Top Banner

Click here to load reader

21

OKRUGLI STO NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH …web01.katastar.gov.mk/userfiles/file/BanjaLuka1.pdf · OKRUGLI STO NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA U REGIONU BALKANA

Oct 20, 2019

ReportDownload

Documents

others

 • OKRUGLI STO NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA U REGIONU BALKANA – ISKUSTVA I

  NAUČENE LEKCIJE

  30 mart, 2016 Banja Luka, Republika Srpska,Federacija

  Bosna i Hercegovina Lidija Krstevska, državni savjetnik, Agencija za katastar

  na nedvižnosti

 • Agencija za katastar nepokretnosti

  Zakonom za KN od 2008 godine za poslove oko uspostavljanja i održavanja katastra nepokretnosti, za upravljanje sa GKIS-om (Geodetski katastarski infomaciski sistem) kao i za uspostavljanje, održavanje i javni pristup NIPP-a odgovorna je Agencija za katastar nepokretnosti(u daljem tekstu AKN) .

  AKN ima svojstvo pravnog subjekta, kao i prava i obaveze koji su utvrđeni u saglasnosti sa Zakonom za Katastar nepokretnosti.

  Za svoj rad AKN je odgovorna pred Vladom RM. AKN zasniva svoj rad prema Strateškom planu i na osnovu Godišnjeg

  program rada. Agencija svoj rad zasniva na sledećim principima: legitimnost,

  profesionalnost, efikasnost, transparentnost, servisna orijentiranost i sigurnost za poslove za koje je nadležna kao i za postignute rezultate.

 • Agencija za katastar nepokretnosti

  Sa AKN-om upravlja : Upravni odbor i direktor Agencije. Upravni odbor sastavljen je od pet članova i to po jedan član iz:

  Minsitarstva za pravdu, Minsitarstva za transport i komunikacije, Minsitarstva za finansije, Minsitarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje, Minsitarstva za poljoprivredu.

  Agencijom rukovodi direktor Agencije, kojeg izbira i razrešuje Vlada RM.

  Održavanje KN vrši se u sedam sektora za KN i Centar za KN – Skopje.

  Direktor podnosi šestomesecne izvestaje za realizaciju Godišnjih programa rada i direktno odgovara pred Vladom RM.

 • Broj zapošljenih u AKN

 • 0

  20,000

  40,000

  60,000

  80,000

  100,000

  120,000

  140,000

  160,000

  82,858

  114,602

  143,274

  102,48692,190

  107,92894,545

  77,296

  95,15493,343

  102,94198,668

  Примени предмети во 2015 г.

  ЦКН

  29 ОКН

  вкупно примени

 • Prihodi AKN 2005-2015

 • Strateški plan & NIPP

  2008 godine donešen je novi Zakon za katastar nepokretnosti, pravni sledbenik nekadašnjeg DZGR je AKN. Redefiniran je mandat tadašnjeg Državnog geodetskog zavoda , AKN je odgovorna

  za : Uspostavljanje i održavanje GCIS-a

  Izvođenje osnovnih geodetskih poslova

  Uspostavljanje i održavanje katastra nepokretnosti

  Priprema državne topografske karte

  Vođenje registra prostornih jedinica

  Uspostavljanje, održavanje i omogućavanje javnog pristupa do Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

  Nadzor rada ovlaštenih geodeta i trgovačkih društava za geodetske poslove

  Geodetski radovi za posebne namene od značaja za Republiku Makedoniju koje odredi Vlada

 • Strate{ki Celi

  Programi

  Ostvaruvawe na

  efikasen, doverliv

  i siguren sistem za

  Garantirano Pravo

  na Sopstvenost na

  Nedvi`nostite vo

  RM

  Ovozmo`uvawe

  preduslovi za

  efikasen Pazar

  na nedvi`nosti vo

  Republika

  Makedonija

  Ovozmo`uvawe

  preduslovi za

  kreirawe adekvatna

  i kvalitetna

  Zemji{na Politika

  vo Republika

  Makedonija

  Efikasno

  opslu`uvawe na

  potrebite i

  barawata na site

  kategorii na

  korisnici na

  javnite uslugi na

  Agencijata

  Programa za

  integriran

  GKIS baziran

  na IKT

  Programa za

  KN na celata

  teritorija na

  RM

  Programa za

  osnovni

  geodetski raboti

  i Kartografija

  Programa za

  Nacionalna

  Infrastruktura

  na PP

  Programa za Organizaciski Razvoj

  Strate{ki Celi

  Programi

  Ostvaruvawe na

  efikasen, doverliv

  i siguren sistem za

  Garantirano Pravo

  na Sopstvenost na

  Nedvi`nostite vo

  RM

  Ovozmo`uvawe

  preduslovi za

  efikasen Pazar

  na nedvi`nosti vo

  Republika

  Makedonija

  Ovozmo`uvawe

  preduslovi za

  kreirawe adekvatna

  i kvalitetna

  Zemji{na Politika

  vo Republika

  Makedonija

  Efikasno

  opslu`uvawe na

  potrebite i

  barawata na site

  kategorii na

  korisnici na

  javnite uslugi na

  Agencijata

  Programa za

  integriran

  GKIS baziran

  na IKT

  Programa za

  KN na celata

  teritorija na

  RM

  Programa za

  osnovni

  geodetski raboti

  i Kartografija

  Programa za

  Nacionalna

  Infrastruktura

  na PP

  Programa za Organizaciski Razvoj

  Strateški plan AKN 2008-2012

 • ID WBSTask Name Duration

  1 1Програма за Геодетско-Катастарски Информационен

  Систем-ГКИС

  73.95 mons

  2 1.1 Дигитализација на Катастарски планови73.95 mons

  3 1.1.1 Изготвување на ДКП 43.6 mons

  10 1.1.2 Ажурирање на ДКП 32.7 mons

  14 1.1.3 Дигитално одржување на ДКП65.25 mons

  17 1.2 КИС 71.8 mons

  18 1.2.1 Е-катастар 71.8 mons

  26 1.2.2 Интернет сервиси - Дистрибутивен систем71.8 mons

  27 1.2.3 ИКТ стандарди 52.15 mons

  28 2Програма за воспоставување на Катастар на недвижности19.65 mons29 2.1 Систематско излагање 17.45 mons

  32 2.2 Конверзија 19.65 mons

  36 2.3 Воспоставен КН 0 days

  37 3Програма за Основни Геодетски Работи и Картографија71.8 mons

  38 3.1 Простoрeн референтен систем 71.8 mons

  47 3.2 Хоризонтален референтен систем65.2 mons

  50 3.3 Вертикален референтен систем71.6 mons

  60 3.4 Гравиметриски референтен систем71.8 mons

  67 3.5 Картографија 70.65 mons

  73 4Програма за Инфраструктура на Национални Просторни

  Податоци

  71.3 mons

  74 4.1 Планирање и дизајн на НИПП 24 mons

  77 4.2 Изведба на инфраструктурата 18 mons

  80 4.3 Старт на геопорталот и одржување10 mons

  82 4.4 Водење на регистар за просторни единици71.3 mons

  87 5Програма за организациски развој71.7 mons88 5.1 Дефинирање на нов организациски дизајн19.6 mons

  92 5.2 Воспоставување на нови менаџмент системи71 mons

  104 5.3 Спроведување на обуки за вработените63 mons

  12/31

  Qtr 3Qtr 1Qtr 3Qtr 1Qtr 3Qtr 1Qtr 3Qtr 1Qtr 3Qtr 1Qtr 3Qtr 1Qtr 3Qtr 1Qtr 32007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 • NSDI projekti u AKN period implementacije 2008-2012

  Zavrsni Izveštaj Holandskog projekat - Tehnička podrška u procesu digitalizacije planova, biznis plan i IT Strategije – sadrži preporuke za nastavak projekta na temu NSDI

  Holandski projekat - II faza Twining projekat za IT, marketing i NSDI - period implementacije 2009-2010

  Holandski projekat - Izrada NSDI Strategije - period implementacije 2010-2011

  SIDA - Institucionalni razvoj AKN - period implementacije 2005-2012

  Svetska banka - Projekat KNR-dopunsko finansiranje - period

  implementacije 2011-2015

 • Početne aktivnosti NSDI

  Holandski projekat - II faza Twining projekat za IT, marketing i NSDI projekat broj G2G08/МК/8/2 period implementacije 2009 – 2010. Prva komponenta ovog projekta odnosi se na – Podizanje javne svesti za NSDI i INSPIRE-.

  Organizovani su tri NSDI radionice. 25 Januara 2010 godine Holandski Kadaster International organizovao je prvi seminar na temu “Makedonskata Infrastruktura za Prostorni Podatoci”.

  Rezultat ove radionice bio je utvrđivanje faktora uspešnosti i merenje rizika u procesu uspostavljanja NSDI u RM.

  Evropska Komisija početkom marta meseca 2009 godine,finansirala je izradu Studije „INSPIRE i NIPP implementacija - state of play (SOP- trenutno stanje )“. Studiju je izradio Katolicki univerzitet u Luwen-u, nekoliko članova ove ekspertske grupe učestvovalo je i u izradi INSPIRE Directive, analizirane su 34 zemlje iz Evrope ( iz regiona Hrvatska i Makedonija) +27 članica EU

 • Rezultat prve NSDI radionice – state of play 2009

  Upotrebljena su dva pristupa za utvrđivanje trenutnog stanja.

  Prvi pristup :Procena kapaciteta i spremnost zemlje da koristi IPP, evaluirali su se sledeći faktori: organizacija, informacije, ljudski resursi, tehnologija i finansiska sredstva. Ukupni broj bodova je bio 28. Vrednost ključnih faktora je bio:

  Organizacija:24 bodova

  Informacije: 20 bodova

  Ljudski resursi: 38 bodova

  Tehnologija: 58 bodova

  Finansiski sredstva: 16 bodova

 • 53

  56

  64

  59

  66

  53

  65

  42

  41

  58

  39

  58

  32

  59

  66

  48

  37

  70

  64

  37

  55

  53

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Argentina

  Brazil

  Canada

  Chile

  Colombia

  Cuba

  Denmark

  Ecuador

  Guyana

  Jamaica

  Malaysia

  Mexico

  Nepal

  Netherlands

  Norway

  Poland

  Serbia

  Spain

  Sweden

  Turkey

  Uruguay

  Average per sample

 • Rezultat prve NSDI radionice – state of play 2009

  Drugi pristup : Procena vrednost sastavnih delova INSPIRE Direktive. Pored političke spremnosti za uspostavljanje IPP monitorirali su se i ostali sastavni delovi u kontekstu INSPIRE kao što su metapodaci, geografske informacije ... Utvrđeno je bilo da ne postoje metapodaci za veliki broj setova prostornih podataka, da ne postoji katalog metapodataka, ne postoji koordinacisko telo za implementaciju metapodata i usluga. Ukupni broj bodova je bio 23.

  Organizaciona pitanja:19 Pravna pitanja i finansiranje:33 Geografski podaci(referentni i tematski podaci INSPIRE): 33 Metapodaci: 0 Uslugi za pristup:0 Standardi :50

 • 52

  50

  74

  50

  76

  59

  59

  59

  27

  65

  44

  73

  55

  59

  76

  39

  55

  71

  55

  32

  52

  56

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Argentina

  Brazil

  Canada

  Chile

  Colombia

  Cuba

  Denmark

  Ecuador

  Guyana

  Jamaica

  Malaysia

  Mexico

  Nepal

  Netherlands

  Norway

  Poland

  Serbia

  Spain

  Sweden

  Turkey

  Uruguay

  Average per sample

 • Švedska podrška u procesu implementacije NIPP- a

  Sprovedene su radionice za NIPP – upoznavanje sa osnovama NIPP-a, upoznavanje sa Aneksima INSPIRE Directive i uvod u metapodatke.

  Radionica na temu - Razvoj sistema za metapodatke.Oragnizovane su obuke za Metadataeditor, obuke za Geonetwork,napravljena je analiza tadašnjeg WEB Portal –a AKN i date su preporuke za iduće planirane aktivnosti .

  Održana je i radionica u prvom kvartalu 2012 godine na kojoj su učestvovali AKN&Sida &Komora privatnih geodeta&predstavnici obrazovnih institucija.

  Sida je podržala i učešće predstavnika AKN na svim INSPIRE koneferencijama u periodu 2009-2012 .

  • Dostupni su Izvestai za State of play Spatial Data Infrastructures in FYROM: 2008- 2011.

 • Holandska podrška – treća faza

  Projektni naziv - G2G.NL, including Environmental Facility Izrada Strategije za NIPP pravni , organizaciski i tehnički

  aspekti, plan za implementaciju. Format izvedbe: radionice. Identifikacija relevatnih stejkholdera. Identifikacija ključnih stejkholdera i asocijacija . Izrađena je

  lista svih odgovornih institucija i njihova uloga u NSDI Nacrt- strateški dokument i generalni plan za

  implementaciju( vreme , troškovi itd) Disemenacija strateškog dokumenta . Cilj je bio informisati

  sve stejkholdere za NSDI i njihovu ulogu u procesu uspostavljanja NSDI u RM.

 • Uticaj nipp-a u drustvu, predizvici u procesu

  uspostavljanja NIPP-a septembra 2011

 • Naučene lekcije

  Veliki napor uložiti u podizanje javne svesti i objasniti pridobivke NIPPa, upoznati vladine institucije, biznis i građanski sektor;

  Uloga nacionalnih agencija za kartografiju i katastar je ključna u procesu pružanja znanja, ključnih setova podataka i usluga, u procesu povečanje svesti za NIPP kao i za jačanje kapaciteta i koordinaciju projekta;

  Velike pridobivke su dobijena u procesu razmena iskustva i znanja u zemljama iz regiona. Rezultat su dva velika regionalna projekta INSPIRATION i IMPULS projekat.

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.