Top Banner
Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje eksplozivne atmosfere (smjese) Uzročnici paljenja u prostorima ugroženim eksplozivnim atmosferama dovoljnu toplinsku energiju koju može predati smjesi uzročnik ako ima dovoljnu temperaturu u odnosu prema temperaturi smjese E i T < T min T i E < E min nema paljenja jedan uvjet E > E p T > T p dva uvjeta paljenje
23

Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

Jan 12, 2016

Download

Documents

fruma

uzročnik ako ima. dva uvjeta. E > E p T > T p. Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje eksplozivne atmosfere (smjese). Uzročnici paljenja u prostorima ugroženim eksplozivnim atmosferama. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje eksplozivne atmosfere (smjese)

Uzročnici paljenja u prostorima ugroženim eksplozivnim atmosferama

dovoljnu toplinsku energiju koju može predati smjesiuzročnik ako imadovoljnu temperaturu u odnosu prema temperaturi smjese

E

i

T <

Tm

in

T i E < Emin

nemapaljenja

jedanuvjet

E > Ep

T > Tp

dva uvjeta

paljenje

Page 2: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

uzročnici paljenja EX atmosfere električnog porijekla

Page 3: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

Utjecaj odnosa raspora i širine sastava kod probojnog paljenja

Probojno paljenje

Page 4: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

raspor W se povećava po 0,02 mm

siguran razmak Wg ako nemaprobojnog paljenja za 10uzastopnih pokušaja

određivanje Maksimalnog Eksperimentalnog Sigurnosnog Raspora MESR

Page 5: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

Klasifikacija električnih uređaja te zapaljivih plinova, para, tekućina i

prašinaklasifikacija uređaja prema zagrijavanju (a prema energiji samo ako ju je moguće ograničiti)

I. - rudnici (metan i ugljena prašina)

II. - ostalo -industrija (svi plinovi pare i prašine)dva područja uporabe

Klasifikacija električnih uređaja prema dopuštenom zagrijavanjuobzirom na temperaturu paljenja plinova i para

150

Page 6: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

m1, m2, m3 - mjerne sonde

Klasifikacija električnih uređaja obzirom na grupe plinovaprema njihovoj energiji paljenja

bitno za zaštite koje se temelje na energiji paljenja eksplozivne smjese (d, i)

probojno paljenje najzapaljivije smjese

energiju iskre (I i U) paljenja najzapaljivije smjese

tri grupe plinova i parau II području obzirom na

Page 7: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

Podjela na skupine uređaja obzirom na grupe plinova prema MESR

> 1,15

Wg granični rasporiza grupe uređaja

Wd dopušteni rasporiza grupe uređaja

2 do 51,

W

k

WW

ggd

rudnici (> 90 % metan)

granične vrijednostiMESR grupa

za IIC (20cm3)

sigurnosni raspori sastavaza širinu raspora 25 mm

kod većih razmakadolazi do eksplozije

Page 8: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

određivanje Minimalne Struje Paljenja MSP

1000 okretaja bez paljenja nema paljenja

MSP - struja koja pri naponu od 24 V na1000 okretaja (4000 iskrenja) uzrokuje jednopaljenje najzapaljivije smjese pristandardnim atmosferskim uvjetima

Page 9: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

minimalna energija električne iskre potrebna za paljenje ovisi o vrsti plina i Z strujnog kruga

Page 10: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

za R i L mjerimo minimalnu uz određeni U

za C mjerimo minimalni U za različite C

bitno za ispitivanje samosigurnih uređaja

Page 11: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje
Page 12: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje
Page 13: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

razvrstavanje po obakriterija a nepovoljnijiodlučujući

Klasifikacija prema omjeru

MSP u odnosu na MSP za CH4

Klasifikacijaprema

MESR (mm)

Grupa

plinova

dostano razvrstavanjepo jednom od kriterija osimosim u područjima

Page 14: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

Klasifikacija zapaljivih tekućina

temperatura plamišta - možemo na 5mm od površine plamenom zapaliti tekućinu

I.-2. plamište 23°C i vrelište >38 °CI.-1. plamište 23°C i vrelište 38 °C

I.-3. plamište > 23°CI. grupa s plamištem < 38°C

II. grupa s plamištem 38 - 55°C

III. grupa s plamištem > 55°C

Klasifikacija zapaljivih prašina

nataloženeuzvitlane (T paljenja viša od T tinjanja)

nataložena se javlja i kod uzvitlane

nataložena tinjanjem uzrokuje uzvitlanu eksplozivna atmosfera

prašine (metalne, ugljene, organske)

kod el. uređaja

Page 15: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

Klasifikacija prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom

Prostori ugroženi eksplozivnom atmosferom

Y između dge i gge ugroženi prostori

mogućnost pojave Y između dge i gge ugroženi prostori

nejednolikost mješanja smjese ugroženi prostori i ispod dge

uvjetno neugroženi prostor

gge gge

ug

rože

ni p

rost

or

neugroženi prostor

trajanje koncentracije

Page 16: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

Osnove klasifikacije ugroženog prostora

vjerojatnost postojanja ekslpozivne atmosfere (ExA)

vjerojatnost pojavljivanja uzročnika paljenjatemelji klasifikacije

trajno prisutna ekslpozivna atmosfera uzročnik paljenja isključen

trajno prisutan uzročnik isključena prisutnost ekslpozivne atmosfere granice

električni uređaji(A) u normalnom radu uzročnici (obavezna PEX izvedba)

(B) uzročnici samo pri pojavi greške (uključuje grešku PEX izvedbe)

za skupinu (B) potrebno procijeniti vjerojatnost koincidiranja Ex atmosfere i uzročnika

korištenje i izvedba el. uređaja određena stupnjevima opasnosti (zonama)012

0 - ExA trajno ili često ili dugotrajno - isključen el.uzročnik (sabirnik goriva u podz.rud.)

1 - ExA u radu ali rjeđe nego u 0 - samo PEX izvedba uređaja (u metanskim rudnicima)

2 - nema ExA u radu ili rijetko i kratkotrajno - dozvoljiva greška na uređaju uz period redovitog održavaja <<< od vjerojatnosti pojavljivanja ExA

Page 17: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

MOTOR - ventilator ne smije mehaničkom iskrom izazvati paljenje

Specifični zahtjevi za pojedine električne uređaje

Ispitivanje i certificiranje

sukladnosti

pojedinačno

obavljaju ovlašteni laboratoriji na zahtjev proizvođača

obavljaju proizvođači prema certifikatu sukladnosti

sukladnosti za proizvođača (izdaje Ex agencija)

za korisnika - izdaje proizvođač

ispitivanje

certifikat

Ex agencija za uvozne proizvode

(izjava proizvođača)

(K certifikat) pojedinačni

SKLOPNI APARATI - otvaranje kućišta samo u beznaponskom stanjuOSTALI APARATI - pločice “NE OTVARATI POD NAPONOM”OSIGURAČI - zamjena samo u beznaponskom stanjuUTIKAČI I UTIČNICE - ne mogu se utaknuti i odvojiti pod naponomSVJETILJKE - onemogućiti zamjenu žarulja pod naponom ili pločica s upozorenjem ako su na kabelu izdržati silu od 120N bez klizanja ili oštećenja

Page 18: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

Sekundarna protueksplozijska zaštita

oklapanje uzročnika zbog lokalizacije eksplozije unutar uređajaograničenje energije uzročnika

ograničenje temperature uzročnika uz posebne mjere za slučaj kvara

izoliranje uzročnika od eksplozivne atmosfere

spriječavanje ulaska prašine uz ograničenje temperature ispod T tinjanja

fizikalna načela

Vrste sekundarne protueksplozijske zaštita

protueksplozijska zaštita (Ex; Europa-“EEx”) je za rudnike izvedena za zonu opasnosti 1

OKLAPANJE "d"

SAMOSIGURNOST "i"

POVEĆANA SIGURNOST "e"

OBLAGANJE "m"

URANJANJE "o"

NADTLAK "p"

PUNJENJE "q"

složena zaštita (za kapne svjetiljke za rudnike)

ostale vrste

osnovne vrste

Page 19: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

Vrsta Podr.prim.

Skup.plin.

Tem.raz.

Op ćiznak

Ex

I. RUDARSTVOII. INDUSTRIJA

T1 450T2 300T3 200 granična temperatura

T4 135 CT5 100T6 85

d OKLAPANJE

i SAMOSIGURNOST

ib ni ža kategorija

o URANJANJE

q PUNJENJE

n NEPALEĆI UREĐAJI 2. ZONA

nC spr.prob.palj; guš.palj;ogran.ener; herm.zatv; brtvlj.

e POVE ĆANA SIGURNOST

ia viša kategorija

m OBLAGANJE

p NADTLAK

s NARO ČITE VRSTE ZAŠTITE

nA izvedbom

nR ograni čeno disanje

A ugljikovodici, metan i drugiB etilen, gradski plin i ostali

2C vodik, acetilen, CS , pare

oznaka =

Označivanje protueksplozijski zaštićenih električnih uređaja

Page 20: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

N O R ME (1997)

PLIN O VI

H R N EN 50 014 O P Ć I Z A H TJE V IH R N EN 50 015-20&028 V R S TE Z A Š TITE d, e, i, m , o, p, q

H R N IEC 60079-15 (EN 50 021) "n " U R E Ð A JI Z A Z O N U 2H R N EN 50 039 S U S TA V I "i"H R N EN 50 050 E L . S TA T. P IŠ TO LJIH R N EN 50 054-59 D E TE K TO R I

PR AŠIN E

U R E Ð A JI EN 50 281-1-1U R E Ð A JI H R N IEC 61241-1-1

PRAVILNIKTEMELJNI ZAHTJEVI

N N br. 69 / 98 i N N br. 148 / 99

ZAKO N O N O R M IZAC IJINN br: 55 / 96

N O R ME (1997)

PLIN O VI

H R N EN 60 079-10 K LA S IF IK A C IJAH R N IEC 60 079-14 IN S TA LA C IJE

H R N IEC 60079-17 O D R Ž A V A N JEH R N IEC 60 079-19 P O P R A V A KH R N EN 50 053 LA K IR N IC E

PR AŠIN E

H R N IEC 61241-3 K LA S IF IK A C IJAH R N IEC 61241-1-2 IN S TA LA C IJEEN 50 281-1-1 IN S TA LA C IJE

PRAVILNIKTEHNIČKI NADZOR

N N br. 69 / 98 i N N br. 148 / 99

ZAKO N O N O R M IZAC IJINN br: 55 / 96

Page 21: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITUOPREMU i INSTALACIJE OBVEZUJU :

ZAKON ZA ZAPALJIVE TEKUĆINE I PLINOVE, NN br.108/95

ZAKON ZA ZAŠTITU OD POŽARA, NN br. 58/93; 33/05

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU, NN br. 59/96; 94/96; 114/03

ZAKON O PROSTOR. UREĐENJU I GRADNJI N.N. br. 76/07

ZAKON O EKSPLOZIVNIM TVARIMA ZA GOSPODARSKU UPORABU, NN br. 12/94

Page 22: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

1

2

3

4

5

6

certifikat

Ex-agencija

STRUČNASLUŽBA

Ex-agencije

Shematizirani prikaz postupka certificiranja protueksplozijski zaštićenih električnih uređaja

Page 23: Odnos energije i temperature uzručnika paljenja za paljenje

1

23

4

5

certifikat

STRUČNASLUŽBA

Ex-agencije

Ex-agencija

Shematizirani prikaz postupka pojedinačnog certificiranja protueksplozijski zaštićenih uređajainozemnog porijekla koji nisu certificirani od Ex-agencije a posjeduju certifikat zemlje proizvođača