Top Banner
SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jiřina Baroňová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Věra Plhoňová, Ph.D. Znojmo, duben 2009
94

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

Dec 17, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management

Studijní obor: Marketing a management

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV

PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Autor: Jiřina Baroňová

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Věra Plhoňová, Ph.D.

Znojmo, duben 2009

Page 2: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

Zadání bakalářské práce

Page 3: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá organizační strukturou státní správy v rámci příprav a výkonu

předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Cílem práce je analyzovat

fungování vztahů mezi Sekcí pro předsednictví ČR v Radě EU Úřadu vlády České

republiky, centrálního koordinátora organizační a logistické podpory rezortů (ministerstev)

při pořádání předsednických akcí na území České republiky, dodavateli služeb a věcně

odpovědnými rezorty. První část práce je zaměřena na teoretická východiska pro

praktickou část. Praktická část se zabývá vyhodnocením nastaveného vnitrostátního

koordinačního mechanismu, srovnáním výsledků výzkumů Centra pro výzkum veřejného

mínění o informovanosti občanů České republiky o předsednictví České republiky v Radě

Evropské unie před a po jeho začátku, a poté navržením možných změn a vylepšení.

Abstract This bachelor´s thesis deals with the organisational structure of the state administration

during preparations and implementation of the Czech Presidency of the Council of the EU.

The aim of the thesis is to analyze the functionning of relationships between the Presidency

Section of the Office of the Government of the Czech Republic, being the central

co-ordinator of the organisational and logistical support to the individual Ministries

for the organisation of Presidential events in the Czech Republic, the suppliers

and the relevant Ministries. The first part of the paper focuses on theoretical background

for the following practical part. The practical part discusses the evaluation of the national

co-ordination mechanism, comparison of results of the research implemented by the Centre

for the Public Opinion Research on how Czech citizens had been informed about the Czech

Presidency in the Council of the EU before its beginning and after it. It also proposes

possible changes and improvements.

Page 4: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Organizační struktura na úrovni státní

správy v rámci příprav předsednictví ČR v Radě EU vypracovala samostatně pod vedením

Ing. Věry Plhoňové, Ph.D., s použitím literárních a informačních zdrojů uvedených

v seznamu použité literatury.

Ve Znojmě dne 27. dubna 2009

..............................................................

vlastnoruční podpis autorky

Page 5: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

Poděkování

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí bakalářské práce paní Ing. Věře Plhoňové,

Ph.D. za cenné rady a připomínky, které mi při zpracování bakalářské práce velmi

pomohly.

Page 6: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

Obsah: ÚVOD....................................................................................................................................8 Cíl práce a metodika ..............................................................................................................9 1 TEORETICKÁ ČÁST .....................................................................................................10

1.1 Organizační vymezení veřejné správy......................................................................10 1.2 Ústřední státní správa................................................................................................10

1.2.1 Vláda České republiky.......................................................................................11 1.2.2 Úřad vlády České republiky ..............................................................................11 1.2.3 Ministerstva .......................................................................................................11

1.3 Evropská integrace....................................................................................................12 1.3.1 Zvláštnosti evropské integrace...........................................................................13 1.3.2 Evropská společenství........................................................................................14

1.4 Evropská unie ...........................................................................................................14 1.4.1 První pilíř EU.....................................................................................................15 1.4.2 Druhý a třetí pilíř EU.........................................................................................16 1.4.3 Členské státy EU................................................................................................17 1.4.4 Kandidátské a potenciální kandidátské země ...................................................18 1.4.5 Historie vztahu České republiky k EU ..............................................................18

1.5 Instituce ES/EU.........................................................................................................18 1.5.1 Evropská komise................................................................................................19 1.5.2 Evropský parlament ...........................................................................................20 1.5.3 Evropská rada ....................................................................................................22 1.5.4 Rada EU.............................................................................................................22

1.6 Předsednictví Evropské unie.....................................................................................25 1.6.1 Historie Předsednictví........................................................................................25 1.6.2 Nároky kladené na předsednickou zemi ............................................................27

2 PRAKTICKÁ ČÁST .......................................................................................................28 2.1 České předsednictví v Radě Evropské unie..............................................................28

2.1.1 Etapy předsednictví v ČR ..................................................................................28 2.1.2 Model organizace předsednictví ČR v Radě EU ...............................................29

2.2 Struktura vnitrostátního koordinačního mechanismu ...............................................30 2.3 Role jednotlivých orgánů a institucí během českého předsednictví .........................31

2.3.1 Místopředseda vlády pro evropské záležitosti a jemu podřízené sekce.............31 2.3.2 Ministerstvo zahraničních věcí ČR....................................................................33 2.3.3 Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu .........................34 2.3.4 Výbor pro Evropskou unii .................................................................................35 2.3.5 Centrální organizační skupina ...........................................................................36 2.3.6 Sektorová ministerstva (rezorty)........................................................................37 2.3.7 Parlament České republiky ................................................................................37 2.3.8 Prezident České republiky .................................................................................37

2.4 Finanční a personální zajištění předsednictví ČR v Radě EU ..................................38 2.5 Medializace a prezentace českého předsednictví......................................................40 2.6 Výzkum veřejného mínění........................................................................................42 2.7 Analýza z pohledu organizačního zajištění českého předsednictví v Radě EU na Ministerstvu spravedlnosti ČR.........................................................................................58

2.7.1 Organizace příprav a výkon předsednictví ČR v Radě EU ...............................59 2.7.2 Úsporná opatření týkající se výdajů centrálního koordinátora českého předsednictví v Radě EU .............................................................................................64

Page 7: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

2.7.3 Návrh změn v modelu vnitrostátního koordinačního mechanismu předsednictví ČR v Radě EU..............................................................................................................66 2.7.4 Současná politická situace .................................................................................68

ZÁVĚR ................................................................................................................................69 POUŽITÉ ZDROJE.............................................................................................................71 PŘÍLOHY

Page 8: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

8

ÚVOD

Česká republika se od 1. května 2004 stala členským státem Evropské unie. Přijetí České

republiky do Evropské unie je jednou z nejvýznamnějších událostí v dějinách naší země,

ovlivňující život každého občana.

Česká republika, jako druhá v pořadí z členských zemí Evropské unie, které přistoupily

k EU od 1. května 2004, převzala od 1. ledna 2009 předsednictví v Radě Evropské unie.

Předsednictvím se obecně rozumí předsedání jedné členské země v Radě Evropské unie

a střídající se po šesti měsících. Předsednictví České republiky navazuje na předsednictví

vykonávané Francií a tuto funkci bude Česká republika k 1. červenci 2009 předávat

Švédsku.

Předsednickou roli Česká republika vykonává poprvé, po pouze čtyřleté zkušenosti

s členstvím v Evropské unii. Je zřejmé, že výkon předsednictví klade mimořádné nároky

na celou státní správu České republiky, jak z hlediska volby priorit, tak po stránce

personální, finanční, logistické, komunikační a bezpečnostní. Hlavně v předsedající zemi,

ale i po celém světě, je zapotřebí koordinovat velký počet setkání a konferencí. Proto

je nutná dokonalá příprava státní správy, která je zpravidla zahajována přibližně dva roky

před samotným začátkem výkonu předsednictví v Radě EU.

Česká republika se během předsedání Radě Evropské unie bude nepochybně těšit

mimořádnému zájmu domácích i světových médií. Z tohoto důvodu je třeba komunikaci

a prezentaci českého předsednictví pečlivě koordinovat s jednotlivými subjekty

podílejícími se na přípravách a samotném průběhu předsednictví ČR v Radě EU.

Předsednictví je provázeno jednotným vizuálním stylem a jsou využívány nejrůznější

prostředky propagace a medializace.

Předsednictví v Radě Evropské unie představuje pro Českou republiku významnou

příležitost ke své prezentaci a zviditelnění i po stránce kulturní a turistické. Způsob, jakým

se tohoto úkolu zhostí, ovlivní image České republiky na dlouhou dobu po skončení

předsednictví.

Page 9: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

9

CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem bakalářské práce je popsat organizační strukturu státní správy v rámci příprav

a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, analyzovat fungování

nastaveného vnitrostátního koordinačního mechanismu předsednictví ČR v Radě EU a poté

navrhnout případné možné změny a zlepšení.

Cíle: 1. definování základních pojmů z oblasti státní správy a pojmů týkajících se EU

2. zhodnocení fungování nastaveného vnitrostátního koordinačního mechanismu

3. navržení případných možných změn ke zlepšení spolupráce jednotlivých aktérů

zodpovědných za bezproblémový průběh českého předsednictví v Radě EU

Metodika: Cíl č. 1

Pro naplnění tohoto cíle (teoretickou část) využiji široké nabídky dostupné literatury a další

dostupné informační zdroje, které by měly položit základ hlubšímu pochopení dané

problematiky a seznámit s obecně platnými informacemi a mechanismy, které se týkají

Evropské unie a předsednictví členských zemí.

Cíl č. 2

Pro zhodnocení fungování nastaveného koordinačního mechanismu předsednictví ČR

v Radě EU budu vycházet z daného modelu organizace českého předsednictví

a ze způsobu finančního a personálního zajištění činností v rámci příprav a výkonu

předsednictví ČR v Radě EU. Na základě výsledků výzkumů Centra pro výzkum veřejného

mínění na téma „Občané o předsednictví ČR v Radě Evropské unie“, provedu srovnání

informovanosti občanů České republiky o předsednictví ČR v Radě EU před a po jeho

začátku.

Cíl č. 3

Na základě získaných poznatků a vlastních zkušeností získaných během působení v týmu

zodpovědného za organizační stránku příprav a výkonu předsednictví ČR v Radě EU

na Ministerstvu spravedlnosti ČR navrhnu případná možná zlepšení, která by mohla vést

k efektivnějšímu využití finančních prostředků i personálních zdrojů.

Page 10: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

10

1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Organizační vymezení veřejné správy Z organizačního hlediska můžeme veřejnou správu charakterizovat jako formální instituci

nebo také soubor institucí. Dá se říci, že veřejná správa je instituce, která je založena

na právu. Právo ji vytváří, mění, ruší a stanoví sankce. Veřejná správa jako správa

veřejných záležitostí ve státě se pak člení na státní správu a veřejnou samosprávu a ostatní

veřejnou správu. Státní správa může být vykonávána orgány přímo nebo nepřímo a jsou

pro ni typické vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Organizační struktura státní správy

se neustále mění v závislosti na etapách historického vývoje společnosti, na vnitřních

a vnějších podmínkách vývoje, na požadavcích společnosti apod.1

Základními subjekty veřejné správy jsou stát a veřejnoprávní korporace – obce, kraje,

profesní komory, které jsou ve veřejné správě představitelé a nositelé veřejné moci. Oba

tyto subjekty realizují svoje postavení ve veřejné správě navenek prostřednictvím svých

orgánů – ministerstva, jiné ústřední správní úřady, orgány územní samosprávy, fyzické

osoby. Každý vykonavatel veřejné správy je samostatnou organizační jednotkou, která

je částí subsystému a ten součástí organizace veřejné správy jako celku.2

1.2 Ústřední státní správa Soustavu ústřední státní správy tvoří ministerstva a jiné ústřední správní úřady s celostátní

působností, jako přímí vykonavatelé státní správy. Výše uvedené orgány jsou „organizační

složky státu“, které mají působnost a pravomoc na celém území státu.3

Ministerstva a ústřední správní úřady jsou zpravidla vnitřně členěny na sekretariáty,

organizační, personální, ekonomické, technické, informační a další útvary, dále na sekce,

odbory, oddělení apod. Vykonávají zákonem svěřenou působnost, jsou odvolacím orgánem

proti rozhodnutí nižších správních orgánů a také kontrolují činnost podřízených orgánů.4

1 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 234 s. ISBN 978-80-7380-096-3 2 tamtéž 3 tamtéž 4 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2. přepracované vyd. Praha: ASPI, a. s., 2005. 556 s. ISBN 80-7357-052-1

Page 11: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

11

1.2.1 Vláda České republiky

Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. Skládá se z předsedy vlády, místopředsedy

vlády a ministrů. Předseda vlády je jmenován prezidentem republiky a na jeho návrh jsou

jmenováni ostatní členové vlády a jsou pověřeni řízením ministerstev a jiných úřadů.

Vláda rozhoduje ve sboru formou usnesení. Organizace činnosti vlády a řízení schůzí

přísluší jejímu předsedovi, kterého pak zastupuje místopředseda vlády nebo jím pověřený

člen vlády.5

1.2.2 Úřad vlády České republiky

Úkoly týkající se odborného, organizačního a technického zabezpečení vlády plní Úřad

vlády České republiky, který má postavení správního úřadu a je ústředním orgánem státní

správy. V čele Úřadu vlády stojí vedoucí jmenovaný a odvolávaný vládou. Vláda si také

může zřizovat poradní orgány, složené z členů vlády a dalších odborníků, které plní

koordinační, konzultační nebo odborné úkoly. Poradními orgány jsou např. Rada vlády

pro národnostní menšiny, Rada pro výzkum a vývoj, Výbor pro Evropskou unii, Vládní

dislokační komise a další. Stálým poradním orgánem vlády je Legislativní rada vlády,

v jejímž čele stojí člen vlády.6

1.2.3 Ministerstva

V současnosti máme v České republice tato ministerstva: Ministerstvo financí,

Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo

kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo

spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo

pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo obrany, Ministerstvo životního

prostředí, Ministerstvo dopravy.7

V čele ministerstva stojí ministr, jako člen vlády. Řídí ministerstvo a odpovídá za jeho

činnost vládě. Vnitřní organizace ministerstva je ponechána v pravomoci ministra. Ten

si zřizuje různé poradní orgány ministerstva, nejen z řad pracovníků ministerstva,

5 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 234 s. ISBN 978-80-7380-096-3 6 tamtéž 7 tamtéž

Page 12: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

12

ale i jiných orgánů, případně i z řad soukromých osob, podle jejich odbornosti. Vedle

těchto orgánů jsou zřizovány i různé pracovní skupiny.8

1.3 Evropská integrace Integrace se začala výrazně prosazovat po druhé světové válce. Hospodářskou integrací

se rozumí proces spojený s odstraňováním bariér, které ztěžují vzájemné obchodní styky

(cla a jiné překážky) mezi státy. Dochází ke slučování oddělených národních trhů, vzniká

tak větší, rozsáhlejší trh přinášející výhody všem zúčastněným státům, které si však

ponechávají svou samostatnost. Stejný význam má pro rozvoj integračního procesu

politický zájem zúčastněných zemí o těsnější spolupráci. Politická vůle je rozhodujícím

faktorem obzvláště při přechodu od nižšího integračního stupně k vyššímu, dále

i při rozšiřování integračního seskupení o další země.9

Ekonomický přínos integračního spojení zemí je nepřehlédnutelný. Při existenci většího

trhu lze vyrábět větší objem produkce, podniky mohou dosahovat optimálního rozsahu

výroby. Na takovém trhu se současně zvětšuje počet jeho účastníků, čímž

se zostřuje konkurence. Ve výsledku to prospívá konečnému uživateli nebo spotřebiteli,

rychleji postupuje inovace výrobků, zvyšuje se kvalita, zvětšuje se výběr zboží a služeb

a zpravidla dochází k poklesu cen.10

V západní Evropě byly po druhé světové válce podnětem k rozvoji integrace také politické

pohnutky, snaha odstranit ekonomický základ a příčiny konfliktů mezi velkými zeměmi,

které v tomto století přerostly do dvou světových válek. Jednalo se především o nalezení

cest a prostředků, které by nahradily dřívější soupeření dvou významných zemí Evropy,

Francie a Německa, mírovou spoluprací. K rozvoji integrace dále přispěl i výsledek druhé

světové války. Pozice západní Evropy byly oslabeny, neboť ve světě začaly dominovat dvě

supervelmoci – Spojené státy americké a Sovětský svaz. Proces integrace měl stmelit

a posílit postavení západoevropských zemí v Evropě (vůči Sovětskému svazu) a přispět

8 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 234 s. ISBN 978-80-7380-096-3 9 HAD, M., URBAN, L. Evropská společenství: První pilíř Evropské unie. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. 165 s. ISBN 80-85864-88-6 10 tamtéž

Page 13: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

13

k upevnění jejich ekonomické váhy ve světě (vůči Spojeným státům a později

i Japonsku).11

1.3.1 Zvláštnosti evropské integrace

Jedinečnost evropské integrace tkví v tom, že jejím cílem je sdružit země s dlouhou vlastní

historií, kulturou a tradicemi, které sice mají celou řadu společných rysů, ale zároveň

se v mnoha ohledech odlišují. Nejdůležitějším a politicky nejambicióznějším cílem

evropské integrace je vytvořit z Evropy kontinent míru, vyloučit válku jako prostředek

řešení sporů mezi členskými státy a přispět k mírovému vývoji na celém evropském

kontinentu. Neoddělitelnou součástí uvedeného cíle je zajištění hospodářské prosperity

a růstu životní úrovně obyvatel členských států.12

Západoevropská integrace vznikla a největší rozvoj zaznamenala v období tzv. „studené

války“. Vojenská a ideologická hrozba sovětského komunismu a naproti tomu podpora

Spojených států působily jako důležité stmelující a sjednocující faktory urychlující

integrační proces.13

Integrační proces po druhé světové válce je kompromisem mezi dvěma přístupy

k integraci. První přístup (prosazovaný od počátku státy kontinentální Evropy, zejména

státy Beneluxu, Francie, SRN a Itálie) usiluje o integraci vedoucí k jednotné Evropě,

o větší sdílení suverenity a vytvoření nadstátních institucí až po hospodářskou a měnovou

unii se společnou měnou v oblasti ekonomické a politickou unii v oblasti zahraniční

politiky a obrany. Naproti tomu druhý přístup (tradičně prosazovaný Velkou Británií

s podporou některých menších, zejména skandinávských zemí) klade důraz na vytvoření

oblasti volného obchodu v oblasti ekonomické a na mezivládní spolupráci v oblasti

politické, při zachování státní suverenity členských států.14

11 HAD, M., URBAN, L. Evropská společenství: První pilíř Evropské unie. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. 165 s. ISBN 80-85864-88-6 12 tamtéž 13 tamtéž 14 tamtéž

Page 14: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

14

1.3.2 Evropská společenství

Tyto dva přístupy k integraci vyústily ve vytvoření dvou typů integračních organizací

– struktur s nadnárodními institucemi a sdílenou suverenitou: Evropské společenství uhlí

a oceli (ESUO), Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství

pro atomovou energii (EUROATOM).15

ESUO (Evropské společenství uhlí a oceli) bylo založeno tzv. Pařížskou smlouvou,

podepsanou v roce 1951 a jeho činnost byla ukončena v roce 2002.

EHS (Evropské hospodářské společenství) a EUROATOM (Evropské společenství

pro atomovou energii) byly založeny příslušnými Smlouvami (zvanými Římské),

podepsanými v r. 1957. Smlouva o založení EHS byla v r. 1993 přejmenována

na Smlouvu o založení ES (SES).

1.4 Evropská unie Evropská unie (EU) vznikla v roce 1993 na základě podpisu Smlouvy o Evropské unii

(SEU, zvané též Maastrichtská, vstoupila v platnost 1. listopadu 1993 po ratifikaci

členskými zeměmi).16

Cíle Evropské unie byly smlouvou charakterizovány takto:

- podporovat vyvážený a dlouhodobý hospodářský a sociální pokrok, zejména

vytvořením prostoru bez vnitřních hranic, posílením hospodářské a sociální

soudržnosti a zavedením hospodářské a měnové unie, která v dlouhodobější

perspektivě zahrnuje i jednotnou měnu,

- upevňovat identitu Unie na mezinárodní úrovni, zejména prostřednictvím společné

zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP),

- rozvíjet úzkou spolupráci v oblastech justice a vnitřních věcí,

- účinněji chránit práva a zájmy obyvatel členských států zavedením občanství

Unie.17

15 HAD, M., URBAN, L. Evropská společenství: První pilíř Evropské unie. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. 165 s. ISBN 80-85864-88-6 16 HAD, M., PIKNA, B. Druhý a třetí pilíř Evropské unie. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2001. 86 s. ISBN 80-86345-06-8 17 tamtéž

Page 15: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

15

Smlouva o EU je předělem ve vývoji integračního procesu. Novým cílem integračního

procesu v ekonomické oblasti je vytvoření hospodářské a měnové unie a ten je doplněn

o spolupráci v oblasti politické. Spojuje dva odlišné modely mezinárodní spolupráce:

integrační model Evropských společenství (ES) s nadstátními prvky, rozvíjený na základě

sdílené suverenity, a model založený na tradiční mezivládní spolupráci, založený

na respektování státní suverenity členských států. Tyto modely zahrnují tři oblasti: první

vychází ze smluv o ES, zahrnující převážně oblast ekonomickou, druhá zahrnuje oblast

zahraniční a bezpečnostní politiky a třetí oblast justice a vnitřních věcí. Zmíněné tři oblasti

jsou označovány za pilíře EU.18

Evropská unie tyto oblasti spolupráce někdy přirovnává ke společnému domu, ve kterém

evropské národy žijí pod společnou střechou. Struktura této stavby se často přirovnává

antickému chrámu (tzv. Maastrichtský chrám), kde základ tvoří členské státy a zakládající

smlouvy. Z nich pak vyrůstají tři pilíře coby oblasti spolupráce a jejich svorníkem

- střechou, pod níž se odehrává život ve společném evropském domě, jsou instituce EU.19

1.4.1 První pilíř EU

První pilíř tvoří nejvýznamnější část Evropské unie, Evropská společenství. Jsou

subjektem mezinárodního práva a ve stanovených oblastech mohou uzavírat mezinárodní

smlouvy, které zavazují členské státy. V rámci ES fungují instituce nadstátního charakteru

a platí v nich právo ES, zvané též komunitární právo, které je za daných okolností

nadřazené právu jednotlivých členských zemí.20 Jádro ES tvoří vnitřní trh se svými

svobodami (volný pohyb zboží, volný pohyb pracovních sil, svoboda usazování, volný

pohyb služeb a kapitálu, volný platební styk) a dále pravidla jeho hospodářské soutěže.

V rámci prvního pilíře jsou politiky EU rozděleny na společné (náleží do výlučné

pravomoci EU), sdílené (postupuje se podle kontextu problematiky, kdy se posuzuje,

zda výsledky příslušné činnosti budou efektivněji dosaženy na nadnárodní úrovni nebo

v rámci členských států a členské státy zde mohou vydávat vlastní legislativu pouze tehdy,

neexistuje-li již společná evropská úprava) a doplňující (zde EU respektuje suverenitu

18 HAD, M., URBAN, L. Evropská společenství: První pilíř Evropské unie. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. 165 s. ISBN 80-85864-88-6 19 LACINA, L., a kol. Minimum o předsednictví 1. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Institut státní správy, 2007. ISBN 978-80-239-9235-9 20 HAD, M., PIKNA, B. Druhý a třetí pilíř Evropské unie. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2001. 86 s. ISBN 80-86345-06-8

Page 16: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

16

rozhodování členských států a do provádění činností vstupuje jen jako doplňující

a koordinační subjekt, neharmonizuje však zde nijak legislativu členských států).21

Rozhodování v prvním pilíři má nadnárodní charakter, protože členské státy se zavázaly

respektovat opatření navržená, přijatá a posuzovaná nadnárodními institucemi. Jedná

se o Evropskou komisi (EK), Evropský parlament (EP) a Evropský soudní dvůr (ESD).

Evropská rada (ER) a Rada EU mají mezivládní charakter, protože jsou složeny

ze zástupců členských zemí hájících ryze národní zájmy.22

1.4.2 Druhý a třetí pilíř EU

Druhý a třetí pilíř EU mají odlišný charakter, jsou budovány na principu mezivládní

spolupráce. Instituce EU jsou do činnosti druhého a třetího pilíře zapojeny, nejsou však

tvůrci legislativy zavazující členské země.23

Druhý pilíř – společná zahraniční a bezpečností politika (SZBP) se týká oblasti, která

je považována tradičně za důležitou součást suverenity států. Integrace v této oblasti

postupuje ve srovnání s oblastí ekonomickou pomaleji a rozvíjí se na bázi mezivládní

spolupráce, která vyžaduje souhlasný přístup všech zúčastněných států a nevede

k vytváření nadstátních orgánů a institucí. Společné orgány vytvořené pro ES, tj. Evropská

komise a Evropský parlament, jsou sice do SZBP zapojeny, hrají zde však omezenou

úlohu.24

Třetí pilíř – policejní a justiční spolupráce v trestních věcech se týká zajištění prostoru

svobody, bezpečnosti a práva pro všechny občany EU společným postupem, a to zejména

prevencí a bojem proti kriminalitě (obzvláště proti terorismu, obchodu s lidmi, ilegálnímu

obchodu se zbraněmi a drogami, proti korupci a podvodům), proti rasismu a xenofobii.

V justiční oblasti jde o ulehčení a urychlení spolupráce při soudních procesech, při výkonu

rozhodnutí, usnadnění vydávání osob mezi členskými státy, určení minimálních pravidel

21 ABC práva Evropských společenství. Praha: Informační centrum Evropské unie, [2004]. 116 s. ISBN 80-239-2561-X 22 LACINA, L. a kol. Minimum o regionální a strukturální politice EU. Praha: Úřad vlády ČR, 2004. 263 s. ISBN 80-86734-23-4 23 HAD, M., PIKNA, B. Druhý a třetí pilíř Evropské unie. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2001. 86 s. ISBN 80-86345-06-8 24 tamtéž

Page 17: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

17

vztahujících se k základním charakteristikám skutkových podstat trestných činů a dále

k trestům na poli organizovaného zločinu, terorismu a obchodu s drogami.25

1.4.3 Členské státy EU

Evropská unie má v současnosti 27 členských států s celkovou rozlohou 4 314 000 km²,

přibližně 496 miliónů obyvatel a HDP stejně vysoké jako USA26.

Počet členů Evropského společenství/Evropské unie se postupně rozrůstal z původních

šesti na současných sedmadvacet členských států:

- zakládající státy: Belgie, Francie, Lucembursko, Itálie, Německo a Nizozemí (1951),

- první rozšíření: Dánsko, Irsko a Spojené království Velké Británie a Severního Irska

(1973),

- druhé rozšíření: Řecko (1981),

- třetí rozšíření: Portugalsko a Španělsko (1986),

- čtvrté rozšíření: Finsko, Rakousko a Švédsko (1995),

- páté rozšíření: Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta,

Polsko, Slovinsko a Slovensko (2004),

- šesté rozšíření: Rumunsko a Bulharsko (2007).27

Kompetence členských zemí nejsou Evropskou unií nijak dotčeny v těchto oblastech:

- veřejná správa,

- vnitřní organizace státu,

- ozbrojené síly,

- národní identita,

- veřejný pořádek a bezpečnost,

- trestní justice,

- mzdová politika,

- zdravotnictví, lékařská péče.28

25 ABC práva Evropských společenství. Praha: Informační centrum Evropské unie, [2004]. 116 s. ISBN 80-239-2561-X 26 Wikipedia [online]. Poslední revize 11. 2. 2009 [cit. 2009-2-14]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie> 27 LACINA, L. a kol. Minimum o předsednictví 1. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Institut státní správy, 2007. ISBN 978-80-239-9235-9 28 LACINA, L. a kol. Minimum o regionální a strukturální politice EU. Praha: Úřad vlády ČR, 2004. 263 s. ISBN 80-86734-23-4

Page 18: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

18

1.4.4 Kandidátské a potenciální kandidátské země

V současnosti jsou tři země, které získaly oficiální statut kandidátské země - Chorvatsko,

Turecko a Makedonie. Jako potencionální kandidátské země pro vstup do EU jsou Albánie,

Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko a Kosovo.29

1.4.5 Historie vztahu České republiky k EU

Po pádu železné opony se československá reprezentace zaměřila na vztah s Evropským

společenstvím (ES), který považovala za jednu z hlavních priorit. Výsledkem nového

směřování zahraniční politiky bylo sjednání asociační dohody s ES (a jeho členskými

státy) na konci roku 1991. Z důvodu rozdělení státu však nebyla tato smlouva nikdy

ratifikována a Česká republika musela vyjednat novou dohodu, která vstoupila v platnost

po ratifikaci v únoru 1995 a upravovala vztahy mezi Českou republikou a EU až do konce

roku 2004. V roce 1996 podala Vláda České republiky přihlášku do EU a o rok později

na lucemburském summitu rozhodla Evropská rada o zahájení přístupových rozhovorů

se skupinou šesti kandidátských států, která zahrnovala i Českou republiku.30

Vyjednávání o vstupu České republiky do EU byla koordinována Výborem pro evropskou

integraci a ustavenými odbory na Ministerstvu zahraničních věcí ČR (MZV ČR).

Pro samotné vyjednávání byl založen na MZV ČR vyjednávací tým pod vedením státního

tajemníka Pavla Teličky. Přístupovou smlouvu dojednali zástupci České republiky

na kodaňském summitu v prosinci roku 2002 a v červnu následujícího roku byla

předložena občanům ke schválení v celostátním referendu, prvním v historii země. Při 55%

účasti se více než 77 % hlasujících občanů České republiky vyjádřilo kladně. Členem EU

se tak Česká republika stala k 1. květnu 2004.31

1.5 Instituce ES/EU Již na počátku integrace bylo rozhodnuto, že Evropská společenství budou řízena vlastními

institucemi, z nichž některé budou působit nezávisle na členských zemích. Toto pojetí

je odlišné od většiny ostatních mezinárodních organizací, ve kterých obvykle funguje

29 Wikipedia [online]. Poslední revize 11. 2. 2009 [cit. 2009-2-14]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie> 30 ROVNÁ, L., KASÁKOVÁ, Z., VÁŠKA, J. Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii: europeizace vybraných zemí EU. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia; VIP Books, 2007. 333 s. ISBN 978-80-7379-014-11 (Eurolex Bohemia) a ISBN 978-80-87134-10-8 (VIP Books) 31 tamtéž

Page 19: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

19

pouze sekretariát a mezivládní konference, která se schází dle potřeby. Vlastní soustava

orgánů se pak stává jedním z nejvýraznějších znaků EU, který přispívá k jejímu

unikátnímu charakteru (sui generis = svého druhu, mající svérázný charakter).32

Evropská unie není federací. Dokazuje to, mimo jiné, ponechání suverenity na úrovni

členských států. V zakládajících smlouvách státy však i přesto některé vymezené části své

suverenity přenášejí na nadnárodní úroveň (např. evropská měnová politika – společná

měna euro), v ostatních oblastech alespoň koordinují svoji činnost (např. společná

zahraniční a bezpečnostní politika).33

Evropská unie je založená na institucionálním systému, v jehož rámci členské země

pro řešení vymezených otázek delegují část své svrchovanosti na nezávislé instituce, které

reprezentují zájmy EU jako celku, členských států a jejich občanů. Evropská komise

sleduje společné zájmy EU jako celku, naproti tomu k národním zájmům zemí přihlíží

ve své činnosti Rada EU a Evropský parlament. Zmíněný „institucionální trojúhelník“

je doprovázen dalšími dvěma institucemi: Evropským soudním dvorem a Účetním

dvorem.34

1.5.1 Evropská komise

Evropská komise (EK) představuje exekutivní složku EU a dá se připodobnit k vládě

– stejně jako vláda, i EK má „ministry“ (komisaře), kteří spravují svůj resort (generální

ředitelství – DG)35.

EK je nezávislá na vnitrostátních vládách jednotlivých členských států. Jejím úkolem

je zastupovat a chránit zájmy EU jako celku. Jako výkonná složka EU odpovídá

za provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU, tzn. řízení každodenních

32 ZBÍRAL, R. Institucionální rámec Evropské unie: právně-politologický pohled. Praha: Linde, 2007. 239 s. ISBN 978-80-7201-682-2 33 LACINA, L., a kol. Minimum o předsednictví 1. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Institut státní správy, 2007. ISBN 978-80-239-9235-9 34 CIHELKOVÁ, E. a kol. Evropská integrace – Evropská unie. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006. 396 s. ISBN 80-245-0854-0 35 LACINA, L., a kol. Minimum o předsednictví 1. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Institut státní správy, 2007. ISBN 978-80-239-9235-9

Page 20: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

20

činností EU - provádění jejích politik, řízení jejích programů a vydávání jejích finančních

prostředků.36

Nová Evropská komise je jmenována každých pět let, a to do šesti měsíců po volbách

do Evropského parlamentu. Nejbližší volby proběhnou v letošním roce. Neformálně jsou

členové EK nazýváni „komisaři“ (každá země má jednoho komisaře, je jich tedy 27) a jako

členové EK musí jednat v zájmu EU jako celku a nemají přihlížet k zájmům jednotlivých

zemí. Každodenní práci EK vykonávají administrativní úředníci, odborníci, překladatelé,

tlumočníci a pracovníci sekretariátu, celkem se jedná o 23 000 evropských úředníků.37

1.5.2 Evropský parlament

Evropský parlament (EP) zastupuje občany EU a je jednou z nejdůležitějších institucí EU,

od roku 1979 jsou jeho poslanci voleni v přímých volbách38.

EP je jedinou přímo volenou institucí, poslanci jsou voleni v jednotlivých členských

státech přímo na pětileté období. Zastoupení v EP se řídí počtem obyvatel jednotlivých

členských zemí, přičemž zastoupení malých a středních států je zvýhodněno oproti státům

velkým. Členové EP se nesdružují podle národnosti, ale zasedají podle politické

příslušnosti. Současný parlament má 785 členů ze všech 27 členských států EU.39

36 Europa [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-2-1]. Dostupné z: <http://europa.eu/institutions/inst/comm/index_cs.htm> 37 Europa [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-2-1]. Dostupné z: <http://europa.eu/institutions/inst/comm/index_cs.htm> 38 LACINA, L., a kol. Minimum o předsednictví 1. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Institut státní správy, 2007. ISBN 978-80-239-9235-9 39 HAD, M. a kol. Česká republika v Evropské unii: členství, přínosy, výzvy. Praha: Linde, 2006. 200 s. ISBN 80-7201-611-3

Page 21: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

21

Tabulka 1: Počet křesel v Evropském parlamentu podle politických frakcí k 1. září 2007

Politická frakce Počet křesel Evropská lidová strana (křesťanští demokraté) a Evropští demokraté 278 Socialistická skupina 216 Aliance liberálů a demokratů pro Evropu 104 Unie pro Evropu národů 44 Zelení/Evropská svobodná aliance 42 Evropská sjednocená levice/Severská zelená levice 41 Skupina nezávislých/demokracie 24 Identita, tradice a suverenita 23 Nezařazení poslanci a dočasně neobsazená křesla 13 Celkem 785

Zdroj: Europa [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-2-1]. Dostupné z: <http://europa.eu/institutions/inst/parliament/index_cs.htm>

Tabulka 2: Počet křesel v Evropském parlamentu podle zemí (volební období 2009–2014)

Země Počet křesel Země Počet křesel Belgie 24 Malta 5 Bulharsko 18 Německo 99 Česká republika 24 Nizozemsko 27 Dánsko 14 Polsko 54 Estonsko 6 Portugalsko 24 Finsko 14 Rakousko 18 Francie 78 Řecko 24 Irsko 13 Rumunsko 35 Itálie 78 Slovensko 14 Kypr 6 Slovinsko 7 Litva 13 Španělsko 54 Lotyšsko 9 Spojené království 78 Lucembursko 6 Švédsko 19 Maďarsko 24 Celkem 785

Zdroj: Europa [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-2-1]. Dostupné z: <http://europa.eu/institutions/inst/parliament/index_cs.htm>

EP funguje jako kontrolní a poradní orgán EU a vystupuje jako strážce evropských zájmů

a ochránce práv občanů EU. Občané se mohou na něj obracet individuálně nebo kolektivně

formou petic a žádat nápravu křivd v záležitostech, které spadají do sféry působnosti EU.40

40 HAD, M. a kol. Česká republika v Evropské unii: členství, přínosy, výzvy. Praha: Linde, 2006. 200 s. ISBN 80-7201-611-3

Page 22: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

22

EP má tři pracoviště, oficiální sídlo se nachází ve Štrasburku, kde se „europoslanci“

scházejí jeden týden v měsíci na plenárním zasedání. Mezi plenárními zasedáními se pak

scházejí také ve dvaceti stálých výborech v Bruselu. Sídlo předsednictví EP a generální

sekretariát se nachází v Lucemburku. Jako jediný orgán se schází a rokuje veřejně.

Rozpravy, názory a usnesení jsou zveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie.

Simultánní tlumočení všech parlamentních rozprav i rozprav výborů je zajištěno ve všech

23 oficiálních jazycích Evropské unie.41

1.5.3 Evropská rada

Evropskou radu, která zasedá dvakrát ročně, tvoří hlavy států či předsedové vlád všech

členských států EU a předseda Evropské komise. Jedná se o nejvyšší politický orgán

fakticky nadřízený i Radě EU, jehož úkolem je rozhodovat o nejzávažnějších politických

a ekonomických otázkách a stanovovat cíle pro další rozvoj a určovat všeobecné

směřování EU. Po každé vrcholné schůzce (summitu) Evropské rady podává její předseda

zprávu Evropskému parlamentu.42

Předsednictví Evropské rady se odvozuje od předsednictví Rady EU. Na setkání Evropské

rady jsou prezentovány národní zájmy členských států EU. Jednání se řídí mezivládním

principem zaručujícím rovnost a suverenitu všech členských států.43

1.5.4 Rada EU

Rada EU (dříve Rada ministrů) je spolu s Evropskou komisí a Evropským parlamentem

součástí základního institucionálního trojúhelníku EU. Jde o rozhodovací orgán EU

s výkonnými a hlavně zákonodárnými pravomocemi, reprezentujícími členské státy.

Skládá se z jednoho zástupce každé členské země na ministerské úrovni (ministři vlád

jednotlivých členských států EU). Je nestálým kolektivním orgánem zastupujícím zájmy

samotných členských států (na rozdíl od EK, jejímž posláním je hájit výlučně komunitární

zájmy ES jako celku).44

41 Euroskop [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-2-1]. Dostupné z: <http://www.euroskop.cz/92/sekce/zakladni-informace/> 42 Wikipedia [online]. Poslední revize 11. 2. 2009 [cit. 2009-2-14]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie> 43 PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast policejní a justiční spolupráce). 4. dopracované, konsolidované vyd. Praha: Linde, 2007. 511 s. ISBN 978-80-7201-686-0 44 tamtéž

Page 23: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

23

Podle projednávaného předmětu a potřeby se Rada EU setkává v odlišných konfiguracích.

V minulosti bylo sektorových rad několik desítek, po reformách byl počet snížen na devět.

V rámci jedné Rady EU může členský stát zastupovat i více ministrů, pokud se svým

zaměřením dotýkají několika oblastí. V současné době existuje devět podob Rady EU:

- Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (General Affairs and External

Relations Council, GAERC) - členy jsou ministři zahraničí nebo ministři

pro evropské záležitosti,

- Rada pro ekonomické a finanční záležitosti (Economic and Financial Affairs

Council, ECOFIN) - členy jsou podle projednávaných otázek ministři financí

nebo hospodářství,

- Rada pro justici a vnitro (Justice and Home Affairs Council, JHA) - setkávají

se zde ministři vnitra a spravedlnosti,

- Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele

(Employment, Social Policy, Healh and Consumer Affairs Council, EPSCO)

- dle projednávaných otázek se scházejí ministři sociálních věcí či zdravotnictví),

- Rada pro konkurenceschopnost (Competitiveness Council, COMP) - zasedají zde

ministři průmyslu,

- Rada pro dopravu, telekomunikaci a energetiku (Transport,

Telecommunications and Energy Council, TTE) - většinou jednají ministři

dopravy,

- Rada pro zemědělství a rybolov (Agriculture and Fisheries Council, AGFISH)

- scházejí se v ní ministři zemědělství, případně rybolovu,

- Rada pro životní prostředí (Environment Council, ENV) - setkávají se zde

ministři životního prostředí,

- Rada pro vzdělávání, mládež a kulturu (Education, Youth and Culture Council,

EYC) - scházejí se ministři školství či kultury či komunikací.45

Generálním tajemníkem Rady EU byl v roce 2004 znovu jmenován Javier Solana, který

zároveň reprezentuje diplomacii EU, jako vysoký přestavitel pro společnou zahraniční

a bezpečnostní politiku.

45 Europa [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-2-1]. Dostupné z: <http://europa.eu/institutions/inst/council/index_cs.htm>

Page 24: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

24

V Bruselu má každý členský stát EU také svou stálou skupinu delegátů („stálé

zastoupení“), která ho zastupuje na úrovni EU. Vedoucí pracovník každého z těchto

zastoupení je v podstatě velvyslancem své země v EU. Velvyslanci, známí také jako „stálí

zástupci“, se každý týden scházejí v rámci Výboru stálých zástupců (COmité des

REprésentants PERmanents, COREPER).46

COREPER se skládá ze dvou částí, v COREPERu II zasedají vedoucí stálých zastoupení

(velvyslanci), v COREPERu I jejich zástupci. COREPER II se zabývá především

politickými, finančními a zahraničněpolitickými tématy. COREPER I se zabývá především

sociálními a hospodářskými otázkami. Hlavním úkolem COREPERU je předjednat

záležitosti pro ministerskou úroveň Rady EU.47

Rada EU má 345 členů, hlasy členských států mají různou váhu v závislosti na počtu

obyvatel dané země48.

Tabulka 3: Rozdělení hlasů v Radě EU mezi členské státy (od 1. 1. 2007)

Země Počet hlasů Francie, Itálie, Německo a Spojené království 29 Polsko a Španělsko 27 Rumunsko 14 Nizozemsko 13 Belgie, Česká republika, Maďarsko, Portugalsko a Řecko 12 Rakousko, Bulharsko a Švédsko 10 Dánsko, Finsko, Irsko, Litva a Slovensko 7 Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko a Slovinsko 4 Malta 3 Celkem 345

Zdroj: Europa [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-2-1]. Dostupné z: <http://europa.eu/institutions/inst/council/index_cs.htm>

46 Europa [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-2-1]. Dostupné z: <http://europa.eu/institutions/inst/council/index_cs.htm> 47 ZBÍRAL, R. Institucionální rámec Evropské unie: právně-politologický pohled. Praha: Linde, 2007. 239 s. ISBN 978-80-7201-682-2 48 Europa [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-2-1]. Dostupné z: <http://europa.eu/institutions/inst/council/index_cs.htm>

Page 25: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

25

1.6 Předsednictví Evropské unie Pod pojmem předsednictví Evropské unie (PRES) se obecně rozumí předsedání jedné

země v Radě EU. Členské státy se v této funkci střídají každých šest měsíců a během této

doby je předsedající stát „hlasem i tváří“ celé Evropské unie: mluví za všech sedmadvacet

členských států. Připravuje a vede jednání Rady EU, zastupuje ji na jednáních s ostatními

unijními institucemi (EP, EK) a také reprezentuje EU navenek. V době PRES se v Bruselu,

v předsednické zemi a i jinde ve světě, koná téměř tři tisíce jednání na různých úrovních,

od nejvyšší až po nejnižší (v průměru je tedy třeba zajistit zhruba dvacet pět jednání

denně).49

Kromě Rady EU předsedá předsednická země i zasedání summitu Evropské rady, v rámci

vymezeného šestiměsíčního úseku jí podléhá i COREPER a jeho podřízené výbory50.

Předsednictví není pouze administrativní funkcí, naopak je jedním z nejdůležitějších

nástrojů pro prosazování zájmů jednotlivých členských států a pro ovlivňování chodu celé

EU. Je také příležitostí pro zviditelnění a zvýšení prestiže přesedajícího státu. Ten má

za úkol organizačně zajistit, svolávat a řídit všechna zasedání Rady EU a jejích pracovních

skupin, připravovat agendu těchto jednání a vybírat otázky podle svých priorit. Důležitou

funkcí předsednického státu je jeho pozice „vyjednavače“ v úsilí o přijatelné

kompromisy.51

1.6.1 Historie Předsednictví

Historický vývoj PRES nelze pojmout v plné šíři, nevyvíjelo se organizovaně oproti jiným

institucím (jako EK či EP). Náplň PRES se vytvářela živelně a podle praktické potřebnosti

po celou dobu jeho existence. Zvláště v 70. letech 20. století dochází v souvislosti

s nárůstem vlivu mezivládních prvků v evropské integraci k nárůstu jeho úkolů a kromě

dřívějších organizačních funkcí tak PRES získalo funkci vnějšího reprezentanta, který měl

zastupovat Evropská společenství ve vztahu k aktérům mezinárodní politiky, dále funkci

vnitřního reprezentanta (zástupce Rady EU ve vztahu k jiným institucím ES). Na významu

získala také funkce vyjednavače a autora kompromisu uvnitř Rady ministrů

49 České předsednictví EU 2009 – otázky a odpovědi. 1. vyd. Praha: odbor komunikace, Sekce pro předsednictví Úřadu vlády ČR, [2008]. 13 s. ISBN 978-80-87041-30-7 50 PLECHANOVOVÁ, B. a kol. Evropská unie na počátku 21. století: reformní procesy a institucionální změna. Praha: Karolinum, 2006. 215 s. ISBN 80-246-1154-6 51 PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast policejní a justiční spolupráce). 4. dopracované, konsolidované vyd. Praha: Linde, 2007. 511 s. ISBN 978-80-7201-686-0

Page 26: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

26

(nyní Rady EU). V roce 1974 byla založena Evropská rada, a ta obohatila PRES o iniciační

úkoly (tvorba programu). PRES bylo již v momentě založení výrazem rovnosti členských

zemí před institucemi ES. Základní podmínkou zajištění rovnosti bylo ustavení

odpovídající rotace zemí při výkonu instituce PRES. Smluvně zakotvený rotační princip

byl však několikrát upraven. V 90. letech 20. století byly při vytváření rotačních

mechanismů zohledňovány zejména principy adaptace nových členských států, střídání

větších

a menších států a střídání neutrálních zemí se státy, které se plně podílejí na společné

zahraniční bezpečnostní politice.52

Tabulka 4: Přehled předsednictví v Radě EU mezi léty 2008 - 2020

Předsedající země Období Slovinsko 1.pololetí 2008 Francie 2.pololetí 2008 Česká republika 1.pololetí 2009 Švédsko 2.pololetí 2009 Španělsko 1.pololetí 2010 Belgie 2.pololetí 2010 Maďarsko 1.pololetí 2011 Polsko 2.pololetí 2011 Dánsko 1.pololetí 2012 Kypr 2.pololetí 2012 Irsko 1.pololetí 2013 Litva 2.pololetí 2013 Řecko 1.pololetí 2014 Itálie 2.pololetí 2014 Lotyšsko 1.pololetí 2015 Lucembursko 2.pololetí 2015 Nizozemsko 1.pololetí 2016 Slovensko 2.pololetí 2016 Malta 1.pololetí 2017 Spojené království 2.pololetí 2017 Estonsko 1.pololetí 2018 Bulharsko 2.pololetí 2018 Rakousko 1.pololetí 2019 Rumunsko 2.pololetí 2019 Finsko 1.pololetí 2020

Zdroj: Rozhodnutí Rady 2007/5 ze dne 1. ledna 2007 o pořadí pro výkon předsednictví Rady. Úřední věstník L 1, 4. ledna 2007, s. 11-12

52 DOČKAL, V. a kol. Česká politika v Evropské unii: evropský integrační proces a zájmy České republiky. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006. 216 s. ISBN 80-210-4076-9

Page 27: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

27

1.6.2 Nároky kladené na předsednickou zemi

Výkon předsednictví v Radě EU klade na předsednickou zemi celou řadu nároků

po organizační, logistické, finanční a personální stránce. V oblasti logistiky jde o výběr

vhodných konferenčních prostor a jejich technického vybavení, tlumočení, dopravu,

občerstvení a ubytování. V kompetenci krajů (či jiných nižších správních celků) většinou

zůstává doprovodný společenský a kulturní program. Otázka financování PRES je řešena

z prostředků přidělených ze státního rozpočtu. Některé položky pokrývají přímo

prostředky Rady EU, sponzorství lze využít u doprovodných akcí PRES. Velké nároky

klade personální zajištění přípravy a zejména samotného výkonu PRES. Jde hlavně

o nominace předsedů expertních a pracovních skupin a obecně o vyčlenění pracovníků

v rámci administrativy zabývajících se předsednictvím spojené se zajištěním zasedání

na různých úrovních na území předsednického státu a zejména v Bruselu. Důležitou roli

hraje i mediální část PRES, která je podstatná pro komunikaci s obyvateli dané členské

země, uvnitř EU, ale i za jejími hranicemi (zastupitelské úřady předsednické země).

Předpokladem úspěšného PRES (hlavně v případě malých států) je vytvoření dobrých

kontaktů s přestaviteli Evropské komise, Evropského parlamentu a zejména Generálního

sekretariátu Rady, z důvodu omezených personálních kapacit, které mohou dát k dispozici

během PRES.53

Je také důležité, aby jednotlivé členské státy znaly struktury státních správ ostatních zemí

a byly tak schopny spolu vzájemně komunikovat na nejrůznějších úrovních. V průběhu

předsednické funkce je zejména důležité znát, které orgány členských států se podílí

na tvorbě evropské agendy.54

53 KARLAS, J. a kol. Jak předsedat Evropské unii?: návrh priorit předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008. 146 s. ISBN 978-80-86506-66-1 54 LACINA, L., a kol. Minimum o předsednictví 2. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Institut státní správy, 2007. ISBN 978-80-239-9236-9

Page 28: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

28

2 PRAKTICKÁ ČÁST 2.1 České předsednictví v Radě Evropské unie Česká republika je během 1. pololetí roku 2009 předsedající zemí Rady Evropské unie

(po Slovinsku druhá v pořadí z členských zemí, které vstoupily do EU 1. května 2004).

Výkon předsednictví je jedním z nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství České

republiky v EU a je pro Českou republiku výzvou mimořádného rozsahu a významu

a způsob, jakým se tohoto úkolu zhostí, ovlivní její vnímání na dlouhou dobu po skončení

předsednictví v Radě EU. Předsednictví je pro Českou republiku zároveň velkou šancí

ukázat svůj potenciál a projevit se jako důležitý a důvěryhodný partner

na mezinárodním poli. Výkon předsednictví v Radě EU je také velmi účinný nástroj

pro prezentaci národních zájmů a pro ovlivňování chodu celého Společenství, neboť

předsedajícím zemím umožňuje v daném období realizovat vlastní priority.55

Vlastní příprava zajištění předsednictví je zpravidla zahajována přibližně dva až tři roky

před výkonem předsednictví včetně výměny zkušeností s předchozími předsednickými

zeměmi. V rámci příprav českého předsednictví probíhá komunikace s předchozí (Francie)

a následující (Švédsko) předsednickou zemí, s nimiž Česká republika připravila společný

program tří předsednictví (tzv. 18-měsíční program).56

2.1.1 Etapy předsednictví v ČR

Přípravná etapa

a) úvodní (leden 2005 – září 2006) - vyhodnocování zkušeností s předsednictvím jiných

členských států; zapojení zástupce ČR do týmu pro přípravu předsednictví Rakouska,

b) systematická (říjen 2006 – prosinec 2008) - návrh rámcového harmonogramu

a detailnějšího rozpočtu pro zajištění přípravy a výkonu předsednictví; ustavení

vnitrostátního koordinačního mechanismu pro přípravu a výkon předsednictví;

rozhodnutí o personálním zajištění přípravy a výkonu předsednictví včetně výhledu

na posílení Stálého zastoupení ČR v Bruselu a vybraných velvyslanectví ČR

v členských zemích EU, případně jednotlivých resortů a bezpečnostních složek v ČR;

55 Ministerstvo zahraničních věcí ČR [online]. Poslední revize 30. 9. 2008 [cit. 2009-1-30]. Dostupné z: <http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/predsednictvi_cr_v_rade_eu/index.html> 56 Úřad vlády ČR [online]. Poslední revize 28. 5. 2008 [cit. 2009-1-30]. Dostupné z: <http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=35725&tmplid=50>

Page 29: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

29

zahájení cíleného zaškolování personálu zajišťujícího výkon předsednictví; příprava

společného programu týmového předsednictví včetně priorit České republiky;

finalizace organizačního a bezpečnostního zabezpečení předsednictví; rozhodnutí

o způsobu prezentace předsednictví navenek i uvnitř ČR.

Výkonná etapa (leden 2009 – červen 2009) - samotný výkon předsednictví.

Vyhodnocovací etapa (červenec 2009 – červen 2010) - vyhodnocení výkonu

předsednictví; zajištění kontinuity s následujícím předsednictvím (Švédsko, Španělsko,

Belgie, Maďarsko); zpracování dokumentace předsednictví, dokončení akcí iniciovaných

v době výkonu funkce předsednictví.

Ukončení činnosti dočasných struktur - koordinační mechanismus; personální

a technické zabezpečení.57

2.1.2 Model organizace předsednictví ČR v Radě EU

V rámci výkonu předsednictví v Radě EU neexistuje univerzálně platný model pro vnitřní

koordinaci vedení předsednictví Rady EU. Evropská rada poskytuje členským státům

tzv. The Presidency Handbook (Předsednická příručka), která slouží pouze jako pomůcka

předsednické zemi. Záleží hlavně na pojetí administrativy v jednotlivých členských státech

EU s ohledem na tradice administrativy, výkonnost a efektivitu státní správy, zkušenosti

s předchozími předsednictvími, ale i na aktuální vnitropolitické situaci. Je možné rozlišit tři

základní typy koordinačně-institucionálního modelu pro přípravu a výkon předsednictví:

- centralizovaný model – řídící pravomoci (obsahová stránka) stejně jako dohled

nad výkonem předsednictví jsou svěřeny centrálním koordinačním orgánům

(s vysokou mírou pravomocí k dalším orgánům státní správy),

- decentralizovaný model – jednotlivé rezorty i Stálé zastoupení České republiky

při Evropské unii v Bruselu (SZ) mají vysokou míru autonomie v obsahové

přípravě a organizaci zajišťovaných jednání i při zaujímání stanovisek

předsednictví. Centrum zajišťuje pouze minimum, např. komunikaci navenek

a propagaci předsednictví (logo, kalendář akcí, správa internetových stránek apod.),

57 platí pro všechny etapy: Ministerstvo školství a mládeže ČR [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-1-30]. Dostupné z: <http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/predsednictvi-eu-2009/predsednictvi-v-rade-evropske-unie-v-zakladnich-bodech>

Page 30: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

30

- kombinovaný model – jde o dvojí linii přípravy a výkonu předsednictví

– obsahovou a organizační – se vzájemnou koordinací. Ústřední obsahový

a organizační tým funguje formou mezirezortního řídícího orgánu. Rezorty jsou

pak zodpovědné za přípravu a organizaci pracovních jednání v jejich kompetenci.

Významná úloha tady připadá Stálému zastoupení ČR při EU v Bruselu.

SZ předsedá mnoha pracovním skupinám Rady EU a komunikuje přímo

s gestorskými rezorty. Tento model zvolila většina států předešlých předsednických

zemí.58

Česká republika si rovněž zvolila pro přípravu a výkon předsednictví v Radě EU

kombinovaný model, který umožňuje dostatečnou míru samostatnosti pro jednotlivé

rezorty z hlediska organizace a přípravy předsednictví a zároveň umožňuje centrální řízení

a kontrolu.

2.2 Struktura vnitrostátního koordinačního mechanismu V návaznosti na přijatý model schválila vláda usnesením ze dne 25. října 2006 č. 1238

vnitrostátní koordinační mechanismus pro přípravu a výkon předsednictví ČR v Radě EU

a zřídila funkci vládního tajemníka pro přípravu předsednictví.

Hlavní roli ve vnitrostátním koordinačním mechanismu měl mít vládní tajemník

pro přípravu předsednictví, který měl být přímo podřízený a odpovědný předsedovi vlády

ČR, který nese hlavní politickou zodpovědnost za přípravu a průběh předsednictví ČR

v Radě EU. Usnesením vlády ze dne 8. listopadu 2006 č. 1286 vláda jmenovala s účinností

od 1. ledna 2007 vládním tajemníkem pro přípravu předsednictví Zdeňka Hrubého.

Po ustanovení koaliční vlády Mirka Topolánka v roce 2007 jmenovala vláda do funkce

místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondru (usnesení vlády ze dne

9. ledna 2007 č. 39) a rozhodla o převedení kompetencí a úkolů vládního tajemníka

pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU na místopředsedu vlády pro evropské záležitosti.

Personální změny se nevyhnuly ani českému velvyslanectví u Evropské unie, z postu

velvyslance byl odvolán Jan Kohout a nahradila jej Milena Vicenová.

58 LACINA, L., a kol. Minimum o předsednictví 1. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Institut státní správy, 2007. ISBN 978-80-239-9235-9

Page 31: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

31

Koordinační mechanismus stanovil dělbu odpovědnosti při přípravě a výkonu

předsednictví mezi orgány centrální koordinace (místopředseda vlády pro evropské

záležitosti, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a jím řízené Stálé zastoupení České

republiky při Evropské unii v Bruselu a Ministerstvo vnitra ČR) a ostatní ústřední orgány

státní správy a vymezil oblasti působnosti těchto subjektů v rámci příprav a samotného

výkonu předsednictví ČR v Radě EU.

Hlavní prvky vnitrostátního koordinačního mechanismu - zřízení funkce místopředsedy

vlády pro evropské záležitosti, mezi jehož hlavní úkoly patří příprava

a koordinace předsednictví, dále zřízení Sekce pro předsednictví v rámci Úřadu vlády ČR

a ustavení Centrální organizační skupiny pro předsednictví. A také reforma Výboru

pro Evropskou unii, který je centrální jednotkou pro koordinaci obsahové stránky

předsednictví.59

2.3 Role jednotlivých orgánů a institucí během českého předsednictví Přijetím vnitrostátního koordinačního mechanismu pro přípravu a výkon předsednictví ČR

v Radě EU bylo vytvořeno nezbytné institucionální zázemí. Delegování centrální

koordinační role na Úřad vlády České republiky zaručilo propojení mezi vládou

a koordinačním mechanismem.

2.3.1 Místopředseda vlády pro evropské záležitosti a jemu podřízené sekce

Původní koordinační mechanismus pro předsednictví z roku 2006 předpokládal utvoření

zvláštní nové funkce – vládního tajemníka pro předsednictví. V lednu 2007 však došlo

k další reformě institucionálního zajištění, kdy hlavní koordinační úloha přešla na nově

ustaveného místopředsedu vlády pro evropské záležitosti.60

Odlišnosti mezi funkcí vládního tajemníka pro předsednictví a místopředsedy vlády

pro evropské záležitosti:

- vládního tajemníka pro přípravu předsednictví jmenovala vláda na návrh předsedy

vlády, kterému byl vládní tajemník z výkonu své funkce podřízen a zároveň

primárně odpovědný, vláda jej také mohla odvolat,

59 LACINA, L., a kol. Minimum o předsednictví 1. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Institut státní správy, 2007. ISBN 978-80-239-9235-9 60 tamtéž

Page 32: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

32

- místopředseda vlády pro evropské záležitosti je standardním členem vlády. Jeho

jmenování či odvolání podléhá ústavním pravidlům pro ustavování vlády, tj. včetně

zapojení Prezidenta ČR a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Místopředseda

vlády pro evropské záležitosti se nezabývá pouze českým předsednictvím,

ale i dalšími otázkami evropské integrace.61

Hlavní úkoly místopředsedy vlády pro evropské záležitosti:

- koordinace obsahové složky předsednictví – místopředseda vlády řídí Výbor

pro Evropskou unii na ministerské úrovni a může pozici České republiky

ovlivňovat i coby člen vlády, podléhá mu Sekce pro evropské záležitosti Úřadu

vlády,

- koordinace organizační složky předsednictví – místopředsedovi vlády pro evropské

záležitosti podléhá Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU,

- prezentace předsednictví a komunikace s médii a Radou EU – na místopředsedu

vlády pro evropské záležitosti se obrací média i veřejnost se svými dotazy

týkajícími se předsednictví. Od 1.dubna 2007 se do gesce Úřadu vlády ČR opět

vrátil odbor pro informování o evropských záležitostech (původně tato agenda

spadala do gesce Ministerstva zahraničních věcí, poté byla přesunuta pod Úřad

vlády ČR, následně pod Ministerstvo pro místní rozvoj a nakonec zpět pod Úřad

vlády ČR). Mimo území ČR nese místopředseda vlády pro evropské záležitosti

klíčovou odpovědnost za prezentaci předsednictví v Radě EU.62

Sekci pro předsednictví ČR v Radě EU (SPP) vede Jana Hendrichová, náměstkyně

místopředsedy vlády pro evropské záležitosti a přímo řídí ředitele následujících odborů:

- odbor logistiky a organizace – v čele stojí Radomír Karlík, koordinuje přípravy

a výkon předsednictví a kalendář akcí souvisejících s předsednictvím. Koordinuje

také přípravu zasedání ministrů zemí EU a jednání na nižší politické úrovni,

technické i expertní úrovni a doprovodný program. Ředitel dále koordinuje práci

Centrální organizační skupiny pro předsednictví, která je složená ze zástupců

klíčových rezortů, zástupců konferenčních, tlumočnických a jiných služeb,

61 LACINA, L., a kol. Minimum o předsednictví 1. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Institut státní správy, 2007. ISBN 978-80-239-9235-9 62 tamtéž

Page 33: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

33

- odbor rozpočtu a veřejných zakázek – v čele stojí David Mlíčko, odbor vede

centrální rozpočet sekce pro akce konané v ČR a vybrané akce v zahraničí, a dále

zajišťuje organizační záležitosti, výběrová řízení na dodavatele veškerých

kongresových a konferenčních služeb a dalších služeb, které se týkají centrální

koordinace předsednictví,

- odbor komunikace – v čele stojí Gabriela Švecová, odbor připravuje a realizuje

koncepci a strategii medializace a propagace českého předsednictví.63

Sekci pro evropské záležitosti vede Marek Mora, náměstek místopředsedy vlády

pro evropské záležitosti. Mezi odbory v rámci sekce patří:

- odbor koordinace evropských politik – v čele stojí Karolína Kottová, odbor

se podílí především na formulaci, koordinaci a provádění politiky ČR ve vztahu

k EU, vytváří např. zázemí pro Výbor pro EU,

- odbor koncepcí a analýz – v čele stojí Jan Sochorek, odbor připravuje obsahovou

stránku přípravy předsednictví ČR v Radě EU (tzv. priority českého

předsednictví).64

2.3.2 Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (MZV ČR) se nachází ve zvláštním

postavení, protože do jeho gesce spadají nejen akce členských států Evropské unie,

ale i setkání se třetími zeměmi (země mimo EU). MZV ČR tak bude během českého

předsednictví v Radě EU pořádat mnohonásobně více akcí než jiné rezorty.65

Klíčové úlohy MZV ČR:

- komunikační kanál mezi institucemi EU a ostatními členskými státy na jedné straně

a českou administrativou na straně druhé (tuto komunikační roli plní

i místopředseda vlády pro evropské záležitosti),

63 Úřad vlády ČR [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4-11]. Dostupné z: <http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/organizace-utvaru/sekce-pro-predsednictvi/sekce-pro-predsednictvi-cr-v-rade-eu-18193/> 64 Úřad vlády ČR [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4-11]. Dostupné z: <http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/organizace-utvaru/sekce-pro-ez/sekce-pro-evropske-zalezitosti-15068/> 65 Ministerstvo zahraničních věcí ČR [online]. Poslední revize 30. 9. 2008 [cit. 2009-1-30]. Dostupné z: <http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/predsednictvi_cr_v_rade_eu/index.html>

Page 34: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

34

- důležitá role při vnějším zastupování EU, předsednictví je tváří Evropské unie vůči

zbytku světa,

- MZV ČR je zaštiťující instituce pro Stálé zastoupení České republiky při Evropské

unii. V roce 2007 byly posíleny vazby Stálého zastoupení na místopředsedu vlády

pro evropské záležitosti.

Ministr zahraničních věcí - formulaci českých pozic během předsednictví bude ovlivňovat

zejména jako člen Výboru pro EU a člen vlády ČR. Po reformě koordinačního

mechanismu v roce 2007 část pravomocí ministra zahraničních věcí (zejména ve Výboru

pro EU) přešla na místopředsedu vlády pro evropské záležitosti.66

Organizace českého předsednictví v Radě EU v gesci MZV ČR v Bruselu, ve státech mimo

EU a na území ČR - MZV ČR bude během českého předsednictví v Radě EU zajišťovat

všechny aspekty vnějších vztahů (především vztahů Evropské unie se zeměmi mimo EU

a mezinárodními organizacemi). Zástupci ČR budou předsedat Radě na ministerské,

diplomatické, ale i pracovní úrovni a vyjadřovat se jménem všech sedmadvaceti členských

států (jakýkoliv výrok představitelů ČR bude tedy během první poloviny roku 2009

interpretován jako oficiální pozice EU). V zemích mimo EU (tzv. místní předsednictví)

bude EU zastupována prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky. V zemích,

kde ČR nemá svůj vlastní zastupitelský úřad, bude výkonem předsednictví pověřena

diplomatická mise jiného členského státu EU (tzv. zástupné místní předsednictví).67

2.3.3 Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu (SZ) je organizačně

podřízeno Ministerstvu zahraničních věcí ČR a plní tyto hlavní úlohy:

- komunikační kanál vůči institucím EU a zprostředkování kontaktu jednotlivých

rezortů (ministerstev a jiných správních úřadů) s uvedenými institucemi,

- vedoucí SZ a jeho zástupce předsedají formacím COREPER I a II,

- účast vedoucího SZ na jednáních Výboru pro EU (prostřednictvím

videokonference),

66 LACINA, L., a kol. Minimum o předsednictví 1. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Institut státní správy, 2007. ISBN 978-80-239-9235-9 67 Ministerstvo zahraničních věcí ČR [online]. Poslední revize 30. 9. 2008 [cit. 2009-1-30]. Dostupné z: <http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/predsednictvi_cr_v_rade_eu/index.html>

Page 35: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

35

- řízení pracovních skupin zasedajících v Bruselu (pověřený zaměstnanec

SZ jim může předsedat),

- vytváření organizačního zázemí pro jednání všech formací Rady EU v Bruselu.

Po reformě koordinačního mechanismu v roce 2007 byl posílen význam přímé komunikace

mezi SZ v Bruselu a místopředsedou vlády pro evropské záležitosti. Prostřednictvím

SZ v Bruselu místopředseda vlády pro evropské záležitosti komunikuje jak s evropskými

institucemi (Evropský parlament, Evropská komise, Generální sekretariát rady),

tak i se švédskými a francouzskými orgány pro koordinaci předsednictví. O své

komunikaci přes SZ v Bruselu informuje místopředseda vlády pro evropské záležitosti také

ministra zahraničních věcí.68

2.3.4 Výbor pro Evropskou unii

Výbor pro EU je klíčový orgán pro formulaci obsahové složky předsednictví ze strany

České republiky. Formuluje zejména politické a strategické priority českého předsednictví.

Zvláštní Výbor pro Evropskou unii působil v České republice již od vstupu ČR do EU

(před vstupem se nazýval Výbor pro evropskou integraci). Výboru až do reformy

koordinačního mechanismu předsedal ministr zahraničních věcí. Od počátku roku 2007 byl

Výbor pro EU reorganizován a rozčleněn na dvě úrovně – Výbor pro EU

na úrovni ministrů a Výbor pro EU na pracovní úrovni.69

Výbor pro Evropskou unii na úrovni ministrů – přijímá základní strategická rozhodnutí

o směřování českého předsednictví a formuluje jeho hlavní politické priority. Výbor

je složen z ministrů a předsedá mu předseda vlády. Z pozice místopředsedy Výboru

pro EU na ministerské úrovni může řídit jednání i místopředseda vlády pro evropské

záležitosti. Přidružení členové jsou i vedoucí Kanceláře prezidenta republiky a guvernér

České národní banky (disponují pouze poradním hlasem), jednání se může zúčastnit

i vedoucí SZ v Bruselu.70

68 LACINA, L., a kol. Minimum o předsednictví 1. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Institut státní správy, 2007. ISBN 978-80-239-9235-9 69 tamtéž 70 tamtéž

Page 36: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

36

Výbor pro Evropskou unii na pracovní úrovni – zabývá se koordinací a formulací těch

obsahových složek předsednictví, které nepatří mezi všeobecné strategické a politické

priority rozhodované Výborem pro EU na ministerské úrovni. Zejména formuluje agendu

a priority českého předsednictví pro jednotlivé sektorové politiky (pro jednotlivé formace

Rady EU). Výbor je složen z náměstků ministrů pod vedením místopředsedy vlády

pro evropské záležitosti nebo jednoho z vedoucích „evropských“ sekcí na Úřadu vlády ČR

a vedoucího SZ v Bruselu (obvykle pomocí videokonference).71

2.3.5 Centrální organizační skupina

Centrální organizační skupina (COS) byla ustavena k zajišťování úkolů spojených

s organizací zasedání institucí EU nebo jiných akcí spojených s předsednictvím ČR v Radě

EU na území České republiky. Její hlavní úloha spočívá v poskytování technického

podpůrného servisu akcím probíhajícím na českém území. COS je koordinována odborem

logistiky a organizace Sekce pro předsednictví Úřadu vlády ČR a je tvořena zástupci státní

správy a jiných institucí:

- Sekce pro předsednictví ÚV ČR,

- zástupci ústředních orgánů státní správy (odpovědní za organizační přípravu

předsednických akcí na území ČR v rámci působnosti svého rezortu),

- zástupce České národní banky,

- zástupce Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu,

- zástupci Ministerstva vnitra ČR (zajišťují bezpečnost objektů, delegací a silniční

eskorty),

- zástupci Ministerstva obrany ČR (zajišťují případnou protivzdušnou obranu),

- smluvní poskytovatelé dopravní logistiky a spedičních služeb,

- smluvní poskytovatelé konferenční, informační, výpočetní a tlumočnické techniky

a souvisejících služeb,

- smluvní konferenční architekti,

- zástupci pražského magistrátu a zástupci regionů,

- zástupce oddělení pro zákazníky letiště Praha,

- kontaktní osoba pro lékařské služby,

- zástupce útvaru pověřeného celkovou prezentací předsednictví.72

71 LACINA, L., a kol. Minimum o předsednictví 1. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Institut státní správy, 2007. ISBN 978-80-239-9235-9 72 tamtéž

Page 37: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

37

2.3.6 Sektorová ministerstva (rezorty)

Nastavený kombinovaný model řízení a organizace předsednictví ponechává jednotlivým

rezortům určité pravomoci jak pro organizaci předsednictví, tak pro formulaci vlastních

obsahových priorit.73

Klíčová ministerstva pro organizaci předsednictví ČR v Radě EU:

- Ministerstvo vnitra ČR – školení a vzdělávání pověřených zaměstnanců státní

správy (je vytvořen Centrální registr zaměstnanců definující čtyři kategorie

zaměstnanců pro plnění úkolů předsednictví v souladu s Národním programem

vzdělávání), bezpečnost objektů a delegací na českém území během událostí

spojených s předsednictvím, silniční eskorty. Nově byl do struktur Ministerstva

vnitra ČR začleněn Institut státní správy pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU

(školení a vzdělávání pověřených zaměstnanců státní správy v souvislosti

s předsednictvím), který byl původně součástí Úřadu vlády ČR,

- Ministerstvo obrany ČR – protivzdušná obrana během akcí spojených

s předsednictvím,

- Ministerstvo financí ČR – vyhodnocení finančních nároků předsednictví

a přidělování finančních zdrojů jednotlivým institucím.74

2.3.7 Parlament České republiky

Parlament ČR nemá žádné zvláštní kontrolní pravomoci nad chováním vlády (státní

správy) během předsednictví ČR v Radě EU nad rámec všeobecných kontrolních

pravomocí podle Ústavy ČR.75

2.3.8 Prezident České republiky

Prezident České republiky se může podílet na formulaci českých priorit předsednictví

a vedení předsednictví v rámci svých všeobecných ústavních pravomocí týkajících

se vnitrostátní i zahraniční politiky. Po dohodě s vládou a premiérem reprezentuje ČR jako

předsednickou zemi zejména na summitech se třetími zeměmi (s USA duben 2009,

s Ruskem, Čínou a dalšími plánováno na květen 2009).

73 LACINA, L., a kol. Minimum o předsednictví 1. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Institut státní správy, 2007. ISBN 978-80-239-9235-9 74 tamtéž 75 tamtéž

Page 38: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

38

2.4 Finanční a personální zajištění předsednictví ČR v Radě EU Finanční zajištění

Dle vymezení oblastí působnosti jednotlivých subjektů v koordinačních mechanismu byl

stanoven způsob financování činností v rámci příprav a výkonu předsednictví. Některé

budou financovány z Všeobecné pokladní správy (VPS) a ostatní budou kryty z prostředků

vyčleněných v jednotlivých kapitolách v rámci schválených objemů na běžné výdaje.

Vláda ČR vyčlenila z VPS pro přípravu a výkon předsednictví ČR v Radě EU celkovou

částku ve výši 1,9 mld. Kč pro roky 2007 – 2009. Pro rok 2007 byla stanovena částka

ve výši 200 mil. Kč, pro rok 2008 to byla částka 700 mil. Kč a pro rok 2009 vláda schválila

částku 1 mld. Kč76 (pro srovnání – rozpočet předešlého francouzské předsednictví činil

190 mil. EUR). Hlavní část těchto finančních prostředků bude využita na pokrytí nákladů

spojených s centrálním zajištěním organizačních, logistických, mediálních

a komunikačních stránek výkonu předsednictví na území České republiky (pronájem

konferenčních prostor v České republice, technické vybavení, tlumočení, občerstvení,

systém akreditace účastníků, doprava delegátů, zajištění dárkových předmětů

a protokolárních darů, mediální propagace předsednictví apod.).

Další částku ve výši 1,4 mld. Kč mají k dispozici jednotlivé rezorty (ministerstva) ve svých

kapitolách, která je určena pro výdaje spojené s evropskou agendou a byla by využita –

i když v omezené výši, i kdyby neprobíhalo předsednictví. Část nákladů spojených

s organizací zasedání na území České republiky však hradí některé instituce Evropské

unie. Jedná se převážně o zajištění tlumočení neformálních zasedání Rady EU,

kdy Evropská komise poskytuje vlastní síť tlumočníků. Jak je také zvykem, některé

záležitosti jsou řešeny formou sponzorství. Například se jedná o sponzorské zapůjčení

vozidel (limuzín a multivanů) domácích automobilek, poskytnutí paliv, nápojů apod.

Z kapitol jednotlivých rezortů pak budou hrazeny také činnosti patřící k centrálně

zajišťovaným činnostem, jež jsou po organizační stránce zajišťovány útvarem

místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Sekcí pro předsednictví ČR v Radě EU

(MVEZ/SPP). Jedná se především o zajištění ubytování delegací (poplatky za hotelové

pokoje), dále tlumočnické služby pro zasedání na nižší úrovni (mimo ministerské)

organizované v tzv. stálých konferenčních prostorách a také občerstvení a stravování 76 České předsednictví EU 2009 – otázky a odpovědi. 1. vyd. Praha: odbor komunikace, Sekce pro předsednictví Úřadu vlády ČR, [2008]. 13 s. ISBN 978-80-87041-30-7

Page 39: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

39

během těchto zasedání. K zajištění těchto provázaných činností byly mezi MVEZ/SPP

a jednotlivými dodavateli služeb (ubytování, tlumočení, stravovací služby) uzavřeny

rámcové smlouvy, jež nastavily podmínky spolupráce a poskytování služeb jednotlivým

rezortům včetně výše cen za jednotlivé služby. Mezi MVEZ/SPP

a rezorty pak došlo na základě těchto podmínek k uzavření dohody o využívání a úhradě

výše uvedených služeb.

Nemalá část finančních prostředků spojená s centrální koordinací je pak vyčleněna

na bezpečnostní opatření v průběhu předsednictví (v plné gesci Ministerstva vnitra ČR).

Celá třetina prostředků z VPS pak náleží Ministerstvu zahraničních věcí ČR, hlavně

k pokrytí výdajů Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu (personální náklady v souvislosti

s personálním posílením o 110 osob, náklady na administrativní a technické zázemí, další

provozní výdaje).

Personální zajištění

Během příprav a výkonu předsednictví ČR v Radě EU došlo k dočasnému navýšení

funkčních míst ve státní správě, celkem se jedná o 365 míst. Tato místa zaniknou

po skončení předsednictví, tj. nejpozději do konce roku 2009. Náklady spojené

s personálním posílením státní správy zahrnují platy a základní motivaci zaměstnanců.

Pro pracovníky, podílející se na výkonu předsednictví, bylo také zajištěno intenzivní

vzdělávání (především jazykové kurzy, odborně zaměřené kurzy apod.).

V průběhu roku 2008 bylo v souvislosti se zabezpečením hladkého průběhu zasedání

na vysoké úrovni vypsáno výběrové řízení na obsazení míst styčných koordinátorů (liaison

officerů) pro doprovod vedoucích delegací členských států a dalších zúčastněných subjektů

na ministerská setkání. Ze 700 přihlášených kandidátů bylo v několika kolech výběrového

řízení vybráno konečných 70 studentů. Ti pak byli následně během posledního čtvrtletí

roku 2008 řádně proškoleni. V oblasti personálního posílení předsednických akcí byla také

vybrána agentura poskytující služby hostesek.

Page 40: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

40

2.5 Medializace a prezentace českého předsednictví Po ustavení vnitrostátního koordinačního mechanismu nese odpovědnost za agendu

informování široké veřejnosti o problematice EU místopředseda vlády pro evropské

záležitosti. Celková prezentace předsednictví ČR v Radě EU zahrnuje vytvoření loga

předsednictví, corporate identity, správu webové stránky předsednictví (www.eu2009.cz),

polygrafické služby, včetně prezentace předsednictví vůči veřejnosti a práci s médii, aj.

Obrázek 1: Logo předsednictví ČR v Radě EU

Zdroj: České předsednictví Evropské unie [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4-20]. Dostupné z: <http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/presidency-logo/visual-identity/vizualni-identita--1832/>

Kulatý stůl komunikace

Pro koordinaci komunikačních a prezentačních aktivit souvisejících s předsednictvím ČR

v Radě EU byl v červenci roku 2007 zřízen Kulatý stůl komunikace sdružující zástupce

odboru komunikace Sekce pro předsednictví Úřadu vlády, zástupce tiskových odborů

jednotlivých resortů, zástupce Kanceláře prezidenta republiky a tiskového mluvčího

Stálého zastoupení v Bruselu. Kulatý stůl komunikace a Centrální organizační skupina

budou využity i pro případnou krizovou komunikaci v případě neočekávaných událostí

v Evropské unii.

Motto

Motto českého předsednictví v Radě EU je „Evropa bez barier“ („Europe without

Barriers“). Tímto chce Česká republika vyjádřit vůli k odstraňování zbývajících překážek

mezi členskými státy EU, zejména v oblastech vnitřního trhu – volného pohybu zboží,

služeb, osob a kapitálu. Motto však vyjadřuje i otevřenost Evropy navenek, vůči celému

světu.77

77 České předsednictví EU 2009 – otázky a odpovědi. 1. vyd. Praha: odbor komunikace, Sekce pro předsednictví Úřadu vlády ČR, [2008]. 13 s. ISBN 978-80-87041-30-7

Page 41: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

41

Jednotný vizuální styl

Základem jednotného vizuálního stylu je značka a logotyp. Jednotný vizuální styl bude

využit pro všechny nástroje propagace a prezentace předsednictví ČR v Radě EU, včetně

aktivit partnerských subjektů, kterým bude udělena záštita místopředsedy vlády

pro evropské záležitosti (www.tp-design.cz/pdf%20net/eu2009.pdf).

Propagační předměty a dary

Propagační předměty a dary protokolárního charakteru budou předávány při zasedáních

v České republice, v Bruselu, ale také na zastupitelských úřadech. Všechny propagační

předměty a protokolární dary budou odpovídat jednotnému vizuálnímu stylu předsednictví

České republiky.

Obrázek 2: Propagační předměty českého předsednictví v Radě EU

Zdroj: České předsednictví Evropské unie [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4-9]. Dostupné z: <http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/presidency-logo/promotional-gifts/propagacni-predmety-s-logem--7935/> Výzdoba prostor předsednictví

V průběhu předsednictví ČR v Radě EU je také nutné v jednotném vizuálním stylu zajistit

výzdobu Rady v Bruselu i v Lucemburku a prostor Stálého zastoupení v Bruselu. V době

konání všech zasedání, souvisejících s předsednictvím ČR v Radě EU na území České

republiky, budou také vyzdobeny stálé konferenční prostory v Praze i regionech.

Na objednávku Úřadu vlády ČR byla v sídle Rady EU v Bruselu nainstalována plastika

Entropa Davida Černého (viz příloha č. 1).

Page 42: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

42

Komunikační kampaň k českému předsednictví ČR v Radě EU

Spot pod názvem „Tváře českého předsednictví“ odstartoval v září 2008 první část

komunikační kampaně českého předsednictví v Radě EU s cílem vzbudit zájem o otázky

týkající se českého předsednictví. Ve spotu vystupují – vědec a objevitel léků proti

rakovině Antonín Holý, architektka Eva Jiřičná, primabalerína Darja Klimentová, dirigent

Libor Pešek, modelka Tereza Maxová, fotbalový brankář Petr Čech a hokejista Jaromír

Jágr. Svou roli tu sehrála i kostka cukru a slogan „Evropě to osladíme“.

2.6 Výzkum veřejného mínění Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. provedlo

v měsících duben, červen, září, říjen, listopad a prosinec 2008, a dále leden, únor a březen

2009 šetření na téma „Občané o předsednictví ČR v Radě Evropské unie“. Šetření

zkoumalo zájem respondentů o tuto problematiku, jejich informovanost a hodnocení

příprav i samotného výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Vždy

se jednalo o kvótní výběr (kvóty – region, velikost místa bydliště, pohlaví, věk, vzdělání),

cílová skupina – obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let, metoda sběru dat – osobní rozhovor

tazatele s respondentem. Podrobnější informace jsou uvedeny v jednotlivých zprávách

o šetřeních ve výše uvedených měsících roku 2008 a 2009 (www.cvvm.cas.cz; šetření

z března roku 2009 viz příloha č. 2).

Znění otázek:

1) „ČR předsedá od 1. ledna tohoto roku Radě Evropské unie. Nakolik se Vy osobně

zajímáte o předsednictví ČR v Radě EU?“ Znění otázky od dubna – prosince 2008

„ČR bude v první polovině roku 2009 předsedat Radě Evropské unie. Nakolik

se Vy osobně zajímáte o předsednictví ČR v Radě EU?“

2) „A jak byste zhodnotil svou informovanost o tomto tématu obecně? Máte dostatek

nebo nedostatek informací

a) o tom, co toto předsednictví obnáší,

b) o činnosti české vlády v souvislosti s předsednictvím,

c) o jednotlivých lidech, kteří se na předsednictví podílejí?“

Page 43: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

43

Znění otázky od dubna – prosince 2008:

„A jak byste zhodnotil svou informovanost o tomto tématu obecně? Máte dostatek

nebo nedostatek informací

a) o tom, co toto předsednictví obnáší,

b) o přípravách české vlády na toto předsednictví,

c) o jednotlivých lidech, kteří se na přípravách podílejí?“

3) „Domníváte se, že Česká republika je na předsednictví v Radě Evropské unie

připravena dostatečně nebo nedostatečně?“

Od dubna – prosince 2008 byla otázka formulována v budoucím čase.

4) „Může nebo nemůže podle Vašeho názoru země předsedající Radě Evropské unie

významně ovlivnit politiku EU?“

5) „Myslíte si, že Česká republika v pozici předsednické země obstojí nebo

neobstojí?“

6) „Jak si podle Vás vede Česká republika jako země přesedající Radě Evropské

unie?“78

Grafické znázornění

Níže jsou uvedena srovnání odpovědí na výše uvedené otázky 1 - 6, a to jak odpovídali

občané v měsíci dubnu 2008 v porovnání s měsícem prosinec 2008, než začala Česká

republika předsedat Radě EU. A dále srovnání výsledků měsíce ledna a března 2009,

zda se povědomí občanů s probíhajícím předsednictvím změnilo a jak. Tato dvě porovnání

jsou pak pro srovnání souhrnně zobrazena v jediném grafu. Zkratka CZ PRES znamená

předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.

78 Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4-11]. Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf>

Page 44: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

44

Obrázek 3: Graf 1 k otázce č. 1 - Zájem o předsednictví ČR v EU

0

5

10

15

20

25

30

35

40

četn

ost v

%

velmi sezajímá

spíše sezajímá

neví spíše senezajímá

vůbec senezajímá

zájem před začátkem CZ PRES

IV/08XII/08

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf>

Obrázek 4: Graf 2 k otázce č. 1 - Zájem o předsednictví ČR v EU

0

5

10

15

20

25

30

35

40

četn

ost v

%

velmi sezajímá

spíše sezajímá

neví spíše senezajímá

vůbec senezajímá

zájem po začátku CZ PRES

I/09III/09

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf>

Page 45: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

45

Obrázek 5: Graf 3 k otázce č. 1 - Zájem o předsednictví ČR v EU

0

5

10

15

20

25

30

35

40

četn

ost v

%

velmi sezajímá

spíše sezajímá

neví spíše senezajímá

vůbec senezajímá

zájem během celého sledovaného období

IV/08XII/08I/09III/09

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf>

Z výše uvedeného grafického znázornění odpovědí na první otázku „ČR předsedá

od 1. ledna tohoto roku Radě Evropské unie. Nakolik se Vy osobně zajímáte

o předsednictví ČR v Radě EU?“ (znění otázky od dubna – prosince 2008: „ČR bude

v první polovině roku 2009 předsedat Radě Evropské unie. Nakolik se Vy osobně zajímáte

o předsednictví ČR v Radě EU?“) vyplývá, že zájem respondentů o předsednictví České

republiky v Radě EU před jeho začátkem měl rostoucí tendenci a nezájem občanů

s blížícím se předsednictvím klesal. Z druhého grafu vyplývá, že zájem občanů

o předsednictví po jeho začátku 1. ledna 2009 spíše klesá a naopak nezájem s probíhajícím

předsednictvím stoupá. Ve třetím grafu jsou pro porovnání výsledky dvou předešlých grafů

sloučeny v jednom grafickém zobrazení.

Page 46: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

46

Obrázek 6: Graf 1 k otázce č. 2a – Informovanost o tom, co předsednictví obnáší

05

1015202530354045

četn

ost v

%

rozhodnědostatek

spíšedostatek

neví spíšenedostatek

rozhodněnedostatek

informovanost před začátkem CZ PRES

IV/08XII/08

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf>

Obrázek 7: Graf 2 k otázce č. 2a – Informovanost o tom, co předsednictví obnáší

05

1015202530354045

četn

ost v

%

rozhodnědostatek

spíšedostatek

neví spíšenedostatek

rozhodněnedostatek

informovanost po začátku CZ PRES

I/09III/09

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf>

Page 47: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

47

Obrázek 8: Graf 3 k otázce č. 2a – Informovanost o tom, co předsednictví obnáší

05

101520253035404550

četn

ost v

%

rozhodnědostatek

spíšedostatek

neví spíšenedostatek

rozhodněnedostatek

informovanost během celého sledovaného období

IV/08XII/08I/09III/09

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf> Výsledky šetření u otázky 2a „A jak byste zhodnotil svou informovanost o tomto tématu

obecně? Máte dostatek nebo nedostatek informací o tom, co toto předsednictví obnáší?“

ukázaly, že informovanost občanů ohledně tohoto tématu je mizivá. S probíhajícím

předsednictvím se sice situace mírně zlepšila, ale převažují spíš nedostatečně informovaní

občané o tomto tématu. Z výsledků jednoznačně vyplývá, že vláda České republiky (resp.

místopředseda vlády pro evropské záležitosti jako hlavní koordinátor předsednictví České

republiky v Radě Evropské unie) by se měla vážně zamyslet nad tím, zda nebyla

podceněna příprava a zvolená koncepce medializace a propagace českého předsednictví

v Radě Evropské unie je dostačující.

Page 48: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

48

Obrázek 9: Graf 1 k otázce č. 2b – Informovanost o činnosti vlády při předsednictví

05

1015202530354045

četn

ost v

%

rozhodnědostatek

spíšedostatek

neví spíšenedostatek

rozhodněnedostatek

informovanost před začátkem CZ PRES

IV/08XII/08

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf>

Obrázek 10: Graf 2 k otázce č. 2b – Informovanost o činnosti vlády při předsednictví

05

101520253035404550

četn

ost v

%

rozhodnědostatek

spíšedostatek

neví spíšenedostatek

rozhodněnedostatek

informovanost po začátku CZ PRES

I/09III/09

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf>

Page 49: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

49

Obrázek 11: Graf 3 k otázce č. 2b – Informovanost o činnosti vlády při předsednictví

05

101520253035404550

četn

ost v

%

rozhodnědostatek

spíšedostatek

neví spíšenedostatek

rozhodněnedostatek

informovanost během celého sledovaného období

IV/08XII/08I/09III/09

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf> Podobně, jak tomu bylo u výsledků šetření u předešlé otázky, odpovědi na otázku 2b

„A jak byste zhodnotil svou informovanost o tomto tématu obecně? Máte dostatek nebo

nedostatek informací o činnosti české vlády v souvislosti s předsednictvím?“ (znění otázky

od dubna – prosince 2008: „A jak byste zhodnotil svou informovanost o tomto tématu

obecně? Máte dostatek nebo nedostatek informací o přípravách české vlády na toto

předsednictví?“) vypovídají o nízké informovanosti občanů České republiky o otázkách

spojených s předsedáním České republiky celé Evropské unii.

Page 50: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

50

Obrázek 12: Graf 1 k otázce č. 2c – Informovanost o lidech

podílejících se na předsednictví

05

10152025303540455055

četn

ost v

%

rozhodnědostatek

spíšedostatek

neví spíšenedostatek

rozhodněnedostatek

informovanost před začátkem CZ PRES

IV/08XII/08

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf>

Obrázek 13: Graf 2 k otázce č. 2c – Informovanost o lidech

podílejících se na předsednictví

05

1015202530354045

četn

ost v

%

rozhodnědostatek

spíšedostatek

neví spíšenedostatek

rozhodněnedostatek

informovanost po začátku CZ PRES

I/09III/09

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf>

Page 51: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

51

Obrázek 14: Graf 3 k otázce č. 2c – Informovanost o lidech

podílejících se na předsednictví

05

10152025303540455055

četn

ost v

%

rozhodnědostatek

spíšedostatek

neví spíšenedostatek

rozhodněnedostatek

informovanost během celého sledovaného období

IV/08XII/08I/09III/09

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf> Jak vyplývá ze souhrnného grafu k otázce 2c „A jak byste zhodnotil svou informovanost

o tomto tématu obecně? Máte dostatek nebo nedostatek informací o jednotlivých lidech,

kteří se na předsednictví podílejí?“ (znění otázky od dubna – prosince 2008: „A jak byste

zhodnotil svou informovanost o tomto tématu obecně? Máte dostatek nebo nedostatek

informací o jednotlivých lidech, kteří se na přípravách podílejí?“) o konkrétních lidech

kolem předsednictví mají občané jen malou povědomost.

Page 52: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

52

Obrázek 15: Graf 1 k otázce č. 3 – Je ČR dostatečně připravena na předsednictví?

0

5

10

15

20

25

30

35

40

četn

ost v

%

rozhodnědostatečně

spíšedostatečně

neví spíšenedostatečně

rozhodněnedostatečně

připravenost před začátkem CZ PRES

IV/08XII/08

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf>

Obrázek 16: Graf 2 k otázce č. 3 – Je ČR dostatečně připravena na předsednictví?

05

1015202530354045

četn

ost v

%

rozhodnědostatečně

spíšedostatečně

neví spíšenedostatečně

rozhodněnedostatečně

připravenost po začátku CZ PRES

I/09III/09

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf>

Page 53: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

53

Obrázek 17: Graf 3 k otázce č. 3 – Je ČR dostatečně připravena na předsednictví?

05

1015202530354045

četn

ost v

%

rozhodnědostatečně

spíšedostatečně

neví spíšenedostatečně

rozhodněnedostatečně

připravenost během celého sledovaného období

IV/08XII/08I/09III/09

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf> Z odpovědí na otázku 3 „Domníváte se, že Česká republika je na předsednictví v Radě

Evropské unie připravena dostatečně nebo nedostatečně?“ (od dubna – prosince 2008 byla

otázka formulována v budoucím čase) je patrné, že téměř celá polovina dotázaných

respondentů si myslí, že Česká republika je na výkon předsednictví v Radě Evropské unie

připravena dostatečně. Velký počet odpovědí v kolonce „nevím“ svědčí znovu o značné

neinformovanosti široké veřejnosti o problematice předsednictví v Radě EU.

Page 54: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

54

Obrázek 18: Graf 1 k otázce č. 4 – Vliv předsedající země na politiku EU

0

5

10

15

20

25

30

35

40

četn

ost v

%

rozhodněmůže

spíšemůže

neví spíšenemůže

rozhodněnemůže

vliv před začátkem CZ PRES

IV/08XII/08

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf>

Obrázek 19: Graf 2 k otázce č. 4 – Vliv předsedající země na politiku EU

0

5

10

15

20

25

30

35

40

četn

ost v

%

rozhodněmůže

spíšemůže

neví spíšenemůže

rozhodněnemůže

vliv po začátku CZ PRES

I/09III/09

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf>

Page 55: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

55

Obrázek 20: Graf 3 k otázce č. 4 – Vliv předsedající země na politiku EU

0

5

10

15

20

25

30

35

40

četn

ost v

%

rozhodněmůže

spíšemůže

neví spíšenemůže

rozhodněnemůže

vliv během celého sledovaného období

IV/08XII/08I/09III/09

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf> U otázky 4 „Může nebo nemůže podle Vašeho názoru země předsedající Radě Evropské

unie významně ovlivnit politiku EU?“ si téměř polovina dotázaných občanů myslí,

že předsedající země nemůže dost dobře ovlivnit politiku Evropské unie. A to v obou

sledovaných obdobích, a dokonce v rámci probíhajícího předsednictví ČR v Radě EU

si toto myslí o něco více respondentů, než před jeho začátkem. Naopak téměř třetina

dotázaných občanů si myslí, že předsedající země politiku Evropské unie během svého

předsednictví ovlivnit může.

Page 56: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

56

Obrázek 21: Graf 1 k otázce č. 5 – Obstojí ČR jako předsednická země?

05

1015202530354045

četn

ost v

%

rozhodněobstojí

spíšeobstojí

neví spíšeneobstojí

rozhodněneobstojí

situace před začátkem CZ PRES

IV/08XII/08

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf>

Obrázek 22: Graf 2 k otázce č. 5 – Obstojí ČR jako předsednická země?

05

101520253035404550

četn

ost v

%

rozhodněobstojí

spíšeobstojí

neví spíšeneobstojí

rozhodněneobstojí

situace po začátku CZ PRES

I/09III/09

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf>

Page 57: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

57

Obrázek 23: Graf 3 k otázce č. 5 – Obstojí ČR jako předsednická země?

05

101520253035404550

četn

ost v

%

rozhodněobstojí

spíšeobstojí

neví spíšeneobstojí

rozhodněneobstojí

situace během celého sledovaného období

IV/08XII/08I/09III/09

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf> Z grafů u otázky 5 „Myslíte si, že Česká republika v pozici předsednické země obstojí

nebo neobstojí?“ vyplývá, že občané České republiky věří vládě své země a myslí si,

že Česká republika jako předsedající země obstojí a svou roli „šéfa Evropy“ zvládne. I přes

vysokou neinformovanost o tématu předsednictví téměř 60 % respondentů odpovědělo

kladně. U této otázky je ovšem nutné také brát zřetel na odpověď „nevím“, kdy takto

odpověděla přibližně pětina dotázaných. Tato odpověď svědčí opět o nízké informovanosti

veřejnosti.

Page 58: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

58

Obrázek 24: Graf 1 k otázce č. 6 – Jak si ČR vede jako předsedající země?

05

101520253035404550

četn

ost v

%

velmidobře

spíšedobře

neví spíšešpatně

rozhodněšpatně

situace během prvních tří měsíců výkonu CZ PRES

I/09II/09III/09

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4- 11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf>

Kladné hodnocení více než poloviny dotázaných občanů na otázku 6 „Jak si podle Vás

vede Česká republika jako země přesedající Radě Evropské unie?“ ukazuje, že si Česká

republika v roli předsedající země vede dobře. Ovšem opět spousta občanů (26 %) na tuto

otázku odpověděla „nevím“.

Celkově z výzkumu vyplývá, že česká veřejnost má nízké povědomí o věcech, týkajících

se předsednictví České republiky v Evropské unii, a možná i o členství České republiky

v Evropské unii vůbec. Statisticky se ukázalo, že rozdíly v rozložení odpovědí se projevily

hlavně s ohledem na dosažené vzdělání respondentů a jejich životní úroveň.

O předsednictví se spíše zajímají občané s vyšším stupněm vzdělání, nejméně se zajímají

občané se základním vzděláním.

2.7 Analýza z pohledu organizačního zajištění českého předsednictví

v Radě EU na Ministerstvu spravedlnosti ČR Ministerstvo spravedlnosti České republiky (MSp ČR) je jedním z rezortů zapojených

do příprav a výkonu předsednictví ČR v Radě EU. Přípravou a výkonem předsednictví

je na MSp ČR pověřena Sekce mezinárodních vztahů, vedená náměstkem ministra

spravedlnosti Tomášem Bočkem, rezortním koordinátorem pro předsednictví.

Page 59: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

59

V rámci Sekce mezinárodních vztahů jsou pak stanoveny jednotlivé týmy: koordinačně-

obsahové a provozně-organizační. Sekce mezinárodních vztahů je členěna na odbor

mezinárodní civilní, odbor mezinárodní trestní, samostatné oddělení mezinárodních

organizací a mezinárodní spolupráce, které jsou přímo podřízeny vrchnímu řediteli

podsekce mezinárodně právní. V každém ze zmíněných odborů existuje oddělení

evropského práva, které je vlastně oním koordinačně-obsahovým týmem, odpovědným

za agendu, patřící danému odboru v rámci předsednictví. Přímo podřízené náměstku sekce

mezinárodních vztahů je pak samostatné oddělení programů a evropské spolupráce, které

připravuje a realizuje předsednictví ČR v Radě EU po organizační stránce (provozně-

organizační tým). Důležitá je rovněž úzká spolupráce organizačního týmu se zástupci

protokolu a tiskového odboru.

Úkoly spojené s předsednictvím ČR v Radě EU se však mohou přímo či nepřímo dotknout

téměř každého útvaru MSp ČR. Ze zástupců každého odboru tak byla vytvořena Resortní

koordinační skupina pro předsednictví, jejímž vedoucím je rezortní koordinátor

pro předsednictví.

Sekce mezinárodních vztahů byla v rámci příprav a výkonu předsednictví posílena celkově

o dvanáct funkčních míst. V souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU byla na MSp ČR

vytvořena funkce tiskové mluvčí pro předsednictví.

2.7.1 Organizace příprav a výkon předsednictví ČR v Radě EU

Za organizační stránku příprav a výkonu předsednictví ČR v Radě EU je na MSp ČR

zodpovědné samostatné oddělení programů a evropské spolupráce, které má celkem

sedm zaměstnanců. Šest z těchto zaměstnanců je členem Centrální organizační skupiny

(COS) řízené Sekcí pro předsednictví ČR v Radě EU Úřadu vlády, ústřední jednotky COS

poskytující organizační a logistickou podporu rezortům při pořádání předsednických akcí

na území České republiky a zajišťující centrální koordinaci a dohled nad přípravou

a průběhem akcí. Úkolem zaměstnanců samostatného oddělení programů a evropské

spolupráce je zajistit veškeré činnosti související s organizací akcí v gesci Ministerstva

spravedlnosti ČR pořádaných na území České republiky. Hlavně se jedná o zajištění

ubytování pro delegáty, zajištění stravování, tlumočení a doprovodný kulturní program.

Page 60: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

60

Nejdůležitější akcí mimořádného významu bylo pro Ministerstvo spravedlnosti ČR

bezesporu pořádání neformálního zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, které

se konalo ve dnech 15. – 16. ledna 2009 v Kongresovém centru Praha. Jak bylo zmíněno

výše, akce na ministerské úrovni centrálně zajišťuje Sekce pro předsednictví ČR v Radě

EU (pronájem konferenčních prostor, technické zajištění konferenčních prostor včetně

tlumočnické techniky a telekomunikačních služeb, tlumočnické služby, akreditace

a registrace delegací a novinářů, občerstvení a stravování, doprava delegací, liaison

officers, hostesky, produkce tiskových materiálů, protokolární a propagační předměty,

mediální zajištění) a rezorty zajišťují organizačně i finančně pouze doprovodný program

(galavečeře, doprovodný kulturní a společenský program) a finančně ubytování delegátů

(poplatky za hotelové pokoje).

U akcí na nižší (pracovní) úrovni naopak téměř vše zajišťují organizačně i finančně

jednotlivé rezorty, centrálně jsou po organizační a finanční stránce zajištěny tzv. stálé

konferenční prostory v Kongresovém centru Praha, technické zajištění konferenčních

prostor včetně tlumočnické techniky a telekomunikačních služeb, akreditace novinářů,

propagační předměty, hostesky (daný počet na akci) a mediální zajištění. Jelikož se během

výkonu předsednictví ČR v Radě EU koná v tzv. stálých konferenčních prostorách

v Kongresovém centru Praha mnoho akcí jednotlivých rezortů, které se navzájem mohou

překrývat, je také velmi důležitá spolupráce a koordinace mezi jednotlivými rezorty

navzájem. Na společných koordinačních schůzkách je třeba určit, který z rezortů využije

hlavní oficiální vchod do Kongresového centra Praha, ve kterých sálech budou jednotlivá

jednání probíhat, který z rezortů bude moci pro svou akci využít restauraci ZOOM,

jež je součástí centrálně pronajatých prostor, kde bude instalováno občerstvení

pro jednotlivá jednání během přestávek (coffee breaky), apod.

Pokud rezort pořádá předsednická jednání mimo tzv. stálé konferenční prostory

v Kongresovém centru Praha, veškerá organizační a finanční odpovědnost je na věcně

příslušném rezortu, centrálně není zajišťováno nic.

Ubytovací služby

Jak bylo zmíněno výše (v kapitole 2.4 Finanční a personální zajištění předsednictví ČR

v Radě EU), k zajištění ubytovacích služeb byly mezi útvarem místopředsedy vlády

pro evropské záležitosti Sekcí pro předsednictví ČR v Radě EU (MVEZ/SPP)

Page 61: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

61

a jednotlivými dodavateli služeb (ubytování, tlumočení, stravovací služby) uzavřeny

rámcové smlouvy, jež nastavily podmínky spolupráce a poskytování služeb jednotlivým

rezortům včetně výše cen za jednotlivé služby. Mezi MVEZ/SPP a rezorty pak došlo

na základě těchto podmínek k uzavření dohody o využívání a úhradě výše uvedených

služeb.

Ze smlouvy mezi Úřadem vlády ČR a společností Guarant International, spol. s.r.o., která

je smlouvou zavázaná zajistit koordinaci hotelových a ubytovacích kapacit během

předsednictví ČR v Radě EU ve vybraných hotelech dle požadavků jednotlivých rezortů,

vyplývá, že požadované ubytovací kapacity při všech úrovních jednání (ministerských

i pracovních) jsou jednotlivé rezorty povinny objednat prostřednictvím Úřadu vlády ČR

a finančně odpovědné jsou právě jednotlivé rezorty. Centrální role Úřadu vlády ČR

je pouze zprostředkovatelská.

K největším nesrovnalostem ohledně právě zmíněné rámcové smlouvy na zajištění

ubytovacích kapacit během předsednictví ČR v Radě EU společností Guarant došlo, když

Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU oznámila na jednání Centrální organizační skupiny

(dne 25. července 2008) jejím zástupcům, že smlouva byla již podepsána, avšak rezorty

neměly možnost se ke znění smlouvy vyjádřit i přesto, že finanční odpovědnost

za jednotlivá plnění leží právě na nich. Zástupcům jednotlivých rezortů se především

nezamlouval způsob, jakým byly o této záležitosti zpraveny a hlavně výrazně nevýhodné

podmínky této smlouvy. Z výše uvedené smlouvy vyplývá, že požadavky na ubytovací

kapacity pro jednotlivá zasedání musí být oznámeny společnosti Guarant prostřednictvím

Úřadu vlády ČR nejpozději čtyři měsíce před datem konání konkrétního jednání. Od tohoto

data začínají běžet storno podmínky a za nevyužité objednané kapacity zaplatí rezort 80 %

z ceny, společnost Guarant však není oprávněna požadovat platby za nevyužité kapacity

do výše 10 % z celkového počtu pro jednotlivé zasedání.

Jednotlivé rezorty se sice mohly rozhodnout, zda k výše uvedeným podmínkám rámcové

smlouvy přistoupí či nepřistoupí a uzavřou či neuzavřou s Úřadem vlády ČR dohodu

o využívání této smlouvy. Zdálo by se tedy, že rezorty měly na výběr, přijmout

či nepřijmout zřetelně nevýhodné podmínky smlouvy. Bohužel se ale ukázalo,

že jednotlivé rámcové smlouvy s dodavateli ubytovacích kapacit, konferenčních prostor

a stravovacích služeb jsou tak provázané, že rezorty byly postaveny do situace,

Page 62: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

62

kdy nepřistoupení ke smlouvě se společností Guarant a nevyužití jejich služeb znamená

nemožnost využít k zasedání tzv. stálé konferenční prostory v Kongresovém centru Praha,

centrálně pronajaté a hrazené Úřadem vlády ČR. V tomto případě by rezorty musely

vynaložit značné finanční prostředky na pronájem jiných vhodných prostor, se kterými

však při sestavování rozpočtu na přípravu a výkon předsednictví ČR v Radě EU předem

nepočítaly a nebyly tedy požadovány po Ministerstvu financí ČR. Dále byly jednotlivé

rezorty následně upozorněny, že některé hotely v těsné blízkosti Kongresového centra

Praha nepřistoupí na jinou rezervaci ubytovacích kapacit, než právě přes společnost

Guarant, se kterou mají podepsanou smlouvu o vzájemné spolupráci. Rezortům tedy

nezbylo nic jiného, než přistoupit k podepsání zmíněné dohody, neboť na samostatná

vyjednávání s poskytovateli ubytovacích kapacit již nebyl dostatek času a nebylo jisté,

zda by rezorty sami uspěly a neohrozily tak zdárný průběh předsednických zasedání.

Termín, kdy bylo nutné přistoupit k dohodě, byl určen do konce měsíce září 2008.

Dle mého názoru by se celá záležitost ohledně rezervace ubytovacích kapacit

pro jednotlivá zasedání (na vysoké i pracovní úrovni) dala vyřešit na úrovni samotných

rezortů bez zprostředkovatelské agentury a zprostředkovatelské role Úřadu vlády ČR,

popřípadě na centrální úrovni by mohl být personálně posílen odbor logistiky a organizace

MVEZ/SPP a za rezervace v jednotlivých hotelech a při jednotlivých zasedáních

by zodpovídal tomu určený zaměstnanec. Byla by to bezesporu značná finanční úspora,

neboť stornopoplatky, které jsou rezorty nuceny dle smlouvy se společností Guarant hradit,

jdou mnohdy do statisíců za jednu akci (vyplývá to ze situace, kdy jsou rezorty povinny

nahlásit závazný počet delegátů čtyři měsíce před samotným zasedáním, kdy počty

účastníků mohou jen zhruba odhadovat a od té chvíle začínají běžet nastavené storno

podmínky). Dle našich zkušeností by ale rezervace ubytovacích kapacit mohly zvládnout

jednotlivé rezorty samy. Před začátkem předsednictví ČR v Radě EU panovaly příliš velké

obavy, aby zejména v Praze nedošlo během předsednictví ČR v Radě EU k tomu,

že nebudou volné ubytovací kapacity, a bylo tudíž nutné podepsat rámcovou smlouvu

se zprostředkovatelskou agenturou, která za jistých smluvních podmínek zajistí,

že ubytovací kapacity na jednotlivá jednání budou bez problémů k dispozici. V praxi

se však ukázalo, že tyto obavy byly liché a naopak, zřejmě i s ohledem na trvající

celosvětovou hospodářskou krizi, došlo k převisu nabídky nad poptávkou a hotely

v důsledku nízké obsazenosti nabízejí velké slevy na ubytování, které bohužel nelze,

z důvodu dříve nasmlouvaných cen, plně využít. Termín českého předsednictví ČR

Page 63: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

63

v Radě EU a související potřeba rezervací ubytovacích kapacit na jednotlivá zasedání, byl

znám dlouhou dobu dopředu a podle mého názoru byl dostatečný prostor, aby Úřad vlády

ČR centrálně nebo jednotlivé rezorty samy uzavřely smlouvy s jednotlivými hotely

s výrazně výhodnějšími podmínkami, než je tomu nyní prostřednictvím společnosti

Guarant.

Catering

Další rámcovou smlouvou, kterou uzavřel Úřad vlády ČR se společností Zátiší Catering

Group, a. s. a jednotlivé rezorty pak (v případě zájmu) mohly podepsat dohodu s Úřadem

vlády ČR o využití těchto služeb, je smlouva na zajištění stravovacích služeb pro účely

předsednictví ČR v Radě EU. Stejně jako v případě smlouvy se společností Guarant

k zajištění a koordinaci hotelových a ubytovacích kapacit během předsednictví ČR v Radě

EU však rezorty neměly příliš na výběr, neboť pokud nevyužijí služeb společnosti Zátiší,

nebudou moci v případě pořádání svých akcí na pracovní úrovni v Kongresovém centru

Praha využít služeb jiné cateringové společnosti, neboť společnost Zátiší je výhradním

dodavatelem cateringu pro Kongresové centrum Praha. V tomto případě je tedy zřejmé,

že i kdyby jednotlivé rezorty chtěly využít služeb jiné cateringové společnosti

při jednáních v Kongresovém centru Praha, nebylo by jim to umožněno.

Dle mého názoru však Úřad vlády ČR mohl dopředu vyjednat mnohem výhodnější

podmínky plnění ze smlouvy, jednotlivé rezorty opět v tomto případě nemohly uplatnit

své připomínky k podmínkám, za kterých budou služby cateringové společnosti Zátiší

poskytovány a které pak budou nuceny uhradit.

Na začátku výkonu předsednictví ČR v Radě EU se poté ukázalo, že ceny jídel, které byly

dopředu dohodnuty a které poskytl Úřad vlády ČR jednotlivým rezortům jako podklad

k přípravě rozpočtu na přípravu a výkon předsednictví ČR v Radě EU, na základě kterého

pak požádaly Ministerstvo financí ČR o přidělení finančních prostředků, byly uvedeny bez

DPH (daň z přidané hodnoty ve výši 19 %). Nastala tudíž situace, kdy rezorty obdržely

méně finančních prostředků, než které nyní k úhradě nákladů na stravování delegátů

při jednotlivých předsednických zasedáních potřebují. V této částce pak dále nebylo

počítáno ani se souvisejícími náklady navíc, jako jsou příplatky za židle, stoly, ubrusy,

květinovou výzdobu, apod., bez kterých se zajištění stravování neobejde.

Page 64: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

64

Tlumočení

Třetí rámcovou smlouvou, podepsanou mezi Úřadem vlády ČR a společností Artlingua,

a.s., je smlouva na zajištění tlumočení při zasedáních na pracovní úrovni v tzv. stálých

konferenčních prostorách v Kongresovém centru Praha. K této rámcové smlouvě se měly

možnost jednotlivé rezorty předem vyjádřit, a z toho důvodu nebyl problém přistoupit

k podepsání dohody mezi nimi a Úřadem vlády ČR o využití tlumočnických služeb.

2.7.2 Úsporná opatření týkající se výdajů centrálního koordinátora českého

předsednictví v Radě EU

Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU (centrální koordinátor CZ PRES) provedla

po prvních třech měsících výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie

vyhodnocení výdajů a došla k závěru, že bude nutné provést některá úsporná opatření.

Hlavní váha některých výdajů spočívá na základě vnitrostátního koordinačního

mechanismu na centrálním koordinátorovi, který hradí také pronájem a techniku

na pracovních zasedáních v gesci jednotlivých rezortů, konaných v Kongresovém centru

Praha. Dosavadní průběh předsednictví ukázal, že skutečné náklady centrálního

koordinátora byly vyšší, než bylo při přípravě rozpočtu na CZ PRES očekáváno. Vyplývá

to především z větší složitosti akcí na pracovní i vyšší úrovni (vícedenní konání akcí,

využití více místností pro jednotlivé akce i pro zázemí delegací, technicky

i finančně náročné zajištění zázemí pro novináře a TV štáby, tzv. press centrum) i jejich

zvýšeného počtu nebo přesunu některých akcí na vyšší úroveň, než jak se při přípravě

rozpočtu předpokládalo.

Z důvodu nezbytných úspor, aby bylo možné zajistit akce do konce předsednictví ČR

v Radě EU v červnu 2009, bylo nutné dospět k úsporným opatřením, která byla předložena

jednotlivým rezortům k připomínkám prostřednictvím Výboru pro Evropskou unii

na pracovní úrovni.

Při neformálních zasedáních rad ministrů se bude muset omezit zejména: instalace

konferenčních prostor, formát delegací, formát tlumočení, náslechové místnosti

pro delegace, tiskové zázemí pro novináře a televizní štáby, vozový park (limuzíny

a autobusová přeprava), rozsah a standard cateringu, rozsah stravování novinářů, ozvučení

při pracovních obědech v restauraci ZOOM v Kongresovém centru Praha, apod.

Page 65: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

65

Při pracovních zasedáních, pořádaných v Kongresovém centru Praha, bude nutné omezit

zejména: pronájem dalších prostor mimo již pronajaté prostory, rozsah a standard

technického vybavení (audio-vizuální a tlumočnická technika – je stanoven limit na akci

a den), formát tlumočení zasedání po technické stránce, zrušení zázemí pro novináře,

tiskové briefingy budou bez tlumočení ve foyer u hlavního vchodu č. 10 (permanentní

výzdoba prostor v jednotném vizuálním stylu).

Uvedená úsporná opatření a organizační omezení představují jednotlivě úsporu v řádech

desítek až stovek tisíc korun na jednu akci, u zasedání rad ministrů se jedná o úspory

v řádu až milionů korun.

Rezorty byly Úřadem vlády ČR upozorněny, že na poskytování služeb audio-vizuální

techniky v prostorách Kongresového centra Praha má centrální koordinátor uzavřenou

smlouvu s firmou PROMOPRO, spol. s. r. o.. Pokud tento dodavatel poskytuje služby

standardně zajišťované Úřadem vlády ČR, k nimž mají být doobjednávky jednotlivých

rezortů (v případě překročení stanoveného limitu pro danou akci) jakousi „nadstavbou“,

nelze tyto doobjednávky oddělit od hlavního plnění a poptávat služby stejného druhu

u jiného dodavatele. Tím pádem se opět rezorty dostávají do situace, kdy s náklady tohoto

druhu při přípravě svých rozpočtů na jednotlivé předsednické akce nepočítaly a nemají

na ně tudíž dostatek finančních prostředků. Problém s financováním akcí se tak pouze

přesouvá z centrálního koordinátora na jednotlivé rezorty. Navíc, jak jsme se měli možnost

přesvědčit, nasmlouvané ceny za jednotlivé služby firmou PROMOPRO jsou, dle mého

názoru, silně nadhodnoceny a jsem si jistá, že Úřad vlády ČR mohl na začátku, než byla

smlouva podepsána, vyjednat pro státní správu daleko výhodnější podmínky.

Nyní je zřejmé, že model přístupu rezortů ke smlouvě uzavřené mezi Úřadem vlády ČR

a firmou PROMOPRO (jedná se o rámcovou smlouvu jako v případě ubytování, cateringu

a tlumočení) není v této situaci vhodný. Takový krok by si vyžádal významnou úpravu

textu smlouvy a dodavatel by na ni musel přistoupit. Přistoupení jednotlivých rezortů k této

smlouvě by však mohlo způsobit potíže při řešení jednotlivých situací, neboť způsob řešení

objednávek je poměrně komplexní. Úprava smlouvy by znamenala časovou prodlevu

v rámci týdnů a rezorty by musely bez výhrad přistoupit na jednotný koordinační model

(podobně jako je tomu u ubytovacích, cateringových a tlumočnických služeb).

Page 66: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

66

2.7.3 Návrh změn v modelu vnitrostátního koordinačního mechanismu

předsednictví ČR v Radě EU

Zvolený kombinovaný model organizace českého předsednictví v Radě EU se jeví jako

vhodně zvolená forma, avšak v jeho realizační rovině je zřejmé, že existuje prostor,

jak by bylo možné postupovat efektivněji. Je zde ale také nutno podotknout, že navržené

změny by bylo možno realizovat až při příštím českém předsednictví, které se však

neuskuteční dříve než za třináct let. Do té doby mohou být známy jiné postupy, které

umožní předsedající členské zemi Evropské unie postupovat při přípravách i výkonu

předsednictví v Radě EU co nejefektivnějším způsobem. Jelikož se ale zkušenosti

s organizací jednotlivých předsednictví předávají, bude zde prostor pro předání zkušeností

České republiky s předsednictvím v Radě Evropské unie následujícím zemím.

Financování a rozpočet

V souvislosti z výše uvedenými úspornými opatřeními nutnými teprve po polovině výkonu

českého předsednictví jasně vyplývá, že jsou potřebné změny v systému sestavování

rozpočtu na přípravu a výkon předsednictví v Radě EU již v jeho začátku.

Návrh opatření:

Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti vyčíslí na základě předem

dohodnutých smluv s dodavateli služeb potřebu finančních prostředků pro centrálně

zajišťované činnosti a návrh předloží Ministerstvu financí ČR (MF ČR). MF ČR poté

předá instrukce k sestavení rozpočtů pro přípravu a výkon předsednictví ČR v Radě EU

jednotlivým rezortům, spolu se stanoveným finančním limitem pro jednotlivé služby

v souvislosti s centrálně dohodnutými smlouvami. Rezorty budou mít možnost samostatně

a za jimi dohodnutých podmínek, podepsat smlouvy s poskytovateli služeb přímo

nebo přistoupit ke smlouvám centrálně dohodnutým (v případě nemožnosti dohodnout

výhodnější cenové a realizační podmínky). Poté jednotlivé rezorty naplánují akce

na pracovní úrovni v jejich gesci, vyčíslí náklady na jednotlivé akce a rozpočet

s požadavky předají Ministerstvu financí ČR ke schválení. Centrální koordinátor

i jednotlivé rezorty by si předem měli také stanovit určitou rezervu pro případ

neočekávaných výdajů (např. 20 % k celkově požadované částce).

Page 67: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

67

MF ČR by poté poskytlo do rozpočtů jednotlivých příjemců 80 % požadované částky

a zbylých 20 % požadovaných prostředků by bylo vyplaceno až po vykázání a zdůvodnění,

k jakým účelům byly finanční prostředky využity.

Ubytovací služby

Za rezervaci ubytovacích kapacit při neformálních zasedáních Rady EU v Praze

a regionech, setkáních vlády ČR s Evropskou komisí a Evropským parlamentem,

je organizačně odpovědná Sekce pro předsednictví Úřadu vlády (centrální koordinátor),

finanční odpovědnost leží na rezortech. Věcně odpovědné rezorty jsou pak organizačně

i finančně odpovědné za přípravu a organizaci pracovních jednání ve své kompetenci.

V případě zasedání na vyšší (ministerské) úrovni, má přístup ke změnám v akreditaci

delegací pouze centrální koordinátor a veškeré změny v požadavcích na zajištění

ubytovacích kapacit je tedy nutné hlásit přes něj. Centrální koordinátor poté musí žádost

o tyto změny předat společnosti Guarant International, spol. s.r.o., a ta tyto informace

předá poskytovateli služeb (hotelu). Je zjevné, že tento proces je značně zdlouhavý

a náročný na neustálou připravenost všech zúčastněných stran, a v případech, kdy jsou

nutné okamžité změny, třeba i o víkendu, to někdy bývá problém z důvodu, že hotely chtějí

komunikovat pouze se smluvním partnerem.

Návrh opatření:

Jednou z možností je nechat veškerou odpovědnost, organizační i finanční, na věcně

odpovědných rezortech, a to i v případě neformálních zasedáních Rady EU. Jednotlivé

rezorty pak budou mít možnost bezprostřední koordinace případných změn, což zajistí

v maximální míře předcházení stavu hrazení nepřiměřených storno poplatků. Značnou

úsporu finančních prostředků také zajistí sjednané smlouvy přímo s poskytovateli služeb

se standardními storno podmínkami. Druhou možností je nechat veškerou odpovědnost,

organizační i finanční, v případě zasedání na vyšší (ministerské) úrovni na centrálním

koordinátorovi. Ten by s výdaji na ubytování počítal již před finálním sestavením rozpočtu

pro přípravu a výkon předsednictví ČR v Radě EU (stejně jako nyní jednotlivé rezorty).

Záleželo by poté na něm, zda si sjedná smlouvu s dodavatelem služeb nebo bude

postupovat přímo, a zajištění ubytovacích kapacit zvládne prostřednictvím svých

personálních zdrojů.

Page 68: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

68

Kulturní program

Po stránce organizační i finanční jsou odpovědné jednotlivé rezorty, a to na všech úrovních

zasedání. Rezorty musí platit nemalé finanční prostředky v souvislosti se zajišťováním

doprovodného kulturního programu pro delegáty, za pronájmy a prohlídky národních

kulturních památek v držení státu.

Návrh opatření:

Centrální koordinátor zajistí ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky,

aby při pořádání doprovodných společenských a kulturních programů nemusely rezorty

hradit pronájmy a vstupy v případě národních kulturních památek v držení státu. Příkladem

může být předešlé francouzské předsednictví, kdy veškeré kulturní památky bylo možné,

v souvislosti s doprovodnými akcemi pořádanými v rámci předsednictví, využít bezplatně.

2.7.4 Současná politická situace

Prvotní reakce a ohlasy (především v zahraničním tisku), zda Česká republika bude

schopna zvládnou tak náročnou úlohu jakou předsedání Radě Evropské unie bezesporu je,

byly negativní. Ve chvíli, kdy domácí i zahraniční tisk začaly psát o tom, jak Češi výborně

zvládají předsednictví, po obsahové i organizační stránce, byla dne 24. března 2009

v Poslanecké sněmovna vyslovena nedůvěra vládě premiéra Mirka Topolánka (ODS).

Od této chvíle Evropská unie nebere předsedání České republiky Evropské unii příliš

vážně. Dle mého názoru, Česko tak vlastní vinou ztratilo jedinečnou příležitost dokázat,

že i malá země může v Evropě něco prosadit či změnit. Promarnili jsme tak unikátní

příležitost příjemně překvapit a zvýšit prestiž naší země v rámci Evropské unie i mimo ni.

Vše, co bylo před pádem vlády, je zapomenuto. Spousta vynikající zodpovědné práce

a získávání respektu pro Českou republiku je tímto krokem znehodnocena.

České předsednictví tak de facto skončilo, o čemž svědčí nejen komentáře zahraničních

medií, ale také fakt, že členské země na ministerská zasedání posílají místo ministrů

úředníky, neboť nikdo nemůže brát vážně jednání s vládou v demisi. Nová vláda

odborníků, která dovede Českou republiku k předčasným volbám, má být podle

současných informací jmenována 9. května 2009.

Page 69: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

69

ZÁVĚR

Na začátku bakalářské práce byly definovány základní pojmy z oblasti státní správy

a pojmy týkající se Evropské unie, její historie a mechanismů.

Přes výchozí analýzu vztahu České republiky k Evropské unii a právě probíhajícího

českého předsednictví v Radě Evropské unie bylo provedeno zhodnocení fungování

nastaveného vnitrostátního koordinačního mechanismu předsednictví České republiky

v Radě Evropské unie a byly navrženy možné změny.

Návrhy na zlepšení vzájemné spolupráce mezi Sekcí pro předsednictví ČR v Radě EU

Úřadu vlády ČR, centrálním koordinátorem organizační a logistické podpory rezortů

(ministerstev) při pořádání předsednických akcí na území České republiky, věcně

odpovědnými rezorty a dodavateli služeb během českého předsednictví vycházely

ze získaných poznatků a vlastní zkušenosti s organizací předsednických akcí v rámci

jednoho z rezortů.

Navržené změny se týkají především finančních požadavků centrálního koordinátora

a jednotlivých rezortů na zajištění předsednictví ČR v Radě EU před jeho začátkem,

možnosti využití národních kulturních památek v držení státu bezplatně v rámci pořádání

doprovodných kulturních programů zajišťovaných jednotlivými rezorty v rámci

předsednických akcí a centrálního uzavírání rámcových smluv s dodavateli služeb

(především ubytovacích kapacit, stravování a tlumočení), které byly uzavřeny

za zcela zjevně nevýhodných podmínek pro státní správu. V případě smluv ohledně

zajištění ubytovacích kapacit a stravování, se před jejich podpisem neměly možnost

jednotlivé rezorty vyjádřit k jejich znění, ačkoliv finanční plnění leží právě na nich.

Provázanost těchto smluv však dost dobře nedovoluje rezortům k těmto smlouvám

nepřistoupit, aniž by tento krok neznamenal značné finanční výdaje navíc, se kterými

nebylo při sestavování rozpočtů jednotlivých rezortů předem počítáno. Navržený model

upřednostňuje ponechání odpovědnosti za zajištění ubytovacích kapacit, a popřípadě

dalších služeb během předsednictví ČR v Radě EU, na jednotlivých rezortech (příp.

centrálně na Úřadu vlády ČR bez zprostředkovatele). Při přímé komunikaci rezortů

s poskytovateli ubytovacích kapacit (hotely) vychází v současnosti najevo, že jsou

Page 70: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

70

přístupné změnám podmínek dle aktuální situace na trhu, které však nelze realizovat

z důvodu smluvních vztahů s dodavatelem služeb (Guarant International, spol. s.r.o.).

V práci je dále provedeno srovnání výsledků výzkumů veřejného mínění na téma „Občané

o předsednictví ČR v Radě Evropské unie“, které v měsících duben, červen, září, říjen,

listopad a prosinec 2008, a dále leden, únor a březen 2009 provedlo Centrum pro výzkum

veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.. Z výzkumu jasně vyplývá, že česká

veřejnost má nízké povědomí o věcech týkajících se předsednictví České republiky v Radě

Evropské unie, a možná i o členství České republiky v Evropské unii vůbec.

Vláda České republiky (resp. místopředseda vlády pro evropské záležitosti jako hlavní

koordinátor předsednictví České republiky v Radě Evropské unie) by se měla vážně

zamyslet nad tím, zda nebyla podceněna příprava a zvolená koncepce medializace

a propagace českého předsednictví v Radě Evropské unie je dostačující.

Po téměř polovině dobře zvládaného předsedání České republiky v Radě Evropské unie

byla dne 24. března 2009 Poslaneckou sněmovnou vyslovena nedůvěra vládě premiéra

Mirka Topolánka (ODS). České předsednictví tak fakticky předčasně skončilo a Česká

republika ztratila vlastní vinou jedinečnou příležitost dokázat, že i malá země může

v Evropě něco prosadit či změnit. Nová vláda odborníků, která má dovést Českou

republiku k předčasným volbám, má být podle současných informací jmenována

9. května 2009.

Page 71: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

71

POUŽITÉ ZDROJE

ABC práva Evropských společenství. Praha: Informační centrum Evropské unie, [2004].

116 s. ISBN 80-239-2561-X

Aktuální otázky Evropské unie I.: probíhající vnitřní reformy EU a české předsednictví

v Radě EU. Praha: Institut státní správy, [2008]

Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4-11].

Dostupné z: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100879s_pm90309.pdf>

CIHELKOVÁ, E. a kol. Evropská integrace – Evropská unie. Praha: Vysoká škola

ekonomická v Praze, 2006. 396 s. ISBN 80-245-0854-0

České předsednictví EU 2009 – otázky a odpovědi. 1. vyd. Praha: odbor komunikace,

Sekce pro předsednictví Úřadu vlády ČR, [2008]. 13 s. ISBN 978-80-87041-30-7

České předsednictví Evropské unie [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4-9].

Dostupné z: <http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/presidency-logo/promotional-

gifts/propagacni-predmety-s-logem--7935/>

České předsednictví Evropské unie [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4-20].

Dostupné z: <http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/presidency-logo/visual-

identity/vizualni-identita--1832/>

DOČKAL, V. a kol. Česká politika v Evropské unii: evropský integrační proces a zájmy

České republiky. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006.

216 s. ISBN 80-210-4076-9

Europa [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-2-1]. Dostupné z:

<http://europa.eu/institutions/inst/comm/index_cs.htm>

Page 72: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

72

Europa [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-2-1]. Dostupné z:

<http://europa.eu/institutions/inst/council/index_cs.htm>

Europa [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-2-1]. Dostupné z:

<http://europa.eu/institutions/inst/parliament/index_cs.htm>

Euroskop [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-2-1]. Dostupné z:

<http://www.euroskop.cz/92/sekce/zakladni-informace/>

HAD, M. a kol. Česká republika v Evropské unii: členství, přínosy, výzvy. Praha: Linde,

2006. 200 s. ISBN 80-7201-611-3

HAD, M., URBAN, L. Evropská společenství: První pilíř Evropské unie. Praha:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. 165 s. ISBN 80-85864-88-6

HAD, M., PIKNA, B. Druhý a třetí pilíř Evropské unie. Praha: Ministerstvo zahraničních

věcí České republiky, 2001. 86 s. ISBN 80-86345-06-8

HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň:

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 234 s. ISBN 978-80-7380-096-3

KARLAS, J. a kol. Jak předsedat Evropské unii?: návrh priorit předsednictví ČR v Radě

EU v roce 2009. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008. 146 s.

ISBN 978-80-86506-66-1

LACINA, L., a kol. Minimum o předsednictví 1. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR,

Institut státní správy, 2007. ISBN 978-80-239-9235-9

LACINA, L., a kol. Minimum o předsednictví 2. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR,

Institut státní správy, 2007. ISBN 978-80-239-9236-9

LACINA, L. a kol. Minimum o regionální a strukturální politice EU. Praha: Úřad vlády

ČR, 2004. 263 s. ISBN 80-86734-23-4

Page 73: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

73

Ministerstvo školství a mládeže ČR [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-1-30].

Dostupné z: <http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/predsednictvi-eu-

2009/predsednictvi-v-rade-evropske-unie-v-zakladnich-bodech>

Ministerstvo zahraničních věcí ČR [online]. Poslední revize 30. 9. 2008 [cit. 2009-1-30].

Dostupné z:

<http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/predsednictvi_cr_v_rade_eu/

index.html>

PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru 2.

přepracované vyd. Praha: ASPI, a. s., 2005. 556 s. ISBN 80-7357-052-1

PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast policejní

a justiční spolupráce). 4. dopracované, konsolidované vyd. Praha: Linde, 2007. 511 s.

ISBN 978-80-7201-686-0

PLECHANOVOVÁ, B. a kol. Evropská unie na počátku 21. století: reformní procesy

a institucionální změna. Praha: Karolinum, 2006. 215 s. ISBN 80-246-1154-6

ROVNÁ, L., KASÁKOVÁ, Z., VÁŠKA, J. Evropská unie v členských státech a členské

státy v Evropské unii: europeizace vybraných zemí EU. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia;

VIP Books, 2007. 333 s. ISBN 978-80-7379-014-11 (Eurolex Bohemia) a ISBN 978-80-

87134-10-8 (VIP Books)

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU.

Praha: Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR, [červenec 2007]. 18 s.

Úřad vlády ČR [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4-11]. Dostupné z:

<http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/organizace-utvaru/sekce-pro-ez/sekce-pro-

evropske-zalezitosti-15068/>

Úřad vlády ČR [online]. Poslední revize 2009 [cit. 2009-4-11]. Dostupné z:

<http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/organizace-utvaru/sekce-pro-

predsednictvi/sekce-pro-predsednictvi-cr-v-rade-eu-18193/>

Page 74: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

74

Úřad vlády ČR [online]. Poslední revize 28. 5. 2008 [cit. 2009-1-30]. Dostupné z:

<http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=35725&tmplid=50>

Wikipedia [online]. Poslední revize 11. 2. 2009 [cit. 2009-2-14]. Dostupné z:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie>

ZBÍRAL, R. Institucionální rámec Evropské unie: právně-politologický pohled. Praha:

Linde, 2007. 239 s. ISBN 978-80-7201-682-2

Page 75: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 1: Logo předsednictví ČR v Radě EU ...................................................................40

Obrázek 2: Propagační předměty českého předsednictví v Radě EU .................................41

Obrázek 3: Graf 1 k otázce č. 1 - Zájem o předsednictví ČR v EU .....................................44

Obrázek 4: Graf 2 k otázce č. 1 - Zájem o předsednictví ČR v EU .....................................44

Obrázek 5: Graf 3 k otázce č. 1 - Zájem o předsednictví ČR v EU .....................................45

Obrázek 6: Graf 1 k otázce č. 2a – Informovanost o tom, co předsednictví obnáší ............46

Obrázek 7: Graf 2 k otázce č. 2a – Informovanost o tom, co předsednictví obnáší ............46

Obrázek 8: Graf 3 k otázce č. 2a – Informovanost o tom, co předsednictví obnáší ............47

Obrázek 9: Graf 1 k otázce č. 2b – Informovanost o činnosti vlády při předsednictví .......48

Obrázek 10: Graf 2 k otázce č. 2b – Informovanost o činnosti vlády při předsednictví .....48

Obrázek 11: Graf 3 k otázce č. 2b – Informovanost o činnosti vlády při předsednictví .....49

Obrázek 12: Graf 1 k otázce č. 2c – Informovanost o lidech podílejících se na

předsednictví ........................................................................................................................50

Obrázek 13: Graf 2 k otázce č. 2c – Informovanost o lidech podílejících se na

předsednictví ........................................................................................................................50

Obrázek 14: Graf 3 k otázce č. 2c – Informovanost o lidech podílejících se na

předsednictví ........................................................................................................................51

Obrázek 15: Graf 1 k otázce č. 3 – Je ČR dostatečně připravena na předsednictví? .........52

Obrázek 16: Graf 2 k otázce č. 3 – Je ČR dostatečně připravena na předsednictví? .........52

Obrázek 17: Graf 3 k otázce č. 3 – Je ČR dostatečně připravena na předsednictví? .........53

Obrázek 18: Graf 1 k otázce č. 4 – Vliv předsedající země na politiku EU ........................54

Obrázek 19: Graf 2 k otázce č. 4 – Vliv předsedající země na politiku EU ........................54

Obrázek 20: Graf 3 k otázce č. 4 – Vliv předsedající země na politiku EU ........................55

Obrázek 21: Graf 1 k otázce č. 5 – Obstojí ČR jako předsednická země? ..........................56

Obrázek 22: Graf 2 k otázce č. 5 – Obstojí ČR jako předsednická země? ..........................56

Obrázek 23: Graf 3 k otázce č. 5 – Obstojí ČR jako předsednická země? ..........................57

Obrázek 24: Graf 1 k otázce č. 6 – Jak si ČR vede jako předsedající země?......................58

Page 76: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

SEZNAM TABULEK

Tabulka 1: Počet křesel v Evropském parlamentu podle politických frakcí

k 1. září 2007 .......................................................................................................................21

Tabulka 2: Počet křesel v Evropském parlamentu podle zemí (volební období

2009–2014) ..........................................................................................................................21

Tabulka 3: Rozdělení hlasů v Radě EU mezi členské státy (od 1. 1. 2007).........................24

Tabulka 4: Přehled předsednictví v Radě EU mezi léty 2008 – 2020 .................................26

Page 77: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1 – Entropa

Příloha 2 – Výzkum veřejného mínění z března 2009

Příloha 3 – Kalendář akcí CZ PRES

Příloha 4 – Harmonogram významných akcí CZ PRES

Příloha 5 – Hlavní a mediální partneři CZ PRES

Page 78: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.euroskop.cz/gallery/39/11723-entropa.jpg&imgrefurl=http://www.euroskop.cz/38/10281/clanek/v-bruselu-bude-oficialne-predstavena-entropa/&usg=__qGBUrd_DFXAKcc6J_zRYLbe_TdA=&h=500&w=333&sz=76&hl=cs&start=13&um=1&tbnid=pPxzyWHbI8iUJM:&tbnh=130&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dentropa%26hl%3Dcs%26lr%3D%26sa%3DX%26um%3D1

Page 79: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

Pm90406

1/[7]

TISKOVÁ ZPRÁVA

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129

E-mail: [email protected]

Občané o předsednictví ČR v Radě Evropské unie Technické parametry Výzkum: Naše společnost 2009, v09-03 Realizátor: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

AV ČR, v.v.i. Projekt: Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu

veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. Termín terénního šetření: 2. 3. – 9. 3. 2009 Výběr respondentů: Kvótní výběr Kvóty: Region (Oblasti NUTS 2), velikost místa bydliště, pohlaví,

věk, vzdělání Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad Reprezentativita: Obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let Počet dotázaných: 1139 Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem Výzkumný nástroj: Standardizovaný dotazník Otázky: PM.134b, PM.135b, PM.136b, PM.137, PM.138, PM 146 Zveřejněno dne: 6. dubna 2009 Zpracovala: Markéta Škodová Do svého březnového šetření zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění blok otázek zabývajících se tématem předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Šetření zkoumalo zájem respondentů o tuto problematiku, jejich informovanost a hodnocení příprav i samotného předsednictví. Ve veřejnosti stále převažuje podíl lidí, kteří se o předsednictví ČR v Radě EU nezajímají (59 % při součtu odpovědí „spíše nezajímá“ a „vůbec nezajímá“), téměř dvě pětiny oslovených naopak o dané téma jeví zájem (39 % při součtu odpovědí „spíše zajímá“ a „velmi zajímá“). Jak je patrné z grafu 1 na následující straně, od dubna loňského roku, kdy byla otázka v kontinuálním šetření CVVM položena poprvé, vzrostl podíl lidí proklamujících zájem o danou problematiku (nárůst o 15 procentních bodů), a naopak klesl podíl těch, kteří se o téma nezajímají (pokles o 16 procentních bodů). Statisticky významně častěji se o předsednictví vůbec nezajímají lidé, kteří svou životní úroveň označují jako špatnou. Rozdíly v rozložení odpovědí se projevily i při třídění podle vzdělání. Zájem o předsednictví roste s dosaženým stupněm

Page 80: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

Pm90406

2/[7]

vzdělání. Nejméně se o dané téma zajímají lidé se základním vzděláním (35 % z nich zvolilo odpověď „vůbec se nezajímá“), nejvíce vysokoškoláci (72 % se o předsednictví zajímá – při součtu odpovědí „spíše se zajímá“ a „rozhodně se zajímá“). V porovnání s ostatními voliči se o předsednictví častěji zajímají lidé, kteří by v parlamentních volbách dali svůj hlas ODS. Graf 1: Zájem o předsednictví ČR v EU (v %)1

2

2

3

3

4

5

5

6

4

22

20

22

22

27

28

38

38

35

39

37

43

36

38

37

37

36

39

36

38

30

38

30

28

18

18

20

1

3

2

1

1

2

2

2

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

IV/08

VI/08

IX/08

X/08

XI/08

XII/08

I/09

II/09

III/09

velmi se zajímá spíše se zajímá spíše se nezajímá vůbec se nezajímá neví

Většina populace starší 15 let se dále shodla na tom, že má o daném tématu málo informací2. Pokud jde o to, co samotné předsednictví obnáší, nedostatek informací deklarovaly téměř tři pětiny lidí (59 % při součtu odpovědí „spíše nedostatek“ a „rozhodně nedostatek“), zatímco třetina (34 %) respondentů se domnívala, že je informována dostatečně.

1 Znění otázky: „Česká republika předsedá od 1. ledna tohoto roku Radě Evropské unie. Nakolik se Vy osobně zajímáte o předsednictví ČR v Radě EU? Velmi se zajímáte, spíše se zajímáte, spíše se nezajímáte, vůbec se nezajímáte.“ Znění otázky od dubna do prosince 2008: „Česká republika bude v první polovině roku 2009 předsedat Radě Evropské unie. Nakolik se Vy osobně zajímáte o předsednictví ČR v Radě EU? Velmi se zajímáte, spíše se zajímáte, spíše se nezajímáte, vůbec se nezajímáte.“ 2 Znění otázky: „A jak byste zhodnotil svou informovanost o tomto tématu obecně? Máte dostatek nebo nedostatek informací a) o tom, co toto předsednictví obnáší, b) o činnosti české vlády v souvislosti s předsednictvím, c) o jednotlivých lidech, kteří se na předsednictví podílejí?“ Možnosti odpovědí: Rozhodně dostatek, spíše dostatek, spíše nedostatek, rozhodně nedostatek. Znění otázky od dubna do prosince 2008: „A jak byste zhodnotil svou informovanost o tomto tématu obecně? Máte dostatek nebo nedostatek informací a) o tom, co toto předsednictví obnáší, b) o přípravách české vlády na toto předsednictví, c) o jednotlivých lidech, kteří se na přípravách podílejí?“ Možnosti odpovědí: Rozhodně dostatek, spíše dostatek, spíše nedostatek, rozhodně nedostatek.

Page 81: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

Pm90406

3/[7]

Graf 2: Informace o tom, co předsednictví obnáší (v %)

1

1

1

2

2

2

3

3

3

12

14

15

14

18

21

30

30

31

44

40

44

42

42

41

45

43

39

35

34

31

32

32

29

17

18

20

8

11

9

10

6

7

5

6

7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

IV/08

VI/08

IX/08

X/08

XI/08

XII/08

I/09

II/09

III/09

rozhodn ě dostatek spíše dostatek spíše nedostatek rozhodn ě nedostatek neví

Jak je patrné z grafu 2, od prosince loňského roku vzrostl o 11 procentních bodů podíl občanů, kteří se cítí být informováni o tom, co předsednictví obnáší, a od dubna vzrostl tento podíl o celých 21 procentních bodů. To lze nejspíš přičíst na vrub zejména tomu, že téma se stalo, počínaje koncem loňského roku, velmi výraznou součástí veřejného (politického i mediálního) prostoru. Pocit neinformovanosti převládal v české veřejnosti i co se týče příprav české vlády na předsednictví. Více než tři pětiny občanů (63 % při součtu odpovědí „spíše nedostatek“ a „rozhodně nedostatek“) deklarovaly nedostatek informací o této věci, informovaných se cítilo být 30 % oslovených. I u této otázky lze od dubna zaznamenat nárůst informovaných lidí, jejichž podíl se počínaje prvním šetřením zvýšil o 21 procentních bodů (viz graf 3).

Graf 3: Informace o činnosti vlády při předsednictví (v %)

1

0

1

1

2

2

3

4

3

8

10

11

12

14

15

26

27

27

40

37

42

40

40

43

46

44

42

43

42

36

36

37

33

19

20

21

8

11

10

11

7

7

6

5

7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

IV/08

VI/08

IX/08

X/08

XI/08

XII/08

I/09

II/09

III/09

rozhodn ě dostatek spíše dostatek spíše nedostatek rozhodn ě nedostatek neví

Page 82: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

Pm90406

4/[7]

O konkrétních lidech, kteří se na přípravách podílejí, se cítilo být na začátku prosince informováno 20 % respondentů, většina vzorku populace naopak artikulovala neinformovanost (uvedlo to 73 % dotázaných). Pro rozložení odpovědí viz graf 4.

Graf 4: Informace o lidech podílejících se na předsednictví (v %)

0

0

1

1

1

2

2

3

3

4

5

5

7

7

9

14

15

17

32

30

34

36

34

34

45

46

43

54

53

49

44

49

47

31

29

30

10

11

11

12

9

8

8

7

7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

IV/08

VI/08

IX/08

X/08

XI/08

XII/08

I/09

II/09

III/09

rozhodn ědostatek spíše dostatek spíše nedostatek rozhodn ě nedostatek neví

„Spíše dostatečně“ jsou o všech třech tématech častěji informováni dotázaní s proklamovanou dobrou životní úrovní a vysokoškoláci. Spíše dostatek informací mají v porovnání s ostatními voličskými „tábory“ také lidé, kteří by v parlamentních volbách dali svůj hlas ODS. Při hodnocení příprav se necelá polovina respondentů (49 %) přiklonila k názoru, že Česká republika je na předsednictví připravena dostatečně, zhruba pětina veřejnosti (26 %) naopak soudila, že připravenost ČR je nedostatečná, a 25 % oslovených se k otázce nedovedlo vyjádřit, a zvolilo tedy odpověď „nevím“ (viz graf 5). Velký podíl spontánních odpovědí „nevím“ svědčí o značné neinformovanosti uvnitř veřejnosti, ačkoli je třeba si všimnout i toho, že v posledním šetření byl tento podíl veřejnosti ve srovnání s výsledky předchozích výzkumů nejmenší – v porovnání s dubnovým šetřením poklesl o devět procentních bodů. Statisticky významně častěji volili odpovědi „rozhodně dostatečně“ a „spíše dostatečně“ vysokoškolsky vzdělaní respondenti; co se týče voličských preferencí, nejčastěji je naše země na předsednictví dostatečně připravena podle názoru potenciálních voličů ODS. Více informováni se cítí být také dotázaní, kteří v první otázce uvedli, že se o předsednictví ČR zajímají.

Page 83: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

Pm90406

5/[7]

Graf 5: Je ČR dostatečně připravena na předsednictví? (v %)3

3

5

5

4

5

5

6

7

8

31

30

31

30

32

37

42

39

41

24

20

23

27

24

24

20

22

21

7

7

7

7

8

7

6

6

5

35

38

34

32

31

27

26

26

25

0% 20% 40% 60% 80% 100%

IV/08

VI/08

IX/08

X/08

XI/08

XII/08

I/09

II/09

III/09

rozhodn ě dostate čně spíše dostate čně spíše nedostate čně rozhodn ě nedostate čně neví

Z analýzy odpovědí na další otázku tematického bloku vyplynulo, že zhruba polovina respondentů (51 %) nesouhlasí s názorem, že země předsedající Radě EU může významně ovlivnit politiku unie. Více než třetina občanů (36 %) si naopak myslí, že předsedající země unijní politiku ovlivnit může (viz graf 6). Graf 6: Vliv předsedající země na politiku EU (v %)4

6

5

3

5

5

7

7

7

5

28

27

26

27

28

28

35

32

31

37

37

38

38

37

35

38

38

40

12

9

14

13

12

13

10

11

11

17

22

19

17

18

17

10

12

13

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

IV/08

VI/08

IX/08

X/08

XI/08

XII/08

I/09

II/09

III/09

rozhodn ě může spíše m ůže spíše nem ůže rozhodn ě nemůže neví

3 Znění otázky: „Domníváte se, že Česká republika je na předsednictví v Radě Evropské unie připravena dostatečně nebo nedostatečně? Rozhodně dostatečně, spíše dostatečně, spíše nedostatečně, rozhodně nedostatečně.“ Od dubna do prosince 2008 byla otázka formulována v budoucím čase. 4 Znění otázky: „Může nebo nemůže podle Vašeho názoru země předsedající Radě Evropské unie významně ovlivnit politiku EU?“ Možnosti odpovědí: rozhodně může, spíše může, spíše nemůže, rozhodně nemůže.

Page 84: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

Pm90406

6/[7]

Jak se dále ukázalo – ač se cítí být o daném tématu nedostatečně informováni či o něj nemají takový zájem – jsou Češi, co se průběhu předsednictví ČR v Radě EU týče, stále spíše optimističtí. Celé tři pětiny (60 %) totiž soudí, že naše republika jako předsedající země obstojí. K názoru, že ČR v této roli neobstojí, se přiklonila necelá pětina (18 %) oslovených (při součtu odpovědí „spíše neobstojí“ a „rozhodně neobstojí“). Z časového srovnání je zřejmé, že ohledně výsledků předsednictví jsou čeští občané spíše pozitivně naladěni, značná část (v posledním šetření to byla více než pětina) však nemá na tuto otázku jasný názor, a volí tedy odpověď „nevím“. Rozložení odpovědí opět dokládá nedostatečnou informovanost veřejnosti. Pro podrobné výsledky viz graf 7. Třídění druhého stupně ukázalo, že k hodnocení českého předsednictví jako úspěšného (ČR „rozhodně obstojí“) se častěji přikláněli potenciální voliči ODS a lidé s dobrou životní úrovní. Graf 7: Obstojí ČR jako předsednická země? (v %)5

8

8

7

8

9

10

13

12

12

42

42

40

41

46

43

49

49

48

18

16

21

20

16

19

15

16

15

4

2

3

3

4

3

3

3

3

28

32

29

28

25

25

20

20

22

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

IV/08

VI/08

IX/08

X/08

XI/08

XII/08

I/09

II/09

III/09

rozhodn ě obstojí spíše obstojí spíše neobstojí rozhodn ě neobstojí neví

5 Znění otázky: „Myslíte si, že Česká republika v pozici předsednické země obstojí nebo neobstojí?“ Možnosti odpovědí: rozhodně obstojí, spíše obstojí, spíše neobstojí, rozhodně neobstojí.

Page 85: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

Pm90406

7/[7]

Více než polovina českých občanů je toho názoru, že naše země si v pozici předsedající země vede dobře (55 % při součtu odpovědí „velmi dobře“ a „spíše dobře“), opačný názor má více než pětina respondentů (19 % při součtu odpovědí „spíše špatně“ a „velmi špatně“). Odpověď nevím zvolilo 26 % dotázaných. Graf 8: Jak si ČR vede jako předsedající země? (v %)6

10

9

9

44

45

46

16

18

16

2

4

3

28

24

26

0% 20% 40% 60% 80% 100%

I/09

II/09

III/09

velmi dob ře spíše dob ře spíše špatn ě velmi špatn ě neví

Kladné hodnocení statisticky významně častěji vyjadřovali vysokoškoláci, potenciální voliči ODS a respondenti s proklamovanou dobrou životní úrovní. Lidé se základním vzděláním volili statisticky významně častěji než lidé s vyššími stupni vzdělání odpověď „nevím“.

6 Znění otázky: „Jak si podle Vás vede Česká republika jako země předsedající radě Evropské unie? Velmi dobře, spíše dobře, spíše špatně, velmi špatně.“

Page 86: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU (LEDEN-ČERVEN 2009)

Leden Únor Březen Ne 1 1 Po 2 EP Plenární zasedání (Štrasburk) 2 ENVI

Út 3 Cops EP Plenární zasedání (Štrasburk)

3 Cops

St 4

Rodinná politika (neformální zasedání, Praha) Crp II, Crp I EP Plenární zasedání (Štrasburk)

4 Crp II, Crp I Cops trip

Čt 1 Nový rok 5 Rodinná politika (neformální zasedání, Praha) EP Plenární zasedání (Štrasburk)

5 Konkurenceschopnost Cops Trip

Pá 2 6 Crp I, Cops 6 Konkurenceschopnost Cops Cops Trip

So 3 7 7 Ne 4 8 8

Po 5 9 Eurogroup 9 EPSCO Eurogroup EP Plenární zasedání (Štrasburk)

Út 6 Cops (poss) 10 Ecofin, Cops 10

EPSCO Ecofin Cops EP Plenární zasedání (Štrasburk)

St 7 Crp II, Crp I (poss) Setkání vlády ČR a EK

11 Crp I, Crp II 11 Crp I, Cops EP Plenární zasedání (Štrasburk)

Čt 8 Všeobecné záležitosti (neformální zasedání, Praha) 12 12

Crp II Obrana (neformální zasedání, Praha) EP Plenární zasedání (Štrasburk)

Pá 9 Crp I, Cops

13 Crp I, Cops 13 Crp I Obrana (neformální zasedání, Praha)

So 10 14 14 Ne 11 15 15

Po 12 EP Plenární zasedání (Štrasburk) 16 EYC 16 GAERC

Út 13 Cops EP Plenární zasedání (Štrasburk)

17 Cops 17 GAERC Cops

St 14 Crp II, Crp I (poss) EP Plenární zasedání (Štrasburk) 18 Crp I, Cops

EP Plenární zasedání (Brusel) 18 Crp 1 (poss)

Čt 15 Spravedlnost a vnitro (neformální zasedání, Praha) EP Plenární zasedání (Štrasburk)

19 TTE – energy Crp II EP Plenární zasedání (Brusel)

19 Evropská rada

Pá 16 Crp I, Cops Spravedlnost a vnitro (neformální zasedání, Praha)

20 Crp I 20 Evropská rada

So 17 21 21 Ne 18 22 22 Vzdělávání (neformální zasedání, Praha)

Po 19 AgriFish Eurogroup 23 GAERC

AgriFish 23 AgriFish Vzdělávání (neformální zasedání, Praha) EP Plenární zasedání (Štrasburk)

Út 20 AgriFish Ecofin Cops

24 GAERC AgriFish Cops

24 AgriFish Cops EP Plenární zasedání (Štrasburk)

St 21 Crp I, Cops 25 Crp I, Crp II 25 Crp II, Crp I EP Plenární zasedání (Štrasburk)

Čt 22 Crp II Zaměstnanost a sociální věci (neformální zasedání, Luhačovice)

26 JHA 26 EP Plenární zasedání (Štrasburk)

Pá 23 Crp I Zaměstnanost a sociální věci (neformální zasedání, Luhačovice)

27 JHA Crp I, Cops 27 Crp I, Cops

Gymnich (Hluboká nad Vltavou)

So 24 Zaměstnanost a sociální věci (neformální zasedání, Luhačovice) 28 28 Gymnich (Hluboká nad Vltavou)

Ne 25 Ministři obchodu (neformální večeře) 29

Po 26 GAERC 30 TTE – Doprava

Út 27 GAERC, Cops 31 TTE – telekomunikace Cops

St 28 Crp II, Crp I

Čt 29 Rozvojová spolupráce EU (neformální zasedání, Praha)

Pá 30 Rozvojová spolupráce EU (neformální zasedání, Praha) Crp I, Cops

So 31

Page 87: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

Duben Květen Červen

Po 1 Svatodušní svátky, Zemědělství a rybolov (neformální zasedání, Brno)

Út 2 Cops, Zemědělství a rybolov (neformální zasedání, Brno)

St 1 Crp II, Crp I EP Plenární zasedání (Brusel) 3 Crp II, Crp I

Čt 2 EP Plenární zasedání (Brusel) 4 JHA Crp I,

Pá 3 Crp I, Cops Hospodářství a finance (neformální zasedání, Praha)

1 Svátek práce 5 JHA Crp I, Cops,

So 4 Hospodářství a finance (neformální zasedání, Praha) 2 6

Ne 5 3 Konkurenceschopnost (neformální zasedání, Praha)

7

Po 6 JHA 4

Konkurenceschopnost (neformální zasedání, Praha) Eurogroup EP Plenární zasedání (Štrasburk)

8 EPSCO Eurogroup

Út 7 JHA Cops 5

Ecofin Cops Konkurenceschopnost (neformální zasedání, Praha) EP Plenární zasedání (Štrasburk)

9 Ecofin EPSCO Cops

St 8 Crp II, Crp I, Cops 6 Crp II, Crp I EP Plenární zasedání (Štrasburk)

10 Crp I, Cops

Čt 9 Velikonoční čtvrtek 7 EP Plenární zasedání (Štrasburk) Crp II trip 11 TTE – Doprava

Crp II

Pá 10 Velký pátek 8 Crp I, Cops Crp II trip

12 Životní prostředí (neformální zasedání, Praha)

So 11 9 Europe Day Crp II trip

13 Životní prostředí (neformální zasedání, Praha)

Ne 12 10 Crp II trip 14 Životní prostředí (neformální zasedání, Praha)

Po 13 Velikonoce 11 EYC 15 GAERC

Út 14 12 EYC Cops 16 GAERC

Crp I, Cops St 15 13 Crp I, Cops 17 Čt 16 14 Crp II 18 Evropská rada Pá 17 15 Crp I 19 Evropská rada So 18 16 20 Ne 19 Řeckokatolické Velikonoce 17 21

Po 20 Řeckokatolické Velikonoce 18 GAERC (vč. obrany a rozvoje) 22 AgriFish

Út 21 Cops EP Plenární zasedání (Štrasburk)

19 GAERC (vč. obrany a rozvoje) Cops

23 AgriFish Cops

St 22 Crp I, Cops EP Plenární zasedání (Štrasburk)

20 Crp II, Crp I 24 Crp II, Crp I

Čt 23

AgriFish Crp II Místní rozvoj (neformální zasedání, Mariánské lázně) EP Plenární zasedání (Štrasburk)

21 Nanebevstoupení Crp I trip

25 ENVI

Pá 24

AgriFish Crp I Místní rozvoj (neformální zasedání, Mariánské lázně) EP Plenární zasedání (Štrasburk)

22 Nanebevstoupení Crp I trip

26 Crp I, Cops

So 25 23 Crp I trip 27

Ne 26 24 Crp I trip 28

Po 27 GAERC 25 AgriFish 29

Út 28

GAERC Cops Doprava (neformální zasedání, Litoměřice)

26 AgriFish Cops

30 Crp I, Cops

St 29 Crp II, Crp I Doprava (neformální zasedání, Litoměřice)

27 Crp II, Crp I

Čt 30 Cops Doprava (neformální zasedání, Litoměřice)

28 Konkurenceschopnost

Pá 29 Konkurenceschopnost Cops

So 30

Ne 31 Svatodušní svátky, Zemědělství a rybolov (neformální zasedání, Brno)

Page 88: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.
Page 89: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

|1|

V Praze 1. ledna 2009

Harmonogram plánovaných významných akcí na území ČR během českého předsednictví EU

���� ZASEDÁNÍ VLÁDY S INSTITUCEMI EU Setkání vlády s Konferencí předsedů Evropského parlamentu

Praha 04. – 05.12.2008

Setkání vlády ČR s Evropskou komisí

Praha 07.01.2009

���� NEFORMÁLNÍ ZASEDÁNÍ RADY EU Neformální zasedání Rady pro všeobecné záležitosti

Praha 08.01.2009

Neformální zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci

Praha 15. – 16.01.2009

Neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci

Luhačovice 22. – 24.01.2009

Neformální zasedání ministrů pro rozvojovou spolupráci

Praha 29. – 30.1.2009

Zasedání ministrů EU pro otázky rodinné politiky Praha 4. – 5.2.2009

Neformální zasedání ministrů obrany

Praha 12. – 13.03.2009

Page 90: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

|2|

Neformální zasedání ministrů pro vzdělávání

Praha 22. – 23.03.2009

Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí (Gymnich)

Hluboká nad Vltavou 27. – 28.03.2009

Neformální zasedání ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti

Praha 3. – 4.04.2009

Neformální setkání ministrů pro regionální rozvoj

Mariánské Lázně 23. – 24.04. 2009

Neformální zasedání ministrů dopravy

Litoměřice 28. – 30.04. 2009

Neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost

Praha 03. – 05.05.2009

Neformální zasedání ministrů zemědělství a rybářství

Brno 31.05. – 02.06.2009

Neformální zasedání ministrů životního prostředí

Praha 12. – 14.06.2009

���� DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKCE KONANÉ V RÁMCI PŘEDSEDNICTVÍ V ČR Konference k zahájení Evropského roku tvořivosti a inovací

Praha 07.01.2009

Zasedání Pracovní skupiny na vysoké úrovni pro gender mainstreaming

Praha 08. – 09.01.2009

INCOM (konference ministrů pro výzkum na téma inovace, výzkum a vývoj)

Praha 22. – 23.01.2009

Konference Perspektivy vnitřního trhu s elektřinou

Page 91: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

|3|

Ostrava 29. – 30.01.2009

Konference Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti

Praha 05. – 06.02.2009

Ministerská konference k elektronickým komunikacím: Příští kroky v evropských

telekomunikacích

Praha 17.02.2009

Konference na téma e-Justice

Praha 17. – 18.02.2009

Ministerská konference eHealth pro jednotlivce, společnost a ekonomiku

Praha 18. – 20.02.2009

Konference Rozšíření EU – 5 let poté

Praha 02.03.2009

COFACC (Konference předsedů zahraničních výborů)

Praha 09. – 10.03.2009

Konference k politice kvality

Praha 12. – 13.03.2009

Konference Flexijistota – celoživotní učení a prvky sociální ochrany

Praha 25. – 26.03.2009

Konference Směrem k e-Environment

Praha 25. – 27.03.2009

Ministerská konference Fórum pro kreativní Evropu

Praha 26. – 27.03.2009

XVII. společné parlamentní zasedání zemí ACP-EU

Praha 06. – 09.04.2009

Page 92: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

|4|

Konference Evropa přátelská dětem

Praha 06. – 07.04.2009

Konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS)

Hradec Králové 06. – 07.04.2009

Konference k partnerství mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli pro celoživotní

učení

Praha 06. – 07.04.2009

Ministerská konference Bakteriální ohrožení bezpečnosti pacientů v Evropě

Praha 15. – 16.04.2009

Ministerská konference Bezpečnější internet pro děti

Praha 20.4.2009

Konference Sociální služby – nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální

soudržnosti

Praha 22. – 23.4.2009

Konference Evropské patentové fórum

Praha 28. – 30.04.2009

Ministerská konference Budování migračních partnerství

Praha 26. – 28.04.2009

Konference Evropa angažovaných občanů

Brno 04. – 05.05.2009

Konference na vysoké úrovni Finanční udržitelnost zdravotních systémů

Praha 10. – 12.05.2009

XXXXI. zasedání COSAC (Konference výborů pro evropské záležitostí parlamentů členských zemí EU) Praha 11. – 12.05.2009

14. společné zasedání ministrů zahraničí EU a ministrů zahraničí skupiny Rio

Page 93: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

|5|

Praha 13. – 14.05.2009

Evropský akt pro malé podniky: podnikání bez bariér" 1. evropský týden

malých a středních podniků & Evropské ceny za přínos podnikání 2009

Praha 13. – 14. 5.2009

Kongres Eurochambers (Asociace evropských průmyslových a obchodních komor)

Praha 13. – 15.05.2009

Evropská konference o důstojnosti a ohroženosti starších lidí

Praha 25. – 26.05.2009

Ministerská konference o nových cestách k překonávání genderových stereotypů

Praha 27.05.2009

Konference o přírodních a přírodě blízkých oblastech

Praha, 27. – 29.5.2009

Jaderné fórum 2009

Praha 28. – 29.05.2009

Konference Výzkum v jaderné oblasti

Praha 22. – 24.06.2009

Konference k osudu majetku obětí holocaustu

Praha 26. – 30.06.2009

Page 94: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · 2012. 7. 29. · SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

Hlavní partneři

Mediální partneři

http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/main-partners/hlavni-partneri-493/