Top Banner
OŠ Dore Pejačević Našice Padaju li u Našicama kisele kiše? Učenici: Nikola Jančula 5.a, Monika Cvijetović 6.a, Luka Barišić 7.a, Filip Zlosa 8.d Mentor: Leopoldina Vitković, prof.
15

Padaju li u Našicama kisele kiše? - CARNetov Portal …os-dpejacevic-na.skole.hr/upload/os-dpejacevic-na/images/...Kako kisele kiše utječu na vapnene ljušture? • Puţevu kućicu,

May 07, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Padaju li u Našicama kisele kiše? - CARNetov Portal …os-dpejacevic-na.skole.hr/upload/os-dpejacevic-na/images/...Kako kisele kiše utječu na vapnene ljušture? • Puţevu kućicu,

OŠ Dore Pejačević

Našice

Padaju li u Našicama kisele kiše?

Učenici: Nikola Jančula 5.a, Monika Cvijetović 6.a, Luka Barišić 7.a, Filip Zlosa 8.d

Mentor: Leopoldina Vitković, prof.

Page 2: Padaju li u Našicama kisele kiše? - CARNetov Portal …os-dpejacevic-na.skole.hr/upload/os-dpejacevic-na/images/...Kako kisele kiše utječu na vapnene ljušture? • Puţevu kućicu,

CILJ:

• Istraţiti utjecaj kiselih kiša na ţiva bića

• Utvrditi kiselost kiša u Našicama

Page 3: Padaju li u Našicama kisele kiše? - CARNetov Portal …os-dpejacevic-na.skole.hr/upload/os-dpejacevic-na/images/...Kako kisele kiše utječu na vapnene ljušture? • Puţevu kućicu,

ISTRAŢILI SMO:

• Kako nastaju kisele kiše

• Kako se mjeri kiselost kiše

• Kolika je kiselost normalne kiše, a kolika

kod kisele kiše

• Zašto su kisele kiše štetne

Page 4: Padaju li u Našicama kisele kiše? - CARNetov Portal …os-dpejacevic-na.skole.hr/upload/os-dpejacevic-na/images/...Kako kisele kiše utječu na vapnene ljušture? • Puţevu kućicu,

Kako nastaju kisele kiše?

• Izgaranjem fosilnih goriva – štetni plinovi

• Ispušni plinovi automobila i tvornica

• Plinovi: ugljikov dioksid (CO2), sumporov

dioksid (SO2), dušikovi oksidi (NOx)

• Plinovi reagiraju sa vodenom parom u

oblacima i nastaju kiseline – kisele kiše

Page 5: Padaju li u Našicama kisele kiše? - CARNetov Portal …os-dpejacevic-na.skole.hr/upload/os-dpejacevic-na/images/...Kako kisele kiše utječu na vapnene ljušture? • Puţevu kućicu,

Prikaz kemijskih reakcija nastajanja

kiselih kiša

• Nastajanje ugljične

kiseline

CO2 + H2O --> H2CO3

• Nastajanje dušićne

kiseline

2NO2 + H2O --> HNO2 + HNO3

• Nastajanje sumporne i

sumporaste kiselineSO2 + H2O --> H2SO3

SO3 + H20 --> H2SO4

Page 6: Padaju li u Našicama kisele kiše? - CARNetov Portal …os-dpejacevic-na.skole.hr/upload/os-dpejacevic-na/images/...Kako kisele kiše utječu na vapnene ljušture? • Puţevu kućicu,

Kako se mjeri kiselost kiše?

• Indikatorima mjerimo

kiselost kiša

• Indikatori su tvari koje

mijenjaju boju ovisno

da li je otopina kisela

ili luţnata

• pH vrijednost nam

govori koliko je neka

tvar kisela ili luţnata

Page 7: Padaju li u Našicama kisele kiše? - CARNetov Portal …os-dpejacevic-na.skole.hr/upload/os-dpejacevic-na/images/...Kako kisele kiše utječu na vapnene ljušture? • Puţevu kućicu,

Kolika je pH vrijednost normalne kiše, a

kolika kod kisele kiše?

• pH vrijednost kiše iznosi

oko 6 (5.6 - 5.7)

• pH vrijednost kiselih kiša

je manja od 5.6 (4, 3, 1)

Page 8: Padaju li u Našicama kisele kiše? - CARNetov Portal …os-dpejacevic-na.skole.hr/upload/os-dpejacevic-na/images/...Kako kisele kiše utječu na vapnene ljušture? • Puţevu kućicu,

Zašto su kisele kiše štetne?

• Oštećuju listove biljaka

• Oštećuju korijenje

• Usporavaju rast biljaka

• Otapaju vapnene ljuske mekušaca

• Zakiseljavaju vodene ekosustave – remete

ravnoteţu

• Uništavaju zgrade i spomenike izgrađene od

vapnenca

Page 9: Padaju li u Našicama kisele kiše? - CARNetov Portal …os-dpejacevic-na.skole.hr/upload/os-dpejacevic-na/images/...Kako kisele kiše utječu na vapnene ljušture? • Puţevu kućicu,

URADILI SMO:

• Prikupljali smo kišnicu i mjerili njenu kiselost

• Pokusima smo proučavali kako kisele kiše utječu

na:

• klijanje sjemenke

• korijen biljaka

• listove biljaka

• vapnene ljušture mekušaca – puţeva i školjkaša

Page 10: Padaju li u Našicama kisele kiše? - CARNetov Portal …os-dpejacevic-na.skole.hr/upload/os-dpejacevic-na/images/...Kako kisele kiše utječu na vapnene ljušture? • Puţevu kućicu,

Kako kisele kiše utječu na klijanje sjemenke?

• Sjemenke koje su klijale u

vodi razvile su korijen i

dobro su rasle

• Sjemenke u octenoj

kiselini nisu razvile

korijen

• Kisele kiše nepovoljno

utječu na klijavost

sjemenke

Page 11: Padaju li u Našicama kisele kiše? - CARNetov Portal …os-dpejacevic-na.skole.hr/upload/os-dpejacevic-na/images/...Kako kisele kiše utječu na vapnene ljušture? • Puţevu kućicu,

Kako kisele kiše utječu na korijen biljaka?

• Sjemenke sa razvijenim

korijenom uzgajali smo u

vodi i u octenoj kiselini

• voda – dobar razvoj

korijena

• octena kiselina - korijen

zaostaje u rastu

• Kiselina uništava stanice

korijena pa biljka ne

može primati vodu

Page 12: Padaju li u Našicama kisele kiše? - CARNetov Portal …os-dpejacevic-na.skole.hr/upload/os-dpejacevic-na/images/...Kako kisele kiše utječu na vapnene ljušture? • Puţevu kućicu,

Kako kisele kiše utječu na listove biljaka?

• Listove smo prskali :

a) vodom

b) kiselinom

• Listovi prskani vodom –zdravi

• Listovi prskani kiselinom – oštećeni

• Kisele kiše oštećuju stanice lišća pa biljke ne mogu normalno stvarati hranu i kisik procesom fotosinteze

Page 13: Padaju li u Našicama kisele kiše? - CARNetov Portal …os-dpejacevic-na.skole.hr/upload/os-dpejacevic-na/images/...Kako kisele kiše utječu na vapnene ljušture? • Puţevu kućicu,

Kako kisele kiše utječu na vapnene ljušture?

• Puţevu kućicu, školjku i kokošje jaje stavili smo u octenu kiselinu i ostavili dva dana

• Vapnene ljuske su postale mekane

• Kiselina je reagirala sa kalcijem iz vapnenih ljusaka

Page 14: Padaju li u Našicama kisele kiše? - CARNetov Portal …os-dpejacevic-na.skole.hr/upload/os-dpejacevic-na/images/...Kako kisele kiše utječu na vapnene ljušture? • Puţevu kućicu,

Izmjerili smo kiselost sakupljene kišnice

• Prikupljali smo kišnicu od studenog 2010. do siječnja 2011.

• Indikatori; lakmus papir i metiloranţ

• Kišnica - pH 6

• Kontrolni uzorak kiseline- pH 3

• Kiše koje su padale u Našicama tijekom protekla 3 mjeseca nisu bile kisele

Page 15: Padaju li u Našicama kisele kiše? - CARNetov Portal …os-dpejacevic-na.skole.hr/upload/os-dpejacevic-na/images/...Kako kisele kiše utječu na vapnene ljušture? • Puţevu kućicu,

PREDLAŢEMO:

• Nastaviti podučavati nove generacije sa

štetnim učinkom kiselih kiša

• Što manje zagađivati okoliš (koristiti

nemotorna vozila i koristiti javni prijevoz)