Top Banner
Panduan Pengisian Data Menggunakan Pendaftaran PPM Johor 2013 LANGKAH LANGKAH PENGISIAN MAKLUMAT 1 2 3 4 5 6 7 TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA DAN KEPRIHATINAN ANDA. Isikan BUTIRAN KUMPULAN dan MAKLUMAT PEMBAYARAN YURAN di d  Isikan butiran lengka dalam tab PENGANJUR-PEMIMPIN Isikan butiran lengka dalam tab AHLI Isikan data di tab RUMUSAN BAYARAN berdasarkan data !ang telah diisik #etak setia helaian dari tab PENGANJUR-PEMIMPIN hingga tab RUMUS $erahkan ba!aran dan %etakan RUMUSAN BAYARAN dan ANALISA PEMI Hantar borang yan g t!a" !ng# a$ b%rta &ang 't(na)*+ # * MO* PO Dara" M(ar %b!( / Ma+ 01/2 #$a3a En+)# 4a)n b)n K"a)% D)ra6a '1/7-82/897:, S)!a a)!#an %a!)nan 5%o;t+o$y5 yang t!a" %)a$ # $$3ara"(ar Pendaftaran PPM Johor 2015
37

Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

Feb 17, 2018

Download

Documents

Mohd Fadhli
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 1/37

Panduan Pengisian Data Menggunakan

Pendaftaran PPM Johor 2013

LANGKAH LANGKAH PENGISIAN MAKLUMAT

1

2

3

4

5

6

7 TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA DAN KEPRIHATINAN ANDA.

Isikan BUTIRAN KUMPULAN dan MAKLUMAT PEMBAYARAN YURAN di d  

Isikan butiran lengka dalam tab PENGANJUR-PEMIMPIN

Isikan butiran lengka dalam tab AHLI

Isikan data di tab RUMUSAN BAYARAN berdasarkan data !ang telah diisik

#etak setia helaian dari tab PENGANJUR-PEMIMPIN hingga tab RUMUS

$erahkan ba!aran dan %etakan RUMUSAN BAYARAN dan ANALISA PEMI

Hantar borang yang t!a" !ng#a$ b%rta &ang 't(na)*+# * MO* PODara" M(ar %b!( / Ma+ 01/2 #$a3a En+)# 4a)n b)n K"a)%D)ra6a '1/7-82/897:,S)!a a)!#an %a!)nan 5%o;t+o$y5 yang t!a" %)a$ # $$3ara"(ar

Pendaftaran PPM Johor 2015

Page 2: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 2/37

  alam tab INFO KUMPULAN

  an sebelum ini"

AN BAYARAN

PIN MK  keada Pesuruh&a!a Daerah masing'masing"

ata% naa PPM- SMK Dato5 Sr) Aar

ga)!.+o

Page 3: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 3/37

PERSEKUTUAN PENGAKAP MA

PENDAFTARAN AHLI BAGI TAH

BUTIRAN KUMPULAN

No. Kumpulan

PPM Daerah

PPM Negeri

Nama Sekolah / Maktab / Universiti / Kumpulan

Alamat Kumpulan

No. Sijil Pendaftaran

No.elefon

No. !aks

Alamat "#mel

No Kod Sekolah

MAKLUMAT PEMBAYARAN YURAN

$umlah %a&aran

'inggit Mala&sia ( perkataan )

arikh Pemba&aran

No. 'ujukan Pemba&aran

Kaedah Pemba&aran

*a+angan bank

No. *ek / %ankDraf / ,angPos

Nama %ank ( Jika menggunakan cek  )

Page 4: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 4/37

Sila sertakan bukti pembayaran jika sebarang pembayarandibuat menggunakan pindahan wang melalui bank.

Page 5: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 5/37

AYSIA NEGERI JOHOR

N 2015

MUAR

JOHOR

SMK LENGA

Page 6: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 6/37

Page 7: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 7/37

BORANG K( Maklumat lengka endaftaran kumulan)ahli Pen

Naa S#o!a" $M+ ,-

0

No. K($(!an 0

No S)6)! Pn3a;taran 0No. T!;on P6abat 0

Dara" M

KUASA PENGANJUR * PEMIMPIN * PEN

BIL NAMA NO. *KP JANTINA KETURUNAN AGAMA

1

2

3

4

5

6

7

(Alamat lengkap) 

Page 8: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 8/37

10

11

12

13

14

15

16

17

Page 9: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 9/37

=ALANgaka untuk dima&ukan ke Ibu Pe&abat PPM *

/

LONG PEMIMPIN SAHAJA

ALAMAT

    P    A    N    G    K    A    T

    T    A    U    L    I    A    H

NO. H*P

Borang PJ'2 ( D *

    M    A    N    I    K    A    Y

    U

Page 10: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 10/37

Page 11: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 11/37

ak%ita erelihara rusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor

I Jan 2012 ' +eluaran 01 Pindaan 00

BOR( Maklumat lengka endaftaran k

Naa S#o!a"

No. K($(!an

No S)6)! Pn3a;taran

No. T!;on P6abat

Dara"

AHLI PENGAK

BIL NAMA NO. *KP

    J    A    N    T    I    N    A

1 $89I: ;I. M<D",=IM 0410'01'6 , 1

2 MMMD I= ,MI ;I. .<M. 0505'01'701 , 1

3 $,IM. DD ;I. +M,DI. 1015'01'562 , 1

4 MMMD +I, 9I: ;I. J9 071'01'573 , 1

5 MMMD $MI ;I. $MI./. 051'01'73 , 1

6 MD" =I, ;I. $M$DI. 000715'10'0 , 1

7 MD" DM ;I. <$,I. 00012'01'0341 , 1

MD" $9I=. ;I. ; M.$< 000224'01'0743 , 1

MD" I=>. I$+.D ;I. MD" DI 000501'01'017 , 1

10 MD" .;I, ;I. MD" =I. 000307'01'037 , 1

11 MD" MI, IM. ;I. $,. 010420'01'1355 , 1

12 II- ;I. MP<P 011114'01'073 , 1

13 MMMD $<,-I. ;I. $-DI. 010210'01'045 , 1

14MD" I+M I,M ;I. M$<P 01026'01'077

, 1

15 MMMD .< IM. ;I. ;D" M.P 01032'03'1003 , 1

16 MD" I=>. ;I. =IDDI. 01016'01'057 , 1

17 ;D, 9--= IDM ;I. ;" ,IM , 1

1 MMMD <M ;I. MD. , 1

1 MMMD .=I ;I. M , 1

20 J MMMD +IM ;I. J +M=M. , 1

(Alamat lengkap) 

    K    E    T    U    R    U

    N    A    N

Page 12: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 12/37

ak%ita erelihara rusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor

I Jan 2012 ' +eluaran 01 Pindaan 00

21 J MMMD -D=. ;I. J +M=M. , 1

22 . .$8 I>8 ; M<D" 1203'01'56 P 1

23 $89I: ; M<MD ,=IM 0411'01'6354 P 1

24 .+,--D ; $IM 0203'01'5656 P 1

25 P ,-- ,I./ 0112'01'7242 P 2

26  8< I $I 0706'01'5244 P 2

27 $II $8I ; MD" $ 050'01'566 P 12 . I+ ; M?. 016'01'640 P 1

2 .< ;$ ; $+-MI 0616'04'5502 P 1

30 ., :I$8 ; M. 0322'01'6044 P 1

31 $II .<< I.I ; M<D" .=IM 013'01'602 P 1

32 =I $<9- ; M<MD M$,IM 0527'01'5272 P 1

33  8.I ; >./ 0504'01'7216 P 1

34 . ,I ; <,I, 000427'01'162 P 1

35 $II .<9I= ; -DI 01040'01'0650 P 1

36 .< 9I= ; I$ 010325'01'0020 P 1

37 ., 9=,I. ; ;D" /P, 01111'01'1332 P 1

3 ID8$ $9I88 ; +M,DI. 01011'01'0474 P 1

3  . @-. 8I./ 010722'01'0702 P 1

40 I., M.I ; "DDD 021025'01'01 P 1

41 </8 ; MD" MI. P 4

42 P8 ; ,I; P 4

43 =--. =-- ; J=,I P 1

Page 13: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 13/37

ak%ita erelihara rusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor

I Jan 2012 ' +eluaran 01 Pindaan 00

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 andatangan Pemimin +umulan

 arikh B

Page 14: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 14/37

ak%ita erelihara rusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor

I Jan 2012 ' +eluaran 01 Pindaan 00

Page 15: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 15/37

ak%ita erelihara rusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor

I Jan 2012 ' +eluaran 01 Pindaan 00

ANG KA=ALANmulan)ahli Pengaka untuk dima&ukan ke Ibu Pe&abat PPM

$M+ ,-./0

0

0

0

M

P ' PKK * PM * PR * PK SAHAJA ,

    A    G    A    M    A

ALAMAT UNIT

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

Page 16: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 16/37

ak%ita erelihara rusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor

I Jan 2012 ' +eluaran 01 Pindaan 00

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

3 $M+ ,-./

3 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

1 $M+ ,-./

$M+ ,-./

$M+ ,-./

1 $M+ ,-./

Page 17: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 17/37

ak%ita erelihara rusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor

I Jan 2012 ' +eluaran 01 Pindaan 00

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 andatangan /uru ;esar ) Pengetua

Page 18: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 18/37

ak%ita erelihara rusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor

I Jan 2012 ' +eluaran 01 Pindaan 00

Page 19: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 19/37

ak%ita erelihara rusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor

I Jan 2012 ' +eluaran 01 Pindaan 00

*

NAMA IBUBAPA * PENJAGA NO. H*P

Borang PJ'2 ( D *

Page 20: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 20/37

ak%ita erelihara rusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor

I Jan 2012 ' +eluaran 01 Pindaan 00

Page 21: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 21/37

ak%ita erelihara rusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor

I Jan 2012 ' +eluaran 01 Pindaan 00

Page 22: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 22/37

ak%ita erelihara rusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor

I Jan 2012 ' +eluaran 01 Pindaan 00

#o rasmi

Page 23: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 23/37

ak%ita erelihara rusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor

 

BORANG( Maklumat lengka endaftaran kumulan)ahli

Naa S#o!a" $M+ ,-

0

No. K($(!an 0

No S)6)! Pn3a;taran 0

No. T!;on P6abat 0

Dara" M

AHLI PENGAKAP ' PENGAK

BIL NAMA NO. *KP JANTINA KETURUNAN AGAMA

1 , 1 1

2 , 1 1

3 , 1 14 , 1 1

5 , 1 1

6 , 1 1

7 , 1 1

, 1 1

, 1 1

10 , 1 1

11 , 1 1

12 , 1 1

(Alamat lengkap) 

Page 24: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 24/37

ak%ita erelihara rusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor

 

13 , 1 1

14 , 1 1

15 , 1 1

16 , 1 1

17 , 1 1

1 , 1 1

1 , 1 1

20 , 1 1

21 , 1 122 , 1 1

23 , 1 1

24 , 1 1

25 , 1 1

26 , 1 1

27 , 1 1

2 , 1 1

2 , 1 1

30 , 1 1

31 , 1 1

32 , 1 1

33 , 1 1

34 , 1 1

35 , 1 1

36 , 1 1

37 , 1 1

3 , 1 1

3 , 1 1

40 , 1 1

Page 25: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 25/37

ak%ita erelihara rusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor

 

41 , 1 1

42 , 1 1

43 , 1 1

44 , 1 1

45 , 1 1

46 , 1 1

47 , 1 1

4 , 1 1

4 , 1 150 , 1 1

51 , 1 1

52 , 1 1

53 , 1 1

54 , 1 1

55 , 1 1

56 , 1 1

57 , 1 1

5 , 1 1

5 , 1 1

60 , 1 1

61 , 1 1

62 , 1 1

63 , 1 1

64 , 1 1

65 , 1 1

66 , 1 1

67 , 1 1

6 , 1 1

Page 26: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 26/37

ak%ita erelihara rusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor

 

6 , 1 1

70 , 1 1

71 , 1 1

72 , 1 1

73 , 1 1

74 , 1 1

75 , 1 1

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA

 andatangan Pemimin +umulan andat

 arikh B

Page 27: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 27/37

ak%ita erelihara rusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor

 

A=ALANengaka untuk dima&ukan ke Ibu Pe&abat PPM *

/

AP KELANA SAHAJA ,

ALAMAT UNIT NAMA IBUBAPA * PENJAGA NO. H*P

4

4

44

4

4

4

4

4

4

4

4

Borang PJ'2 ( D *

Page 28: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 28/37

ak%ita erelihara rusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor

 

4

4

4

4

4

4

4

4

44

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Page 29: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 29/37

ak%ita erelihara rusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor

 

4

4

4

4

4

4

4

4

44

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Page 30: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 30/37

ak%ita erelihara rusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor

 

4

4

4

4

4

4

4

AAAAAAAAAAAAAAAA

ngan /uru ;esar ) Pengetua #o rasmi

Page 31: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 31/37

Hakcipta Terpelihara @ Urusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor 

 

RUMUSAN BAYA( Pen!ata lengka ungutan khusus untuk dima&ukan

Naa S#o!a" * In%t)t(%) $M+ ,-./

0No. K($(!an 0

No S)6)! Pn3a;taran 0

No. T!;on P6abat 0

Dara" M

BIL BUTIRAN BILANGAN BERDAFTA

1 +umulan 1

2 Pemimin

0

M-,8 #I. I.DI

0 0 0

3 Pengaka +elana

0

M-,8 #I. I.DI

75 0 0

4 hli Pengaka (P ) PM ) P++*

43

M-,8 #I. I.DI

3 2 0

 JUMLAH KESELURUHAN

BAYARA ;ersama sama ini disertakan erakuan $li ba!aran ) #ek

(Alamat lengkap) 

P%&'%$UTUA P%A$AP MA*A+'IA%%&I J,H,&

Page 32: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 32/37

Hakcipta Terpelihara @ Urusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor 

 

.ama ;ank 0 #aCangan

.o #ek ) esit 0 bernilai M

( inggit Mala!sia B 0

 arikh 30'De%'

Page 33: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 33/37

Hakcipta Terpelihara @ Urusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor 

 

AN ke ibu e&abat PPM *

1

KADAR PUNGUTAN 'RM, JUMLAH 'RM,

10"00 10"00

5"00 0"00,I.',I.

0

5"00 0"00,I.',I.

0

3"00 12"00,I.',I.

2

/>.11

Borang PJ ' 2 ( ; *

Page 34: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 34/37

Hakcipta Terpelihara @ Urusetia Pengurusan Pendaftaran PPM Johor 

 

0

13"00

 andatangan Pesuruh&a!a Daerah

Page 35: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 35/37

Ana!)%a

;il

1

2

3

45

6

7

Ana!)%

1

2

AAAAAA

 andatangan

Page 36: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 36/37

 P)$)n * Pno!ong P)$)n Yang T!a"

K(r%(% K$)$)nan Man)#ay(

SMK LENGA

01/

Peringkat +ursus Manik +a!u

 elah Memiliki Manik +a!u ) ,ulus enuh

Peringkat Pengenalan

Peringkat 1

Peringkat 3 Peringkat 3 ;

$kim ,ama ( 4 atau 4 ; *

 idak Pernah Menerima ,atihan

 JUMLAH KESELURUHAN

 P)$)n * Pno!ong P)$)n Yang M

Memiliki tauliah

 idak Memiliki auliah

 JUMLAH KESELURUHAN

AAAAAAAAA"" AAA

 Pemimin +umulan and

Page 37: Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

7/23/2019 Pendaftaran PPM Johor - Kumpulan 2015

http://slidepdf.com/reader/full/pendaftaran-ppm-johor-kumpulan-2015 37/37

 Mng"a3)r)

 Jumlah

0

0

0

00

0

0

1

!)#) Ta(!)a"

0

0

1

AAAAAAAAAAAA""

atangan +uasa Penga&ur