Top Banner

of 43

Pracovní Materiály - Fraus 6

Feb 12, 2018

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  1/43

  III/2 Inovace a zkvalitnn vuky prostednictvm ICTIII/2 Inovace a zkvalitnn vuky prostednictvm ICTIII/2 Inovace a zkvalitnn vuky prostednictvm ICTIII/2 Inovace a zkvalitnn vuky prostednictvm ICT

  Autor: Mgr. Celtov DagmarAutor: Mgr. Celtov DagmarAutor: Mgr. Celtov DagmarAutor: Mgr. Celtov Dagmar

  20. 7. 201120. 7. 201120. 7. 201120. 7. 2011

  RODINARODINARODINARODINA ---- 6. ronk Z6. ronk Z6. ronk Z6. ronk Z

  lovk a jeho svt > Obansk vchova > 2. stupe > Rodinnlovk a jeho svt > Obansk vchova > 2. stupe > Rodinnlovk a jeho svt > Obansk vchova > 2. stupe > Rodinnlovk a jeho svt > Obansk vchova > 2. stupe > Rodinn

  ivot > rodina, rodokmen, pbuzensk vztahy, druhy souit,ivot > rodina, rodokmen, pbuzensk vztahy, druhy souit,ivot > rodina, rodokmen, pbuzensk vztahy, druhy souit,ivot > rodina, rodokmen, pbuzensk vztahy, druhy souit,manelstv,manelstv,manelstv,manelstv, svatebn zvyky a vro, plnovan rodiovstv,svatebn zvyky a vro, plnovan rodiovstv,svatebn zvyky a vro, plnovan rodiovstv,svatebn zvyky a vro, plnovan rodiovstv,

  vvojov obdob lovka, puberta, majetek, hierarchie ivotnchvvojov obdob lovka, puberta, majetek, hierarchie ivotnchvvojov obdob lovka, puberta, majetek, hierarchie ivotnchvvojov obdob lovka, puberta, majetek, hierarchie ivotnch

  hodnot, rodinn rozpoet, sprvn denn reim, nhradnhodnot, rodinn rozpoet, sprvn denn reim, nhradnhodnot, rodinn rozpoet, sprvn denn reim, nhradnhodnot, rodinn rozpoet, sprvn denn reim, nhradn

  vchovn pevchovn pevchovn pevchovn pe

  Materily lze pout jako pracovn listy ve vyuovac hodin,Materily lze pout jako pracovn listy ve vyuovac hodin,Materily lze pout jako pracovn listy ve vyuovac hodin,Materily lze pout jako pracovn listy ve vyuovac hodin,

  slouc kslouc kslouc kslouc k procviovn probran ltky zprocviovn probran ltky zprocviovn probran ltky zprocviovn probran ltky z tmatickho okruhutmatickho okruhutmatickho okruhutmatickho okruhu

  Rodinn ivot. Soust pracovnch list jsou rzn kovky,Rodinn ivot. Soust pracovnch list jsou rzn kovky,Rodinn ivot. Soust pracovnch list jsou rzn kovky,Rodinn ivot. Soust pracovnch list jsou rzn kovky,

  doplovaky i ifry. Nut ka nad tmatem samostatndoplovaky i ifry. Nut ka nad tmatem samostatndoplovaky i ifry. Nut ka nad tmatem samostatndoplovaky i ifry. Nut ka nad tmatem samostatn

  pemlet. Materily lze tak pout jako testy znalostpemlet. Materily lze tak pout jako testy znalostpemlet. Materily lze tak pout jako testy znalostpemlet. Materily lze tak pout jako testy znalost

  zzzz jednotlivch tmat i domc kjednotlivch tmat i domc kjednotlivch tmat i domc kjednotlivch tmat i domc kol.ol.ol.ol.

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  2/43

  Dum . 1 Rodina

  VY_32_Inovace_01

  1.1.1.1. Sestav sprvn vtu zSestav sprvn vtu zSestav sprvn vtu zSestav sprvn vtu z nabzench slov.nabzench slov.nabzench slov.nabzench slov.

  Rodina - zkladn je a pirozenou - spolenosti jednotkou.

  2.2.2.2. Doke tuto vtu vysvtlit?Doke tuto vtu vysvtlit?Doke tuto vtu vysvtlit?Doke tuto vtu vysvtlit?

  3.3.3.3. Odpovz na otzky.Odpovz na otzky.Odpovz na otzky.Odpovz na otzky.

  Co dv rodina tob? Co dv rodin ty?

  ..

  . ...

  . ...

  . ...

  . ..

  4.4.4.4. Pojmenuj jednotliv funkce rodiny.Pojmenuj jednotliv funkce rodiny.Pojmenuj jednotliv funkce rodiny.Pojmenuj jednotliv funkce rodiny.

  Vyuij npovdu z pravho sloupce.

  CTV lska

  MTRIL jdlo

  VCHN chovn

  OCHA bezpe

  BOOGC potomci

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  3/43

  5.Vybarvi stejnou barvou leny jednotlivch rodin.5.Vybarvi stejnou barvou leny jednotlivch rodin.5.Vybarvi stejnou barvou leny jednotlivch rodin.5.Vybarvi stejnou barvou leny jednotlivch rodin.

  Vytvo jednoduch schma rodinnch vztah.Vytvo jednoduch schma rodinnch vztah.Vytvo jednoduch schma rodinnch vztah.Vytvo jednoduch schma rodinnch vztah.

  Novkovi:Novkovi:Novkovi:Novkovi: otec, matka, ...

  Dolealovi:Dolealovi:Dolealovi:Dolealovi:.

  Bednovi:Bednovi:Bednovi:Bednovi:..

  astn:astn:astn:astn:...

  Foltovi:Foltovi:Foltovi:Foltovi:

  6.6.6.6.Doke na zklad pedchozho kolu rozliit rzn typy rodin.Doke na zklad pedchozho kolu rozliit rzn typy rodin.Doke na zklad pedchozho kolu rozliit rzn typy rodin.Doke na zklad pedchozho kolu rozliit rzn typy rodin.

  Spoj sprvn, co kSpoj sprvn, co kSpoj sprvn, co kSpoj sprvn, co k sob pat.sob pat.sob pat.sob pat.

  manel + manelka 1 rodi + dti

  rodie + dti + dal oba rodie

  pbuzn + dti

  Novk Petr 34 let Doleal Tom 19 let Novk Petr 8 let

  astn Pavel 5let Bednov Iva 46 let

  astn Lenka 31 let Bednov Hana 74 l Doleal Marek 52 let

  BednIvan 74 let Novkov Jana 29 let Novk Petr 65 let

  Dolealov Iva 49 let

  Foltov Helena 24 let

  BednIvan 11 let Doleal Jakub 10 let

  BednJan 47 let astn Lucie 7 let Novkov Jana 91 let

  Novkov Eva 5 let Dolealov Ema 17 Folta Jaroslav 27 let

  pln

  bezdtn

  rozen

  nepln

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  4/43

  Dum .2 Rodokmen

  VY_32_Inovace_02

  Rodokmen je zpisem po sob jdoucch generac.

  Rozrst se: do vky => pm linie rodokmenu (jeden z druhho)

  do ky => pobon linie rodokmenu (ostatn pbuzn)

  Vda o rodech se nazv genealogie. Historii svch rod peliv

  zaznamenvali ji sta man. Tyto zznamy vyuvali zejmna pi

  een ddickch a majetkovch spor.

  1.1.1.1.Prohldni si schma rodokmenu a sprvn spoj linie.Prohldni si schma rodokmenu a sprvn spoj linie.Prohldni si schma rodokmenu a sprvn spoj linie.Prohldni si schma rodokmenu a sprvn spoj linie.

  ervenervenervenerven pmou liniipmou liniipmou liniipmou linii modemodemodemode ---- pobonoupobonoupobonoupobonou

  Rod otce PedkovRod otce PedkovRod otce PedkovRod otce Pedkov Rod matky Rod matky Rod matky Rod matky

  PraPraPraPra----PraPraPraPra----RodieRodieRodieRodie

  Pra Pra Pra Pra----RodieRodieRodieRodie

  Rodie Rodie Rodie Rodie

  DtiDtiDtiDti

  pradd prabba pradd prabba pradd prabba pradd prabba

  dd bba dd bba

  matkaotec

  j sourozencisourozenci bratranecsestenice

  strc,tetastrc,teta

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  5/43

  2. Do schmatu zakresli svj rodokmen.2. Do schmatu zakresli svj rodokmen.2. Do schmatu zakresli svj rodokmen.2. Do schmatu zakresli svj rodokmen.

  3. Dopl pbuzens3. Dopl pbuzens3. Dopl pbuzens3. Dopl pbuzensk vztah.k vztah.k vztah.k vztah.

  Sestra m matky je moje

  Bratr m matky je mj

  Matka m matky je moje

  Dcera sestry m matky je moje

  Syn bratra m matky je mj

  Otec m matky je mj

  Manel m sestry bude mj

  Sestra mho otce je moje

  Manel sestry mho otce je mj

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  6/43

  Dum .3 Pbuzensk vztahy

  VY_32_Inovace_03

  Doke urit pbuzensk vztahy vDoke urit pbuzensk vztahy vDoke urit pbuzensk vztahy vDoke urit pbuzensk vztahy v tto krtktto krtktto krtktto krtk

  rodinn historce?rodinn historce?rodinn historce?rodinn historce?

  Martinv tchn ml syna Vojtcha a dv dcery, Marktu a Janu.

  vagrov Jana m ti syny, Petra, Pavla a Josefa. vagr Vojtch

  nem dti. Markta m jednu dceru rku. Matka Markty se

  jmenuje Polkov a je babikou. M tyi vnouata.

  Vnouata se jmenuj

  Martin je manelem

  Martin je otcem

  Martin je Janin

  Martin je Petra, Pavla a Josefa.

  Markta je Petra, Pavla a Josefa.

  rka je Martinova

  rka je Janina

  rka je pan Polkov.

  rka je pana Polka.

  Martin je pana a pan Polkovch.

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  7/43

  Dum .4 Rodokmen rodinnch profes

  VY_32_Inovace_04

  V minulosti se v mnoha rodinch ddilo emeslo z generace na generaci.

  Dnes je tomu asto jinak. Pesto existuj rodiny, kde se stejn prci

  vnuje dd, otec i syn. Jde o rodinnou tradici.

  1.1.1.1.Nejdve seNejdve seNejdve seNejdve se zamysli a pak napi, jak profesi ( prci ) byzamysli a pak napi, jak profesi ( prci ) byzamysli a pak napi, jak profesi ( prci ) byzamysli a pak napi, jak profesi ( prci ) by

  ses chtl/a vses chtl/a vses chtl/a vses chtl/a v dosplosti vnovat?dosplosti vnovat?dosplosti vnovat?dosplosti vnovat?

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  2.2.2.2.Doke vysvtlit co je to tradice?Doke vysvtlit co je to tradice?Doke vysvtlit co je to tradice?Doke vysvtlit co je to tradice?

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  3. Vytvo rodokmen profes tv rodiny.3. Vytvo rodokmen profes tv rodiny.3. Vytvo rodokmen profes tv rodiny.3. Vytvo rodokmen profes tv rodiny.

  Tvoje budoucpedstava

  _________________

  Profese matky_________________ Profese otce__________________

  Profese babiky_______________

  Profese ddy_______________

  Profese babiky_______________

  Profese ddy_______________

  Profeseprababiky

  _________ Profese

  praddy_________

  Profeseprababiky

  _________

  Profeseprababiky

  _________ Profese

  praddy_________

  Profesepraddy

  _________

  Profesepraddy

  _________

  Profeseprababiky

  _________

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  8/43

  4.Odpovz na otzky.4.Odpovz na otzky.4.Odpovz na otzky.4.Odpovz na otzky.

  Vykonv nkdo z dalch pbuznch stejn profese jako rodie, prarodie

  i praprarodie?

  teta______________________________ strc__________________________

  sestenice________________________ bratranec_____________________

  ________________________________________________________________

  Vyskytuj se v tv rodin nkter profese jako tradice?________________

  ________________________________________________________________

  Chce vykonvat stejn povoln jako nkdo z tvch pedk?

  ANO NEVysvtli pro?____________________________________________________

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

  Vyskytuje se v tv rodin povoln, kter by jsi nechtl/a vykonvat?

  ANO - NE

  Jestlie ano, kter a pro?________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

  Mysl si, e ti tv souasn studijn vsledky umon vystudovat obor,

  kter t piprav na budouc povoln, kter chce vykonvat?

  ANO NE

  Dalo by se v tv pprav nco zlepit ?_____________________________

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  9/43

  Dum .5 Druhy souit

  VY_32_Inovace_05

  Manelstv je v R uzaveno na zklad dobrovolnho rozhodnut mue a

  eny. V mnohch kulturch a zemch je tomu vak jinak. Dodnes

  v nkterch kulturch vybr pro sv potomky partnery rodina, berou se

  blzc pbuzn a dti. Mnoho kultur pipout vce spolench partner.

  1.1.1.1.Vyhledej ve Slovnku cizch slov tyto pojmy a napi co znamenaj.Vyhledej ve Slovnku cizch slov tyto pojmy a napi co znamenaj.Vyhledej ve Slovnku cizch slov tyto pojmy a napi co znamenaj.Vyhledej ve Slovnku cizch slov tyto pojmy a napi co znamenaj.

  Monogamie -

  Polygamie -

  Bigamie -

  2.2.2.2.Vyhledej na internetu alVyhledej na internetu alVyhledej na internetu alVyhledej na internetu alespo dv zem ve kterch je povolen/a:espo dv zem ve kterch je povolen/a:espo dv zem ve kterch je povolen/a:espo dv zem ve kterch je povolen/a:

  PolygamiePolygamiePolygamiePolygamie Satek od 20ti letSatek od 20ti letSatek od 20ti letSatek od 20ti let MonogamieMonogamieMonogamieMonogamie Satek od 12ti let Satek od 12ti let Satek od 12ti let Satek od 12ti let

  3.3.3.3.

  Doke sprvn spojit nsledujc pojmy?Doke sprvn spojit nsledujc pojmy?Doke sprvn spojit nsledujc pojmy?Doke sprvn spojit nsledujc pojmy?

  Homosexuln souit souit osob opanho pohlav

  Bisexuln souit souit s osobami obou pohlav

  Heterosexuln souit souit osob stejnho pohlav

  V mnoha zemch je ji povoleno vzjemn souit osob stejnho pohlav.

  Homosexuln orientovan lid mohou uzavrat tzv. registrovan partnerstv.registrovan partnerstv.registrovan partnerstv.registrovan partnerstv.

  4.4.4.4.Vyhledej, kter evropsk stt povolil jako prvn registrovanVyhledej, kter evropsk stt povolil jako prvn registrovanVyhledej, kter evropsk stt povolil jako prvn registrovanVyhledej, kter evropsk stt povolil jako prvn registrovan

  partnerstv.partnerstv.partnerstv.partnerstv.

  ....

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  10/43

  5.5.5.5. Zkon .Zkon .Zkon .Zkon .115/2006 Sb. povoluje v115/2006 Sb. povoluje v115/2006 Sb. povoluje v115/2006 Sb. povoluje v R uzaven registrovanhoR uzaven registrovanhoR uzaven registrovanhoR uzaven registrovanho

  partnerstv. Vypotej datum pijet tohoto zkona.partnerstv. Vypotej datum pijet tohoto zkona.partnerstv. Vypotej datum pijet tohoto zkona.partnerstv. Vypotej datum pijet tohoto zkona.

  Den . 390 : 26

  Msc . (200 : 5 + 10) 47

  Rok . (1000 x 2) + 6

  innosti tento zkon nabyl o 107 dn pozdji. Napi datum.innosti tento zkon nabyl o 107 dn pozdji. Napi datum.innosti tento zkon nabyl o 107 dn pozdji. Napi datum.innosti tento zkon nabyl o 107 dn pozdji. Napi datum.

  Registrovan partnerstv m rysy obdobn manelstv.

  Partnei maj identick prva jako manel.

  Vtina stt vak nepovoluje tmto prm adopciadopciadopciadopci.

  6.6.6.6.Doke vysvtliDoke vysvtliDoke vysvtliDoke vysvtli rozdl mezi adopc a pstounskou p?rozdl mezi adopc a pstounskou p?rozdl mezi adopc a pstounskou p?rozdl mezi adopc a pstounskou p?

  mal npovda

  trval pijet ??? omezen pijet

  7.7.7.7.Za pomoci internetu najdi alespo pt rozdl vZa pomoci internetu najdi alespo pt rozdl vZa pomoci internetu najdi alespo pt rozdl vZa pomoci internetu najdi alespo pt rozdl v tchto formchtchto formchtchto formchtchto formch

  nhradn rodinn pe.nhradn rodinn pe.nhradn rodinn pe.nhradn rodinn pe.

  ADOPCE ADOPCE ADOPCE ADOPCE PSTOUNSK PE PSTOUNSK PE PSTOUNSK PEPSTOUNSK PE

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  11/43

  Dum . 6 Manelstv

  VY_32_Inovace_06

  Mui a eny, jakmile doshnou plnoletosti,Mui a eny, jakmile doshnou plnoletosti,Mui a eny, jakmile doshnou plnoletosti,Mui a eny, jakmile doshnou plnoletosti,

  maj prvo uzavt satek a zaloit rodinu.maj prvo uzavt satek a zaloit rodinu.maj prvo uzavt satek a zaloit rodinu.maj prvo uzavt satek a zaloit rodinu.

  Veobecn deklarace lidskch prv l. 16Veobecn deklarace lidskch prv l. 16Veobecn deklarace lidskch prv l. 16Veobecn deklarace lidskch prv l. 16

  Manelstv je jednou z nejastjch forem souit a rodiny. Je teba

  k nmu pistupovat zodpovdn a ped jeho uzavenm promyslet mnoho

  vc, kter jsou pro ivot ve dvou nezbytn.

  1.1.1.1.Odpovz na otzky.Odpovz na otzky.Odpovz na otzky.Odpovz na otzky.

  Jak/ by ml/a bt mu/ena se kterou bys chtl/a jednou t?Jak/ by ml/a bt mu/ena se kterou bys chtl/a jednou t?Jak/ by ml/a bt mu/ena se kterou bys chtl/a jednou t?Jak/ by ml/a bt mu/ena se kterou bys chtl/a jednou t?

  Kter vlastnosti povauje za nejdleitj?Kter vlastnosti povauje za nejdleitj?Kter vlastnosti povauje za nejdleitj?Kter vlastnosti povauje za nejdleitj?

  Jak vk je nejvhodnj kJak vk je nejvhodnj kJak vk je nejvhodnj kJak vk je nejvhodnj k uzaven manelstv?uzaven manelstv?uzaven manelstv?uzaven manelstv?

  ....Pro se lid en a vdvaj (dvody)?Pro se lid en a vdvaj (dvody)?Pro se lid en a vdvaj (dvody)?Pro se lid en a vdvaj (dvody)?

  Kter zleitosti by mli snoubenci promyslet ped uzavenm manelstv?Kter zleitosti by mli snoubenci promyslet ped uzavenm manelstv?Kter zleitosti by mli snoubenci promyslet ped uzavenm manelstv?Kter zleitosti by mli snoubenci promyslet ped uzavenm manelstv?

  OznaOznaOznaOznazzzz nabdky.nabdky.nabdky.nabdky.

  bydlen

  volnas

  schopnosttolerance

  zjmyvzhleddti

  domcnost

  prce

  nemoci

  finance

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  12/43

  2. V, kter zkon stanovuje podmnky uzaven satku v2. V, kter zkon stanovuje podmnky uzaven satku v2. V, kter zkon stanovuje podmnky uzaven satku v2. V, kter zkon stanovuje podmnky uzaven satku v R?R?R?R?

  Npovdu nalezne v tajenceNpovdu nalezne v tajenceNpovdu nalezne v tajenceNpovdu nalezne v tajence....

  pokolenpokolenpokolenpokolen

  365 dn365 dn365 dn365 dn

  prprprpr

  otec a matka otec a matka otec a matka otec a matka

  mu ped svatbou mu ped svatbou mu ped svatbou mu ped svatbou

  pedmanelsk obad pedmanelsk obad pedmanelsk obad pedmanelsk obad

  Dopl:Dopl:Dopl:Dopl: Zkon o ..

  3. Manelstv v3. Manelstv v3. Manelstv v3. Manelstv v R lze uzavt pouze dle zkonemR lze uzavt pouze dle zkonemR lze uzavt pouze dle zkonemR lze uzavt pouze dle zkonem

  stanovench podmnek. V, kter to jsou? Pstanovench podmnek. V, kter to jsou? Pstanovench podmnek. V, kter to jsou? Pstanovench podmnek. V, kter to jsou? Podtrhni.odtrhni.odtrhni.odtrhni.

  ? plnoletost? ? stejn pohlav ?

  ? duevn zdrav ? ? opan pohlav ?

  ? svatebn obad ? ? ptomnost rodi ?? dobrovoln souhlas ? ? tlesn zdrav ?

  ? ptomnost dvou svdk ? ? blzk pbuznost ?

  4.4.4.4.Doke na zklad pedchzejcho kolu vybrat osoby,Doke na zklad pedchzejcho kolu vybrat osoby,Doke na zklad pedchzejcho kolu vybrat osoby,Doke na zklad pedchzejcho kolu vybrat osoby,

  kterm n prvn d uzavt satek neumouje? Ozna je.kterm n prvn d uzavt satek neumouje? Ozna je.kterm n prvn d uzavt satek neumouje? Ozna je.kterm n prvn d uzavt satek neumouje? Ozna je.

  blzc pbuzn plnolet

  enat mui duevn nemocn

  tlesn postien mu + mu

  svobodn mu a ena vdan ena

  rozveden mu dti

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  13/43

  Dum .7 Svatebn zvyky a vro svatby

  VY_32_Inovace_07

  Vstup do manelstv bv jednm z nejdleitjch a nejastnjch

  moment v ivot lovka. K svatb se ve ada povr a zvyk.

  Zn nkter a v co symbolizuj?

  1.1.1.1.Doke vysvtlit vznam nkterch svatebnch zvyk?Doke vysvtlit vznam nkterch svatebnch zvyk?Doke vysvtlit vznam nkterch svatebnch zvyk?Doke vysvtlit vznam nkterch svatebnch zvyk?

  Jestlie si nev rady, pouij npovdy.

  Penen novomanelky pes prh.

  ??Rozbjen tal.

  ??

  Hzen re, obil i kvt na novomanele.

  ??

  Nasazovn chomoutu enichovi.

  ??

  nos nevsty.

  ??

  Npovda:Npovda:Npovda:Npovda: odlouen od rodi a pechod k novmu ivotu spolen pekonvn

  pekek plodn manelstv konec svobody vyhnn zlch duch

  2.2.2.2.Vzpomene si alespo na dva dal svatebn zvyky?Vzpomene si alespo na dva dal svatebn zvyky?Vzpomene si alespo na dva dal svatebn zvyky?Vzpomene si alespo na dva dal svatebn zvyky?

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  14/43

  3.3.3.3. Zjisti u svch rodi datum jejich svatby a kter svaZjisti u svch rodi datum jejich svatby a kter svaZjisti u svch rodi datum jejich svatby a kter svaZjisti u svch rodi datum jejich svatby a kter svatebntebntebntebn

  zvyky dodrovali.zvyky dodrovali.zvyky dodrovali.zvyky dodrovali.

  ... ... ... ...

  Pro vstup do manelstv je tak dleit zvolit to sprvn datum.

  Dodnes vak bv v jednom msci svateb mn.

  Odmtn svateb v tomto msci mlo v minulosti sv opodstatnn.

  Dti zplozen v tomto obdob se rodily v zimnch mscch, co asto

  bvalo pinou jejich mrt.

  4.4.4.4.

  V, ve kter msci vV, ve kter msci vV, ve kter msci vV, ve kter msci v roce je svateb mn?roce je svateb mn?roce je svateb mn?roce je svateb mn?npovda

  lidov pranostika

  Svat ofie polka asto zalije.Svat ofie polka asto zalije.Svat ofie polka asto zalije.Svat ofie polka asto zalije.

  Je to msc .

  Svatba vak bv pouze zatkem skutenho spolenho souit.

  Velk vznam maj pro vzjemn vztah bn dny, kter nsleduj.K dleitm zvykm pat i oslavy vro svatby.

  5.5.5.5.Pojmenuj nsledujc svatebn vro.Pojmenuj nsledujc svatebn vro.Pojmenuj nsledujc svatebn vro.Pojmenuj nsledujc svatebn vro.

  ? V , kter vro budou slavit tv rodie?

  Obdob Obdob Obdob Obdob Nzev vro Nzev vro Nzev vro Nzev vro NpovdaNpovdaNpovdaNpovda

  5 let kc se v lese

  KIO 5 x25 let S svatba ulechtil bl kov

  ? let Z svatba historick platidlo

  60 let nejtvrd nerost

  70 let P svatba bl zlato

  D

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  15/43

  Dum .8 Rodinn dotaznk

  VY_32_Inovace_08

  V ivot asto potebuje znt daje o sv rodin.

  Zn je?

  Vypl rodinnVypl rodinnVypl rodinnVypl rodinn dotaznk.dotaznk.dotaznk.dotaznk.

  daje kter nezn. dopln doma s rodii.

  Jmno:______________________ Pjmen:___________________________

  Datum narozen:_________________ Msto narozen:__________________

  Bydlit:_________________________________________________________

  Vk:__________

  MATKAMATKAMATKAMATKA

  Jmno:______________________ Pjmen:___________________________

  Pjmen za svobodna:____________________________________________

  Datum narozen:________________ Msto narozen:___________________

  Vk:__________

  OTECOTECOTECOTEC

  Jmno:______________________ Pjmen:__________________________

  Datum narozen:________________ Msto narozen:___________________

  Vk:__________

  JEJICH MANELSTVJEJICH MANELSTVJEJICH MANELSTVJEJICH MANELSTV

  Datum svatby:______________________________

  Msto svatby:_______________________________

  Vro svatby:______________________________

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  16/43

  Babika ( ze strany matky )Babika ( ze strany matky )Babika ( ze strany matky )Babika ( ze strany matky )

  Jmno:______________________ Pjmen:___________________________

  Pjmen za svobodna:____________________________________________

  Datum narozen:________________ Msto narozen:___________________

  Dd ( ze strany matky )Dd ( ze strany matky )Dd ( ze strany matky )Dd ( ze strany matky )

  Jmno:______________________ Pjmen:___________________________

  Datum narozen:________________ Msto narozen:___________________

  JEJICH MANELSTVJEJICH MANELSTVJEJICH MANELSTVJEJICH MANELSTV

  Datum svatby:______________________________

  Msto svatby:_______________________________Vro svatby:______________________________

  Babika ( ze strany otce )Babika ( ze strany otce )Babika ( ze strany otce )Babika ( ze strany otce )

  Jmno:______________________ Pjmen:___________________________

  Pjmen za svobodna:____________________________________________

  Datum narozen:________________ Msto narozen:___________________

  Dd ( ze strany otce )Dd ( ze strany otce )Dd ( ze strany otce )Dd ( ze strany otce )

  Jmno:______________________ Pjmen:___________________________

  Datum narozen:________________ Msto narozen:___________________

  JEJICH MANELSTVJEJICH MANELSTVJEJICH MANELSTVJEJICH MANELSTVDatum svatby:______________________________

  Msto svatby:_______________________________

  Vro svatby:______________________________

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  17/43

  Doke odpovdt i na dal otzky?Doke odpovdt i na dal otzky?Doke odpovdt i na dal otzky?Doke odpovdt i na dal otzky?

  Ve kterm roce doshne plnoletosti?_______________________________

  Ve kterm roce doshla plnoletosti tv matka?_______________________

  Ve kterm roce doshl plnoletosti tvj otec?__________________________Kdy a kde se rodie seznmili?_____________________________________

  ________________________________________________________________

  Ve kterm roce budou rodie slavit zlatou svatbu?____________________

  Kde studoval ( uil se ) tvj otec?___________________________________

  Kde studovala ( uila se ) tv matka?_______________________________

  Kam se rodie sthovali?__________________________________________________________________________________________________________

  Kdy stavli dm nebo si poizovali byt?______________________________

  Kdy a kde se seznmili prarodie?__________________________________

  ________________________________________________________________

  Kde prarodie studovali (uili se )?

  babika_________________________________________________________dd_____________________________________________________________

  Kdy a kde se seznmili prarodie?__________________________________

  ________________________________________________________________

  Kde prarodie studovali (uili se )?

  babika_________________________________________________________

  dd_____________________________________________________________

  Znal jsi vechny odpovdi?Znal jsi vechny odpovdi?Znal jsi vechny odpovdi?Znal jsi vechny odpovdi?

  Jestlie ano, zn o sv rodin opravdu mnoho.

  Jestlie ne, zeptej se a daje dopl.

  Zajmalo by t nco dalho? Rodie ti urit rdi odpov.

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  18/43

  Dum .9 Doplovaka

  VY_32_Inovace_09

  Dopl vty tak, aby text dvat smysl.Dopl vty tak, aby text dvat smysl.Dopl vty tak, aby text dvat smysl.Dopl vty tak, aby text dvat smysl.

  Zkon, kter uruje podmnky uzaven manelstv se nazv Zkon o _________________ .

  Satek v R mohou uzavt lid star _____________ let.

  Soud vjimen povoluje satek v __________ letech.

  Manelstv uzavran ped orgnem sttu oznaujeme jako satek ____________________ .

  Crkevn satek uzavraj lid ped orgnem ________________________________________ .

  Manelstv je dobrovoln svazek, kter snoubenci potvrzuj vyslovenm ________________ .

  Satek potvrzuj svm podpisem novomanel, ale tak dva _______________________.

  Satek nemohou uzavt ji ___________________ eny nebo ____________________ mui,

  osoby ________________________ nemocn, blzc __________________________________

  nebo osoby ____________________________ pohlav.

  Pi podn dosti o manelstv snoubenci potebuj nkter doklady. Jsou to ____________

  listy enicha a _______________________ , osvden o ______________________ obanstv

  a ____________________________ prkazy. V ppad pedchozho manelstv doklad o

  jeho __________________________ . U crkevn svatby je to navc ___________________ list.

  Pi obadu snoubenci prohlauj, e vstupuj dobrovoln do manelstv, e znaj svj

  zdravotn ______________ a e neznaj __________okolnosti, kter by jim brnily uzavt

  platn manelstv. Uvdj jak bude jejich __________________________________ pjmen.

  Pokud si ponechaj kad sv, mus oznmit, kter _________________ ponesou jejich dti.

  V R je povolen pouze monogamn druh souit, co znamen spolen souit ________

  osob. V jinch zemch svta je vak mon ___________________________________ druh

  souit, ve kterm spolen ije __________ a vce osob.

  Homosexuln orientovan lid mohou v R od roku _________________ uzavrat

  _____________________ partnerstv.

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  19/43

  Dum .10 Plnovan rodiovstv

  VY_32_Inovace_10

  Ve svch dtech ijeme dl

  EuripidesEuripidesEuripidesEuripides

  Hlavnm elem manelstv je dle zkona zaloen rodiny a vchova dt.

  Rodiovstv pedstavuje lohy a proces vchovy dtte, kter vede k

  vytvoen vyspl a nezvisl osobnosti. Je velmi dleit, aby se dti

  rodily do vhodnho a zabezpeenho prosted.

  1.1.1.1.

  Napi kter zleitosti by mli dospl ped zplozenmNapi kter zleitosti by mli dospl ped zplozenmNapi kter zleitosti by mli dospl ped zplozenmNapi kter zleitosti by mli dospl ped zplozenmsvho potomka promyslet.svho potomka promyslet.svho potomka promyslet.svho potomka promyslet.

  2.2.2.2.Jak a kdy ti rodie vysvtli, jak pichzej dJak a kdy ti rodie vysvtli, jak pichzej dJak a kdy ti rodie vysvtli, jak pichzej dJak a kdy ti rodie vysvtli, jak pichzej dti na svt?ti na svt?ti na svt?ti na svt?

  ... ... ... ...

  ... ... ... ...

  3. Hovo s3. Hovo s3. Hovo s3. Hovo s tebou rodie oteven o dospvn a otzkchtebou rodie oteven o dospvn a otzkchtebou rodie oteven o dospvn a otzkchtebou rodie oteven o dospvn a otzkch

  sexulnho ivota?sexulnho ivota?sexulnho ivota?sexulnho ivota? ANOANOANOANO NENENENE

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  20/43

  Plnovanmu rodiovstv dnes bn napomhaj prostedky,kter

  zabrauj othotnn eny a souasn chrn ped pohlavnmi chorobami.

  3.V, jak se tyto prostedky nazvaj? Odpov najde v3.V, jak se tyto prostedky nazvaj? Odpov najde v3.V, jak se tyto prostedky nazvaj? Odpov najde v3.V, jak se tyto prostedky nazvaj? Odpov najde v kovce.kovce.kovce.kovce.

  1. dopravn prostedek 2. hudebn znaka 3. otec 5. domc zve

  6. zelen msto v pouti 7. mal knedlky 8. konce zvod 9. eck

  bajka 10. ltavec 11. roztrhan kusy ltek 12. musk jmno

  Tajenka: Tajenka: Tajenka: Tajenka:

  Nejastji pouvan musk a. prostedek je

  eny nejbnji uvaj tablety.

  4.4.4.4.Zn njak dal prostedky zabraujc othotnn? Jak?Zn njak dal prostedky zabraujc othotnn? Jak?Zn njak dal prostedky zabraujc othotnn? Jak?Zn njak dal prostedky zabraujc othotnn? Jak?

  ...

  5. Co je dleit promyslet, ped5. Co je dleit promyslet, ped5. Co je dleit promyslet, ped5. Co je dleit promyslet, ped prvnm sexulnm stykemprvnm sexulnm stykemprvnm sexulnm stykemprvnm sexulnm stykemssss partnerem i partnerkou?partnerem i partnerkou?partnerem i partnerkou?partnerem i partnerkou?

  1.1.1.1. 2.2.2.2. 3.3.3.3. 4.4.4.4. 5.5.5.5. 6.6.6.6. 7.7.7.7. 8.8.8.8. 9.9.9.9. 10.10.10.10. 11.11.11.11. 12.12.12.12.I I I I NNNN

  OOOO MMMM

  TTTT ZZZZ

  PPPP

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  21/43

  Dum .11 Vvojov obdob lovka

  VY_32_Inovace_11

  I ty jsi byl/a jet nedvno malm dttem, zanedlouho bude dospl/

  a bhem asu zestrne a zeme. Kad lovk bhem svho ivota

  prochz jednotlivmi vvojovmi etapami, kter nelze peskoit.

  1.1.1.1.V, vV, vV, vV, v jakm vvojovm obdob se nachz ty?jakm vvojovm obdob se nachz ty?jakm vvojovm obdob se nachz ty?jakm vvojovm obdob se nachz ty?

  Od poet dtte k jeho narozen vede dlouh cesta. Toto vvojov

  obdob v tle matky trv piblin 38 tdn a je rozdleno do t

  tmsnch obdob (trimestr).

  2.2.2.2.Najdi v jednodueNajdi v jednodueNajdi v jednodueNajdi v jednodue zaifrovanm textu nzev tohoto obdob.zaifrovanm textu nzev tohoto obdob.zaifrovanm textu nzev tohoto obdob.zaifrovanm textu nzev tohoto obdob.

  npovda ABECEDA

  PARBECNDAETFGLHNCH OABBDCODBE

  Povedlo se? Jestlie ano napi odpov.odpov.odpov.odpov.

  3.3.3.3.Dopl nzvy dalch vvojovcDopl nzvy dalch vvojovcDopl nzvy dalch vvojovcDopl nzvy dalch vvojovch obdob lovka.h obdob lovka.h obdob lovka.h obdob lovka.

  K__ J__N__C P__D__KO__N V_K

  D__SP__OS__ ST__ B__T__LE

  AD__LE__CEN__E(dospvn) NO__OR__ZE__EC

  ML__D K__L__ V__K P__BE__TA

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  22/43

  4.4.4.4.Doke jednotliv vvojov etapy ivota sprvn seadit?Doke jednotliv vvojov etapy ivota sprvn seadit?Doke jednotliv vvojov etapy ivota sprvn seadit?Doke jednotliv vvojov etapy ivota sprvn seadit?

  Vepi nzvy z pedchzejcch kol.

  1.

  2.

  3.4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.10.

  5. Pouij npovdy a pia ke kad ivotn eta5. Pouij npovdy a pia ke kad ivotn eta5. Pouij npovdy a pia ke kad ivotn eta5. Pouij npovdy a pia ke kad ivotn etap as jejho trvn.p as jejho trvn.p as jejho trvn.p as jejho trvn.

  prvn msc po narozen 4. a 5. rok 9 msc ped narozenm 2. a 12. msc po narozen

  6. a 11. rok 60 let a smrt 12. a 15. rok 2. a 3. rok 16. a 19. rok 20. a 60. rok

  5.5.5.5.Dopl vvojov obdob.Dopl vvojov obdob.Dopl vvojov obdob.Dopl vvojov obdob.

  Dt nastupuje do Z . . . . .Dt leze po tyech. . . . .

  Dt pohlavn dozrv. . . . .

  Dt si hraje s vrstevnky. . . . .

  Dt vyslov prvn slabiky. . . . .

  Dt je zcela zvisl na matce. . . . .

  1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 9. 10.10.10.10.

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  23/43

  Dum .12 Dotaznk Vvojov obdob

  VY_32_Inovace_12

  Napi vvojov obdob ve kterm se nachz jNapi vvojov obdob ve kterm se nachz jNapi vvojov obdob ve kterm se nachz jNapi vvojov obdob ve kterm se nachz jednotliv pbuznednotliv pbuznednotliv pbuznednotliv pbuzn

  tv rodiny.tv rodiny.tv rodiny.tv rodiny.

  Do przdnch polek napi dal pbuzn.

  Rodinn vztahRodinn vztahRodinn vztahRodinn vztah Vvojov obdob

  otec

  mlad bratr

  star sestra

  matka

  babika

  strc

  sestenice

  star bratr

  tetabratranec

  mlad sestra

  dda

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  24/43

  Dum . 13 Puberta

  VY_32_Inovace_13

  Puberta je jednm z obdob nejboulivjch zmn v ivot lovka.

  Zanaj se vrazn projevovat nejen fyzick rozdly mezi muem a

  enou, ale tak zmny v provn a vztazch k ostatnm lidem.

  1. Ve kterm1. Ve kterm1. Ve kterm1. Ve kterm vkovm obdob lovk prochz pubertou?vkovm obdob lovk prochz pubertou?vkovm obdob lovk prochz pubertou?vkovm obdob lovk prochz pubertou?

  2. Spoj sprvn pojmy.2. Spoj sprvn pojmy.2. Spoj sprvn pojmy.2. Spoj sprvn pojmy.

  Fyzick zmnyFyzick zmnyFyzick zmnyFyzick zmny tkaj se lidskho vdom, ctn, vle, provnSociln zmnySociln zmnySociln zmnySociln zmny tkaj se vztahu k ostatnmlidem a spolenosti

  Psychick zmnyPsychick zmnyPsychick zmnyPsychick zmny tkaj se tlesnch zmn lidskho organismu

  3. Ty sm/sama prv stoj na prahu puberty. Napi jak3. Ty sm/sama prv stoj na prahu puberty. Napi jak3. Ty sm/sama prv stoj na prahu puberty. Napi jak3. Ty sm/sama prv stoj na prahu puberty. Napi jak

  zmny na sob pozoruje.zmny na sob pozoruje.zmny na sob pozoruje.zmny na sob pozoruje.

  . .. .. .. .. ... ... ... ..

  . ... ... ... ..

  . .. . .. . .. . ..

  4. Doke rozhodnout, kter pohlav dospv pozdji?4. Doke rozhodnout, kter pohlav dospv pozdji?4. Doke rozhodnout, kter pohlav dospv pozdji?4. Doke rozhodnout, kter pohlav dospv pozdji?

  Sprvnou odpov zakroukuj.

  CHLAPCI x DVKY

  5. Zamysli se nad tm, pro tomu tak je a uve alespo dva5. Zamysli se nad tm, pro tomu tak je a uve alespo dva5. Zamysli se nad tm, pro tomu tak je a uve alespo dva5. Zamysli se nad tm, pro tomu tak je a uve alespo dva

  dvody.dvody.dvody.dvody.

  ........

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  25/43

  3. Rozli a napi, kter tlesn zmny se v3. Rozli a napi, kter tlesn zmny se v3. Rozli a napi, kter tlesn zmny se v3. Rozli a napi, kter tlesn zmny se v obdob pubertyobdob pubertyobdob pubertyobdob puberty

  tkaj chlapc, kter dvek.tkaj chlapc, kter dvek.tkaj chlapc, kter dvek.tkaj chlapc, kter dvek.

  Spolen zmny ozna mode.Spolen zmny ozna mode.Spolen zmny ozna mode.Spolen zmny ozna mode.

  ochlupen v podbiku mastnj ple akn mutace celkov rst rst vous

  rst bok zvten pohlavnch orgn poluce rst ramen menstruace rst

  ader ochlupen v podpa

  CHLAPCI DVKYCHLAPCI DVKYCHLAPCI DVKYCHLAPCI DVKY

  .. .. .. .. .. .. .. ..

  .. .. .. .. .. .. .. ..

  .. .. .. .. .. .. .. ..

  .. .. .. .. .. .. .. ..

  ........ .. .. .. ..

  .. .. .. .. .. .. .. ..

  .. .. .. .. .. .. .. ..

  .. .. .. .. .. .. .. ..

  .. .... .... .... ..

  .. .. .. .. .. .. .. ..

  Vysvtli co je poluce?

  .. .. .. ..

  Spouti zmn v pubert jsou pohlavn hormony, kter tlo

  v tomto obdob zan produkovat.

  4. Rozifruj nzvy tchto hormon.4. Rozifruj nzvy tchto hormon.4. Rozifruj nzvy tchto hormon.4. Rozifruj nzvy tchto hormon.

  TUEFSTTUOPSTTUEFRSOPNOTUEFSTTUOPSTTUEFRSOPNOTUEFSTTUOPSTTUEFRSOPNOTUEFSTTUOPSTTUEFRSOPNO

  EFSTTURSOPGHEFNOEFSTTURSOPGHEFNOEFSTTURSOPGHEFNOEFSTTURSOPGHEFNO

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  26/43

  Vechny zmny v obdob puberty jsou velmi individuln.

  Vedle tlesnch zmn dochz k psychickm a socilnm zmnm.

  5. Napi nkolik pklad tchto zmn.5. Napi nkolik pklad tchto zmn.5. Napi nkolik pklad tchto zmn.5. Napi nkolik pklad tchto zmn.

  Vvoj lovka probhal cel tiscilet, ne zskal dnen podobu.

  Zopakuj sv znalosti z djepisu.

  6. Dopl nzvy a uri slic sprvn poad.6. Dopl nzvy a uri slic sprvn poad.6. Dopl nzvy a uri slic sprvn poad.6. Dopl nzvy a uri slic sprvn poad.

  SOCILN

  P

  SY

  CHICK

  HOMO HABILIS

  lovk ..

  HOMO ERECTUSlovk ..

  HOMO SAPIENS

  lovk ..

  HOMO SAPIENS SAPIENS

  lovk ..

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  27/43

  Dum . 14 Poteby lovka

  VY_32_Inovace_14

  Dti maj prvo na sociln pi a odpovdajc ivotn rove

  Veobecn deklarace prv dt l. 26

  Kad lovk potebuje ke svmu ivotu uspokojit adu poteb.

  1.1.1.1.Napi, co by jsi chtl/a?Napi, co by jsi chtl/a?Napi, co by jsi chtl/a?Napi, co by jsi chtl/a?

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  2.2.2.2.

  Napi, co skuten potebuje?Napi, co skuten potebuje?Napi, co skuten potebuje?Napi, co skuten potebuje?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  3.3.3.3.Vypi zVypi zVypi zVypi z pedchzejcho kolu to, co zabezpeuje tv peit.pedchzejcho kolu to, co zabezpeuje tv peit.pedchzejcho kolu to, co zabezpeuje tv peit.pedchzejcho kolu to, co zabezpeuje tv peit.

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  4.4.4.4.Rozhodni, kter tvrzen je sprvn. Vybarvi stejnou barvou.Rozhodni, kter tvrzen je sprvn. Vybarvi stejnou barvou.Rozhodni, kter tvrzen je sprvn. Vybarvi stejnou barvou.Rozhodni, kter tvrzen je sprvn. Vybarvi stejnou barvou.

  5. Dopl vtu za pomoci nabdky slov.5. Dopl vtu za pomoci nabdky slov.5. Dopl vtu za pomoci nabdky slov.5. Dopl vtu za pomoci nabdky slov.

  nutn ivota poteby

  Zkladn _______________ jsou ___________k zachovn

  ____________________________________________________________________________ lovka.

  Zkladn poteba je

  stav nedostatku, kter musme

  uspokojit.

  stav nedostatku, kter chceme

  uspokojit.

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  28/43

  6.6.6.6.ZZZZ nabdky vyber a podtrhni zkladn poteby lovka.nabdky vyber a podtrhni zkladn poteby lovka.nabdky vyber a podtrhni zkladn poteby lovka.nabdky vyber a podtrhni zkladn poteby lovka.

  potrava provn dchn spolenost sex lska spnek

  poznn vyluovn - majetek vdn spch ptelstv zdrav

  prce zbava uznn vzdln sebeuplatnn cit obdiv - bezpe

  lovk ke svmu plnohodnotnmu ivotu potebuje mnohem vce, ne

  pouze zajistit sv peit.

  7.7.7.7.Doke rozliit a napsat, kter ze zbylchDoke rozliit a napsat, kter ze zbylchDoke rozliit a napsat, kter ze zbylchDoke rozliit a napsat, kter ze zbylch potebpotebpotebpoteb

  zzzz pedchzejcho kolu, pat mezi poteby psychick nebopedchzejcho kolu, pat mezi poteby psychick nebopedchzejcho kolu, pat mezi poteby psychick nebopedchzejcho kolu, pat mezi poteby psychick nebo

  sociln?sociln?sociln?sociln?

  8.8.8.8.Jak rozum slov SJak rozum slov SJak rozum slov SJak rozum slov S jdlem roste chujdlem roste chujdlem roste chujdlem roste chu ? ? ? ?

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  9.9.9.9.

  Zn jin podobn slov?Zn jin podobn slov?Zn jin podobn slov?Zn jin podobn slov?

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Psychick potebyPsychick potebyPsychick potebyPsychick poteby Sociln potebySociln potebySociln potebySociln poteby

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  29/43

  Dum . 15 Hierarchie hodnot

  VY_32_Inovace_15

  Hodnota je nco pro lovka dleitho a nutnho.

  Kad lovk vak povauje za dleit nco jinho.

  1. Sestav svj ebek ivotnch hodnot o1. Sestav svj ebek ivotnch hodnot o1. Sestav svj ebek ivotnch hodnot o1. Sestav svj ebek ivotnch hodnot od nejdleitjch pod nejdleitjch pod nejdleitjch pod nejdleitjch po

  nejmn dleit.nejmn dleit.nejmn dleit.nejmn dleit.

  Pouij nabdku hodnot.

  zdrav spch slva moc lska bohatstv

  ptelstv dvra vzdln bezpe

  poadpoadpoadpoad hodnotahodnotahodnotahodnota

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  2. Porovnej odpovdi se sv2. Porovnej odpovdi se sv2. Porovnej odpovdi se sv2. Porovnej odpovdi se svm spolukem/akou.m spolukem/akou.m spolukem/akou.m spolukem/akou.

  3. Co ovlivovalo tv rozhodnut? Diskutujte spolu.3. Co ovlivovalo tv rozhodnut? Diskutujte spolu.3. Co ovlivovalo tv rozhodnut? Diskutujte spolu.3. Co ovlivovalo tv rozhodnut? Diskutujte spolu.

  4. Dokete sestavit alespo podobn ebek hodnot?4. Dokete sestavit alespo podobn ebek hodnot?4. Dokete sestavit alespo podobn ebek hodnot?4. Dokete sestavit alespo podobn ebek hodnot?

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  30/43

  Dum . 16 Majetek vlastnictv

  VY_32_Inovace_16

  Pro uspokojovn materilnch poteb len rodiny slou pedevm

  penze a majetek. Majetek je to, co lovk, firma nebo instituce vlastn.

  Vlastnictv umouje majiteli s vlastnictvm voln nakldat, souasn

  vak tak zavazuje. Pi uvn i nakldn se svm majetkem nesmme

  omezovat prva druhch.

  1.1.1.1. Spoj sprvn pojmy.Spoj sprvn pojmy.Spoj sprvn pojmy.Spoj sprvn pojmy.

  HMOTN MAJETEK duevn povahyHMOTN MAJETEK duevn povahyHMOTN MAJETEK duevn povahyHMOTN MAJETEK duevn povahy ( nelze na nj shnout )FINANN MAJETEK fyzick povahyFINANN MAJETEK fyzick povahyFINANN MAJETEK fyzick povahyFINANN MAJETEK fyzick povahy ( lze na nj shnout )

  NEHMOTN MAJETEK penze NEHMOTN MAJETEK penze NEHMOTN MAJETEK penze NEHMOTN MAJETEK penze

  2.2.2.2.Rozli druhy majetku podle povahy a vybarvi:Rozli druhy majetku podle povahy a vybarvi:Rozli druhy majetku podle povahy a vybarvi:Rozli druhy majetku podle povahy a vybarvi:

  hmotn majetekzelennehmotn majetek lutfinann - erven

  HMOTNMAJETEK

  NEHMOTN

  MAJETEK

  FINANN

  MAJETEK

  AUTOAUTOAUTOAUTO

  RECEPTRECEPTRECEPTRECEPT

  PSEPSEPSEPSE BYTBYTBYTBYT

  MMMM

  OCHRANN ZNMKAOCHRANN ZNMKAOCHRANN ZNMKAOCHRANN ZNMKA

  HUDBAHUDBAHUDBAHUDBA PENZEPENZEPENZEPENZE

  KNIHAKNIHAKNIHAKNIHA

  MOBILMOBILMOBILMOBIL

  MYLENKAMYLENKAMYLENKAMYLENKA

  POZEMEKPOZEMEKPOZEMEKPOZEMEK

  OBRAZOBRAZOBRAZOBRAZ

  FILMFILMFILMFILM CENNCENNCENNCENN PAPRYPAPRYPAPRYPAPRY

  POSTELPOSTELPOSTELPOSTEL

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  31/43

  3.Vysvtli rozdl mezi pojmy.3.Vysvtli rozdl mezi pojmy.3.Vysvtli rozdl mezi pojmy.3.Vysvtli rozdl mezi pojmy.

  legln zskan majetek = ______________________________________

  nelegln zskan majetek = ______________________________________

  3.3.3.3.

  Napi pklady legln a nelegln zskanho majetku.Napi pklady legln a nelegln zskanho majetku.Napi pklady legln a nelegln zskanho majetku.Napi pklady legln a nelegln zskanho majetku.

  legln zpsoblegln zpsoblegln zpsoblegln zpsob nelegln zpsobnelegln zpsobnelegln zpsobnelegln zpsob

  Penze jsou zvltnm druhem majetku, umoujc pedevm nkup

  a prodej zbo nebo slueb tzv. smnu.

  4.4.4.4.V, m se platilo dve, ped zavedeV, m se platilo dve, ped zavedeV, m se platilo dve, ped zavedeV, m se platilo dve, ped zavedenm penz?nm penz?nm penz?nm penz?

  ______________________________________________________

  5.5.5.5.Co za penze koupil nelze?Co za penze koupil nelze?Co za penze koupil nelze?Co za penze koupil nelze?

  ______________________________________________________

  6.6.6.6.Lze udlat jinm lidem radost i bez penz? Jak?Lze udlat jinm lidem radost i bez penz? Jak?Lze udlat jinm lidem radost i bez penz? Jak?Lze udlat jinm lidem radost i bez penz? Jak?

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  32/43

  Dum .17 Rodinn rozpoet

  VY_32_Inovace_17

  Rozpoet je finann pln na urit obdob. Rodinn rozpoet se tk

  finannho plnovn rodiny zpravidla na jeden msc.

  1.1.1.1.

  Napi co ve je nutn podit a zaplatit zNapi co ve je nutn podit a zaplatit zNapi co ve je nutn podit a zaplatit zNapi co ve je nutn podit a zaplatit z rodinnch penz?rodinnch penz?rodinnch penz?rodinnch penz?

  2.2.2.2.Kad rozpoet se skld ze dvou zkladnch poloek.Kad rozpoet se skld ze dvou zkladnch poloek.Kad rozpoet se skld ze dvou zkladnch poloek.Kad rozpoet se skld ze dvou zkladnch poloek.

  V kterch?V kterch?V kterch?V kterch?

  Npovda v tajence kovky.

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

  YYYY **** ****

  1. Ptel lovka 2. Hlasit kik 3. Honza 4. Sportovn poteba 5. Spojka

  6. Non ptk 7. Spodek ndoby 8. Souhlas 9. Had produkt 10. Emlie

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  33/43

  3.3.3.3.Dopl vty.Dopl vty.Dopl vty.Dopl vty.

  Penze, kter zskme jsou _______________ rodinnho rozpotu.

  Penze, kter utratme jsou _______________ rodinnho rozpotu.

  4.4.4.4.

  Rozli jednotliv poloky rodinnho rozpotu.Rozli jednotliv poloky rodinnho rozpotu.Rozli jednotliv poloky rodinnho rozpotu.Rozli jednotliv poloky rodinnho rozpotu.Plat vhra njem zisk z podnikn strava kultura penn dar

  spoen hygienick poteby podpora v nezamstnanosti odvy - pdavky

  na dti inkaso ( platba za spotebovan energie ) kapesn nkup drku

  Rodinn rozpoetRodinn rozpoetRodinn rozpoetRodinn rozpoet

  Pjmy Pjmy Pjmy Pjmy VdajeVdajeVdajeVdaje

  5.5.5.5.

  VVVV eeeem se mohou vdaje jednotlivch rodin liit?m se mohou vdaje jednotlivch rodin liit?m se mohou vdaje jednotlivch rodin liit?m se mohou vdaje jednotlivch rodin liit?

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  6. V6. V6. V6. V tabulce (kol 4) erven vybarvi nezbytn vdaje rodiny.tabulce (kol 4) erven vybarvi nezbytn vdaje rodiny.tabulce (kol 4) erven vybarvi nezbytn vdaje rodiny.tabulce (kol 4) erven vybarvi nezbytn vdaje rodiny.

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  34/43

  7.7.7.7.Napi, jak lze uetit vdaje zNapi, jak lze uetit vdaje zNapi, jak lze uetit vdaje zNapi, jak lze uetit vdaje z rorororodinnho rozpotu.dinnho rozpotu.dinnho rozpotu.dinnho rozpotu.

  ________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________

  8.8.8.8.Dopl sprvn znamnko do vty.Dopl sprvn znamnko do vty.Dopl sprvn znamnko do vty.Dopl sprvn znamnko do vty.

  ====

  Sprvn sestaven rodinn rozpoet by ml mt vdaje ne pjmy.

  9.9.9.9.M pedstavu o tom, co kolik stoj? Dopl stky.M pedstavu o tom, co kolik stoj? Dopl stky.M pedstavu o tom, co kolik stoj? Dopl stky.M pedstavu o tom, co kolik stoj? Dopl stky.

  poloka poloka poloka poloka stka v Kstka v Kstka v Kstka v K

  1kg chleba

  250 g msla

  krabika sr

  10 vajek

  1 kg brambor

  1 kg re

  njem bytu 2+1

  1 kg pracho prku

  100 l studen vody

  poplatek za TV

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  35/43

  10.10.10.10. Doke vysvtlit toto pslov?Doke vysvtlit toto pslov?Doke vysvtlit toto pslov?Doke vysvtlit toto pslov?

  Dobr hospodyka pro prko i pes plot sko.

  __________________________________________________________________________________________________________________________________

  11.11.11.11.Zn i jin pslov tkajc se majetku? Napi.Zn i jin pslov tkajc se majetku? Napi.Zn i jin pslov tkajc se majetku? Napi.Zn i jin pslov tkajc se majetku? Napi.

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  12.12.12.12. KKKK emu mohou vst vt vdaje ne pjmy?emu mohou vst vt vdaje ne pjmy?emu mohou vst vt vdaje ne pjmy?emu mohou vst vt vdaje ne pjmy?

  Pouij npovdu z psmen.

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Z1

  V8

  N 11

  A

  D3

  U5

  LO

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  36/43

  Dum . 18 Denn rytmus

  VY_32_Inovace_18

  Dti maj prvo na voln as.

  Veobecn deklarace prv dt l. 31

  Dleitou soust rodinnho ivota je i denn rytmus a d, kter zce

  souvis s vchovou. Pravideln stdn prce, uen, volnho asu a spnku

  vede dti ke sprvnm nvykm a zabezpeuje jejich zdrav vvoj.

  1.1.1.1.Nejdve se zamysli a pak odpovz na otzky.Nejdve se zamysli a pak odpovz na otzky.Nejdve se zamysli a pak odpovz na otzky.Nejdve se zamysli a pak odpovz na otzky.

  Kdy jste cel rodina nejastji spolu?

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  Odhadni kolik asu v tdnu trvte vichni spolen.

  _____________________________________

  Trv vce asu s jednm z rodi? S kterm a pro?_________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  Jakm zpsobem spolen as trvte? Co dlte?

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  Co me denn rytmus rodiny ovlivovat?

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  37/43

  2.2.2.2.Co mysl, jak by ml vypadat sprvn rozdlen dennCo mysl, jak by ml vypadat sprvn rozdlen dennCo mysl, jak by ml vypadat sprvn rozdlen dennCo mysl, jak by ml vypadat sprvn rozdlen denn

  rytmus (24 hodin)?rytmus (24 hodin)?rytmus (24 hodin)?rytmus (24 hodin)?

  prce, uen hodin

  voln as hodin

  spnek hodin

  3. Vypracuj schma vlastnho dennho reimu jednoho vednho dne.3. Vypracuj schma vlastnho dennho reimu jednoho vednho dne.3. Vypracuj schma vlastnho dennho reimu jednoho vednho dne.3. Vypracuj schma vlastnho dennho reimu jednoho vednho dne.

  Od probuzen do doby spnku.

  3.3.3.3.Odpovd tv rozdlen sprvnmu dennmu reimu?Odpovd tv rozdlen sprvnmu dennmu reimu?Odpovd tv rozdlen sprvnmu dennmu reimu?Odpovd tv rozdlen sprvnmu dennmu reimu?

  ANO NE

  4.4.4.4.Chtl by jsi na nChtl by jsi na nChtl by jsi na nChtl by jsi na nm nco zmnit? Napi co.m nco zmnit? Napi co.m nco zmnit? Napi co.m nco zmnit? Napi co.

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  5. Jak negativn dsledky na dt, me mt, nesprvn5. Jak negativn dsledky na dt, me mt, nesprvn5. Jak negativn dsledky na dt, me mt, nesprvn5. Jak negativn dsledky na dt, me mt, nesprvn

  rozdlen dennho rytmu?rozdlen dennho rytmu?rozdlen dennho rytmu?rozdlen dennho rytmu?

  mlo spnkumlo spnkumlo spnkumlo spnku mnoho uenmnoho uenmnoho uenmnoho uen

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  38/43

  Dum .19 Nhradn vchova

  VY_32_Inovace_19

  Pokud nepln rodina z rznch dvod svou funkci a rodie se o dti

  nestaraj, starat nemohou nebo rodina zanikla, pebr pi o dt stt.

  1.1.1.1.Zamysli se a napi, co by ti nejvce chyblo/chyb vZamysli se a napi, co by ti nejvce chyblo/chyb vZamysli se a napi, co by ti nejvce chyblo/chyb vZamysli se a napi, co by ti nejvce chyblo/chyb v ppadppadppadppad

  tvho umsttvho umsttvho umsttvho umstn vn vn vn v nhradn vchovn pi.nhradn vchovn pi.nhradn vchovn pi.nhradn vchovn pi.

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  2.2.2.2.Jak formy nhradnch vchovnch zazen zn? Dopl.Jak formy nhradnch vchovnch zazen zn? Dopl.Jak formy nhradnch vchovnch zazen zn? Dopl.Jak formy nhradnch vchovnch zazen zn? Dopl.

  Pouij npovdy.

  K________________ stav D_______________ domov

  P________________ pe A______________

  3.3.3.3.Kdo naizuje nhradn vchovu dtte?Kdo naizuje nhradn vchovu dtte?Kdo naizuje nhradn vchovu dtte?Kdo naizuje nhradn vchovu dtte?

  ________________________________________________________________________________

  4. Jak dvody mohou4. Jak dvody mohou4. Jak dvody mohou4. Jak dvody mohou vst kvst kvst kvst k umstn dtte do nhradn pe?umstn dtte do nhradn pe?umstn dtte do nhradn pe?umstn dtte do nhradn pe?

  ????

  ????????

  ????

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  39/43

  5.5.5.5.Napi rozdly mezi formami nhradn vchovn pe.Napi rozdly mezi formami nhradn vchovn pe.Napi rozdly mezi formami nhradn vchovn pe.Napi rozdly mezi formami nhradn vchovn pe.

  dtsk domovdtsk domovdtsk domovdtsk domov pstounsk pe adopce pstounsk pe adopce pstounsk pe adopce pstounsk pe adopce

  __________________ ____________________ _____________________________________ ____________________ _____________________________________ ____________________ _____________________________________ ____________________ ___________________

  __________________ ____________________ _____________________________________ ____________________ _____________________________________ ____________________ _____________________________________ ____________________ ___________________

  __________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____________________________________ ____________________ _____________________________________ ____________________ _____________________________________ ____________________ _____________________________________ ____________________ ___________________

  __________________ ____________________ _____________________________________ ____________________ _____________________________________ ____________________ _____________________________________ ____________________ ___________________

  6. Kterou z6. Kterou z6. Kterou z6. Kterou z forem nhradn pe povauje za nejvhodnj a pro?forem nhradn pe povauje za nejvhodnj a pro?forem nhradn pe povauje za nejvhodnj a pro?forem nhradn pe povauje za nejvhodnj a pro?

  _________________________________________

  Pro?___________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  7. Zjisti ve slovnku7. Zjisti ve slovnku7. Zjisti ve slovnku7. Zjisti ve slovnku, jak je pvodn vznam slova adopce., jak je pvodn vznam slova adopce., jak je pvodn vznam slova adopce., jak je pvodn vznam slova adopce.

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  8.8.8.8.Nachzej se ve tvm okol zazen nhradn vchovnNachzej se ve tvm okol zazen nhradn vchovnNachzej se ve tvm okol zazen nhradn vchovnNachzej se ve tvm okol zazen nhradn vchovn

  pe? Zjisti jak a kde.pe? Zjisti jak a kde.pe? Zjisti jak a kde.pe? Zjisti jak a kde.

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  9. Zamysli se a napi, jak me konkrtn pomoci dtem9. Zamysli se a napi, jak me konkrtn pomoci dtem9. Zamysli se a napi, jak me konkrtn pomoci dtem9. Zamysli se a napi, jak me konkrtn pomoci dtem

  vvvv dtskm domov?dtskm domov?dtskm domov?dtskm domov?

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  40/43

  Dum .20 Co si pamatuje?

  VY_32_Inovace_20

  Sprvn odpovdi zakroukuj.Sprvn odpovdi zakroukuj.Sprvn odpovdi zakroukuj.Sprvn odpovdi zakroukuj.

  1. Zkladn rodinu tvo:

  A/ otec, matka, dtiB/ manel, teta

  C/ otec, matka, dt, babika

  2. Biologick funkce rodiny znamen:

  A/ poskytovn lsky a bezpe

  B/ finann zabezpeen

  C/ plozen potomk

  3.

  Vda o rodech se nazv:A/ genealogie

  B/ gerontologie

  C/ grafologie

  4. Pmou linii tvho rodokmenu tvo:

  A/ vichni pbuzn

  B/ vechny po sob jdouc generace pbuznch

  C/ generace pbuznch, kdy jeden vychz z druhho5. Tradice znamen:

  A/ posouvn

  B/ pedvn

  C/ penen

  6. Monogamie je:

  A/ spolen souit dvou osob

  B/ souit vce ne dvou osob

  C/ osaml ivot

  7. Bisexualita je:

  A/ sexuln orientace jedince na opan pohlav

  B/ sexuln orientace jedince na stejn pohlav

  C/ sexuln orientace jedince na ob pohlav

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  41/43

  8. Obansk satek se uzavr:

  A/ ped orgnem sttu

  B/ ped orgnem sttem registrovan crkve

  C/ ped kmkoli

  9. Crkevn svatbu lze uzavt:

  A/ kdykoli

  B/ kdykoli mimo adventnho obdob

  C/ mimo adventnho a postnho obdob

  10.Pi podn dosti o obansk satek potebujeme:

  A/ rodn listy enicha a nevsty, OP, osvden o sttnm obanstv

  B/ rodn list enicha a nevsty, rodn listy svdk, OP

  C/ rodn listy, kestn listy, OP

  11.V R neme uzavt satek:

  A/ fyzicky nemocn lovk

  B/ duevn nemocn lovk

  C/ rozveden osoba

  12.Registrovan partnerstv uzavraj:

  A/ lid opanho pohlav

  B/ ji enat mui

  C/ homosexuln orientovan partnei

  13.

  Pedasn uzaven satku povoluje soud od:A/ 15 let

  B/ 16 let

  C/ 17 let

  14.Zlatou svatbu slav manel po:

  A/ 25 letech spolenho souit

  B/ 40 letech spolenho souit

  C/ 50 letech spolenho souit15.Antikoncepce jsou prostedky, kter:

  A/ vdy zabrn poet

  B/ vdy ochrn ped pohlavnmi chorobami

  C/ zabrauj poet a nkter chrn ped pohlavnmi chorobami

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  42/43

  16.Prenatln vvojov obdob je:

  A/ doba tsn po narozen dtte

  B/ doba tsn ped narozenm dtte

  C/ doba od poet do porodu

  17.Dt zan lzt po tyech v:

  A/ kojeneckm obdob

  B/ adolescenci

  C/ batolecm obdob

  18.Dti v R nastupuj do Z v:

  A/ pedkolnm vku

  B/ v 5 letech

  C/ v 6 letech

  19.Sociln zmny v pubert se tkaj:

  A/ tlesnch zmn

  B/ vztah k ostatnm lidem

  C/ pohlavn dosplosti jedince

  20.Zkladn poteby lovka zajiuj:

  A/ jeho peit

  B/ lsku a pochopen druhch

  C/ spch

  21.

  roky z rodinnch spor jsou:A/ pjmem rodinnho rozpotu

  B/ vdajem rodinnho rozpotu

  C/ zbytnm vdajem

  22.Pebytkov rozpoet m:

  A/ vyrovnan pjmy a vdaje

  B/ vy vdaje

  C/ vy pjmy ne vdaje23.Pstounsk pe je:

  A/ trval, do konce ivota

  B/ vkov neomezen pe

  C/ doasn

 • 7/23/2019 Pracovn Materily - Fraus 6

  43/43

  Pouit literatura, zdroje:

  JANOKOV, D.,ONDRKOV, M. Obansk vchova 6: Pruka uitele pro

  zkladn koly a vcelet gymnzia. 1. vyd. Plze: Fraus, 2004. ISBN 8072382578.

  s. 19, 20, 27, 28.

  HOEJOV, D. Pracovn texty pro hodiny Obansk vchovy v estm ronku

  zkladnch kol. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1993. ISBN 8071680745. s.22, 23, 24.

  RYSKA, R., HORSK, V. Obansk vchova pro 8. a 9. ronk zkladn koly: lovk

  a rodinn ivot. 1. vvd. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 8071686417. s. 6772, 81-84.

  Pedpis . 104/1991 Sb.: Sdlen federlnho ministerstva zahraninch vc o

  sjednn mluvy o prvech dtte [online]. 1991 [cit. 2011-07-20]. Dostupn z WWW:

  http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-104

  Veobecn deklarace lidskch prv [online]. [cit. 2011-07-20]. Dostupn z WWW: