Top Banner
atření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení) Dr.Ing. Antonín Tůma ředitel pro správu povodí k projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“, Brno, 8.6.2011
20

Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení)

Jan 02, 2016

Download

Documents

lara-mays

Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení). Dr.Ing. Antonín Tůma ředitel pro správu povodí. Seminář k projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“, Brno, 8.6.2011. Posouzení stavu povodí nad Brněnskou nádrží. Stručné shrnutí výstupů z dotazníkové kampaně. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení)

Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno(bilanční posouzení)

Dr.Ing. Antonín Tůmaředitel pro správu povodí

Seminář k projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“, Brno, 8.6.2011

Page 2: Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení)

Posouzení stavu povodí Posouzení stavu povodí nad Brněnskou nádržínad Brněnskou nádrží

Stručné shrnutí výstupů z dotazníkové kampaně Stručné shrnutí výstupů z dotazníkové kampaně

Page 3: Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení)

Bilanční modelBilanční model

Model Oblasti povodí Dyje primárně sestavený pro potřeby vodohospodářského plánování, přizpůsobený potřebám integrace předpisů EU do českého vodního hospodářství.

Vstupní data: časové řady průtoků, data kvality toků a znečištění za období 2000-2007.

V roce 2011 zahájeny práce na aktualizaci a zpřesnění stávajícího modelu

Od začátku února 2011 probíhá dotazníková kampaň. Obesláno 200 obecních úřadů s více než 300 katastrálními

územími. V současné době jsou informace z 94% obcí (97% obyvatelstva).

Page 4: Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení)

Řešené územíŘešené území

Povodí VN Brno: 1586 km2

Obyvatelé v řešeném území: 127.194

Území krajů:

• Jihomoravský 36%

• Vysočina 54%

• Pardubický 10%

Obyvatelé v krajích:

• Jihomoravský 45%

• Vysočina 43%

• Pardubický 12%

Vymezení rozsahu modelového územíVymezení rozsahu modelového území

Page 5: Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení)

Dotazník pro Model kvality voddotazník zpracoval:

JménoTelefonE-mail

Počet trvale bydlících obyvatel

Počet přechodně bydlících (rekreanti)

neprovozovatel ČOV: Firma -

Adresa -Jméno -Telefon -E-mail -

anoStav přípravy:

ano20

léto

nene

-

anonevím není mi známoviz údaje Statistického úřadu

anonevímviz údaje SvaK Žďársko

ne00

ne0

ano částečněnevím není mi známo

ne0

nevím není mi známo

nevím není mi známo

nevím není mi známo

Pavel Dvořák732477094

[email protected]

Název města, obce Horní Libochová

Název místní části Horní Libochová, Dolní Hliny, Horní Hlinypro místní části, které nejsou spojené se zástavbou obce (nebo mají jinak řešenou likvidaci odpadních vod než samotná obec), je nutno vyplnit samostatný dotazník

současnost 202výhled 200počet chat, chalup 10počet rekreantů 20

Je v obci obecní čistírna odpadních vod?

Plánuje se v obci výstavba ČOV a kanalizace?příprava podkladů

Je v obci ubytovací zařízení ? (hotel, chata, kemp, ubytovna...)přibližná kapacitasezonost (zima, léto, celoročně ....)

Je na katastru obce významější průmyslová výroba? (min. cca 10 zaměstnanců)produkuje průmyslové odp. vody?

pokud ano, název podniku: Typ průmyslu:

Je na katastru obce živočišná výrobapřibližný počet a druh dobytka

Je v obci vodovod?počet obyvatel napojených na vodovod

Je v obci domovní čistírna odpadních vod ? (pro rodinný, bytový dům, hotel...)počet těchto ČOVpočet obyvatel napojených na tyto ČOV

Je v obci stávající jednotná kanalizace? (pro dešťové i splaškové vody)přibližný počet obyvatel napojených na tuto kanalizaci

Je v obci stávající dešťová kanalizace? (pouze pro dešťové vody)přibližný počet obyvatel napojených na tuto kanalizaci

Je v obci stávající splašková kanalizace? (pouze pro splaškové vody)

procento obyvatel

Likvidace splaškových odpadních vod (od obyvatel) - přímo do potoka, rigolu...procento obyvatel

přibližný počet obyvatel napojených na tuto kanalizaci

Likvidace splaškových odpadních vod (od obyvatel) - žumpy s odvozemprocento obyvatel

Likvidace splaškových odpadních vod (od obyvatel) - septik, trativod s

Dotazníková kampaňDotazníková kampaň

Page 6: Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení)

127.000 obyvatel v řešeném území, 102.000 obyvatel v povodí VN Brno, 88.000 vypouští do povodí Brněnské nádrže.

54 katastrálních území je napojeno na 43 ČOV včetně ČOV Modřice (14.300 obyvatel).

Velikost katastru

Počet katastrů

Počet obyvatel

Počet katastrů

napojených na ČOV

Počet obyvatel

napojených na ČOV

Procento obyvatel

napojených na ČOV

Procento celkového

počtu obyvatel

do - 500 233 36 233 18 3 174 9% 28%

500 - 1 000 33 23 725 18 10 320 43% 19%

1 000 - 2 000 12 16 958 11* 12 093 71% 13%

nad 2 000 7 50 278 7 49 727 99% 40%

* Poslední nenapojená obec v roce 2011 zahajuje výstavbu a u dalších 2 probíhá výstavba nových ČOV.

Likvidace vod v povodí VN BrnoLikvidace vod v povodí VN Brno

Page 7: Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení)

Téměř 69 000 lidí žije v obcích s ČOV. V těchto obcích však 8.000 obyvatel není na tyto ČOV napojeno. Odstraňováním fosforu jsou vybaveny pouze některé z nich.

Kategorie

Počet obyvatel

napojených na ČOV

Procento celkového

počtu obyvatel

Počet katastrů

napojených na ČOV

Procento napojení obyvatel

v obcích s ČOV

Počet obyvatel nenapojených na ČOV v obci

s ČOV

Celkem 75 356 59% 54 90% 8 138

VN Brno 60 940 59% 43 88% 7 981

VN Vír 14 416 58% 11 99% 157

Mimo zájmové vypouští

14 300 11% 5 99% 191

Malé domovní ČOV

1 167 0,9% - - -

Likvidace vod v povodí VN BrnoLikvidace vod v povodí VN Brno

Page 8: Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení)

Individuální rekreace (chaty a chalupy):• VN Brno – 16,5 tis. rekreantů• VN Vír – 5,5 tis. rekreantů

Hotely a další ubytovací zařízení:• VN Brno – 6,3 tis. lůžek• VN Vír – 2,9 tis. lůžek• sezónní provoz – 2,3 tis. lůžek

Rekreace v řešeném územíRekreace v řešeném území

Page 9: Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení)

Největší producenti fosforu

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

Nedvědice

Čebín

Chudčice

Borová

Malhostovice

Bobrová

Pomezí

Polička

Křižanov

Drásov

Veverská Bítýška

Tišnov

Velká Bíteš

Bystřice nad Pernštejnem

Nové Město na Moravě

Celkový fosfor [t/rok]

Producenti fosforuProducenti fosforu

Page 10: Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení)

Do nádrže ročně přiteče 31 tun fosforu, z čehož více jak 70% má původ na posledních 13 km řeky (prostor mezi profily Borač a Veverská Bítýška, včetně přítoků Bobrůvka, Lubě, Besének a Bílý potok – asi 50% plochy řešeného území).

V dolní části povodí na páteřním toku probíhá pouze minimální retence fosforu.

Vtok fosforu do Brněnské nádržeVtok fosforu do Brněnské nádrže

Page 11: Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení)

* Do této kategorie jsou zahrnuty obce Veverská Bítýška, Rozdrojovice, přítoky Veverka a Kuřimka.

Fosfor v toku SvratkaFosfor v toku Svratka

Page 12: Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení)

Povodí nad VN VírPovodí nad VN Vír

VN Vír - výrazný prvek v povodí Brněnské nádrže.

Vysoká retence ve Vírské nádrži – cca 60% celkového fosforu z povodí nad nádrží (ročně zhruba 9,3 tun fosforu do VN Vír přitéká, 3,6 tun/rok odtéká).

Opatření nad VN Vír: menší vliv na VN Brno, delší doba mezi realizací a efektem.

K řešení vybrané nejproblematičtější lokality (Polička, obce na horním toku Svratky).

Výstupy modeluVýstupy modelu

Page 13: Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení)

61.000 obyvatel napojeno na ČOV. Více než 41.000 obyvatel bez čištění odpadních vod – včetně nenapojených

obyvatel v obcích s ČOV. Tato skupina vyprodukuje 2/3 fosforu produkovaného obcemi. Největší podíl na produkci fosforu mají obce pod 500 obyvatel.

Podíl na produkci P dle velikosti obcí

0 - 50051%

500 - 100020%

1000 - 200010%

nad 200019%

Počet obyvatel v obcích dle kategorie velikosti

nad 2000

1000 - 2000

500 - 1000

0 - 500

Komunální zdroje fosforu v povodí VN BrnoKomunální zdroje fosforu v povodí VN Brno

Page 14: Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení)

* Do této kategorie jsou zahrnuty obce Veverská Bítýška, Rozdrojovice.

Analýza vstupu fosforu do řeky SvratkyAnalýza vstupu fosforu do řeky Svratky

Množství celkového fosforu vstupujícího do Svratky z přítoků a zdrojů přímo na řece Svratce

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Svratka - profil V. Bítýška až po hráz*

Přítok Veverka

Přítok Kuřimka

Svratka - profil Borač až V. Bítýška

Přítok Bílý potok

Přítok Lubě

Přítok Besének

Přítok Bobrůvka

Svratka - profil Vír až Borač

Přítok Nedvědička

Přítok Hodonínka

Svratka - VN Vír až profil Vír

Přítok Bystřice

Odtok z VN Vír

celkový fosfor [t/rok]

Bodové zdroje a přítoky Difuzní zdroje

Page 15: Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení)

2 ČOV ve zkušebním provozu 19 akcí v realizaci 111 akcí v různém stavu přípravy od záměru až po schválení dotace

a výběru zhotovitele

Vývoj výstavby ČOV a kanalizací v řešeném územíVývoj výstavby ČOV a kanalizací v řešeném území

Page 16: Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení)

Aktualizace modeluAktualizace modelu

Doplnění a verifikace informací z dotazníkové kampaně provozovateli ČOV.

Spolupráce s orgány státní správy na získání informací o stavu povodí.

Pokrytí přínosů z různých typů ploch v povodí.

Podrobný průzkum nedořešených vnosů v klíčových částech povodí.

Průzkum zemědělského a rybničního hospodářství (v povodí je 235 rybníků větších než 0,5 ha).

Chov dobytka (v povodí více jak 20 tis. velkých dobytčích jednotek).

Analýza průmyslových zdrojů fosforu.

Následující činnostiNásledující činnosti

Page 17: Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení)

Sběr dat pro aktualizaciSběr dat pro aktualizaci

Nezbytná součinnost PM, KÚ, VAS, příp. dalších provozovatelů ČOV, rybářských a zemědělských společností.

Analýza konkrétních problémů, rozklíčování neznámých faktorů v tocích fosforu.

Cíle aktualizace bilančního modeluCíle aktualizace bilančního modelu

Spolehlivý nástroj pro posouzení rizik eutrofizace Brněnské nádrže.

Podklad pro případné studie proveditelnosti zásahů nad nádrží.

Nástroj pro dlouhodobé sledování změn v povodí.

Vývoj výstavby ČOV a kanalizací v řešeném územíVývoj výstavby ČOV a kanalizací v řešeném území

Page 18: Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení)

Významní producenti fosforu v povodí VN BrnoVýznamní producenti fosforu v povodí VN Brno

Page 19: Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení)

Kontrola znečištění přítoků VN BrnoKontrola znečištění přítoků VN Brno

Celkový a fosforečnanový fosfor za deště (27.5.2011) a za bezdeští (30.5.)

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

Kuřim ka nadChudčicem i

Kuřim ka podChudčicem i

Kuřim ka nadKuřim í

Kuřim ka podKuřim í

Hlinka podHvozdcem

Knínický p. podV. Knínicem i

LB přítok NovýDvůr

VeverkaPrádelna

ČOV Nový dvůrodtok

m g/l

Ptotal 27.05.11

P-PO4 27.05.11

Ptotal 30.05.11

P-PO4 30.05.11

7,27 6,28

Page 20: Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení)

DĚKUJI VÁMDĚKUJI VÁM ZA POZORNOSTZA POZORNOST