Top Banner
Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje Říjen 2013
18

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Feb 24, 2016

Download

Documents

Huy

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje. Říjen 2013. Obsah prezentace Mezinárodní rámec paktů zaměstnanosti a důvody založení Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje Memorandum o založení Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Říjen 2013

Page 2: Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Obsah prezentace

1. Mezinárodní rámec paktů zaměstnanosti a důvody založení Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

2. Memorandum o založení Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

3. Zakládající členové, cíle a priority Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

4. Principy a pravidla řízení paktu, zakládající dokumentace

5. Diskuze a otázky

Page 3: Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

TEPs in Austria

Canadian CFDCs

BBWA in Berlin

Greek partnerships

TEPs in Hungary

Irish partnerships

France: CBE, MIFE, EREF, PLIESlovakian LSIPs

SNP in Portugal

Partnerships in Norway

RPP in New Zealand

TEPs in Catalonia

WIBs in the USA

TEPs in Italy

LSP in UK

RESOC & SEER in Flanders

Finnish partnerships

RGC in Sweden

Pakty a partnerství ve světě

Page 4: Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Dobré příklady ze zahraničí i ČR

Územní pakt zaměstnanosti (Rakousko)

Rakouská federální vláda podporuje v sedmi spolkových zemích územní pakty zaměstnanosti. Tyto pakty jsou v podstatě regionální partnerství operující na základě smlouvy s centrální vládou, přičemž jejich financování je zajištěno z Evropského sociálního fondu. Účelem těchto paktů je zajistit provázanost politiky zaměstnanosti s ostatními politikami, zlepšovat podmínky pro místní zaměstnanost a vytvářet místní kapacity pro potřebné aktivity. Program Paktu je sestavován v zásadě shora dolů a centrálně určován. Nicméně dole, na nejnižší úrovni, jsou pakty pokládány za multilaterální skupiny, jež navzájem lokálně spolupracují se skutečně plným nasazením. www.pakte.at

Page 5: Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Dobré příklady ze zahraničí i ČRMěsto s-Hertogenbosch (Nizozemsko)Města v Nizozemsku dnes ze zákona nesou povinnost za sociální pomoc a dotovaná pracovní místa. O každého příjemce sociální pomoci se ve městě s-Hertogenbosch stará příslušný referent. Každý takový referent má přístup do virtuálního obchodu, jenž nabízí nejrůznější možnosti, z nichž si referent může vybrat pomoc střiženou na mírujednotlivým příjemcům sociální pomoci. Mezi takové možnosti patří například pomoc a poradenství při výběru povolání, školení, pracovní praxe, služby v oblasti reintegrace a osobní služby, jako je například pomoc psychologa, poradenství při upadnutí dodluhů, léčba drogové závislosti atd. Do 24 hodin po zaregistrování žadatele provede referent tzv. diagnózu a ve virtuálním obchodě zakoupí jednu nebo více služeb, jež by měly pomoci vrátit žadatele zpět do práce. Důležitým rysem tohoto systému je to, že je dovoleno nakupovat služby u soukromých firem, pokud město poskytování takových služby nedokáže zajistit samo.www.s-hertogenbosch.nl

Page 6: Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Příspěvek na návrat do práce, Dundalk-Drogheda (Irsko)

Pakt pro zaměstnanost v oblasti Dundalk-Drogheda tvoří základ místní iniciativy, která umožňuje dlouhodobě nezaměstnaným a rodičům-samoživitelům začít podnikat, aniž by až po dobu čtyř let přišli o dávky sociální podpory. Podstatné je to, že tato iniciativa bylaspolečně schválena Paktem i místními správami sociálního zabezpečení a rovněž se jí dostalo podpory i z nejvyšších vládních míst.Žadatelům byla nabídnuta pomoc s vypracováním podnikatelského plánu, marketingové poradenství, mohli využít menší granty a půjčky, účetní služby a daňové poradenství. V prvním roce jim byly nadále vypláceny všechny dávky, ve druhém roce se snížily na 75%, ve třetím na 50% a ve čtvrtém na 25%. Pakt uvedl, že pouze 10% účastníků se znovu octlo na sociální podpoře, zatímco zbývající buď nadále podnikají, jsou v zaměstnání nebo se připravují na povolání. Kromě toho tato iniciativa také umožnila legalizaci práce, která předtím spadala do šedé zóny ekonomiky, což bylo ku prospěchu jak daného účastníka, tak i státní pokladny.www.dep.ie/html/employ.htm

Page 7: Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Pro efektivně fungující partnerství je nezbytné zachovat následující principy

• Spolupráce partnerů na národní i mezinárodní úrovni efektivně fungující partnerství v sobě sdružují nejrůznější postoje, schopnosti, zdroje a vazby. Otevřeně se staví k diversitě, dokážou v sobě pojmout rozdíly i vzájemnou provázanost. Konsensus je dosahován na základě otevřené a usměrňované výměny názorů a rozpory se řeší pozitivní způsobem

• Strategický přístup a dobré vedení role vedoucího partnera na institucionální úrovni je kritická, protože vytváří vhodné prostředí pro konstruktivní činnost partnerství, jež vybízí k aktivnímu zapojení a spolupráci všech lokálních aktérů k dosažení výsledků. Ostatní členové partnerství zastupující nejrůznější instituce musí být vybaveny potřebnými pravomocemi jednat jménem své organizace a je-li to nezbytné, převzít za ni závazek.

• Odborná kapacita a šikovný manažerský tým efektivní tým shromažďuje a interpretuje získané informace, rozpracovává detailní strategii, koordinuje činnosti, zajišťuje finanční řízení, výměnu informací mezi partnery, sleduje a vyhodnocuje postup a publikuje výsledky. To vše vyžaduje schopnou, šikovnou a zkušenou skupinu manažerů a pracovníků znalých rozvoje.

• Finanční udržitelnost partnerství je obvykle pod průběžným tlakem zajistit dostatek financí na udržení své organizační struktury a pokrytí provozních nákladů. Možné zdroje financování tvoří zdroje EU stejně tak jako národní zdroje, regionální veřejné zdroje, finanční zdroje místních podniků či obcí.

Page 8: Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Proč pakt zaměstnanosti v ÚK ?

• Pro posílení konkurenceschopnosti je nezbytné aby lidské zdroje byly k dispozici v potřebném počtu a s požadovanou strukturou dovedností

• Cca 62 tisíc nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti cca 14 % tj. o 4-5% více než je republikový průměr.

• Negativní demografický vývoj –stárnutí populace vytváří problémy do budoucna

• Množství projektů, ale s nízkou mírou koordinace a bez společné strategie

• Trh práce – složitý mechanismus vyžadující spolupráci mnoha aktérů

• Pakty zaměstnanosti a partnerství – osvědčený nástroj v zemích OECD

Page 9: Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Legislativní ukotvení paktů zaměstnanosti v EU i ČR

• Evropský sociální fondNařízení (ES) č.1081/2006 týkající se Evropského sociálního fondu Článek

3, odst.1 písm.(e)

• Evropský fond pro regionální rozvoj Nařízení (ES) č.1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj

Článek 4 Konvergence

• Evropské Iniciativy Společenství EQUAL

• Společná pomoc na podporu projektů v evropských regionech (JASPERS)

Page 10: Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Dne 28.3.2013 bylo v budově krajského úřadu v Ústí nad Labem podepsáno Memorandum o ustanovení Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje.

Zakládajícími členy paktu zaměstnanosti ÚK jsou:

• Ústecký kraj, Ič: 70892156

• Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje Ič: 70894612

• Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Ič: 69410909

• Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Ič: 44555601

Page 11: Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Strategický cíl Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

Strategickým cílem Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje je zvýšit konkurenceschopnost a zaměstnanost Ústeckého kraje na průměrnou míru těchto ukazatelů ve srovnání s ostatními kraji České republiky do roku 2020

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje obsahuje čtyři strategické priority, prostřednictvím kterých chce dosáhnout naplnění strategického cíle paktu.

1. Trh práce a zaměstnanost2. Vzdělávání a konkurenceschopnost3. Společenská odpovědnost firem, sociální oblast a rovné příležitosti4. Podpora průmyslového regionu

Page 12: Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Strategické priority Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje :

1. Trh práce a zaměstnanost

a) Zlepšení koordinace aktivit, podporující růst zaměstnanosti

b) Zvýšení pracovního zapojení uchazečů o zaměstnání

c) Vytvoření podmínek pro založení zaměstnaneckých center

d) Koordinované a obsahové naplňování individuálních regionálních projektů zaměřených na podporu

zaměstnanosti

e) Principy a programy v rámci celoživotního učení

f) Programy firemního vzdělávání i vzdělávání veřejného sektoru s vazbou na trh práce

Page 13: Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Strategické priority Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje :

2. Vzdělávání a konkurenceschopnost

a) Vytvoření nástrojů na podporu rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po kvalifikované

pracovní síle v oblasti jejich počtu, struktuře a kvalitě

b) Podmínky a programy na podporu technického, přírodovědného a řemeslného

vzdělávání, včetně motivace žáků tyto obory studovat

c) Zvýšení počtu obyvatel s kompetencí komunikace alespoň v jednom cizím jazyce

d) Ústecký kraj – univerzitní kraj

e) Posílení stávajících fakult a oborů vysokoškolského studia

f) Podpora talentů, zahraničních stáží a vzdělávacích programů v zahraničí

g) Zlepšení spolupráce škol s firmami, programy stáží

h) Podpora podnikatelských kompetencí žáků i dalších skupin obyvatelstva

Page 14: Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Strategické priority Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje :

3. Společenská odpovědnost firem

• tvorby a podpory nástrojů, metod i programů pro podporu sociálního začleňování. • podpora regionálních programů sociální inovace• budou vytvářeny a podporovány projektové záměry v rámci principů sociální

odpovědnosti firem. • velká pozornost se též bude věnovat problematice rovných příležitostí v rámci Ústeckého

kraje.

Page 15: Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Strategické priority Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje :

4. Podpora průmyslového regionu

• podpora průmyslových zón• podpora řešení dopravní infrastruktury v návaznosti na dopravu surovin, zboží a

zaměstnanců• podpora konkurenceschopnosti regionu• podpora prorůstových odvětví, výzkum a vývoj• podpora inovací, jako vyšší přidanou hodnotu výroby• transfer inovativních technologií do regionu Ústeckého kraje.

Page 16: Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Struktura řízení Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

Page 17: Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Navržená tvorba strategických dokumentů, jako výchozích dokumentů pro implementaci pracovního programu Paktu zaměstnanosti ÚK

A. Integrovaný program rozvoje zaměstnanosti Ústeckého kraje 2014-2020B. Střednědobý plán realizace dílčích projektů Paktu zaměstnanosti 2014 - 2017C. Akční plán ( krátkodobý plán) realizace dílčích projektů Paktu zaměstnanosti 2014-2016D. Místní strategie zaměstnanosti

Page 18: Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Děkuji za pozornost

Ing. Dagmar ProškováVýkonný manažer Paktu zaměstnanosti ÚKÚstecký kraj - Krajský úřadVelká Hradební 3118/48400 02 Ústí nad LabemGSM: +420 723 854 929 [email protected]