Top Banner
THAY ĐỔI GÓC NHÌN
13

Phat Trien Ban Than197

Jul 02, 2015

Download

Education

ngoctrung_lect
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Phat Trien Ban Than197

THAY ĐỔI GOacuteC NHIgraveN

Mục lục

1 Thế giới chuacuteng ta đang sống Thế giới phẳng

2 Bạn lagrave tiểu Vũ trụ

THẾ GiỚI PHẲNG

bull Blogbull Mạng xatilde hộibull Flickbull Forum

THẾ GiỚI PHẲNG

bull Thị trường chứng khoaacutenbull Sự ldquomất giaacuterdquo của cocircng chứcbull Toagraven cầu hoaacutebull vv

CẤU TRUacuteC TAcircM LYacute

Sự Thăng hoaTuocircn tragraveo của Vocirc thức

KHAI THAacuteC TAgraveI NGUYEcircN BẢN THAcircN

bull Xaacutec định Nhu cầubull Đaacutenh giaacute hiện trạngbull Kế hoạch Phaacutet triển bản thacircn

NHU CẦU BẢN THAcircN

Chuacuteng ta mong muốn1 Thu nhập đảm bảo

cuộc sống2 Lagravem giagraveu3 Chất lượng cuộc

sốngndash Sống coacute yacute nghĩandash Saacuteng tạondash Tigravenh yecircu

Tư duy của chuacuteng ta

bull Khi chuacuteng ta lagrave đứa trẻ Tư duy của chuacuteng ta lagrave Tờ giấy trắng

bull Sau đoacute mọi người (gia đigravenh xatilde hội) đi quaacute vagrave để lại những dograveng ldquonham nhởrdquo khocircng đầu khocircng đuocirci

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~

Gia đigravenhBố mẹ

Thầy giaacuteo

Bạn begrave Xatilde hội

Hoagraven cảnh xocirc

đẩy

Tư duy của chuacuteng ta

20 lagrave Yacute thức

80 lagrave Vocirc thức

bull Phaacutet triển dần theo năm thaacuteng bull Phaacutet triển tự phaacutetbull Sử dụng ngocircn ngữ script với

quaacute nhiều GOTO

bull Trugraveng lặp Macircu thuẫn ndash Bản thacircn chuacuteng ta khocircng biết migravenh thiacutech gigrave

bull Khoacute phaacutet triển khoacute maintain

bull Khoacute debug ndash Khocircng biết sai từ đacircu

Tư duy của chuacuteng ta

Tư duy của chuacuteng ta

bull Chuacuteng ta chưa thỏa matilden thực sự với chiacutenh migravenhndash Higravenh như chuacuteng ta chưa coacute Hạnh

phuacutec thực sự vagrave chắc chắnndash Higravenh như chuacuteng ta chưa kiếm được

đủ tiềnndash vv

Hiện trạng

bull Sytec đatilde rất thagravenh cocircngbull Chuacuteng ta cần nắm được cơ hội Kim

cương nagravey

3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn

bull Lagravem chủ Cuộc sốngbull Sống Hạnh phuacutec vagrave Bigravenh anbull Phaacutet huy khả năng tiềm ẩn

trong chiacutenh bạn

 • THAY ĐỔI GOacuteC NHIgraveN
 • Mục lục
 • THẾ GiỚI PHẲNG
 • Slide 4
 • Slide 5
 • CẤU TRUacuteC TAcircM LYacute
 • Slide 7
 • KHAI THAacuteC TAgraveI NGUYEcircN BẢN THAcircN
 • NHU CẦU BẢN THAcircN
 • Tư duy của chuacuteng ta
 • Slide 11
 • Hiện trạng
 • 3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn
Page 2: Phat Trien Ban Than197

Mục lục

1 Thế giới chuacuteng ta đang sống Thế giới phẳng

2 Bạn lagrave tiểu Vũ trụ

THẾ GiỚI PHẲNG

bull Blogbull Mạng xatilde hộibull Flickbull Forum

THẾ GiỚI PHẲNG

bull Thị trường chứng khoaacutenbull Sự ldquomất giaacuterdquo của cocircng chứcbull Toagraven cầu hoaacutebull vv

CẤU TRUacuteC TAcircM LYacute

Sự Thăng hoaTuocircn tragraveo của Vocirc thức

KHAI THAacuteC TAgraveI NGUYEcircN BẢN THAcircN

bull Xaacutec định Nhu cầubull Đaacutenh giaacute hiện trạngbull Kế hoạch Phaacutet triển bản thacircn

NHU CẦU BẢN THAcircN

Chuacuteng ta mong muốn1 Thu nhập đảm bảo

cuộc sống2 Lagravem giagraveu3 Chất lượng cuộc

sốngndash Sống coacute yacute nghĩandash Saacuteng tạondash Tigravenh yecircu

Tư duy của chuacuteng ta

bull Khi chuacuteng ta lagrave đứa trẻ Tư duy của chuacuteng ta lagrave Tờ giấy trắng

bull Sau đoacute mọi người (gia đigravenh xatilde hội) đi quaacute vagrave để lại những dograveng ldquonham nhởrdquo khocircng đầu khocircng đuocirci

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~

Gia đigravenhBố mẹ

Thầy giaacuteo

Bạn begrave Xatilde hội

Hoagraven cảnh xocirc

đẩy

Tư duy của chuacuteng ta

20 lagrave Yacute thức

80 lagrave Vocirc thức

bull Phaacutet triển dần theo năm thaacuteng bull Phaacutet triển tự phaacutetbull Sử dụng ngocircn ngữ script với

quaacute nhiều GOTO

bull Trugraveng lặp Macircu thuẫn ndash Bản thacircn chuacuteng ta khocircng biết migravenh thiacutech gigrave

bull Khoacute phaacutet triển khoacute maintain

bull Khoacute debug ndash Khocircng biết sai từ đacircu

Tư duy của chuacuteng ta

Tư duy của chuacuteng ta

bull Chuacuteng ta chưa thỏa matilden thực sự với chiacutenh migravenhndash Higravenh như chuacuteng ta chưa coacute Hạnh

phuacutec thực sự vagrave chắc chắnndash Higravenh như chuacuteng ta chưa kiếm được

đủ tiềnndash vv

Hiện trạng

bull Sytec đatilde rất thagravenh cocircngbull Chuacuteng ta cần nắm được cơ hội Kim

cương nagravey

3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn

bull Lagravem chủ Cuộc sốngbull Sống Hạnh phuacutec vagrave Bigravenh anbull Phaacutet huy khả năng tiềm ẩn

trong chiacutenh bạn

 • THAY ĐỔI GOacuteC NHIgraveN
 • Mục lục
 • THẾ GiỚI PHẲNG
 • Slide 4
 • Slide 5
 • CẤU TRUacuteC TAcircM LYacute
 • Slide 7
 • KHAI THAacuteC TAgraveI NGUYEcircN BẢN THAcircN
 • NHU CẦU BẢN THAcircN
 • Tư duy của chuacuteng ta
 • Slide 11
 • Hiện trạng
 • 3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn
Page 3: Phat Trien Ban Than197

THẾ GiỚI PHẲNG

bull Blogbull Mạng xatilde hộibull Flickbull Forum

THẾ GiỚI PHẲNG

bull Thị trường chứng khoaacutenbull Sự ldquomất giaacuterdquo của cocircng chứcbull Toagraven cầu hoaacutebull vv

CẤU TRUacuteC TAcircM LYacute

Sự Thăng hoaTuocircn tragraveo của Vocirc thức

KHAI THAacuteC TAgraveI NGUYEcircN BẢN THAcircN

bull Xaacutec định Nhu cầubull Đaacutenh giaacute hiện trạngbull Kế hoạch Phaacutet triển bản thacircn

NHU CẦU BẢN THAcircN

Chuacuteng ta mong muốn1 Thu nhập đảm bảo

cuộc sống2 Lagravem giagraveu3 Chất lượng cuộc

sốngndash Sống coacute yacute nghĩandash Saacuteng tạondash Tigravenh yecircu

Tư duy của chuacuteng ta

bull Khi chuacuteng ta lagrave đứa trẻ Tư duy của chuacuteng ta lagrave Tờ giấy trắng

bull Sau đoacute mọi người (gia đigravenh xatilde hội) đi quaacute vagrave để lại những dograveng ldquonham nhởrdquo khocircng đầu khocircng đuocirci

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~

Gia đigravenhBố mẹ

Thầy giaacuteo

Bạn begrave Xatilde hội

Hoagraven cảnh xocirc

đẩy

Tư duy của chuacuteng ta

20 lagrave Yacute thức

80 lagrave Vocirc thức

bull Phaacutet triển dần theo năm thaacuteng bull Phaacutet triển tự phaacutetbull Sử dụng ngocircn ngữ script với

quaacute nhiều GOTO

bull Trugraveng lặp Macircu thuẫn ndash Bản thacircn chuacuteng ta khocircng biết migravenh thiacutech gigrave

bull Khoacute phaacutet triển khoacute maintain

bull Khoacute debug ndash Khocircng biết sai từ đacircu

Tư duy của chuacuteng ta

Tư duy của chuacuteng ta

bull Chuacuteng ta chưa thỏa matilden thực sự với chiacutenh migravenhndash Higravenh như chuacuteng ta chưa coacute Hạnh

phuacutec thực sự vagrave chắc chắnndash Higravenh như chuacuteng ta chưa kiếm được

đủ tiềnndash vv

Hiện trạng

bull Sytec đatilde rất thagravenh cocircngbull Chuacuteng ta cần nắm được cơ hội Kim

cương nagravey

3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn

bull Lagravem chủ Cuộc sốngbull Sống Hạnh phuacutec vagrave Bigravenh anbull Phaacutet huy khả năng tiềm ẩn

trong chiacutenh bạn

 • THAY ĐỔI GOacuteC NHIgraveN
 • Mục lục
 • THẾ GiỚI PHẲNG
 • Slide 4
 • Slide 5
 • CẤU TRUacuteC TAcircM LYacute
 • Slide 7
 • KHAI THAacuteC TAgraveI NGUYEcircN BẢN THAcircN
 • NHU CẦU BẢN THAcircN
 • Tư duy của chuacuteng ta
 • Slide 11
 • Hiện trạng
 • 3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn
Page 4: Phat Trien Ban Than197

THẾ GiỚI PHẲNG

bull Thị trường chứng khoaacutenbull Sự ldquomất giaacuterdquo của cocircng chứcbull Toagraven cầu hoaacutebull vv

CẤU TRUacuteC TAcircM LYacute

Sự Thăng hoaTuocircn tragraveo của Vocirc thức

KHAI THAacuteC TAgraveI NGUYEcircN BẢN THAcircN

bull Xaacutec định Nhu cầubull Đaacutenh giaacute hiện trạngbull Kế hoạch Phaacutet triển bản thacircn

NHU CẦU BẢN THAcircN

Chuacuteng ta mong muốn1 Thu nhập đảm bảo

cuộc sống2 Lagravem giagraveu3 Chất lượng cuộc

sốngndash Sống coacute yacute nghĩandash Saacuteng tạondash Tigravenh yecircu

Tư duy của chuacuteng ta

bull Khi chuacuteng ta lagrave đứa trẻ Tư duy của chuacuteng ta lagrave Tờ giấy trắng

bull Sau đoacute mọi người (gia đigravenh xatilde hội) đi quaacute vagrave để lại những dograveng ldquonham nhởrdquo khocircng đầu khocircng đuocirci

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~

Gia đigravenhBố mẹ

Thầy giaacuteo

Bạn begrave Xatilde hội

Hoagraven cảnh xocirc

đẩy

Tư duy của chuacuteng ta

20 lagrave Yacute thức

80 lagrave Vocirc thức

bull Phaacutet triển dần theo năm thaacuteng bull Phaacutet triển tự phaacutetbull Sử dụng ngocircn ngữ script với

quaacute nhiều GOTO

bull Trugraveng lặp Macircu thuẫn ndash Bản thacircn chuacuteng ta khocircng biết migravenh thiacutech gigrave

bull Khoacute phaacutet triển khoacute maintain

bull Khoacute debug ndash Khocircng biết sai từ đacircu

Tư duy của chuacuteng ta

Tư duy của chuacuteng ta

bull Chuacuteng ta chưa thỏa matilden thực sự với chiacutenh migravenhndash Higravenh như chuacuteng ta chưa coacute Hạnh

phuacutec thực sự vagrave chắc chắnndash Higravenh như chuacuteng ta chưa kiếm được

đủ tiềnndash vv

Hiện trạng

bull Sytec đatilde rất thagravenh cocircngbull Chuacuteng ta cần nắm được cơ hội Kim

cương nagravey

3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn

bull Lagravem chủ Cuộc sốngbull Sống Hạnh phuacutec vagrave Bigravenh anbull Phaacutet huy khả năng tiềm ẩn

trong chiacutenh bạn

 • THAY ĐỔI GOacuteC NHIgraveN
 • Mục lục
 • THẾ GiỚI PHẲNG
 • Slide 4
 • Slide 5
 • CẤU TRUacuteC TAcircM LYacute
 • Slide 7
 • KHAI THAacuteC TAgraveI NGUYEcircN BẢN THAcircN
 • NHU CẦU BẢN THAcircN
 • Tư duy của chuacuteng ta
 • Slide 11
 • Hiện trạng
 • 3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn
Page 5: Phat Trien Ban Than197

CẤU TRUacuteC TAcircM LYacute

Sự Thăng hoaTuocircn tragraveo của Vocirc thức

KHAI THAacuteC TAgraveI NGUYEcircN BẢN THAcircN

bull Xaacutec định Nhu cầubull Đaacutenh giaacute hiện trạngbull Kế hoạch Phaacutet triển bản thacircn

NHU CẦU BẢN THAcircN

Chuacuteng ta mong muốn1 Thu nhập đảm bảo

cuộc sống2 Lagravem giagraveu3 Chất lượng cuộc

sốngndash Sống coacute yacute nghĩandash Saacuteng tạondash Tigravenh yecircu

Tư duy của chuacuteng ta

bull Khi chuacuteng ta lagrave đứa trẻ Tư duy của chuacuteng ta lagrave Tờ giấy trắng

bull Sau đoacute mọi người (gia đigravenh xatilde hội) đi quaacute vagrave để lại những dograveng ldquonham nhởrdquo khocircng đầu khocircng đuocirci

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~

Gia đigravenhBố mẹ

Thầy giaacuteo

Bạn begrave Xatilde hội

Hoagraven cảnh xocirc

đẩy

Tư duy của chuacuteng ta

20 lagrave Yacute thức

80 lagrave Vocirc thức

bull Phaacutet triển dần theo năm thaacuteng bull Phaacutet triển tự phaacutetbull Sử dụng ngocircn ngữ script với

quaacute nhiều GOTO

bull Trugraveng lặp Macircu thuẫn ndash Bản thacircn chuacuteng ta khocircng biết migravenh thiacutech gigrave

bull Khoacute phaacutet triển khoacute maintain

bull Khoacute debug ndash Khocircng biết sai từ đacircu

Tư duy của chuacuteng ta

Tư duy của chuacuteng ta

bull Chuacuteng ta chưa thỏa matilden thực sự với chiacutenh migravenhndash Higravenh như chuacuteng ta chưa coacute Hạnh

phuacutec thực sự vagrave chắc chắnndash Higravenh như chuacuteng ta chưa kiếm được

đủ tiềnndash vv

Hiện trạng

bull Sytec đatilde rất thagravenh cocircngbull Chuacuteng ta cần nắm được cơ hội Kim

cương nagravey

3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn

bull Lagravem chủ Cuộc sốngbull Sống Hạnh phuacutec vagrave Bigravenh anbull Phaacutet huy khả năng tiềm ẩn

trong chiacutenh bạn

 • THAY ĐỔI GOacuteC NHIgraveN
 • Mục lục
 • THẾ GiỚI PHẲNG
 • Slide 4
 • Slide 5
 • CẤU TRUacuteC TAcircM LYacute
 • Slide 7
 • KHAI THAacuteC TAgraveI NGUYEcircN BẢN THAcircN
 • NHU CẦU BẢN THAcircN
 • Tư duy của chuacuteng ta
 • Slide 11
 • Hiện trạng
 • 3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn
Page 6: Phat Trien Ban Than197

Sự Thăng hoaTuocircn tragraveo của Vocirc thức

KHAI THAacuteC TAgraveI NGUYEcircN BẢN THAcircN

bull Xaacutec định Nhu cầubull Đaacutenh giaacute hiện trạngbull Kế hoạch Phaacutet triển bản thacircn

NHU CẦU BẢN THAcircN

Chuacuteng ta mong muốn1 Thu nhập đảm bảo

cuộc sống2 Lagravem giagraveu3 Chất lượng cuộc

sốngndash Sống coacute yacute nghĩandash Saacuteng tạondash Tigravenh yecircu

Tư duy của chuacuteng ta

bull Khi chuacuteng ta lagrave đứa trẻ Tư duy của chuacuteng ta lagrave Tờ giấy trắng

bull Sau đoacute mọi người (gia đigravenh xatilde hội) đi quaacute vagrave để lại những dograveng ldquonham nhởrdquo khocircng đầu khocircng đuocirci

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~

Gia đigravenhBố mẹ

Thầy giaacuteo

Bạn begrave Xatilde hội

Hoagraven cảnh xocirc

đẩy

Tư duy của chuacuteng ta

20 lagrave Yacute thức

80 lagrave Vocirc thức

bull Phaacutet triển dần theo năm thaacuteng bull Phaacutet triển tự phaacutetbull Sử dụng ngocircn ngữ script với

quaacute nhiều GOTO

bull Trugraveng lặp Macircu thuẫn ndash Bản thacircn chuacuteng ta khocircng biết migravenh thiacutech gigrave

bull Khoacute phaacutet triển khoacute maintain

bull Khoacute debug ndash Khocircng biết sai từ đacircu

Tư duy của chuacuteng ta

Tư duy của chuacuteng ta

bull Chuacuteng ta chưa thỏa matilden thực sự với chiacutenh migravenhndash Higravenh như chuacuteng ta chưa coacute Hạnh

phuacutec thực sự vagrave chắc chắnndash Higravenh như chuacuteng ta chưa kiếm được

đủ tiềnndash vv

Hiện trạng

bull Sytec đatilde rất thagravenh cocircngbull Chuacuteng ta cần nắm được cơ hội Kim

cương nagravey

3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn

bull Lagravem chủ Cuộc sốngbull Sống Hạnh phuacutec vagrave Bigravenh anbull Phaacutet huy khả năng tiềm ẩn

trong chiacutenh bạn

 • THAY ĐỔI GOacuteC NHIgraveN
 • Mục lục
 • THẾ GiỚI PHẲNG
 • Slide 4
 • Slide 5
 • CẤU TRUacuteC TAcircM LYacute
 • Slide 7
 • KHAI THAacuteC TAgraveI NGUYEcircN BẢN THAcircN
 • NHU CẦU BẢN THAcircN
 • Tư duy của chuacuteng ta
 • Slide 11
 • Hiện trạng
 • 3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn
Page 7: Phat Trien Ban Than197

KHAI THAacuteC TAgraveI NGUYEcircN BẢN THAcircN

bull Xaacutec định Nhu cầubull Đaacutenh giaacute hiện trạngbull Kế hoạch Phaacutet triển bản thacircn

NHU CẦU BẢN THAcircN

Chuacuteng ta mong muốn1 Thu nhập đảm bảo

cuộc sống2 Lagravem giagraveu3 Chất lượng cuộc

sốngndash Sống coacute yacute nghĩandash Saacuteng tạondash Tigravenh yecircu

Tư duy của chuacuteng ta

bull Khi chuacuteng ta lagrave đứa trẻ Tư duy của chuacuteng ta lagrave Tờ giấy trắng

bull Sau đoacute mọi người (gia đigravenh xatilde hội) đi quaacute vagrave để lại những dograveng ldquonham nhởrdquo khocircng đầu khocircng đuocirci

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~

Gia đigravenhBố mẹ

Thầy giaacuteo

Bạn begrave Xatilde hội

Hoagraven cảnh xocirc

đẩy

Tư duy của chuacuteng ta

20 lagrave Yacute thức

80 lagrave Vocirc thức

bull Phaacutet triển dần theo năm thaacuteng bull Phaacutet triển tự phaacutetbull Sử dụng ngocircn ngữ script với

quaacute nhiều GOTO

bull Trugraveng lặp Macircu thuẫn ndash Bản thacircn chuacuteng ta khocircng biết migravenh thiacutech gigrave

bull Khoacute phaacutet triển khoacute maintain

bull Khoacute debug ndash Khocircng biết sai từ đacircu

Tư duy của chuacuteng ta

Tư duy của chuacuteng ta

bull Chuacuteng ta chưa thỏa matilden thực sự với chiacutenh migravenhndash Higravenh như chuacuteng ta chưa coacute Hạnh

phuacutec thực sự vagrave chắc chắnndash Higravenh như chuacuteng ta chưa kiếm được

đủ tiềnndash vv

Hiện trạng

bull Sytec đatilde rất thagravenh cocircngbull Chuacuteng ta cần nắm được cơ hội Kim

cương nagravey

3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn

bull Lagravem chủ Cuộc sốngbull Sống Hạnh phuacutec vagrave Bigravenh anbull Phaacutet huy khả năng tiềm ẩn

trong chiacutenh bạn

 • THAY ĐỔI GOacuteC NHIgraveN
 • Mục lục
 • THẾ GiỚI PHẲNG
 • Slide 4
 • Slide 5
 • CẤU TRUacuteC TAcircM LYacute
 • Slide 7
 • KHAI THAacuteC TAgraveI NGUYEcircN BẢN THAcircN
 • NHU CẦU BẢN THAcircN
 • Tư duy của chuacuteng ta
 • Slide 11
 • Hiện trạng
 • 3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn
Page 8: Phat Trien Ban Than197

NHU CẦU BẢN THAcircN

Chuacuteng ta mong muốn1 Thu nhập đảm bảo

cuộc sống2 Lagravem giagraveu3 Chất lượng cuộc

sốngndash Sống coacute yacute nghĩandash Saacuteng tạondash Tigravenh yecircu

Tư duy của chuacuteng ta

bull Khi chuacuteng ta lagrave đứa trẻ Tư duy của chuacuteng ta lagrave Tờ giấy trắng

bull Sau đoacute mọi người (gia đigravenh xatilde hội) đi quaacute vagrave để lại những dograveng ldquonham nhởrdquo khocircng đầu khocircng đuocirci

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~

Gia đigravenhBố mẹ

Thầy giaacuteo

Bạn begrave Xatilde hội

Hoagraven cảnh xocirc

đẩy

Tư duy của chuacuteng ta

20 lagrave Yacute thức

80 lagrave Vocirc thức

bull Phaacutet triển dần theo năm thaacuteng bull Phaacutet triển tự phaacutetbull Sử dụng ngocircn ngữ script với

quaacute nhiều GOTO

bull Trugraveng lặp Macircu thuẫn ndash Bản thacircn chuacuteng ta khocircng biết migravenh thiacutech gigrave

bull Khoacute phaacutet triển khoacute maintain

bull Khoacute debug ndash Khocircng biết sai từ đacircu

Tư duy của chuacuteng ta

Tư duy của chuacuteng ta

bull Chuacuteng ta chưa thỏa matilden thực sự với chiacutenh migravenhndash Higravenh như chuacuteng ta chưa coacute Hạnh

phuacutec thực sự vagrave chắc chắnndash Higravenh như chuacuteng ta chưa kiếm được

đủ tiềnndash vv

Hiện trạng

bull Sytec đatilde rất thagravenh cocircngbull Chuacuteng ta cần nắm được cơ hội Kim

cương nagravey

3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn

bull Lagravem chủ Cuộc sốngbull Sống Hạnh phuacutec vagrave Bigravenh anbull Phaacutet huy khả năng tiềm ẩn

trong chiacutenh bạn

 • THAY ĐỔI GOacuteC NHIgraveN
 • Mục lục
 • THẾ GiỚI PHẲNG
 • Slide 4
 • Slide 5
 • CẤU TRUacuteC TAcircM LYacute
 • Slide 7
 • KHAI THAacuteC TAgraveI NGUYEcircN BẢN THAcircN
 • NHU CẦU BẢN THAcircN
 • Tư duy của chuacuteng ta
 • Slide 11
 • Hiện trạng
 • 3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn
Page 9: Phat Trien Ban Than197

Tư duy của chuacuteng ta

bull Khi chuacuteng ta lagrave đứa trẻ Tư duy của chuacuteng ta lagrave Tờ giấy trắng

bull Sau đoacute mọi người (gia đigravenh xatilde hội) đi quaacute vagrave để lại những dograveng ldquonham nhởrdquo khocircng đầu khocircng đuocirci

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~

Gia đigravenhBố mẹ

Thầy giaacuteo

Bạn begrave Xatilde hội

Hoagraven cảnh xocirc

đẩy

Tư duy của chuacuteng ta

20 lagrave Yacute thức

80 lagrave Vocirc thức

bull Phaacutet triển dần theo năm thaacuteng bull Phaacutet triển tự phaacutetbull Sử dụng ngocircn ngữ script với

quaacute nhiều GOTO

bull Trugraveng lặp Macircu thuẫn ndash Bản thacircn chuacuteng ta khocircng biết migravenh thiacutech gigrave

bull Khoacute phaacutet triển khoacute maintain

bull Khoacute debug ndash Khocircng biết sai từ đacircu

Tư duy của chuacuteng ta

Tư duy của chuacuteng ta

bull Chuacuteng ta chưa thỏa matilden thực sự với chiacutenh migravenhndash Higravenh như chuacuteng ta chưa coacute Hạnh

phuacutec thực sự vagrave chắc chắnndash Higravenh như chuacuteng ta chưa kiếm được

đủ tiềnndash vv

Hiện trạng

bull Sytec đatilde rất thagravenh cocircngbull Chuacuteng ta cần nắm được cơ hội Kim

cương nagravey

3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn

bull Lagravem chủ Cuộc sốngbull Sống Hạnh phuacutec vagrave Bigravenh anbull Phaacutet huy khả năng tiềm ẩn

trong chiacutenh bạn

 • THAY ĐỔI GOacuteC NHIgraveN
 • Mục lục
 • THẾ GiỚI PHẲNG
 • Slide 4
 • Slide 5
 • CẤU TRUacuteC TAcircM LYacute
 • Slide 7
 • KHAI THAacuteC TAgraveI NGUYEcircN BẢN THAcircN
 • NHU CẦU BẢN THAcircN
 • Tư duy của chuacuteng ta
 • Slide 11
 • Hiện trạng
 • 3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn
Page 10: Phat Trien Ban Than197

Tư duy của chuacuteng ta

bull Chuacuteng ta chưa thỏa matilden thực sự với chiacutenh migravenhndash Higravenh như chuacuteng ta chưa coacute Hạnh

phuacutec thực sự vagrave chắc chắnndash Higravenh như chuacuteng ta chưa kiếm được

đủ tiềnndash vv

Hiện trạng

bull Sytec đatilde rất thagravenh cocircngbull Chuacuteng ta cần nắm được cơ hội Kim

cương nagravey

3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn

bull Lagravem chủ Cuộc sốngbull Sống Hạnh phuacutec vagrave Bigravenh anbull Phaacutet huy khả năng tiềm ẩn

trong chiacutenh bạn

 • THAY ĐỔI GOacuteC NHIgraveN
 • Mục lục
 • THẾ GiỚI PHẲNG
 • Slide 4
 • Slide 5
 • CẤU TRUacuteC TAcircM LYacute
 • Slide 7
 • KHAI THAacuteC TAgraveI NGUYEcircN BẢN THAcircN
 • NHU CẦU BẢN THAcircN
 • Tư duy của chuacuteng ta
 • Slide 11
 • Hiện trạng
 • 3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn
Page 11: Phat Trien Ban Than197

Hiện trạng

bull Sytec đatilde rất thagravenh cocircngbull Chuacuteng ta cần nắm được cơ hội Kim

cương nagravey

3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn

bull Lagravem chủ Cuộc sốngbull Sống Hạnh phuacutec vagrave Bigravenh anbull Phaacutet huy khả năng tiềm ẩn

trong chiacutenh bạn

 • THAY ĐỔI GOacuteC NHIgraveN
 • Mục lục
 • THẾ GiỚI PHẲNG
 • Slide 4
 • Slide 5
 • CẤU TRUacuteC TAcircM LYacute
 • Slide 7
 • KHAI THAacuteC TAgraveI NGUYEcircN BẢN THAcircN
 • NHU CẦU BẢN THAcircN
 • Tư duy của chuacuteng ta
 • Slide 11
 • Hiện trạng
 • 3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn
Page 12: Phat Trien Ban Than197

3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn

bull Lagravem chủ Cuộc sốngbull Sống Hạnh phuacutec vagrave Bigravenh anbull Phaacutet huy khả năng tiềm ẩn

trong chiacutenh bạn

 • THAY ĐỔI GOacuteC NHIgraveN
 • Mục lục
 • THẾ GiỚI PHẲNG
 • Slide 4
 • Slide 5
 • CẤU TRUacuteC TAcircM LYacute
 • Slide 7
 • KHAI THAacuteC TAgraveI NGUYEcircN BẢN THAcircN
 • NHU CẦU BẢN THAcircN
 • Tư duy của chuacuteng ta
 • Slide 11
 • Hiện trạng
 • 3 Sứ mệnh mỗi caacute nhacircn