Top Banner
Platforma cyfrowa „WARSZTAT ARCHITEKTA” prowadzi celem jest profesjonalna edukacja architektów. Ważną składową Warsztatu Architekta jest tzw. PLATFORMA TECHNICZNA, mająca służyć doskonaleniu kwalifikacji zawodowych architektów i poprawie jakości opracowywanej dokumentacji technicznej. W ramach PLATFORMY TECHNICZNEJ wydawany będzie cyklicznie załącznik z materiałami informacyjno-szkoleniowymi „BIBLIOTEKA DETALI ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANYCH”. Będzie to dodatek do newslettera Izby Architektów „RULON”. Załącznik „BIBLIOTEKA DETALI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH” zawiera 3 części: 1) Zilustrowany graficznie wybór praktycznych informacji technicznych z zakresu budownictwa ogólnego i fizyki budowli, dotyczący zagadnień z zakresu termoizolacji, akustyki budowlanej, oświetlenia i nasłonecznienia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. W pierwszej edycji „BIBLIOTEKI DETALI” przedstawiono porównawcze zestawienie przegród budynku w wersji „minimum”, t.j. spełniającej obowiązujące przepisy i w wersji wysoko energooszczędnej, pozwalającej na uzyskanie standardu budynku pasywnego. 2) Wzorcowy zestaw szczegółowych detali architektoniczno-budowlanych dla wybranej technologii budowlanej, uwzględniający wszystkie charakterystyczne części budynku oraz styki technologiczne. W pierwszej edycji „BIBLIOTEKI DETALI” przedstawiono zestaw detali dla wentylowanych ścian trójwarstwowych ze ścianą osłonową ze spoinowanej cegły klinkierowej. 3) Przykłady typowych rozwiązań projektowych, a więc projekty różnego typu budynków, uwzględniające optymalne rozwiązania funkcjonalne, obowiązujące przepisy budowlane, zagadnienia związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, osiowania uwzględniające powiązanie konstrukcji budynku z kondygnacjami parkingowymi, itp. W pierwszej edycji „BIBLIOTEKI DETALI” przedstawiono przykład rozwiązania typowego budynku biurowego w zabudowie liniowej, z kondygnacją parkingową w przyziemiu budynku. Materiały zawarte w kolejnych załącznikach będą zamieszczane w wersji cyfrowej na portalu internetowym „BIBLIOTEKA DETALI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH” pod adresem W wersji książkowej materiały są dostępne w podręcznikowych publikacjach wydawnictwa ARCHI-PLUS pod adresem Opracowaniem merytorycznym i redakcją dodatku z materiałami informacyjno-szkoleniowymi „BIBLIOTEKA DETALI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH” zajmuje się dr inż. arch. Przemysław Markiewicz. Prosimy o przesyłanie Państwa uwag dotyczących załączonych materiałów i sugestii dotyczących tematyki i zakresu następnych opracowań na adres e-mail: tzw. Szkolenia ustawiczne, których www.detale.com.pl www.archi-plus.pl poczta@archi-plus.pl biblioteka detali architektoniczno-budowlanych
32

Pobierz pakiet

Jan 11, 2017

Download

Documents

vodang
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Platforma cyfrowa WARSZTAT ARCHITEKTA prowadzi celem jest profesjonalna edukacja architektw.

  Wan skadow Warsztatu Architekta jest tzw. PLATFORMA TECHNICZNA, majca suy doskonaleniu kwalifikacji zawodowych architektw i poprawie jakoci opracowywanej dokumentacji technicznej.

  W ramach PLATFORMY TECHNICZNEJ wydawany bdzie cyklicznie zacznik z materiaami in formacyjno-szkoleniowymi BIBLIOTEKA DETALI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH. Bdzie to dodatek do newslettera Izby Architektw RULON.

  Zacznik BIBLIOTEKA DETALI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH zawiera 3 czci:

  1) Zilustrowany graficznie wybr praktycznych informacji technicznych z zakresu budownictwa oglnego i fizyki budowli, dotyczcy zagadnie z zakresu termoizolacji, akustyki budowlanej, owietlenia i nasonecznienia, bezpieczestwa przeciwpoarowego, itp. W pierwszej edycji BIBLIOTEKI DETALI przedstawiono porwnawcze zestawienie przegrd budynku w wersji minimum, t.j. speniajcej obowizujce przepisy i w wersji wysoko energooszczdnej, pozwalajcej na uzyskanie standardu budynku pasywnego.

  2) Wzorcowy zestaw szczegowych detali architektoniczno-budowlanych dla wybranej technologii budowlanej, uwzgldniajcy wszystkie charakterystyczne czci budynku oraz styki technologiczne.W pierwszej edycji BIBLIOTEKI DETALI przedstawiono zestaw detali dla wentylowanych cian trjwarstwowych ze cian osonow ze spoinowanej cegy klinkierowej.

  3) Przykady typowych rozwiza projektowych, a wic projekty rnego typu budynkw, uwzgldniajce optymalne rozwizania funkcjonalne, obowizujce przepisy budowlane, zagadnienia zwizane z bezpieczestwem przeciwpoarowym, osiowania uwzgldniajce powizanie konstrukcji budynku z kondygnacjami parkingowymi, itp.W pierwszej edycji BIBLIOTEKI DETALI przedstawiono przykad rozwizania typowego budynku biurowego w zabudowie liniowej, z kondygnacj parkingow w przyziemiu budynku.

  Materiay zawarte w kolejnych zacznikach bd zamieszczane w wersji cyfrowej na portalu internetowym BIBLIOTEKA DETALI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH pod adresem

  W wersji ksikowej materiay s dostpne w podrcznikowych publikacjach wydawnictwa ARCHI-PLUS pod adresem

  Opracowaniem merytorycznym i redakcj dodatku z materiaami informacyjno-szkoleniowymi BIBLIOTEKA DETALI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH zajmuje si dr in. arch. Przemysaw Markiewicz. Prosimy o przesyanie Pastwa uwag dotyczcych zaczonych materiaw i sugestii dotyczcych tematyki i zakresu nastpnych opracowa na adres e-mail:

  tzw. Szkolenia ustawiczne, ktrych

  www.detale.com.pl

  www.archi-plus.pl

  poczta@archi-plus.pl

  biblioteka detali architektoniczno-budowlanych

 • ksiki i podrczniki: www.archi-plus.plbiblioteka internetowa: www.detale.com.pl

  biblioteka detali architektoniczno-budowlanych

  1 / 05 / 2012

  1. BUDOWNICTWO OGLNE

  PARAMETRY TERMOIZOLACYJNE PRZEGRD

  2.DETALE PROJEKTOWE

  CIANY TRJWARSTWOWE ZE SZCZELIN WENTYLACYJN

  3.TYPOWE ROZWIZANIA PROJEKTOWE

  BUDYNEK BIUROWY O UKADZIE LINIOWYM

 • 000

  PARAMETRYTERMOIZOLACYJNE

  PRZEGRD

  BU

  DO

  WN

  ICT

  WO

  OG

  L

  NE

 • 000

  PARAMETRY TERMOIZOLACYJNE PRZEGRD

  ozwiza termoizolacyjnych

  1) W rozwizaniach podg na gruncie jako zasadnicz warstw termoizolacyjn zaleca si odporne na zawilgocenie pyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS umieszczane pod elbetow pyt podogow.

  2) Najprostsz technologi pozwalajc uzyska wysokoenergooszczdne parametry dla cian zewntrznych jest metoda lekka-mokra, okrelana te jako B.S.O. (bezspoinowy system docieple). Aby zminimalizowa potrzebn grubo pyt termoizolacyjnych zalecane jest zastosowanie do wznoszenia murw konstrukcyjnych materiaw o moliwie wysokiej termoizolacyjnoci, a wic np. ceramiki poryzowanej lub betonu komrkowego oraz dodatkowe docieplenie betonowych wiecy stropowych i nadproy.

  3) Zalecanym rozwizaniem termoizolacji poaci dachowych jest ukad dwuwarstwowy, w ktrym wena mineralna jest mocowana w przestrzeniach pomidzy krokwiami oraz - jako druga warstwa - pomidzy rusztem wsporczym dla opytowania wntrza z pyt gipsowo-kartonowych.

  4) W stropodachach penych o tradycyjnym ukadzie warstw i w stropodachach dwudzielnych z przestrzeni wentylowan podwyszone parametry termo-izolacyjne przegrody uzyskuje si poprzez zastosowanie odpowiedniej gruboci ocieplenia w ukadzie dwuwarstwowym.

  Wysokoenergooszczdne przegrody powinny by uzupenione rozwizaniami projektowymi zapobiegajcymi tworzeniu si mostkw termicznych:

  1. Ocieplenie cokou o parametrach zblionych do parametrw ocieplenia cian zewntrznych powyej cokou

  2. Termoizolacja podogi na gruncie wykonana pod pyt podogow lub/oraz w warstwach podogowych

  3. Termoizolacja stropu nad piwnic nieogrzewan wykonana w warstwach podogowych lub/oraz w suficie podwieszonym

  4. Ocienice okienne umiejscowione w warstwie termoizolacyjnej ciany 5. Dodatkowe docieplenie wiecw stropowych, kompensujce obnion

  termoizolacyjno elementw konstrukcyjnych6. Rozwizanie okapu dachu zachowujce cigo termoizolacji na

  poczeniu cian zewntrznych i poaci dachowych7. Rozwizanie cian szczytowych zachowujce cigo termoizolacji na

  poczeniu cian zewntrznych i poaci dachowych8. Rozwizanie attyki stropodachu zachowujce cigo termoizolacji na

  obrzeu stropodachu9. Rnego typu wsporniki na konstrukcjach nie tworzcych mostkw

  termicznych

  Zestawienie r wybranych przegrd budynku speniajcych obowizujce przepisy oraz rozwiza wysokoenergooszczdnych speniajcych standardy budynkw pasywnych.

 • 000

  skala

  ---

  temat rysunku:

  IZOLACYJNO TERMICZNA - podstawy prawne - wybrane Rozporzdzenia i Normy

  ID

  0621

  Numer Dziennika Ustaw lub Polskiej Normy

  Lp. Tytu

  Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

  z 2002 r. Dz.U. Nr 75, poz. 690,

  z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156,

  z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 orazz 2009 r. Nr 56, poz. 461

  1

  2

  3

  4

  8

  PN-EN ISO 6946:2008

  PN-EN ISO 14683:2008

  PN-EN ISO 10456:2009

  PN-B-02025:2001

  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opr cieplny i wspczynnik przenikania ciepa. Metoda obliczania.

  Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspczynnik przenikania ciepa. Metody uproszczone i wartoci orientacyjne.

  Materiay i wyroby budowlane. Waciwoci cieplno-wilgotnociowe. Tabelaryczne wartoci obliczeniowe.

  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepo do ogrzewania budynkw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

  5

  7

  PN-EN 12524:2003

  PN-EN ISO 13788: 2003

  Materiay i wyroby budowlane. Waciwoci cieplno-wilgotnociowe. Tabelaryczne wartoci obliczeniowe i procedury okrela-nia deklarowanych i obliczeniowych wartoci cieplnych.

  Cieplno-wilgotnociowe waciwoci komponentw budowlanych i elementw budynku. Temperatura powierzchni wewntrznej konieczna do uniknicia krytycznej wilgotnoci powierzchni i kondensacja midzywarstwowa. Metody obliczania.

  6 PN-B-02403:1982Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewntrzne.

 • 000

  skala

  ---

  temat rysunku:

  PARAMETRY TERMOIZOLACYJNEDLA PODG NA GRUNCIE

  ID

  0000

  5) Warstwa wirowa

  warstwa przegrody

  strona wewntrzna

  strona zewntrzna

  CAKOWITY OPR CIEPLNY

  1) Wylewka betonowa

  2) Pyta elbetowa

  3) Polistyren ekstrudowany XPS

  4) Chudy beton

  15 --

  grubo warstwy materiau

  d [ cm ]

  obliczeniowy wspczynnik przewodzenia

  opr cieplny warstwy

  2R [ (m K) / W ]

  5

  15

  8

  5

  0,050

  0,088

  2,286

  -

  1,000

  1,700

  0,035

  -

  R = 0,17Si

  R = 0,00se

  R = 2,59T

  U = 0,392[ W / (m K) ]

  wspczynnikprzenikania ciepa:

  U = 0,102[ W / (m K) ]

  wspczynnikprzenikania ciepa:

  warstwa przegrody

  strona wewntrzna

  strona zewntrzna

  grubo warstwy materiau

  d [ cm ]

  obliczeniowy wspczynnik przewodzenia

  opr cieplny warstwy

  2R [ (m K) / W ]

  1) Wylewka betonowa 5

  2) Wena mineralna 5

  3) Warstwa wyrwnawcza z betonu 2

  4) Pyta elbetowa

  0,050

  1,250

  0,020

  1,000

  0,040

  1,000

  R = 0,17Si

  R = 0,00se

  30 0,1761,700

  5) Polistyren ekstrudowany XPS

  6) Chudy beton

  7) Warstwa wirowa

  R = 10,24T

  30 8,5710,035

  5

  15

  -

  -

  -

  -

  CAKOWITY OPR CIEPLNY

  U = 0,392[ W / (m K) ]

  U=0,102[ W / (m K) ]

 • 5) Tynk mineralny

  warstwa przegrody

  strona zewntrzna

  strona wewntrzna

  CAKOWITY OPR CIEPLNY

  1) Tynk na siatce zbrojcej

  2) Styropian

  3) Zaprawa klejowa

  4) Pustaki z ceramiki poryzowanej

  1,5 --

  grubo warstwy materiau

  d [ cm ]

  obliczeniowy wspczynnik przewodzenia

  opr cieplny warstwy

  2R [ (m K) / W ]

  >0,5

  8

  >0,5

  30

  -

  2,000

  -

  1,290*

  -

  0,040

  -

  0,232

  RSe = 0,04

  RSi = 0,13

  R = 3,46T

  U = 0,292[ W / (m K) ]

  U = 0,102[ W / (m K) ]

  wspczynnikprzenikania ciepa:

  wspczynnikprzenikania ciepa:

  warstwa przegrody

  strona zewntrzna

  strona wewntrzna

  grubo warstwy materiau

  d [ cm ]

  obliczeniowy wspczynnik przewodzenia

  opr cieplny warstwy

  2R [ (m K) / W ]

  1) Tynk na siatce zbrojcej >0,5

  2) Elewacyjne bloki styropianowe 30

  3) Zaprawa klejowa >0,5

  4) Bloczki z betonu komrkowego

  -

  7,500

  -

  -

  0,040

  -

  RSe = 0,04

  RSi = 0,13

  24 2,1820,110**

  5) Szczelina powietrzna

  6) Pyta gipsowo-kartonowa

  R = 10,09T

  4 0,180-

  1,25 0,0540,230

  CAKOWITY OPR CIEPLNY

  U = 0,292[ W / (m K) ]

  U=0,102[ W / (m K) ]

  skala

  ---

  temat rysunku:

  PARAMETRY TERMOIZOLACYJNEDLA CIAN ZEWNTRZNYCH

  ID

  0601

  000

 • 000

  warstwa przegrody

  strona zewntrzna

  strona wewntrzna

  grubo warstwy materiau

  d [ cm ]

  obliczeniowy wspczynnik przewodzenia

  opr cieplny warstwy

  2R [ (m K) / W ]

  1) Pokrycie dachwkowe 1,5

  2) Szczelina wentylacyjna >3

  3) Szczelina wentylacyjna 5

  4) Wena mineralna - 90%R*

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  RSe = 0,10

  RSi = 0,10

  15 3,750*0,036

  5) Szczelina powietrzna

  6) Pyta gipsowo-kartonowa

  R = 4,16T

  5 0,160-

  1,25 0,0540,230

  CAKOWITY OPR CIEPLNY

  warstwa przegrody

  strona zewntrzna

  strona wewntrzna

  grubo warstwy materiau

  d [ cm ]

  obliczeniowy wspczynnik przewodzenia

  opr cieplny warstwy

  2R [ (m K) / W ]

  1) Pokrycie dachwkowe 1,5

  2) Szczelina wentylacyjna >3

  3) Deskowanie 2,5

  4) Wena mineralna - 90%R*

  -

  -

  0,156

  -

  -

  0,160

  RSe = 0,10

  RSi = 0,10

  20 4,999*0,036

  5) Wena mineralna pod krokwiami

  6) Pyta gipsowo-kartonowa

  R = 10,13T

  17 4,7220,036

  1,25 0,0540,230

  CAKOWITY OPR CIEPLNY

  U = 0,242[ W / (m K) ]

  U = 0,102[ W / (m K) ]

  wspczynnikprzenikania ciepa:

  wspczynnikprzenikania ciepa:

  U = 0,242[ W / (m K) ]

  U=0,102[ W / (m K) ]

  skala

  ---

  temat rysunku:

  PARAMETRY TERMOIZOLACYJNEDLA DACHW SKONYCH

  ID

  0602

 • 000000

  skala

  ---

  temat rysunku:

  PARAMETRY TERMOIZOLACYJNEDLA STROPODACHW PENYCH

  ID

  0000

  U = 0,252[ W / (m K) ]

  U=0,102[ W / (m K) ]

  warstwa przegrody

  warstwa przegrody

  strona zewntrzna

  strona zewntrzna

  strona wewntrzna

  strona wewntrzna

  grubo warstwy materiau

  d [ cm ]

  grubo warstwy materiau

  d [ cm ]

  obliczeniowy wspczynnik przewodzenia

  obliczeniowy wspczynnik przewodzenia

  opr cieplny warstwy

  2R [ (m K) / W ]

  opr cieplny warstwy

  2R [ (m K) / W ]

  1) Warstwa wirowa

  1) Warstwa wirowa

  5

  5

  2) Pokrycie z papy termozgrzewalnej

  2) Pokrycie z papy termozgrzewalnej

  -

  -

  3) Wena mineralna

  3) Wena mineralna

  37

  14

  4) Warstwa spadkowa z betonu

  4) Warstwa spadkowa z betonu

  0,055

  0,055

  -

  -

  9,737

  3,684

  0,900

  0,900

  -

  -

  0,038

  0,038

  R = 0,04Se

  R = 0,04Se

  RSi = 0,10

  RSi = 0,10

  >5

  >5

  0,050

  0,050

  1,000

  1,000

  5) elbetowa pyta stropowa

  5) elbetowa pyta stropowa

  6) Tynk mineralny

  6) Tynk mineralny

  R = 10,10T

  R = T 4,05

  20

  20

  0,118

  0,118

  1,700

  1,700

  1,5

  1,5

  -

  -

  -

  -

  CAKOWITY OPR CIEPLNY

  CAKOWITY OPR CIEPLNY

  U = 0,102[ W / (m K) ]

  U = 0,252[ W / (m K) ]

  wspczynnikprzenikania ciepa:

  wspczynnikprzenikania ciepa:

 • 000000

  skala

  ---

  temat rysunku:

  PARAMETRY TERMOIZOLACYJNEDLA DWUDZIELNYCH STROPODACHW WENTYLOWANYCH

  ID

  0000

  U=0,102[ W / (m K) ]

  U = 0,102[ W / (m K) ]

  wspczynnikprzenikania ciepa:

  warstwa przegrody

  strona zewntrzna

  strona wewntrzna

  grubo warstwy materiau

  d [ cm ]

  obliczeniowy wspczynnik przewodzenia

  opr cieplny warstwy

  2R [ (m K) / W ]

  1) Papa termozgrzewalna -

  2) Wylewka betonowa >5

  3) Blacha trapezowa -

  4) Przestrze poddasza

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  R = 0,04Se

  R = 0,10Si

  - 0,300-

  5) Wena mineralna

  6) elbetowa pyta stropowa

  7) Tynk mineralny

  R = 10,28T

  35 9,7220,036

  20

  1,5

  0,118

  -

  1,700

  -

  CAKOWITY OPR CIEPLNY

 • DE

  TA

  LE

  P

  RO

  JE

  KT

  OW

  E

  000

  CIANY TRJWARSTWOWEZE SZCZELIN WENTYLACYJN

 • 000

  CIANY TRJWARSTWOWE ZE SZCZELIN WENTYLACYJN

  W przypadku zastosowania w projekcie budynku skomplikowanych rozwiza technologiczno-materiaowych, w celu jednoznacznego okrelenia rozwiza projektowych, projektant powinien opracowa detale architektoniczno-budowlane pokazujce rozwizania wszystkich charakterystycznych stykw i wzw budynku.

  Przykadem takiego skomplikowanego rozwizania technologiczno-materiao-wego jest wielokondygnacyjny budynek o szkieletowej konstrukcji elbetowej ze cianami wypeniajcymi z ceramiki poryzowanej i cianami osonowymi z cegy klinkierowej.

  Zestaw najwaniejszych, charakterystycznych detali architektoniczno-budowla-nych jest dla takiego budynku nastpujcy:

  1) Rozwizanie strefy cokoowej budynku, t.j. poczenia cian piwnicznych ze cianami kondygnacji nadziemnych z uwzgldnieniem przebiegu izolacji, podpar-cia ciany osonowej, nawiewu do szczeliny wentylacyjnej i jej zabezpieczenia przeciwwodnego.

  2) Rozwizanie ciany zewntrznej w obrbie wieca stropu midzykondygna-cyjnego, z uwzgldnieniem dylatacji powierzchniowych, podparcia ciany osonowej, nawiewu do szczeliny wentylacyjnej i jej zabezpieczenia przeciw-wodnego.

  3) Rozwizanie ciany zewntrznej w obrbie otworu okiennego, z uwzgldnie-niem rozwiza zapobiegajcych powstawaniu mostkw termicznych i pkni nadproy - przedstawienie szczegw w rzucie.

  4) Rozwizanie otworu okiennego w cianie zewntrznej, z uwzgldnieniem szczegw ciany osonowej w strefie podokiennej oraz nadproa z zabezpie-czeniem przeciwwodnym - przedstawienie szczegw w przekroju.

  5) Rozwizanie naronika ciany zewntrznej z uwzgldnieniem pionowych dylatacji powierzchniowych ciany osonowej - przedstawienie szczegw na rzucie.

  6) Rozwizanie pocze ciany zewntrznej ze cianami wewntrznymi - przedstawienie szczegw na rzucie.

  7) Rozwizanie poczenia ciany zewntrznej ze stropodachem i jej zakoczenia attyk, z uwzgldnieniem przebiegu izolacji termicznych i przeciwwodnych - przedstawienie szczegw w przekroju.

  Jest to przykadowy zestaw detali projektowych, ktry w przypadku zastosowania innych rozwiza architektoniczno-budowlanych naley odpowiednio zmodyfi-kowa i dostosowa (np. podoga na gruncie, dach skony, itp.).

 • 000

  skala

  ---

  temat rysunku:

  CIANY TRJWARSTWOWE ZE SZCZELIN WENTYLACYJN - UMIEJSCOWIENIE DETALI BUDYNKU NA RZUCIE I PRZEKROJU

  ID

  0118

 • 000

  Element mocujcy ktownik do konstrukcji ciany

  Zabezpieczenie ciany wypeniajacej

  Rama drewniana uatwiajca osadzenie okna w cianie szczelinowej

  ociea okienne z ram drewnian

  zamykajac szczelin ciany trjwarstwowej

  szkieletowa konstrukcja elbetowa ze cianami

  wypeniajcymi z ceramiki poryzowanej

  ktownik podpierajcy cian osonow

  skala

  ---ID

  0119

  temat rysunku:

  CIANY TRJWARSTWOWE ZE SZCZELIN WENTYLACYJN - SZCZEGY ROZWIZA TECHNOLOGICZNYCH

 • 000

  izolacja przeciwwilgociowa z obrbki blacharskiej

  pionowa spoina nawiewno - odwadniajca

  konstrukcyjny rygiel elbetowy

  pka ciany osonowej ze stalowego ktownika z kotw zatopion w ryglu

  uszczelniajca masa plastyczna

  pozioma izolacja przeciwwodna

  pionowa izolacja przeciwwodna

  - ciana osonowa z cegy klinkierowej

  - szczelinawentylacyjna - 4 cm

  - wena mineralna z wiatroizolacj - 8 cm,

  - ciana z pustakw poryzowanych - 25 cm

  - stalowy ruszt montaowy- okadzina cienna z pyt g-k

  - suchy jastrych podogowy z pyt gipsowo - wknowych

  - wena mineralna - 2 cm- elbetowa pyta

  stropowa - 15 cm

  - termoizolacja z polistyrenu ekstrudowanego pokrytego fabrycznie betonem

  - pionowa izolacja przeciwwodna

  - ciana elbetowa - 35 cm

  skala

  1:10ID

  0120

  temat rysunku:

  CIANY TRJWARSTWOWE ZE SZCZELIN WENTYLACYJN - ROZWIZANIE STREFY COKOOWEJ - PRZEKRJ

 • 000

  - ciana osonowa z cegy klinkierowej

  - szczelina wentylacyjna - 4 cm

  - wena mineralna z wiatroizolacj - 8 cm,

  - ciana z pustakw poryzowanych - 25 cm

  - stalowy ruszt montaowy- okadzina cienna z pyt g-k

  izolacja przeciwwilgociowa z obrbki blacharskiej

  masa plastyczna

  para ktownikw stajcych cian

  wypeniajc z ryglem

  tama dylatacyjna z weny mineralnej

  konstrukcyjny rygiel elbetowy

  pka ciany osonowej ze stalowego ktownika z kotw zatopion w ryglu

  sznur uszczelniajcy

  pionowa spoina wentylacyjna

  pionowa spoina nawiewno - odwadniajca

  tama dylatacyjna z weny mineralnej

  masa plastyczna

  - suchy jastrych podogowy z pyt gipsowo - wknowych

  - wena mineralna - 2 cm- elbetowa pyta

  stropowa - 15 cm- stalowy ruszt montaowy- okadzina sufitowa

  z pyt g-k

  skala

  1:10ID

  0121

  temat rysunku:

  CIANY TRJWARSTWOWE ZE SZCZELIN WENTYLACYJN - ROZWIZANIE POCZENIA ZE STROPEM - PRZEKRJ

 • 000

  zbrojenia kratownicowe w spoinach poziomych ciany podparapetowej

  obrys parapetu

  obrys parapetu

  spoina wentylacyjna

  uszczelnienie tam dylatacyjn z weny mineralnej, sznurem

  uszczelniajcym i mas plastyczn

  rama montaowa z drewna

  impregnowanego

  ciana osonowa z cegy klinkierowej

  zakoczona wgarkiem

  wtek ssiednich warstw

  skala

  1:10ID

  0122

  temat rysunku:

  CIANY TRJWARSTWOWE ZE SZCZELIN WENTYLACYJN - ROZWIZANIE OTWORU OKIENNEGO - RZUT

 • 000

  systemowe nadproe otworu w cianie wypeniajcej

  masa plastyczna

  para ktownikw stajcych cian

  wypeniajc z ryglem

  tama dylatacyjna z weny mineralnej

  elbetowy rygiel ze stropem

  rama montaowa z drewna impregnowanego

  pka ciany osonowej ze stalowego ktownika

  z kotw zatopion w ryglu

  sznur uszczelniajcy

  zbrojenia kratownicowe w spoinach poziomych

  obrbka blacharska parapetu

  pionowa spoina wentylacyjna

  pka pasa nadproowego ze stalowego ktownika

  nadproe z cegie ustawionych na rb

  izolacja przeciwwilgociowa z obrbki blacharskiej

  pionowa spoina nawiewno - odwadniajca

  pionowa spoina nawiewno - odwadniajca

  pionowa spoina wentylacyjna

  tama dylatacyjna z weny mineralnej

  masa plastyczna

  izolacja przeciwwilgociowa z obrbki blacharskiej

  - ciana osonowa z cegy klinkierowej

  - szczelina wentylacyjna - 4 cm- wena mineralna

  z wiatroizolacj - 8 cm- ciana z pustakw

  poryzowanych - 25 cm- stalowy ruszt montaowy - poszycie z pyt g-k

  skala

  1:10ID

  0123

  temat rysunku:

  CIANY TRJWARSTWOWE ZE SZCZELIN WENTYLACYJN - ROZWIZANIE OTWORU OKIENNEGO - PRZEKRJ

 • 000

  poczenie pyt g- k mas plastyczn

  tama dylatacyjna z weny mineralnej

  tama dylatacyjna z weny mineralnej

  sznur uszczelniajcy

  sznur uszczelniajcy

  masa plastyczna

  masa plastyczna

  - ciana osonowa z cegy klinkierowej

  - szczelinawentylacyjna - 4 cm

  - wena mineralna z wiatroizolacj - 8 cm,

  - ciana z pustakw poryzowanych - 25 cm

  - stalowy ruszt montaowy- okadzina cienna z pyt g-k

  skala

  1:10ID

  0124

  temat rysunku:

  CIANY TRJWARSTWOWE ZE SZCZELIN WENTYLACYJN - ROZWIZANIE NARONIKA - RZUT

 • 000

  - ciana osonowa z cegy klinkierowej

  - szczelina wentylacyjna - 4 cm- wena mineralna

  z wiatroizolacj - 8 cm- ciana z pustakw

  poryzowanych - 25 cm- stalowy ruszt montaowy - poszycie z pyt g-k

  sup elbetowy masa plastyczna

  sznur uszczelniajcy

  tama dylatacyjna z weny mineralnej

  poczenie pyt g- k mas plastyczn

  tama dylatacyjna

  z weny mineralnej

  sznur uszczelniajcy

  masa plastyczna

  skala

  1:10ID

  0125

  temat rysunku:

  CIANY TRJWARSTWOWE ZE SZCZELIN WENTYLACYJN - POCZENIA ZE CIANAMI WEWNTRZNYMI - RZUT

 • 000

  izolacja przeciwwilgociowa z obrbki blacharskiej

  masa plastyczna,sznur uszczelniajcy

  para ktownikw stajcych cian

  wypeniajc z ryglem

  tama dylatacyjna z weny mineralnej

  termoizolacja z polistyrenu ekstrudowanego

  obudowa zwieczenia attyki z at drewnianych i pyty OSB/3

  obrbka blacharska mocujca izolacje

  obrbka blacharska zwieczenia attyki

  hydroizolacja z papy termozgrzewalnej

  elbetowy rygiel ze stropem

  okadzina cienna i sufitowa z pyt g-k na stalowym ruszcie

  montaowym

  pka ciany osonowej ze stalowego ktownika

  z kotw zatopion w ryglu

  pionowa spoina wentylacyjna

  pionowa spoina nawiewno - odwadniajca

  tama dylatacyjna z weny mineralnej

  masa plastyczna

  drewniane aty montaowe zwieczenia attyki

  pionowa spoina wentylacyjna

  kotwy at montaowych

  - ciana osonowa z cegy klinkierowej

  - szczelina wentylacyjna - 4 cm- wena mineralna

  z wiatroizolacj - 8 cm- ciana z pustakw

  poryzowanych - 25 cm- stalowy ruszt montaowy - poszycie z pyt g-k

  skala

  1:10ID

  0126

  temat rysunku:

  CIANY TRJWARSTWOWE ZE SZCZELIN WENTYLACYJN - ROZWIZANIE ATTYKI STROPODACHU - PRZEKRJ

 • 000

  BUDYNEK BIUROWYO UKADZIE LINIOWYM

 • 000

  BUDYNEK BIUROWY O UKADZIE LINIOWYM

  Zamieszczona koncepcja budynku biurowego o ukadzie liniowym opiera si na typowych i powtarzalnych rozwizaniach projektowych wynikajcych z obowizujcych przepisw i uwarunkowa funkcjonalnych. Koncepcja ta nie posiada rozwizanej architektury a elewacja jest pokazana jedynie schematycznym obrysem bez stolarki okiennej i innych elementw wpywajcych na wyraz architektoniczny.

  Przedstawiony przykad budynku biurowego o ukadzie liniowym posiada rozwizania projektowe zdeterminowane przez nastpujce czynniki:

  1) Rozstaw w osiach gwnych elementw konstrukcyjnych w kierunku poprzecz-nym o rozstawie 3 x 5,40 m pozwala w podziemnej kondygnacji parkingowej na uzyskanie waciwej gbokoci stanowisk parkingowych w ukadzie prostopadym do drogi przejazdowej.

  2) Rozstaw w osiach gwnych elementw konstrukcyjnych w kierunku podunym o rozstawie 8,10 m pozwala w kondygnacji garaowej na umieszczenie pomidzy supami 3 stanowisk postojowych prostopadych do drogi przejazdowej.

  3) Dwukierunkowa droga przejazdowa o szerokoci w osiach 6,50 m i drugi rzd prostopadych stanowisk parkingowych o szerokoci w osiach 5,40 m jest odoony poza obrys budynku w jego czci nadziemnej.

  4) Pochylnie wjazdowe i wyjazdowe z parkingu zostay umieszczone w rodkowym trakcie na osi podunej budynku. W praktyce usytuowanie wjazdw na parking jest uzalenione od uwarunkowa konkretnej lokalizacji budynku.

  5) W czci nadziemnej budynku szeroko traktu wynoszca 5,4 m pozwala na waciwe dowietlenie wiatem dziennym caej gbokoci pomieszcze biurowych.

  6) Szeroko traktu rodkowego wynoszca 5,4 m pozwala na rozwizanie trzonu komunikacji pionowej z dwubiegowymi klatkami schodowymi i przylegajcymi do nich szachtami instalacyjnymi.

  7) Rozwizania wzw sanitarnych mog by modyfikowane w zalenoci od sposobu aranacji przestrzeni biurowej i iloci najemcw - podzia przestrzeni do wynajcia na dwoje, czworo lub wiksz ilo najemcw na jedn kondygnacj.

  8) Dugo budynku jest zdeterminowana dopuszczaln dugoci drogi ewakuacyjnej od najdalszego miejsca w ktrym moe przebywa czowiek do wyjcia ewakuacyjnego na drog ewakuacyjn lub do innej strefy poarowej.

  9) Ze wzgldu na dugo budynku wany element ukadu konstrukcyjnego stanowi poprzeczne dylatacje konstrukcyjne.

  10) Wysoko budynku jest ograniczona ze wzgldu na wielko stref poarowych oraz ilo pionw windowych obsugujcych uytkownikw budynku.

 • temat rysunku:

  BUDYNEK BIUROWY LINIOWY- RZUT PARTERU

  ID

  0583skala

  1:350

  000

  UW

  AG

  A : b

  udyn

  ek

  nie

  posi

  ada r

  ozm

  iesz

  czenia

  otw

  or

  w o

  kiennyc

  h i

  pro

  jekt

  u e

  lew

  acj

  i

  RZ

  UT

  PA

  RT

  ER

  U

  10

  45 m

  20

  15

  50

  25

  30

  35

  40

  AA

 • temat rysunku:

  BUDYNEK BIUROWY LINIOWY- RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ

  skala

  1:350ID

  0584

  000

  UW

  AG

  A : b

  udyn

  ek

  nie

  posi

  ada r

  ozm

  iesz

  czenia

  otw

  or

  w o

  kiennyc

  h i

  pro

  jekt

  u e

  lew

  acj

  i

  RZ

  UT

  KO

  ND

  YG

  NA

  CJI P

  OW

  TA

  RZ

  AL

  NE

  J

  10

  45 m

  20

  15

  50

  25

  30

  35

  40

  AA

 • temat rysunku:

  BUDYNEK BIUROWY LINIOWY - MODUOWA ARANACJA POMIESZCZE - UKAD KOMRKOWY

  ID

  0743skala

  1:100

  NA

  JE

  MC

  A 1

  NA

  JE

  MC

  A 2

  LOBBY WINDOWE

 • ID

  0744skala

  1:100

  temat rysunku:

  BUDYNEK BIUROWY LINIOWY - MODUOWA ARANACJA POMIESZCZE - UKAD OPEN SPACE

  NA

  JE

  MC

  A 1

  NA

  JE

  MC

  A 2

  LOBBY WINDOWE

 • ID

  0746skala

  1:100

  temat rysunku:

  BUDYNEK BIUROWY LINIOWY - SCHEMAT PRZEKROJU Z ROZKADEM NASONECZNIENIA POMIESZCZE

 • ID

  0745skala

  1:100

  temat rysunku:

  BUDYNEK BIUROWY LINIOWY - MODUOWE ROZPLANOWANIE STANOWISK POSTOJOWYCH PARKINGU PODZIEMNEGO

  LOBBY WINDOWE

  zary

  s cz

  c

  i nadzi

  em

  nej b

  udyn

  ku

  555 (min. 500)600 (min. 570)

  POMIESZCZENIE TECHNICZNE

  375 (

  min

  . 340)

 • temat rysunku:

  BUDYNEK BIUROWY LINIOWY- RZUT PARKINGU PODZIEMNEGO

  skala

  1:350ID

  0582

  000

  RZ

  UT

  PA

  RK

  ING

  U P

  OD

  ZIE

  MN

  EG

  O

  10

  45 m

  20

  15

  50

  25

  30

  35

  40

  ilo

  mie

  jsc

  post

  ojo

  wyc

  h : 9

  4

  UW

  AG

  A :

  budyn

  ek

  nie

  posi

  ada r

  ozm

  iesz

  czenia

  otw

  or

  w o

  kiennyc

  h i

  pro

  jekt

  u e

  lew

  acj

  iusy

  tuow

  anie

  i para

  metr

  y ra

  mpy

  wja

  zdow

  ej d

  o g

  ara

  u s

  z

  ale

  ne o

  d w

  aru

  nk

  w lo

  kaln

  ych

  AA

 • temat rysunku:

  BUDYNEK BIUROWY LINIOWY- RZUT KONDYGNACJI TECHNICZNEJ

  skala

  1:350ID

  0585

  000

  AA

  UW

  AG

  A : b

  udyn

  ek

  nie

  posi

  ada r

  ozm

  iesz

  czenia

  otw

  or

  w o

  kiennyc

  h i

  pro

  jekt

  u e

  lew

  acj

  i

  RZ

  UT

  KO

  ND

  YG

  NA

  CJI T

  EC

  HN

  ICZ

  NE

  J

  10

  45 m

  20

  15

  50

  25

  30

  35

  40

 • temat rysunku:

  BUDYNEK BIUROWY LINIOWY- PRZEKRJ A-A

  skala

  1:350ID

  0586

  000

  10

  45 m

  20

  15

  50

  25

  30

  35

  40

  UW

  AG

  A :

  budyn

  ek

  nie

  posi

  ada r

  ozm

  iesz

  czenia

  otw

  or

  w o

  kiennyc

  h i

  pro

  jekt

  u e

  lew

  acj

  iusy

  tuow

  anie

  i para

  metr

  y ra

  mpy

  wja

  zdow

  ej d

  o g

  ara

  u s

  z

  ale

  ne o

  d w

  aru

  nk

  w lo

  kaln

  ych

  PR

  ZE

  KR

  J A

  -A

  Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10Strona 11Strona 12Strona 13Strona 14Strona 15Strona 16Strona 17Strona 18Strona 19Strona 20Strona 21Strona 22Strona 23Strona 24Strona 25Strona 26Strona 27Strona 28Strona 29Strona 30Strona 31Strona 32