Top Banner

Click here to load reader

Piet Boon 2008

Mar 23, 2016

ReportDownload

Documents

Piet Boon 2008

 • p i e t b o o n z o n e 2 0 0 8

 • Piet Boon Zone is de meubel- en verlichtingslijnvan een van Neerlands meest spraakmakende de-signers, Piet Boon. Door de maatmeubels van PietBoon op dezelfde ambachtelijke manier maar inserie te produceren, zijn ze nu wereldwijd vooreen breed publiek toegankelijk geworden.

  In de ontwerpen van Piet Boon zie je zijn voorlief-de voor eerlijke natuurlijke materialen en een so-bere stoere vormgeving terug. De stijl is modern-klassiek, maar liever gebruiken we de termbarefoot chic omdat het niet alleen sober is, maarook sophisticated. Een stijl die naadloos in elk in-terieur past.Voorwaarde voor onze ontwerpen is dat ze tijd-loos en duurzaam zijn en in de eerste plaats ge-richt op comfort en gemak. Doordacht design,maar wel altijd functioneel. Zo werken we bij-voorbeeld ook veel met losse hoezen die in meer-dere kleuren en materialen leverbaar zijn. Hier-mee kun je niet alleen snel een andere sfeercreren, maar gaan de meubels ook lang mee.

  Een huis is om in te leven en voor meubels geldthetzelfde: ze moeten tegen een stootje kunnen,lang meegaan en met de jaren mooi verouderen.De natuurlijke materialen die we gebruiken wor-den daarom zo puur mogelijk, met aandacht voor

  het detail, verwerkt waardoor ze hun unieke ka-rakter behouden.

  In de vijf jaar dat we bestaan hebben we eencomplete lijn opgebouwd, van robuuste bonkigetafels, stoere lichtobjecten, sobere kasten en eet-kamerstoelen, diepe plofbanken om heerlijk in teontspannen, banken met een korte, iets actieverezit tot een serie woonaccessoires.Met ons team zijn we constant in beweging omnieuwe meubels te ontwerpen en (totaal)woon-concepten te bedenken. Zo hebben we in Neder-land het lage zitten voor binnen en buiten gen-troduceerd. In Azi zijn mensen gewend aan eenlage tafel te zitten. Deze gewoonte hebben weovergenomen in onze meubellijn. We hebben eenstoel ontwikkeld waarin je zowel actief kunt etenals relaxed kunt loungen.

  Onze collectie is de afgelopen jaren over de gehe-le linie versterkt en verdiept. In 2007 hebben weeen eigen meubelstoffenlijn gelanceerd. We zijner trots op dat ons concept het wereldwijd zogoed doet. Inmiddels wordt Piet Boon Zone in 25landen verkocht.

  Piet Boon ZoneOostzaan, Nederland

  4

  p i e t b o o n zo n e

 • 5Piet Boon Zone is the furniture and lighting rangeby one of the Netherlands most high-profile de-signers, Piet Boon. By producing Piet Boons made-to-measure furniture in the same craftsmanlikeway, but in series, they can now be made availableto a broader public on an international scale.

  Piet Boons designs clearly illustrate his penchantfor honest natural materials and sober, sturdy de-signs. It is a modern classical style, but we preferto call it barefoot chic because it is not only sober,but also sophisticated. It is a style that fits seam-lessly in any interior.One of the conditions imposed on these designs isthat they should be timeless and long-lasting,and be intended above all for comfort and ease.Well thought-out, but always functional.One example of this is that we use a lot of loosecovers, which are available in several fabrics andcolours. So not only can you quickly create adifferent atmosphere, but the furniture also lastslonger.

  A house is for living in, and the same applies tofurniture: it has to survive rough treatment, lasta long time and age attractively.This is why the natural materials we use areworked as purely as possible and with great

  attention to detail so they retain their uniquecharacter.

  In our five-year existence we have built up anentire range, from raw and robust tables, sturdylighting objects, austere cabinets and diningchairs, deep relaxing seaters to flop into and lessdeep seaters for more active sitting, to a wholeseries of interior accessories.Our team is constantly at work designing newfurniture and thinking up all-round interior con-cepts. To give an example, we introduced theNetherlands to low seating for indoors and out-doors. In Asia people are used to sitting around alow table. We have adopted this custom in ourfurniture range. We have developed a chair inwhich you can both eat actively and lounge incomplete relaxation.

  Over the last few years every aspect of the wholeof our collection has been enhanced and broad-ened. In 2007 we launched our own range of up-holstery fabrics. We are proud that our concept isdoing so well all around the world Piet BoonZone is now being sold in 25 countries.

  Piet Boon ZoneOostzaan, The Netherlands

  p i e t b o o n zo n e

 • Afgelopen jaar vierde Piet Boon zijn 25 jarig jubi-leum. De ontwerper die ooit begon als aannemer,heeft inmiddels wereldwijd een naam als een vande meest veelzijdige designers opgebouwd. Voor-al bekend om zijn no-nonsense, heldere stijl enbijzonder materiaal- en kleurgebruik.Zijn achtergrond als bouwer maakt hem uniek.Als geen ander heeft hij inzicht in de praktischekant van het bouwen en ontwerpen. Wat we nietkunnen maken ontwerpen we niet, is misschiendan ook wel een van zijn meest toepasselijke uit-spraken. Vanuit diezelfde achtergrond komt ookzijn ongelooflijke kennis van en liefde voor na-tuurlijke materialen die hij op een heel eigen, mo-derne manier toepast.

  In het prille begin werd Piet Boon vooral bekendmet robuuste keukens en stevige eiken tafels. In-middels ontwerpt en richt hij huizen en kantoren in,maar ook winkels, restaurants en op dit momenthet eerste non-casino hotel in Las Vegas voor TheMorgans Hotel Group. Daarnaast ontwierp hij metzijn team o.a. een limited edition van een RangeRover Sport voor Land Rover Nederland en nam hijeen Defender onder handen. In progress zijn luxebeachhouses op Bonaire, villas in Zuid-Afrika, Por-tugal en Denemarken en ontwerp en inrichting vaneen exclusief hotel in het Carabische gebied.

  Last year Piet Boon celebrated the 25th anniver-sary of his business. Having once started as a con-tractor, he has in the meantime built up a reputa-tion as one of the most versatile designers.He is best known for his clear, no-nonsense styleand exceptional use of materials and colours. It ishis building background that makes him unique.He has a perfect understanding of the practicalside of building and designing. We never designanything we cant make is perhaps one of his mostapposite remarks. His incredible knowledge andlove of natural materials, which he applies in hisvery own, modern way, may also originate fromthis background.

  In the very early days, Piet Boon mainly made aname for himself with robust kitchens and solidoak tables. Since then he has designed interiorsfor houses and offices, and also shops, restaurantsand, at this very moment, the first non-casinohotel in Las Vegas, for the Morgans Hotel Group.Apart from this, he and his team have also de-signed a limited edition of a Range Rover Sport forLand Rover Nederland, and he has also tackled aDefender. Jobs currently in progress include luxu-ry beach houses on Bonaire, villas in South Africa,Portugal and Denmark and the design and interi-or of an exclusive hotel in the Caribbean region.

  6

  p i e t b o o n

 • zonepiet boon

  tafelsstoelen

  fauteuils en bankenstoffenkasten

  accessoiresbuitenleven

  verlichtingprojecten

  specificatiesboekencolofon

  4 | 56

  112030495662707786

  93115116

  zonepiet boon

  tableschairsfauteuils and seatersfabricscupboardsaccessoriesoutdoorlightingprojects

  specificationsbookscolofon

 • De tafel,een fijne plek

  om samente komen

  9

 • 10

  The table,a pleasant

  place to gettogether

 • 11

  ids saar

 • gerrit saar saar twin sjoerd

 • 13

  anne low niek low puk

 • 14

  toos abbe

 • anne high niek high saar sam loveseat

 • toos koen klaar engel

 • 17

  hielke dieke fauteuil kaat

 • 18

  okke onne otte

 • otte klaartje table lamp

 • 20

  sam dining chair sam pouf gerrit

 • siebe

 • 22

  piet pien saar twin

 • 23

  Ontspannen,zitten, liggen...of zelfs slapen

 • 24

  Relax,sit, lie down or even sleep

 • 25

  saar

 • 26

  sanne sus saar

 • kars

 • niek high abbe

 • 29

  klaas xl

 • janszoon kaat

 • 31

  sam loveseat sam sam pouf

 • 32

  gijs klaar

 • 33

  adri niek loveseat low engel

 • 34

  dieke fauteuil

 • gijs daybed

 • ammer fauteuil

 • Niet alleen om naar te

  kijken

  37

 • 38

  Not justto look at

 • 39

  beert

 • ammer large sjoerd

 • 41

  jan janszoon toos okke onne japie klaar

 • koen kaat klaar

 • 44

  koen pouf ammer pouf sjoerd engel

 • dieke pouf onne

 • 46

  dieke

 • 47

 • 48

  dieke

 • piet boon zone fabrics

 • piet boon zone fabrics

 • Piet Boon Zone stoffen

  Het ontwerpen en ontwikkelen van een eigen meubelstoffenlijn is net zonlogische stap als het opzetten van Piet Boon Zone. Genspireerd door demode en gebaseerd op de in de mode reeds toegepaste technieken is dePiet Boon Zone meubelstoffencollectie ontstaan. Met deze stoffenlijn heb-ben we weer een belangrijke stap gezet om ng een belangrijk onderdeelnaar onze eigen maatstaven in te vullen.

  De meubelstoffencollectie van Piet Boon Zone omvat 8 verschillende lijnendie allemaal een naam van een halfedelsteen hebben gekreg