Top Banner

Click here to load reader

Plan 2015 Parochie De Twaalf Apostelen Deel 1 Deel 1

Feb 14, 2017

ReportDownload

Documents

phamhanh

 • Plan 2015 Parochie De Twaalf Apostelen

  Deel 1

  Dit plan bestaat uit de volgende delen:

  Deel 1: Beschrijving van de ontwikkeling van parochie De Twaalf Apostelen 2010-2014

  Deel 2: Pastorale zorg in alle geloofsgemeenschappen

  Deel 3: Samenvatting, conclusies en toekomst

  Deel 1 : Beschrijving van de ontwikkeling van parochie De Twaalf Apostelen

  De parochie is na een vooroverleg van 1 jaar door fusie tot stand gekomen in september 2010.

  De parochie heeft ongeveer 30.000 parochianen (KASKI), waarvan ongeveer 8.000 parochianen op enig moment actief bij de parochie betrokken zijn, via vieringen, vrijwilligerswerk, deelname Aktie Kerkbalans.

  De parochie omvat 12 geloofsgemeenschappen met 12 kerken en 11 begraafplaatsen

  Organisatie van de parochie

  De parochie heeft een wezenlijk andere samenstelling dan parochies in een stad, vooral door de vele dorpsgemeenschappen en het grote parochiegebied.

  De organisatie van de parochie is weergegeven in een organogram (bijlage 1).

 • De parochie wordt geleid door pastoor Martin Claes; hij is voorzitter van het pastoresteam en het bestuur. De parochie heeft in 4 jaar een pastoor (uitgetreden), een priester (overgeplaatst), een 0,5 priester (door de orde teruggeroepen), een betrokken pastorale werker (weggegaan) en 2 betrokken pastoraal werkers, actief als vrijwilliger (overleden) verloren. Daarvoor in de plaats is een nieuwe priester en een vacature voor een 0,5 pastoraal werker gekomen.

  In 2015 wordt gewerkt aan de invulling van de vacature.

  In het organogram staan de lijnen van bestuur en beheer, het pastoraat, centrale activiteiten en de lokale organisatie in de vorm van contactraden met een stuurgroep pastoraat, ter ondersteuning van de eerstaanspreekbare pastor en de werkgroepen.

  Leden van het pastoresteam zijn eerstaanspreekbare voor meerdere geloofsgemeenschappen, maar gaan roulerend voor in veel gemeenschappen

  Het pastoresteam vergadert wekelijks.

  Onder het pastoresteam vallen de commissies: eerste communie, vormsel, diaconie, missie en ontwikkeling, liturgisch beraad. Een van de pastores is portefeuillehouder voor een of meerdere commissies.

  Het team wordt parttime ondersteund door een parttime secretaresse.

  In de geloofsgemeenschappen wordt het pastoresteam ondersteund door een stuurgroep pastoraat, die onderdeel is van het lokale bestuur in de vorm van een contactraad.

  Het bestuur bestaat uit 8 leden en wordt ondersteund door een notuliste.

  Het bestuur wordt ondersteund door de commissies: bouwzaken, communicatie, financin, administratie, Aktie Kerkbalans, begraafplaatsen, koren. Het bestuur heeft ook een commissie voor personele zaken. Bestuursleden zijn portefeuillehouder voor een of meerdere van deze commissies. Bestuursleden zijn eerstaanspreekbare voor de CR van meerdere geloofsgemeenschappen en bezoekt (een aantal van) de vergaderingen van de CR

  Daarnaast wordt het bestuur in de geloofsgemeenschappen ondersteund door de contactraden, de lokale bestuurseenheden voor beleid, beheer, vrijwilligerswerk en ondersteuning van het pastoraat(stuurgroep pastoraat). De CR vormt de schakel tussen het parochiebestuur en de lokale geloofsgemeenschap en vrijwilligers-werkgroepen. De CR ontvangt alle informatie van het bestuur en communiceert lokale gegevens, aandachtspunten naar het bestuur. De CR hebben vooral een lokale bestuurlijke rol en een adviserende rol naar het bestuur. De CR beschikken over een budget van 500 euro per jaar voor kleine lokale uitgaven. Overige zaken worden geregeld via begrotingen.

  Het parochiecentrum huisvest het pastoresteam, de financile en ledenadministratie, het parochiesecretariaat, gastvrouwen en telefoonwachten, het archief, ontvangstruimte, vergaderruimten, kopieerruimte, inloopcaf, keuken. Het parochiecentrum wordt geleid door een parttime secretaresse en ongeveer 150 vrijwilligers.

 • Het pastoraat

  Het pastoresteam bestaat uit M. Claes, priester (parttime) A. van Velthoven, priester, B. van Dijk, priester, H. Witsiers, diaken, vrijwilliger, A. Gooiker, pastoraal werkster, 24 uur/week. Er is invulling van 0,5 fte pastoraal werk(st)er toegestaan door het Bisdom met name voor de inzet op het gebied van catechese, jongeren en jong-volwassenen.

  Het pastoresteam verzorgt vieringen in alle geloofsgemeenschappen. Voor vieringen wordt het pastoresteam ondersteund door enkele emeriti.

  Gemeenschappelijke vieringen voor de hele parochie: jaarlijkse Apostelviering, opening van de advent, Nieuwjaarsviering (in 3 kerken).

  Voor het lokale pastoraat werken de pastores samen met een stuurgroep pastoraat, die de dagelijkse gang van zaken regelt. Deze werkgroep is onderdeel van de CR

  Voorbereiding communie en vormsel gebeurt in groepsverband door deelnemers van meerdere geloofsgemeenschappen samen te voegen.

  Pastores wonen verspreid in het parochiegebied, waardoor er een goede band is met de verschillende geloofsgemeenschappen.

  Daarnaast komen alle pastores regelmatig op het parochiecentrum.

  De pastorale zorg wordt in de parochie positief beoordeeld.

  Wekelijks wordt de zondagsviering vanuit de H. Ant. Abt, Wijchen opgenomen en is na afloop van de dienst via het lokale TV glasvezelnetwerk te bekijken.

  Ook is het mogelijk om de dienst direct via Wijchen.TV op internet of via de App te volgen..

  Geloofsgemeenschappen, stuurgroep pastoraat, vrijwilligers, werkgroepen

  De lokale organisatie van de geloofsgemeenschappen berust bij de Contactraden (CR), voor de fusie meestal kerkraden of beheerscommissies. Zij hebben minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het parochiebestuur en de CR wisselen alle informatie uit via de secretarissen. De penningmeester beheert een lokale kas van 500 euro per jaar en administreert de lokale inkomsten en draagt die af. De gegevens worden in Navision ingevoerd. De CR heeft vooral een beleidsuitvoerende en een adviserende functie. Er zijn geen lokale bankrekeningen meer. De CR wordt lokaal bijgestaan door adviseurs voor onderhoud gebouwen. Zij overleggen met de bouwadviseurs van het bestuur over noodzakelijk onderhoud en zorgen voor offertes. Onder de CR vallen de werkgroepen waaronder de stuurgroep pastoraat die de lokale pastorale noden verzorgt. Met name in de dorpse geloofsgemeenschappen wordt zeer gehecht aan het voortbestaan van de lokale groepen. In het oog springende zaken: rondbrengen Apostelbode, flyers, onderhoud begraafplaatsen (10 van de 11) onderhoud door klusgroepen, Aktie Kerkbalans. Gemiddeld zijn er meer dan 100

 • vrijwilligers per geloofsgemeenschap. Er heeft vergrijzing plaats, maar het verloop is beperkt en er wordt geen groot verloop verwacht.

  In de meer stadse geloofsgemeenschap van de H. Antonius Abt Wijchen moet voor onderhoud begraafplaats en schoonmaak kerk professionele organisaties ingehuurd worden.

  Vrijwilligers

  De parochie heeft ongeveer 16 400 geregistreerde vrijwilligers. De lijsten per geloofsgemeenschap worden jaarlijks bijgehouden vanuit de geloofsgemeenschappen naar een centrale administratie en vormen de basis voor de toewijzing van een vrijwilligersbudget per geloofsgemeenschap, waarmee een jaarlijkse of tweejaarlijkse vrijwilligersactiviteit per geloofsgemeenschap kan worden georganiseerd. Ondanks de vergrijzing is het aantal redelijk constant.

  Parochiecentrum

  Het parochiecentrum naast de H. Ant. Abt, Wijchen, is het hart van de parochie. Hier worden de pastorale taken besproken en georganiseerd in wekelijkse vergaderingen, ondersteund door een parttime secretaresse.

  De gastvrouwen, telefoonwachten, ledenadministratie, vrijwilligersadministratie, administratie en redactie Apostelbode, administratie begraafplaatsen en de financile administratie (Navision), kopieercentrum zijn hier gehuisvest en worden uitgevoerd door vrijwilligers. Er is een 2-wekelijks inloop caf voor ouderen, dat regelmatig en goed bezocht wordt. De dagelijkse leiding van het PC is in handen van een parttime secretaresse in dienst (ook van pastoresteam en bestuur) die door vrijwilligers wordt bijgestaan

  Navision, ledenadministratie

  Met de hulp (met name van de econoom) van het Bisdom en enkele vrijwilligers van de parochie is in de loop van 2010-2014 het Navision systeem steeds beter ingericht. Als gevolg daarvan kan de financile gang van zaken met name vanaf 2013 tot op geloofsgemeenschapsniveau steeds betrouwbaarder gevolgd worden. Daardoor kunnen doelgroepen gedefinieerd worden en gerichter acties/maatregelen worden voorgesteld (b.v. Aktie Kerkbalans, begrotingen, harmonisaties) en de parochianen met betrouwbare cijfers worden ingelicht.

  De ledenadministratie wordt steeds verder geperfectioneerd tot op vrijwilligers- en werkgroep-niveau en koppelingsmogelijkheden met Navision maken het mogelijk om specifieke doelgroepen aan te spreken.

  Begraafplaatsen

  Het beheer van de begraafplaatsen wordt gecordineerd door de portefeuillehouder van het bestuur. Het beheer en de administratie wordt zowel centraal in het parochiecentrum door 3 vrijwilligers als decentraal door beheerders van de lokale

 • begraafplaatsen gevoerd. Het financile beheer vindt plaats in Navision met medewerking van de lokale beheerders.

  Met uitzondering van de begraafplaats van de H. Ante. Abt in Wijchen (ingehuurd professioneel onderhoud), worden alle begraafplaatsen onderhouden door vrijwilligers.

  Communicatie

  De Apostelbode. De redactie, waarvoor vertegenwoordigers van alle geloofsgemeenschappen kopij aanleveren, verzorgt 10x per jaar een Apostelbode, die verspreid wordt in een oplage van 6.000 exemplaren. De Apostelbode wordt nagenoeg geheel rondgebracht naar alle gelovigen die deelnemen aan de Aktie Kerkbalans en aan eenieder die om toezending v

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.