Top Banner
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Opatření 2.1 JPD 3 – Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických Integrace specifických skupin obyvatelstva skupin obyvatelstva ohrožených sociální ohrožených sociální exkluzí exkluzí Mgr. Petra Altmannová Mgr. Petra Altmannová Tematický workshop Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 22. listopadu 2005 Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
26

Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jan 11, 2016

Download

Documents

Fritz

Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Mgr. Petra Altmannová Tematický w orkshop O patření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 22. listopadu 2005 Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2 , Praha 1. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Opatření 2.1 JPD 3 – Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických Integrace specifických skupin obyvatelstva skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí ohrožených sociální exkluzí Mgr. Petra AltmannováMgr. Petra Altmannová

Tematický workshopOpatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

22. listopadu 2005Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

Page 2: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Priorita 2Priorita 2

Sociální integrace a rovné příležitosti

Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Opatření 2.2 Sladění rodinného a pracovního života

Opatření 2.3 Globální grant

Page 3: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Opatření 2.1 - financeOpatření 2.1 - finance

Na celé opatření vyčleněno 20 % celkového rozpočtu JPD 3 (23,5 mil. € = 729 mil. Kč)

Page 4: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Implementace opatření 2.1Implementace opatření 2.1

2 způsoby:

Přímé přidělení prostředků

(systémové, národní a regionální projekty)

Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP Městské centrum sociálních služeb a prevence

Grantové schéma

- vyhlašované z úrovně OZF MHMP

Page 5: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Opatření 2.1Opatření 2.1

Globální cíl:

„ Pomoc skupinám ohroženým sociální exkluzí získat dovednosti a schopnosti a vytváření podmínek, které jim pomohou začlenit se do společnosti prostřednictvím trhu práce.“

Page 6: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Opatření 2.1Opatření 2.1

Grantové schéma

Page 7: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Podporované oblastiPodporované oblasti

Přímé služby příslušníkům znevýhodněných skupin

Rozvoj organizací pracujících se sociálně znevýhodněnými skupinami

Rozvoj profesního vzdělávání pracovníků

Page 8: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Jaké aktivity lze financovat?Jaké aktivity lze financovat?

Přímé služby

A. Přímé služby napomáhající integraci do společnosti prostřednictvím trhu práce

Přechodné, podporované zaměstnání Dílny (tréninková pracoviště) Osobní asistence Poradenství Kontaktní práce Terénní sociální práce v romských komunitách Další služby napomáhající integraci na trh práce

Page 9: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Jaké aktivity lze financovat?Jaké aktivity lze financovat?

Přímé služby

B. Projekty komplexní pomoci mladým lidem opouštějícím ústavní zařízení v jejich integraci do společnosti a na trh práce

Př. domy na půl cesty

Page 10: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Jaké aktivity lze financovat?Jaké aktivity lze financovat?

Podpora rozvoje organizací

Celoživotní vzdělávání pracovníků Vzdělávání k zajištění rozvoje kvality služeb

včetně naplňování standardů kvality Vzdělávání v oblasti transformace rezidenčních

služeb Vzdělávání pracovníků v sociálních službách Podpora manažerských dovedností vedoucích

pracovníků Další aktivity vedoucí k podpoře rozvoje

organizace

Page 11: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Jaké aktivity lze financovat?Jaké aktivity lze financovat?

Programy profesního vzdělávání pracovníků působících v sociálních službách

Příprava profesního vzdělávání a jeho poskytnutí pracovníkům v této oblasti

(cíl: rozvoj a rozšíření stávajícího poskytování sociálních služeb směrem k profesionální pomoci, více cílené a přizpůsobené potřebám)

Page 12: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Podporované cílové skupinyPodporované cílové skupiny

Přímé služby:

Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce zdůvodu:

Věku (mladí, lidé v předdůchodovém věku)

Zdravotního postižení a duševního onemocnění

Ztráty nebo absence pracovních návyků - zejména: dlouhodobě nezaměstnaní, osoby

opouštějící zařízení výkonu trestu, ústavní péči, dlouhodobě nemocní

Page 13: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Podporované cílové skupinyPodporované cílové skupiny

Přímé služby:

Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce zdůvodu:

Sociální situace - zejména: osamělí rodiče, oběti trestné činnosti a

domácího násilí, osoby dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny, mladí lidé opouštějící ústavní zařízení, osoby komerčně zneužívané, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostmi, oběti hromadných neštěstí, migranti a příslušníci etnických menšin včetně romských komunit

Page 14: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Podporované cílové skupinyPodporované cílové skupiny

Podpora rozvoje organizací a příprava profesníhovzdělávání:

Pracovníci veřejné správy a nestátního neziskového sektoru (NNO) v oblasti sociální problematiky

Pracovníci NNO Pracovníci městských částí a hl. m. Prahy Pracovníci organizací zřízených městskými

částmi a hl. m. Praha

Page 15: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Podporované cílové skupinyPodporované cílové skupiny

Podpora rozvoje organizací a příprava profesníhovzdělávání:

Poskytovatelé sociálních služeb

NNO Příspěvkové organizace hl. m. Praha a

městských částí

Page 16: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Oprávnění předkladatelé žádostíOprávnění předkladatelé žádostí

NNO:

Občanská sdružení (zřízené dle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů)

Obecně prospěšné společnosti (zřízené dle zák. č. 248/95 Sb.)

Církevní právnické osoby (zřízené dle zák. č. 3/2002 Sb.)

Nadace a nadační fondy (zřízené dle zák. č. 227/1997 Sb.)

Zájmová sdružení právnických osob, kdy těmito právnickými osobami jsou výše uvedené NNO

Page 17: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Oprávnění předkladatelé žádostíOprávnění předkladatelé žádostí

Městské části a jimi zřizované organizace

Vzdělávací instituce

Organizace zřizované orgány veřejné správy

Page 18: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Opatření 2.1 - rozpočetOpatření 2.1 - rozpočet

ESF50%

MHMP13%

MPSV37%

Page 19: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Rozpočet výzev grantového schématu 2.1Rozpočet výzev grantového schématu 2.1

238 216 462

349 649 786

277 729 179

0 0

1. výzva X/2004 2. výzva IV/2005 3. výzva IX/2005 4. výzva III/2006 5. výzva IX/2006

Page 20: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Výsledky 2. výzvy opatření 2.1Výsledky 2. výzvy opatření 2.1

- celkem předloženo: 65 žádostí v celkové výši 405 252 498 Kč

- vyřazeno při hodnocení přijatelnosti: 3 žádosti

- 49 žádostí prošlo věcným hodnocením

- 36 žádostí schváleno k financování v celkové výši 190 480 882 Kč

Page 21: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

1. a 2. výzva1. a 2. výzva

- celkem předloženo: 115 žádostí

- schváleno k financování: 55 žádostí v celkové výši 312 mil. Kč

Page 22: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Průběžné výsledky 1. a 2. výzvy opatření Průběžné výsledky 1. a 2. výzvy opatření 2.12.1

Přímé služby: 90

Rozvoj organizací: 9

Profesní vzdělávání: 10

Page 23: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Přímé přiděleníPřímé přidělení

Projekty určených konečných příjemců

Page 24: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Projekty určených konečných příjemcůProjekty určených konečných příjemců

Městské centrum sociálních služeb a prevence:

Vzdělávání pracovníků sociální sféry

Vzdělávání účastníků komunitního plánování

Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů

Page 25: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Projekty určených konečných příjemcůProjekty určených konečných příjemců

Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP:

Vzdělaný poskytovatel domácích sociálních služeb

Page 26: Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

Děkuji za pozornost

Kontakt:Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EUPoštovní adresa:Mariánské nám. 2110 01 Praha 1Kancelář: Rytířská 10

www.praha-mesto.cz/[email protected]