Top Banner
У Д К 821.163. 4 1 . 09 - 9 3 Menč et i ć Š . Б р анко Jl emuh ЈОЕ ТИ К А " ШИШКА МЕНЧЕТИЋ А * Ш . Менчетић ј е у з Џ . Д р жић а п р ви д у б р о в ач к и песник на на р о д ном , сл овин с к о м , ј език у . Шта ј е о певањ у и п е сништв у ми сл и о , н а ко ј е се у мет - ничко и у с м е н о песништв о , и у чем у , ос л ањао , п о к у шаће с е у о в о м р а д у р ек о н с т р у и сати из експли ц итних иска за и импли ц итни х н аз н ака у његовом обимн о м к ан ц он и ј е р у " . Кљ у ч не р ечи: у з о р и " ; „ и ми то в ање " ; „ вештина " ; „ песм а " - ру жи ц а " ; госпо ђ а " - М у за " ; песнички венча ц " . Увод Д у б р о ва чки р енесансни песни ц и д ру ге г е н е р а ц и ј е називали с у Ши шка Менчетића ( 14 5 7 /8 - 15 2 7 ) и Џ о р а Д р жића ( 14 6 1 - 1 50 1 ) п р вом св и т лошћ у ј езика н а ш е га " . Обо ј и ц у их ј е М а р ин Д р жић с т а ви о на чело д у б р овачке књ и ж е в не т р а д и ц и ј е као п р ве ми љен и ке вила , бож анских М у - за. За М енчетић а ј е ј ош р екао д а ј е ме ђу мл а д и м толи славан пл е мић " и д а с у њ е г овог имена п у н е г о р е " , п оља " , р авнин е " и ши р о к о мо р е " . Т олик у поп у ла р н о ст м е ђ у мла д им он ј е постига о п е в а њ ем о гиз д авим ви л ам а " и великим р а д ости ма " , т ј . о љ у бави , д а свако ј м ла д ос т и с р ц а по д и р аш е " . 1 У потоњо ј књиж е вно ј ист о р и ј и ова ј песник ј е имао д ру г а чи - ју с у д бин у . К р а ј ем 1 9. и почетк о м 20. века с та р а д у б р о в а чк а к њижевност у ц ел ос ти см а т р ана ј е за о д ј ек " итали ј анск е р е н еса н с н е к њ ижевности , њен у бле д у копи ју " , па с у т ако и п р ви д у б р о вачк и п ес ни ц и сагле д ани к ао UMu m amo p u чи ј а поези ј а ни ј е д иктов а н а и зн у т р а " 2 не г о ј е сва у зна - ' Ова ј р а д ј е ск р о мни п р и ло г у спо м е ни д р П р е д р ага С т ано ј ев и ћа , мла д ог с р пског р а - г у зеоло г а. 1 Уп. Marin Držić , PSHK , kn j . 6 , Za g re b , 1964 , 68. 2 Уп. Албе р т Хале р , „Д у б р овачка књижевно с т " , Н ова Е в р о п а , кн> . XV II , б р . 5 - 6 , Заг р еб , 1928 , 19 1 - 2 0 1 .
10

Poetika siska mencetica

Dec 23, 2015

Download

Documents

6
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 821.163.41.09-93 Meneti .

  Jl emuh

  , "

  *

  . . ,

  , . , -

  , , ,

  ".

  : ";

  ";

  ";

  " -

  ";

  "-

  ";

  ".

  (1457/8- 1527) ( 1461

  - 1501)

  ".

  , -

  . "

  ",

  ",

  "

  ".

  "

  ", . ,

  ".1

  -

  . 19. 20.

  " ,

  ",

  UMumamopu "2

  -

  ' ,

  -

  .

  1 . Mar in Dri, PSHK, knj . 6, Zagreb, 1964, 68.2 . ,

  ", , >. XVII, . 5

  - 6, ,

  1928, 19 1- 20 1.

 • 4 0

  .3

  ,

  , . imitatio,

  ", , , . emu

  -

  latio.4

  "

  ",

  -

  , "

  , , .

  "

  -

  . . .

  "

  ",

  ,5 ,

  -

  ". . . ,

  " , ,

  "

  , , . , "

  ,

  -

  .6 ,

  , "

  "

  "

  . ,

  , 1421,

  " ,

  " ,

  7 ,

  , . -

  " .

  "

  , ",

  . , ,

  ,8

  ",

  , , . ", , ,

  3 . Vatroslav Jagi, Trubaduri i naj starij i hrvatski lirici", Rad JAZU, IX, Zagreb, 1869;

  Petar Krekovi, Naj starij a hrvatska lirika", Nastavni vj esnik, XVI, 1907/08.

  4 . M iroslav Panti, Poetika humanizma i renesanse, I

  -I I, Beograd, 1963.

  5 . , , , 2009, 339.

  6 Milan Reetar, Pj esme / ika Menetia i Gore Dria / i ostalepj esme / Ranj inina zbor-

  nika, Drugo, sasvim preudeeno izdanj e, Zagreb, 1937, predgovor, ta. 54- 56.

  7 Up. Renikknj ievnih termina, Institut za knj ievnost, Beograd, s.v. aleksandrinac

  ", ,,dva

  -

  naesterac", versifikacij a

  ".

  8 Up. Frano ale, Petrarka i petrarkizam, Zagreb, 1971.

 • " 4 1

  , , , ,

  .

  , -

  , ,

  imitatio, . . -

  , -

  ,

  . .

  9

  , , -

  , . ,

  " ,

  ", ,

  ",

  .

  " ,

  ,

  . , ",

  -

  .

  "

  -

  ".

  -, , " , ,

  ,

  , .10

  .

  "

  . , ,

  ", ,

  ",

  (11,1). "

  ", :

  -

  ".

  , (II, 2), "

  -

  9 . Reetar, nav.delo.

  10 . ,

  ", :

  , , 2003.

 • 4 2

  "

  , " (II, 76),

  , , :

  / " (II, 127).

  .

  , "

  , ": -

  "

  " (II,

  107). "

  : , , ,

  , , "

  ".

  "

  ",

  ", . ,

  "

  ",

  ( "). , ,

  : ,

  " .

  , , , ,

  (

  "):

  " (II , 206);

  -

  : /

  " (II, 323);

  -

  : "

  ":

  / "

  (II , 459).

  ,

  ( ", I I, 2). , ,

  , , . ,

  ",

  " , , :

  ; / ,

  / , , " (II, 490).

  , -

  "

  " , ,

  : ', , , /

  ".

 • " 4 3

  . , ,

  " (2, 399),

  -

  . , ,

  " . .

  , : , , ,

  / " (II, 370). ,

  , , ",

  -

  : " ,

  ",

  " (II, 376).

  ".

  : " (I I, 354);

  " (I I, 413). ,

  , ",

  "

  -

  : npunueam " (I I, 221),

  " (II, 231).

  , ,

  , : ()

  " (II, 368);

  " , (II, 93).

  " : ,

  -

  / " (II, 209).

  "

  "

  ".

  , "

  " . ,

  ",

  , -

  . :

  / ".

  -

  " ,

  , (I I,

  378): / -

  ". , , ,

  - .

  ", , ,

  : .

 • 4 4

  -

  ", .

  " ,

  - , "

  -

  .

  " (II, 2) .

  -

  :

  ".

  ,

  " .

  ,

  : ", ,

  " (I I, 359).

  ",

  , ", ,

  " .

  , ,

  -:11 ,

  ,

  , , . -

  , ",

  "

  "(, 433).

  , ",

  -

  " ,

  " .

  .

  , , ,

  : ",

  : " (II, 359). ,

  , ,

  , ":

  " ,

  "

  "

  ".

  -

  "

  "

  -

  . ,

  ", , /

  " (11,379). , ,

  11 Up. . Panti, nav.delo.

 • " 4 5

  :

  : / ".

  , : , ,

  " (II , 478).

  , , ,

  , . ",

  , -

  . -

  , , .

  :

  ,

  , ?

  ,

  , .

  , , .

  , , : onuime, ",

  , , ( ").

  ",

  -

  ", . , ,

  " -

  ,

  .

  ", ,

  , -

  , "

  . , ,

  -

  -

  :

  / " (I I, 459).

  -

  , , ,

  "

  ".

  ", .

  " (11,1)

  : ,/

  ". (I I, 455) ,

  , "

  ",

  ":

 • 4 6

  , ., ,

  ."

  , (II , 2),

  " , .

  "

  : / -

  ".

  " , ()

  ": /

  noj e / " (II, 460).

  ( "

  "),

  : , "

  "; ,

  .

  , , ", :

  , , 2003.

  Jagi, Vatroslav, Trubaduri i naj starij i hrvatski l irici", Rad JAZU, IX,

  Zagreb, 1869.

  Kombol, Mihovil, Povij est hrvatske knj ievnosti do narodnogpreporoda,

  Zagreb, 1961, I I izd.

  Krekovi, Petar, Naj starij a hrvatska lirika", Nastavni vj esnik, XVI,

  19 0 7/ 0 8 .

  Panti, M iroslav, Poetika humanizma i renesanse, /- / /, Beograd, 1963.

  Petrovi, Svetozar, Problem soneta ustarij oj hrvatskoj knj ievnosti, (Ob-

  l ik i smisao), Beograd, 2003.

  Torbarina, Josip, Petrarka u renesansnom Dubrovniku", u : Petrarka i

  petrarkizam u slavenskim zemlj ama, Zagreb-Dubrovnik, 1978.

  Franievi, Marin, Povij est hrvatske renesansne knj ievnosti, Zagreb,

  19 8 3 .

  , , ", , XVII, 5

  - 6,

  , 1928.

  ale, Frano, Petrarka i petrarkizam, Zagreb, 1971.

 • " 4 7

  B r ank o L et i

  IKO MENETI'S

  "POETICS

  "

  Su m m ar y

  The paper fi rst discusses Meneti's explicit statements on his own poetry, on himself

  as a poet and on the readers, and goes on to his poetry itself . Based on these statements,

  we have noted that Meneti views the poetry of the ideal lady as Renaissance painting

  and sculpting ideal beauty, only by poetic means. In doing so, he included implicitly the"art

  " of celebrating beauty in verse, which has to be studied from the

  "paragons

  ", but

  also a particular "engrossment

  " with the subj ect, the creative

  "eros

  ", which makes poets

  exceptional . He interpreted poetry as a struggle of the "heart

  " and the

  "reason

  ", while

  discussing Beauty as the subj ect of a poem, the model lady as the "Muse

  ", inspiration, the

  beauty of a poem, the "fl ower

  ", and himself as a poet

  "laureate.

  "