Top Banner

Click here to load reader

Pobierz teraz

Jan 11, 2017

ReportDownload

Documents

lamkiet

 • PRZEGLDOUTSOURCINGOWY

  NAJNOWSZE ARTYKUY, POGLDY I OPINIE DOTYCZCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-0-3 GRUDZIE 2010

  11 MAESTWA DLA PIENIDZYO akwizycjach i konsolidacji polskiego rynku outsourcingowego.

  16 KUPOWANIE ZYSKW, SPRZEDAWANIE PROBLEMWZostawi czy wydzieli? Oto jest pytanie.

  26 INNOWACJE PILNIE POSZUKIWANEOdnalezione w polskiej brany BPO.

  RYNEK USUG OUTSOURCINGU W OBSZARZE KADROWOPACOWYM W POLSCE

  KOSZYKI WEDUG POTRZEB: DYWERSYFIKACJA DZIAALNOCI OUTSOURCINGOWEJ

  OUTSOURCING CONTACT CENTER JAKO NARZDZIE BUDOWANIA BIZNESU

  ADAM MIELCZAREK

  DROGA PRZEZ KONSULTACJFirmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej.

  28

  PO01_Glowny_20101126.indd 1 26/11/2010 15:53

 • OUTSOURCING WDRAANY TYLKO W CELU CICIA KOSZTW NIE JEST DOBRY DLA FIRMY.

  ABY SI ROZWIJA I DOSTARCZA WYSOK JAKO, NALEY ZWIKSZA ZYSKI.BRUCE M. CALDWELL, GWNY ANALITYK GARTNER

  PO01_Glowny_20101126.indd 2 26/11/2010 15:53

 • Grudzie 2010

  PRZEGLD OUTSOURCINGOWY

  1

  Fundacja Instytut Outsourcingu, ktrej jednym z zaoycieli jest firma ArchiDoc,

  za strategiczny cel swojej dziaalnoci uznaje edukacj rynku. Jest to organizacja

  skupiajca dowiadczenie i kompetencje swoich czonkw, bliska formule think-tanku

  pracujcego na rzecz promocji rozwiza outsourcingowych. Niniejszy magazyn

  stanowi podsumowanie naszych ostatnich dziaa i wierz, e dostarczy Pastwu nowej

  i wartociowej wiedzy na temat biznesu prowadzonego z wykorzystaniem outsourcingu.

  Przegld Outsourcingowy to obszerne kompendium wiedzy o rynku usug

  wiadczonych w modelu zewntrznym. Zawiera szereg artykuw i komentarzy

  eksperckich, prezentujcych analizy, trendy i prognozy dla tego sektora. Ukazuje

  rwnie najwiesze wyniki bada dotyczcych wykorzystania outsourcingu w polskich

  przedsibiorstwach. Pokazuj one, jak zmienia si podejcie klientw do outsourcingu,

  jakie aspekty takiej wsppracy s z punktu widzenia odbiorcy najwaniejsze.

  W publikacji znajd Pastwo rwnie wiele praktycznych przykadw wdroe

  rozwiza, pokazujcych etapy nawizywania takiej wsppracy i korzyci biznesowe,

  jakie odnosi klient.

  Szczeglnie zachcam do przeczytania wywiadu z twrcami ksiki Inteligentny

  Outsourcing, ktra ukazaa si na polskim rynku w poowie 2010 roku pod patronatem

  Instytutu. Dziki naszym staraniom kilka miesicy temu obaj autorzy odwiedzili Polsk

  i wzili udzia w specjalnie zorganizowanej dyskusji, podczas ktrej podzielili si

  z nami swoj obszern wiedz i dowiadczeniem, pokazanymi zarwno z perspektywy

  odbiorcy, jak i dostawcy usug outsourcingowych.

  Wszystkich Pastwa, ktrym bliska jest tematyka outsourcingu, zapraszam do

  wsppracy przy kolejnych inicjatywach podejmowanych przez Instytut Outsourcingu,

  o ktrych bdziemy informowa na bieco.

  ycz miej lektury,

  Konrad Rochalski,

  Prezes Zarzdu ArchiDoc SA

  DRODZY CZYTELNICY,Z ogromn przyjemnoci przedstawiam kolejn publikacj firmowan przez Instytut Outsourcingu. Mam nadziej, e spotka si ona z Pastwa zainteresowaniem i z czasem uda nam si przeksztaci j w cykliczne wydawnictwo.

  Konrad Rochalski, Prezes Zarzdu ArchiDoc SA

  Arc

  hiD

  oc

  PO01_Glowny_20101126.indd 1 26/11/2010 15:53

 • Grudzie 2010

  PRZEGLD OUTSOURCINGOWY

  2

  Konrad Rochalski Sowo o zgubionej paeczce, czyli co ma wsplnego outsourcing ze sztafet ...................................................................................................04Dziaalno wikszoci firm przypomina sztafet. Dziay lub zespoy realizuj pro-

  cesy, ktre tworz logiczn cao ukierunkowan na budow wartoci biznesu.

  Dominik abiski Oczami klienta ...................................................................................................................06Outsourcing postrzegany z perspektywy klienta i dostawcy to czsto dwie rne

  kwestie. Kada ze stron najczciej koncentruje si na zupenie innych aspektach.

  Anna Zawadzka Zarzdzanie dokumentacj w firmach w Europie ...................................................08Europejskie firmy wydaj ponad 14 mld euro rocznie na zarzdzanie dokumen-

  tami. Cho przedsibiorstwa przeznaczaj na ten cel do 5% rocznego obrotu,

  zaledwie 39% z nich realizuje przemylan strategi w tym zakresie.

  Anna Zawadzka Zarzdzanie dokumentami w modelu outsourcingowym .....................................10Szeroki wachlarz usug od tradycyjnej archiwizacji a do zaawansowanych

  procesw back-office pozwala na zaplanowanie efektywnego modelu

  zarzdzania dokumentami firmy w perspektywie dugofalowej.

  Adam Mielczarek Maestwa dla pienidzy Akwizycje i konsolidacja polskiego rynku outsourcingowego ...............................................................................11Zwizki to skomplikowana materia. Z mioci czy z rozsdku, zwykle nieatwo

  przychodzi do ich zawarcia, a potem nastpuje proza ycia.

  Adam Mielczarek Kupowanie zyskw, sprzedawanie problemw ........................................................16Zostawi czy wydzieli? Oto jest pytanie. Niemal hamletowski dylemat ma przed

  sob wiele zarzdw rozwaajcych outsourcing czci dziaalnoci.

  SPIS TRECI

  TEMAT NUMERUADAM MIELCZAREK

  DROGA PRZEZ KONSULTACJFirmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej.

  28

  PO01_Glowny_20101126.indd 2 26/11/2010 15:53

 • Grudzie 2010

  PRZEGLD OUTSOURCINGOWY

  3

  Raport IDC Rynek usug outsourcingu w obszarze kadrowopacowym w Polsce, 2009 ....................................................................................................................20Pomimo wzrostu wiedzy na temat outsourcingu i rozwoju tej dziedziny biznesu

  w Polsce, nadal wielu potencjalnym odbiorcom tych usug brakuje wiedzy o tym,

  czym jest outsourcing i z jakimi wie si korzyciami.

  Maria Krysztofczyk Innowacje pilnie poszukiwane odnalezione w polskiej brany BPO .............26Polska bardzo potrzebuje rozwoju w dziedzinie innowacji wg bada tylko ok.

  20% polskich przedsibiorstw wprowadza je do swoich organizacji.

  Wywiad numeru Szersza perspektywa .........................................................................................................34Z Jeanem-Louisem Bravardem i Robertem Morganem, autorami ksiki

  Inteligentny outsourcing, rozmawia Anna Frckowiak.

  Dorota Dakowska Outsourcing? Oczywicie! ..............................................................................................38Outsourcing jako narzdzie zarzdcze przeszed wreszcie z etapu nowinki

  menederskiej w faz wiadomego wykorzystywania.

  Marcin Kozowski Koszyki wedug potrzeb dywersyfikacja dziaalnoci outsourcingowej ......42Noszenie wszystkich jaj w jednym koszyku do najrozsdniejszych rozwiza nie

  naley. Im ich jednak wicej, tym trudniej si porusza.

  Marcin Kozowski Zyski mimochodem ...........................................................................................................46Wypracowywanie oszczdnoci poprzez tworzenie firm outsourcingowych bywa

  niezym sposobem na zarobienie dodatkowych pienidzy. Zdarza si, i sukces

  takiej specjalizacji potrafi zaskoczy nawet samych pomysodawcw...

  Aneta Michakowicz Outsourcing contact center jako narzdzie budowania biznesu .......................50Outsourcing procesw w biznesie jest postrzegany jako narzdzie zmierzajce do

  ograniczenia kosztw funkcjonowania danych procesw biznesowych.

  Urszula KauyskaPodsumowanie wynikw badania rynku usug outsourcingowych...................54ArchiDoc wsplnie z firm badawcz IPSOS ju po raz trzeci przeanalizowa

  rynek usug outsourcingowych w Polsce.

  Publikacje na temat outsourcingu ................................................................................58

  PRZEGLD OUTSOURCINGOWY, GRUDZIE 2010 Redakcja: Dorota Dakowska, Urszula Kauyska, Marcin Kozowski, Maria Krysztofczyk, Aneta Michakowicz, Adam Mielczarek, Anna Zawadzka. Koordynacja i opieka merytoryczna: Anna Zawadzka. Adres korespondencyjny: Fundacja Instytut Outsourcingu, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, e-mail: [email protected], www.instytut-outsourcingu.pl. Opracowanie graficzne i skad: Team kreatywny Rokicki&ciborowski, e-mail: [email protected] Druk: Pestca Design, ul. Zawiszy 7/19 01-167 Warszawa.

  PO01_Glowny_20101126.indd 3 26/11/2010 15:53

 • Grudzie 2010

  PRZEGLD OUTSOURCINGOWY

  4

  Firma, w ktrej

  funkcjonuje zarzdzanie

  przez procesy zyskuje

  du przewag

  konkurencyjn. Dziaa

  sprawniej, ma mniej

  defektw jakociowych

  i wicej zadowolonych

  klientw.

  KONRAD ROCHALSKIPREZES ZARZDU ARCHIDOC SA

  Procesy w firmieDziaalno wikszoci firm przypomina

  sztafet. Dziay lub zespoy realizuj procesy,

  ktre tworz logiczn cao ukierunkowan na

  budow wartoci biznesu. Z reguy efekt dziaa-

  nia jednego procesu jest wsadem do kolejnego.

  Dla przykadu: sprzeda konta internetowego

  moe zaczyna si od kontaktu z klientem przez

  telefon i uzyskania jego zgody na uruchomie-

  nie takiej usugi. W tym momencie koczy si

  kompetencja dziau telesprzeday, a sprawa jest

  przekierowywana do departamentu odpowie-

  dzialnego za dalsz obsug procesu. Zesp

  back-office drukuje dokumenty i przekazuje je

  jak tytuow paeczk mobilnemu sprzedawcy.

  Ten spotyka si z klientem i podpisuje umow,

  ktra wraca nastpnie do dziau back-office

  w celu zeskanowania, wprowadzenia danych

  do systemu, zarchiwizowania i uruchomienia

  usugi. Powyszy prosty przykad ilustruje, jak

  wiele rnych osb bierze udzia w sztafecie,

  ktrej cele

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.