Top Banner
75 50 25 25 25 25 75 75 75 75 75 125 125 125 125 125 50 50 50 100 100 100 100 100 100 150 150 Rie ra de Figuera Ma jo r Càmping L'Ibèria guera R i e r a d CarreteradeValldeix Can Català Can Portell Vell V a l l ve r i c T o rr e n t d e l s V i d a l s Bassa del Revolt Can Carandini Can Ferrers B o n a Casa Múgica la F o r n enc a B a rr a nc de l a Bru i xa Can Pou Sant Miq u el r r e n t de V a l l v e r d e r a Val l g i r ó T o r r e nt d e V a ll g i r ó d ' en Preg a r i a P l a d e l s C a p e l l a n s Vistalegre Riera de Sant S i m ó T orre n t d e V al lv er i c Torrent del Cam í de l es Escàcies Can Quirze Can Quirze T o r r e n t del C a s t e l l Castell de Mata Casa del Castell R i er a de M a t a J o r b a Can Montasell Can Floriac Can Teixidor s Molins Can Clavell Can Redeu Can Punsola Xipr e r e r Can Puça T o r r e n t F o r c a t Can Canyelles Can Serra Can Negre Can Dordeta Can Cabot Can Baltasar om Municipal Palau d'esports municipal Josep Móra Centre esportiu Mataró Ciutat-jardí Parc del Palau Palau-escorxador P l a t j a d e S a n t S i m ó Pl a de S an t S i m ó T o r r e n t d e l s S a u m e ll s P la d e l C a s t e ll Can Macià Can Rodon Sant Simó Can Bernadet el Seu Can Llopis Can Dangla Rocafonda R on da de S ant O l e g u e r CarreteradeMata Plaça d'Espanya Passeigdel DoctorCabanelles A v i n g u d a d ' Am è ric a CarrerdeMata Carrerde Prat dela R iba laRiera CarrerdeFloridablanca CarrerdelaMaredeDéudel'Esperança m PasseigdeCarlesPadrós Rondadel PintorRafael Estrany RondadeCervantes Font del Pericó Cam í delsCo ntra ban distes Carrerdel Montalt CarrerdeVistalegre Carrerd eMon tju ïc Carrer d'Almeria CEIP Vista Alegre Plaça de Vistalegre CarrerdelaRieradeFigueraMajor C arrerde Nic o lauGua n ya n s Plaça dels Molins Avinguda deCanTorner Carrerdel'Abat D orda arrerdel Carm e CarrerdeGuifréel Pelós C arrerdeMassevà la Presó Carrerdel Parc CarrerdeMenéndezVals Escola Valldemia Carrerd 'Onofr eArnau Ca rre rde laM uralladels G en oveso s CarrerdelesArgüelles CarrerdeMossènRam onFornells CarrerdelesMonges CarrerdelPortal deValldeix CarrerdeCristina Camídel Fondo Carrerdel Rierot PasseigdeRocafonda CarrerdeMoretó Carrerde l PintorFortuny Carrerd'Alarcón Carrerd 'AntoniPuigblanch CarrerdeQuintana Carrerdel MestreJosepSabater R o nda d' A lfon sXel Sa v i Plaça del Palau CarrerdeMossènMolé Carre rdePasqual d'Aragó Passeigdels Molins Carrerd'EsteveCartils CamídelsCaputxin s C ar r e r de l a R e p ú b l i c a A r ge nti na Carr e r de Co l ò mb ia CarrerdelaRepúblicaDominicana Carre rdeSan t iagoR us iñ o l A v inguda dePabloPica sso CarrerdeJo anM iró CarrerdeMèxic Avingudadel Perú CarrerdeTàrrega CEIP Àngela Bransuela Plaça del Pintor Cusachs CarrerdeGibraltar Can Gual Ca l'Albí Can Lluc Can Pauleta Cam í d elesVinyes Can Serra Ca r r erde lesSe t P a r tid es Carrerd'Herrera Carrerd'A ntoni deCapmany Can Sala Can Roca Can Maltes Horta Palmar Horta Puig Can Valencià Can Cebrià Can Mariano 7XUy G2QRIUH $UQDX Carrerdel Priorat Ca rrerdel Tennis C ar r e r de l Mo ian ès Carrerdel Solsonès Ca rrerd el Pallars CarrerdelsSaumells Carrerd'enPasset C -3 2 C- 32 C -32 N-II N-II elsPa ïsosCatalans Ronda deFredericMistral CarrerdeSalvadorEspriu Parc del Nord Carrerd'Eduard Alcoy Parc de Créteil R o n da d e l aC r eu de Pedr a CEIP Rocafonda Zona esportiva Rocafonda Carrerde l'Energia Carrerdel VaporGordils CarrerdelaFoneria CarrerdeCalaMadrona Centre cívic Rocafonda CEIP Germanes Bertomeu Teatre Monumental el Corregiment rera Farigola Carrer de Vallgiró Escola Meritxell Carrer del Gènere de Punt Carrer de Jaume Arenas Carrer de l'Esplanada ·legi Gem Ca rrerd e L luís Mill et C arre r d'AmadeuVives Plaça de la Verema Carrer de la Pagesia Ptge.deSantaCecília CarrerdeVallveric Club de tennis Mataró Plaça de Lluís Millet Plaça de Maria Aurèlia Capmany Can Pere Vinyals Ca l'Isidre Pataler Carrerd el Torrent delsVidals CarrerdeCan Quirze Club de Golf Llavaneres Ca l'Hereu Marcer la Casa Vermella Can Lluís Camps Club Tennis Maresme Camp de futbol de Cal Pilé Plaça del Forn del Vidre Plaça de Joan Fivaller IES Damià Campeny es Plaça del Primer de Maig Plaça de la Brisa Plaça de la Morberia Convent de les Caputxines Carrer de l'Ano ia Carrerd'E l Salvador CarrerdeMaría dePacheco CarrerdelesRemences CarrerdelesRemences C amí d elesC incSénies Torre d'Onofre Arnau Camp municipal de futbol Vista Alegre-Molins Cementiri del Caputxins Antic Escorxador el Castell de Mata CarrerdelaPagesia Carrer delsRabassaires Carrerde laPedra de l G all BV-5031 Camí delesC incSénies CEIP Menéndez y Pelayo C ar r e rdel a M ar e d e D é u d e lsÀ n g e ls 25 50 el Forn T orrent d e V a l lve rde r a Can Valentí C am í de l P la Can Dorda R i er a d e Va l l gi r ó Torren t de l es Bru i xes P l a d e l a T o r r e t a Ca l'Oliveres Can Lloberes Marinada Camí del PladelaTorreta Cam íd elesPalmes Ca n'Anglada Camí del Pla Can Costa P l a d e C a n S a n ç Can E de Can Sanç N-II Ca Avinguda de Can Sanç AvingudadeCanSanç Passeig del Poble Espanyol Cam í de l Sol Deixalleria de Sant Andreu de Llavaneres C -3 2 BV-5033 CarrerdeMarin a CarrerdelaIndústria Deixalleria de Les 3 Viles Tennis Park Llavaneres Carrerdel Mediterrani Barri de Pescadors TravessiadeSant Pere CarrerdeMallorca Jardins de Joaquim Passi sme Avinguda del Maresme Carrer de Sant Cugat Carrer d'Iluro Carrer de Jaume Recoder CarrerdelsGermansThosi Codina Carrer de Churruca Est. Mataró Carrer de Balmes Carrer de Sant Felicià Pas del Cargol Ronda Barceló Carrer de la Cooperativa Ferrocarril derodaliesC-1 Carrer d'Argentona Carrer de la Muralla del Tigre Carrer de la Muralla de Sant Llorenç Carrer de Colom Carrer de l'Hospital Camí Ral Camí Ral Cam íRal Santa Maria Ajuntament laRiera el Torrent Passeig Marítim laRambla Port de Mataró l'Espigó Passeigdel Callao CarrerdeFloridablanca C arrer d'An ton i deCapmany CarrerdeMaríadePacheco RondadeJoand'Àustria CarrerdeSan t Ramon CarrerdeJosepCastellà N-II B enet Can Palauet CEIP Anxaneta Plaça del Gas CarrerdeGravina Plaça de Jordi Capell Carrer de Prat Carrer de la Confraria de Sant Elm Carrer de Pascual Madoz Carrer de Jordi Joan Carrer de Sant Pere CarrerdeBarcelona Ca r r erN o u Plaça Xica Carrer de Sant Joan Carrer de Sant Antoni Parc Marítim Carrer de Sant Agustí Plaça del Dr. Fleming Sant Josep Carrer de Montserrat la Presó Casa Coll i Regàs Plaça de les Tereses Mercat de la Plaça de Cuba Plaça de Santa Anna Escola Pia de Mataró l'Aliança Mataronina Consell Comarcal del Maresme Mercat de la Plaça Gran Museu Comarcal del Maresme Plaça de Santa Maria Museu Arxiu de Santa Maria P l a t j a d e l C a l l a o Escola Universitària del Maresme (UPF) Club Nàutic Mataró Centre Natació Mataró Plaça de Sant Simó PasseigMarítimdel Port Dic de Llevant PasseigSuperior Moll de Ribera Moll de Llevant Sud Dic de Migjorn Carrer de Lepant Cooperativa Obrera Mataronina (Nau Gaudí) Santa Anna Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena la Peixateria Banys Romans de Can Xammar Sant Jaume i Santa Magdalena Can Ricart CEIP Angeleta Ferrer CEIP Joan Coromines CEIP Montserrat Solà P l a t j a d e l V a r a d o r 0$7$5Ï M A R M E D I T E R R À N I A PLA ESPECIAL 85%$1Ë67,& '(/ CAMPING BARCELONA Ferrocarril de rodalies C-1 Ferrocarril de rodalies C-1 Ferrocarril de rodalies C-1 Carretera N-II Carretera N-II Carretera C-31E Autopista C-32 Carretera C-31E Terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres. /tPLW WHUPH PXQLFLSDO GH 0DWDUy &jPSLQJ Barcelona R.-6027/12 I-01 INFORMACIÓ - INFORMACIÓN SITUACIÓ - SITUACIÓN CAMPING BARCELONA, S.L. PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CÀMPING BARCELONA.
1

Presentación1 - Mataró · 2018-10-30 · 75 50 25 25 25 25 75 75 75 75 75 125 125 125 125 125 50 50 50 100 100 100 100 100 100 150 150 DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM TP TP TP

Jun 26, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 7

  5

  5

  0

  2

  5

  2

  5

  2

  5

  2

  5

  7

  5

  7

  5

  7

  5

  75

  7

  5

  1

  2

  5

  1

  2

  5

  1

  2

  5

  125

  125

  5

  0

  5

  0

  5

  0

  1

  0

  0

  100

  1

  0

  0

  1

  0

  0

  1

  0

  0

  1

  0

  0

  1

  5

  0

  1

  5

  0

  DM

  DM

  DM

  DM

  DM

  DM

  DM

  DM

  DM

  DM

  DM

  DM

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  CS

  AB

  CS

  CS

  CS

  CS

  CS

  CS

  CS

  CS

  R ierade

  Figuera

  Ma jor

  Càmping L'Ibèria

  guera

  Ri e

  r ad

  C

  a

  r

  r

  e

  t

  e

  r

  a

  d

  e

  V

  a

  l

  l

  d

  e

  ix

  Can Català

  Can Portell Vell

  V a l l v e r i c

  To

  r re n

  td

  e ls

  Vid

  als

  Bassa del Revolt

  Can Carandini

  Can Ferrers

  B o n a

  Casa Múgica

  l a F o r n e n c a

  B ar ra n cde

  l aB

  ru i xa

  Can Pou

  S an tM

  iquel

  r r e nt

  de

  Va l l v e r d e r a

  V a l l g i r ó

  T o r r e n t

  d eV a l l g i r ó

  d ' e nP

  regar ia

  P l a d e l s C a p e l l a n s

  Vistalegre

  Riera

  deSant

  S imó

  To r r e n t

  d eV

  a l l v e r i c

  Torre

  ntde

  l Cam

  í de

  les

  Escà

  cies

  Can Quirze

  Can Quirze

  To

  r re

  nt

  de

  lC

  ast

  e ll

  Castell de Mata

  Casa del Castell

  Ri e

  ra

  de

  Ma

  t a

  J o r b a

  Can Montasell

  Can Floriac

  Can Teixidor

  els MolinsCan Clavell

  Can Redeu

  Can Punsola

  X i p r e r e r

  Can Puça

  T o r r e nt

  Fo r c a t

  Can CanyellesCan Serra

  Can Negre

  Can Dordeta

  Can Cabot Can Baltasar

  Velòdrom Municipal

  Palau d'esports municipalJosep Móra

  Centre esportiu MataróCiutat-jardí

  Parc del Palau

  Palau-escorxador

  Pl a

  t ja

  de

  S an t

  Si m

  ó

  P l a d e S a n t S i m ó

  T o r r e n t d e l sS a u m e l l s

  P l a

  d e l

  C a s t e l l

  Can Macià

  Can Rodon

  Sant Simó

  Can Bernadet

  el Seu

  Can Llopis

  Can Dangla

  Rocafonda

  Ronda de

  Sant Ol

  eguer

  C

  a

  r

  r

  e

  t

  e

  r

  a

  d

  e

  M

  a

  t

  a

  Plaça d'Espanya

  Passeig

  delD

  octorC

  abanelles

  Avinguda d'Amèrica

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  a

  t

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  P

  r

  a

  t

  d

  e

  la

  R

  ib

  a

  la

  R

  i

  e

  r

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  F

  l

  o

  r

  id

  a

  b

  la

  n

  c

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  a

  M

  a

  r

  e

  d

  e

  D

  é

  u

  d

  e

  l

  '

  E

  s

  p

  e

  r

  a

  n

  ç

  a

  m

  P

  a

  s

  s

  e

  i

  g

  d

  e

  C

  a

  r

  l

  e

  s

  P

  a

  d

  r

  ó

  s

  R

  o

  n

  d

  a

  d

  e

  l

  P

  i

  n

  t

  o

  r

  R

  a

  f

  a

  e

  l

  E

  s

  t

  r

  a

  n

  y

  R

  o

  n

  d

  a

  d

  e

  C

  e

  r

  v

  a

  n

  t

  e

  s

  Font del Pericó

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  s

  C

  o

  n

  t

  r

  a

  b

  a

  n

  d

  i

  s

  t

  e

  s

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  M

  o

  n

  ta

  l

  t

  C

  arrerd

  e

  V

  istaleg

  re

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  o

  n

  t

  ju

  ïc

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  'A

  l

  m

  e

  r

  i

  a

  CEIP Vista Alegre

  Plaça

  de

  Vistalegre

  Carrerde

  la

  Riera

  de

  Figuera

  Major

  C

  a

  rre

  r

  d

  e

  N

  ic

  o

  la

  u

  G

  uany

  ab

  é

  n

  s

  Plaça

  dels

  Molins

  A

  v

  i

  n

  g

  u

  d

  a

  d

  e

  C

  a

  n

  T

  o

  r

  n

  e

  r

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  '

  A

  b

  a

  t

  D

  o

  r

  d

  a

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  C

  a

  r

  m

  e

  C

  a

  rr

  e

  r

  d

  e

  G

  u

  ifré

  e

  l

  P

  e

  s

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  a

  s

  s

  e

  v

  à

  la Presó

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  P

  a

  r

  c

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  e

  n

  é

  n

  d

  e

  z

  V

  a

  ld

  é

  s

  Escola Valldemia

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  'O

  n

  o

  f

  r

  e

  A

  r

  n

  a

  u

  C

  a

  rre

  r

  d

  e

  la

  M

  u

  ra

  lla

  d

  e

  ls

  G

  e

  n

  o

  ve

  s

  o

  s

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  e

  s

  A

  r

  g

  ü

  e

  l

  l

  e

  s

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  o

  s

  s

  è

  n

  R

  a

  m

  o

  n

  F

  o

  r

  n

  e

  l

  l

  s

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  e

  s

  M

  o

  n

  g

  e

  s

  Carrer

  d

  elP

  ortalde

  Valldeix

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  C

  r

  i

  s

  t

  i

  n

  a

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  F

  o

  n

  d

  o

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  R

  ie

  r

  o

  t

  Passeig

  de

  Rocafonda

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  o

  r

  e

  t

  ó

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  P

  i

  n

  t

  o

  r

  F

  o

  r

  t

  u

  n

  y

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  '

  A

  l

  a

  r

  c

  ó

  n

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  '

  A

  n

  t

  o

  n

  i

  P

  u

  i

  g

  b

  l

  a

  n

  c

  h C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  Q

  u

  i

  n

  t

  a

  n

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  M

  e

  s

  t

  r

  e

  J

  o

  s

  e

  p

  S

  a

  b

  a

  t

  e

  r

  Ronda d'Alfons X el Savi

  Plaça

  del

  Palau

  C

  a

  rre

  r

  d

  e

  M

  o

  s

  s

  è

  n

  M

  o

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  P

  a

  s

  q

  u

  a

  l

  d

  '

  A

  r

  a

  g

  ó

  P

  a

  s

  s

  e

  i

  g

  d

  e

  l

  s

  M

  o

  l

  i

  n

  s

  C

  a

  rre

  r

  d

  'E

  s

  te

  v

  e

  C

  a

  r

  tils

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  s

  C

  a

  p

  u

  t

  x

  i

  n

  s

  Carrer de la República Argentina

  C

  arrer

  d

  e

  C

  olò

  m

  b

  ia

  C

  arre

  rd

  e

  la

  R

  e

  p

  ú

  b

  lic

  a

  D

  o

  m

  inicana

  C

  a

  rre

  r

  d

  e

  S

  a

  n

  tia

  g

  o

  R

  u

  s

  o

  l

  A

  v

  i

  n

  g

  u

  d

  a

  d

  e

  P

  a

  b

  l

  o

  P

  i

  c

  a

  s

  s

  o

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  J

  o

  a

  n

  M

  i

  r

  ó

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  è

  x

  i

  c

  Avinguda

  d

  e

  l

  P

  e

  C

  a

  r

  re

  r

  d

  e

  T

  à

  r

  re

  g

  a

  CEIPÀngela Bransuela

  Plaça

  del

  Pintor Cusachs

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  G

  ib

  ra

  lta

  r

  Can Gual

  Ca l'AlbíCan Lluc

  Can Pauleta

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  e

  s

  V

  i

  n

  y

  e

  s

  Can Serra

  C

  arrer d

  e

  les

  S

  et Partides

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  'H

  e

  r

  r

  e

  r

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  '

  A

  n

  t

  o

  n

  i

  d

  e

  C

  a

  p

  m

  a

  n

  y Can SalaCan Roca

  Can Maltes

  Horta Palmar

  Horta Puig

  Can Valencià

  Can Cebrià

  Can Mariano

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  P

  r

  i

  o

  r

  a

  t

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  T

  e

  n

  n

  i

  s

  Carr

  e

  r

  d

  e

  l

  M

  oianès

  CarrerdelS

  olsonès

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  P

  a

  l

  l

  a

  r

  s

  C

  a

  rre

  r

  d

  e

  ls

  S

  aum

  ells

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  '

  e

  n

  P

  a

  s

  s

  e

  t

  C

  -32

  C

  -

  3

  2

  C

  -32

  N

  -

  I

  I

  N

  -

  I

  I

  e

  l

  s

  P

  a

  ï

  s

  o

  s

  C

  a

  t

  a

  la

  n

  s

  R

  o

  n

  d

  a

  d

  e

  F

  r

  e

  d

  e

  r

  i

  c

  M

  i

  s

  t

  r

  a

  l

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  S

  a

  l

  v

  a

  d

  o

  r

  E

  s

  p

  r

  i

  u

  Parc del Nord

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  'E

  d

  u

  a

  r

  d

  A

  l

  c

  o

  y

  Parc de Créteil

  Ronda de la Creu

  d

  e

  P

  e

  d

  ra

  CEIP Rocafonda

  Zona esportivaRocafonda

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  '

  E

  n

  e

  r

  g

  i

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  V

  a

  p

  o

  r

  G

  o

  r

  d

  i

  l

  s

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  a

  F

  o

  n

  e

  r

  i

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  C

  a

  la

  M

  a

  d

  r

  o

  n

  a

  Centre cívicRocafonda

  CEIPGermanes Bertomeu

  TeatreMonumental

  e

  l

  C

  o

  r

  r

  e

  g

  i

  m

  e

  n

  t

  r

  e

  r

  a

  F

  a

  r

  ig

  o

  la

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  V

  a

  l

  l

  g

  i

  r

  ó

  Escola Meritxell

  C

  a

  rre

  r d

  e

  l G

  è

  n

  e

  re

  d

  e

  P

  u

  n

  t

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  J

  a

  u

  m

  e

  A

  r

  e

  n

  a

  s

  Carrer de l'E

  splanada

  Col·legi Gem

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  L

  lu

  ís

  Millet

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  '

  A

  m

  a

  d

  e

  u

  V

  i

  v

  e

  s

  Plaça

  de

  la Verema

  C

  arrer de la P

  agesia

  P

  t

  g

  e

  .

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  a

  C

  e

  c

  í

  l

  i

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  V

  a

  l

  l

  v

  e

  r

  i

  c

  Club de tennisMataró

  Plaça

  de

  Lluís Millet

  Plaça

  de

  Maria Aurèlia Capmany

  Can PereVinyals

  Ca l'IsidrePataler

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  T

  o

  r

  r

  e

  n

  t

  d

  e

  l

  s

  V

  i

  d

  a

  l

  s

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  C

  a

  n

  Q

  u

  i

  r

  z

  e

  Club de GolfLlavaneres

  Ca l'HereuMarcer

  la CasaVermella

  Can LluísCamps

  Club TennisMaresme

  Camp de futbolde Cal Pilé

  Plaça

  del

  Forn del Vidre

  Plaça

  de

  Joan Fivaller

  IES DamiàCampeny

  de les TeresesPlaça

  del

  Primer de Maig

  Plaça

  de

  la Brisa

  Plaça

  de

  la Morberia

  Convent deles Caputxines

  C

  a

  rre

  r

  d

  e

  l'A

  n

  o

  ia

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  '

  E

  l

  S

  a

  l

  v

  a

  d

  o

  r

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  a

  r

  ía

  d

  e

  P

  a

  c

  h

  e

  c

  o

  Carrerde

  le

  s

  R

  e

  m

  e

  n

  c

  e

  s

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  e

  s

  R

  e

  m

  e

  n

  c

  e

  s

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  e

  s

  C

  i

  n

  c

  S

  é

  n

  i

  e

  s

  Torred'Onofre Arnau

  Camp municipal de futbolVista Alegre-Molins

  Cementiridel Caputxins

  AnticEscorxador

  el Castellde Mata

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  a

  P

  a

  g

  e

  s

  i

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  s

  R

  a

  b

  a

  s

  s

  a

  i

  r

  e

  s

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  a

  P

  e

  d

  r

  a

  d

  e

  l

  G

  a

  l

  l

  B

  V

  -

  5

  0

  3

  1

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  e

  s

  C

  i

  n

  c

  S

  é

  n

  i

  e

  s

  CEIP Menéndezy Pelayo

  Carrer de la Ma

  re

  d

  e

  D

  éu

  d

  els

  À

  ng

  els

  2

  5

  5

  0

  DM

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  AB

  el Forn

  Torrent deVallverdera

  Can Valentí

  C

  amí del Pla

  Can Dorda

  Ri e r a

  de

  Va

  l l g i ró

  Torren t

  d el es

  Bru i xes

  P l a d e l a T o r r e t a

  Ca l'Oliveres

  Can Lloberes

  Marinada

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  P

  la

  de

  la

  Torre

  ta

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  e

  s

  P

  a

  l

  m

  e

  s

  Ca n'Anglada

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  P

  la

  Can Costa

  P l a d e C a n S a n ç

  Can SançEst. Sant Andreu

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  P

  l

  a

  d

  e

  C

  a

  n

  S

  a

  n

  ç

  N

  -

  II

  C

  a

  A

  v

  in

  g

  u

  d

  a

  d

  e

  C

  a

  n

  S

  a

  n

  ç

  A

  v

  i

  n

  g

  u

  d

  a

  d

  e

  C

  a

  n

  S

  a

  n

  ç

  P

  a

  s

  s

  e

  i

  g

  d

  e

  l

  P

  o

  b

  l

  e

  E

  s

  p

  a

  n

  y

  o

  l

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  S

  o

  l

  Deixalleria deSant Andreu de Llavaneres

  C

  -

  3

  2

  B

  V

  -

  5

  0

  3

  3

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  a

  r

  i

  n

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  a

  I

  n

  d

  ú

  s

  t

  r

  i

  a

  Deixalleriade Les 3 Viles

  Tennis ParkLlavaneres

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  M

  e

  d

  i

  t

  e

  r

  r

  a

  n

  i

  Barri dePescadors

  T

  r

  a

  v

  e

  s

  s

  i

  a

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  P

  e

  r

  e

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  a

  l

  l

  o

  r

  c

  a

  Jardinsde

  Joaquim Passi

  P

  MD

  CS

  CS

  CS

  CS

  CS

  CS

  A

  v

  in

  g

  u

  d

  a

  d

  e

  l

  M

  a

  r

  e

  s

  m

  e

  A

  v

  i

  n

  g

  u

  d

  a

  d

  e

  l

  M

  a

  r

  e

  s

  m

  e

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  C

  u

  g

  a

  t

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  '

  I

  l

  u

  r

  o

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  J

  a

  u

  m

  e

  R

  e

  c

  o

  d

  e

  r

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  s

  G

  e

  r

  m

  a

  n

  s

  T

  h

  o

  s

  i

  C

  o

  d

  i

  n

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  C

  h

  u

  r

  r

  u

  c

  a

  Est. Mataró

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  B

  a

  l

  m

  e

  s

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  F

  e

  l

  i

  c

  i

  à

  Pas del Cargol

  R

  o

  n

  d

  a

  B

  a

  r

  c

  e

  l

  ó

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  a

  C

  o

  o

  p

  e

  r

  a

  t

  i

  v

  a

  F

  e

  r

  r

  o

  c

  a

  r

  r

  i

  l

  d

  e

  r

  o

  d

  a

  l

  i

  e

  s

  C

  -

  1

  C

  a

  rre

  r d

  'A

  rg

  e

  n

  to

  n

  a

  Carrer de la M

  uralla del T

  igre

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  a

  M

  u

  r

  a

  l

  l

  a

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  L

  l

  o

  r

  e

  n

  ç

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  C

  o

  l

  o

  m

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  '

  H

  o

  s

  p

  i

  t

  a

  l

  C

  a

  m

  í

  R

  a

  l

  C

  a

  m

  í

  R

  a

  l

  C

  a

  m

  í

  R

  a

  l

  Santa Maria

  Ajuntament

  la

  R

  ie

  r

  a

  e

  l

  T

  o

  r

  r

  e

  n

  t

  P

  a

  s

  s

  e

  i

  g

  M

  a

  r

  í

  t

  i

  m

  l

  a

  R

  a

  m

  b

  l

  a

  Port de Mataró

  l'Espigó

  P

  a

  s

  s

  e

  i

  g

  d

  e

  l

  C

  a

  l

  l

  a

  o

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  F

  l

  o

  r

  i

  d

  a

  b

  la

  n

  c

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  'A

  n

  t

  o

  n

  i

  d

  e

  C

  a

  p

  m

  a

  n

  y

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  a

  r

  ía

  d

  e

  P

  a

  c

  h

  e

  c

  o

  R

  o

  n

  d

  a

  d

  e

  J

  o

  a

  n

  d

  u

  s

  t

  r

  ia

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  R

  a

  m

  o

  n

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  J

  o

  s

  e

  p

  C

  a

  s

  t

  e

  l

  l

  à

  N

  -

  I

  I

  B

  e

  n

  e

  t

  Can Palauet

  CEIP Anxaneta

  Plaça del Gas

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  G

  r

  a

  v

  i

  n

  a

  Plaça

  de

  Jordi Capell

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  P

  r

  a

  t

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  a

  C

  o

  n

  f

  r

  a

  r

  i

  a

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  E

  l

  m

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  P

  a

  s

  c

  u

  a

  l

  M

  a

  d

  o

  z

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  J

  o

  r

  d

  i

  J

  o

  a

  n

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  P

  e

  r

  e

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  B

  a

  r

  c

  e

  l

  o

  n

  a

  C

  a

  rrer Nou

  Plaça Xica

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  J

  o

  a

  n

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  A

  n

  t

  o

  n

  i

  Parc Marítim

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  A

  g

  u

  s

  t

  í

  Plaça

  del

  Dr. Fleming

  Sant Josep

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  o

  n

  t

  s

  e

  r

  r

  a

  t

  la Presó

  CasaColl i Regàs

  Plaça

  de

  les Tereses

  Mercat dela Plaça de Cuba

  Plaça

  de

  Santa Anna

  Escola Piade Mataró

  l'AliançaMataronina

  Consell Comarcaldel Maresme

  Mercat dela Plaça Gran

  Museu Comarcaldel Maresme

  Plaça

  de

  Santa Maria Museu Arxiude Santa Maria

  Pl

  at

  ja

  de

  l

  Ca

  l

  la

  o

  Escola Universitàriadel Maresme (UPF)

  Club NàuticMataró

  Centre NatacióMataró

  Plaça

  de

  Sant Simó

  P

  a

  s

  s

  e

  i

  g

  M

  a

  r

  í

  t

  i

  m

  d

  e

  l

  P

  o

  r

  t

  Dic deLlevant

  P

  a

  s

  s

  e

  i

  g

  S

  u

  p

  e

  r

  i

  o

  r

  Moll de

  Ribera

  Moll de

  Llevant Sud

  Dic deMigjorn

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  L

  e

  p

  a

  n

  t

  Cooperativa Obrera Mataronina(Nau Gaudí)

  Santa Anna

  Antic Hospital de Sant Jaumei Santa Magdalena

  la Peixateria

  Banys Romansde Can Xammar

  Sant Jaumei Santa Magdalena

  CanRicart

  CEIP Angeleta Ferrer

  CEIP Joan Coromines

  CEIP Montserrat Solà

  Pl

  at

  ja

  de

  l

  Va

  ra

  do

  r

  MA

  R

  ME

  DI

  TE

  RR

  ÀN

  IA

  PLA ESPECIAL

  CAMPING BARCELONA

  F

  e

  r

  r

  o

  c

  a

  r

  r

  i

  l

  d

  e

  r

  o

  d

  a

  l

  i

  e

  s

  C

  -

  1

  F

  e

  r

  r

  o

  c

  a

  r

  r

  i

  l

  d

  e

  r

  o

  d

  a

  l

  i

  e

  s

  C

  -

  1

  F

  e

  r

  r

  o

  c

  a

  r

  r

  i

  l

  d

  e

  r

  o

  d

  a

  l

  i

  e

  s

  C

  -

  1

  C

  a

  r

  r

  e

  t

  e

  r

  a

  N

  -

  I

  I

  C

  a

  r

  r

  e

  t

  e

  r

  a

  N

  -

  I

  I

  C

  arretera

  C

  -31E

  Au

  top

  ista

  C-3

  2

  Carretera

  C-31E

  Terme municipal de

  Sant Andreu de

  Llavaneres.

  Barcelona

  R.-6027/12

  I-01INFORMACIÓ - INFORMACIÓN

  SITUACIÓ - SITUACIÓN

  CAMPING BARCELONA, S.L.

  PLA ESPECIAL URBANÍSTIC

  DEL CÀMPING BARCELONA.

  AutoCAD SHX TextNom fitxer:

  AutoCAD SHX TextL'Enginyer Industrial

  AutoCAD SHX Texten Xavier Brullet i Coll

  AutoCAD SHX TextCol.legiat núm. 12.902

  AutoCAD SHX TextModificat - Modificado:Modificado::

  AutoCAD SHX TextMaig 2018 - Mayo 2018Mayo 2018

  AutoCAD SHX TextDibuixat - Dibujado:Dibujado::

  AutoCAD SHX Text--

  AutoCAD SHX Text \6027-12\ \6027-12\ Pla-Especial-2018-05\ I-01-Situacio.dwg

  AutoCAD SHX Text1:15.000

  AutoCAD SHX TextEscales-Escalas:Escalas::

  AutoCAD SHX TextPlànol-Plano:Plano:

  AutoCAD SHX TextPromotor:

  AutoCAD SHX TextCARRETERA N-II, km 650. MATARÓ.

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextS

  AutoCAD SHX TextE

  AutoCAD SHX TextO

  2018-08-01T17:32:01+0200XAVIER BRULLET COLL / num:12902