Top Banner
Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR Ceciel van Iperen CROW-cluster Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur
30

Presentatie Ceciel van Iperen Themadag 26 juni 2014

Jan 11, 2017

Download

Documents

lengoc
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte

  IMBOR

  Ceciel van IperenCROW-cluster Beheer Openbare Ruimte en

  Infrastructuur

 • Stand van zaken IMBOR

  1.Korte introductie rol CROW1.Korte introductie rol CROW

  2.Aanleiding, doel

  3.Projectaanpak, planning

  4.Stand van zaken

  5.Vragen, discussie

  Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • 1. Wie is CROW? Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

  3

  Nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte

  Ontwikkelt praktisch toepasbare kennis voor beleid, planning, ontwerp, aanleg en beheer

  Onafhankelijk, not for profit, collectief belang van publieke n

  Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • Raad van Toezicht

  CROWManagementberaad Infra uit de Kring van

  provinciale

  4

  provinciale

  directeuren

  Bouwend Nederland

  Rijkswaterstaat

  Vereniging van Waterbouwers

  Nl ingenieurs

  Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

  Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer

  en

  Vervoer (SKVV)Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • Producten CROWStandaarden, richtlijnen, systematieken

  voor de sector

  5

  Handboek Wegontwerp

  RAW-standaard bestekssystematiek

  Parkeerkencijfers

  Richtlijn Graafschade voorkomen aan k&l

  + 300 andere

  Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • Kennis over openbare

  ruimteBeheer

  Gladheidsbestrijdin

  g

  Inrichting

  Infrastructuur en

  bomen

  6

  g

  Systematiek

  Wegbeheer

  Kwaliteitscatalogus

  o.r.

  Beheerkosten

  Baten van beheer

  Management o.r.

  Onkruidbeheer op

  verh.

  Visuele inspectie Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

  bomen

  Natuursteenbestrati

  ng

  Succesvolle o.r.

  Leidraad inrichting

  o.r.

  Openbare

  verlichting

  Fietsvoorzieningen

  Toegankelijkheid

  Werk in Uitvoering

 • CROW: Wegbeheersystematiek, Kwaliteitscatalogus o.r., RAW

  standaard, Integraal beheer, Visuele weginspectie, Beheer

  2. IMBOR Aanleiding en doel

  Visuele weginspectie, Beheer en onderhoud verkeerstekens,

  Groenbeheersystematiek (i.o.)

  Ministerie van I&M: BGT - IMGeo

  Geo-informatie: basis voor inrichting en beheer -> afstemming & aansluiting

  Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • Thema van gebruiker (Sectormodel A)

  Thema van gebruiker (Sectormodel B)

  BGT (IMBGT)

  Plustopografie (IMGEO)

  Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte

  IMBOR gebruikt BGT - IMGeo

  BGT (IMBGT)

  Plustopografie (IMGEO)

  Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte(IMBOR)

  Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • BGT IMGeo

  CROW Beheer-systematieken: wegen, KOR,

  verkeersborden,

  RAW-standaard

  Samenhang

  ContractenBestekken

  verkeersborden, groen (i.o.)

  beheersystemen

  Overige outputIMBOR

  Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • Doel en baten van IMBOR Ondersteuning beheerder openbare ruimte en GIS-specialist bij opbouw

  gestandaardiseerde digitale gestandaardiseerde digitale

  (beheer)kaart

  Efficinte uitwisseling van gegevens Bijhouden gegevens op juiste plek in organisatie

  landmeter, Geo-afdeling,

  beheerafdeling)

  Enmalige inwinning, meervoudig gebruikGrip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • Informatiebehoefte eindgebruiker

  Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • Informatiebehoefte als basisBenodigde input o.a. beheertypen, maat-regelen, gedragsmodellen

  Benodigde output voor de praktijk van uitvoering en beheer regelen, gedragsmodellenuitvoering en beheer

  Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • Informatiebehoefte eindgebruiker

  Grip op de openbare ruimte met

 • Gras

  Gras Gras

  Voorstel 1e opzet- BGT-IMGeo object- beheerattributen

  Gras GrasAttributen: -beheertype: gazon-talud: vlak- -

  Grafische weergave gras

  Bijbehorende attribuut

  Attributen: -beheertype: ruw gras-talud: 1:3 tot 1:2- - -

  Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • Grip op de openbare ruimte met

 • BGT-IMGeo:

  wegdeel, rijbaan lokale weg

  IMBOR:

  Aanlegjaar 2007

  Grip op de openbare ruimte met

  Aanlegjaar 2007

  Beheertype weg in woongebied

  Materiaal elementen

  Fundering menggranulaat

  Onderfundering zand

 • BGT-IMGeo:

  vegetatieobject boom

  IMBOR:

  Plantjaar 1980

  Beh.type boom niet vrij uitgroeiend

  Soort Salix

  Hoogteklasse 15-18 m.

  Takvrije ruimte 4,5 m

  Boomveiligheid Attentieboom

  Grip op de openbare ruimte met

 • BGT-IMGeo: Plus. bord

  IMBOR: verkeersbord, type,

  Grip op de openbare ruimte met

  BGT-IMGeo: Groenvoorziening gras

  IMBOR: beheertype gazon, talud,

 • 3. IMBOR: projectaanpak

  Fasering en planning Uitgangspunten

  Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • Uitgangspunten inhoud

  Volledige aansluiting op BGT-IMGeo

  Afbakening tot beheer openbare Afbakening tot beheer openbare ruimte

  Minimale set beheerattributen, afgestemd op de

  informatiebehoefte

  van de beheerder

  Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • Uitgangspunten

  projectaanpak Start op basis van 1econcept

  Draagvlak organiseren middels

  projectgroep klankbordgroep leveranciers

  vakinhoudelijke werkgroepen

  consultatierondes Gefaseerd uitbrengen

  Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • 4. IMBOR stand van

  zaken1.Projectplan

  2.Eerste prototype Gegevenscatalogus

  IMBOR

  3.Draagvlak

  4.Productvorm

  5.Website

  Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • Stand van zaken (1)

  1. Projectplan: fasering, draagvlak, uitgangspunten O.a. op basis van eerste inventarisatie informatiebehoefteinformatiebehoefte

  Evaluatie pilot Richtlijn Boomveiligheidsregistratie

  1. Eerste versie Gegevenscatalogus IMBOR, i.s.m. Geonovum

  Hoofdopzet + detailinvulling voor aantal objecttypen

  3. Draagvlak: projectgroep, klankbordgroep leveranciers, Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • Stand van zaken (2)

  4. Productvorm

  Digitaal, zie digitaal objectenhandboek BGT | Digitaal, zie digitaal objectenhandboek BGT | IMGeo

  Te bepalen: product t.b.v. softwareleveranciers

  5. Communicatie, website

  Productinformatie Stand van zaken, nieuws, werkgroepen Aanmelding consultatierondes

  Via CROW-kennisbank en reageerfunctieGrip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • Vanaf nu

  Opzet en inhoud uitwerken met Opzet en inhoud uitwerken met projectgroep, klankbordgroep

  leveranciers, werkgroepen en in

  consultatierondes

  Afstemming met gerelateerde producten Gegevenscatalogus opbouwen met Geonovum Digitale productvorm uitwerken

  Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • Gerelateerde ontwikkelingen

  CROW intern

  Afronding Standaardisatie Boomveiligheidscontrole Actualisatie CROW-wegbeheersystematiek Ontwikkeling CROW-groenbeheersystematiek Ontwikkelingen m.b.t. Asset management

  Extern

  CB-NL, BIM, NEN 2767-4 Defensie Provincies RWS Regionale verbanden

  Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • Inspectie

  Inventarisatie

  knip

  IMBOR

  Afbakeningi.r.t. beheersystematieken waar leggen we

  de knip

  Beheer (maatregelen e.d.) Beheersystematiek

  Beheersystematiek

  Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

 • Grip op de openbare ruimte met het IMBOR