Top Banner
POJAM INTERPRETATIVNOG NOVINARSTVA DOC. DR TATJANA VULIĆ
14

Pojam Interpretativnog Novinarstva III Godina

Oct 21, 2015

Download

Documents

pazzzini87
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pojam Interpretativnog Novinarstva III Godina

POJAM INTERPRETATIVNOG NOVINARSTVA

DOC. DR TATJANA VULIĆ

Page 2: Pojam Interpretativnog Novinarstva III Godina

INTERPRETATIVNO

• Termin INTERPRETIRATI, izvorno od latinske reči INTERPRETARI. Vujaklija objašnjava taj termin kao: tumačiti, objašnjavati, prevoditi.

• Dok je INTERPRETATOR tumač, izlagač, eksplikator.

Page 3: Pojam Interpretativnog Novinarstva III Godina

INTERPRETATIVNO NOVINARSTVO• Pri interpretativnom novinarskom postupku obrade teme,

događaj se više ne posmatra kao izolovani, pojedinačni slučaj nego kao karika u nizu kojom su povezani njegovi uzroci i posledice.

• Uslov za interpretiranje događaja je – njegovo razumevanje u širem kontekstu društvenog značenja.

• Potreba za dubinskim osvetljavanjem događaja – interpretacijom – nametnula se u novinarstvu relativno rano. Kertis Mek Dugal, razloge navodi u tome da “novost nije izolovani incident nego je neizbežna veza sa mrežom drugih događaja”.

• “Pronalaženje smisla izvan fakata” – “stavljanje faktografije vesti u perspekitvu” – “unošenja značenja u vest”( K.M.D)

Page 4: Pojam Interpretativnog Novinarstva III Godina

INTERPRETATIVNO• Za razliku od faktorafskog izveštavanja koje se zasniva na faktima,

interpretativno se temelji na “temi oko koje se novinarska storija gradi”.• Pol Viver zato kaže:” fakta sada postaju samo materijal kojim je izabrana

tema ilustrovana”.• Deskripcija stavlja novinara u ulogu reportera – svedoka. Interpretacija ga

prisiljava da postane analitičar – tumač.• Novinar pri interpretaciji oblikuje, “dizajnira” vest, drugačije nego što to

čini kao reporter.• Pri interpretaciji novinar ima ulogu naratora čiji se glas pažljivo sluša. ( Za

razliku od izborne kampanje u SAD 1960. godine kada su novinar i predsednički kandidat ravnopravno delili vreme, već 1992.godine (Klinton i Buš) novinari govorili šest puta više od predsedničkih kandidata.)

• U savremenom novinarstvu čitaoci, slušaoci, gledaoci više izloženi novinarskom viđenju stvarnosti.

Page 5: Pojam Interpretativnog Novinarstva III Godina

INTERPRETATIVNO

• Novinar ne zadovoljava se da jednostavno prenosi informacije do kojih je došao u fazi prikupljanja, oslanjajući se samo na činjenice ili svedočenje. Novinar konstruiše, rekonstruiše vest. Informacija koja stiže do auditorijuma pažljivo je razvrstana, analizirana i to u zavisnosti od medija na kome se prezentuje, često i pod uticajem, kako kaže Fransis Bal, visokih političkih nalogodavaca.

• Fransis Bal smatra da novinar “prikazuje činjenice u perspektivi” i “traži fakte iza fakta” ili je u pitanju specifično “interpretativno uramljivanje” stvarnosti.

Page 6: Pojam Interpretativnog Novinarstva III Godina

INTERPRETATIVNO

• Interpretativno novinarstvo nastaje iz dva razloga, potrebe.

• Prvo iz potrebe sve obrazovanije publike koja u informaciji zahteva odgovore na primarna pitanja: ko, šta, gde, kada, kako – ali i na dubinsko pitanje – ZAŠTO.

• Drugi je zahtev angažovanog, aktivnog novinarstva da informaciju smesti u kordinate njenog dubljeg smisla.

• Savremeno novinarstvo ima potrebu za potpunoj obaveštenosti o trećoj dimenziji. Put ka njoj je interpretacija, dopunska, dubinska informacija.

Page 7: Pojam Interpretativnog Novinarstva III Godina

INTERPRETATIVNO

• Put ka dubinskoj informaciji usmeren je ka iznošenjem činjenica koje nisu “direktno vezane za događaj u vesti ili podsećanjem na neke ranije činjenice, njihovim povezivanjem, veštim ređanjem jednih za drugim, i to tako da se zaključak, sud, ocena o jednom događaju sami po sebi nametnu...”

Page 8: Pojam Interpretativnog Novinarstva III Godina

INTERPRETATIVNO

• Interpretativno izveštavanje otkriva “višak istine” jer dodatni podaci objašnjavaju i pozadinu, dotad nesitražene činjenice i odnose između činjenica. Ono je “pregled razloga, modaliteta i uslova – kao građe za bolje razumevanje aktuelnih kretanja” čime “podstiče primaoce na aktivan odnos, na izgrađivanje stavova. Taj dodatni kvalite zasniva se, kako kaže Dušan Đurić, na ličnoj sposobnosti autora da otkrije skrivena značenja.

• Interpretativno informisanje je “izveštavanje pomoću fakata koje, bez komentara, osvetljava, pojašnjava događaj”.

Page 9: Pojam Interpretativnog Novinarstva III Godina

INTERPRETATIVNO• Interpretacija je novinarski postupak u kome novinar

povodom određenog događaja, u težnji da protumači pojavu čiji je događaj deo, odgovara na pet osnovnih pitanja KO, GDE, ŠTA, KADA, KAKO i na dodatna pitanja ZAŠTO i ŠTA DALJE dodavanjem činjenica, koje ne moraju biti aktuelnom kopčom vezane za događaj – povod, a do kojih je došao dubljim istraživanjem.

• U interpretaciji novinar ne iznosi sopstvene stavove, nego u želji da događaj stavi u širi društveni kontekst, daje čitaocu na uvid dodatne podatke ili tuđe eksplikacije koje čitaocu, slušaocu, gledocu pomažu da zaključi o čemu se zapravo radi.

Page 10: Pojam Interpretativnog Novinarstva III Godina

INTERPRETATIVNO• Krizne društvene situacije ( ratovi, depresije,

katastrofe, sukobi) imaju potrebu za izveštavanjem sa pozadinom događaja, kako bi se dobilo objašnjenje.

• Sve većoj konkurenciji stari mediji se suprostavljaju upravo dubljim, interpretativnim načinom obrade tema.

• Novinar – interpretator je više izveštač: elitni tumač složene materije, pouzdani eksplikator nejasnog. On auditorijumu nudi daleko više argumenata za zauzimanje konačnog stava.

Page 11: Pojam Interpretativnog Novinarstva III Godina

ETAPE NOVINARSKE INTERPRETACIJE

• Proces novinarske interpretacije sastoji se iz tri etape:

• ISTRAŽIVANJE – detektivsko traganje za uzrokom, korenom, bekgraundom događaja; odgovaranje na pitanja – KO, ŠTA, GDE, KADA, KAKO?

Page 12: Pojam Interpretativnog Novinarstva III Godina

ETAPE NOVINARSKE INTERPRETACIJE

• ANALIZA – smeštanje događaja u širi društveni kontekst pojave; odgovaranje na pitanje – ZAŠTO?

Page 13: Pojam Interpretativnog Novinarstva III Godina

ETAPE NOVINARSKE INTERPRETACIJE

• PREDVIĐANJE – ukazivanje na razvoj daljeg toka događaja u budućnosti; odgovaranje na pitanje – ŠTA DALJE?

Page 14: Pojam Interpretativnog Novinarstva III Godina

FOTOGRAFIJE: CVETANJE TISE, GEZA FARKAŠ

HVALA NA PAŽNJI