Top Banner
37

politoloski rjecnik-pojmovi

Nov 29, 2015

Download

Documents

Matea Gallifrey

politoloskipojmovi
za politologiju
pojmovnik
najvazniji pojmovi vezani uz politologiju i za politologe
pojmovi vezani uz: feminizam, liberalizam, nacionalsocijalizam.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • to je AGENDA?

  AGENDA (eng. agenda - dnevni red, program rada, djelokrug rada, biljeke). Lista ciljeva ili mogudih bududih dostignuda.

 • to je AMANDMAN ?

  AMANDMAN (fr. amendement=dodatak) je popravak, dodatak nekom zakonu, prijedlog za njegovu izmjenu i dopunu. U parlamentima, u pravilu, amandmane imaju pravo davati svi zastupnici i ovlateni predlagai zakona. Amandman se usvaja vedinom glasova prisutnih.

 • to je BIROKRACIJA?

  BIROKRACIJA je termin koji je skovao francuski ekonomista Gurno (M.V. de Gurnay, 1712-1759) od francuske rijei bourette (gruba tkanina kojom su presvlaeni inovniki stolovi, po emu je inovniki ured nazvan biro) i grke rijei kratein (vlast, vladavina).

 • Tko su BACKBENCHERSI ?

  BACKBENCHERS (eng. poslanici iz zadnjih redova).

  to je to EGZEKUTIVA ?

  EGZEKUTIVA (lat. executio = izvrenje) izvrna vlast.

 • Tko se naziva FILIBUSTEROM ? FILIBUSTER (it. filibaster) je, u glavnom, legalno

  oporbeno oruje u parlamentima uz iju pomod se namjerno odugovlai parlamentarna procedura dranjem beskrajno dugih govora u parlamentu. Tako, prema amerikoj parlamentarnoj tradiciji (bududi da filibaster nije u USTAVU SAD-a, nego u pod-zakonskim aktima) senator ima pravo uzeti rije te drati beskrajni govor (bilo ih je dugih i po 24 sata) i iji govor ne mora uopde biti vezan uz temu dnevnog reda (recimo, neki zakon) nego uz bilo to drugo (moe itati ako eli Kuhar). Tako je jedan protivnik graanskih prava crnaca 1957. u Senatu govorio cijeli dan i nod samo da bi blokirao donoenje zakona o ublaavanju rasne diskriminacije.

 • Inae, sama rije Filibuster je rije nizozemskog

  podrijetla i oznaava odreenu vrstu gusara i razbojnika. U politici je to, dakle, taktika odugovlaenja, tonije blokiranja zakonodavne inicijative, mahom oporbe, beskrajnom duinom govora. Ta praksa opstrukcije parlamenta postoji u svim znaajnijim demokratskim dravama kao orue manjine (u glavnom, oporbe) i u Americi je jedino od filibustera izuzet proraunski zakon koji se ne smije tako blokirati. to se drugih zakona i tema tie, dovoljno je da senator samo najavi da ima nakanu BLOKIRATI rad Senata i nerijetko predlagai odustaju od takvih zakonskih akata.

 • to je to GOTV !?

  GOTV (eng. Get Out the Vote izmamite glas)

  Ustaljeni termin engleskog govornog podruja (jako popularan u SAD) za aktivnosti koje se sprovode dvije sedmice pred same izbore s glavnim ciljam izvlaenja to vedeg broja biraa na biralita (uglavnom telefoniranjem kao najbrim i najekonominijim nainom - zato se insistira na dobrim popisima s brojevima telefona sigurnih biraa, stalnih biraa stranke kao i neopredijeljenih biraa).

 • to je to IMUNITET ?

  IMUNITET (lat.immunis=slobodan od slube, od poreza) je pravo, odnosno, povlastica pojedinaca da budu izuzeti od primjene pojedinih pravnih propisa koji se na druga lica redovno primjenjuju. Historijski, imunitet je nastao u obliku neodgovornosti monarha, odnosno efa drave uopde. Inae, imunitet se uvodi jo u Rimskoj republici.

 • to je to KANVASIRANJE ?

  KANVASIRANJE (eng. canvassing pol. vrenje izborne agitacije, istraivanje, prosuivanje, pretresanje) je osobno kontaktiranje s biraima, pojedinano ili putem telefona ili obilaskom od vrata do vrata. U vedini sluajeva, to je jedini neposredni kontakt koji birai imaju s izbornom kampanjom.

 • Inae, Pravo zatite ili imuniteta je pravo da

  tribun (dananji zastupnik)ne moe biti optuen, osuen ni kanjen dok je tribun. Ali to pravo ne vrijedi ako je tribun poinio zloin ili krivino djelo.

  I drugo pravo je pravo veta ili zabrane (lat. vetare=zabraniti, ne dopustiti). Tribun je mogao zabraniti neki zakon koji bi mogao nakoditi plebejcima (danas je to Dom naroda u vienacionalnim uzajednicama, gdje zastupnici jednog naroda mogu zabraniti donoenje nekog zakona ako teti nacionalnim interesima nekoga naroda).

 • to je PLEBISCIT ?

  PLEBISCIT znai neto ope prihvaeno (korijen je u PLEBS=narod). Naime, u Rimskoj republici su temeljni drutveni slojevi bili patriciji i plebejci. Plebejci su poeli borbu za glavnu vlast i od 376. do 366. godine prije Krista. Licinije i Sekstije su predlagali da jedan od konzula bude plebejac. Senat je na kraju popustio i prvi plebejski konzul postao je Sekstije. Te 287. godine plebejci su se borili da odluke narodne skuptine postanu zakoni i to im je uspjelo. U narodnoj skuptini sjede samo plebejci pa su se ti zakoni nazvali plebisciti.

 • to je to INTERPELACIJA !?

  INTERPELACIJA (lat. Interpellare=upasti u rije) je upit upravljen u parlamentu na ministra, obino u vezi sa nekim dogaajem ili procesom.

  Njom se pokredu odreena pitanja i trai rjeavanje. Ako se prihvati, vlada je duna postupiti po njoj. Interpelacijom se moe od vlade traiti pripremanje zakonskog projekta ili druge odluke u cilju poduzimanja mjera radi saniranja stanja na koje se ukazuje.

 • to je to INTERKULTURNO DRUTVO ?

  INTERKULTURNO DRUTVO ine razliite kulture, nacionalne grupe itd. koje ive na jednoj teritoriji, odravaju otvorene odnose zajednikog djelovanja, razmjene i meusobnog priznavanja specifinih vrijednosti i naina ivota.

 • A to je MULTIKULTURALNO DRUTVO ?

  MULTIKULTURALNO DRUTVO ine razliite kulture, nacionalne, etnike, religijske grupe koje ive unutar jedne teritorije, ali ne dolaze nuno u meusobni kontakt. To je drutvo u kome se razlike promatraju negativno to se uzima kao opravdanje za diskriminaciju. Manjine se moda toleriraju tako to se ignoriraju, ali se ne prihvadaju i ne cijene.

 • to je to IZBORNI SISTEM ?

  IZBORNI SISTEM u irem smislu, izborni sistem je skup svih mjera i postupaka koji se, regulirani pravnim propisima jedne zemlje, odnose na izbore, tj. na birako pravo, organizaciju izbora, postupak i tehniku izbora, dodjeljivanje mandata itd. Znaenje izbornog sistema sastoji se u tome to izbori, u sistemu predstavnike demokracije, predstavljaju nain formiranja najviih predstavnikih organa u zemlji.

 • to je to IZVRNA VLAST ?

  IZVRNA VLAST (egzekutiva) je komponenta dravne vlasti koju je stvorila vlada i koju sprovodi vlada. Ta komponenta se naziva egzekutivna vlast (ili izvrna vlast) jer ona po principu raspodjele vlasti pravne drave ima zadatak da sprovodi, odnosno izvrava politike odluke koje je donijela legislativa (ili zakonodavna vlast).

  Vlada pri tom ima funkciju donoenja odluka u okviru Ustava i po zakonskom principu, predlaganja zakona, te funkciju voenja drave, dok uprava ima zadatak da odluke vlade pretvori u politiku stvarnost.

 • to je to JAVNO MNIJENJE ?

  JAVNO MNIJENJE je miljenje drutvene grupe o

  vanim pojavama i pitanjima koja je kao grupu interesiraju. Pod grupom koja stvara i nosi, odnosno izraava javno mnijenje, treba razumjeti svaku grupu koja kao takva ima izvjesne zajednike interese i u vezi s kojima se u njoj stvara javno mnijenje. Javno mnijenje se obrazuje u mediju javnosti u kojoj se graani, publika okupljaju bez ikakvih smetnji, slobodno iskazujudi miljenja.

 • to je to JAVNA RASPRAVA ?

  JAVNA RASPRAVA je procedura pribavljanja miljenja

  graana, zainteresiranih organa, naunih i strunih institucija o nacrtu zakona ili drugih pitanja posebno znaajnih za Federaciju BiH. Inicijativu mogu podnijeti ovlateni predlagai zakona ili klubovi poslanika. Zakljukom o provoenju javne rasprave odreuje se nain objavljivanja nacrta zakona, radno tijelo koje de organizirati i voditi javnu raspravu, potrebna financijska sredstva i izvori, rok, te nain prikupljanja i sreivanja miljenja i prijedloga. Izvjetaj o provedenoj javnoj raspravi dostavlja se predlagau akta i poslanicima.

  Predlaga je duan objasniti razloge neprihvadanja prijedloga i miljenja iz rasprave.

 • to je to KOALICIJA ?

  KOALICIJA (lat. Coalescere=srasti, svezati se) je pisani ili usmeni sporazum dvije ili vie partija o suradnji, jedinstvenom nastupu i glasovanju.Moe nastati prije novog saziva parlamenta ili nakon toga. U aktualnom parlamentarnom ivotu BiH i FBiH postoji specifian oblik koaliranja u domovima naroda. Naime, da bi bio donesen neki zakon, nuan je konsenzus vedine delegata konstitutivnih naroda u tim domovima. To je rezultat ustavom utvrenog naina donoenja odluka, pa se moe nazvati i nuno parlamentarno partnerstvo.

 • to je to KONSENZUS ?

  KONSENZUS (lat. consensus - suglasnost, jednodunost) Oznaava opdu suglasnost bez formalnog izjanjavanja putem glasanja. Konsenzus moe prethoditi glasanju, ali se ne izjednaava sa jednoglasnim donoenjem odluke. U sociolokom smislu konsenzus znai opdu suglasnost u miljenjima i osjedanjima koja ima za cilj da uspostavi red u oblasti u kojoj su postojali sukobi i razlike.

 • to je to KOMUNITARIZAM ?

  KOMUNITARIZAM (komunnis=zajedniki) je politika filozofija koja tvrdi da ZAJEDNICA ima PREDNOST u odnosu na POJEDINCA.

 • to je legalitet, a to LEGITIMITET ?

  LEGISLATIVA (franc. lgislatif = zakonodavno, od lat.

  legem latum = napravljen zakon). LEGITIMITET (lat. legitimus = pravno) je pravednost

  dravne vladavine. Dravna vladavina i njeno provoenje je legitimna samo onda kada se slae sa predstavama o pravu i pravednosti, te sa etikim vrijednostima i normama koje lee u njihovoj osnovi i koje su opde priznate u drutvu ljudskih jedinki nad kojima drava ima vlast. Svaka dravna vlast treba da ima opravdanje (legitimitet) ukoliko eli da vlada i sa najmanjim odobravanjem graana, a ne samo sa fizikom i psihikom silom i primjenjujudi teror kao svoj sastavni dio.

 • to je LOBI, a to LOBIRANJE?

  LOBI (engl. Loby=predsoblje) je organizacija ili drutvena grupa koju

  obrazuju lica koja nisu lanovi zakonodavnog tijela, s ciljem da utiu na rad zakonodavca.

  Lobiranje potie od rijei lobby = predvorje, i to na prvom mjestu parlamenta. Lobist je, prema istom izvoru, politiar koji privatnim razgovorima nastoji pridobiti predstavnike naroda (poslanike) za svoju politiku.

  U Engleskoj, a posebno amerikoj pravno-politikoj tradiciji i praksi, meutim, lobiranje znai neto drugo. To je praksa uticanja na odluke vlada od strane agenata koji zastupaju neke posebne interese, npr. sindikata, farmera, kapitala, ena ...

  Rije datira iz prve polovine 19. vijeka kad su se zastupnici raznih interesa sakupljali u predvorju amerikog Kongresa i hvatali kongresmene za rukav ne bi li ih uvjerili u zastupanje njihove stvari. Iako lobiranje nije u poetku bilo institucionalizirano i legalizirano, Amerikanci negdje sredinom 20. vijeka stvar ozakonjuju na saveznom nivou.

 • Tko su NOBILI ?

  NOBILI su bili novi vladajudi sloj u Rimu (oko 287.

  godine pr. Kr.). Podsjedam, temeljni drutveni slojevi u Rimu su patriciji i plebejci. Rim 450. godine pr. Kr. donosi prvi pisani zakon. Plebejci su poeli borbu za glavnu vlast i od 376. do 366. godine prije Krista Licinije i Sekstije su predlagali da jedan od konzula bude plebejac. Senat je na kraju popustio i prvi plebejski konzul postao je Sekstije. 287. godine plebejci su se borili da odluke narodne skuptine postanu zakoni i to im je uspjelo. U narodnoj skuptini sjede samo plebejci pa su se ti zakoni nazvali plebisciti. U Rimu je rastao novi najbogatiji sloj ljudi nobili. Nobili su bili taj novi vladajudi sloj.

 • Tko su OMBDUSMANI ?

  OMBDUSMAN (vodi porijeklo od vedske rijei i znai

  zastupnik, predstavnik i povjerenik) Prvobitno uspostavljen u vedskoj 1809. godine, narodni advokat je nezavisan i nepristran slubenik koji istrauje pritube o vladinom nezakonitom ponaanju i direktno je odgovoran zakonodavnom tijelu. Razliite zemlje irom svijeta ustanovile su takvu poziciju jedan strunjak opisuje irenje pojave narodnog advokata kao svjetski fenomen. Ideja ombudsmana kao uvara prava graana ima svoje korijene u dalekoj prolosti. Ombudsman je organ parlamenta, u ije ime vri nadzor nad radom uprave i kome podnosi svoje izvjetaje.

 • to je OPOZICIJA (oporba) ?

  OPOZICIJA (oporba) ine razliiti oblici suprotstavljanja politici vladajude stranke od strane politikih stranaka koje nisu na vlasti, i koje, polazedi od jednog alternativnog politikog programa, tee da u borbi za glasove biraa osvoje vlast i vre je sve dotle dok uivaju podrku birakog tijela. Kako je sredinje podruje djelovanja opozicionih stranaka u parlamentu, politika opozicija se naziva i parlamentarnom opozicijom.

 • to je OPSTRUKCIJA ?

  OPSTRUKCIJA je sredstvo parlamentarne borbe opozicije koje se sastoji u ometanju rada parlamenta na najraznovrsnije naine. Najede je obliku neuestvovanja opozicije u radu parlamenta, ometanje rada suvie dugim govorima kako se ne bi pristupilo odluivanju, podnoenjem prijedloga koji odugovlae postupak i sl.

 • to je PARLAMENTARIZAM ?

  PARLAMENTARIZAM je ustavni sistem u kojem parlament izabran od naroda kontrolira i utie na dravnu izgradnju politike volje. Parlamentu onda opet pripada osnova zakonodavstva (legislativa). Pod pojam parlamentarizam mogu se svrstati razliiti tipovi vlada, npr. predsjedniki sistem (kao u SAD-u), parlamentarni sistem (kao u Velikoj Britaniji i Njemakoj).

 • to je PRORAUN (BUDET) ? (Buda je onaj koji raspolae s

  BUDETOM)

  PRORAUN je plan prihoda i rashoda drave, federacije, opdine, upanije za odreeni vremenski period. U pravnoj teoriji nema jedinstvenog stava da li je to zakon ili ne. Proraun je jedan od znaajnijih instrumenata preraspodjele nacionalnog dohotka. Moe se koristiti kao instrument financijske i ekonomske politike ali i za ostvarivanje neke druge politike (socijalne, zdravstvene, razvojne..). Osnovni principi: javnost, ravnotea (izbjegavanje suficita ili deficita), specifikacija (prihodi se prikazuju po izvorima a rashodi prema korisnicima), jedinstvo (u jednom dokumentu), potpunost, tonost i prethodno odobravanje (nema prikupljanja i troenja bez odluke Parlamenta o usvajanju budeta ili odluke o privremenom financiranju). Prema Ustavu mnogih drava i federacija (tako je i u Federacija BiH) predsjednik Federacije BiH rasputa oba doma Parlamenta ako oni ne uspiju donijeti proraun prije poetka proraunske godine.

 • to je REFERENDUM ?

  REFERENDUM (lat. Refere=pismeno ili usmeno kazati, rei) je jedan od oblika neposredne demokracije, u kome graani neposredno donose odluku, tj. Pravni akt. Pitanje na referendumu se formulira tako da graani mogu da odgovore potvrdno ili odreno da li su za donoenje izvjesnog normativnog akta (ustava, zakona, lokalnog propisa itd.)

 • to je REZOLUCIJA?

  REZOLUCIJA je dokument koji vedina, primjerice, moe

  usvojiti u parlamentu, kako bi izrazili svoje stavove o nekom pitanju. Za razliku od zakona, rezolucija nema pravno obavezujudi karakter. Poslanici ih upotrebljavaju kako bi potakli organe izvrne vlasti ili druge strukture u vladi da poduzmu neke konkretne korake ili da osnuju komisiju za istragu nekog sluaja. Povremeno, poslanici koriste rezolucije da bi odali priznanje, u sjedanje na, ili kao znak potovanja prema pojedincu ili grupi. Takoer, rezolucije mogu efikasno podidi svijest o nekom pitanju, posebno ako poslanici uspiju uvjeriti medije i nevladine organizacije da eljenu poruku prenesu u javnost.

 • to je SUVERENOST, a tko je SUVEREN ?

  SUVERENOST (lat. supremus, superanus) koristi se da bi oznaio subjekt koji je vrhovni u svojoj oblasti djelovanja i da nad njim nema nikakve druge vlasti. U okviru drave, suverenost oznaava svojstvo dravne vlasti da je pravno najvia vlast, nezavisna od svake druge vlasti i da su joj pravna i fizika lica na njenoj teritoriji podinjena.

  SUVEREN je nositelj najvie vlast - vladar, nema podjele vlasti, vladar treba imati to vedu mod jer de ga se tako ljudi vie bojati, jedino strah ini ljude miroljubivima.

 • to je TARGETIRANJE ?

  TARGETIRANJE (targeting = ciljanje) je odreivanje ciljnih grupa, odnosno pronalaenje onih biraa koji su vam najlake dostupni. Odreivanje ciljnih grupa je naizgled veoma kompliciran proces, meutim uz nekoliko ispunjenih uvjeta targetiranje moe da bude odluujudi faktor koji ce dovesti do izborne pobjede. Ukoliko imate dobar biraki spisak i sreenu bazu podataka, targetiranje de vam biti lake i donijet de bolje rezultate na izborima.

 • to je to THINK TANK ?

  THINK TANK (eng. grupa intelektualaca ili institucija formirana sa

  ciljem provoenja intenzivnih istraivanja ili rjeavanja problema, posebno na polju tehnologije, drutvene ili politike strategije ili naoruanja.)

  Pojam "think tanks" predstavlja jednu nedovoljno preciznu frazu koja se upotrebljava da bi opisala jedan irok spektar neprofitnih organizacija angairanih u analizama i istraivanjima na polju javnog politikog ivota, koje esto zagovaraju izvjesna rjeenja.

  Neke od njih su izriito nepristrane, i sprovode istraivanja o izvjesnim politikim naelima i pitanjima bez namjere da utiu na ishode politike prirode, dok druge jednom od svojih osnovnih funkcija smatraju pruanje intelektualne podrke politiarima ili politikim partijama. Na amerikoj politikoj sceni javljaju se kao interesne grupe, konsultanti za medije, spin doctors ili same politike partije.

 • to je Whip?

  Whip (eng. whip-bic, iba, bievati, ibati) je termin je nastao u britanskom parlamentu i u politikom smislu, whip je lan politike partije iji je zadatak da u parlamentu osigura nazonost poslanika prilikom glasanja. Istovremeno, whip se vrlo esto brine o tome da poslanici glasaju u skladu sa politikom partije.

 • UPAMTI I HVALA !!!