Top Banner

of 8

Oosterbericht 2008-10 Lokatie Nieuwegein & Vianen

May 30, 2018

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 8/9/2019 Oosterbericht 2008-10 Lokatie Nieuwegein & Vianen

  1/8

  Algemene schoolinformatie

  Locatie Nieuwegein

  Eerst zien, dan geloven, een treffend staaltje

  eigentijdse Hollandse nuchterheid of misschien

  wel zuinigheid. Ik heb het altijd zon handrem-uitspraak gevonden, als doe maar gewoon, dandoe je al gek genoeg, nog zon fijne om vrolijk

  van te worden.Hoe makkelijk geven we ons over aan enthou-

  siasme en gedrevenheid, in onszelf en wat ande-ren in onze omgeving uitstralen? Soms is dat moeilijk. Daar is durf

  voor nodig en tegelijkertijd vertrouwen in elkaar. Wie uit angst omteleurgesteld te worden niet durft te bewegen, niet durft te geloven of

  durft te doen mist misschien wel ongewild - een van de mooistedingen in, en tussen mensen en dat is inspiratie.

  Er wordt de laatste tijd veel over de problemen in het onderwijs ge-praat. Die zijn er ook, maar er is gelukkig mr. Er zijn mensen

  jong en oud op het Oosterlicht die eerst geloven en dan zien datze dankzij deze houding niet teleurgesteld worden. Die gewoon

  gek genoeg zijn om met passie te doen waar ze goed in zijn: gen-spireerd jonge mensen leren hun talenten optimaal te gebruiken.

  Soms is inspiratie bij ons letterlijk zichtbaar, nog vaker is die merk-baar aanwezig. Durf die te voelen, daar wordt de school als plaats

  om te leren en te werken alleen maar mooier van.

  L.J. Kentson, rector

  Oproep van de ouderraadWilt u als ouder meer verbonden zijn met de middelbare school vanuw kind(eren)? Vindt u het belangrijk dat ouders bepaalde themas

  aankaarten bij de school? Wilt u bijvoorbeeld samen met andereouders meewerken aan de sfeer en veiligheid op school?

  Dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen enu op te geven voor de ouderraad of een werkgroep. Het kost u drie

  tot vijf avonden per jaar, maar het biedt u contact met andereouders, met school, voldoening n een positieve bijdrage aan de

  opleiding van uw kind.

  Informatie inwinnen mag natuurlijk ook:Zie website www.oosterlicht.nl, bericht ouderraad, via mail

  ouderraadnieuwegein@oosterlicht.nl of telefonisch met de voorzitter:Annelies Kooiman, 030 6375944 (na 19.00 uur)

  CultuurkaartDit najaar ontvangt elke leerling de cultuurkaart. Dit is een persoons-

  gebonden pas die als CJP-kortingspas (Cultureel Jongeren Paspoort)gebruikt kan worden. De leerlingen krijgen hiermee korting op de

  entreeprijs van voorstellingen en tentoonstellingen. Op elke pas storthet ministerie een bedrag van 15,-. De CKV-leerlingen krijgen

  daar nog 10,- bij van het VSB-fonds. De school mag dit bedragzelf verdelen over de verschillende leerjaren. Wij hebben besloten

  het bedrag in de onderbouw collectief in te zetten en te bestedenaan het kunstprogramma. De bovenbouw-leerlingen besteden het

  bedrag individueel, wat scheelt in de kosten die zij maken voor hetvak CKV. Het bedrag dat niet collectief zal worden besteed stellen

  we als stimuleringssubsidie beschikbaar voor culturele activiteiten die

  een groep leerlingen of een docent met leerlingen wil ondernemenbuiten het vaste programma. De cultuurcommissie van onze schoolstelt hiervoor criteria op en zal de aanvragen beoordelen. Meer in-

  formatie bij onze cultuurcordinator, mw. Lammers.

  Acceptgiro ouderbijdrage en additione

  le heffingen

  Binnenkort valt de acceptgiro voor de ou

  derbijdrage en additionele

  heffingen bij u op dedeurmat.

  De ouderbijdrage isvrijwillig en bedraag

  t 50,- voor n kind en

  37,50 voor het tweede kind.

  De additionele heffing moet u betalen voo

  r allerlei gebruiksmateria-

  len die niet door hetRijk worden vergoed

  . Meer informatie:

  www.oosterlicht.nl/ouder/financin

  Locatie Nieuwegein

  Jaargang 8, nummer 1, oktober 2008

  CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAPG Y MNA S I U M | ATHENEUM | HAVO | VMB O

 • 8/9/2019 Oosterbericht 2008-10 Lokatie Nieuwegein & Vianen

  2/8

  Sector Havo/Vwo

  HuiswerkklasDe huiswerkklas voor leerlingen uit klas 1 en2 is weer van start gegaan. Leerlingen uit debovenbouw verzorgen van maandag t/mdonderdag tijdens het 8e en 9e uur, samenmet docenten de begeleiding.De kosten zijn slechts 2 euro per uur. Onzebegeleiding bestaat uit het bieden van eenrustige omgeving, het helpen plannen eneventueel overhoren. De huiswerkklas is niet

  voor bijles. Voor meer informatie en aanmel-ding: www.oosterlicht.nl

  Extra begeleiding (EB) en RemedialTeaching (RT)De extra begeleiding voor Nederlands,Frans, Engels en wiskunde voor tweede klas-sers is inmiddels gestart voor een periode

  van 8 weken. Daarna volgt een 2e periodetot eind januari (semesterknip). Aan de hand

  van de resultaten van het overgangsrapporten de mening van vakdocenten, zijn leerlin-gen hiervoor geselecteerd. Eind januari2009 begint de EB voor eerste klassers. Deleerlingen die in aanmerking komen voor RTzullen bericht krijgen en/of hebben zich in-middels gemeld bij de Remedial Teacher.

  FaalangstreductietrainingAlle tweede klassers hebben aan het eindvan leerjaar 1 een test gedaan: de SituatieSpecifieke Angst Test (SSAT). Leerlingen meteen opvallende score zijn uitgenodigd vooreen gesprek met een van de faalangstbege-leiders. Na de herfstvakantie is de Sidder-kuur, zoals wij onze faalangstreductietrainingnoemen, van start gegaan.

  Wanneer uw kind niet is uitgenodigd, maaru wel denkt dat het goed zou zijn als uw kinddeze training gaat volgen, neemt u dan con-tact op met de afdelingsleider.

  Klas 1, 3 en 4 + +

  KennismakingIn klas 1, 3 en 4 komen de leerlingen in eenhele nieuwe samenstelling bij elkaar. Van-

  daar dat we voor deze klassen kennisma-kingsactiviteiten hebben georganiseerd. Klas1 ging drie dagen op kamp, klas 3 gingzwemmen en klas 4 bracht een middag opde sportvelden door. Leerlingen en mentorenhebben genoten en .... uw kind is vele erva-ringen rijker.

  Tweelingvoetbal

  Levend tafelvoetbal

  Watertransport

  Klas 1

  InstroomtoetsenAlle leerlingen uit klas 1 hebben een dicteegemaakt en een leestest gedaan om hun taal-niveau te bepalen. Aan de hand van de re-sultaten wordt gekeken of uw kind in aan-merking komt voor nader onderzoek dooronze orthopedagoge. Hieraan zijn voor ugeen kosten verbonden. Als het uw kind be-treft, zult u schriftelijk genformeerd wordenen de uitslag van het onderzoek toegezon-den krijgen. Blijkt dat uw kind een spellings-achterstand heeft, dan kan een advies voor

  individueel onderzoek volgen. De kosten vandit onderzoek worden niet vergoed door deschool.

  Klas 5 en 6 +

  ExamentrainingNa de herfstvakantie is onder leiding vandhr. Janzen een examentraining in 5H en 6Vgestart voor leerlingen met faalangst. Wan-neer uw kind niet is uitgenodigd, maar u weldenkt dat het goed zou zijn als uw kind dezetraining gaat volgen, neemt u dan contact opmet de afdelingsleider.

 • 8/9/2019 Oosterbericht 2008-10 Lokatie Nieuwegein & Vianen

  3/8

  Sector Vmbo

  LeerlingparticipatieWij willen leerlingen graag betrekken bij deontwikkeling van ons onderwijs. Zo zijn erklankbord-groepen voor leerlingen vanafklas 3 en is er al jaren een Leerlingenraad.En bij de laatste vergadering van het havo-team hebben docenten met leerlingen ge-sproken over het thema motivatie.Docenten en leerlingenkijken terug op eengeslaagde en zinvolle middag die zeker een

  vervolg krijgt.

  Peer support, een nieuweontwikkeling

  We vinden dat onderbouwleerlingen heelgoed ondersteund kunnen worden door leer-lingen uit de bovenbouw. Dit staat bekent alspeer-support, leeftijdsgenoten die elkaarsteunen. Wij zijn dit jaar begonnen met het

  werven van bovenbouwleerlingen uit Havo-en Vwo-klassen, die eerst een training totpeer-tutor krijgen. Daarna worden onze tu-toren ingezet om een brugklasleerling te hel-

  pen. Een mooi doel leerlingen te lerenomgaan met verantwoordelijkheid voor an-deren in hun omgeving.

  Nieuwe medewerkersMw. Renes is als Remedial Teacher (RT) inonze sector komen werken en mw. Mathu

  versterkt ons team bij de sectoradministratie.

  Kennismaking en brugklaskampenDe maand september stond voor onzenieuwe brugklassers in het teken van kennis-maken. Tijdens de introductiedagen werdkennisgemaakt met elkaar en werd het ge-bouw verkend. Testjes en toetsjes leverdeneen schat aan informatie op, waar de mento-ren en docenten nu verder mee kunnen.De eerste klassers gingen op brugklaskamp:de leerlingen van de B-klassen gingen naarOostvoorne en de T-klassen zijn naar Nun-speet geweest. Met hulp van SDV-leerlingenen leerlingen uit klas 4 als co-mentoren,

  werd er gespeeld, gesport en gefeest. Het

  was weer een belevenis. Niet alleen het weerwas fantastisch, ook de inzet van de leerlin-gen was goed.

  JongerenInformatiePunt (JIP)Mw. Jhinkoe-Rai is namens het JIP elke don-derdag tussen 12.00 - 14.00 uur op onzeschool. Uw kind kan bij haar binnenlopenom te praten of advies te vragen over demeest uiteenlopende onderwerpen (proble-men op school, met vriendinnen/vrienden ofthuis, over werk, gezondheid, geld, sex, ver-slaving enz.) Wilt u in contact komen metmw. Jhinkoe-Rail: jip@welzijnnieuwegein.nlof tel. 030-6033748.

  Nationaal JeugdbebatAhlam El Mimouni uit K3b, is lid van deJeugdraad. Ahlam heeft al gedebatteerd metminister Verburg over de duurzame samenle-

  ving. Voor oktober staat een onderhoud ge-pland met minister Rouvoet. De jongeren ver-diepen zich in een onderwerp en hebbendan een paneldiscussie met bewindvoerders.

  Wij zijn heel trots op Ahlam.

  Kampioenschappen kunstrol-schaatsenOp 21 september hebben 3 leerlingen vanhet Oosterlicht College goede prestaties gele-

  verd bij de landelijke kampioenschappenkunstrolschaatsen. In de categorie aspiranthaalde Annelotte Rakke een 1e plaats bij het

  vrij rijden. In dezelfde categorie behaaldeGladys Felter een 3e plaats! In de categoriepupillen B eindigde Sherelly van Laar opeen 3e plaats bij het vrij rijden, en dankzijhaar 4e plaats bij het onderdeel figuren

  won ze de zilveren medaille in de combina-tie.

  Start Expressieklas in de TL/HVolgend schooljaar starten we binnen onsVmbo in Nieuwegein met een expressieklasin brugklas 1 TL/Havo. Op dit moment wordthard gewerkt aan het programma. Via de

  website houden wij u op de hoogte.

  Klas 3In de derde klassen van het Vmbo zitten leer-lingen uit verschillende klassen: T2 , B2, H2en er is ook een aantal nieuwe leerlingen inklas 3 gekomen. Dat is voor iedereen wen-nen. Om dat proces van elkaar leren kennenzo snel en leuk mogelijk te maken, hebben

  we in de weilanden bij Kamerik een polder-competitie gehouden. Er werd goed samen-gewerkt; wie viel werd weer overeindgeholpen. Aan het eind van de dag hadden

  we allemaal zere lachspieren en een goedgevoel. Fotos staan op de website.

 • 8/9/2019 Oosterbericht 2008-10 Lokatie Nieuwegein & Vianen

  4/8

  Colofon

  OosterBericht is een uitgave van het Oosterlicht College enverschijnt 4 x per schooljaar.

  Eindredactie: J. Kentson en B. Steenbeek

  Vormgeving en drukwerk: Office-Care NieuwegeinContact Oosterlicht CollegeOosterlicht College Nieuwegein 030-6004800 e-mail: post@oosterlicht.nlLocatie Vianen 0347-325620 e-mail: post.vianen@oosterlicht.nl

  www.oosterlicht.nl

  OosterBericht 2 verschijnt in januari 2009.

  Sector Havo/Vwo

  VmboKalender 2008-2009

  Onderbouw

  November

  Vrijdag 7 Achilles-avond te Vianen klas 1

  Woensdag 19 Klankbordgroep voor ouders

  Woensdag 19 Voorstelling Pestproject klas 1Donderdag 20 Avondvoorstelling Pestproject voor ouders

  Donderdag 20 Rapport 1 met leerlingen mee

  Maandag 24 Strookjes spreekavond retour

  Maandag 24 Workshops In de Steiger(slagwerk) klas X2

  Dinsdag 25 Binnensportdag klas 2 schoolbreed klas 2

  Woensdag 26 Bezoek HKU klas X1

  Donderdag 27 Mentorenspreekavond klas 1

  December

  Dinsdag 2 Docentenspreekavond 1efase en 2e fase

  Woensdag 3 Gastles striptekenen tijdens tekenles klas X1

  Vrijdag 5 Sinterklaasviering na het 5e uur

  Woensdag 10 Circusproject klas X1

  Donderdag 11 Circusproject + avondvoorstelling in theater

  Donderdag 11 Aboriginal Art Museum klas G3

  Maandag 15 Gospelconcert Oh happy day klas 2 (zonder klas S2)

  Vrijdag 19 Kerstvieringen

  Zaterdag 20 t/m zondag 4 januari Kerstvakantie

  Januari

  Maandag 5 Lessen starten het 3e lesuur

  Dinsdag 7 Afsluiting slagwerkproject

  Dinsdag 7 Gastles striptekenen tijdens tekenles klas X1

  Donderdag 8 Ouderavond profielkeuze klas 3

  Vrijdag 9 Dansvoorstelling Stylish / ISH klas 1 (excl S1)Dinsdag 13 Algemene ouderavond klas 2

  Donderdag 15 Griekse maaltijd Gymnasium klas 1 t/m 6

  Bovenbouw

  November

  Donderdag 6 Romereis G5/G6 t/m vrijdag 14-11

  Maandag 17 Repeteren pestproject V5

  Dinsdag 18 Repeteren pestproject V5 : 08.15-18.00 uur

  Woensdag 19 Voorstelling pestproject klas 1 en V5

  Woensdag 19 Klankbordgroepbijeenkomst 1 voor ouders: 19.30 uur

  Donderdag 20 Avondvoorstelling pestproject voor ouders: 19.30 uur

  Donderdag 20 Rapport 1 met leerlingen mee

  Vrijdag 21 Wiskundedag V5Vrijdag 21 Oud-leerlingenmarkt H4/V4

  Maandag 24 Docentenspreekavond strookjes retour

  December

  Dinsdag 2 Docentenspreekavond

  Vrijdag 5 Sinterklaasviering

  Dinsdag 9 Voorstelling Splashin OC-theater H5/V5

  Vrijdag 12 Achilles Gala-avond in De Rijk: klas 4,5,6

  Vrijdag 19 Kerstvieringen

  Zaterdag 20 t/m zondag 4 januari Kerstvakantie

  Januari

  Maandag 5 Lessen starten het 3e lesuur

  Dinsdag 13 Excursie Gemeentemuseum (o.v.) na 3e uur: V4 en V5

  Dinsdag 13 Excursie Gemeentemuseum (o.v.) na 3e uur: V6 (ckv2)

  Donderdag 15 Eindpresentatie toets H5: 10.00 17.00 uur

  Donderdag 15 Griekse maaltijd G1 t/m G6

  November

  Maandag 3

  t/m vrijdag 7 MBO-Orintatiedagen klas 4

  Vrijdag 7 Achillesfeest te Vianen klas 1

  Woensdag 12 Klankbordgroep Vmbo

  Donderdag 13 Excursie naar Den Haag klas TL 4

  Woensdag 19 Voorstelling Pestproject klas 1Donderdag 20 Sportorintatiemiddag klas 4

  Donderdag 20 Avondvoorstelling Pestproject klas 1

  Donderdag 20 Rapport met leerlingen mee

  Vrijdag 21 Oud-leerlingenmarkt klas 2, 3 en 4

  Dinsdag 25 Binnensportdag klas 2

  Donderdag 27 Mentorenspreekavond klas 1

  December

  Woensdag 3 Docentenspreekavond klas 2, 3 en 4

  Vrijdag 5 Sinterklaasviering

  Donderdag 11 Kennismakingsdag Landmacht klas BL 3 SDV en KL3

  SDV

  Vrijdag 12 Achilles Gala-avond in De Rijk klas 4Maandag 15 Gospelconcert Oh happy day/Promise klas 2

  Dinsdag 16 Concert AbSurdo! Klas 3

  Vrijdag 19 Kerstvieringen

  Zaterdag 20 t/m zondag 4 januari Kerstvakantie

  Januari

  Maandag 5 Lessen starten het 3e lesuur

  Woensdag 7

  en donderdag 8 Afsluiting Slagwerkproject klas B/K/T 1 en 2

  Donderdag 8

  en vrijdag 9 Dansvoorstelling Stylish/ISH klas 1

  Maandag 12 Informatie TL 4 over de overstap naar H 4.

 • 8/9/2019 Oosterbericht 2008-10 Lokatie Nieuwegein & Vianen

  5/8

  Algemene schoolinformatie

  Locatie Vianen

  Eerst zien, dan geloven, een treffendstaaltje eigentijdse Hollandse nuchterheid of

  misschien wel zuinigheid. Ik heb het altijdzon handrem-uitspraak gevonden, als doemaar gewoon, dan doe je al gek genoeg,nog zon fijne om vrolijk van te worden.

  Hoe makkelijk geven we ons over aanenthousiasme en gedrevenheid, in onszelf en wat anderen inonze omgeving uitstralen? Soms is dat moeilijk. Daar is durfvoor nodig en tegelijkertijd vertrouwen in elkaar. Wie uitangst om teleurgesteld te worden niet durft te bewegen, nietdurft te geloven of durft te doen mist misschien wel onge-wild - een van de mooiste dingen in, en tussen mensen en dat

  is inspiratie.

  Er wordt de laatste tijd veel over de problemen in het onder-wijs gepraat. Die zijn er ook, maar er is gelukkig mr. Erzijn mensen jong en oud op het Oosterlicht die eerst gelo-ven en dan zien dat ze dankzij deze houding - niet teleur-gesteld worden. Die gewoon gek genoeg zijn om met passiete doen waar ze goed in zijn: genspireerd jonge mensenleren hun talenten optimaal te gebruiken.

  Soms is inspiratie bij ons letterlijk zichtbaar, nog vaker is die

  merkbaar aanwezig. Durf die te voelen, daar wordt de schoolals plaats om te leren en te werken alleen maar mooier van.

  L.J. Kentson, rector

  Nieuws van de MRDrie personeelsleden en een ouder vanuit Vianen hebben zit-

  ting in de MR. De MR vergadert iedere maand, in Nieuwe-gein of in Vianen. De vergaderdata staan in de agenda opde website. Vergaderingen van de MR zijn openbaar, enouders zijn van harte welkom! Vragen en opmerkingen kunt uper mail sturen naar mr@oosterlicht.nl.Er is nog steeds plaats voor 1 leerling in de leerlinggeleding,als ouder kunt u uw kind stimuleren om lid te worden van deMR. Informatie kan hij of zij halen bij mw. Burger of mw.Driegen.Aan het ouder- of leerling lidmaatschap van de MR en hetbijwonen van de vergaderingen is een kleine vergoeding ver-bonden.

  THE WIZNa het ongelofelijke succes van Grease is er dit jaar weer eenmusical, namelijk THE WIZ!!!De musical wordt gespeeld op 21, 22 en 23 april 2009.Leerlingen die ontzettend goed kunnen zingen, dansen en/ofacteren kunnen zich opgeven voor de audities.Op dinsdag 28 oktober is er een informatiemiddag vanaf14.15 uur in lokaal 3.5.De audities zijn op dinsdag 4 november.De repetities zijn op dinsdagmiddag na schooltijd.

  DOE MEE!!!

  Locatie Vianen

  Jaargang 8, nummer 1, oktober 2008

  Acceptgiro ouderbijdrage en additione

  le

  heffingen

  Binnenkort valt de acceptgiro voor de o

  uderbijdrage

  en additionele heffingen bij u op de d

  eurmat.

  De ouderbijdrage is vrijwillig en bedraag

  t 50,- voor

  n kind en 37,50 voor het tweede kind. De additio-

  nele heffing moet ubetalen voor allerle

  i gebruiks-

  materialen die nietdoor het Rijk worde

  n vergoed.

  Meer informatie: www.oosterlicht.nl/o

  uder/financin

  CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAPG Y MNA S I U M | ATHENEUM | HAVO | VMB O

 • 8/9/2019 Oosterbericht 2008-10 Lokatie Nieuwegein & Vianen

  6/8

  1e fase H/V en VmboHet schooljaar is al weer een aantalweken in volle gang. Het is bijzonderom te zien hoe snel onze brugklasserszich thuis voelen in de school. Met de 6brugklassen is de school volgroeid. Erzijn momenteel 602 leerlingen.

  PersonaliaMw. Maskitou is helaas nog ziek. Hetmentoraat van T1B wordt momenteelovergenomen door mw. Van Ree. De les-sen Engels worden deels door opvang-krachten en deels door de sectie Engelsgegeven. Mw. Maskitou hoopt na deherfstvakantie weer te beginnen.

  Mw. Kuiperij is bevallen van een doch-ter, Bente.Mw. Scheffers is moeder geworden vaneen zoontje, Liam. Zij is inmiddels weerterug op school.

  PaardenmarktOp 8 oktober, toen alle leerlingen geno-ten van oliebollen, paarden en de kermisheeft het gehele team zich geschoold.Onderwerpen als klassenmanagement,ICT in de klas en leerlingbegeleiding zijnaan bod geweest.

  Wij hebben gezamenlijk afgesprokendat we na de herfstvakantie in iedereles een stilte-werk-moment gaan inbou-wen met als doel het geconcentreerdzelfstandig werken uit te breiden.

  Oosterlicht Got Talent!Ons jaarlijks open podium heeft een

  nieuwe naam, namelijk OOSTERLICHTGOT TALENT! Het wordt gehouden opdonderdag 30 oktober om 19.30 uur.Er zijn 11 acts te bewonderen in de ca-tegorien zang, dans en instrumentaal.Er zijn 3 prijzen te winnen en het pu-bliek mag stemmen voor een publieks-prijs.

  Leerlingen hebben een groot aandeel inhet geheel, want de presentatie, de jure-ring en de organisatie ligt voor eengroot deel in hun handen.

  De kaartverkoop is op 28, 29 en 30 ok-tober in de grote pauze. De kaartjeskosten 1 euro. Er worden geen kaartjesmeer verkocht op de avond zelf.

  IntroductiedagenIn de eerst week hebben de introductie-dagen voor de brugklassers plaatsge-vonden.Het programma stond in het teken vanelkaar en de mentor leren kennen, hetgebouw en de mensen die hierin wer-ken. Op donderdag hadden de leerlin-gen les volgens het rooster en de weekwerd spetterend afgesloten met een dagvol workshops afgesloten met een spec-taculair Braziliaans Carnaval. Oudersdie op onze uitnodiging waren inge-gaan, hebben gezien dat het een succeswas.

  Kamp klas 1Alle eerste klassen zijn op brugklaskampnaar Austerlitz geweest.Het was prachtig weer en dit heeft ertoe

  bijgedragen dat het kamp een grootsucces was. Er is gesport, gezwommenen Fort De Bilt is bezocht. Op de laatsteavond was er een spetterende discowaarbij menig romantisch vonkje isovergeslagen. We denken dat dit kampbijdraagt aan een prettige en veiligesfeer in de klassen en dat de leerlingenelkaar in een korte tijd goed hebbenleren kennen.

  Achillesfeesten onderbouwWanneer uw kind op school komt wordthij/zij automatisch lid van Achilles, deschoolvereniging die leuke dingen orga-niseert zoals schoolfeesten. Kaartjesvoor deze feesten kosten 2.50. Opvrijdag 31 oktober is er voor klas 2 en 3een schoolfeest in De Rijk in Nieuwe-gein. Op vrijdag 7 november is er hetgrote brugklasfeest op onze school in

 • 8/9/2019 Oosterbericht 2008-10 Lokatie Nieuwegein & Vianen

  7/8

  Vmbo bovenbouw

  Vianen. Hou onze website in de gatenvoor meer informatie en kaartverkoop!

  OuderavondenOp maandag 25 september was de al-gemene ouderavond voor leerjaar 1.Op deze avond werd in het eerste deelinformatie gegeven over de dagelijksegang van zaken op het Oosterlicht Col-lege Vianen.In het tweede deel maakten de ouderskennis met de mentor van de klas vanhun kind.In dit deel werd er door de mentor te-ruggeblikt op de introdagen en hetbrugklaskamp.

  Op donderdag 6 oktober stond de alge-mene ouderavond voor leerjaar 2 op hetprogramma.Ook hier een algemeen deel waarbij de-terminatie, keuzebegeleiding en faal-angst aan de orde kwamen. Deouderavond met uitgebreide informatieover determinatie is op dinsdag 13 ja-nuari 2009.Na de pauze gingen de ouders met dementor mee naar een lokaal voor een(hernieuwde) kennismaking. Zij kondendaar ook werkstukken bekijken die hunkind tijdens de Veilige School Drie-daagse had gemaakt.

  A3: 6 november Team BuildingsActiviteit (TBA)Alle leerlingen en hun docenten gaaneen middag en een avond in groepjesaan het werk: koken, inrichten, enter-tainment en filmen & fotograferen. Eenhechte en gezellige groep moet gesmeedworden, om samen volgend jaar deoverstap naar de Tweede Fase in Nieu-wegein te maken. Ieder jaar is de TBAeen verrassende activiteit, waarin on-vermoede talenten van leerlingen n do-centen zichtbaar worden. Fotos vaneerdere TBA-en zijn te bewonderen opde website.

  Survivalkamp leerjaar 3In nood leer je je vrienden kennen is

  een gezegde dat niet helemaal op gingvoor het survivalkamp van vmbo 3,maar het was wel enorm afzien. Wehebben als groep een enorme presenta-tie geleverd. Een greep uit het fysiekzware programma: 20 km mountainbi-ken, een sportief stepparcours, een GPSwandeltocht, vlotten bouwen, tokkelen,klimmen op grote hoogte, wateroverste-

  ken met behulp van twee touwen en na-tuurlijk een koude nacht.Andere hoogtepunten waren: samenzingen bij het kampvuur, een spannendenachtwandeling, samen koken op een

  eenvoudig pitje, gezellig kletsen in detent etc.Al deze ervaringen zijn vastgelegd opeen foto-dvd die de leerlingen via dementor kunnen kopen. We kunnen terugkijken op een geslaagd kamp waarin weelkaar beter hebben leren kennen enwaarin we met elkaar heel gezellige engoede momenten hebben gehad.

  Ouderavondleerjaar4Op woensdag 1 oktoberhebben we eenalgemene ouderavond gehad waarin deouders werden genformeerd overhetver-loop van hetexamenjaar. Een handoutmetde informatie is nog verkrijgbaarvia deadministratie van de school.

 • 8/9/2019 Oosterbericht 2008-10 Lokatie Nieuwegein & Vianen

  8/8

  Colofon

  OosterBericht is een uitgave van het Oosterlicht College enverschijnt 4 x per schooljaar.

  Eindredactie: J. Kentson en B. SteenbeekVormgeving en drukwerk: Office-Care Nieuwegein

  Contact Oosterlicht CollegeOosterlicht College Nieuwegein 030-6004800 e-mail: post@oosterlicht.nlLocatie Vianen 0347-325620 e-mail: post.vianen@oosterlicht.nl

  www.oosterlicht.nl

  OosterBericht 2 verschijnt in januari 2009.

  Kalender 2008-2009

  November

  Maandag 3 Deze week: Orintatiedagen VMBO 4

  Deze maanden: Start Filmfestival KAN

  Deze maand: SOVA-training klas 3 en 4

  Deze week: Pestproject

  Donderdag 6 Avondvoorstelling Pestproject voor ouders

  Vrijdag 7 Brugklasfeest Vianen

  Maandag 10 Stage VMBO 4 BBL

  Woensdag 12 RT ouderavond

  Donderdag 13 Dag van Respect

  Maandag 17 Stage VMBO 4 KBL

  Deze week: Orintatie SPBU Vmbo 2

  Vrijdag 21 Rapport 1 met leerlingen mee

  Vrijdag 21

  en zaterdag 22 Onderwijsbeurs Midden Nederland

  December

  Maandag 1 Docentenspreekavond (lj 1-4)

  Vrijdag 5 Sinterklaasviering na het 5e lesuur

  Maandag 15

  en dinsdag 16 Kerstdiner klas 4 Z&W

  Vrijdag 19 Kerstvieringen

  Zaterdag 20 t/m zondag 4 januari Kerstvakantie

  Januari

  Maandag 5 Lessen starten het 3e lesuur

  Deze maand: In de Steigers

  Deze maand: Djemb

  Woensdag 14 Project In de steigers

  Vrijdag 16 Project In de steigers

  Veilige School DriedaagseAlle tweede klassen zijn drie dagen o.l.v. hun mentoren druk

  bezig geweest met het thema veiligheid in brede zin: veiligheidvoor jezelf, in je klas, op school en in het verkeer. Zo kwamen er

  gastsprekers op school van bijvoorbeeld de NS. De conducteursJan en Jack, met het programma Luisteris, spraken over van-

  dalisme en bedreigingen. Een preventiewerker en ervaringsdes-kundigen van de Stichting Voorkom kwamen de leerlingen

  vertellen over alcoholgebruik en de gevaren daarvan. Vrijwilli-gers van de brandweer Hagestein hebben een theorieles n een

  praktijkles gegeven. Alle leerlingen hebben een brandje geblusten geleerd dat je een vlam in de pan nit dooft met een kopje

  water! Met een leskist van de GGD werd door de mentor het on-derwerp blowen behandeld. Pesten, en ook het moderne cy-

  berpesten, kwamen aan bod, evenals zelfverdediging, EHBO enhet verkeersveiligheidsproject Effe Chillen. De leerlingen heb-

  ben al hun ervaringen verzameld in hun logboek, en de Drie-daagse afgesloten met een presentatie. Fotos van de Driedaagse

  zijn te zien op de website.