11 Na izvor istosmjernoga napona serijski su spojene ţaruljice Ţ1 i Ţ2 te promjenjivi otpornik kao što je prikazano na crteţu Što će se od navedenoga dogoditi s intenzitetima svjetlosti ţaruljica kada se promjenjivomu otporniku poveća otpor RX

A Smanjit će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 B Smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 C Povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 D Povećat će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 (ispitni katalog) 34 Marko Ivan i Dominik raspravljaju o računu koji im je poslala Hrvatska elektroprivreda Marko Kilovatsati hellip to nam kaţe koliko smo struje potrošili ovog mjeseca Ivan Ne kilovatsati su jedinica za električni naboj koji smo potrošili Dominik Moram vas obojicu ispraviti radi se zapravo o električnoj snazi koju smo potrošili Tko je u pravu A Marko B Ivan C Dominik D nitko od njih Obrazloţite odgovor

Page 7: (priprema za nacionalni ispit) 7 - fizika gfp | uz nastavu ... · 7. Temperatura idealnoga plina je 0 °C. Na kojoj će temperaturi obujam plina biti dva puta veći od obujma plina

(09) 13 Toplinski stroj od toplijega spremnika primi 2 500 J topline od čega hladnijem spremniku prenese 1 500 J topline Kolika je korisnost stroja A 03 B 04 C 06 D 07 (08) 11 Prikazani crteţi predstavljaju različite tipove toplinskih strojeva Q Q1 i Q2 su topline koje radno tijelo izmjenjuje s toplijim i hladnijim spremnikom a W rad kojega radno tijelo vrši nad okolinom ili okolina nad njim Koji se toplinski stroj protivi drugomu zakonu termodinamike

(12) 27 Carnotov stroj radi izmeĎu dvaju toplinskih spremnika jednog temperature 10 degC i drugog temperature 100 degC Kolika je korisnost tog stroja (12j) 32 Carnotov stroj radi s pomoću dvaju toplinskih spremnika jednog temperature 327 degC a drugog temperature 27 degC Koliki rad obavi na svakih 10 kJ preuzete topline (11) 6 Potrebno je povećati korisnost idealnoga toplinskoga stroja Moţe se povećati temperatura toplijega spremnika za ΔT ili smanjiti temperatura hladnijega spremnika za isti iznos ΔT Koja je od navedenih tvrdnji točna A Korisnost će biti veća ako se poveća temperatura toplijega spremnika za ΔT B Korisnost će biti veća ako se smanji temperatura hladnijega spremnika za ΔT C Korisnost će se povećati jednako u obama slučajevima D Korisnost se ne će promijeniti zbog promjene temperature spremnika topline (08) 5 Specifični toplinski kapacitet ţeljeza je 460 J kgndash1 Kndash1 Toplina potrebna da se ţeljezu mase 1 kg poveća temperatura za 2 K iznosi A 230 J B 460 J C 920 J D 462 J (12j) 23 Tijela 1 i 2 imaju jednake mase Dijagram pokazuje ovisnost promjene temperature o dovedenoj toplini

Koja je od navedenih tvrdnji točna A Tijelo 1 ima veći specifični toplinski kapacitet od tijela 2 B Tijelo 1 ima manji specifični toplinski kapacitet od tijela 2 C Tijela 1 i 2 imaju jednak specifični toplinski kapacitet (10) 32 Voda se zagrijava u aluminijskome loncu uz stalno miješanje Početno su voda i lonac na temperaturi od 20 degC Nakon što su zajedno primili 912 kJ topline temperatura vode i lonca povećala se na 60 degC Odredite masu vode ako je masa lonca 02 kg specifični toplinski kapacitet vode 4200 J(kg K) a specifični toplinski kapacitet aluminija 900 J(kg K) (08) 26 Imamo dva uzorka iste vrste ulja Prvomu čija je masa 50 g temperatura poraste za 18 ordmC kad primi neku toplinu Q Ako drugi uzorak mase 150 g primi upola manje topline za koliko će stupnjeva porasti njegova temperatura (priprema za nacionalni ispit) 4 U litru vode temperature 20degC stavimo komad ţeljeza mase 100 g i temperature 150degC Nakon nekog vremena voda i ţeljezo postignu termodinamičku ravnoteţu Time je A) temperatura vode postala 150degC a ţeljeza 20degC B) temperatura vode jednaka temperaturi ţeljeza i iznosi 170degC C) temperatura vode jednaka temperaturi ţeljeza i iznosi 85degC D) temperatura vode jednaka temperaturi ţeljeza pri čemu je veća od 20degC a manja od 150degC

(13) 8 Kalorimetar sadrţi 400 g vode temperature 80 degC U kalorimetar s vodom dolijemo 1600 g vode temperature 40 degC Koliko iznosi temperatura termodinamičke ravnoteţe Zanemarite zagrijavanje kalorimetra i druge gubitke topline A 44 degC B 48 degC C 58 degC D 64 degC (09) 27 Za pripremu tople kupke temperature 35ordmC u 60 kg hladne vode temperature 20ordmC dodamo vruću vodu temperature 80ordmC Kolika je masa vruće vode koju smo dodali (13) 7 Tri tijela jednakih masa imaju specifične toplinske kapacitete za koje vrijedi c1 = 2c2 = 3c3 Dok su u termičkome kontaktu svim tijelima zajedno dovede se toplina iznosa 11Q Tijelo specifičnoga toplinskog kapaciteta c2 pritom primi topline iznosa 3Q Koliko je topline Q1 primilo tijelo specifičnog toplinskog kapaciteta c1 a koliko topline Q3 tijelo specifičnog toplinskog kapaciteta c3 A Q1 = 2Q Q3 = 6Q B Q1 = 3Q Q3 = 5Q C Q1 = 5Q Q3 = 3Q D Q1 = 6Q Q3 = 2Q (11j) 7 Tijelo se sudari neelastično sa zidom U takvome se sudaru uz početnu brzinu v temperatura tijela poveća za 05 K Za koliko bi se povećala temperatura tijela uz početnu brzinu 4v uz pretpostavku da se prilikom sudara uvijek pola kinetičke energije tijela pretvori u unutrašnju energiju tijela A za 1 K B za 2 K C za 4 K D za 8 K (08) 3 Led temperature ndash25 ordmC stavi se u zatvorenu posudu koja se potom zagrijava Na slici je prikazan graf koji prikazuje ovisnost temperature unutar posude o količini dovedene topline

Koji se dio grafa odnosi na taljenje leda A AB B BC C CD D DE (11j) 8 Specifična toplina isparavanja vode iznosi 2260 kJkg Vodena para mase 05 kg i temperature 100 degC kondenzira se u vodu temperature 100 degC Koja se od navedenih izmjena topline dogodila tijekom toga procesa A Iz pare je u okolinu prenesena toplina od 1130 kJ B Iz okoline je na paru prešla toplina od 1130 kJ C Iz pare je u okolinu prenesena toplina od 2260 kJ D Iz okoline je na paru prešla toplina od 2260 kJ

(11) 32 Grijačem snage 500W tali se 2kg leda temperature 0degC Sva energija koju proizvede grijač potroši se na taljenje leda Za koliko se vremena led rastali Specifična toplina taljenja leda iznosi 330000 J kgndash1 (12) 32 Grijačem snage 3 kW zagrijava se 05 kg vode čija je početna temperatura 25degC Koliko je vremena potrebno da sva voda ispari Zanemarite gubitke Specifični toplinski kapacitet vode je 4 200 J kgndash1 Kndash1 a njezina specifična toplina isparavanja je 226∙106 J kgndash1 (12j) 6 Bimetalna traka sastoji se od dviju spojenih traka napravljenih od mjedi i čelika kako je prikazano na crteţu

Pri jednolikom zagrijavanju dolazi do savijanja prema čeličnoj traci Zašto se to dogaĎa A Temperatura mjedi viša je od temperature čelika B Temperatura čelika viša je od temperature mjedi C Mjed se produljuje više od čelika za istu promjenu temperature D Čelik se produljuje više od mjedi za istu promjenu temperature

(ispitni katalog) 6 Ţeljeznu kocku zagrijavamo Pri tome se A povećavaju obujam i masa kocke B povećavaju obujam i gustoća kocke C povećava obujam kocke a gustoća smanjuje D smanjuju masa i gustoća kocke (07) 9 Kad se komad aluminija zagrijava njegove se dimenzije povećavaju jer se povećava A veličina atoma aluminija B razmak izmeĎu atoma aluminija C broj čestica u komadu aluminija D veličina molekula aluminija (08) 35 Duljina ţivina stupca u termometru iznosi 10 cm pri 0 degC te 20 cm pri 100 degC Pri kojoj će temperaturi duljina ţivina stupca iznositi 18 cm

(09) 33 Zgrada od opeke ima visinu 20 m po zimi pri temperaturi od minus10 ordmC Koeficijent linearnoga rastezanja opeke iznosi 10minus5 Kminus1 331 Kolika je visina zgrade pri temperaturi od 0 ordmC 332 Za koliko će se promijeniti visina zgrade od zime do ljeta kad temperatura iznosi 25ordmC (13) 27 Na temperaturi 600 degC duljina bakrene ţice je 60 m Kolika je duljina te ţice na temperaturi 0degC Linearni koeficijent termičkoga rastezanja bakra je 1710-5 K-1

(13j) 27 Na temperaturi od 500 degC rupa u ţeljeznoj ploči ima promjer 30 cm Koliki je promjer te rupe u ţeljeznoj ploči na temperaturi od 0 degC Linearni koeficijent termičkoga rastezanja ţeljeza iznosi 12middot10ndash5

Kndash1 ELEKTROSTATIKA

(11j) 8 Koji od navedenih parova čine čestice koje se meĎusobno električki privlače A proton i elektron B proton i neutron C proton i proton D elektron i elektron (13) 9 Atom helija sastoji se od elektronskoga omotača s dvama elektronima i jezgre koja sadrţi dva protona i dva neutrona Koliko iznosi električni naboj opisanoga atoma helija QA a koliko električni naboj jezgre atoma helija QJ U odgovorima e označava elementarni naboj A QA = 0 QJ = 0 B QA = ndash2e QJ = +2e C QA = 0 QJ = +2e D QA = ndash2e QJ = 0 (12) 9 Crteţ prikazuje tri nabijene šuplje kugle od kojih su najmanje dvije negativno nabijene Strjelice prikazuju električne sile kojima kugle meĎusobno djeluju Koja je kugla pozitivno nabijena

A kugla 1 B kugla 2 C kugla 3 D nijedna od tih kugli (13) 10 Tri elektrona razmještena su tako da zatvaraju jednakostraničan trokut kao što je prikazano na crteţu Koja strelica označava vektor rezultantne elektrostatske sile na elektron u gornjem vrhu trokuta

(13j) 8 Dva elektrona i jedan proton razmjestimo na vrhove jednakostraničnoga trokuta kao što je prikazano na crteţu Koja strelica prikazuje vektor rezultantne elektrostatske sile na elektron u gornjem vrhu

(11j) 9 Četiri pozitivna naboja smještena su u vrhovima kvadrata kako je prikazano na crteţu

Negativni naboj smješten je u središte kvadrata Koja strelica prikazuje smjer ukupne sile na naboj u središtu kvadrata

(11) 12 Dva točkasta naboja u zraku se meĎusobno odbijaju silom 2 μN Naboji su smješteni na jednak razmak u sredstvo relativne dielektrične konstante 8 Kolika je sila izmeĎu tih naboja u navedenom sredstvu (ispitni katalog) 10 Dvije metalne kugle jednakih dimenzija električki su nabijene Kugla A ima naboj +2 e a kugla B naboj ndash 4 e Kugle dovedemo u meĎusobni kontakt Pri tome će kugla A A dobiti 3 protona B izgubiti 3 protona C dobiti 3 elektrona D izgubiti 3 elektrona (10) 8 Dvije jednake metalne kugle prikazane na slici vise na nitima od izolatora Obje kugle su početno električki neutralne Kugla M nabije se pozitivno nabojem od +8 nC i zatim se dotakne kuglom N Koliko će nakon toga iznositi naboj na kugli N A minus8 nC B minus4 nC C +4 nC D +8 nC (12j) 9 Tri jednake metalne šuplje kugle nalaze se na stalcima od izolatora Na početku kugla 1 nabijena je nabojem Q a kugle 2 i 3 su neutralne Kuglom 1 dotaknemo kuglu 2 i odmaknemo je Zatim kuglom 1 dotaknemo kuglu 3 i odmaknemo je Koliki je konačni naboj na kugli 1 A Q B Q2 C Q3 D Q4 (08) 18 Koja slika ispravno prikazuje što se dogodi kad nenabijenomu elektroskopu pribliţimo pozitivno nabijeni štap

(12j) 24 Elektroskop je negativno nabijen Što će se dogoditi ako se pločici elektroskopa pribliţi pozitivno nabijeni štap bez njihova doticanja A Listići elektroskopa će se meĎusobno pribliţiti B Listići elektroskopa će se razmaknuti C Ništa se neće dogoditi (09) 23 Elektroskop je negativno nabijen zbog čega je kazaljka elektroskopa otklonjena za neki kut Ako se elektroskopu pribliţi negativno nabijeni štap (bez doticanja) što će se dogoditi s kutom otklona kazaljke elektroskopa A Smanjit će se B Ostat će nepromijenjen C Povećat će se (13j) 10 Pozitivno naelektrizirani štap pribliţi se metalnoj električki neutralnoj i uzemljenoj kugli Koji crteţ prikazuje pravilan raspored naboja na kugli Jedan znak bdquo+rdquo označava jednaku količinu pozitivnoga naboja koliko i jedan znak bdquondashrdquo negativnoga naboja

A B C D

(10) 11 Na slici su prikazane silnice električnoga polja i tri točke u tom polju označene brojevima 1 2 i 3 Postavimo li proton u točku 1 polje će na njega djelovati silom F1 u točki 2 će na proton djelovati sila F2 a u točki 3 sila F3 Koji odnos vrijedi za iznose spomenutih sila

A F3 gt F2 gt F1 B F1 gt F2 gt F3 C F2 gt F1 gt F3 D F3 gt F1 gt F2 (12) 10 Koji dijagram prikazuje iznos električnog polja točkastog naboja u ovisnosti o udaljenosti r od tog naboja

A B C D (09) 34 Točka T je na udaljenosti 3 cm od točkastoga električnoga naboja q = +2 nC 341 Koliki je iznos električnoga polja točkastoga naboja q u točki T 342 Ucrtajte na slici vektor električnoga polja u točki T

(08) 39 Na crteţu su prikazana dva električna naboja q1 = ndash1 nC i q2 = 4 nC koja su meĎusobno udaljena 2 cm

391 Skicirajte vektor ukupnoga električnoga polja u točki T koja se nalazi na sredini spojnice dvaju naboja Vektor ukupnoga električnoga polja označite oznakom E 392 Odredite jakost ukupnoga električnoga polja u točki T (09) 14 U homogenome električnome polju iznosa 100 NC dvije točke meĎusobno udaljene 20 cm nalaze se na istoj silnici Koliki je napon izmeĎu tih točaka A 2 V B 5 V C 20 V D 500 V (ispitni katalog) 8 IzmeĎu dviju metalnih ploča je napon od 12 V

Pri prenošenju pozitivnog točkastog naboja od ploče 2 do ploče 1 obavljamo A najveći rad po putu x B najveći rad po putu y C najveći rad po putu z D jednaki rad po svim putovima (12) 28 Kolika je brzina elektrona koji se ubrzao kroz napon od 100 V Elektron je u početnoj točki mirovao

(12j) 8 Proton ulazi u prostor izmeĎu dviju nabijenih ploča kako je prikazano na crteţu

Električno polje izmeĎu ploča je homogeno Početna brzina protona iznosa v0 okomita je na električno polje Kako će se gibati proton u prostoru izmeĎu ploča A po dijelu parabole prema pozitivno nabijenoj ploči B po dijelu parabole prema negativno nabijenoj ploči C po kruţnom luku prema pozitivno nabijenoj ploči D po kruţnom luku prema negativno nabijenoj ploči (09) 17 IzmeĎu ploča ravnoga kondenzatora nalazi se zrak (εr = 1) Što će se dogoditi s kapacitetom kondenzatora ako izmeĎu njegovih ploča stavimo staklo (εr = 6) A Povećat će se šest puta B Smanjit će se šest puta C Ostat će nepromijenjen D Past će na nulu (08) 27 Pločasti kondenzator ispunjen je dielektrikom relativne permitivnosti 6 Površina svake ploče kondenzatora iznosi 62 ∙ 10ndash3 m2 ploče su meĎusobno razmaknute za 2 mm a naboj na svakoj ploči iznosi 4 ∙ 10ndash8 C 271 Odredite kapacitet kondenzatora 272 Odredite napon izmeĎu ploča kondenzatora

(13j) 12 Ravni kondenzator izmeĎu čijih se ploča nalazi zrak spojen je na bateriju tako da na sebe primi naboj Q Tako nabijen kondenzator odspoji se od baterije te u prostor izmeĎu ploča

umetne dielektrik relativne permitivnosti εr = 8 Pri umetanju dielektrika kondenzator je električki

izoliran od okoline Naboj na kondenzatoru nakon umetanja dielektrika označen je s Q Što vrijedi

za odnos naboja QQ A QQ = 18 B QQ = 1 C QQ = 8 D QQ = 64

(12) 11 Dijagram prikazuje napon izmeĎu ploča kondenzatora u ovisnosti o naboju pri nabijanju kondenzatora Koja je od navedenih tvrdnji točna

A Nagib grafa jednak je kapacitetu kondenzatora B Označena površina ispod grafa jednaka je kapacitetu kondenzatora C Nagib grafa jednak je energiji pohranjenoj u kondenzatoru D Označena površina ispod grafa jednaka je energiji pohranjenoj u kondenzatoru

ELEKTRIČNA STRUJA (10) 10 Poprečnim presjekom vodiča za 01 s proteče 3125middot1014 elektrona Kolika je jakost struje koja teče vodičem A 05 mA B 5 mA C 05 A D 5 A (11j) 28 Struja I koja prolazi kroz otpornik otpora R tijekom vremena t mijenja se kako je prikazano na grafu Kolika količina naboja proĎe kroz otpornik za 6 sekundi

(09) 19 Koja je mjerna jedinica za električnu otpornost A Ω B Ω m C Ωm D Ω m2

(09) 15 U strujnome krugu prikazanome na crteţu jedna je ţaruljica pregorjela Kao posljedica toga sve su ţaruljice prestale svijetliti Koja je ţaruljica pregorjela

(11) 11 Na grafu je prikazana ovisnost jakosti struje I o naponu U za dva vodiča Koliko bi iznosio ukupni otpor serijskog spoja ta dva vodiča

A 023 Ω B 43 Ω C 25 Ω D 35 Ω (08) 36 Otpornici otpora 4 Ω 8 Ω i 8 Ω spojeni su u strujni krug zajedno s izvorom napona od 8 V kako je prikazano na shemi Kolika struja teče kroz otpornik otpora 4 Ω

(09) 16 Dva su otpornika serijski spojena na izvor napona 9 V kao što je prikazano na crteţu Ako je na krajevima otpornika R1 napon 6 V koliko iznosi omjer otpora R1 i R2

A 12 B 21 C 14 D 41 (13) 32 U krug istosmjerne struje napona 120 V uključena su tri jednaka otpornika otpornik A otpornik B i otpornik C kao što je prikazano na crteţu Odredite napon na krajevima svakoga otpornika

(08) 19 Koji se od strujnih krugova prikazanih shemama moţe uporabiti da se izmjeri iznos otpora R

(12j) 10 Crteţ prikazuje strujni krug Voltmetar V1 pokazuje 8 V Koliko pokazuje voltmetar V2

A 2 V B 4 V C 8 V D 16 V

(08) 6 Kad se prekidač zatvori u krugu prikazanom na slici ampermetar će pokazivati A veću jakost struje nego prije B manju jakost struje nego prije C jednaku jakost struje kao i prije

(10) 9 U strujnome krugu prikazanome na slici voltmetar pokazuje 4 V Unutrašnji otpor baterije je zanemariv Koliku jakost struje pokazuje ampermetar uz uvjet da su instrumenti idealni

A 1 A B 2 A C 3 A D 4 A (12) 33 Ampermetar ima mjerno područje 1 A i unutrašnji otpor 01 Ω Njime treba mjeriti struje iznosa do 3 A Koliki je dodatni otpor potrebno spojiti s ampermetrom u strujnom krugu kako bi to bilo moguće (11j) 33 Struja kratkoga spoja za bateriju elektromotornoga napona 20 V iznosi 25 A Kolika je jakost struje u krugu ako se na bateriju spoji vodič otpora 4 Ω

(ispitni katalog) 31 Dva otpornika otpora 2 R i 3 R spojena su serijski s baterijom elektromotornog napona E = 30 V i unutrašnjeg otpora R kako je prikazano na slici

Napon na otporniku 2R iznosi _________ (13j) 9 Zadana su tri strujna kruga kao što je prikazano na crteţu Kako se odnose struje I1 I2 i I3 kroz ţarulje Ţarulje su u svim trima strujnim krugovima jednakih otpora Svi su izvori jednakih eletromotornih napona i zanemarivih unutarnjih otpora

A I1 lt I2 lt I3 B I2 lt I1 lt I3 C I1 lt I3 lt I2 D I3 lt I2 lt I1 (13j) 28 Otpornik otpora R = 100 Ω preko sklopke S spojen je na izvor elektromotornog napona ε i unutarnjeg otpora r kao što je prikazano na crteţu Ako je sklopka S otvorena voltmetar pokazuje 45 V Ako je sklopka zatvorena ampermetar pokazuje 004 A Pretpostavite da su ampermetar i voltmetar idealni Koliki je unutarnji otpor baterije r

(11) 10 Baterija u strujnom krugu prikazanom na crteţu ima elektromotorni napon E Smatra se da su ampermetar i voltmetar idealni Kako će se promijeniti iznosi na mjernim ureĎajima kad se zatvori prekidač P

A Iznos na ampermetru će se povećati a na voltmetru smanjiti B Povećat će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru C Iznos na ampermetru će se smanjiti a na voltmetru povećati D Smanjit će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru (09) 29 Na nekome električnome ureĎaju stoje oznake 220 V 50 W Koliki je otpor toga ureĎaja (ispitni katalog) 33 Električni grijač sastoji se od dva jednaka otpornika koji mogu biti meĎusobno spojeni u seriju ili paralelno Pri kojem će načinu spajanja jednaka količina vode grijana tim grijačem brţe zakipjeti (ispitni katalog) 9 Dvije ţarulje X i Y jednakih otpora spojene su u krug kako je prikazano na slici Kako će svijetliti ţarulje u odnosu na svoj prijašnji sjaj ako se zatvori prekidač S

(13) 11 Na izvor istosmjernoga napona serijski su spojene ţaruljice Ţ1 i Ţ2 te promjenjivi otpornik kao što je prikazano na crteţu Što će se od navedenoga dogoditi s intenzitetima svjetlosti ţaruljica kada se promjenjivomu otporniku poveća otpor RX

A Smanjit će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 B Smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 C Povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 D Povećat će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 (ispitni katalog) 34 Marko Ivan i Dominik raspravljaju o računu koji im je poslala Hrvatska elektroprivreda Marko Kilovatsati hellip to nam kaţe koliko smo struje potrošili ovog mjeseca Ivan Ne kilovatsati su jedinica za električni naboj koji smo potrošili Dominik Moram vas obojicu ispraviti radi se zapravo o električnoj snazi koju smo potrošili Tko je u pravu A Marko B Ivan C Dominik D nitko od njih Obrazloţite odgovor

Page 8: (priprema za nacionalni ispit) 7 - fizika gfp | uz nastavu ... · 7. Temperatura idealnoga plina je 0 °C. Na kojoj će temperaturi obujam plina biti dva puta veći od obujma plina

(13) 8 Kalorimetar sadrţi 400 g vode temperature 80 degC U kalorimetar s vodom dolijemo 1600 g vode temperature 40 degC Koliko iznosi temperatura termodinamičke ravnoteţe Zanemarite zagrijavanje kalorimetra i druge gubitke topline A 44 degC B 48 degC C 58 degC D 64 degC (09) 27 Za pripremu tople kupke temperature 35ordmC u 60 kg hladne vode temperature 20ordmC dodamo vruću vodu temperature 80ordmC Kolika je masa vruće vode koju smo dodali (13) 7 Tri tijela jednakih masa imaju specifične toplinske kapacitete za koje vrijedi c1 = 2c2 = 3c3 Dok su u termičkome kontaktu svim tijelima zajedno dovede se toplina iznosa 11Q Tijelo specifičnoga toplinskog kapaciteta c2 pritom primi topline iznosa 3Q Koliko je topline Q1 primilo tijelo specifičnog toplinskog kapaciteta c1 a koliko topline Q3 tijelo specifičnog toplinskog kapaciteta c3 A Q1 = 2Q Q3 = 6Q B Q1 = 3Q Q3 = 5Q C Q1 = 5Q Q3 = 3Q D Q1 = 6Q Q3 = 2Q (11j) 7 Tijelo se sudari neelastično sa zidom U takvome se sudaru uz početnu brzinu v temperatura tijela poveća za 05 K Za koliko bi se povećala temperatura tijela uz početnu brzinu 4v uz pretpostavku da se prilikom sudara uvijek pola kinetičke energije tijela pretvori u unutrašnju energiju tijela A za 1 K B za 2 K C za 4 K D za 8 K (08) 3 Led temperature ndash25 ordmC stavi se u zatvorenu posudu koja se potom zagrijava Na slici je prikazan graf koji prikazuje ovisnost temperature unutar posude o količini dovedene topline

Koji se dio grafa odnosi na taljenje leda A AB B BC C CD D DE (11j) 8 Specifična toplina isparavanja vode iznosi 2260 kJkg Vodena para mase 05 kg i temperature 100 degC kondenzira se u vodu temperature 100 degC Koja se od navedenih izmjena topline dogodila tijekom toga procesa A Iz pare je u okolinu prenesena toplina od 1130 kJ B Iz okoline je na paru prešla toplina od 1130 kJ C Iz pare je u okolinu prenesena toplina od 2260 kJ D Iz okoline je na paru prešla toplina od 2260 kJ

(11) 32 Grijačem snage 500W tali se 2kg leda temperature 0degC Sva energija koju proizvede grijač potroši se na taljenje leda Za koliko se vremena led rastali Specifična toplina taljenja leda iznosi 330000 J kgndash1 (12) 32 Grijačem snage 3 kW zagrijava se 05 kg vode čija je početna temperatura 25degC Koliko je vremena potrebno da sva voda ispari Zanemarite gubitke Specifični toplinski kapacitet vode je 4 200 J kgndash1 Kndash1 a njezina specifična toplina isparavanja je 226∙106 J kgndash1 (12j) 6 Bimetalna traka sastoji se od dviju spojenih traka napravljenih od mjedi i čelika kako je prikazano na crteţu

Pri jednolikom zagrijavanju dolazi do savijanja prema čeličnoj traci Zašto se to dogaĎa A Temperatura mjedi viša je od temperature čelika B Temperatura čelika viša je od temperature mjedi C Mjed se produljuje više od čelika za istu promjenu temperature D Čelik se produljuje više od mjedi za istu promjenu temperature

(ispitni katalog) 6 Ţeljeznu kocku zagrijavamo Pri tome se A povećavaju obujam i masa kocke B povećavaju obujam i gustoća kocke C povećava obujam kocke a gustoća smanjuje D smanjuju masa i gustoća kocke (07) 9 Kad se komad aluminija zagrijava njegove se dimenzije povećavaju jer se povećava A veličina atoma aluminija B razmak izmeĎu atoma aluminija C broj čestica u komadu aluminija D veličina molekula aluminija (08) 35 Duljina ţivina stupca u termometru iznosi 10 cm pri 0 degC te 20 cm pri 100 degC Pri kojoj će temperaturi duljina ţivina stupca iznositi 18 cm

(09) 33 Zgrada od opeke ima visinu 20 m po zimi pri temperaturi od minus10 ordmC Koeficijent linearnoga rastezanja opeke iznosi 10minus5 Kminus1 331 Kolika je visina zgrade pri temperaturi od 0 ordmC 332 Za koliko će se promijeniti visina zgrade od zime do ljeta kad temperatura iznosi 25ordmC (13) 27 Na temperaturi 600 degC duljina bakrene ţice je 60 m Kolika je duljina te ţice na temperaturi 0degC Linearni koeficijent termičkoga rastezanja bakra je 1710-5 K-1

(13j) 27 Na temperaturi od 500 degC rupa u ţeljeznoj ploči ima promjer 30 cm Koliki je promjer te rupe u ţeljeznoj ploči na temperaturi od 0 degC Linearni koeficijent termičkoga rastezanja ţeljeza iznosi 12middot10ndash5

Kndash1 ELEKTROSTATIKA

(11j) 8 Koji od navedenih parova čine čestice koje se meĎusobno električki privlače A proton i elektron B proton i neutron C proton i proton D elektron i elektron (13) 9 Atom helija sastoji se od elektronskoga omotača s dvama elektronima i jezgre koja sadrţi dva protona i dva neutrona Koliko iznosi električni naboj opisanoga atoma helija QA a koliko električni naboj jezgre atoma helija QJ U odgovorima e označava elementarni naboj A QA = 0 QJ = 0 B QA = ndash2e QJ = +2e C QA = 0 QJ = +2e D QA = ndash2e QJ = 0 (12) 9 Crteţ prikazuje tri nabijene šuplje kugle od kojih su najmanje dvije negativno nabijene Strjelice prikazuju električne sile kojima kugle meĎusobno djeluju Koja je kugla pozitivno nabijena

A kugla 1 B kugla 2 C kugla 3 D nijedna od tih kugli (13) 10 Tri elektrona razmještena su tako da zatvaraju jednakostraničan trokut kao što je prikazano na crteţu Koja strelica označava vektor rezultantne elektrostatske sile na elektron u gornjem vrhu trokuta

(13j) 8 Dva elektrona i jedan proton razmjestimo na vrhove jednakostraničnoga trokuta kao što je prikazano na crteţu Koja strelica prikazuje vektor rezultantne elektrostatske sile na elektron u gornjem vrhu

(11j) 9 Četiri pozitivna naboja smještena su u vrhovima kvadrata kako je prikazano na crteţu

Negativni naboj smješten je u središte kvadrata Koja strelica prikazuje smjer ukupne sile na naboj u središtu kvadrata

(11) 12 Dva točkasta naboja u zraku se meĎusobno odbijaju silom 2 μN Naboji su smješteni na jednak razmak u sredstvo relativne dielektrične konstante 8 Kolika je sila izmeĎu tih naboja u navedenom sredstvu (ispitni katalog) 10 Dvije metalne kugle jednakih dimenzija električki su nabijene Kugla A ima naboj +2 e a kugla B naboj ndash 4 e Kugle dovedemo u meĎusobni kontakt Pri tome će kugla A A dobiti 3 protona B izgubiti 3 protona C dobiti 3 elektrona D izgubiti 3 elektrona (10) 8 Dvije jednake metalne kugle prikazane na slici vise na nitima od izolatora Obje kugle su početno električki neutralne Kugla M nabije se pozitivno nabojem od +8 nC i zatim se dotakne kuglom N Koliko će nakon toga iznositi naboj na kugli N A minus8 nC B minus4 nC C +4 nC D +8 nC (12j) 9 Tri jednake metalne šuplje kugle nalaze se na stalcima od izolatora Na početku kugla 1 nabijena je nabojem Q a kugle 2 i 3 su neutralne Kuglom 1 dotaknemo kuglu 2 i odmaknemo je Zatim kuglom 1 dotaknemo kuglu 3 i odmaknemo je Koliki je konačni naboj na kugli 1 A Q B Q2 C Q3 D Q4 (08) 18 Koja slika ispravno prikazuje što se dogodi kad nenabijenomu elektroskopu pribliţimo pozitivno nabijeni štap

(12j) 24 Elektroskop je negativno nabijen Što će se dogoditi ako se pločici elektroskopa pribliţi pozitivno nabijeni štap bez njihova doticanja A Listići elektroskopa će se meĎusobno pribliţiti B Listići elektroskopa će se razmaknuti C Ništa se neće dogoditi (09) 23 Elektroskop je negativno nabijen zbog čega je kazaljka elektroskopa otklonjena za neki kut Ako se elektroskopu pribliţi negativno nabijeni štap (bez doticanja) što će se dogoditi s kutom otklona kazaljke elektroskopa A Smanjit će se B Ostat će nepromijenjen C Povećat će se (13j) 10 Pozitivno naelektrizirani štap pribliţi se metalnoj električki neutralnoj i uzemljenoj kugli Koji crteţ prikazuje pravilan raspored naboja na kugli Jedan znak bdquo+rdquo označava jednaku količinu pozitivnoga naboja koliko i jedan znak bdquondashrdquo negativnoga naboja

A B C D

(10) 11 Na slici su prikazane silnice električnoga polja i tri točke u tom polju označene brojevima 1 2 i 3 Postavimo li proton u točku 1 polje će na njega djelovati silom F1 u točki 2 će na proton djelovati sila F2 a u točki 3 sila F3 Koji odnos vrijedi za iznose spomenutih sila

A F3 gt F2 gt F1 B F1 gt F2 gt F3 C F2 gt F1 gt F3 D F3 gt F1 gt F2 (12) 10 Koji dijagram prikazuje iznos električnog polja točkastog naboja u ovisnosti o udaljenosti r od tog naboja

A B C D (09) 34 Točka T je na udaljenosti 3 cm od točkastoga električnoga naboja q = +2 nC 341 Koliki je iznos električnoga polja točkastoga naboja q u točki T 342 Ucrtajte na slici vektor električnoga polja u točki T

(08) 39 Na crteţu su prikazana dva električna naboja q1 = ndash1 nC i q2 = 4 nC koja su meĎusobno udaljena 2 cm

391 Skicirajte vektor ukupnoga električnoga polja u točki T koja se nalazi na sredini spojnice dvaju naboja Vektor ukupnoga električnoga polja označite oznakom E 392 Odredite jakost ukupnoga električnoga polja u točki T (09) 14 U homogenome električnome polju iznosa 100 NC dvije točke meĎusobno udaljene 20 cm nalaze se na istoj silnici Koliki je napon izmeĎu tih točaka A 2 V B 5 V C 20 V D 500 V (ispitni katalog) 8 IzmeĎu dviju metalnih ploča je napon od 12 V

Pri prenošenju pozitivnog točkastog naboja od ploče 2 do ploče 1 obavljamo A najveći rad po putu x B najveći rad po putu y C najveći rad po putu z D jednaki rad po svim putovima (12) 28 Kolika je brzina elektrona koji se ubrzao kroz napon od 100 V Elektron je u početnoj točki mirovao

(12j) 8 Proton ulazi u prostor izmeĎu dviju nabijenih ploča kako je prikazano na crteţu

Električno polje izmeĎu ploča je homogeno Početna brzina protona iznosa v0 okomita je na električno polje Kako će se gibati proton u prostoru izmeĎu ploča A po dijelu parabole prema pozitivno nabijenoj ploči B po dijelu parabole prema negativno nabijenoj ploči C po kruţnom luku prema pozitivno nabijenoj ploči D po kruţnom luku prema negativno nabijenoj ploči (09) 17 IzmeĎu ploča ravnoga kondenzatora nalazi se zrak (εr = 1) Što će se dogoditi s kapacitetom kondenzatora ako izmeĎu njegovih ploča stavimo staklo (εr = 6) A Povećat će se šest puta B Smanjit će se šest puta C Ostat će nepromijenjen D Past će na nulu (08) 27 Pločasti kondenzator ispunjen je dielektrikom relativne permitivnosti 6 Površina svake ploče kondenzatora iznosi 62 ∙ 10ndash3 m2 ploče su meĎusobno razmaknute za 2 mm a naboj na svakoj ploči iznosi 4 ∙ 10ndash8 C 271 Odredite kapacitet kondenzatora 272 Odredite napon izmeĎu ploča kondenzatora

(13j) 12 Ravni kondenzator izmeĎu čijih se ploča nalazi zrak spojen je na bateriju tako da na sebe primi naboj Q Tako nabijen kondenzator odspoji se od baterije te u prostor izmeĎu ploča

umetne dielektrik relativne permitivnosti εr = 8 Pri umetanju dielektrika kondenzator je električki

izoliran od okoline Naboj na kondenzatoru nakon umetanja dielektrika označen je s Q Što vrijedi

za odnos naboja QQ A QQ = 18 B QQ = 1 C QQ = 8 D QQ = 64

(12) 11 Dijagram prikazuje napon izmeĎu ploča kondenzatora u ovisnosti o naboju pri nabijanju kondenzatora Koja je od navedenih tvrdnji točna

A Nagib grafa jednak je kapacitetu kondenzatora B Označena površina ispod grafa jednaka je kapacitetu kondenzatora C Nagib grafa jednak je energiji pohranjenoj u kondenzatoru D Označena površina ispod grafa jednaka je energiji pohranjenoj u kondenzatoru

ELEKTRIČNA STRUJA (10) 10 Poprečnim presjekom vodiča za 01 s proteče 3125middot1014 elektrona Kolika je jakost struje koja teče vodičem A 05 mA B 5 mA C 05 A D 5 A (11j) 28 Struja I koja prolazi kroz otpornik otpora R tijekom vremena t mijenja se kako je prikazano na grafu Kolika količina naboja proĎe kroz otpornik za 6 sekundi

(09) 19 Koja je mjerna jedinica za električnu otpornost A Ω B Ω m C Ωm D Ω m2

(09) 15 U strujnome krugu prikazanome na crteţu jedna je ţaruljica pregorjela Kao posljedica toga sve su ţaruljice prestale svijetliti Koja je ţaruljica pregorjela

(11) 11 Na grafu je prikazana ovisnost jakosti struje I o naponu U za dva vodiča Koliko bi iznosio ukupni otpor serijskog spoja ta dva vodiča

A 023 Ω B 43 Ω C 25 Ω D 35 Ω (08) 36 Otpornici otpora 4 Ω 8 Ω i 8 Ω spojeni su u strujni krug zajedno s izvorom napona od 8 V kako je prikazano na shemi Kolika struja teče kroz otpornik otpora 4 Ω

(09) 16 Dva su otpornika serijski spojena na izvor napona 9 V kao što je prikazano na crteţu Ako je na krajevima otpornika R1 napon 6 V koliko iznosi omjer otpora R1 i R2

A 12 B 21 C 14 D 41 (13) 32 U krug istosmjerne struje napona 120 V uključena su tri jednaka otpornika otpornik A otpornik B i otpornik C kao što je prikazano na crteţu Odredite napon na krajevima svakoga otpornika

(08) 19 Koji se od strujnih krugova prikazanih shemama moţe uporabiti da se izmjeri iznos otpora R

(12j) 10 Crteţ prikazuje strujni krug Voltmetar V1 pokazuje 8 V Koliko pokazuje voltmetar V2

A 2 V B 4 V C 8 V D 16 V

(08) 6 Kad se prekidač zatvori u krugu prikazanom na slici ampermetar će pokazivati A veću jakost struje nego prije B manju jakost struje nego prije C jednaku jakost struje kao i prije

(10) 9 U strujnome krugu prikazanome na slici voltmetar pokazuje 4 V Unutrašnji otpor baterije je zanemariv Koliku jakost struje pokazuje ampermetar uz uvjet da su instrumenti idealni

A 1 A B 2 A C 3 A D 4 A (12) 33 Ampermetar ima mjerno područje 1 A i unutrašnji otpor 01 Ω Njime treba mjeriti struje iznosa do 3 A Koliki je dodatni otpor potrebno spojiti s ampermetrom u strujnom krugu kako bi to bilo moguće (11j) 33 Struja kratkoga spoja za bateriju elektromotornoga napona 20 V iznosi 25 A Kolika je jakost struje u krugu ako se na bateriju spoji vodič otpora 4 Ω

(ispitni katalog) 31 Dva otpornika otpora 2 R i 3 R spojena su serijski s baterijom elektromotornog napona E = 30 V i unutrašnjeg otpora R kako je prikazano na slici

Napon na otporniku 2R iznosi _________ (13j) 9 Zadana su tri strujna kruga kao što je prikazano na crteţu Kako se odnose struje I1 I2 i I3 kroz ţarulje Ţarulje su u svim trima strujnim krugovima jednakih otpora Svi su izvori jednakih eletromotornih napona i zanemarivih unutarnjih otpora

A I1 lt I2 lt I3 B I2 lt I1 lt I3 C I1 lt I3 lt I2 D I3 lt I2 lt I1 (13j) 28 Otpornik otpora R = 100 Ω preko sklopke S spojen je na izvor elektromotornog napona ε i unutarnjeg otpora r kao što je prikazano na crteţu Ako je sklopka S otvorena voltmetar pokazuje 45 V Ako je sklopka zatvorena ampermetar pokazuje 004 A Pretpostavite da su ampermetar i voltmetar idealni Koliki je unutarnji otpor baterije r

(11) 10 Baterija u strujnom krugu prikazanom na crteţu ima elektromotorni napon E Smatra se da su ampermetar i voltmetar idealni Kako će se promijeniti iznosi na mjernim ureĎajima kad se zatvori prekidač P

A Iznos na ampermetru će se povećati a na voltmetru smanjiti B Povećat će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru C Iznos na ampermetru će se smanjiti a na voltmetru povećati D Smanjit će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru (09) 29 Na nekome električnome ureĎaju stoje oznake 220 V 50 W Koliki je otpor toga ureĎaja (ispitni katalog) 33 Električni grijač sastoji se od dva jednaka otpornika koji mogu biti meĎusobno spojeni u seriju ili paralelno Pri kojem će načinu spajanja jednaka količina vode grijana tim grijačem brţe zakipjeti (ispitni katalog) 9 Dvije ţarulje X i Y jednakih otpora spojene su u krug kako je prikazano na slici Kako će svijetliti ţarulje u odnosu na svoj prijašnji sjaj ako se zatvori prekidač S

(13) 11 Na izvor istosmjernoga napona serijski su spojene ţaruljice Ţ1 i Ţ2 te promjenjivi otpornik kao što je prikazano na crteţu Što će se od navedenoga dogoditi s intenzitetima svjetlosti ţaruljica kada se promjenjivomu otporniku poveća otpor RX

A Smanjit će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 B Smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 C Povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 D Povećat će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 (ispitni katalog) 34 Marko Ivan i Dominik raspravljaju o računu koji im je poslala Hrvatska elektroprivreda Marko Kilovatsati hellip to nam kaţe koliko smo struje potrošili ovog mjeseca Ivan Ne kilovatsati su jedinica za električni naboj koji smo potrošili Dominik Moram vas obojicu ispraviti radi se zapravo o električnoj snazi koju smo potrošili Tko je u pravu A Marko B Ivan C Dominik D nitko od njih Obrazloţite odgovor

Page 9: (priprema za nacionalni ispit) 7 - fizika gfp | uz nastavu ... · 7. Temperatura idealnoga plina je 0 °C. Na kojoj će temperaturi obujam plina biti dva puta veći od obujma plina

(ispitni katalog) 6 Ţeljeznu kocku zagrijavamo Pri tome se A povećavaju obujam i masa kocke B povećavaju obujam i gustoća kocke C povećava obujam kocke a gustoća smanjuje D smanjuju masa i gustoća kocke (07) 9 Kad se komad aluminija zagrijava njegove se dimenzije povećavaju jer se povećava A veličina atoma aluminija B razmak izmeĎu atoma aluminija C broj čestica u komadu aluminija D veličina molekula aluminija (08) 35 Duljina ţivina stupca u termometru iznosi 10 cm pri 0 degC te 20 cm pri 100 degC Pri kojoj će temperaturi duljina ţivina stupca iznositi 18 cm

(09) 33 Zgrada od opeke ima visinu 20 m po zimi pri temperaturi od minus10 ordmC Koeficijent linearnoga rastezanja opeke iznosi 10minus5 Kminus1 331 Kolika je visina zgrade pri temperaturi od 0 ordmC 332 Za koliko će se promijeniti visina zgrade od zime do ljeta kad temperatura iznosi 25ordmC (13) 27 Na temperaturi 600 degC duljina bakrene ţice je 60 m Kolika je duljina te ţice na temperaturi 0degC Linearni koeficijent termičkoga rastezanja bakra je 1710-5 K-1

(13j) 27 Na temperaturi od 500 degC rupa u ţeljeznoj ploči ima promjer 30 cm Koliki je promjer te rupe u ţeljeznoj ploči na temperaturi od 0 degC Linearni koeficijent termičkoga rastezanja ţeljeza iznosi 12middot10ndash5

Kndash1 ELEKTROSTATIKA

(11j) 8 Koji od navedenih parova čine čestice koje se meĎusobno električki privlače A proton i elektron B proton i neutron C proton i proton D elektron i elektron (13) 9 Atom helija sastoji se od elektronskoga omotača s dvama elektronima i jezgre koja sadrţi dva protona i dva neutrona Koliko iznosi električni naboj opisanoga atoma helija QA a koliko električni naboj jezgre atoma helija QJ U odgovorima e označava elementarni naboj A QA = 0 QJ = 0 B QA = ndash2e QJ = +2e C QA = 0 QJ = +2e D QA = ndash2e QJ = 0 (12) 9 Crteţ prikazuje tri nabijene šuplje kugle od kojih su najmanje dvije negativno nabijene Strjelice prikazuju električne sile kojima kugle meĎusobno djeluju Koja je kugla pozitivno nabijena

A kugla 1 B kugla 2 C kugla 3 D nijedna od tih kugli (13) 10 Tri elektrona razmještena su tako da zatvaraju jednakostraničan trokut kao što je prikazano na crteţu Koja strelica označava vektor rezultantne elektrostatske sile na elektron u gornjem vrhu trokuta

(13j) 8 Dva elektrona i jedan proton razmjestimo na vrhove jednakostraničnoga trokuta kao što je prikazano na crteţu Koja strelica prikazuje vektor rezultantne elektrostatske sile na elektron u gornjem vrhu

(11j) 9 Četiri pozitivna naboja smještena su u vrhovima kvadrata kako je prikazano na crteţu

Negativni naboj smješten je u središte kvadrata Koja strelica prikazuje smjer ukupne sile na naboj u središtu kvadrata

(11) 12 Dva točkasta naboja u zraku se meĎusobno odbijaju silom 2 μN Naboji su smješteni na jednak razmak u sredstvo relativne dielektrične konstante 8 Kolika je sila izmeĎu tih naboja u navedenom sredstvu (ispitni katalog) 10 Dvije metalne kugle jednakih dimenzija električki su nabijene Kugla A ima naboj +2 e a kugla B naboj ndash 4 e Kugle dovedemo u meĎusobni kontakt Pri tome će kugla A A dobiti 3 protona B izgubiti 3 protona C dobiti 3 elektrona D izgubiti 3 elektrona (10) 8 Dvije jednake metalne kugle prikazane na slici vise na nitima od izolatora Obje kugle su početno električki neutralne Kugla M nabije se pozitivno nabojem od +8 nC i zatim se dotakne kuglom N Koliko će nakon toga iznositi naboj na kugli N A minus8 nC B minus4 nC C +4 nC D +8 nC (12j) 9 Tri jednake metalne šuplje kugle nalaze se na stalcima od izolatora Na početku kugla 1 nabijena je nabojem Q a kugle 2 i 3 su neutralne Kuglom 1 dotaknemo kuglu 2 i odmaknemo je Zatim kuglom 1 dotaknemo kuglu 3 i odmaknemo je Koliki je konačni naboj na kugli 1 A Q B Q2 C Q3 D Q4 (08) 18 Koja slika ispravno prikazuje što se dogodi kad nenabijenomu elektroskopu pribliţimo pozitivno nabijeni štap

(12j) 24 Elektroskop je negativno nabijen Što će se dogoditi ako se pločici elektroskopa pribliţi pozitivno nabijeni štap bez njihova doticanja A Listići elektroskopa će se meĎusobno pribliţiti B Listići elektroskopa će se razmaknuti C Ništa se neće dogoditi (09) 23 Elektroskop je negativno nabijen zbog čega je kazaljka elektroskopa otklonjena za neki kut Ako se elektroskopu pribliţi negativno nabijeni štap (bez doticanja) što će se dogoditi s kutom otklona kazaljke elektroskopa A Smanjit će se B Ostat će nepromijenjen C Povećat će se (13j) 10 Pozitivno naelektrizirani štap pribliţi se metalnoj električki neutralnoj i uzemljenoj kugli Koji crteţ prikazuje pravilan raspored naboja na kugli Jedan znak bdquo+rdquo označava jednaku količinu pozitivnoga naboja koliko i jedan znak bdquondashrdquo negativnoga naboja

A B C D

(10) 11 Na slici su prikazane silnice električnoga polja i tri točke u tom polju označene brojevima 1 2 i 3 Postavimo li proton u točku 1 polje će na njega djelovati silom F1 u točki 2 će na proton djelovati sila F2 a u točki 3 sila F3 Koji odnos vrijedi za iznose spomenutih sila

A F3 gt F2 gt F1 B F1 gt F2 gt F3 C F2 gt F1 gt F3 D F3 gt F1 gt F2 (12) 10 Koji dijagram prikazuje iznos električnog polja točkastog naboja u ovisnosti o udaljenosti r od tog naboja

A B C D (09) 34 Točka T je na udaljenosti 3 cm od točkastoga električnoga naboja q = +2 nC 341 Koliki je iznos električnoga polja točkastoga naboja q u točki T 342 Ucrtajte na slici vektor električnoga polja u točki T

(08) 39 Na crteţu su prikazana dva električna naboja q1 = ndash1 nC i q2 = 4 nC koja su meĎusobno udaljena 2 cm

391 Skicirajte vektor ukupnoga električnoga polja u točki T koja se nalazi na sredini spojnice dvaju naboja Vektor ukupnoga električnoga polja označite oznakom E 392 Odredite jakost ukupnoga električnoga polja u točki T (09) 14 U homogenome električnome polju iznosa 100 NC dvije točke meĎusobno udaljene 20 cm nalaze se na istoj silnici Koliki je napon izmeĎu tih točaka A 2 V B 5 V C 20 V D 500 V (ispitni katalog) 8 IzmeĎu dviju metalnih ploča je napon od 12 V

Pri prenošenju pozitivnog točkastog naboja od ploče 2 do ploče 1 obavljamo A najveći rad po putu x B najveći rad po putu y C najveći rad po putu z D jednaki rad po svim putovima (12) 28 Kolika je brzina elektrona koji se ubrzao kroz napon od 100 V Elektron je u početnoj točki mirovao

(12j) 8 Proton ulazi u prostor izmeĎu dviju nabijenih ploča kako je prikazano na crteţu

Električno polje izmeĎu ploča je homogeno Početna brzina protona iznosa v0 okomita je na električno polje Kako će se gibati proton u prostoru izmeĎu ploča A po dijelu parabole prema pozitivno nabijenoj ploči B po dijelu parabole prema negativno nabijenoj ploči C po kruţnom luku prema pozitivno nabijenoj ploči D po kruţnom luku prema negativno nabijenoj ploči (09) 17 IzmeĎu ploča ravnoga kondenzatora nalazi se zrak (εr = 1) Što će se dogoditi s kapacitetom kondenzatora ako izmeĎu njegovih ploča stavimo staklo (εr = 6) A Povećat će se šest puta B Smanjit će se šest puta C Ostat će nepromijenjen D Past će na nulu (08) 27 Pločasti kondenzator ispunjen je dielektrikom relativne permitivnosti 6 Površina svake ploče kondenzatora iznosi 62 ∙ 10ndash3 m2 ploče su meĎusobno razmaknute za 2 mm a naboj na svakoj ploči iznosi 4 ∙ 10ndash8 C 271 Odredite kapacitet kondenzatora 272 Odredite napon izmeĎu ploča kondenzatora

(13j) 12 Ravni kondenzator izmeĎu čijih se ploča nalazi zrak spojen je na bateriju tako da na sebe primi naboj Q Tako nabijen kondenzator odspoji se od baterije te u prostor izmeĎu ploča

umetne dielektrik relativne permitivnosti εr = 8 Pri umetanju dielektrika kondenzator je električki

izoliran od okoline Naboj na kondenzatoru nakon umetanja dielektrika označen je s Q Što vrijedi

za odnos naboja QQ A QQ = 18 B QQ = 1 C QQ = 8 D QQ = 64

(12) 11 Dijagram prikazuje napon izmeĎu ploča kondenzatora u ovisnosti o naboju pri nabijanju kondenzatora Koja je od navedenih tvrdnji točna

A Nagib grafa jednak je kapacitetu kondenzatora B Označena površina ispod grafa jednaka je kapacitetu kondenzatora C Nagib grafa jednak je energiji pohranjenoj u kondenzatoru D Označena površina ispod grafa jednaka je energiji pohranjenoj u kondenzatoru

ELEKTRIČNA STRUJA (10) 10 Poprečnim presjekom vodiča za 01 s proteče 3125middot1014 elektrona Kolika je jakost struje koja teče vodičem A 05 mA B 5 mA C 05 A D 5 A (11j) 28 Struja I koja prolazi kroz otpornik otpora R tijekom vremena t mijenja se kako je prikazano na grafu Kolika količina naboja proĎe kroz otpornik za 6 sekundi

(09) 19 Koja je mjerna jedinica za električnu otpornost A Ω B Ω m C Ωm D Ω m2

(09) 15 U strujnome krugu prikazanome na crteţu jedna je ţaruljica pregorjela Kao posljedica toga sve su ţaruljice prestale svijetliti Koja je ţaruljica pregorjela

(11) 11 Na grafu je prikazana ovisnost jakosti struje I o naponu U za dva vodiča Koliko bi iznosio ukupni otpor serijskog spoja ta dva vodiča

A 023 Ω B 43 Ω C 25 Ω D 35 Ω (08) 36 Otpornici otpora 4 Ω 8 Ω i 8 Ω spojeni su u strujni krug zajedno s izvorom napona od 8 V kako je prikazano na shemi Kolika struja teče kroz otpornik otpora 4 Ω

(09) 16 Dva su otpornika serijski spojena na izvor napona 9 V kao što je prikazano na crteţu Ako je na krajevima otpornika R1 napon 6 V koliko iznosi omjer otpora R1 i R2

A 12 B 21 C 14 D 41 (13) 32 U krug istosmjerne struje napona 120 V uključena su tri jednaka otpornika otpornik A otpornik B i otpornik C kao što je prikazano na crteţu Odredite napon na krajevima svakoga otpornika

(08) 19 Koji se od strujnih krugova prikazanih shemama moţe uporabiti da se izmjeri iznos otpora R

(12j) 10 Crteţ prikazuje strujni krug Voltmetar V1 pokazuje 8 V Koliko pokazuje voltmetar V2

A 2 V B 4 V C 8 V D 16 V

(08) 6 Kad se prekidač zatvori u krugu prikazanom na slici ampermetar će pokazivati A veću jakost struje nego prije B manju jakost struje nego prije C jednaku jakost struje kao i prije

(10) 9 U strujnome krugu prikazanome na slici voltmetar pokazuje 4 V Unutrašnji otpor baterije je zanemariv Koliku jakost struje pokazuje ampermetar uz uvjet da su instrumenti idealni

A 1 A B 2 A C 3 A D 4 A (12) 33 Ampermetar ima mjerno područje 1 A i unutrašnji otpor 01 Ω Njime treba mjeriti struje iznosa do 3 A Koliki je dodatni otpor potrebno spojiti s ampermetrom u strujnom krugu kako bi to bilo moguće (11j) 33 Struja kratkoga spoja za bateriju elektromotornoga napona 20 V iznosi 25 A Kolika je jakost struje u krugu ako se na bateriju spoji vodič otpora 4 Ω

(ispitni katalog) 31 Dva otpornika otpora 2 R i 3 R spojena su serijski s baterijom elektromotornog napona E = 30 V i unutrašnjeg otpora R kako je prikazano na slici

Napon na otporniku 2R iznosi _________ (13j) 9 Zadana su tri strujna kruga kao što je prikazano na crteţu Kako se odnose struje I1 I2 i I3 kroz ţarulje Ţarulje su u svim trima strujnim krugovima jednakih otpora Svi su izvori jednakih eletromotornih napona i zanemarivih unutarnjih otpora

A I1 lt I2 lt I3 B I2 lt I1 lt I3 C I1 lt I3 lt I2 D I3 lt I2 lt I1 (13j) 28 Otpornik otpora R = 100 Ω preko sklopke S spojen je na izvor elektromotornog napona ε i unutarnjeg otpora r kao što je prikazano na crteţu Ako je sklopka S otvorena voltmetar pokazuje 45 V Ako je sklopka zatvorena ampermetar pokazuje 004 A Pretpostavite da su ampermetar i voltmetar idealni Koliki je unutarnji otpor baterije r

(11) 10 Baterija u strujnom krugu prikazanom na crteţu ima elektromotorni napon E Smatra se da su ampermetar i voltmetar idealni Kako će se promijeniti iznosi na mjernim ureĎajima kad se zatvori prekidač P

A Iznos na ampermetru će se povećati a na voltmetru smanjiti B Povećat će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru C Iznos na ampermetru će se smanjiti a na voltmetru povećati D Smanjit će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru (09) 29 Na nekome električnome ureĎaju stoje oznake 220 V 50 W Koliki je otpor toga ureĎaja (ispitni katalog) 33 Električni grijač sastoji se od dva jednaka otpornika koji mogu biti meĎusobno spojeni u seriju ili paralelno Pri kojem će načinu spajanja jednaka količina vode grijana tim grijačem brţe zakipjeti (ispitni katalog) 9 Dvije ţarulje X i Y jednakih otpora spojene su u krug kako je prikazano na slici Kako će svijetliti ţarulje u odnosu na svoj prijašnji sjaj ako se zatvori prekidač S

(13) 11 Na izvor istosmjernoga napona serijski su spojene ţaruljice Ţ1 i Ţ2 te promjenjivi otpornik kao što je prikazano na crteţu Što će se od navedenoga dogoditi s intenzitetima svjetlosti ţaruljica kada se promjenjivomu otporniku poveća otpor RX

A Smanjit će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 B Smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 C Povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 D Povećat će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 (ispitni katalog) 34 Marko Ivan i Dominik raspravljaju o računu koji im je poslala Hrvatska elektroprivreda Marko Kilovatsati hellip to nam kaţe koliko smo struje potrošili ovog mjeseca Ivan Ne kilovatsati su jedinica za električni naboj koji smo potrošili Dominik Moram vas obojicu ispraviti radi se zapravo o električnoj snazi koju smo potrošili Tko je u pravu A Marko B Ivan C Dominik D nitko od njih Obrazloţite odgovor

Page 10: (priprema za nacionalni ispit) 7 - fizika gfp | uz nastavu ... · 7. Temperatura idealnoga plina je 0 °C. Na kojoj će temperaturi obujam plina biti dva puta veći od obujma plina

(11j) 9 Četiri pozitivna naboja smještena su u vrhovima kvadrata kako je prikazano na crteţu

Negativni naboj smješten je u središte kvadrata Koja strelica prikazuje smjer ukupne sile na naboj u središtu kvadrata

(11) 12 Dva točkasta naboja u zraku se meĎusobno odbijaju silom 2 μN Naboji su smješteni na jednak razmak u sredstvo relativne dielektrične konstante 8 Kolika je sila izmeĎu tih naboja u navedenom sredstvu (ispitni katalog) 10 Dvije metalne kugle jednakih dimenzija električki su nabijene Kugla A ima naboj +2 e a kugla B naboj ndash 4 e Kugle dovedemo u meĎusobni kontakt Pri tome će kugla A A dobiti 3 protona B izgubiti 3 protona C dobiti 3 elektrona D izgubiti 3 elektrona (10) 8 Dvije jednake metalne kugle prikazane na slici vise na nitima od izolatora Obje kugle su početno električki neutralne Kugla M nabije se pozitivno nabojem od +8 nC i zatim se dotakne kuglom N Koliko će nakon toga iznositi naboj na kugli N A minus8 nC B minus4 nC C +4 nC D +8 nC (12j) 9 Tri jednake metalne šuplje kugle nalaze se na stalcima od izolatora Na početku kugla 1 nabijena je nabojem Q a kugle 2 i 3 su neutralne Kuglom 1 dotaknemo kuglu 2 i odmaknemo je Zatim kuglom 1 dotaknemo kuglu 3 i odmaknemo je Koliki je konačni naboj na kugli 1 A Q B Q2 C Q3 D Q4 (08) 18 Koja slika ispravno prikazuje što se dogodi kad nenabijenomu elektroskopu pribliţimo pozitivno nabijeni štap

(12j) 24 Elektroskop je negativno nabijen Što će se dogoditi ako se pločici elektroskopa pribliţi pozitivno nabijeni štap bez njihova doticanja A Listići elektroskopa će se meĎusobno pribliţiti B Listići elektroskopa će se razmaknuti C Ništa se neće dogoditi (09) 23 Elektroskop je negativno nabijen zbog čega je kazaljka elektroskopa otklonjena za neki kut Ako se elektroskopu pribliţi negativno nabijeni štap (bez doticanja) što će se dogoditi s kutom otklona kazaljke elektroskopa A Smanjit će se B Ostat će nepromijenjen C Povećat će se (13j) 10 Pozitivno naelektrizirani štap pribliţi se metalnoj električki neutralnoj i uzemljenoj kugli Koji crteţ prikazuje pravilan raspored naboja na kugli Jedan znak bdquo+rdquo označava jednaku količinu pozitivnoga naboja koliko i jedan znak bdquondashrdquo negativnoga naboja

A B C D

(10) 11 Na slici su prikazane silnice električnoga polja i tri točke u tom polju označene brojevima 1 2 i 3 Postavimo li proton u točku 1 polje će na njega djelovati silom F1 u točki 2 će na proton djelovati sila F2 a u točki 3 sila F3 Koji odnos vrijedi za iznose spomenutih sila

A F3 gt F2 gt F1 B F1 gt F2 gt F3 C F2 gt F1 gt F3 D F3 gt F1 gt F2 (12) 10 Koji dijagram prikazuje iznos električnog polja točkastog naboja u ovisnosti o udaljenosti r od tog naboja

A B C D (09) 34 Točka T je na udaljenosti 3 cm od točkastoga električnoga naboja q = +2 nC 341 Koliki je iznos električnoga polja točkastoga naboja q u točki T 342 Ucrtajte na slici vektor električnoga polja u točki T

(08) 39 Na crteţu su prikazana dva električna naboja q1 = ndash1 nC i q2 = 4 nC koja su meĎusobno udaljena 2 cm

391 Skicirajte vektor ukupnoga električnoga polja u točki T koja se nalazi na sredini spojnice dvaju naboja Vektor ukupnoga električnoga polja označite oznakom E 392 Odredite jakost ukupnoga električnoga polja u točki T (09) 14 U homogenome električnome polju iznosa 100 NC dvije točke meĎusobno udaljene 20 cm nalaze se na istoj silnici Koliki je napon izmeĎu tih točaka A 2 V B 5 V C 20 V D 500 V (ispitni katalog) 8 IzmeĎu dviju metalnih ploča je napon od 12 V

Pri prenošenju pozitivnog točkastog naboja od ploče 2 do ploče 1 obavljamo A najveći rad po putu x B najveći rad po putu y C najveći rad po putu z D jednaki rad po svim putovima (12) 28 Kolika je brzina elektrona koji se ubrzao kroz napon od 100 V Elektron je u početnoj točki mirovao

(12j) 8 Proton ulazi u prostor izmeĎu dviju nabijenih ploča kako je prikazano na crteţu

Električno polje izmeĎu ploča je homogeno Početna brzina protona iznosa v0 okomita je na električno polje Kako će se gibati proton u prostoru izmeĎu ploča A po dijelu parabole prema pozitivno nabijenoj ploči B po dijelu parabole prema negativno nabijenoj ploči C po kruţnom luku prema pozitivno nabijenoj ploči D po kruţnom luku prema negativno nabijenoj ploči (09) 17 IzmeĎu ploča ravnoga kondenzatora nalazi se zrak (εr = 1) Što će se dogoditi s kapacitetom kondenzatora ako izmeĎu njegovih ploča stavimo staklo (εr = 6) A Povećat će se šest puta B Smanjit će se šest puta C Ostat će nepromijenjen D Past će na nulu (08) 27 Pločasti kondenzator ispunjen je dielektrikom relativne permitivnosti 6 Površina svake ploče kondenzatora iznosi 62 ∙ 10ndash3 m2 ploče su meĎusobno razmaknute za 2 mm a naboj na svakoj ploči iznosi 4 ∙ 10ndash8 C 271 Odredite kapacitet kondenzatora 272 Odredite napon izmeĎu ploča kondenzatora

(13j) 12 Ravni kondenzator izmeĎu čijih se ploča nalazi zrak spojen je na bateriju tako da na sebe primi naboj Q Tako nabijen kondenzator odspoji se od baterije te u prostor izmeĎu ploča

umetne dielektrik relativne permitivnosti εr = 8 Pri umetanju dielektrika kondenzator je električki

izoliran od okoline Naboj na kondenzatoru nakon umetanja dielektrika označen je s Q Što vrijedi

za odnos naboja QQ A QQ = 18 B QQ = 1 C QQ = 8 D QQ = 64

(12) 11 Dijagram prikazuje napon izmeĎu ploča kondenzatora u ovisnosti o naboju pri nabijanju kondenzatora Koja je od navedenih tvrdnji točna

A Nagib grafa jednak je kapacitetu kondenzatora B Označena površina ispod grafa jednaka je kapacitetu kondenzatora C Nagib grafa jednak je energiji pohranjenoj u kondenzatoru D Označena površina ispod grafa jednaka je energiji pohranjenoj u kondenzatoru

ELEKTRIČNA STRUJA (10) 10 Poprečnim presjekom vodiča za 01 s proteče 3125middot1014 elektrona Kolika je jakost struje koja teče vodičem A 05 mA B 5 mA C 05 A D 5 A (11j) 28 Struja I koja prolazi kroz otpornik otpora R tijekom vremena t mijenja se kako je prikazano na grafu Kolika količina naboja proĎe kroz otpornik za 6 sekundi

(09) 19 Koja je mjerna jedinica za električnu otpornost A Ω B Ω m C Ωm D Ω m2

(09) 15 U strujnome krugu prikazanome na crteţu jedna je ţaruljica pregorjela Kao posljedica toga sve su ţaruljice prestale svijetliti Koja je ţaruljica pregorjela

(11) 11 Na grafu je prikazana ovisnost jakosti struje I o naponu U za dva vodiča Koliko bi iznosio ukupni otpor serijskog spoja ta dva vodiča

A 023 Ω B 43 Ω C 25 Ω D 35 Ω (08) 36 Otpornici otpora 4 Ω 8 Ω i 8 Ω spojeni su u strujni krug zajedno s izvorom napona od 8 V kako je prikazano na shemi Kolika struja teče kroz otpornik otpora 4 Ω

(09) 16 Dva su otpornika serijski spojena na izvor napona 9 V kao što je prikazano na crteţu Ako je na krajevima otpornika R1 napon 6 V koliko iznosi omjer otpora R1 i R2

A 12 B 21 C 14 D 41 (13) 32 U krug istosmjerne struje napona 120 V uključena su tri jednaka otpornika otpornik A otpornik B i otpornik C kao što je prikazano na crteţu Odredite napon na krajevima svakoga otpornika

(08) 19 Koji se od strujnih krugova prikazanih shemama moţe uporabiti da se izmjeri iznos otpora R

(12j) 10 Crteţ prikazuje strujni krug Voltmetar V1 pokazuje 8 V Koliko pokazuje voltmetar V2

A 2 V B 4 V C 8 V D 16 V

(08) 6 Kad se prekidač zatvori u krugu prikazanom na slici ampermetar će pokazivati A veću jakost struje nego prije B manju jakost struje nego prije C jednaku jakost struje kao i prije

(10) 9 U strujnome krugu prikazanome na slici voltmetar pokazuje 4 V Unutrašnji otpor baterije je zanemariv Koliku jakost struje pokazuje ampermetar uz uvjet da su instrumenti idealni

A 1 A B 2 A C 3 A D 4 A (12) 33 Ampermetar ima mjerno područje 1 A i unutrašnji otpor 01 Ω Njime treba mjeriti struje iznosa do 3 A Koliki je dodatni otpor potrebno spojiti s ampermetrom u strujnom krugu kako bi to bilo moguće (11j) 33 Struja kratkoga spoja za bateriju elektromotornoga napona 20 V iznosi 25 A Kolika je jakost struje u krugu ako se na bateriju spoji vodič otpora 4 Ω

(ispitni katalog) 31 Dva otpornika otpora 2 R i 3 R spojena su serijski s baterijom elektromotornog napona E = 30 V i unutrašnjeg otpora R kako je prikazano na slici

Napon na otporniku 2R iznosi _________ (13j) 9 Zadana su tri strujna kruga kao što je prikazano na crteţu Kako se odnose struje I1 I2 i I3 kroz ţarulje Ţarulje su u svim trima strujnim krugovima jednakih otpora Svi su izvori jednakih eletromotornih napona i zanemarivih unutarnjih otpora

A I1 lt I2 lt I3 B I2 lt I1 lt I3 C I1 lt I3 lt I2 D I3 lt I2 lt I1 (13j) 28 Otpornik otpora R = 100 Ω preko sklopke S spojen je na izvor elektromotornog napona ε i unutarnjeg otpora r kao što je prikazano na crteţu Ako je sklopka S otvorena voltmetar pokazuje 45 V Ako je sklopka zatvorena ampermetar pokazuje 004 A Pretpostavite da su ampermetar i voltmetar idealni Koliki je unutarnji otpor baterije r

(11) 10 Baterija u strujnom krugu prikazanom na crteţu ima elektromotorni napon E Smatra se da su ampermetar i voltmetar idealni Kako će se promijeniti iznosi na mjernim ureĎajima kad se zatvori prekidač P

A Iznos na ampermetru će se povećati a na voltmetru smanjiti B Povećat će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru C Iznos na ampermetru će se smanjiti a na voltmetru povećati D Smanjit će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru (09) 29 Na nekome električnome ureĎaju stoje oznake 220 V 50 W Koliki je otpor toga ureĎaja (ispitni katalog) 33 Električni grijač sastoji se od dva jednaka otpornika koji mogu biti meĎusobno spojeni u seriju ili paralelno Pri kojem će načinu spajanja jednaka količina vode grijana tim grijačem brţe zakipjeti (ispitni katalog) 9 Dvije ţarulje X i Y jednakih otpora spojene su u krug kako je prikazano na slici Kako će svijetliti ţarulje u odnosu na svoj prijašnji sjaj ako se zatvori prekidač S

(13) 11 Na izvor istosmjernoga napona serijski su spojene ţaruljice Ţ1 i Ţ2 te promjenjivi otpornik kao što je prikazano na crteţu Što će se od navedenoga dogoditi s intenzitetima svjetlosti ţaruljica kada se promjenjivomu otporniku poveća otpor RX

A Smanjit će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 B Smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 C Povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 D Povećat će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 (ispitni katalog) 34 Marko Ivan i Dominik raspravljaju o računu koji im je poslala Hrvatska elektroprivreda Marko Kilovatsati hellip to nam kaţe koliko smo struje potrošili ovog mjeseca Ivan Ne kilovatsati su jedinica za električni naboj koji smo potrošili Dominik Moram vas obojicu ispraviti radi se zapravo o električnoj snazi koju smo potrošili Tko je u pravu A Marko B Ivan C Dominik D nitko od njih Obrazloţite odgovor

Page 11: (priprema za nacionalni ispit) 7 - fizika gfp | uz nastavu ... · 7. Temperatura idealnoga plina je 0 °C. Na kojoj će temperaturi obujam plina biti dva puta veći od obujma plina

(10) 11 Na slici su prikazane silnice električnoga polja i tri točke u tom polju označene brojevima 1 2 i 3 Postavimo li proton u točku 1 polje će na njega djelovati silom F1 u točki 2 će na proton djelovati sila F2 a u točki 3 sila F3 Koji odnos vrijedi za iznose spomenutih sila

A F3 gt F2 gt F1 B F1 gt F2 gt F3 C F2 gt F1 gt F3 D F3 gt F1 gt F2 (12) 10 Koji dijagram prikazuje iznos električnog polja točkastog naboja u ovisnosti o udaljenosti r od tog naboja

A B C D (09) 34 Točka T je na udaljenosti 3 cm od točkastoga električnoga naboja q = +2 nC 341 Koliki je iznos električnoga polja točkastoga naboja q u točki T 342 Ucrtajte na slici vektor električnoga polja u točki T

(08) 39 Na crteţu su prikazana dva električna naboja q1 = ndash1 nC i q2 = 4 nC koja su meĎusobno udaljena 2 cm

391 Skicirajte vektor ukupnoga električnoga polja u točki T koja se nalazi na sredini spojnice dvaju naboja Vektor ukupnoga električnoga polja označite oznakom E 392 Odredite jakost ukupnoga električnoga polja u točki T (09) 14 U homogenome električnome polju iznosa 100 NC dvije točke meĎusobno udaljene 20 cm nalaze se na istoj silnici Koliki je napon izmeĎu tih točaka A 2 V B 5 V C 20 V D 500 V (ispitni katalog) 8 IzmeĎu dviju metalnih ploča je napon od 12 V

Pri prenošenju pozitivnog točkastog naboja od ploče 2 do ploče 1 obavljamo A najveći rad po putu x B najveći rad po putu y C najveći rad po putu z D jednaki rad po svim putovima (12) 28 Kolika je brzina elektrona koji se ubrzao kroz napon od 100 V Elektron je u početnoj točki mirovao

(12j) 8 Proton ulazi u prostor izmeĎu dviju nabijenih ploča kako je prikazano na crteţu

Električno polje izmeĎu ploča je homogeno Početna brzina protona iznosa v0 okomita je na električno polje Kako će se gibati proton u prostoru izmeĎu ploča A po dijelu parabole prema pozitivno nabijenoj ploči B po dijelu parabole prema negativno nabijenoj ploči C po kruţnom luku prema pozitivno nabijenoj ploči D po kruţnom luku prema negativno nabijenoj ploči (09) 17 IzmeĎu ploča ravnoga kondenzatora nalazi se zrak (εr = 1) Što će se dogoditi s kapacitetom kondenzatora ako izmeĎu njegovih ploča stavimo staklo (εr = 6) A Povećat će se šest puta B Smanjit će se šest puta C Ostat će nepromijenjen D Past će na nulu (08) 27 Pločasti kondenzator ispunjen je dielektrikom relativne permitivnosti 6 Površina svake ploče kondenzatora iznosi 62 ∙ 10ndash3 m2 ploče su meĎusobno razmaknute za 2 mm a naboj na svakoj ploči iznosi 4 ∙ 10ndash8 C 271 Odredite kapacitet kondenzatora 272 Odredite napon izmeĎu ploča kondenzatora

(13j) 12 Ravni kondenzator izmeĎu čijih se ploča nalazi zrak spojen je na bateriju tako da na sebe primi naboj Q Tako nabijen kondenzator odspoji se od baterije te u prostor izmeĎu ploča

umetne dielektrik relativne permitivnosti εr = 8 Pri umetanju dielektrika kondenzator je električki

izoliran od okoline Naboj na kondenzatoru nakon umetanja dielektrika označen je s Q Što vrijedi

za odnos naboja QQ A QQ = 18 B QQ = 1 C QQ = 8 D QQ = 64

(12) 11 Dijagram prikazuje napon izmeĎu ploča kondenzatora u ovisnosti o naboju pri nabijanju kondenzatora Koja je od navedenih tvrdnji točna

A Nagib grafa jednak je kapacitetu kondenzatora B Označena površina ispod grafa jednaka je kapacitetu kondenzatora C Nagib grafa jednak je energiji pohranjenoj u kondenzatoru D Označena površina ispod grafa jednaka je energiji pohranjenoj u kondenzatoru

ELEKTRIČNA STRUJA (10) 10 Poprečnim presjekom vodiča za 01 s proteče 3125middot1014 elektrona Kolika je jakost struje koja teče vodičem A 05 mA B 5 mA C 05 A D 5 A (11j) 28 Struja I koja prolazi kroz otpornik otpora R tijekom vremena t mijenja se kako je prikazano na grafu Kolika količina naboja proĎe kroz otpornik za 6 sekundi

(09) 19 Koja je mjerna jedinica za električnu otpornost A Ω B Ω m C Ωm D Ω m2

(09) 15 U strujnome krugu prikazanome na crteţu jedna je ţaruljica pregorjela Kao posljedica toga sve su ţaruljice prestale svijetliti Koja je ţaruljica pregorjela

(11) 11 Na grafu je prikazana ovisnost jakosti struje I o naponu U za dva vodiča Koliko bi iznosio ukupni otpor serijskog spoja ta dva vodiča

A 023 Ω B 43 Ω C 25 Ω D 35 Ω (08) 36 Otpornici otpora 4 Ω 8 Ω i 8 Ω spojeni su u strujni krug zajedno s izvorom napona od 8 V kako je prikazano na shemi Kolika struja teče kroz otpornik otpora 4 Ω

(09) 16 Dva su otpornika serijski spojena na izvor napona 9 V kao što je prikazano na crteţu Ako je na krajevima otpornika R1 napon 6 V koliko iznosi omjer otpora R1 i R2

A 12 B 21 C 14 D 41 (13) 32 U krug istosmjerne struje napona 120 V uključena su tri jednaka otpornika otpornik A otpornik B i otpornik C kao što je prikazano na crteţu Odredite napon na krajevima svakoga otpornika

(08) 19 Koji se od strujnih krugova prikazanih shemama moţe uporabiti da se izmjeri iznos otpora R

(12j) 10 Crteţ prikazuje strujni krug Voltmetar V1 pokazuje 8 V Koliko pokazuje voltmetar V2

A 2 V B 4 V C 8 V D 16 V

(08) 6 Kad se prekidač zatvori u krugu prikazanom na slici ampermetar će pokazivati A veću jakost struje nego prije B manju jakost struje nego prije C jednaku jakost struje kao i prije

(10) 9 U strujnome krugu prikazanome na slici voltmetar pokazuje 4 V Unutrašnji otpor baterije je zanemariv Koliku jakost struje pokazuje ampermetar uz uvjet da su instrumenti idealni

A 1 A B 2 A C 3 A D 4 A (12) 33 Ampermetar ima mjerno područje 1 A i unutrašnji otpor 01 Ω Njime treba mjeriti struje iznosa do 3 A Koliki je dodatni otpor potrebno spojiti s ampermetrom u strujnom krugu kako bi to bilo moguće (11j) 33 Struja kratkoga spoja za bateriju elektromotornoga napona 20 V iznosi 25 A Kolika je jakost struje u krugu ako se na bateriju spoji vodič otpora 4 Ω

(ispitni katalog) 31 Dva otpornika otpora 2 R i 3 R spojena su serijski s baterijom elektromotornog napona E = 30 V i unutrašnjeg otpora R kako je prikazano na slici

Napon na otporniku 2R iznosi _________ (13j) 9 Zadana su tri strujna kruga kao što je prikazano na crteţu Kako se odnose struje I1 I2 i I3 kroz ţarulje Ţarulje su u svim trima strujnim krugovima jednakih otpora Svi su izvori jednakih eletromotornih napona i zanemarivih unutarnjih otpora

A I1 lt I2 lt I3 B I2 lt I1 lt I3 C I1 lt I3 lt I2 D I3 lt I2 lt I1 (13j) 28 Otpornik otpora R = 100 Ω preko sklopke S spojen je na izvor elektromotornog napona ε i unutarnjeg otpora r kao što je prikazano na crteţu Ako je sklopka S otvorena voltmetar pokazuje 45 V Ako je sklopka zatvorena ampermetar pokazuje 004 A Pretpostavite da su ampermetar i voltmetar idealni Koliki je unutarnji otpor baterije r

(11) 10 Baterija u strujnom krugu prikazanom na crteţu ima elektromotorni napon E Smatra se da su ampermetar i voltmetar idealni Kako će se promijeniti iznosi na mjernim ureĎajima kad se zatvori prekidač P

A Iznos na ampermetru će se povećati a na voltmetru smanjiti B Povećat će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru C Iznos na ampermetru će se smanjiti a na voltmetru povećati D Smanjit će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru (09) 29 Na nekome električnome ureĎaju stoje oznake 220 V 50 W Koliki je otpor toga ureĎaja (ispitni katalog) 33 Električni grijač sastoji se od dva jednaka otpornika koji mogu biti meĎusobno spojeni u seriju ili paralelno Pri kojem će načinu spajanja jednaka količina vode grijana tim grijačem brţe zakipjeti (ispitni katalog) 9 Dvije ţarulje X i Y jednakih otpora spojene su u krug kako je prikazano na slici Kako će svijetliti ţarulje u odnosu na svoj prijašnji sjaj ako se zatvori prekidač S

(13) 11 Na izvor istosmjernoga napona serijski su spojene ţaruljice Ţ1 i Ţ2 te promjenjivi otpornik kao što je prikazano na crteţu Što će se od navedenoga dogoditi s intenzitetima svjetlosti ţaruljica kada se promjenjivomu otporniku poveća otpor RX

A Smanjit će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 B Smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 C Povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 D Povećat će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 (ispitni katalog) 34 Marko Ivan i Dominik raspravljaju o računu koji im je poslala Hrvatska elektroprivreda Marko Kilovatsati hellip to nam kaţe koliko smo struje potrošili ovog mjeseca Ivan Ne kilovatsati su jedinica za električni naboj koji smo potrošili Dominik Moram vas obojicu ispraviti radi se zapravo o električnoj snazi koju smo potrošili Tko je u pravu A Marko B Ivan C Dominik D nitko od njih Obrazloţite odgovor

Page 12: (priprema za nacionalni ispit) 7 - fizika gfp | uz nastavu ... · 7. Temperatura idealnoga plina je 0 °C. Na kojoj će temperaturi obujam plina biti dva puta veći od obujma plina

(12j) 8 Proton ulazi u prostor izmeĎu dviju nabijenih ploča kako je prikazano na crteţu

Električno polje izmeĎu ploča je homogeno Početna brzina protona iznosa v0 okomita je na električno polje Kako će se gibati proton u prostoru izmeĎu ploča A po dijelu parabole prema pozitivno nabijenoj ploči B po dijelu parabole prema negativno nabijenoj ploči C po kruţnom luku prema pozitivno nabijenoj ploči D po kruţnom luku prema negativno nabijenoj ploči (09) 17 IzmeĎu ploča ravnoga kondenzatora nalazi se zrak (εr = 1) Što će se dogoditi s kapacitetom kondenzatora ako izmeĎu njegovih ploča stavimo staklo (εr = 6) A Povećat će se šest puta B Smanjit će se šest puta C Ostat će nepromijenjen D Past će na nulu (08) 27 Pločasti kondenzator ispunjen je dielektrikom relativne permitivnosti 6 Površina svake ploče kondenzatora iznosi 62 ∙ 10ndash3 m2 ploče su meĎusobno razmaknute za 2 mm a naboj na svakoj ploči iznosi 4 ∙ 10ndash8 C 271 Odredite kapacitet kondenzatora 272 Odredite napon izmeĎu ploča kondenzatora

(13j) 12 Ravni kondenzator izmeĎu čijih se ploča nalazi zrak spojen je na bateriju tako da na sebe primi naboj Q Tako nabijen kondenzator odspoji se od baterije te u prostor izmeĎu ploča

umetne dielektrik relativne permitivnosti εr = 8 Pri umetanju dielektrika kondenzator je električki

izoliran od okoline Naboj na kondenzatoru nakon umetanja dielektrika označen je s Q Što vrijedi

za odnos naboja QQ A QQ = 18 B QQ = 1 C QQ = 8 D QQ = 64

(12) 11 Dijagram prikazuje napon izmeĎu ploča kondenzatora u ovisnosti o naboju pri nabijanju kondenzatora Koja je od navedenih tvrdnji točna

A Nagib grafa jednak je kapacitetu kondenzatora B Označena površina ispod grafa jednaka je kapacitetu kondenzatora C Nagib grafa jednak je energiji pohranjenoj u kondenzatoru D Označena površina ispod grafa jednaka je energiji pohranjenoj u kondenzatoru

ELEKTRIČNA STRUJA (10) 10 Poprečnim presjekom vodiča za 01 s proteče 3125middot1014 elektrona Kolika je jakost struje koja teče vodičem A 05 mA B 5 mA C 05 A D 5 A (11j) 28 Struja I koja prolazi kroz otpornik otpora R tijekom vremena t mijenja se kako je prikazano na grafu Kolika količina naboja proĎe kroz otpornik za 6 sekundi

(09) 19 Koja je mjerna jedinica za električnu otpornost A Ω B Ω m C Ωm D Ω m2

(09) 15 U strujnome krugu prikazanome na crteţu jedna je ţaruljica pregorjela Kao posljedica toga sve su ţaruljice prestale svijetliti Koja je ţaruljica pregorjela

(11) 11 Na grafu je prikazana ovisnost jakosti struje I o naponu U za dva vodiča Koliko bi iznosio ukupni otpor serijskog spoja ta dva vodiča

A 023 Ω B 43 Ω C 25 Ω D 35 Ω (08) 36 Otpornici otpora 4 Ω 8 Ω i 8 Ω spojeni su u strujni krug zajedno s izvorom napona od 8 V kako je prikazano na shemi Kolika struja teče kroz otpornik otpora 4 Ω

(09) 16 Dva su otpornika serijski spojena na izvor napona 9 V kao što je prikazano na crteţu Ako je na krajevima otpornika R1 napon 6 V koliko iznosi omjer otpora R1 i R2

A 12 B 21 C 14 D 41 (13) 32 U krug istosmjerne struje napona 120 V uključena su tri jednaka otpornika otpornik A otpornik B i otpornik C kao što je prikazano na crteţu Odredite napon na krajevima svakoga otpornika

(08) 19 Koji se od strujnih krugova prikazanih shemama moţe uporabiti da se izmjeri iznos otpora R

(12j) 10 Crteţ prikazuje strujni krug Voltmetar V1 pokazuje 8 V Koliko pokazuje voltmetar V2

A 2 V B 4 V C 8 V D 16 V

(08) 6 Kad se prekidač zatvori u krugu prikazanom na slici ampermetar će pokazivati A veću jakost struje nego prije B manju jakost struje nego prije C jednaku jakost struje kao i prije

(10) 9 U strujnome krugu prikazanome na slici voltmetar pokazuje 4 V Unutrašnji otpor baterije je zanemariv Koliku jakost struje pokazuje ampermetar uz uvjet da su instrumenti idealni

A 1 A B 2 A C 3 A D 4 A (12) 33 Ampermetar ima mjerno područje 1 A i unutrašnji otpor 01 Ω Njime treba mjeriti struje iznosa do 3 A Koliki je dodatni otpor potrebno spojiti s ampermetrom u strujnom krugu kako bi to bilo moguće (11j) 33 Struja kratkoga spoja za bateriju elektromotornoga napona 20 V iznosi 25 A Kolika je jakost struje u krugu ako se na bateriju spoji vodič otpora 4 Ω

(ispitni katalog) 31 Dva otpornika otpora 2 R i 3 R spojena su serijski s baterijom elektromotornog napona E = 30 V i unutrašnjeg otpora R kako je prikazano na slici

Napon na otporniku 2R iznosi _________ (13j) 9 Zadana su tri strujna kruga kao što je prikazano na crteţu Kako se odnose struje I1 I2 i I3 kroz ţarulje Ţarulje su u svim trima strujnim krugovima jednakih otpora Svi su izvori jednakih eletromotornih napona i zanemarivih unutarnjih otpora

A I1 lt I2 lt I3 B I2 lt I1 lt I3 C I1 lt I3 lt I2 D I3 lt I2 lt I1 (13j) 28 Otpornik otpora R = 100 Ω preko sklopke S spojen je na izvor elektromotornog napona ε i unutarnjeg otpora r kao što je prikazano na crteţu Ako je sklopka S otvorena voltmetar pokazuje 45 V Ako je sklopka zatvorena ampermetar pokazuje 004 A Pretpostavite da su ampermetar i voltmetar idealni Koliki je unutarnji otpor baterije r

(11) 10 Baterija u strujnom krugu prikazanom na crteţu ima elektromotorni napon E Smatra se da su ampermetar i voltmetar idealni Kako će se promijeniti iznosi na mjernim ureĎajima kad se zatvori prekidač P

A Iznos na ampermetru će se povećati a na voltmetru smanjiti B Povećat će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru C Iznos na ampermetru će se smanjiti a na voltmetru povećati D Smanjit će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru (09) 29 Na nekome električnome ureĎaju stoje oznake 220 V 50 W Koliki je otpor toga ureĎaja (ispitni katalog) 33 Električni grijač sastoji se od dva jednaka otpornika koji mogu biti meĎusobno spojeni u seriju ili paralelno Pri kojem će načinu spajanja jednaka količina vode grijana tim grijačem brţe zakipjeti (ispitni katalog) 9 Dvije ţarulje X i Y jednakih otpora spojene su u krug kako je prikazano na slici Kako će svijetliti ţarulje u odnosu na svoj prijašnji sjaj ako se zatvori prekidač S

(13) 11 Na izvor istosmjernoga napona serijski su spojene ţaruljice Ţ1 i Ţ2 te promjenjivi otpornik kao što je prikazano na crteţu Što će se od navedenoga dogoditi s intenzitetima svjetlosti ţaruljica kada se promjenjivomu otporniku poveća otpor RX

A Smanjit će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 B Smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 C Povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 D Povećat će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 (ispitni katalog) 34 Marko Ivan i Dominik raspravljaju o računu koji im je poslala Hrvatska elektroprivreda Marko Kilovatsati hellip to nam kaţe koliko smo struje potrošili ovog mjeseca Ivan Ne kilovatsati su jedinica za električni naboj koji smo potrošili Dominik Moram vas obojicu ispraviti radi se zapravo o električnoj snazi koju smo potrošili Tko je u pravu A Marko B Ivan C Dominik D nitko od njih Obrazloţite odgovor

Page 13: (priprema za nacionalni ispit) 7 - fizika gfp | uz nastavu ... · 7. Temperatura idealnoga plina je 0 °C. Na kojoj će temperaturi obujam plina biti dva puta veći od obujma plina

(09) 15 U strujnome krugu prikazanome na crteţu jedna je ţaruljica pregorjela Kao posljedica toga sve su ţaruljice prestale svijetliti Koja je ţaruljica pregorjela

(11) 11 Na grafu je prikazana ovisnost jakosti struje I o naponu U za dva vodiča Koliko bi iznosio ukupni otpor serijskog spoja ta dva vodiča

A 023 Ω B 43 Ω C 25 Ω D 35 Ω (08) 36 Otpornici otpora 4 Ω 8 Ω i 8 Ω spojeni su u strujni krug zajedno s izvorom napona od 8 V kako je prikazano na shemi Kolika struja teče kroz otpornik otpora 4 Ω

(09) 16 Dva su otpornika serijski spojena na izvor napona 9 V kao što je prikazano na crteţu Ako je na krajevima otpornika R1 napon 6 V koliko iznosi omjer otpora R1 i R2

A 12 B 21 C 14 D 41 (13) 32 U krug istosmjerne struje napona 120 V uključena su tri jednaka otpornika otpornik A otpornik B i otpornik C kao što je prikazano na crteţu Odredite napon na krajevima svakoga otpornika

(08) 19 Koji se od strujnih krugova prikazanih shemama moţe uporabiti da se izmjeri iznos otpora R

(12j) 10 Crteţ prikazuje strujni krug Voltmetar V1 pokazuje 8 V Koliko pokazuje voltmetar V2

A 2 V B 4 V C 8 V D 16 V

(08) 6 Kad se prekidač zatvori u krugu prikazanom na slici ampermetar će pokazivati A veću jakost struje nego prije B manju jakost struje nego prije C jednaku jakost struje kao i prije

(10) 9 U strujnome krugu prikazanome na slici voltmetar pokazuje 4 V Unutrašnji otpor baterije je zanemariv Koliku jakost struje pokazuje ampermetar uz uvjet da su instrumenti idealni

A 1 A B 2 A C 3 A D 4 A (12) 33 Ampermetar ima mjerno područje 1 A i unutrašnji otpor 01 Ω Njime treba mjeriti struje iznosa do 3 A Koliki je dodatni otpor potrebno spojiti s ampermetrom u strujnom krugu kako bi to bilo moguće (11j) 33 Struja kratkoga spoja za bateriju elektromotornoga napona 20 V iznosi 25 A Kolika je jakost struje u krugu ako se na bateriju spoji vodič otpora 4 Ω

(ispitni katalog) 31 Dva otpornika otpora 2 R i 3 R spojena su serijski s baterijom elektromotornog napona E = 30 V i unutrašnjeg otpora R kako je prikazano na slici

Napon na otporniku 2R iznosi _________ (13j) 9 Zadana su tri strujna kruga kao što je prikazano na crteţu Kako se odnose struje I1 I2 i I3 kroz ţarulje Ţarulje su u svim trima strujnim krugovima jednakih otpora Svi su izvori jednakih eletromotornih napona i zanemarivih unutarnjih otpora

A I1 lt I2 lt I3 B I2 lt I1 lt I3 C I1 lt I3 lt I2 D I3 lt I2 lt I1 (13j) 28 Otpornik otpora R = 100 Ω preko sklopke S spojen je na izvor elektromotornog napona ε i unutarnjeg otpora r kao što je prikazano na crteţu Ako je sklopka S otvorena voltmetar pokazuje 45 V Ako je sklopka zatvorena ampermetar pokazuje 004 A Pretpostavite da su ampermetar i voltmetar idealni Koliki je unutarnji otpor baterije r

(11) 10 Baterija u strujnom krugu prikazanom na crteţu ima elektromotorni napon E Smatra se da su ampermetar i voltmetar idealni Kako će se promijeniti iznosi na mjernim ureĎajima kad se zatvori prekidač P

A Iznos na ampermetru će se povećati a na voltmetru smanjiti B Povećat će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru C Iznos na ampermetru će se smanjiti a na voltmetru povećati D Smanjit će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru (09) 29 Na nekome električnome ureĎaju stoje oznake 220 V 50 W Koliki je otpor toga ureĎaja (ispitni katalog) 33 Električni grijač sastoji se od dva jednaka otpornika koji mogu biti meĎusobno spojeni u seriju ili paralelno Pri kojem će načinu spajanja jednaka količina vode grijana tim grijačem brţe zakipjeti (ispitni katalog) 9 Dvije ţarulje X i Y jednakih otpora spojene su u krug kako je prikazano na slici Kako će svijetliti ţarulje u odnosu na svoj prijašnji sjaj ako se zatvori prekidač S

(13) 11 Na izvor istosmjernoga napona serijski su spojene ţaruljice Ţ1 i Ţ2 te promjenjivi otpornik kao što je prikazano na crteţu Što će se od navedenoga dogoditi s intenzitetima svjetlosti ţaruljica kada se promjenjivomu otporniku poveća otpor RX

A Smanjit će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 B Smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 C Povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 D Povećat će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 (ispitni katalog) 34 Marko Ivan i Dominik raspravljaju o računu koji im je poslala Hrvatska elektroprivreda Marko Kilovatsati hellip to nam kaţe koliko smo struje potrošili ovog mjeseca Ivan Ne kilovatsati su jedinica za električni naboj koji smo potrošili Dominik Moram vas obojicu ispraviti radi se zapravo o električnoj snazi koju smo potrošili Tko je u pravu A Marko B Ivan C Dominik D nitko od njih Obrazloţite odgovor

Page 14: (priprema za nacionalni ispit) 7 - fizika gfp | uz nastavu ... · 7. Temperatura idealnoga plina je 0 °C. Na kojoj će temperaturi obujam plina biti dva puta veći od obujma plina

(08) 6 Kad se prekidač zatvori u krugu prikazanom na slici ampermetar će pokazivati A veću jakost struje nego prije B manju jakost struje nego prije C jednaku jakost struje kao i prije

(10) 9 U strujnome krugu prikazanome na slici voltmetar pokazuje 4 V Unutrašnji otpor baterije je zanemariv Koliku jakost struje pokazuje ampermetar uz uvjet da su instrumenti idealni

A 1 A B 2 A C 3 A D 4 A (12) 33 Ampermetar ima mjerno područje 1 A i unutrašnji otpor 01 Ω Njime treba mjeriti struje iznosa do 3 A Koliki je dodatni otpor potrebno spojiti s ampermetrom u strujnom krugu kako bi to bilo moguće (11j) 33 Struja kratkoga spoja za bateriju elektromotornoga napona 20 V iznosi 25 A Kolika je jakost struje u krugu ako se na bateriju spoji vodič otpora 4 Ω

(ispitni katalog) 31 Dva otpornika otpora 2 R i 3 R spojena su serijski s baterijom elektromotornog napona E = 30 V i unutrašnjeg otpora R kako je prikazano na slici

Napon na otporniku 2R iznosi _________ (13j) 9 Zadana su tri strujna kruga kao što je prikazano na crteţu Kako se odnose struje I1 I2 i I3 kroz ţarulje Ţarulje su u svim trima strujnim krugovima jednakih otpora Svi su izvori jednakih eletromotornih napona i zanemarivih unutarnjih otpora

A I1 lt I2 lt I3 B I2 lt I1 lt I3 C I1 lt I3 lt I2 D I3 lt I2 lt I1 (13j) 28 Otpornik otpora R = 100 Ω preko sklopke S spojen je na izvor elektromotornog napona ε i unutarnjeg otpora r kao što je prikazano na crteţu Ako je sklopka S otvorena voltmetar pokazuje 45 V Ako je sklopka zatvorena ampermetar pokazuje 004 A Pretpostavite da su ampermetar i voltmetar idealni Koliki je unutarnji otpor baterije r

(11) 10 Baterija u strujnom krugu prikazanom na crteţu ima elektromotorni napon E Smatra se da su ampermetar i voltmetar idealni Kako će se promijeniti iznosi na mjernim ureĎajima kad se zatvori prekidač P

A Iznos na ampermetru će se povećati a na voltmetru smanjiti B Povećat će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru C Iznos na ampermetru će se smanjiti a na voltmetru povećati D Smanjit će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru (09) 29 Na nekome električnome ureĎaju stoje oznake 220 V 50 W Koliki je otpor toga ureĎaja (ispitni katalog) 33 Električni grijač sastoji se od dva jednaka otpornika koji mogu biti meĎusobno spojeni u seriju ili paralelno Pri kojem će načinu spajanja jednaka količina vode grijana tim grijačem brţe zakipjeti (ispitni katalog) 9 Dvije ţarulje X i Y jednakih otpora spojene su u krug kako je prikazano na slici Kako će svijetliti ţarulje u odnosu na svoj prijašnji sjaj ako se zatvori prekidač S

(13) 11 Na izvor istosmjernoga napona serijski su spojene ţaruljice Ţ1 i Ţ2 te promjenjivi otpornik kao što je prikazano na crteţu Što će se od navedenoga dogoditi s intenzitetima svjetlosti ţaruljica kada se promjenjivomu otporniku poveća otpor RX

A Smanjit će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 B Smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 C Povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 D Povećat će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 (ispitni katalog) 34 Marko Ivan i Dominik raspravljaju o računu koji im je poslala Hrvatska elektroprivreda Marko Kilovatsati hellip to nam kaţe koliko smo struje potrošili ovog mjeseca Ivan Ne kilovatsati su jedinica za električni naboj koji smo potrošili Dominik Moram vas obojicu ispraviti radi se zapravo o električnoj snazi koju smo potrošili Tko je u pravu A Marko B Ivan C Dominik D nitko od njih Obrazloţite odgovor

Page 15: (priprema za nacionalni ispit) 7 - fizika gfp | uz nastavu ... · 7. Temperatura idealnoga plina je 0 °C. Na kojoj će temperaturi obujam plina biti dva puta veći od obujma plina

(11) 10 Baterija u strujnom krugu prikazanom na crteţu ima elektromotorni napon E Smatra se da su ampermetar i voltmetar idealni Kako će se promijeniti iznosi na mjernim ureĎajima kad se zatvori prekidač P

A Iznos na ampermetru će se povećati a na voltmetru smanjiti B Povećat će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru C Iznos na ampermetru će se smanjiti a na voltmetru povećati D Smanjit će se iznosi i na ampermetru i na voltmetru (09) 29 Na nekome električnome ureĎaju stoje oznake 220 V 50 W Koliki je otpor toga ureĎaja (ispitni katalog) 33 Električni grijač sastoji se od dva jednaka otpornika koji mogu biti meĎusobno spojeni u seriju ili paralelno Pri kojem će načinu spajanja jednaka količina vode grijana tim grijačem brţe zakipjeti (ispitni katalog) 9 Dvije ţarulje X i Y jednakih otpora spojene su u krug kako je prikazano na slici Kako će svijetliti ţarulje u odnosu na svoj prijašnji sjaj ako se zatvori prekidač S

(13) 11 Na izvor istosmjernoga napona serijski su spojene ţaruljice Ţ1 i Ţ2 te promjenjivi otpornik kao što je prikazano na crteţu Što će se od navedenoga dogoditi s intenzitetima svjetlosti ţaruljica kada se promjenjivomu otporniku poveća otpor RX

A Smanjit će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 B Smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 C Povećat će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ1 a smanjit će se intenzitet svjetlosti ţaruljice Ţ2 D Povećat će se intenziteti svjetlosti ţaruljica Ţ1 i Ţ2 (ispitni katalog) 34 Marko Ivan i Dominik raspravljaju o računu koji im je poslala Hrvatska elektroprivreda Marko Kilovatsati hellip to nam kaţe koliko smo struje potrošili ovog mjeseca Ivan Ne kilovatsati su jedinica za električni naboj koji smo potrošili Dominik Moram vas obojicu ispraviti radi se zapravo o električnoj snazi koju smo potrošili Tko je u pravu A Marko B Ivan C Dominik D nitko od njih Obrazloţite odgovor