Top Banner

Click here to load reader

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 3.4.2018 4 · PDF fileEriksson Peggy, Eriksson Roger, ... 71 § SÅHD k.f. förbundsfullmäktige 19.4.2018, ... Avstämning.....

Jun 10, 2018

ReportDownload

Documents

vucong

 • JOMALA KOMMUN SAMMANTRDESPROTOKOLL Organ Sammantrdesdatum Nr

  Kommunstyrelsen 3.4.2018 4

  Sammantrdestid

  Sammantrdesplats

  3.4.2018kl.16:00 18:15.

  Kommunkansliet

  Beslutande

  Frnvarande

  vriga nrvarande

  Jansson Harry, ordfrande,

  Aaltonen Carina, vice ordfrande, avlgsnade sig kl. 17:50,

  nrvarade inte vid behandling av 61 p. 4,

  Boedeker Tomas,

  Eriksson Peggy,

  Eriksson Roger,

  Hambrudd Annika,

  Milestad-Styrstrm Suzanne.

  Nordberg Mika, kommunfullmktiges ordfrande,

  Eriksson John, kommundirektr,

  Lindfors Julia, kommunsekreterare, sekreterare,

  Axberg Pia, rektor, 61, kl. 16:00-16:50,

  Mattsson sa, planlggare, 63, kl. 17:05-17:15.

  Paragrafer

  60 72.

  Jomala den 3 april 2018

  Harry Jansson Julia Lindfors

  Protokolljustering

  Jomala den 3 april 2018

  Roger Eriksson Tomas Boedeker

  Protokollet framlagt till pseende

  Kommunkansliet i Jomala den 5 april 2018

  Kommunsekreterare Julia Lindfors

  Utdragets riktighet bestyrker

  Jomala / 201_

 • JOMALA KOMMUN SAMMANTRDESKALLELSE

  Organ Utfrdad Kommunstyrelsen 28.3.2018

  Sammantrdestid

  Sammantrdesplats

  3.4.2018kl.16:00

  Kommunkansliet

  renden:

  60 Sammantrdets konstituerande ....................................................................................................................... 1

  61 Anmlningsrenden ........................................................................................................................................ 2

  62 Kommunfullmktiges protokoll 13.3.2018 ..................................................................................................... 3

  63 ndring av delgeneralplan och detaljplan fr fastigheten Kyrkoby XXI:2 RNr 9:37 i Prestgrden by, anhllan SHD ............................................................................................................................................... 4

  64 Vgplan, GC-vg Oceangrnd - Mlar Gabriels vg ...................................................................................... 6

  65 Oreglerade vatten- och avloppsavgifter .......................................................................................................... 8

  66 Gemensamt dataskyddsombud, frfrgan da Ab ......................................................................................... 9

  67 Meddelande om fullgrande av lroplikten i hemmet................................................................................... 12

  68 Anhllan om pension, biblioteks- och kulturchef ......................................................................................... 14

  69 Anhllan om tjnstledighet alternativt avsked, fritidschef ............................................................................ 15

  70 lands brand- och rddningsfrbund r.f., representant vid vrmtet 2018 ................................................... 16

  71 SHD k.f. frbundsfullmktige 19.4.2018, direktiv till ombud ................................................................... 17

  72 Sammantrdets avslutande ............................................................................................................................ 18

 • J O M A L A K O M M U N Sida 1

  SAMMANTRDESPROTOKOLL

  Kommunstyrelsen 3.4.2018 kl. 16:00

  Protokolljustering:

  60 SAMMANTRDETS KONSTITUERANDE

  SAMMANTRDETS PPNANDE Sammantrdet inleds kl. 16.00.

  SAMMANKALLNING OCH BESLUTFRHET

  Kommunstyrelsen konstaterar att sammantrdet r lagligen sammankallat

  och beslutfrt.

  PROTOKOLLJUSTERING

  Till protokolljusterare utses Roger Eriksson och Tomas Boedeker.

  FREDRAGNINGSLISTAN

  Fredragningslistan godknns enhlligt ofrndrad.

  _______________

 • J O M A L A K O M M U N Sida 2

  SAMMANTRDESPROTOKOLL

  Kommunstyrelsen 3.4.2018 kl. 16:00

  Protokolljustering:

  61 ANMLNINGSRENDEN

  Till kommunstyrelsen har delgetts:

  1. Avstmning och diskussion med rektor Pia Axberg om skolfrvalt-ningen.

  2. lands landskapsregering har 2.3.2018 inkommit med lagfrslag om reform av kommunstrukturen p land. Kommunstyrelsen har mj-

  lighet att ge kommunens synpunkter p lagfrslaget fram till och

  med 11.5.2018. Information, diskussion och preliminrt stllnings-

  tagande.

  3. lands Kommunfrbund kommer ordna informationstillflle fr fr-troendevalda angende landskapsregeringens lagfrslag om reform

  av kommunstruturen. Datum fr informationstillflle r nnu inte

  klart.

  4. Information och diskussion om alternativa frslag till kostnadsfr-delning fr Kommunernas Socialtjnst (KST).

  5. Hammarlands kommunstyrelse har 6.3.2018 beslutat framfra till medlemskommunerna i Sdra lands hgstadiedistrikt k.f. (SHD)

  att de anser att varje kommun br tilldelas en representant i den

  byggnadskommitt SHD har tillsatt fr om- och utbyggnad av

  Kyrkby hgstadieskola och nybyggnad av specialfritidshemmet och

  att endast en personalrepresentant br ing i kommittn.

  6. Hgsta frvaltningsdomstolen har 20.3.2018 meddelat beslut avse-ende kommunfullmktiges beslut 23/1.3.2016 att anta detaljplan

  fr fastigheten Borgs I RNr 2:71 i Glby by. Hgsta frvaltnings-

  domstolen har prvat rendet och avslr besvren. Frvaltnings-

  domstolens beslut ndras inte och kommunfullmktiges beslut om

  att anta detaljplanen upphvs drmed.

  7. Jomala kommun har ftt besked frn NTM-centralen om att land kommer f ta emot 27 kvotflyktingar fr 2018, varav 15 kvotflyk-

  tingar r reserverade till Mariehamns stad som har ett fortlpande

  avtal med NTM-centralen. Resterande 12 kvotflyktingar kommer

  frdelas p Finstrm, Lemland och Jomala. Preliminr tidsplan r att

  mottagandet sker i oktober-november 2018.

  8. lands kommunfrbund har 21.3.2018 informerat om fastighetsbe-skattningsbesluten fr 2018 och behandlingen av frslaget till land-

  skapslag om temporr ndring av fastighetsskattelagen fr land-

  skapet land.

  BESLUT:

  Antecknas till knnedom.

  _______________

 • J O M A L A K O M M U N Sida 3

  SAMMANTRDESPROTOKOLL

  Kommunstyrelsen 3.4.2018 kl. 16:00

  Protokolljustering:

  62 KOMMUNFULLMKTIGES PROTOKOLL 13.3.2018

  KST 62/3.4.2018:

  I enlighet med bestmmelserna i 48 frvaltningsstadgan fr Jomala kom-

  mun ska kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattats av

  kommunfullmktige samt tillse att fullmktiges beslut verkstlls.

  Kommunfullmktiges beslut frn 13.3.2018, enligt bilaga:

  ./. Bilaga A KST 62

  Kommundirektrens frslag:

  Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga ordning och att

  de kan verkstllas.

  BESLUT:

  Kommundirektrens frslag godknns.

  _______________

 • J O M A L A K O M M U N Sida 4

  SAMMANTRDESPROTOKOLL

  Kommunstyrelsen 3.4.2018 kl. 16:00

  Protokolljustering:

  63 NDRING AV DELGENERALPLAN OCH DETALJPLAN FR

  FASTIGHETEN KYRKOBY XXI:2 RNR 9:37 I PRESTGRDEN BY,

  ANHLLAN SHD

  KST 24/12.2.2018:

  Sdra lands hgstadiedistrikt k.f. (SHD) har 17.1.2018 inkommit med

  en anhllan om ndring av delgeneralplanen fr centralomrdet och ndring

  av detaljplan fr fastigheten Kyrkoby XXI:2 RNr 9:37 i Prestgrden by

  (fastighetsbeteckning 170-422-9-37). Skanden vill genom ndring av del-

  general- och detaljplan mjliggra att p tomten bedriva ett specialfritids-

  hem i vilken fritidsverksamhet och undervisning kan ske. SHD avser fr-

  vrva tomten av Jomala kommun nr ndringarna r gjorda. Anhllan om

  ndring av delgeneralplanen fr centralomrdet och ndring av detaljplan,

  enligt bilaga:

  ./. Bilaga A KST 24

  Kommunens planlggare har inkommit med ett utltande ver anhllan om

  ndring av delgeneralplan fr ovan nmnda fastighet. Planlggaren lyfter i

  sitt utltande fram att fr att SHD ska kunna frverkliga sina planer p en

  byggnad fr specialfritidshem dr svl fritidsverksamhet som undervisning

  kan ske krvs en ndring av delgeneralplanen i frsta hand och av detalj-

  planen i andra hand. Planlggaren frordar en ndring av delgeneralplanen

  och drefter en ndring av detaljplanen s att SHD kan frverkliga ett

  specialfritidshem i vilket svl fritidsverksamhet som undervisning kan ske.

  Argument fr att en ndring kan frordas r att aktuell fastighet r planerad

  fr bebyggelse, ingen ny exploatering av markomrden sker, fastigheten har

  varit obebyggd en lng tid och det r frdelaktigt att omrdet byggs klart.

  Tomtens placering r frdelaktig med tanke p nrheten till SHD och den

  verksamhet som finns dr. En frutsttning fr detaljplanendringen r

  dock att baskartan uppdateras och att byggrtten, vningstal och den del av

  tomtens yta som fr bebyggas huvudsakligen bibehlls p nuvarande niv.

  Planlggarens utltande enligt bilaga:

  ./. Bilaga B KST 24

  I och med att ndringarna kan anses vara av vikt fr Jomala kommun br

  kommunstyrelsen ta srskild stllning till huruvida Jomala kommun ska st

  fr planlggningskostnaderna. I ett liknande rende som gllde ndring av

  delgeneralplan fr byggande av separat gng- och cykelvg och rondell,

  KST 251/7.11.2016, beslt kommunstyrelsen att ta sig att st fr plan-

  lggningskostnaderna eftersom ndringen var av intresse fr Jomala kom-

  mun som helhet. I det hr fallet kan ven anses att ndringarna r av in-

  tresse fr offentliga land i stort.

  Kommundi

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.