Top Banner

Click here to load reader

of 11

Penyuluhan Scabies

Jul 03, 2015

ReportDownload

Documents

Ln?uLuPAnenaaunaan Alr 8erslh unLuk Menceaah Scables1lM LnCA!A8 uLA81LMLn kM88CC8AM S1uul lLMu kLL8AWA1AnunlvL8Sl1AS 8lAuApa lLu scab|es?W Skables aLau dalam bahasa awam serlnadlsebuL|s dlsebabkan oleh Lunaau (mlLe) 5otcoptes scobelW 1unaau lnl berkembana blak denaan caramenembus kullL (laplsan Landuk) klLa danmembuaL Lerowonaan dl bawah kullLsambll berLelur 8aalan Lubuh vana LerkenaW kullL dan [arlnaan kukuW LlpaLan dlbawah lenaanW Selasela [arl Lanaan dan kaklW eraelanaan LanaanW SlkuW avudara (areola mamamae)W SelanakanaanW AlaL kelamln dan bokonaW umblllcusW CeneLalla eksLerna (prla)W eruL baalan bawahW 1elapak Lanaan dan kakl (bavl)lnfeksl scables pada bavlApa sa[a ae[alanva????W CaLal vana hebaL LeruLama pada malam harl sebelum LldurW CaLal khas kuallLasnva Lak kenalhenLlW Adanva Landa ben[olanben[olandan lepuhan merah kecll LerdapaLpada areaarea Lubuh LerLenLuW kadana dlserLal nanah karena lnfeksl kuman aklbaL aarukanaga|mana Ana b|sa tertar?W konLak kullL lanasuna denaan penderlLa scablesW enaaunaan handuk pakalan dan alas LempaL Lldur bersama denaan penderlLa scablesW uapaL Ler[adl [uaa melalul konLak seksualara perawatan scab|es enaobaLan denaan menaaunakan9etmetbtlo Cara penaaunaan krlm lnl dloleskan ke kullL vana Lerkenalnfeksl mulal darl aLas hlnaaa kebawah blarkan selama saLu malam kemudlan dlcucl berslhSelan[uLnva lloJooe loLlon aLau krlm enaaunaannva [uaa dloleskan ke kullL darl aLaske bawah dan cucl berslh seLelah kurana leblh 8 [amSebalknva Lldak dlaunakan pada kullL vana LerlrlLasl (Lerkena penvaklL kullL) aLau basah (mlsalnva seLelah mandl) Lldak [uaa dlsarankan pemakalannva pada wanlLa hamll/menvusul manula anakanak dl bawah 2 Lahun9enggnaan a|r bers|h nt mencegah scab|esW Cucl pakalan handuk sellmuL dan seprel denaan menaaunakanalr berslh vana hanaaLW Men[aaa keberslhan denaanmandl 2 x seharl menaaunakan alr berslh dan sabun mandlW Cunakan alr darl sumber alr vana LerllndunaW Cunakan alr darl sarana vana LldakLercemarW Cucl Lanaan pakal sabunenceaahan selan[uLnvaW oLona pendek kuku [arl LanaanW Serlna menaaanLl pakalan mlnlmal 2 x seharlW lsahkanlah pakalan penderlLa denaan anaaoLakeluaraa lalnW 1ldak sallna berLukaran pakalan handuk sellmuLdan seprelW Men[aaa keberslhan llnakunaan denaanmemblarkan [endela Lerbuka dlslana harl aaar slnar maLaharl masuk