Top Banner
Prawo Unii Europejskiej 1
40

Prawo Unii Europejskiej - mimuw.edu.pl

Oct 19, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Slajd 12
Traktaty
• o Unii Europejskiej (TUE)
+ Rada Europejska
• Konwencja o Ochronie Praw Czowieka i  Podstawowych Wolnoci
• Midzynarodowy Trybuna Sprawiedliwoci  (MTS) (Trybuna w Hadze)
5
róda prawa UE
art. 249(1) TWE
W celu wykonania swych zada oraz na warunkach przewidzianych w niniejszym Traktacie Parlament Europejski wspólnie z Rad, Rada i Komisja uchwalaj rozporzdzenia i dyrektywy, podejmuj decyzje, wydaj zalecenia i opinie.
6
Preambuy aktów prawnych
art. 253 TWE
Rozporzdzenia, dyrektywy i decyzje przyjte wspólnie przez Parlament Europejski i Rad, jak równie takie akty przyjte przez Rad albo Komisj, s uzasadniane i odnosz si do wniosków lub opinii, które byy wymagane zgodnie z niniejszym Traktatem.
7
art. 249(2) TWE
Rozporzdzenie ma zasig ogólny. Wie w caoci i jest bezporednio stosowane we wszystkich Pastwach Czonkowskich.
8
9
10
11
Dyrektywa wie kade Pastwo Czonkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma by osignity, pozostawia jednak organom krajowym swobod wyboru formy i rodków.
12
14
art. 82 TWE
Niezgodne ze wspólnym rynkiem i zakazane jest naduywanie przez jedno lub wiksz liczb przedsibiorstw pozycji dominujcej na wspólnym rynku lub na znacznej jego czci, w zakresie, w jakim moe wpywa na handel midzy Pastwami Czonkowskimi. (…)
15
Decyzje Rady lub Komisji, które nakadaj zobowizanie pienine na podmioty inne ni Pastwa, stanowi tytu wykonawczy. Postpowanie egzekucyjne jest regulowane przez przepisy procedury cywilnej obowizujce w Pastwie, na terytorium którego ma ono miejsce. (…)
16
Art. 230 TWE (I) 1. ETS kontroluje legalno aktów uchwalonych
wspólnie przez PE i Rad, aktów Rady, Komisji i EBC (…).
2. W tym celu ETS jest waciwy do orzekania w zakresie skarg wniesionych przez Pastwo Czonkowskie, PE, Rad lub Komisj, podnoszcych zarzut braku kompetencji, naruszenia istotnych wymogów proceduralnych, naruszenia niniejszego Traktatu lub jakiejkolwiek reguy prawnej zwizanej z jego stosowaniem lub naduycia wadzy. (…)
17
Art. 230 TWE (II) 1. Kada osoba fizyczna lub prawna moe wnie,
na tych samych warunkach, skarg na decyzje, których jest adresatem oraz na decyzje, które mimo przyjcia w formie rozporzdzenia lub decyzji skierowanej do innej osoby, dotycz jej bezporednio i indywidualnie.
2. Skargi przewidziane w niniejszym artykule wnosi si w terminie dwóch miesicy, stosownie do przypadku, od daty publikacji aktu lub jego notyfikowania skarcemu lub, w razie ich braku, od daty powzicia przez niego wiadomoci o tym akcie.
18
Jeeli skarga jest zasadna, ETS orzeka o niewanoci danego aktu.
Jednake w odniesieniu do rozporzdze, ETS, jeli uzna to za niezbdne, wskazuje, jakie skutki rozporzdzenia, o którego niewanoci orzek, powinny by uwaane za ostateczne.
19
Art. 230 TWE (IV) 1. art. 241 TWE
Bez wzgldu na upyw terminu przewidzianego w art. 230, kada strona moe, w postpowaniu dotyczcym rozporzdzenia uchwalonego wspólnie przez PE i Rad lub rozporzdzenia Rady, Komisji, lub EBC, podnie zarzuty okrelone w art. 230, w celu powoania si przed ETS na niemono stosowania tego rozporzdzenia.
20
Skargi wniesione do ETS nie maj skutku zawieszajcego. Jednake ETS moe, jeli uzna, e okolicznoci tego wymagaj, zarzdzi zawieszenie wykonania zaskaronego aktu.
21
Art. 226 TWE (I) Jeli Komisja uzna, e Pastwo Czonkowskie uchybio jednemu z zobowiza, które na nim ci na mocy niniejszego Traktatu, wydaje ona uzasadnion opini w tym przedmiocie, po uprzednim umoliwieniu temu Pastwu przedstawienia swych uwag.
Jeli Pastwo to nie zastosuje si do opinii w terminie okrelonym przez Komisj, moe ona wnie spraw do ETS.
22
art. 227 TWE
(…)
art. 228(1) TWE
Jeli ETS stwierdza, e Pastwo Czonkowskie uchybio jednemu z zobowiza, które na nim ci na mocy niniejszego Traktatu, Pastwo to jest zobowizane podj rodki, które zapewni wykonanie wyroku ETS.
24
art. 228(2) TWE
Jeli Komisja uznaje, e dane Pastwo Czonkowskie nie podjo takich rodków, wydaje, po umoliwieniu temu Pastwu przedstawienia uwag, uzasadnion opini precyzujc punkty, w których Pastwo Czonkowskie nie zastosowao si do wyroku ETS.
25
Art. 226 TWE (V) art. 228(2) TWE
Jeli dane Pastwo Czonkowskie nie podjo rodków, które zapewni wykonanie wyroku ETS w terminie okrelonym przez Komisj, moe ona wnie spraw do ETS. Czynic to, wskazuje ona wysoko ryczatu lub okresowej kary pieninej do zapacenia przez dane Pastwo Czonkowskie, jak uzna za odpowiedni do okolicznoci. Jeeli ETS stwierdza, e dane Pastwo Czonkowskie nie zastosowao si do jego wyroku, moe na nie naoy ryczat lub okresow kar pienin.
26
Inne skargi do ETS
• na bezczynno instytucji WE (art. 232 TWE) • o odszkodowanie za szkody wyrzdzone przez WE lub jej pracowników przy wykonywaniu ich funkcji (art. 235 i 288 TWE)
• w sporach midzy WE a jej pracownikami (art. 236 TWE)
• w sporach wynikajcych z umów zawartych przez WE, jeeli strony tak postanowiy (art. 238 TWE)
27
Art. 234 TWE (I) ETS jest waciwy do orzekania w trybie prejudycjalnym:
a) o wykadni niniejszego Traktatu;
b) o wanoci i wykadni aktów przyjtych przez instytucje Wspólnoty i EBC;
c) (…)
28
Art. 234 TWE (II) W przypadku gdy pytanie z tym zwizane jest podniesione przed sdem jednego z Pastw Czonkowskich, sd ten moe, jeli uzna, e decyzja w tej kwestii jest niezbdna do wydania wyroku, zwróci si do ETS z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania. W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisej przed sdem krajowym, którego orzeczenia nie podlegaj zaskareniu wedug prawa wewntrznego, sd ten jest zobowizany wnie spraw do ETS.
29
Swoboda przepywu towarów (I) art. 25 TWE
Ca przywozowe i wywozowe lub opaty o skutku równowanym s zakazane midzy Pastwami Czonkowskimi. Zakaz ten stosuje si równie do ce o charakterze fiskalnym.
31
adne Pastwo Czonkowskie nie nakada bezporednio lub porednio na produkty innych Pastw Czonkowskich podatków wewntrznych jakiegokolwiek rodzaju wyszych od tych, które nakada bezporednio lub porednio na podobne produkty krajowe. Ponadto adne Pastwo Czonkowskie nie nakada na produkty innych Pastw Czonkowskich podatków wewntrznych, które porednio chroni inne produkty.
32
Swoboda przepywu towarów (III) art. 28 TWE
Ograniczenia ilociowe w przywozie oraz wszelkie rodki o skutku równowanym s zakazane midzy Pastwami Czonkowskimi.
33
Komisja vs Irlandia „Buy Irish” • Irish Goods Council – spóka, zarzd mianowany przez ministra, finansowanie w 80% publiczne,
• kampania reklamowa
• znak „Guaranteed Irish”
• przemówienie ministra „the aim of the campaign is to achieve a switch from imports to Irish products equivalent to 3% of total consumer spending”, „the campaign is carefully thought out set of initiatives”
34
Argumenty stron Komisja: rodek o skutku równowanym do
ograniczenia ilociowego (art. 28 TWE) Irlandia: • the role of the government has been restricted to moral support and financial assistance
• the prohibition against measures having an effect equivalent to quantitative restrictions is concerned only with „measures”, that is to say , binding provisions emanating from a public authority
• campaign has had no restrictive effect on imports since the proportion of Irish goods to all goods sold on the Irish market fell from 49.2% in 1977 to 43.4% in 1980
35
The Court hereby: 
1. declares that by organizing a campaign to promote the sale and purchase of Irish products within its territory Ireland has failed to fulfil its obligations under the Treaty;
2. orders the defendant to pay the costs.
36
Maciej Brzeziski vs Dyrektor Izby  Celnej w Warszawie (I)
M. Brzeziski naby w Niemczech samochód osobowy marki Volkswagen, model Golf II, rok produkcji 1989, który nastpnie przywióz do Polski. W dniu 21.06.2004 zoy on deklaracj uproszczon wedug wzoru AKCU dotyczc nabycia tego samochodu we Wspólnocie. W dniu 23.06.2004 uici kwot 855 z tytuem podatku akcyzowego. Pismem z dnia 6.07.2004 M. Brzeziski wniós o zwrot uiszczonego podatku akcyzowego, który jego zdaniem zosta niesusznie pobrany, podnoszc, e pobór tego podatku jest sprzeczny z art. 23 TWE, 25 TWE i 90 TWE. Decyzj z dnia 17.08.2004 Naczelnik Urzdu Celnego I w Warszawie oddali ten wniosek.
37
Maciej Brzeziski (II)
W dniu 2.09.2004 M. Brzeziski wniós odwoanie od tej decyzji do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. Organ ten decyzj z dnia 18.01.2005 utrzyma w mocy decyzj Naczelnika Urzdu Celnego I i oddali rozpatrywane odwoanie. W skardze na t decyzj do Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego w Warszawie skarcy zada uchylenia tej decyzji i nakazania organowi celnemu dokonania zwrotu niesusznie pobranego podatku akcyzowego, ze wzgldu na sprzeczno tej czynnoci ze wspomnianymi przepisami wspólnotowymi.
38
Podatek = 20% ceny pierwotnej ceny nabycia  pojazdu
39
• Society for the Protection of Unborn Children vs Grogan
• Vajnai
• Kremzow
40
Argumenty stron
Maciej Brzeziski vs Dyrektor Izby Celnej w Warszawie (I)
Maciej Brzeziski (II)
Maciej Brzeziski (III)
Inne orzeczenia ETS