Top Banner
LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MPI JANUARI- APRIL 2019 KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA
15

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MPIC - mpi.gov.my · Perancangan Strategik dan Antarabangsa (PSA) Kajian semula DKN. 15%; KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA. PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN

Sep 10, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MPI

  JANUARI- APRIL 2019

  KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA

 • 11 PIAGAM PELANGGAN

  PSAPenggubalan

  Dasar

  Sesi Konsultasi

  Misi Perdagangan

  Penerbitan Data Tahunan Komoditi

  PPK

  Projek Pembangunan

  Pembayaran Bil

  UKK

  Aduan Pelanggan

  Sesi Bertemu Pelanggan

  BPM

  Laman Web

  BBA

  Lesen BiobahanApi

  UUU

  Penggubalan Perundangan

  KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI

  ( JANUARI- APRIL 2019)

  KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI (JANUARI- APRIL 2019)

  Piagam Pelanggan Bahagian Bertanggungjawab

  Menepati Masa/Standard

  Jumlah Peratus

  Penggubalan Dasar

  Menggubal dasar dan strategi yang jelas mengenaiindustri komoditi perladangan berlandaskan kepadakeperluan semasa dalam tempoh masa sepertiberikut:

  18 bulan bagi penggubalan dasar, dan strategibaharu; dan

  Enam (6) bulan bagi meminda dasar danstrategi sedia ada.

  Bahagian PerancanganStrategik dan

  Antarabangsa(PSA)

  Kajian semula DKN

  15%

  KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI (JANUARI- APRIL 2019)

  Piagam PelangganBahagian

  BertanggungjawabMenepati Masa/Standard

  Jumlah Peratus

  Penerbitan Data Tahunan Komoditi

  Memuatnaik data Perangkaan Komoditi dalamLaman Web MPI dan Portal Data Terbuka yang diselenggara oleh Unit Pemodenan Tadbiran danPerancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

  Bahagian PerancanganStrategik dan

  Antarabangsa(PSA)

  Proses Semakan Data 30 %

  KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA

 • Piagam PelangganBahagian

  BertanggungjawabMenepati Masa/Standard

  Jumlah PeratusSesi Konsultasi

  Mengadakan sesi konsultasi dengan kerajaan-kerajaan negeri, pihak industri dan PertubuhanBukan Kerajaan (NGO):

  a) Peringkat Menteri:

  Satu (1) dialog sesi konsultasi setahun bagisetiap komoditi dengan persatuan industrikomoditi dan Pertubuhan Bukan Kerajaan(NGO)

  b) Peringkat Pegawai :

  Enam (6) sesi konsultasi dengan industri

  Bahagian PerancanganStrategik dan

  Antarabangsa(PSA)

  Tertakluk kepada keperluan dan

  persetujuan YB Menteri0%

  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI (JANUARI- APRIL 2019)KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA

 • Piagam PelangganBahagian

  BertanggungjawabMenepati Masa/Standard

  Jumlah PeratusMisi Perdagangan

  Menganjurkan misi galakan pasaran danperdagangan/lawatan kerja bagimemperkukuhkan pasaran sedia ada danmenerokai pasaran baru sekurang-kurangnyalima (5) kali setahun serta mengambil tindakansusulan yang sewajarnya.

  Bahagian PerancanganStrategik dan

  Antarabangsa(PSA)

  2

  18 – 26 Jan - Iran, Pakistan, Turki

  4 – 13 Mac – Kesatuan Eropah

  22- 26 April 2019 Saudi Arabia

  60%

  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI (JANUARI- APRIL 2019)KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA

 • Piagam Pelanggan Bahagian BertanggungjawabMenepati Masa/Standard

  Jumlah PeratusPenggubalan Perundangan

  Menggubal perundangan utama dan perundangansubsidiari berkaitan industri perladangan dan komoditiberlandaskan kepada perkembangan dan keperluansemasa dalam tempoh seperti berikut:-

  Perundangan Utama:Deraf Perundangan Utama (kedua-dua Bahasa Melayudan Inggeris) disediakan oleh Bahagian/Agensi yangkemudiannya dipanjangkan ke Unit Undang-undang(UUU) melalui Bahagian di MPI.

  Dalam masa 20 hari bekerja dari tarikh penyelesaian isudasar dan perundangan. Jika ada isu dasar atauperundangan berbangkit tempoh 20 hari terhentisehingga isu dasar atau perundangan selesai.

  Kualiti : Selaras dengan Perlembagaan Persekutuan, Aktaibu, Akta lain dan menepati kehendak pelanggan.

  Unit Undang-undang (UUU)

  Telah menepati masa dan

  sebanyak satu (1)perundangan utama dibuat sebagaimana

  yang diarahkan.

  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI (JANUARI- APRIL 2019)KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA

 • Piagam Pelanggan Bahagian Bertanggungjawab

  Menepati Masa/Standard

  Jumlah Peratus

  Perundangan Subsidiari:

  Deraf Perundangan Subsidiari (kedua-dua Bahasa Melayudan Inggeris) disediakan oleh Bahagian/Agensi yangkemudiannya dipanjangkan ke Unit Undang-undangmelalui Bahagian di MPI.

  Dalam masa 14 hari bekerja bagi teks kurang 50mukasurat dan 21 hari bekerja bagi teks melebihi 50mukasurat. Jika ada isu dasar atau perundanganberbangkit tempoh itu terhenti sehingga isu dasar atauperundangan selesai.

  Unit Undang-undang (UUU)

  Telah menepati masa dan sebanyak

  sebelas (11)perundangan

  subsidiari dibuat

  sebagaimana yang

  diarahkan.

  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI (JANUARI- APRIL 2019)KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA

 • Piagam Pelanggan Bahagian Bertanggungjawab

  Menepati Masa/Standard

  Jumlah Peratus

  Projek Pembangunan

  Memastikan program pembangunan sektor perladangandan komoditi dirancang, dilaksana dan dipantausewajarnya termasuk mengadakan MesyuaratJawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian (JTPK)diadakan 12 kali setahun.

  Bahagian Pengurusan

  Pembangunan dan Kewangan (PPK)

  4 33.33

  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI (JANUARI- APRIL 2019)KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA

 • Piagam Pelanggan Bahagian Bertanggungjawab

  Menepati Masa/Standard

  Jumlah Peratus

  Pembayaran Bil

  Memastikan 90% pembayaran bil yanglengkap diselesaikan dalam tempoh 7 hari;dan

  Sekiranya terdapat mana-mana pihak yangtidak menerima pembayaran dalam tempoh14 hari, aduan yang diterima akandiselesaikan dalam tempoh 72 jam.

  Bahagian Pengurusan

  Pembangunan dan Kewangan (PPK)

  Bil. bil = 632(RM183,266,322.99)

  1-7 hari = 564 bil(89.24 %)(RM182,930,196.16)

  8-14 hari = 68 bil (10.76 %)(RM336,126.83)

  ≤ 14 hari100%

  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI (JANUARI- APRIL 2019)KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA

 • Piagam Pelanggan Bahagian BertanggungjawabMenepati Masa/Standard

  Jumlah PeratusAduan Pelanggan

  Memastikan semua aduan pelanggan diberi:

  Akuan penerimaan dalam masa satu (1) hari; Maklum balas awal dalam masa lima (5) hari; dan Diselesaikan dalam tempoh 15 hari bagi aduan yang

  tidak melibatkan perkara dasar.

  Unit Komunikasi Korporat (UKK) 2 100%

  Laman Web

  Memuat naik maklumat program terkini MPI ke laman webMPI dalam tempoh 24 jam.

  Bahagian Pengurusan

  Maklumat (BPM)1,030 100%

  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI (JANUARI- APRIL 2019)KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA

 • Piagam Pelanggan Bahagian Bertanggungjawab

  Menepati Masa/Standard

  Jumlah Peratus

  Sesi Bertemu Pelanggan

  Mengadakan sesi bertemu pelanggan melaluiprogram-program turun padang seperti Program HelloKomoditi sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun.

  Unit Komunikasi Korporat - -

  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI (JANUARI- APRIL 2019)KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA

 • Piagam Pelanggan Bahagian Bertanggungjawab

  Menepati Masa/Standard

  Jumlah PeratusLesen Biobahan Api

  Mengeluarkan notis makluman pembaharuan dalam tempohseawal tiga (3) bulan dan tidak lewat satu (1) bulan sebelumtamat tempoh lesen;

  Mengeluarkan akuan penerimaan permohonan setelahditerima lengkap dalam tempoh lima (5) hari;

  Mengeluarkan notis kelulusan dalam tempoh tujuh (7) hariselepas kelulusan Pihak Berkuasa Pelesenan Biobahan Api;

  Mengeluarkan edaran lesen selepas ditandatangani oleh PihakBerkuasa Pelesenan Biobahan Api dalam tempoh tiga (3) hari;

  Bahagian Bio Bahan Api (BBA)

  8

  15

  31 (mulai Feb)

  35

  100%

  100%

  100%

  100%

  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI (JANUARI- APRIL 2019)KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA

 • SEKIAN, TERIMA KASIHDisediakan oleh

  Unit Komunikasi KorporatKementerian Industri Utama (MPI)

  Malaysia

  KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA

  LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MPI11 PIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI �( JANUARI- APRIL 2019)PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI �(JANUARI- APRIL 2019)PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI �(JANUARI- APRIL 2019)PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI �(JANUARI- APRIL 2019)PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI �(JANUARI- APRIL 2019)PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI �(JANUARI- APRIL 2019)PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI �(JANUARI- APRIL 2019)PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI �(JANUARI- APRIL 2019)PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI �(JANUARI- APRIL 2019)PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI �(JANUARI- APRIL 2019)PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI �(JANUARI- APRIL 2019)PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN LUARAN MPI �(JANUARI- APRIL 2019)Sekian, terima kasih