Top Banner

Click here to load reader

of 21

Pokolenie Y na rynku pracy

Apr 15, 2017

ReportDownload

Career

Slajd 1

Kandydaci nowej generacji na rynku pracy1Rozmowy rekrutacyjne 2016 - nowe techniki i narzdzia

Agnieszka Pitkowska Partner Big Fish Polska Sp. z o.o. & Ready to Jump Sp. z o.o

2Rozmowy rekrutacyjne 2016 - nowe techniki i narzdzia

Agenda case study proces rekrutacyjny pokolenia YPrzyjrzyjmy si pokoleniu Y Czego oczekuj modzi kandydaci? Badanie talentw wg instytutu Gallupa Czy m jest tak naprawd okrelenie milenijni? Stadia rozwoju czowieka wg Daniela Levinsona Jak skutecznie rekrutuj kandydatw z pokolenia Y globalni gracze rynkowi np. Google, Unilever i czego moemy si od nich nauczy?

Rozmowy rekrutacyjne 2016 - nowe techniki i narzdzia3

Case studyInformacje o projekcie:

Lokalizacja: Praga (Czechy), nowe utworzone biuro klienta

Klient: amerykaska firma doradcza (usuga outsourcingu zakupowego)

Skala rekrutacji: ok. 30 stanowisk

Profil kandydatw: 0-2 lata dowiadczenia w zakupach lub customer service, wysze wyksztacenie, znajomo jzykw : angielski + (inne: francuski, niemiecki,hiszpaski, portugalski, holenderski) , wysokie umiejtnoci analityczne, komunikacyjne, praca w zespole, potencja rozwojowy

Wyzwania/ ryzyka:

Klient nie znany w EuropieIntensywny proces rekrutacyjny (kilka rozmw rekrutacyjnych/ testy analityczne/ psychologiczne, jzykowe) Funkcja zakupowa nie znana potencjalnym kandydatom

Rozmowy rekrutacyjne 2016 - nowe techniki i narzdzia4

Case study

Trudne sytuacje: Spnienia/ nie pojawienie si na rozmowie rekrutacyjnej Nieodpowiedni ubir Zmiany w oczekiwaniach finansowych Brak motywacji do udziau w procesie rekrutacyjnym ze wzgldu na jego kompleksowo / dugo

Wnioski (lessons learned) Przygotowanie bardziej szczegowych informacji o zawodzie kupca i potencjalnych ciekach kariery Przygotowanie tzw. briefing material informacji o tym jak przygotowa si do interview (zawierajcej rwnie takie szczegy jak dress code)

Indywidualne podsumowanie telefoniczne przed rozmow kwalifikacyjn z klientem / feedback

aM

Rozmowy rekrutacyjne 2016 - nowe techniki i narzdzia5

Pokolenie Y( Kim s? Czego oczekuj? Co ich motywuje? Co jest dla nich wane?)

Urodzeni w latach 1984 1997 (Polska), USA lata 80/ 90te Ambitni, dobrze wyksztaceni (wikszy apetyt na ycie, wiksze wymagania*) Zorientowani na technologi (ankieta Undercover Recruiter 1 na 3 kandytw potwierdzi, e moliwo korzystania z social media w pracy jest waniejsze ni wysokie wynagrodzenie ) Idealistyczni Mobilni 71% chciaoby pracowa za granic (rdo: Undercover Recruiter)

POKOLENIE MILENIUM NASTPNA GENERACJA POKOLANIE CYFROWE** Po raz pierwszy okrelenie pojawio si w magazynie AD Age w 1993 r.* Diagnoza spoeczna (2009, tygodnik Polityka)

Rozmowy rekrutacyjne 2016 - nowe techniki i narzdzia6

Pokolenie Y

POKOLENIE MILENIUM NASTPNA GENERACJA POKOLANIE CYFROWE*ROZWJ TECHNOLOGICZNYDOSTP DO INFORMACJI CO ICH UKSZTATOWAO?GLOBALIZACJAMODEL WYCHOWANIA GENERATION ME - INDYWIDUALNO

Rozmowy rekrutacyjne 2016 - nowe techniki i narzdzia7

Pokolenie Y( Kim s? Czego oczekuj? Co ich motywuje? Co jest dla nich wane? )

MOTYWUJCE/ ANGAUJCE RODOWISKO PRACY MOLIWOI ROZWOJU (SZKOLENIA/ MENTORING/ PROJEKTY)TRANSPARENTNY I EFEKTYWNY PROCES REKRUTACYJNYINFOMACJA ZWROTNAMOLIWO ZADAWANIA PYTA (badanie LI 61% kandydatw z pokolenia Y ocenia proces rekrutacyjny pozytywnie jeli otrzymaj odpowiedzi na zadane pytania)

Rozmowy rekrutacyjne 2016 - nowe techniki i narzdzia8

Pokolenie Y( Kim s? Czego oczekuj? Co ich motywuje? Co jest dla nich wane)

FIRMOWA STRONA INTERNETOWA MOBILE FRIENDLYEMPOYER BRANDINGLIFE & WORK BALANCEINTERVIEW ZA POMOC SKYPE/ VIDEO CVWIDOCZNO FIRMY W MEDIACH SPOECZNOCIOWYCH (badanie LI 2015 62% kandydatw pokolenia y sprawdza firm w social media)ELASTYCZNO

Rozmowy rekrutacyjne 2016 - nowe techniki i narzdzia9

Pokolenie Y( Kim s? Czego oczekuj? Co ich motywuje? Co jest dla nich wane? )

PRAWDZIWA INFORMACJA NA TEMAT KULTURY ORGANIZACYJNEJ Lucas Group wituje Halloween.

Rozmowy rekrutacyjne 2016 - nowe techniki i narzdzia10

Pokolenie Y( Kim s? Czego oczekuj? Co ich motywuje? Co jest dla nich wane?)

PRACA W ZESPOLE BYCIE CZCI ZESPOUWYNAGRODZENIE ROZUMIANE JAKO PAKIET * (ankieta LinkedIn)ROZWJ ZAWODOWY PRACA/ ROLA, KTRA MA ZNACZENIEPOCZUCIE WPYWUROZWJ OSOBISTY (65% badanych podkrela, e rozwj osobisty jest dla nich priorytetem)*

Rozmowy rekrutacyjne 2016 - nowe techniki i narzdzia11

Pokolenie Y( Kim s? Czego oczekuj? Co ich motywuje? Co jest dla nich wane?)

TOLERACJA JAKO YCIA I DOWIADCZENIA YCIOWE BARDZIEJ NI POSIADANIE WOLNO/ ELASTYCZNO- NIE CHC, EBY PRACA ICH OGRANICZAA ZMIAN TRAKTUJ POZYTYWNIE, JAKO WANY ELEMENT YCIA

Rozmowy rekrutacyjne 2016 - nowe techniki i narzdzia12

Stadia rozwoju czowieka wg Daniela Levinsona *

Okres przejciowy do wczesnej dorosoci wyrywanie korzeni 17-22Wczesna doroso prowizoryczna doroso 22-28Przekraczanie 30. roku ycia przemiana lat trzydziestych 28-33Kulminacja struktury ycia zakorzenianie si w yciu 33-40 Okres przejciowy do redniego wieku ycia przemiana lat czterdziestych 40-45Wejcie struktury ycia w redni doroso ponowna stabilizacja i rozkwit 45-50Przekroczenie 50. roku ycia dojrzewanie 50 +Kulminacyjna struktura yciowa w redniej dorosociOkres przejciowy do pnej dorosoci

MOTYWY KIERUJCE CZOWIEKIEM W PRACY: budowa bezpieczn przyszo, przez zaangaowanie w prac odkrywa rzeczy nowe, eksperymentowa Rozmowy rekrutacyjne 2016 - nowe techniki i narzdzia13

Stadia rozwoju czowieka WCZESNA DOROSO -22-28

wybr zawodu ustalenie stosunkw interpersonalnych osignicie miejsca w spoeczestwie

Rozmowy rekrutacyjne 2016 - nowe techniki i narzdzia14

Stadia rozwoju czowieka PRZEMIANA LAT TRZYDZIESTYCH 28-33

negacja wartoci, potrzeba pilnego zaatwienia wielu spraw poszukiwanie tosamoci przegrupowanie przyszych celw poszukiwanie sensu ycia

Rozmowy rekrutacyjne 2016 - nowe techniki i narzdzia15

Stadia rozwoju czowieka ZAKORZENIENIE SI W YCIU (33-40)PRZEMIANA LAT CZTERDZIESTYCH (40-45)

ustalenie celw perspektywicznych uzyskanie uznania w zawodzie zbudowanie gniazda osignicie sukcesu porwnanie aspiracji z osigniciami weryfikacja zawodu weryfikacja stosunkw interpersonalnych

Rozmowy rekrutacyjne 2016 - nowe techniki i narzdzia16

Stadia rozwoju czowieka PONOWNA STABILIZACJA DOJEWANIE LATA 50 I WICEJ I ROZKWIT (45-50)

pogodzenie si z tym, co mino przyjcie do wiadomoci wasnej miertelnoci autonomiaakceptacja tego co mam ograniczenie stosunkw interpersonalnych badanie teraniejszoci i okrelenie jej znaczenia

Instytut Gallupa na przestrzeni 40 lat na wiecie przebada ponad 40 milionw ludzi diagnozujc 34 talenty.

Kady z nas ma ich 5, s one niezmienne przez cae nasze ycie i pomagaj w wyborze najlepszej cieki zawodowej.

Dziki zdefiniowanym talentom mog pomc pracodawcy przy przydzielaniu poszczeglnych zada pracownikom.

Ludzie, ktrzy wykorzystuj codziennie swoje talenty w pracy s 6 x bardziej zaangaowani w swoje zadania.

Rozmowy rekrutacyjne 2016 - nowe techniki i narzdzia17

Test Talentw wg Gallupanarzdzie diagnostyczne + angaujce kandydatw

ADAPTABILITYANALITICALACTIVATORFOCUSLEARNERRELATORDISCIPLINE

Rozmowy rekrutacyjne 2016 - nowe techniki i narzdzia18

Szacunkowo do 2020 pokolenie Y bdzie stanowio okoo 50% rynku pracy*.

Rozmowy rekrutacyjne 2016 - nowe techniki i narzdzia19

Najlepsze praktyki

ZAPRASZANIE POTENCJALNYCH KANDYDATW, EBY SPDZILI KILKA GODZIN W BIURZE I MOGLI ZADAWA PYTANIA PRACOWNIKOMZWIKSZENIE NAKADW NA EMPLOYER BRANDING 25% AMERYKASKICH FIRM UWAA TO JAKO JEDEN Z NAJWANIEJSZYCH PRIORYTETW OBSZARU HRSTWORZENIE INSPIRUJCEJ PRZESTRZENI DO PRACY CIEKAWE PAKIETY SOCLAJNE ORAZ ELASTYCZNY CZAS PRACY, EBY UMOLIWI PRACOWNIKOM ROZWJ WASNYCH PASJI POZA PRAC PRZEDSIBIORCZO - MOLIWO WPYWU NA ORGANIZACJ I PRZEDSTAWIANIA WASNYCH POMYSW (NP. ZAPPOS NAGRODY DLA PRACOWNIKW, KTRZY PRZEDSTAWI CIEKAWE POMYSY)

Rozmowy rekrutacyjne 2016 - nowe techniki i narzdzia20

Agnieszka Pitkowska [email protected]

Stadia rozwoju czowieka wg. Daniela Levinsona opracowanie Dr. Monika Gromadzka Uniwersytet Warszawski Katedra Edukacji Ustawicznej i AndragogikiInstytut Gallupa - Strengths Finder 2.0 - https://www.gallupstrengthscenter.comPokolenie Y: How to recruit millennials Lindsay Pollak - http://www.lindseypollak.com/how-to-recruit-millennials-start-by-building-an-engaging-workplace/ Dont Knock Millennials Until You Try Their Recruiting Ideas - https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/2015/06/dont-knock-millennials-until-you-try-their-recruiting-ideasEmployer Branding na portalu The Muse: https://www.themuse.com/companies/gapinc?ref=carousel-slide-2How to manage the millennials PWC: http://www.pwc.com/gx/en/issues/talent/future-of-work/managing-millennials.htmlHow to recruit millennials Undercover Recruiter - http://theundercoverrecruiter.com/how-to-recruit-millennials-your-company-infographic/

Rozmowy rekrutacyjne 2016 - nowe techniki i narzdzia21

rda