Top Banner
Oplatí sa modliť? Oplatí sa modliť? Aký postoj máme k modlitbe? Aký postoj máme k modlitbe? Čo býva prekážkou účinnej Čo býva prekážkou účinnej modlitby? Oplatí sa modliť aj za modlitby? Oplatí sa modliť aj za iných? S pomocou Pánovou by sme iných? S pomocou Pánovou by sme sa pozreli do Jeho Slova a na sa pozreli do Jeho Slova a na naše praktické skúsenosti. naše praktické skúsenosti. Miki Lipták, SEMFest, Záriečie, 5.7.2013
22

Oplatí sa modliť?

Jan 10, 2016

Download

Documents

fathi

Oplatí sa modliť?. Aký postoj máme k modlitbe? Čo býva prekážkou účinnej modlitby? Oplatí sa modliť aj za iných? S pomocou Pánovou by sme sa pozreli do Jeho Slova a na naše praktické skúsenosti. Miki Lipták, SEMFest, Záriečie, 5.7.2013. Oplatí sa modliť?. Rôzne prístupy k modlitbe - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Oplatí sa modliť?

Oplatí sa modliť?Oplatí sa modliť?

Aký postoj máme k modlitbe? Aký postoj máme k modlitbe? Čo býva prekážkou účinnej modlitby? Čo býva prekážkou účinnej modlitby? Oplatí sa modliť aj za iných? Oplatí sa modliť aj za iných? S pomocou Pánovou by sme sa pozreli S pomocou Pánovou by sme sa pozreli do Jeho Slova a na naše praktické do Jeho Slova a na naše praktické skúsenosti. skúsenosti.

Miki Lipták, SEMFest, Záriečie, 5.7.2013

Page 2: Oplatí sa modliť?

Oplatí sa modliť?Oplatí sa modliť?

I.I. Rôzne prístupy k modlitbe Rôzne prístupy k modlitbe

II.II. Hlavné prekážky modlitbyHlavné prekážky modlitby

III.III. Kresťanská modlitba za Kresťanská modlitba za iných iných

Miki Lipták, SEMFest, Záriečie, 5.7.2013

Page 3: Oplatí sa modliť?

I.I. Rôzne prístupy k Rôzne prístupy k modlitbemodlitbe

1.1. formálnyformálny

2.2. pohanskýpohanský

3.3. kresťanskýkresťanský

Page 4: Oplatí sa modliť?

1.1. formálny prístup formálny prístup

• bezmyšlienkovité opakovaniebezmyšlienkovité opakovanie „cudzieho“ „cudzieho“ textu – bez očakávania čohokoľvektextu – bez očakávania čohokoľvek

• Izaiáš 29:13  Izaiáš 29:13  Pán riekol: Pretože sa mi Pán riekol: Pretože sa mi približuje tento ľud približuje tento ľud svojimi ústami a svojimi ústami a perami ma ctí, aleperami ma ctí, ale jeho srdce sa jeho srdce sa vzďaľuje odo mňavzďaľuje odo mňa a ich bázeň predo mnou a ich bázeň predo mnou je len naučeným ľudským príkazom...je len naučeným ľudským príkazom...

• príklad: modlitba pred spaním – prekvapenie: príklad: modlitba pred spaním – prekvapenie: zopakovanie aktuálnej časti zopakovanie aktuálnej časti

Page 5: Oplatí sa modliť?

2.2. pohanský postoj pohanský postoj

• predstava, že (opakovanou) modlitbou predstava, že (opakovanou) modlitbou prinútim boha urobiť to, čo chcem japrinútim boha urobiť to, čo chcem ja

• Matúš 6:7  Matúš 6:7  A keď sa modlíte, A keď sa modlíte, nehovorte nehovorte mnoho ako pohaniamnoho ako pohania, ktorí sa , ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaníbudú vyslyšaní. . 88  Nebuďte im teda  Nebuďte im teda podobní! Veď podobní! Veď Boh, váš Otec, vie, čo Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosítepotrebujete, skôr, ako Ho prosíte..

• príklad: modlitba za mládež – nemusím Ho príklad: modlitba za mládež – nemusím Ho prehovárať, nákup Octavieprehovárať, nákup Octavie

Page 6: Oplatí sa modliť?

3.3. kresťanský postoj kresťanský postoj

• v dôvere v Božiu múdrosť predkladať Mu v dôvere v Božiu múdrosť predkladať Mu svoje prosby a prenechať Jemu odpoveď – On svoje prosby a prenechať Jemu odpoveď – On je Otecje Otec

• Filipským 4:6  Filipským 4:6  O nič nebuďte ustarostení, ale O nič nebuďte ustarostení, ale vovo všetkomvšetkom s vďakou predkladajte Bohu s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadostisvoje žiadosti vo všetkých svojich vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.modlitbách a prosbách.

• Matúš 6:10  Matúš 6:10  Buď vôľa TvojaBuď vôľa Tvoja ako v nebi tak i ako v nebi tak i na zemi!na zemi!

• Lukáš 22:42  Lukáš 22:42  Otče, Otče, ak chcešak chceš, odvráť odo , odvráť odo mňa tento kalich; avšak mňa tento kalich; avšak nech sa stane nie nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvojamoja vôľa, ale Tvoja..

Príklad – výlet, kúpanie, večerPríklad – výlet, kúpanie, večer

Page 7: Oplatí sa modliť?

II. II. Hlavné prekážky modlitbyHlavné prekážky modlitby

1.1. hriechhriech

2.2. neodpustenieneodpustenie

3.3. nedôvera, pochybnostinedôvera, pochybnosti

Page 8: Oplatí sa modliť?

1.1. hriech hriech

• Izaiáš 59:2  Izaiáš 59:2  Ale Ale vaše neprávosti sa stali vaše neprávosti sa stali hrádzou hrádzou medzi vami a vaším Bohom! medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechyVaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje.takže nepočuje.

• Jakub 5:16 Jakub 5:16 Preto si Preto si vyznávajte navzájom vyznávajte navzájom hriechy hriechy a a navzájom sa modlite za sebanavzájom sa modlite za seba, , aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch účinkoch modlitba spravodlivéhomodlitba spravodlivého..

• príklad Sliezsko – Jožko Budajpríklad Sliezsko – Jožko Budaj

Page 9: Oplatí sa modliť?

2.2. neodpustenie neodpustenie

• ak neodpustím ak neodpustím tým, čo sa previnili voči tým, čo sa previnili voči mnemne

• Marek 11:25 Marek 11:25 A A keď sa chystáte k keď sa chystáte k modlitbámmodlitbám, , odpúšťajteodpúšťajte, ak máte niečo , ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach.previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach.

• 26  26  Ale ak vy neodpustíte, ani vám Ale ak vy neodpustíte, ani vám neodpustí previnenia váš Otec, ktorý je v neodpustí previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach.nebesiach.

Page 10: Oplatí sa modliť?

3.3. nedôvera - nedôvera - pochybnostipochybnosti• ak neverím Bohuak neverím Bohu, že moju modlitbu , že moju modlitbu

vypočujevypočuje

• Jakub 1:6 Jakub 1:6 Ale Ale nech prosí s vierou, bez nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovaniaakéhokoľvek pochybovania. Lebo kto . Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, ktorú pochybuje, podobá sa morskej vlne, ktorú vietor unáša a zmieta.vietor unáša a zmieta.

• 7  7  Lebo nech si taký človek nemyslí, že Lebo nech si taký človek nemyslí, že dostane niečo od Pána...dostane niečo od Pána...

• príklad – modlitba za vrchpríklad – modlitba za vrch

Page 11: Oplatí sa modliť?

III. III. Kresťanská modlitba Kresťanská modlitba za inýchza iných

1.1. povzbudenie – zasľúbeniapovzbudenie – zasľúbenia

2.2. príkaz – záväzokpríkaz – záväzok

3.3. zisk – duchovný rastzisk – duchovný rast

4.4. tipy – praktické radytipy – praktické rady

Page 12: Oplatí sa modliť?

1.1. povzbudenie – povzbudenie – zasľúbeniazasľúbenia

• Boh vie lepšie ako my, čo by mal urobiť. Boh vie lepšie ako my, čo by mal urobiť. Keby sa našou modlitbou nechal prehovoriť, Keby sa našou modlitbou nechal prehovoriť, aby urobil niečo iné, ako chce, tak by aby urobil niečo iné, ako chce, tak by nerobil dobre... Ale On nás chce naučiť, že nerobil dobre... Ale On nás chce naučiť, že je náš Otec a my máme žiť a pracovať je náš Otec a my máme žiť a pracovať s Ním. Preto nás povzbudzuje:s Ním. Preto nás povzbudzuje:

• Matúš 7:7  Matúš 7:7  ProsteProste a dostanetea dostanete; ... ; ... 88 LeboLebo každý, kto prosí, dostanekaždý, kto prosí, dostane;;

• Matúš 18:19  Matúš 18:19  A zase vám hovorím: Ak sa A zase vám hovorím: Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že že budú prosiťbudú prosiť o to, o to, dostane sa im tohodostane sa im toho od od môjho Otca, ktorý je v nebesiach.môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Page 13: Oplatí sa modliť?

• 1 Ján 5:14  1 Ján 5:14  A toto je dôvera, ktorú A toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo máme v Ňom, lebo o čokoľvek o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás. nás. 1515  A keď vieme, že nás  A keď vieme, že nás počujepočuje, o čokoľvek prosíme, vieme , o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že aj to, že nám splnil prosby, nám splnil prosby, ktorými sme Ho prosiliktorými sme Ho prosili. .

Príklad: prosba za priestoryPríklad: prosba za priestory

1.1. povzbudenie – povzbudenie – zasľúbeniazasľúbenia

Page 14: Oplatí sa modliť?

2.2. príkaz – záväzokpríkaz – záväzok

• 1 Timoteovi 2:1  1 Timoteovi 2:1  Predovšetkým teda Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudívšetkých ľudí, ..., ... 3   3  Toto je dobré a Toto je dobré a príjemnépríjemné pred naším Spasiteľom Bohom, pred naším Spasiteľom Bohom, 44  ktorý  ktorý chce, aby všetci ľudia boli chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravduspasení a poznali pravdu..

• 1 Samuel 12:23  1 Samuel 12:23  Ale odstúp odo mňa toAle odstúp odo mňa to, , aby som hrešilaby som hrešil proti Hospodinovi tým, proti Hospodinovi tým, že že by som sa prestal modliť za vásby som sa prestal modliť za vás..

Page 15: Oplatí sa modliť?

• Jób 33:26  Jób 33:26  Bude sa Bude sa modliť k Bohumodliť k Bohu a a On mu prejaví priazeňOn mu prejaví priazeň, s plesaním , s plesaním uzrie Jeho tvár.uzrie Jeho tvár.

• Jób 42:10  Jób 42:10  Hospodin zmenil Jóbov Hospodin zmenil Jóbov údel, pretože údel, pretože sa modlil za svojho sa modlil za svojho blížnehoblížneho. Jóbovi zdvojnásobil všetko, . Jóbovi zdvojnásobil všetko, čo mal.čo mal.

3.3. zisk – duchovný rastzisk – duchovný rast

Page 16: Oplatí sa modliť?

• Daniel 9:20  Daniel 9:20  Ešte som hovoril a modlil sa, Ešte som hovoril a modlil sa, vyznával som svoj hriech a hriech svojho vyznával som svoj hriech a hriech svojho izraelského ľudu ..., izraelského ľudu ..., 2121  ešte som hovoril  ešte som hovoril svoju modlitbu, keď muž Gabriel, ..., priletel svoju modlitbu, keď muž Gabriel, ..., priletel ku mne ... ku mne ... 2222  Pristúpil, a keď hovoril so  Pristúpil, a keď hovoril so mnou, povedal: Daniel, teraz som vyšiel, mnou, povedal: Daniel, teraz som vyšiel, aby aby som ti dal plné poznaniesom ti dal plné poznanie. . 2323  Keď si sa  Keď si sa začal modliť, zaznelo Božie slovo, a ja som začal modliť, zaznelo Božie slovo, a ja som prišiel, prišiel, aby som ti ho oznámilaby som ti ho oznámil, lebo si , lebo si obľúbený a vzácny.obľúbený a vzácny.

3.3. zisk – duchovný rastzisk – duchovný rast

Page 17: Oplatí sa modliť?

1.1. modlitebnmodlitebný zoznamý zoznam

2.2. možnosti Božiemožnosti Božie

3.3. môj podielmôj podiel

4.4. tipy – praktické radytipy – praktické rady

Page 18: Oplatí sa modliť?

1.1. modlitebný zoznammodlitebný zoznam

• prosby za jednotlivcovprosby za jednotlivcov– na požiadanie – Maroš, Jarko, Magdalénana požiadanie – Maroš, Jarko, Magdaléna– vlastný výber – brat Tibor, Slavo, Peťovlastný výber – brat Tibor, Slavo, Peťo– aj ja – pri ich problémoch, hriechochaj ja – pri ich problémoch, hriechoch

• prosby za skupinyprosby za skupiny– vlastný zbor – pred bohoslužbamivlastný zbor – pred bohoslužbami

• prosby za podujatia – aj totoprosby za podujatia – aj toto

Page 19: Oplatí sa modliť?

• poďakovania – potešenie na záverpoďakovania – potešenie na záver– za súrodencov v Pánovi Ježišovi – bohato za súrodencov v Pánovi Ježišovi – bohato

ma cez nich obdaroval – aj prosby o ma cez nich obdaroval – aj prosby o požehnaniepožehnanie

– aj ja – pri ich daroch, vlastnostiach, aj ja – pri ich daroch, vlastnostiach, prosím aj za sebaprosím aj za seba

1.1. modlitebný zoznammodlitebný zoznam

Page 20: Oplatí sa modliť?

2.2. možnosti Božiemožnosti Božie

• za faráraza farára– len Ty, Bože, ho môžeš zmeniťlen Ty, Bože, ho môžeš zmeniť– Ty ho chceš zmeniťTy ho chceš zmeniť– Ty ho zmeníš – lebo Ťa o to prosí Tvoje dieťaTy ho zmeníš – lebo Ťa o to prosí Tvoje dieťa

• alkoholikalkoholik– pred modlitbou: „všetci sú na vine, len ja pred modlitbou: „všetci sú na vine, len ja

nie!“nie!“– potom: „už viem, prečo ma rodina nechce...“potom: „už viem, prečo ma rodina nechce...“

Page 21: Oplatí sa modliť?

• ak ak prosímprosím za to, čo môžem za to, čo môžem urobiťurobiť jaja– ak prosím za ich vzťah k Bohu, tak aj za ak prosím za ich vzťah k Bohu, tak aj za

seba, aby som bol dobrým svedectvom seba, aby som bol dobrým svedectvom pri nichpri nich

• pri pri ďakovaníďakovaní – „aj ja“ – pri ich – „aj ja“ – pri ich daroch, vlastnostiach, prosím aj za daroch, vlastnostiach, prosím aj za sebaseba

3.3. môj podielmôj podiel

Page 22: Oplatí sa modliť?

záverzáver

• Rímskym 8:26  Rímskym 8:26  A tak aj A tak aj Duch prichádza na Duch prichádza na pomoc našej slabostipomoc našej slabosti. Lebo . Lebo my my nevieme, za čo sa máme modliť, ako nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za náleží, ale sám Duch prihovára sa za násnás vzdychaním nevysloviteľným. vzdychaním nevysloviteľným. 2727  A  A Ten, ktorý skúma srdcia, vie, čo má Duch na Ten, ktorý skúma srdcia, vie, čo má Duch na mysli, že sa totiž tak prihovára za svätých, mysli, že sa totiž tak prihovára za svätých, ako Boh chce. ako Boh chce. 2828  A my vieme, že milujúcim  A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobrovšetky veci slúžia na dobro..