Top Banner
TPV 167/SK/2007 OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 PRIESTOROVÉ USPORIADANIE TECHNICKÉ PODMIENKY Účinnosť TP od 3. júla 2007 júl 2007
64

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

Oct 27, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

TPV 167/SK/2007

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE

TECHNICKÉ PODMIENKY

Účinnosť TP od 3. júla 2007

júl 2007

Page 2: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

OBSAH

1 ÚVOD, ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝROBOK, PREDMET TECHNICKÝCH PODMIENOK...................3 1.1 ÚVOD..................................................................................................................................................................3 1.2 ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝROBOK ............................................................................................................................3 1.3 PREDMET TPV....................................................................................................................................................4 2 SÚVISIACE PREDPISY...................................................................................................................................4 2.1 SÚVISIACE A CITOVANÉ NORMY ........................................................................................................................4 2.2 SÚVISIACE A CITOVANÉ TECHNICKÉ A PRÁVNE PREDPISY..................................................................................5 3 ROZSAH ZMIEN OPROTI TPV 167/SK .......................................................................................................6

4 NAVRHOVANÉ PARAMETRY ZVODIDLA A POUŽITIE .......................................................................8

5 POPIS JEDNOTLIVÝCH TYPOV ZVODIDLA..........................................................................................23 5.1 SPOLOČNÉ DIELY PRE VŠETKY TYPY ZVODIDLA NH4.......................................................................................23 5.2 JEDNOSTRANNÉ ZVODIDLO JSNH4/N2 ............................................................................................................23 5.3 JEDNOSTRANNÉ ZVODIDLO JSNH4/H1 ............................................................................................................24 5.4 OBOJSTRANNÉ ZVODIDLO OSNH4/H1.............................................................................................................24 5.5 OBOJSTRANNÉ ZVODIDLO OSNH4/H2.............................................................................................................25 5.6 MOSTOVÉ OBOJSTRANNÉ ZVODIDLO OSMNH4/H1.........................................................................................26 5.7 MOSTOVÉ OBOJSTRANNÉ ZVODIDLO OSPNH4/H2 ..........................................................................................26 5.8 MOSTOVÉ ZVODIDLO JSMNH4/H2 .................................................................................................................26 5.9 MOSTOVÉ ZVODIDLO ZSNH4/H2 ....................................................................................................................27 5.10 ZÁSADY ÚPRAV VŠETKÝCH TYPOV ZVODIDLA NH4.......................................................................................28 6 ZVODIDLO NA CESTÁCH...........................................................................................................................30 6.1 VÝŠKA ZVODIDLA A JEHO UMIESTNENIE V PRIEČNOM REZE.............................................................................30 6.2 PLNÁ ÚČINNOSŤ A MINIMÁLNA DĹŽKA ZVODIDLA ...........................................................................................32 6.3 ZVODIDLO NA VONKAJŠOM OKRAJI CIEST (NA KRAJNICI).................................................................................33 6.3.1 ZVODIDLO PRED PREKÁŽKOU A MIESTOM NEBEZPEČIA (HORSKÉ VPUSTE, PRIEPUSTKY)...............................33 6.3.2 ZAČIATOK A KONIEC ZVODIDLA....................................................................................................................35 6.3.3 ZVODIDLO VEDĽA TELEFÓNU NÚDZOVÉHO VOLANIA....................................................................................36 6.3.4 PRERUŠENIE ZVODIDLA.................................................................................................................................39 6.3.5 ZVODIDLO PRI PROTIHLUČNEJ STENE ............................................................................................................39 6.3.6 ZVODIDLO PRI ODBOČOVACÍCH RAMPÁCH ....................................................................................................41 6.4 ZVODIDLO V STREDNOM DELIACOM PÁSE........................................................................................................41 6.4.1 ZÁSADY UMIESTŇOVANIA ZVODIDLA ...........................................................................................................41 6.4.2 ZVODIDLO PRI PREKÁŽKE .............................................................................................................................42 6.4.3 ZAČIATOK A KONIEC ZVODIDLA....................................................................................................................45 6.4.3 ZAČIATOK A KONIC ZVODIDLA......................................................................................................................46 6.4.4 PREJAZDY STREDOVÝC DELIACÍCH PÁSOV ....................................................................................................46 6.5 ZVODIDLO PRI PODPERÁCH PORTÁLOVÝCH KONŠTRUKCIÍ ZVISLÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK..........................47 7 ZVODIDLO NA MOSTOCH .........................................................................................................................49 7.1 VŠEOBECNE .....................................................................................................................................................49 7.2 VÝŠKA ZVODIDLA A JEHO UMIESTNENIE V PRIEČNOM REZE............................................................................49 7.3 POKRAČOVANIE ZVODIDLA MIMO MOSTU PRI TYPOCH ZSNH4/H2 A JSMNH4/H2.........................................51 7.3.1 ZVODIDLO NEPOKRAČUJE MIMO MOSTU .......................................................................................................51 7.3.2 ZVODIDLO POKRAČUJE MIMO MOSTU............................................................................................................51 7.4 ZVODIDLO PRI PROTIHLUČNEJ STENE ...............................................................................................................52 7.4 ZVODIDLO PRI PROTIHLUČNEJ STENE ...............................................................................................................53 7.5 VÝPLŇ ZÁBRADLOVÉHO ZVODIDLA .................................................................................................................53 7.6 DILATAČNÝ STYK - ELEKTRICKY NEIZOLOVANÝ..............................................................................................53 7.6.1 VŠEOBECNE ..................................................................................................................................................53 7.6.2 ZVODNICA ....................................................................................................................................................53 7.6.3 MÄDLO .........................................................................................................................................................54

1

Page 3: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

7.6.4 VÝPLŇ ..........................................................................................................................................................54 7.7 DILATAČNÝ STYK - ELEKTRICKY IZOLOVANÝ..................................................................................................54 7.7.1 VŠEOBECNE, POŽIADAVKY NA MATERIÁL IZOLAČNÉHO POVLAKU................................................................54 7.7.2 ZVODNICA A SPOJOVACÍ MATERIÁL ..............................................................................................................55 7.7.3 MÄDLO .........................................................................................................................................................55 7.7.4 VÝPLŇ ..........................................................................................................................................................55 7.8 KOTVENIE STĹPIKOV........................................................................................................................................56 7.9 ZAŤAŽENIE KONŠTRUKCIÍ PODPORUJÚCÍCH ZVODIDLO ....................................................................................56 7.10 KOTVENIE RÍMSY DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE A DO KRÍDEL MOSTA .................................................................58 8 PRECHOD ZVODIDLA NH4 NA INÉ ZVODIDLÁ ...................................................................................60 8.1 PRECHOD NA OCEĽOVÉ “NEMECKÉ” (TZV. NH3) .............................................................................................60 8.2 PRECHOD NA LANOVÉ ZVODIDLO.....................................................................................................................60 8.3 PRECHOD NA BETÓNOVÉ ZVODIDLO.................................................................................................................60 9 OSADENIE ZVODIDLA NA STÁVAJÚCE CESTY A MOSTY A VÝMENA ZVODIDLA NHKG ZA ZVODIDLO NH4 PODĽA TÝCHTO TPV.......................................................................................................60 9.1 CESTY..............................................................................................................................................................60 9.2 MOSTY.............................................................................................................................................................61 10 VÝMENA ZVODIDLA NH4 DLE /4/ A /5/ ZA ZVODIDLO NH4 PODĽA TÝCHTO TPV.................62

11 UPEVŇOVANIE DOPLNKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ NA ZVODIDLO .................................................62

12 PROTIKOROZNÁ OCHRANA....................................................................................................................62

13 PROJEKTOVANIE, OSADZOVANIE A ÚDRŽBA...................................................................................62 KONŠRUKČNÉ DIELY (samostatná príloha)

2

Page 4: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

1 Úvod, zodpovednosť za výrobok, predmet technických podmienok

1.1 Úvod Tieto TPV 167/SK/2007 sú reviziou TPV 167/SK, ktoré nadobudli účinnosť 1. 2. 2006. Od tej doby výrobca uvidol na trh daľšie tri typy oceľového zvodidla NH4 a štandardne začal ponúkať dilatáciu ± 400 mm. Výrobca sa rozhodol, že nepôjde cestou dodatkov, ale ponúkne odbornej verejnosti jedny TPV s kompletný sortimentom. Pôvodné TPV 167/SK sú kompletne zahrnuté v týchto TPV 167/SK/2007 a preto strácajú na význame. Všetky technické informácie uvedené v TPV 167/SK sú platné a zámena týchto TPV 167/SK/2007 s TPV 167/SK tak nespôsobuje žiadne technické, ani legislatívne problémy. Okrem toho sa /4/ a /5/ budú nadalej používať pre údržbu a opravu už osadených zvodidiel, pokiaľ však dôjde ku výmene väčšieho uceleného úseku, bude sa postupovať podľa týchto TPV.

Poznámka 1: Typy uvedené v týchto TPV sú kompatibilné s typmi, ktoré sú uvedené v /4/ a /5/, preto je možné aj dodatočne zameniť staršie typy za typy podľa týchto TPV, bez toho aby to malo dopad na šírkové usporiadanie komunikácie alebo mostu. Mittal Steel Ostrava, a. s. dodává a distribuuje všetky typy podľa /4/ a /5/.

Ustanovenie /2/ týmito TPV 167/SK/2007 nie sú dotknuté.

Poznámka 2: Bol vydaný predpis TP 01/2005 a TP 02/2005. Tieto predpisy dovoľujú ponúkať na trhu iba zvodidla certifikované na základe nárazových skúšok vykonaných podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade.

1.2 Zodpovednosť za výrobok Podľa zákona č. 90/1998 Z. z. a podľa STN EN 1317-1, 1317-2 a prEN 1317-5 je každé zvodidlo (každý typ) výrobkom. Súčasťou zvodidla je aj jeho kotvenie (týká sa to mostových typov). Kotvenie rímsy do nosnej konštrukcie však nie je súčasťou zvodidla. Zodpovednosť výrobcu za prípadné vady tovaru sa posudzuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákoníku. Výrobca vydáva mimo týchto TPV ešte montážny návod, ktorý je volne dostupný na internetových stránkach. Pri montáži musí montážna firma postupovať v súlade s montážnym návodom a týmito TPV. Kontrolu správnej montáže a hlavne kotvenia pri mostových typoch kontroluje dozor investora a dodávateľ stavby. Pri mostových typoch by mal dozor investora povoliť osadiť mostové zvodidlo až po kontrole hĺbky vrtov pre kotviace skrutky. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné vady tovaru a neposkytuje záruku za akosť tovaru v prípadoch, kedy tieto vady vznikly postupem v rozpore s týmito technickými podmienkami alebo montážnym návodom. Pretože každé zvodidlo NH4 je výrobok, projektant takéto zvodidlo neprojektuje, nenavrhuje žiadne úpravy a zmeny. Projektant nie je povinný poznať všetky podrobnosti zvodidla ako

3

Page 5: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

výrobku, predovšetkým spojovací materiál a spôsob montáže. Pri cestných typoch projektant zapracuje zvodidlo do projektu z hľadiska jeho priestorového usporiadania podľa týchto TPV, navrhne dĺžku zvodidla a spôsob jeho ukončenia resp. Prechod na iný typ NH4 alebo odlišné zvodidlo. Pri mostových typoch projektant postupuje rovnako, ako pri cestných typoch a naviac určí polohu mostových stĺpikov, v ktorom zvodidlovom poli bude dilatácia a veľkosť dilatácie. V závislosti na výške rímsy určí voliteľný rozmer stĺpika (viď konštrukčné diely) a odklon pätkovej dosky podľa priečneho a pozdĺžneho sklonu. Vyberie druh výplne a uvedie jej pozdĺžny sklon. Podľa takto daných požiadaviek pri cestách a mostoch montážna firma realizuje montáž. Podrobný zoznam všetkých komponentov a spojovacieho materiálu pre cestu alebo most, pokiaľ je to potrebné pre fakturáciu, si montážna firma spracuje sama.

1.3 Predmet TPV Predmet TP je uvedený v tabuľke 1.

Tabuľka 1 - Predmet TP

Č. Skratka Názov 1 JSNH4/N2 jednostranné zvodidlo NH4 úrovne zadržania N2 pre cesty 2 JSNH4/H1 jednostranné zvodidlo NH4 úrovne zadržania H1 pre cesty 3 OSNH4/H1 obojstranné zvodidlo NH4 úrovne zadržania H1 pre cesty 4 OSNH4/H2 obojstranné zvodidlo NH4 úrovne zadržania H2 pre cesty 5 OSMNH4/H1 obojstranné zvodidlo NH4 úrovne zadržania H1 pre mosty 6 OSPNH4/H2 obojstranné zvodidlo NH4 úrovne zadržania H2 pre mosty 7 JSMNH4/H2 jednostranné zvodidlo NH4 úrovne zadržania H2 pre mosty 8 ZSNH4/H2 zábradlové zvodidlo NH4 úrovne zadržania H2 pro mosty

Vysvetlenie: údaj za lomítkom v skratke zvodidla znamená úroveň zadržania, na kterú bolo zvodidlo odskúšané. To znamená, že zvodidlo vyhovuje tejto úrovni zadržania a všetkým nižším úrovniam zadržania.

Technické podmienky majú dve časti: - Priestorové usporiadanie - vrátane navrhovaných parametrov a podmienok pre použitie. - Konštrukčné diely - obsahujú prehľadné výkresy jednotlivých typov zvodidla vrátane zábradlových výplní pri mostových typoch, výkresy jednotlivých konštrukčných dielcov vrátane dielcov obalených do izolantu, požiadavky na kvalitu materiálu a kvalitu prevedenia oceľových častí. TPV platia pre diaľnice, rýchlostné cesty, cesty, miestnej komunikácie a mosty v zmysle STN 73 6101, STN 73 6110 a STN 73 6201. Primerane platia aj pre účelové komunikácie. TPV sa môžu použiť na stanovenie technických špecifikácií zvodidiel na preukázanie zhody podľa zákona č. 90/1998 Z. z..

2 Súvisiace predpisy

2.1 Súvisiace a citované normy STN 73 0220 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Navrhovanie presnosti

4

Page 6: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

stavebných objektov STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov STN 73 6203 Zaťaženie mostov STN P ENV 1993-2 Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové mosty (73 6205) STN 73 6206 Navrhovanie betónových a železobetónových mostných konštrukcií STN 73 1251 Navrhovanie konštrukcií z predpätého betónu STN EN 206-1 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda (73 2403) STN P ENV 1991-3 Eurokód 1. Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií. Časť 3: Zaťaženie mostov dopravou (73 6203) STN P ENV 1992-2 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty (73 6206) STN P ENV 1994-2 Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 2: Spriahnuté oceľobetónové mosty (73 6207) STN P ENV 1991-2-7 Eurokód 1. Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií. Časť 2-7: Zaťaženie konštrukcií. Mimoriadne zaťaženie rázmi a explóziami (73 2089) STN EN 1317-1 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 1: Terminológia a všeobecné kritériá na skúšobné metódy (73 6030) STN EN 1317-2 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 2: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre zvodidlá (73 6030) STN EN 1317-3 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 3: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre tlmiče nárazu (73 6030) STN P ENV 1317-4 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 4: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy na koncovky a priechodné prvky zvodidiel (73 6030) prEN 1317-5 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Kritériá životnosti a vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu prEN 1317-6 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 6: Záchytné bezpečnostné zariadenia pre chodcov ČSN IEC 93 Skúšky elektroizolačných materiálov. Metódy merania vnútornej rezistivity a povrchovej rezistivity tuhých elektroizolačných materiálov (doposiaľ v sústave STN nezavedená) ČSN IEC 167 Skúšky elektroizolačných materiálov. Skúšobné metódy na stanovenie izolačného odporu tuhých elektroizolačných materiálov (doposiaľ v sústave STN nezavedená)

2.2 Súvisiace a citované technické a právne predpisy /1/ TP KLS Navrhovanie, osadzovanie a údržba cestných oceľových zvodidiel NH, MDPT SR:1998 /2/ TP 01/2005 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Zaťaženie, stanovenie úrovne zachytenia na PK, navrhovanie individuálnych zvodidiel, MDPT SR: 2005 /3/ TP 02/2005 Skúšanie a schvaľovanie zvodidiel, MDPT SR : 2005 /4/ TP KLS Cestné oceľové zvodidlo NH4 pre pozemné komunikácie, MDPT SR: 2000 /5/ TP RAVEN Cestné oceľové zvodidlo NH4 pre pozemné komunikácie, MDPT SR: 2001 /6/ TP 02/2004 Betónové zvodidlo tvaru New Jersey, MDPT SR: 2004 /7/ Zásady pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách,

5

Page 7: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

MDPT SR: 1997 /8/ TP 11/2006 Technické podmienky, časť A: Vzorové schémy pre krátkodobé pracovné miesta – krátkodobé pevné (stabilné) a pohyblivé, MDPT: 2006 /9/ TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, MDPT: 2006 /10/ Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií. VL4 - Mosty, SSC:2003, 2005 /11/ Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov. /12/ Zákon č. 264/199 Z. z. o technických požiadavkach na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonoch v znení neskorších predpisov /13/ Vyhláška MVRR SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkoch s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody. /14/ Typizačná smernica pre osadzovanie zvodidiel. MV SR SD: 1990

3 Rozsah zmien oproti TPV 167/SK Tieto TPV zavádzajú ďalšie tri typy oceľového zvodidla NH4. Typ OSNH4/H2 bol odzkúšaný v roku 2006. Oproti typu OSNH4/H1 má stĺpiky U 140 baranené po 2 m a nad spodnými zvodnicami, ktoré sú v rovnakej výške, ako u OSNH4/H1, má ešte horné zvodnice vo výške 1,25 m. Typ OSPNH4/H2 vznikol modifikáciou typu OSNH4/H2 v roku 2006. Jedná sa o identické zvodidlo s typom OSNH4/H2. Zmena je iba v tom, že pri type OSNH4/H2 sú stĺpiky baranené do podstieľky, zaťiaľ čo pri type OSPNH4/H2 sú rovnaké stĺpiky pomocou pätkovej dosky priskrutkované k podkladu. Kotvenie je navrhnuté tak, aby sa nikdy neutrhlo kotvenie, ale došlo iba k ohnutiu stĺpika ako pri type OSNH4/H2, kde sa stĺpik nárazom tiež iba ohne. Pretože cestný OSNH4/H2 bol skúšaný na rovnej ploche, môže mať OSPNH4/H2 obrubu výšky 0 – 70 mm. Typ JSMNH4/H2 bol odskúšaný v roku 2006. Je to mostové jednostranné zvodidlo, ktoré má výšku 1,10 m a spĺňa požiadavky aj na zábradlové zvodidlo. Výplne má rovnaké s typom ZSNH4/H2. Ukotvuje sa iba dvomi skrutkami. Ďalšou novinkou je dilatácia ± 400 mm. Ku zmene dochádza pri nábehu. Pri typoch, ktorých výška je 0,75 m, sa zavádza nábeh dlhý 8 m (na dĺžku dvoch zvodníc), namiesto nábehu dĺžky 12 m. Použitie nábehu dĺžky 12 m avšak nie je vadou návrhu, alebo prevedenia. Krátky nábeh pri týchto typoch zostáva (na dĺžku jednej zvodnice). Pri všetkých nábehoch sa však menia stĺpiky, pretože bol problém s baranením koncových stĺpikov, ktoré mali prítlačnú dosku. Preto bolo upustené od tohto spôsobu a všetky stĺpiky pri všetkých nábehoch sú z valcovaných profilov U-140 a prítlačné dosky boli zrušené. Pre nábeh dĺžky 8 m sa používá nová nábehová priechodka (pravá a ľavá). Pri krátkom nábehu pravá priechodka zostáva (pravá priechodka sa používa pre zvodidlá vpravo od idúceho vozidla a ľavá pre zvodidlá vľavo od idúceho vozidla), ľavá, ktorá je smerovo zahnutá, sa doplňuje ešte o ďalšiu, ktorá je smerovo priama. Typ OSNH4/H2, ktorý má výšku 1,25 m, používá rovnaké druhy nábehových priechodiek,

6

Page 8: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

ako nízke typy.

7

Page 9: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

4 Navrhované parametre zvodidla a použitie

Tabuľka 2 - Navrhované parametre zvodidla č.

položky

typ zvodidla

úroveň zadržania

Dynam. prehnutie

[m]

pracovná šírka w

[m]

Použitie

1

JSNH4/N2

N2

1,00

1,10

Krajnice ciest so šírkou krajnice za lícom zvodidla aspoň 1 m, podľa čl. 6.1; Zvodidlo je povolené kombinovať s prejazdovým obrubníkom výšky do 70 mm podľa obr. 16.

2

JSNH4/H1

H1

1,20

1,53

Krajnice ciest so šírkou krajnice za lícom zvodidla aspoň 1 m, podľa čl. 6.1; V stredových deliacich pásoch ciest s povolenou rýchlosťou ≤ 80 km/h, šírky najmenej 2,50 m ako dve súbežné zvodidlá podľa obr. 17; V stredových deliacich pásoch ciest s povolenou rýchlosťou > 80 km/h podľa čl. 6.4.1 a 6.4.2 tam, kde je za zvodidlom prekážka nadimenzovaná na náraz cestných vozidiel (napr. okolo mostového piliera). Zvodidlo je povolené kombinovať s prejazdovým obrubníko výšky do 70 mm podľa obr. 16.

3

OSNH4/H1

H1

1,26

2,06

Stredové deliace pásy ciest s povolenou rýchlosťou ≤ 80 km/h, šírky aspoň 2,30 m. Zvodidlo je povolené kombinovať s prejazdovým obrubníkom výšky do 70 mm podľa obr. 19.

4 OSNH4/H2

H2

0,80

1,60

Stredové deliace pásy ciest šírky aspoň 1,50 m. Zvodidlo je povolené kombinovať s prejazdovým obrubníkom výšky do 70 mm podľa obr. 19.

5

OSMNH4/H1

H1

1,26

2,06

Stredové deliace pásy ciest s povolenou rýchlosťou ≤ 80 km/h, šírky aspoň 2,30 m, na mostoch. Zvodidlo je povolené kombinovať s prejazdovým obrubníkom výšky do 70 mm; minimálna dĺžka zvodidla sa nestanovuje.

6

OSPNH4/H2

H2

0,80

1,60

Stredové deliace pásy ciest šírky aspoň 1,50 m na mostoch. Zvodidlo je povolené kombinovať s prejazdovým obrubníkom výšky do 70 mm; minimálna dĺžka zvodidla sa nestanovuje.

7

JSMNH4/H2

H2

0,70

1,20

Mosty, operné steny s rímsami, ktorých obruba má výšku 100 -200 mm a má stanovený tvar podľa čl. 7.1; Cesta, pokiaľ sa osadenia vykoná na betónový základ s rímsou, ktorej obruba je rovnaká, ako na mostoch; minimálna dĺžka zvodidla sa nestanovuje

8

ZSNH4/H2

H2

0,69

1,12

Mosty, operné steny s rímsami, ktorých obruba má výšku 100 -200 mm a má stanovený tvar podľa čl. 7.1; Cesta, pokiaľ sa osadenie vykoná na betónový základ s rímsou, ktorej obruba je rovnaká, ako na mostoch; minimálna dĺžka zvodidla sa nestanovuje

dynamické prehnutie - podľa STN EN 1317-2 je to maximálne bočné dynamické premiestnenie líca zvodidla; pracovná šírka - podľa STN EN 1317-2 je to vzdialenosť medzi lícom zvodidla pred nárazom a maximálnou dynamickou polohou ktorejkoľvek hlavnej časti tohto systému.

8

Page 10: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

Poznámka 3: Navrhované parametre uvedené v tab. 2 sú hodnoty uvedené v protokoloch z nárazových skúšok. Nie sú to hodnoty, s ktorými pracuje projektant alebo ten, kto zvodidlo navrhuje do projektu, osadzuje apod. Tieto hodnoty sú uvádzané iba ako informácia, aby bolo zrejmé, že hodnoty uvedené v tabuľce 3 s nimi nie sú v rozpore. Pre návrh (výber) zvodidla do projektu rozhodujú informácie v tab. 2 v stĺpci „použitie“ a hodnoty uvedené v tabuľke 3.

Tabuľka 3 – Vzdialenosť lícu zvodidla od pevnej prekážky

č.

položky Názov

zvodidla Úroveň

zadržaniaVzdialenosť lícu zvodidla od pevnej prekážky

u [m]

1 JSNH4/N2 N2 1,10 N2 0,85

2

JSNH4/H1 H1 1,50 N2 1,50

3

OSNH4/H1 H1 2,00

N2 0,90

H1 1,20

4

OSNH4/H2

H2 1,60

N2 1,50 5

OSMNH4/H1 H1 2,00

N2 0,90

H1 1,20

6

OSPNH4/H2

H2 1,60

N2 0,70

H1 0,90

7

JSMNH4/H2

H2 1,20

N2 0,60 H1 0,75

8

ZSNH4/H2

H2 1,10

9

Page 11: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

ZVODIDLO

VZÁJOMNÉ SPOJENIE ZVODNÍCÔSMIMI SKRUTKAMI M16/30S POLKRUHOVOU HLAVOU A NOSOM

TRUBKOVÁ SPOJKA

ZVODNICE NH4 Z PLECHU

HR. 4 mm

SKRUTKA M12/30 S POLKRUHOVOUHLAVOU A ŠTVORHRANOM(OVÁLNY OTVOR V ZVODNICI MAŠÍRKU 18 mm)

SKRUTKA M12/30 S POLKRUHOVOU HLAVOU A ŠTVORHRANOM A KLÍNOVOM U-PODLOŽKOU

STĹPIK

SA LÍŠIA IBAVZDIALENOSŤOU STĹPIKOV SPOJE ZVODNÍC

NEMUSIA BYŤ IBANA UVEDENOMMIESTE, ALEKDEKOĽVEK BEZOHĽADU NAPOLOHU STĹPIKOV

SMER JAZDY

VZÁJOMNÉ SPOJENIE ZVODNÍC

SMER JAZDY

Obrázok 1 - Zvodidlo JSNH4/H1 a JSNH4/N2

10

Page 12: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

ZVODIDLO SKRUTKA S POLKRUHOVOU HLAVOU A NOSOM

M16/40 S KRYCOU PODLOŽKOU M16 VEĽKOSTI 115/40/5

2 SKRUTKY S POLKRUHOVOUHLAVOU A ŠTVORHRANOM M12/30

ZVODNICA Z PLECHU HR.4 mm

VZÁJOMNÉ SPOJENIEZVODNÍC ÔSMIMISKRUTKAMI M16/30S POLKRUHOVOU HLAVOUA NOSOM

DISTANČNÝ DIEL NH4Z PLECHU HR. 4 mm

STĹPIK

POZNÁMKAPRI TYPE OSNH4/H1A OSMNH4/H1 NIE JESTANOVENÉ NATOČENIESTĹPIKA V ZÁVISLOSTI NASMERE JAZDY

DISTANČNÝ DIEL NH4

SMER JAZDY VZÁJOMNÉ SPOJENIE ZVODNÍC

SMER JAZDY

Obrázok 2 - Zvodidlo OSNH4/H1

11

Page 13: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

ZVODIDLO

SKRUTKA

S POLKRUHOVOU HLAVOU A NOSOM M16/40 S KRYCOU PODLOŽKOU M16 VEĽKOSTI 115/40/5

2 SKRUTKY S POLKRUHOVOU HLAVOU M16/40

DĹŽKA STĹPIKA NAD TERÉNOM 1195

DISTANČNÝ DIEL NH4 II

DĹŽKA STĹPIKA 2400

VZÁJOMNÉ SPOJENIE ZVODNÍC ÔSMIMI SKRUTKAMI M16/30 ZVODNICE

Z PLECHU HR. 4 mm

STĹPIK U 140

DĹŽKA 2400 mm POZNÁMKA

PRI TYPE OSNH4/H2 A OSPNH4/H2 NIE JE STANOVENÉNATOČENIE STĹPIKA V ZÁVISLOSTI NA SMERE JAZDY

VZÁJOMNÉ SPOJENIE ZVODNÍC

SMER JAZDY DISTANČNÝ DIEL NH4 II

SMER JAZDY

Obrázok 3 - Zvodidlo OSNH4/H2

12

Page 14: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

ZVODIDLO MÄDLO Ø 102/4 PRICHYTENÉ KU

STĹPIKU OBJÍMKOU, KTORÁ SA PRISKRUTKUJE DVOMI SKRUTKAMI M16

DOPORUČENÝ ROZMER

DISTANČNÝ DIEL NH4-I VÝPLŇ

MOSTOVÝ STĹPIK U 140 PRAVÝ/ĽAVÝ KTORÉHO SÚČASŤOU JE PÄTKOVÁ DOSKA

ZVODNICE Z PLECHU HR. 4 mm

SKRUTKA S POLKRUHOVOU HLAVOU A NOSOM M16/40 S KRYCOU PODLOŽKOU M16 VEĽKOSTI 115/40/5

DISTANČNÝ DIEL SA PRISKRUTKUJE DVOMI SKRUTKAMI M12x35 SO ŠESŤHRANNOU HLAVOU

VZÁJOMNÉ SPOJENIE ZVODNÍC ÔSMIMI SKRUTKAMI M16/30 S POLKRUHOVOU HLAVOU A NOSOM

INÁ VÝŠKA OBRUBY VIĎ. ČL. 7.1

DVE PREDNÉ KOTVY SÚ OMO

M24x205 mm DVE ZADNÉ KOTVY SÚ OMO M16x145 mm ODLIŠNÉ KOTVENIE – VIĎ. ČL. 7.8

PÄTKOVÁ DOSKA 280/420/14 JE SÚČASŤOU STĹPIKA

LÍC ZVODIDLA

SMER JAZDY

Obrázok 4 - Zvodidlo ZSNH4/H2

13

Page 15: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007 STRMEŇZVODIDLO

MÄDLO Ø 101,6 x 4

ŚPOJOVACIA PÁSKA 70x5

DISTANČNÝ DIEL NH4 IV VÝZTUHA DISTANČNÉHO DIELU

VÝPLŇ

ZVODNICA NH4 SKRUTKA

S POLKRUHOVOU HLAVOU A NOSOM M16/40 S KRYCOU PODLOŽKOU M16 VEĽKOSTI 115/40/5

STĹPIK MS U 140 PRAVÝ/ĽAVÝ KTORÉHO SÚČASŤOU JE PÄTKOVÁ DOSKA VÝZTUHY

VZÁJOMNÉ SPOJENIE ZVODNÍC ÔSMIMI SKRUTKAMI M16/30 S POLKRUHOVOU HLAVOU A NOSOM

INÁ VÝŠKA A TVAR OBRUBY VIĎ. ČL. 7.1

DVE KOTVY OMO M24x210 mmODLIŠNÉ KOTVENIE – VIĎ. ČL. 7.8

LÍC ZVODIDLA

Obrázok 5 - Zvodidlo JSMNH4/H2

14

Page 16: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

ZVODIDLO

OS STREDOVÉHO DELIACEHO PÁSU

DISTANČNÝ DIEL NH 4 Z PLECHU HR. 4 mm3000 PRE ŠÍRKU STR. DEL. PÁSU 4m

VODOROVNÁ VODOROVNÁ

NAJMENEJ 650

NAJMENEJ 650 MOSTOVÝ STĹPIK UE 100

KTORÉHO SÚČASŤOU JE PÄTKOVÁ DOSKA

4 KOTVY OMO M16x145 mm

VÝŠKU STĹPIKA STANOVUJE PROJEKTANT V ZÁVISLOSTI NA KONFIGURÁCII PRIEČNEHO REZU V PRÍPADE PODLIATIA PÄTKOVEJ DOSKY PLASTMALTOU VÝŠKY 10 mm, VYCHÁDZA PRI TEJTO KONFIGURÁCII VÝŠKA STĹPIKA 559 mm

ZVODNICA, DISTNČNÝ DIEL, SKRUTKY NA VZÁJOMNÉ SPOJENIE ZVODNÍC A NA PRIPOJENIE DISTANČNÉHO DIELU NA STĹPIK – VIĎ ZVODIDLO OSNH4/H1

POZNÁMKA MOSTOVÉ ZVODIDLO OSPNH4/H1 JE ZHODNÉ S CESTNÝM ZVODIDLOM OSNH4/H1 A LÍŠI SA IBA DĹŽKOU STĹPIKA A TÝM, ŽE MÁ PÄTKOVÚ DOSKU, KTORÁ JE SÚČASŤOU STĹPIKA PRI TYPE OSNH4/H1 A OSMNH4/H1 NIE JE STANOVENÉ NATOČENIE STĹPIKA V ZÁVISLOSTI NA SMERE JAZDY DISTANČNÝ DIEL NH4 VZÁJOMNÉ SPOJENIE ZVODNÍC

SMER JAZDY SMER JAZDY

Obrázok 6 - Zvodidlo OSMNH4/H1 Obrázok 6 - Zvodidlo OSMNH4/H1

15

Page 17: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

ZVODIDLO

2500 PRE ŠÍRKU STR. DEL. PÁSU 3,5m

VODOROVNÁ VODOROVNÁ NAJMENEJ 650 NAJMENEJ 650 4 KOTVY OMO

M20x180 mm

PÄTKOVÁ DOSKA 280/420/14 JE SÚČASŤOU STĹPIKA

VÝŠKU STĹPIKA STANOVUJE PROJEKTANT V ZÁVISLOSTI NA KONFIGURÁCII PRIEČNEHO REZU V PRÍPADE PODLIATIA PÄTKOVEJ DOSKY PLASTMALTOU VÝŠKY 10 mm, VYCHÁDZA PRI TEJTO KONFIGURÁCII VÝŠKA STĹPIKA 1060 mm POZNÁMKA

PRI TYPE OSNH4/H2 A OSPNH4/H2 NIE JE STANOVENÉ NATOČENIE STĹPIKA V ZÁVISLOSTI NA SMERE JAZDY

DISTANČNÝ DIEL NH4 II

SMER JAZDY VZÁJOMNÉ SPOJENIE ZVODNÍC

SMER JAZDY

Obrázok 7 - Zvodidlo OSPNH4/H2

16

Page 18: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

VNÚTORNÁ ČASŤ JEDNOSTRANNÉHO ZVODIDLA JSNH4/H1 (JSNH4/N2)

POHĽAD VÝŠKOVÝ NÁBEH

VŠETKY ZVODNICE SÚ BEŽNÉ ZVODNICE NH4

NÁBEHOVÁ PRIECHODKA NH4 8,5% PRAVÁ

PÔDORYS STĹPIKY

VNÚTORNÁ ČASŤ JEDNOSTRANNÉHO ZVODIDLA JSNH4/H1 (JSNH4/N2)

SMER JAZDY

V MIESTE NÁBEHU NIE JE STANOVENÁ POLOHA STĹPIKOV VOČI SMERU JAZDY

VÝŠKOVÝ NÁBEH POHĽAD

NÁBEHOVÁ

PRIECHODKA NH4 8,5% PRAVÁ

VŠETKY

ZVODNICE SÚ BEŽNÉ ZVODNICE NH4

STĹPIKY PÔDORYS

SMER JAZDY

Obrázok 8 – Dlhý výškový nábeh zvodidla JSNH4/H1 a JSNH4/N2

17

Page 19: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007 VNÚTORNÁ ČASŤ JEDNOSTRANNÉHO ZVODIDLA JSNH4/H1 (JSNH4/N2)

VŠETKY ZVODNICE SÚ BEŽNÉ ZVODNICE NH4

VÝŠKOVÝ NÁBEH KRÁTKY VÝŠKOVÝ

NÁBEH KRÁTKYPOHĽAD

NÁBEHOVÁ PRIECHODKA NH4 17,3% PRAVÁ

NÁBEHOVÁ PRIECHODKA NH4 17,3% PRAVÁ

STĹPIKY STĹPIKY

PÔDORYS

SMER JAZDY

Obrázok 9 – Krátky výškový nábeh zvodidla JSNH4/H1 a JSNH4/N2

18

Page 20: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

POHĽAD VÝŠKOVÝ NÁBEH NÁBEHOVÁ

PRIECHODKA NH4 8,5% ĽAVÁ

PRIEBEŽNÁ ČASŤ

OSNH4/H1 VŠETKY

ZVODNICE SÚ BEŽNÉ ZVODNICE NH4

STĹPIKY PÔDORYS

SMER JAZDY DISTANČNÝ

DIEL NH4

V MIESTE NÁBEHU NIE JE STANOVENÁ POLOHA STĹPIKOV VOČI SMERU JAZDY

NÁBEHOVÁ PRIECHODKA NH4 8,5% ĽAVÁ

POHĽAD VÝŠKOVÝ NÁBEH

PRIEBEŽNÁ ČASŤ OSNH4/H1

VŠETKY ZVODNICE SÚ BEŽNÉ ZVODNICE NH4

STĹPIKY PÔDORYS

SMER JAZDY

DISTANČNÝ DIEL NH4

Obrázok 10 – Dlhý výškový nábeh zvodidla OSNH4/H1

19

Page 21: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

POHĽAD

VÝŠKOVÝ NÁBEH KRÁTKY VNÚTORNÁ ČASŤ OBOJSTRANNÉHO ZVODIDLA OSNH4/H1

NÁBEHOVÁ PRIECHODKA NH4 17,3%/4% ĽAVÁ

STĹPIKY

PÔDORYS POHĽAD VÝŠKOVÝ NÁBEH KRÁTKY

VNÚTORNÁ ČASŤ OBOJSTRANNÉHO ZVODIDLA OSNH4/H1

NÁBEHOVÁ PRIECHODKA NH4 17,3%/4% ĽAVÁ

STĹPIKY

PÔDORYS SMER JAZDY

SMER JAZDY

Obrázok 11 – Krátky výškový nábeh zvodidla OSNH4/H1

20

Page 22: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

VŠETKY ZVODNICE SÚ BEŽNÉ ZVODNICE NH4

PRIEBEŽNÁ ČASŤ OSNH4/H2 POHĽAD

VÝŠKOVÝ NÁBEH

NÁBEHOVÁ PRIECHODKA NH4 8,5% ĽAVÁ

STĹPIKY PÔDORYS

SMER JAZDY

V MIESTE NÁBEHU NIE JE STANOVENÁ POLOHA STĹPIKOV VOČI SMERU JAZDY

DISTANČNÝ DIEL NH4 II

SMER JAZDY

VŠETKY ZVODNICE SÚ BEŽNÉ ZVODNICE NH4

POHĽAD VÝŠKOVÝ NÁBEH

PRIEBEŽNÁ ČASŤ OSNH4/H2

NÁBEHOVÁ PRIECHODKA NH4 8,5% ĽAVÁ

STĹPIKY PÔDORYS

SMER JAZDY

DISTANČNÝ DIEL NH4 II

SMER JAZDY

Obrázok 12 – Dlhý výškový nábeh zvodidla OSNH4/H2

21

Page 23: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007 VÝŠKOVÝ NÁBEH KRÁTKY

BEŽNÉ ZVODNICE NH4

PRIEBEŽNÁ ČASŤ OSNH4/H2 POHĽAD

NÁBEHOVÁ PRIECHODKA NH4 17,3% ĽAVÁ

ZVODNICA NH4 3705

STĹPIKY

DISTANČNÝ DIEL NH4 II PÔDORYS

V MIESTE NÁBEHU NIE JE STANOVENÁ POLOHA STĹPIKOV VOČI SMERU JAZDY

SMER JAZDY

VÝŠKOVÝ NÁBEH KRÁTKY POHĽAD

PRIEBEŽNÁ ČASŤ OSNH4/H2

NÁBEHOVÁ PRIECHODKA NH4 17,3% ĽAVÁ

BEŽNÉ ZVODNICE NH4

ZVODNICA NH4 3705

STĹPIKY DISTANČNÝ DIEL NH4 II

PÔDORYS SMER JAZDY V MIESTE NÁBEHU NIE JE STANOVENÁ POLOHA STĹPIKOV VOČI SMERU JAZDY

Obrázok 13 – Krátky výškový nábeh zvodidla OSNH4/H2

22

Page 24: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

5 Popis jednotlivých typov zvodidiel

5.1 Spoločné diely pre všetky typy zvodidiel NH4 Zvodnice Zvodnice sa vyrábajú z plechu hr. 4 mm. Prierez zvodnice je vysoký 350 mm (v bežnej, nekalibrovanej časti) a široký 94 mm. Dĺžka zvodnice je 4250 mm. Vyrábajú sa zvodnice priame a oblúkové pre vnútorné a vonkajšie oblúky v polomeroch 6 m až 100 m. Pri polomere väčšom ako 100 m sa používajú zvodnice priame. Zvodnica má jeden koniec nekalibrovaný, druhý kalibrovaný. Kalibráciou sa tu rozumie taká tvarová úprava jedného konca, aby tento bolo možné natesno priložiť z rubovej strany na nekalibrovaný koniec daľšej zvodnice a zoskrutkovať. Kalibrovaný koniec má prierez vysoký 341 mm. Otvory pre vzájomné spojenie zvodníc sú na nekalibrovanom konci kvapôčkové φ 18 mm, na kalibrovanom konci kruhové φ 18 mm. Otvory na pripojenie ku distančnému dielu alebo ku stĺpiku sú oválne φ 18 mm, dĺžky 60 mm. Zvodnice sú rovnaké pre cesty aj mosty. Vzájomné spojenie zvodníc je ôsmimi skrutkami s polkruhovou hlavou a nosom M 16x30, maticou M 16 a podložkou 17,5 (podložka je pod maticou, pod polkruhovou hlavou z lícnej strany podložka nie je). Nevyžaduje sa, aby toto spojenie bolo v nejakej stanovenej vzdialenosti pred alebo za stĺpikmi. Zvodnice sa spojujú tak, že sa koniec jednej zvodnice preloží cez začiatok daľšej zvodnice. Nevyžaduje sa, aby toto prekrytie bolo v smere jazdy v prilahlom jazdnom pruhu.

Poznámka 4: Pri cestách smerovo nerozdelených môže byť náraz na zvodidlo z obidvoch smerov a okrem toho výčnelok 4 mm (tj. hrúbka zvodnice) nie je pre priebeh nárazu významný.

5.2 Jednostranné zvodidlo JSNH4/N2 Zvodidlo pozostáva zo zvodnice, trubkovej spojky a stĺpika. Stĺpiky sa vyrábajú z válcovaných profilov UE 100 a osadzují sa po 4 m. Majú rozdielne dierovanie od stĺpikov pre OSNH4/H1, preto ich nie je možné zameniť. Pôdorysná orientácia stĺpikov je vonkajšou stranou stojny proti smeru jazdy v prilahlom jazdnom pruhu. Dĺžka stĺpikov je 1900 mm. Ak je povrch terénu, do ktorého sa stĺpiky barania spevnený najmenej v hr. 100 mm (napr. AB, alebo stabilizáciou, ktorá umožní baranenie stĺpikov), alebo sa dodatočne okolo stĺpikov povrch zabetonuje v rovnakej hhrúbke (pôdorysný rozsah najmenej 0,5 m x 0,5 m), je povolené použiť stĺpiky dĺžky 1500 mm. Pokiaľ nie je možné (lokálne, vo výnimočných prípadoch) stĺpiky baraniť, je povolené stĺpiky osadiť do betónového základu kruhového pôdorysu o priemere 450 mm, alebo štvorcového pôdorysu o dĺžke strany 400 mm a hĺbke 1000 mm. V tomto prípade sa použije stĺpik dĺžky 1300 mm. Pri presypaných mostoch s výškou presýpky nad 1300 mm sa použijú baranené stĺpiky. U nižšej presýpky sa stĺpiky osadzujú do vyššie uvedených betónových základov. Ak klesne výška presýpky pod 800 mm, použije sa priebežný základ šírky najmenej 400 mm zo železobetónu. Tieto úpravy sa doporučujú vykonávať najviac u piatich po sebe idúcich stĺpikov. Pri presýpke nižšej ako 400 mm sa doporučuje zvoliť iné (napr. betónové) zvodidlo. Dĺžka stĺpika je vyznačená kódom – viď konštrukčné diely. Trubková spojka pozostáva z oceľovej trubky φ 133/3 mm. Na pripojenie zvodnice ku trubkovej spojke a trubkovej spojky ku stĺpiku sa používajú

23

Page 25: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

skrutky s polkruhovou hlavou a štvorhranom M 12x30. Hlava skrutky je vo vnútry trubkovej spojky. Podložka pod maticou sa na lícnej strane používa kruhová vonkajšieho priemeru 45 mm so štvorcovým otvorom 14 mm, hrúbky 4 mm. Na strane príruby stĺpika sa používa klínová U-podložka. Používajú sa dva výškové nábehy, dlhý (na dĺžku dvoch zvodníc) a krátky (na dĺžku jednej zvodnice). Pre obidva nábehy sa používa nábehová priechodka. Pre dlhý nábeh je to „nábehová priechodka NH4 8,5 %“, pre krátky nábeh „nábehová priechodka NH4 17,3 %“. Pri všetkých výškových nábehoch sa používajú stĺpiky z válcovaných profilov U140. Pri dlhom výškovom nábehu – viď obr. 8 - prvé dva stĺpiky nábehu (počítané od základnej výšky zvodidla) sú dĺžky 1800 mm, zostávajúce štyri stĺpiky sú dĺžky 1500 mm. Pri krátkom výškovom nábe – viď obr. 9 – sú všetky tri stĺpiky nábehu dĺžky 1500 mm. Nábehové priechodky sú ľavé a pravé. Nábehová priechodka pravá sa používá vpravo od idúceho vozidla, nábehová priechodka ľavá sa používá vľavo od idúceho vozidla. To znamená, že pravá sa používá na krajnici a ľavá v stredovom deliacom páse. Nábehová priechodka pravá sa od ľavej rozpozná tak, že pri pohľade na lícnu plochu priechodky má pravá vpravo kalibrovanú časť, ľavá ju má vľavo. Pri zvodidlách vľavo od idúceho vozidla (napr. stredové deliace pásy) je možné v prípade potreby odklonu krátkeho nábehu použiť „nábehovú priechodku NH4 17,3 %/4 %“, ktorá je smerovo odklonená. Pravá priechodka smerovo odklonená neexistuje. Pre obidva nábehy platí, že v prípade potreby (tj., keď nie je možné baraniť, ak je obmedzená hĺbka apod.) sa stĺpiky zabetonujú do základového pásu šírky najmenej 0,40 m a hĺbky 0,80 m. Je možné použiť aj základy pre jednotlivé stĺpiky veľkosti najmenej kruhového pôdorysu o priemere 450 mm, alebo štvorcového pôdorysu o strane dĺžky 400 mm a hĺbke 1000 mm. Stĺpiky, ktoré majú byť zabetónované sa skrátia podľa potreby tak, aby boli zabetónované do hĺbky najmenej 0,50 m.

5.3 Jednostranné zvodidlo JSNH4/H1 Zvodidlo pozostáva z rovnakých komponentov ako typ JSNH4/N2. Platí to isté, čo v čl. 5.2 s tým rozdielom, že pri tomto type sa stĺpiky osadzujú po 2 m.

5.4 Obojstranné zvodidlo OSNH4/H1 Zvodidlo pozostáva (v priečnom reze) z dvoch zvodníc, distančného dielu a stĺpika. Spoje zvodníc sú pôdorysne spravidla oproti sebe. Stĺpiky sa vyrábajú z válcovaných profilov UE 100 a majú rozdielne dierovanie od stĺpikov pre JSNH4/H1 a JSNH4/N2, preto ich nie je možné zameniť. Osadzujú sa po 4 m. Dĺžka stĺpikov je 1900 mm. Pri použití baranených stĺpikov dĺžky 1500 mm, zabetónovaných stĺpikov dĺžky 1300 mm a úprav pri presypaných mostoch platia rovnaké podmienky, ako pri jednostrannom zvodidle JSNH4/N2. Pôdorysná orientácia stĺpikov nie je predpísana, doporučuje sa však, aby stĺpiky pre jeden osadzovaný úsek mali rovnakú orientáciu. Dĺžka stĺpikov je vyznačená kódom – viď konštrukčné diely. Distančný diel sa vyrába z plechu hr. 4 mm a má prierez tvaru U, rozmery 240/60 mm. Hore je distančný diel dlhý 786 mm, dole 772 mm (medzi lícami zvodníc je vzdialenosť 800 mm). Distančný diel sa osadzuje po 2 m. Zvodnice sa pripojujú ku dist. dielu skrutkami s polkruhovou hlavou a nosom M 16x40.

24

Page 26: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

Hlava skrutky je vždy na lícnej strane zvodnice a dáva sa pod ňu obdĺžniková podložka M 16 rozmerov 115/40/5 mm s jedným kvapôčkovým otvorom φ 18 mm. Rovnaká podložka sa dáva u tej istej skrutky aj z druhej strany plechu distančného dielu. Okrem tejto podložky sa dáva pod maticu kruhová podložka. Distančný diel sa pripojí ku stĺpiku dvomi skrutkami s polkruhovou hlavou a štorhranom M 12x30. Hlava skrutky je vo vnútry stĺpika, štorhran je zasunutý do otvoru v stojne stĺpika. Pod maticou je kruhová podložka. Výškové nábehy – viď obr. 10 a 11 - sa robia rovnako ako pri type JSNH4/N2 (viď čl. 5.2 týchto TPV). Pre OSNH4/H1 sa používajú nábehové priechodky ľavé a to „nábehová priechodka NH4 8,5 % ľavá“ a „nábehová priechodka NH4 17,3 % ľavá“ a pre krátky výškový nábeh smerovo odklonený „nábehová priechodka NH4 17,3 %/4 % ľavá“. V prípade, že stĺpiky nábehu nie je možné baraniť, postupuje sa podľa čl. 5.2.

5.5 Obojstranné zvodidlo OSNH4/H2 Zvodidlo pozostáva (v priečnom reze) zoe štyroch zvodníc, dvoch distančných dilov a stĺpikov. Spoje zvodníc sú pôdorysne spravidla oproti seba. Stĺpiky sa vyrábajú z válcovaných profilov U-140 a osadzují sa po 2 m. Dĺžka bežných stĺpikov je 2400 mm. Ak je povrch terénu, do ktorého sa stĺpiky barania spevnený najmenej v hr. 100 mm (napr. AB, alebo stabilizáciou, ktorá umožní baranenie stĺpikov), alebo sa dodatočne okolo stĺpikov povrch zabetonuje v rovnakej hhrúbke (pôdorysný rozsah najmenej 0,5 m x 0,5 m), je povolené použiť stĺpiky dĺžky 2000 mm. Pokiaľ nie je možné (lokálne, vo výnimočných prípadoch) stĺpiky baraniť, je povolené stĺpiky osadiť do betónového základu kruhového pôdorysu o priemere 600 mm, alebo štvorcového pôdorysu o dĺžke strany 500 mm a hĺbke 1000 mm. V tomto prípade sa použije stĺpik dĺžky 1800 mm. Pri presypaných mostoch s výškou presýpky nad 1300 mm sa použijú baranené stĺpiky. U nižšej presýpky sa stĺpiky osadzujú do vyššie uvedených betónových základov. Ak klesne výška presýpky pod 800 mm, použije sa priebežný základ šírky najmenej 500 mm zo železobetónu. Tieto úpravy sa doporučujú vykonávať najviac u piatich po sebe idúcich stĺpikov. Pri presýpke nižšej ako 400 mm sa doporučuje zvoliť iné (napr. betónové) zvodidlo. Dĺžka stĺpika je vyznačená kódom, takže je možné aj pri zabaranenom stĺpiku zistiť jeho dĺžku – viď konštrukčné diely. Distančný diel sa vyrába z plechu hr. 4 mm a tvarovo sa jedná o rovnaký distančný diel, aký sa používa pri type OSNH4/H1, líši sa iba veľkosťou otvorov na pripevnenie ku stĺpikom. Zvodnice sa pripojujú ku dist. dielu rovnakým spôsobom ako pri type OSNH4/H1. Distančné diely sa pripoja ku stĺpiku (na rozdiel od typu OSNH4/H1) dvomi skrutkami M 16x40. Hlava skrutky je vo vnútry stĺpika, pod hlavou je podložka 17,5, pod maticou podložka 18. Pre typ OSNH4/H2 sa používajú dva výškové nábehy, dlhý a krátky. Dlhý výškový nábeh – viď obr. 12 - sa robí tak, že obidve zvodnice, ktoré sú nad sebou, výškovo klesajú v rovnakom sklone a pôdorysne sú od seba stále 800 mm. Pre hornú aj dolnú zvodnicu sa používa „nábehová priechodka NH4 8,5 %“ ľavá. Horné zvodnice tak majú výškový nábeh dlhý cca 16 m a spodné cca 8 m. Distančníe diely sa pri nábehu nepoužívajú. Zvodnice sa jednoducho priskrutkujú priamo ku stĺpikom U-140. Prvé dva stĺpiky nábehu (počítané od základnej výšky zvodidla) sú dvojradové (tzn. že sa k nim prskrutkujú dve zvodnice) dĺžky 2300 mm, ďalšie štyri stĺpiky sú dvojradové dĺžky 2000 mm a zostávajúce 4

25

Page 27: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

stĺpiky sú jednoradové dĺžky 1500 mm. Krátky výškový nábeh – viď obr. 13 - sa robí podobne ako dlhý, používa sa však „nábehová priechodka NH4 17,3 %“ ľavá. Horné zvodnice tak majú výškový nábeh dlhý cca 8 m a spodné cca 4 m. Posledná zvodnica nábehu (ktorý vychádza z hornej zvodnice) pozostáva zo skrátenej zvodnice dĺ. 3705 mm. Ak sa však použije bežná zvodnica, nie je to závada montáže, ale iba bude koniec zvodnice viac zahĺbený pod povrchom terénu. Prvé tri stĺpiky nábehu (počítané od základnej výšky zvodidla) sú dvojradové (tzn. že sa ku nim priskrutkujú dve zvodnice) dĺžky 2000 mm, ďalšie tri stĺpiky sú jednoradové dĺžky 1500 mm. Pri nábehu sa každá zvodnica ku stĺpikom priskrutkuje jednou skrutkou s polkruhovou hlavou a nosom M16x45. Pod hlavou je krycia podložka M16 a pod maticou vo vnútry stĺpika sa dáva U-podložka 18. Pre obidva nábehy platí, že v prípade potreby (tj., keď nie je možné baraniť, ak je obmedzená hĺbka apod.) sa stĺpiky zabetonujú do základového pásu šírky najmenej 0,90 m – 1,00 m a hĺbky 0,80 m. Je možné použiť aj základy pre jednotlivé stĺpiky veľkosti najmenej kruhového pôdorysu o priemere 600 mm, alebo štvorcového pôdorysu o strane dĺžky 500 mm a hĺbke 1000 mm. Stĺpiky, ktoré majú byť zabetónované sa skrátia podľa potreby tak, aby boli zabetónované do hĺbky najmenej 0,50 m.

5.6 Mostové obojstranné zvodidlo OSMNH4/H1 Zvodidlo OSMNH4/H1 sa od zvodidla OSNH4/H1 lísi iba tým, že stĺpiky majú pätkovú dosku, ktorá sa priskrutkuje ku podkladu. Veľkosť pätkovej dosky je 220/320/10 mm (je súčasťou stĺpika) a kotví sa štyrmi skrutkami M 16 z materiálu najmenej 5.6. Zvodidlo OSMNH4/H1 nepoužíva výškový nábeh na moste. Výškový nábeh dlhý alebo krátky sa používa iba mimo mostu a tam ide o zvodidlo OSNH4/H1. Dilatácia zvodnice v mieste mostového záveru - viď čl. 7.6.2 a 7.7.2.

5.7 Mostové obojstranné zvodidlo OSPNH4/H2 Zvodidlo OSPNH4/H2 sa od zvodidla OSNH4/H2 lísi iba tým, že stĺpiky majú pätkovú dosku, ktorá sa priskrutkuje ku podkladu. Veľkosť pätkovej dosky je 420/280/14 mm (je súčasťou stĺpika) a kotví sa štyrmi skrutkami M 20 z materiálu najmenej 5.6. Zvodidlo OSPNH4/H2 nepoužíva výškový nábeh na moste. Výškový nábeh sa osadzuje iba mimo mostu a tam ide o zvodidlo OSNH4/H2. Dilatácia zvodnice v mieste mostového záveru - viď čl. 7.6.2 a 7.7.2.

5.8 Mostové zvodidlo JSMNH4/H2 Jedná sa o jednostranné oceľové mostové zvodidlo výšky 1,10 m. Vzhľadom ku tejto výške a výplniam zvodidlo môže byť používané aj ako zábradlové zvodidlo.

26

Page 28: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

Zvodidlo pozostáva zo zvodnice, stĺpika, distančného dielu, mädla a event. výplne. Stĺpiky sú z válcovaných profilov U 140 a osadzujú sa po 2 m. Súčasťou stĺpiku je pätková doska 420/240 mm z plechu hr. 14 mm. Nad pätkovou doskou sú stĺpiky zosilnené výztuhami (dvojicou vovarených plechov medzi príruby U-profilu). Toto zosilnenie však nevytvára žiadnu kapsu. Pätková doska sa ku podkladu pripevňuje dvomi skrutkami M24. Podrobnejšie o kotvení je uvedené v čl. 7.8. Mädlo je z oceľovej trubky ø 101,6x4 mm. Mädlo sa obopne strmeňom, ktorý sa priskrutkuje ku stĺpiku. Os mädla je 1,05 m nad vozovkou. Ukončenie mädla sa robí tak, že za krajnými mostovými stĺpikmi sa osadí uhlová manžeta a šikmé mädlo sa priskrutkuje ku prvým cestným stĺpikom. Distančný diel má označenie NH4-IV. Distančný diel nie je zhodný s distančným dielom typu ZSNH4/H2. Výstuženie distančného dielu je samostatný komponent. Páska, ktorá sa priskrutkuje ku zadnej prírube stĺpikov v hornej časti je z oceľového profilu 70/5 vypuklého prierezu. Výplň je rovnaká, ako pri type ZSNH4/H2. Zvodidlo môže byť osadené s výplňou, alebo bez výplne. Použitá však môže byť iba taká výplň, ktorú ponúka výrobca zvodidla. Spojovací materiál Všetky spoje v rámci montáže na stavbe môžu byť iba skrutkované. Zvarovanie zinkovaných častí sa nepovoluje. Zvodnica sa pripojuje ku distančnému dielu rovnako ako pri type ZSNH4/H2. Distančný diel sa pripojuje ku stĺpiku troma skrutkama so šesťhrannou hlavou M 12x40. Pod maticu sa dáva klínová U-podložka. Strmeň sa pripevní ku stĺpiku dvoma skrutkami so šesťhrannou hlavou M 16x45. Pod maticu sa dáva klínová U-podložka. Zadná páska sa pripevní ku stĺpiku jednou skrutkou s polkruhovou hlavou M 16x55. Pod maticu sa dáva klínová U-podložka. Vzájomné spojenie dielov mädla sa robí rovnakou manžetou a rovnakými skrutkami, ako pri type ZSNH4/H2. Iba na začiatku a na konci, kde sa robí nábeh mädla, sa použije nábehová manžeta a z tohto dôvodu je nábehové mädlo rozdielne (jednoduchšie) oproti nábehovému mädlu typu ZSNH4/H2. Rámy s výplňou sa skrutkujú ku stĺpikom rovnako ako pri type ZSNH4/H2. Dilatácia zvodnice aj mädla je rovnaká, ako pri type ZSNH4/H2. Šírka celého zvodidla je 445 mm (z toho 15 mm zaberá zadná páska).

5.9 Mostové zvodidlo ZSNH4/H2 Zvodidlo pozostáva zo zvodnice, stĺpika, distančného dielu, mädla a event. výplne. Stĺpiky sú z valcovaných profilov U 140 a osadzujú sa zásadne po 2 m. Stĺpik má v hornej časti sedlo pre vloženie mädla a v spodnej časti pätkovú dosku pre

27

Page 29: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

priskrutkovanie k podkladu. Priestor medzi stojnou stĺpika a výztuhou u pätkovej doske sa zakrýva špeciálnou záklopkou zamedzujúcou usadzovanie nečistôt. Distančný diel je z oceľovej pásky 70x5 mm a má hĺbku (kolmo na smer jazdy) 196 mm. Mädlo tvorí oceľová trubka φ 101,6x4 mm. Mädlo sa volne vloží do sedla stĺpika a objímkou sa priskrutkuje ku prírubám stĺpika. Ukončenie mädla sa robí tak, že za krajnými mostovými stĺpikmi sa osadia mädlá šikmé (nábehové), priskrutkované ku prvým cestným stĺpikom. Výplň je ponúkana výrobcom formou rámov veľkosti jedného pola (medzi dvoma stĺpikmi), ktoré sa ku jednému stĺpikmu priskrutkujú a pri druhom sú volne navlečené na čapy. Samotná výplň je vovarená do rámov. Je ponúkana výplň zvislá, vodorovná a zo sietí. Zvodidlo môže byť osadené s výplňou, alebo bez výplne. Použitá však môže byť iba taká výplň, ktorú ponúka výrobca zvodidla. Spojovací materiál Všetky spoje v rámci montáže na stavbe môžu byť iba skrutkované. Zvarovanie zinkovaných častí sa nepovoluje. Na pripojenie zvodnice ku dist. dielu sa používajú skrutky s polkruhovou hlavou a nosom M 16x40. Hlava skrutky je vždy na lícnej strane zvodnice a dáva sa pod ňu obdĺžniková podložka M 16 rozmerov 115/40/5 mm s jedným kvapôčkovitým otvorom φ 18 mm. Pod maticu sa dáva kruhová podložka. Distančný diel sa pripojuje ku stĺpiku dvomi skrutkami so šesťhrannou hlavou M 12x35. Pod maticu sa dáva klínová U-podložka. Vzájomné spojenie dielov mädla sa robí manžetou, ktorá je z oceľovej trubky φ 114,3x4 mm dĺžky 410 mm. Manžeta sa nasadí na mädlo a štyrmi skrutkami M 16x140 mm sa priskrutkuje ku mädlu. Rámy s výplňou sa skrutkujú ku stĺpikom dvomi skrutkami M16x70 mm. Stĺpiky sa kotvia tak, že sa oceľová pätková doska, ktorá je súčasťou stĺpika, priskrutkuje ku betónovému (alebo oceľovému pri oceľových mostoch) podkladu štvormi skrutkami. Dve predné skrutky sú M 24 a dve zadné M 16. Podrobnejšie o kotvení je popísané v čl. 7.8. Dilatácia zvodnice v mieste mostového záveru - viď čl. 7.6.2 a 7.7.2.

5.10 Zásady úprav všetkých typov zvodidla NH4 Je povolené robiť iba také úpravy, ktoré nemajú dopad na nosný systém zvodidla. Z tohto dôvodu sa nepovoluje prerušiť zvodnicu a u zábradlového zvodidla ani mädlo. Dilatácia týchto prvkov v mieste mostových záverov je povolené robiť iba v súlade s týmito TPV. Pri cestných typov nie je povolené iné ukončenie zvodidla, ako uvádzajú tieto TPV. Pokiaľ sa v zdôvodnených prípadoch vyskytne potreba inej dĺžky zvodnice, ako uvádzajú tieto TPV, je povolené zvodnicu individuálne skrátiť a to rezaním, nie pálením. Pre takto skrátenú zvodnicu je povolené vyvrtať nové otvory na spojenie. Pre zaistenie požadovanej životnosti je potrebné upravené diely (hlavne rezné hrany) zabezpečiť vhodným náterom. Pri mostoch, vzhľadom k tomu, že každý most má inú dĺžku, inú vzdialenosť mostových

28

Page 30: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

záverov od koncov mostu apod., neuvádzajú „Konštrukčné diely“ týchto TPV pre mostové typy dostatočný počet dĺžok mädiel, tak, aby bolo možné bezo zbytku tieto vyskladať iba z číslovaných dielov. Predpokládá sa, že vždy môže dôjsť ku potrebe individuálnej dĺžke mädla, hlavne v oblasti dilatácie v mieste mostového záveru. Z tohto dôvodu sa dĺžky mädiel bezprostredne susediacich s dilatačnou manžetou objednávajú individuálne na základe podrobného riešenie zostavy týchto dielov. Pokiaľ aj tak dôjde k potrebe mädlo na stavbé skrátiť (jedná sa hlavne o presah za krajnými mostovými stĺpikmi), je to povolené a platia rovnaké požiadavky ako pre zvodnicu – skrátenie sa robí výhradne rezaním a otvory na spojenie sa vrtajú. Pokiaľ sa vyskytne potreba skrátiť stĺpiky (hlavne u presypaných mostoch -viď čl 5.2), alebo tam, kde nie je možné baraniť, je tak povolené urobiť. Výplň nie je povolené upravovať a meniť. V “Konštrukčných dieloch” sú uvedené podrobne všetky povolené výplne a sú tam uvedené aj spôsoby riešenia dilatácií. Pokiaľ sa navrhujú plotové nádstavce, je potrebné individuálne objednať mostové stĺpiky s otvormi pre ich pripevnenie a celkové riešenie musí byť v súlade s požiadavkami výrobcu zvodidla. Zvarovanie na stavbe nie je povolené.

29

Page 31: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

6 Zvodidlo na cestách

6.1 Výška zvodidla a jeho umiestnenie v priečnom reze Výška zvodidla sa meria od horného okraja zvodnice a obecne platí, že musí byť 0,75 m nad spevnením, alebo nad priľahlým terénom (podľa vzdialenosti lícu zvodnice od spevnenia). Pri type OSNH4/H2, které má ešte hornú radu zvodníc, stačí merať výšku spodných zvodníc, pretože vrtanie stĺpikov zaručuje automaticky správnú výšku horných zvodníc, ak budú správne namontované zvodnice spodné. Výška zvodidla JSNH4/H1 a JSNH4/N2 sa meria v hrane spevnenia, ak je líc zvodidla od tejto hrany vzdialený ≤ 1,50 m. Súčasne platí, že v mieste priľahlého terénu musí byť výška zvodidla ≤ 0,85 m a ≥ 0,65 m. Pri vzdialenosti lícu zvodidla od hrany spevnenia > 1,50 m, sa meria výška zvodidla priamo na jeho líce - viď obr. 14. Platí to pre zvodidlo umiestnené na krajnici aj v stredovom deliacom páse. Výška zvodidla OSNH4/H1 a OSNH4/H2 sa meria na hrane spevnenia, ak je líc zvodidla od tejto hrany vzdialený ≤ 2,00 m. Súčasne platí, že v mieste priľahlého terénu musí byť výška zodidla ≤ 0,85 m a ≥ 0,65 m. Pri vzdialenosti zvodidla od hrany spevnenia > 2,00 m sa výška zvodidla meria priamo na jeho líce - viď obr. 15. Pri stredovom deliacom páse s priečnym sklonom je úľava na vyššej strane, kde výška zvodidla nad priľahlým terénom musí byť ≤ 0,90 m. Prípustná tolerancia pri osadzovaní je ± 30 mm vôči teoreticky správnej výške. Tolerancia pre smerové vedenie je ± 25 mm. Výškový a smerový priebeh zvodidla musí byť plynulý. Zvodidlo nesmie žiadnou svojou časťou zasahovať do voľnej šírky cesty (s výnimkou miestnych komunikácií). Potrebné výškové zmeny sa riešia sklonom 1:200, tj. najviac 20 mm na dĺžku 4 m. Hodnoty výšky zvodidla neplatia pre lokálné nerovnosti. Umiestnenie zvodidla JSNH4/H1 a JSNH4/N2 v priečnom reze na krajnici zobrazuje obr. 16. Zvodidlo nesmíe žiadnou svojou časťou zasahovať do voľnej šírky cesty (s výnimkou miestnych komunikácií). Zvodidlo JSNH4/H1 a JSNH4/N2 je povolené kombinovať iba s prejazdovým obrubníkom výšky do 70 mm. Umiestnenie zvodidla JSNH4/H1 v priečnom reze v stredovom delaicom páse zobrazuje obr. 17 (toto zvodidlo je povolené osadzovať do stredového deliaceho pásu podľa /2/ ako dve súbežné zvodidlá, iba na cestách s povolenou rýchlosťou ≤ 80 km/h, kde je požadovaná úroveň zadržania H1). Ďalšie použitie zvodidla JSNH4/H1 je podľa čl. 6.4.1 do stredového deliaceho pásu okolo prekážok, ktoré sú nadimenzované na náraz cestných vozidiel. Zvodidlo JSNH4/N2 nie je povolené do stredového deliaceho pásu osadzovať ani okolo prekážok.

SPEVNENIE SPEVNENIE

30

Page 32: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

Obrázok 14 - Výška zvodidla JSNH4/H1 a N2 Umiestnenie zvodidla OSNH4/H1 a OSNH4/H2 v priečnom reze v stredovom deliacom páse zobrazuje obr. 18. Tento typ nesmie žiadnou svojou časťou zasahovať do voľnej šírky cesty (ani pri miestnych komunikáciách). Zvodidlo OSNH%4/H1 a OSNH4/H2 je povolené kombinovať s obrubníkom o výške do 70 mm. Zvodidlo sa má osadzovať do osy stredového deliaceho pásu. Krajnú polohu zvodidla obojstranných zvodidiel podľa obr. 19, kedy zvodidlo lícuje s hranicou voľnej šírky, je povolené použiť iba v nevyhnutných prípadoch, napr. z dôvodov potrebného rozhľadu.

SPEVNENIE

Obrázok 15 - Výška zvodidla OSNH4/H1 a OSNH4/H2

ŠÍRKA STREDOVÉHO DELIACEHO PÁSU

PREJAZDOVÝ

OBRUBNÍK O VÝŠKE 50-70 mm

Obrázok 16 - Umiestnenie zvodidla JSNH4/H1 a N2 na krajnici

DIELČIA VOĽNÁ ŠÍRKA

SPEVNENIE

ŠÍRKA STREDOVÉHO DELIACEHO PÁSU

Obrázok 17 - Umiestnenie zvodidla JSNH4/H1 v stredovom deliacom páse

31

Page 33: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

DIELČIA VOĽNÁ ŠÍRKA

SPEVNENIE

ŠÍRKA STREDOVÉHO DELIACEHO PÁSU

Obrázok 18 - Príklady umiestnenia zvodidla OSNH4/H1 a OSNH4/H2 v stredovom deliacom páse šírky 4 m a 3 m

DIELČIA VOĽNÁ ŠÍRKA

SPEVNENIE

Obrázok 19 - Krajné polohy zvodidla OSNH4/H1 a OSNH4/H2 v stredovom deliacom páse

6.2 Plná účinnosť a minimálna dĺžka zvodidla Zvodidlá majú plnú účinnosť tam, kde majú predpísanú výšku podľa čl. 6.1. To znamená, že ak má byť v niektorom mieste osadené zvodidlo, musí tam byť (neprerušené) zvodidlo plnej výšky a výškový nábeh (dlhý alebo krátky) je pred alebo za týmto miestom. Minimálna dĺžka cestných typov je uvedená v tabuľke č. 4. Výškové nábehy sa do dĺžky zvodidla nepočítajú.

Tabuľka 4 - Minimálna dĺžka zvodidla

minimálna dĺžka zvodidla pre rýchlosť [ km/h] č.

položky názov zvodidla (typu)

≤ 80 > 80 1 JSNH4/N2 28 44 2 JSNH4/H1 32 52

ŠÍRKA STREDOVÉHO DELIACEHO PÁSU

32

Page 34: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

3 OSNH4/H1 44 - 4 OSNH4/H2 48 80

6.3 Zvodidlo na vonkajšom okraji ciest (na krajnici)

6.3.1 Zvodidlo pred prekážkou a miestom nebezpečia (horské vpuste, priepustky)

Či je potrebné zvodidlo pred prekážkou umiestniť, sa rozhodne na základe príslušných STN, požiadaviek štátnych orgánov, event. iných oddôvodnených požiadaviek. Požadovanú úroveň zadržania zvodidla určuje /2/. O dĺžke zvodidla pred prekážkou rozhoduje typ a pôdorysné rozmery prekážky alebo miesta nebezpečia. Minimálna (najmenšia možná) vzdialenosť lícu zvodidla od prekážky je hodnota u v tab. 3. Pri prekážke, ktorá vystupuje nad terén viac ako 0,40 m a ktorá je od lícu zvodidla vzdialená najviac 3 m, rozhoduje o dĺžke zvodidla pred touto prekážkou povolená rýchlosť podľa tabuľky 5. Myslí sa tým, že ak vozidlo najde svojím podvozkom na zvodidlo po výškovom nábehu, môže byť po zvodidle vedené ako po koľajnici až do prekážky - viď obr. 20. Ak je hodnota a väčšia ako 3 m, postupuje sa rovnako ako pri prekážke nižšej ako 0,40 m.

Pri prekážke, ktorá vyčnieva nad terén menej ako 0,40 m (napr. horská vpust, priepustka), alebo ktorá vyčnieva nad terén v mieste zvodidla viac ako 0,40 m, ale je od lícu zvodidla vzdialená viac ako 3 m, rozhoduje minimálna dĺžka zvodidla podľa tab. 4.

Obrázok 20 - Nebezpečie nárazu vozidla do prekážky nabehnutím na výškový nábeh Tabuľka 5 – Minimálna dĺžka zvodidla pred prekážkou, ktorá vystupuje nad terén viac

ako 0,40 m a ktorá je vzdialená od lícu prekážky najviac 3 m

povolená rýchlosť [ km/h]

dĺžka zvodidla pred prekážkou [ m ]

< 60 28 60 – 90 60 > 90 100

33

Page 35: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

AK JE PREKÁŽKA V TOMTO

PRIESTORE, DOPORUČUJE SA NA DIAĽNICIACH A RÝCHLOSTNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH ZVÁŽIŤ ÚPRAVY PODĽA TEXTU

PEVNÁ PREKÁŽKA

PLNÁ VÝŠKA ZVODIDLA

Obrázok 21 - Nebezpečie nárazu vozidla do prekážky vyjdením z cesty pred zvodidlom,

ak je za zvodidlom spevnená plocha Možnosť nárazu do prekážky alebo vojdenie do nebezpečného miesta tým, že vozidlo opustí vozovku tesne pred zvodidlom - viď obr. 21, sa rieši iba na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách (s povolenou rýchlosťou väčšou ako 90 km/h), pokiaľ je za zvodidlom spevnená plocha, ktorá nie je schopná zbrzdiť neovládané vozidlo. Riešenie spočívá v prietiahnutí zvodidla pred prekážkou až na 200 m, alebo vo vhodnej povrchovej či terénnej úprave. Dĺžka zvodidla pred prekážkou je súhrnne uvedená v tab. 6. Pozdĺž dlhej súvislej prekážky, ktorú nie je potrebné chrániť a ktorá je schopná presmerovať vozidlo (napr. hladká zárubná betónová stena), sa zvodidlo neosadzuje. Nebezpečným miestom je tu iba začiatok a koniec prekážky (na cestách smerovo nerozdelených). Zvodidlo sa tu osadzuje podľa tabuľky 6 a dĺžka prekážky je nula. Pri priepustkách a podobných miestách, kde je nebezpečie pre posádku vozidla menšie ako napr. pri mostoch, je povolené celkovú dĺžku zvodidla (vychádzajúcu z tab. 6) skrátiť avšak celková dĺžka zvodidla bez výškových nábehov sa musí rovnať aspoň hodnotám podľa tab. 4. U ciest s povolenou rýchlosťou nad 90 km/h, pokiaľ je medzera medzi zvodidlami menšia ako 40 m, sa doporučuje zvodidlo neprerušovať (prerušením sa tu rozumie koniec a začiatok zvodidla).

34

Page 36: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

Tabuľka 6 – Dĺžka zvodidla pred prekážkou - prhľad riešení

6.3.2 Začiatok a koniec zvodidla Začiatok a koniec zvodidla musí byť (z dôvodu únosnosti zvodidla) vždy doplnený výškovým

35

Page 37: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

nábehom so zapustením do zeme. Existujú dva výškové nábehy, dlhý a krátky. Dlhý výškový nábeh podľa obr. 8 sa robí rovnako pre JSNH4/H1 aj JSNH4/N2. Má dĺžku 8 m a robí sa prednostne na oboch koncoch zvodidla. Vo odôvodnených prípadoch (napr. pri napojení, zjazdov a křižovatiek- viď obr. 22) je povolené použiť krátky výškový nábeh.

Obrázok 22 - Zvodidlo pri napojeniach, zjazdoch a křižovatách Krátky výškový nábeh – viď obr. 9 má dĺžku 4 m a je povolené ho použiť: - na konci zvodidla v smere jazdy pri cestách smerovo rozdelených; - na začiatku zvodidla v smere jazdy, pokiaľ je tento nábeh prekrytý zvodidlom (napr. pri styku dvoch zvodidiel presahom alebo pri prerušení zvodidla pri telefónej hlásky (viď obr. 23 a 24) alebo pri prerušení pre chodcov - viď obr. 25.

6.3.3 Zvodidlo vedľa telefónu núdzového volania Podľa platných noriem nie je telefón núdzového volania prekážkou, pred ktorou sa má osadiť zvodidlo z dôvodu ochrany prevádzky pred nárazom do nej. Telefón núdzového volania sa chráni (podľa SSC) z dôvodu jej čiastočnej ochrany pred zničením.

Poznámka 5: Avšak žiadne zvodidlo nezabráni zničeniu telefónu núdzového volania, pretože jeho priečna deformácia pri náraze nákladným vozidlom môže byť aj oveľa viac ako meter.

Vzdialenosť líca zvodidla od telefónu núdzového volania má byť minimálne 1 m. O tom, či sa zvodidlo v mieste hlásky preruší, alebo nie, rozhodujú iné predpisy, nie tieto TPV. Ak je rozhodnuté, že sa zvodidlo má prerušiť, postupuje sa podľa obr. 23 a 24 Pokiaľ nie je nutné zvodidlo prerušiť, postupuje sa podľa tab. 6, bunky 2 a 4

36

Page 38: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

37

Page 39: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

POK

IAĽ

ZVO

DID

LO N

EPO

KR

UJE

JE

HO

MIN

. DĹŽ

KA

JE

PODĽA

TA

B. 4

(V

ÝŠK

OVÉ

BEH

Y SA

DO

TEJ

TO

DĹŽ

KY

NEP

ÍTA

Obr

ázok

24

- Zvo

didl

o pr

i tie

sňov

ej h

lásk

e, c

esty

smer

ovo

nero

zdel

enej

Obr

ázok

23

- Zvo

didl

o pr

i tie

sňov

ej h

lásk

e, c

esty

směe

ovo

rozd

elen

ej

TIET

O T

RI K

ÓTY

JE

POTR

EBN

É D

OD

RŽA

Ť

SM

ERO

VÝ O

DK

LON

ZVO

DID

LA S

A R

OB

Í TA

K, Ž

E K

AŽD

Ý K

ON

IEC

ZVO

DN

ICE

JE O

DK

LON

ENÝ

OPR

OTI

ZAČ

IATK

U T

EJ

ISTE

J ZV

OD

NIC

E O

60-

70m

m. O

DK

LON

TED

A S

TÁLE

N

AR

AST

Á. O

DK

LON

PR

VEJ

ZVO

DN

ICE

JE N

AJM

ENEJ

1:

66,6

7, D

RU

HEJ

NA

JMEN

EJ 1

:33,

33, T

RET

EJ N

AJM

ENEJ

1:

22,2

2 A

TĎ.

38

Page 40: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

6.3.4 Prerušenie zvodidla Prerušením zvodidla sa tu myslí taká úprava zvodidla, ktorá zaistí v každom mieste cesty jeho plnú účinnosť. Takýmto prerušením nie je ukončenie zvodidla pred odbočujúcou cestou a jeho opätovným začiatkom za ňou. Ak má byť zvodidlo prerušené (napr. kôly verejnej prevádzke chodcov alebo bicyklistov), urobí sa úprava podľa obr. 25. Táto úprava vychádza z požiadavky, aby v každom mieste bola zaištená úroveň zadržania, pre ktorú sa zvodidlo v tomto mieste buduje.

Obr

ázok

25

- Pre

ruše

nie

zvod

idla

, pre

chod

pre

cho

dcov

Pri pripojení vedľajšej cesty, účelovej komunikácie, pri zjazdoch na susedné pozemky apod. (pokiaľ tu musí býť zvodidlo napr. z dôvodu vysokého násypu) sa postupuje podľa čl. 6.3.2. V mieste únikových otvorov pri protihlučných stenách sa zvodidlo neprerušuje.

6.3.5 Zvodidlo pri protihlučných stenách Na umiestnenie zvodidla pri protihlučných stenách nie sú žiadne špeciálne požiadavky. Rozhoduje požiadavok na úroveň zadržania podľa /2/ a vzdialenosť lícu zvodidla od protihlučnej steny u podľa tab. 3 pre túto úroveň. Pokiaľ je protihlučná stena prispôsobená ako záchytné zariadenie (napr. súvislá stena z betónu, ocele alebo iného materiálu s primerane rovným povrchom, schopná odolať približne nárazu osobného vozidla, neosadzuje sa pred ňou zvodidlo. Nebezpečným miestom vyžadujúcim osadenie zvodidla sú pri takejto stene začiatok a koniec

V PRÍPADE PRERUŠENIA ZVODIDLA PRI MOSTE NAPR. Z DOVODU PRECHODU PRE CHODCOV, JE TOTO MIESTO BODOM „PR“ PODĽA OBR. 35

39

Page 41: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

(pokiaľ nie sú vhodným spôsobom odklonené do terénu).

SMEROVÝ ODKLON ZVODIDLA SA ROBÍ TAK, ŽE PRVÁ ZVODNICA JE ODKLONENÁ OPROTI KONCU PREDCHÁDZAJÚCEJ O 100 mm. ODKLON DRUHEJ ZVODNICE JE O 100 mm OPROTI PRVEJ, ODKLON TRETEJ JE O 100 mm OPROTI DRUHEJ, ODKLON ŠTVRTEJ A PIATEJ ZVODNICE JE TAKÝ ABY NA ZAČIATKU PRECHODU PRE CHODCOV BOLO MIN 1,25 m. ĎALŠIA ZVODNICA SA ODKLÁŇA SPAŤ ROVNAKÝM SPOSOBOM TAK ABY POSLEDNÉ DVE ZVODNICE BOLI ROVNOBEŽNÉ S OSOU CESTY.

40

Page 42: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

6.3.6 Zvodidlo pri odbočovacích rampách Ak je potrebné zvodidlo osadiť pri odbočovacej rampe a v jazyku križovatky nie je prekážka, postupuje sa úplne bežne podľa platných noriem a predpisov. Ak je v jazyku križovatky prekážka, postupuje sa podľa čl. 6.3.1. Pokiaľ je prekážka bližšie možnému začiatku zvodidla ako je dĺžka pred prekážkou podľa tab. 6, je možné použiť tlmič nárazu, iný druh zvodidla, alebo navrhnúť kombináciu zvodidla so zemnými úpravami. Príklad kombinácie zvodidla JSNH4/H1 a JSNH4/N2 so zemnými úpravami je vykreslený na obr. 26. V prípade zemného telesa o výške aspoň 1,20 m, je možné od osadenia zvodidla upustiť.

Obrázok 26 - Príklad kombinácie zvodidla JSNH4/H1 a JSNH4/N2

so zemnými úpravami pri velkoplošnej značke

6.4 Zvodidlo v stredovom deliacom páse

6.4.1 Zásady umiestňovania zvodidla Do stredového deliaceho pásu sa osadzuje prednostne zvodidlo OSNH4/H2. Pri cestách s povolenou rýchlosťou do 80 km/h vrátane je možné osadiť OSNH4/H1 podľa čl. 6.1, alebo dve súbežné JSNH4/H1. Pokiaľ sú v stredovom deliacom páse prekážky, napr. stĺpy osvetlenia, je možné využiť čl. 4.4.2 /2/ a znížiť o 15 % hodnotu u podľa tab. 3. Tzn., že pri použití dvoch súbežných JSNH4/H1 bude musiet byť vzdialenosť medzi lícom zvodidla a stĺpmi 1,50 – (0,15 x 1,50) = 1,25 m.

41

Page 43: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

6.4.2 Zvodidlo pri prekážke Najbežnejšími prekážkami v stredovom deliacom páse sú podpery mostov, portálov pre značky, stĺpy osvetlenia, event. iné konštrukcie cestného vybavenia. Podpery mostov a portálov musia byť navrhnuté v súlade s čl. 4.2.2 /2/. Oceľové zvodidlo NH4 nevytvára dostatočnú ochranu týchto prekážok a osadzuje sa pozdĺž týchto prekážok iba z dôvodu ochrany prevádzky na ceste pred nárazom do nich. Pretože sa vozidlo nemôže dostať cez prekážku do jazdného pruhu v protismere, je vyžadovaná úroveň zvodidla okolo prekážky podľa tab. 4 /2/ - N2. Pre tieto prípady je možné okolo prekážky osadiť dve JSNH4/H1 (zvodidlo JSNH4/N2, ktoré by bolo tiež možné do týchto miest osadiť, sa nedoporučuje použiť). Z hľadiska úrovne zadržania platí pre prechody z obojstranného zvodidla na dve zvodidlá okolo prekážok čl. 4.4.3 /2/, z ktorého vyplýva, že úroveň zadržania sa pri prechodoch neurčuje a zvodidlo sa rieši konštrukčne. Zvodidlo NH4 umožňuje nasledovné prechody: - Prechod z OSNH4/H2 na dve súbežné OSNH4/H2 okolo prekážky – viď obr. 28. - Prechod z OSNH4/H2 na dve súbežné ZSNH4/H2 (alebo JSNH4/H1) okolo prekážky – viď obr. 29. Na obr. 29 je nakreslený príklad prechodu OSNH4/H2 na dve ZSNH4/H2 na moste. - Prechod z OSNH4/H1 na dve súbežné JSNH4/H1 okolo prekážky – viď obr. 30. - Prechod z OSNH4/H1 na dve súbežné ZSNH4/H2 okolo prekážky – viď obr. 31. Pokiaľ je v stredovom deliacom páse osadené zvodidlo OSNH4/H2, doporučuje sa postupovať podľa obrázku 28. Najskôr sa použijú dlhšie distančné diely, potom je krátky prechod bez distančných dielov a nasledujú dve súbežné zvodidlá OSNH4/H2 okolo prekážky. Pri strednom deliacom páse 4 m môže byť pri tomto riešení šírka pilieru až 1,20 m. Okolo prekážky je však možné osadiť aj dve zábradĺové zvodidlá ZSNH4/H2 (event. JSMNH4/H2) alebo dve JSNH4/H1. V takomto prípade sa prechod urobí podľa obr. 29. Typ ZSNH4/H2 je však na ceste nutné osadiť na priebežný betónový základ s rímsou a s obrubou o výške 100 až 200 mm podľa obr. 31. V takomto prípade vychádza pre stredový deliaci pás šírky 4 m šírka pilieru 1,8 m. Ak sú v stredovom deliacom páse osadené stĺpy osvetlenia, je riešenie uvedené v čl. 6.4.1. Na obr. 30 je nakreslený prechod z OSNH4/H1 na dve jednostranné JSNH4/H1v stredovom deliacom páse šírky 4 m. Na obr. 31 je nakreslený prechod z OSNH4/H1 na dve ZSNH4/H2 v stredovom deliacom páse šírky 4 m.

Medzi zvodnice obojstranného zvodidla OSNH4/H1 a OSNH4/H2 je povolené umiestniť deformovateľné skrinky a iné podobné vybavenia a ďalej iba stĺpiky ľahkých dopravných značiek s priemerom do 80 mm, alebo dreviny s kmeňami s priemerom do 100 mm - viď obr. 27.

Obrázok 27 - Ľahká prekážka pri OSNH4/H1

42

Page 44: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

43

Obr

ázok

28

– Pr

echo

d z

OSN

H4/

H2

na d

ve O

SNH

4/H

2 ok

olo

pilie

ru v

stre

dovo

m d

elia

com

pás

e ší

rky

4 m

Page 45: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

Obr

ázok

29

– Pr

echo

d z

OSN

H4/

H2

na d

ve Z

SNH

4/H

2

44

Page 46: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

45

Obr

ázok

30

– Pr

echo

d z

OSN

H4/

H1

na d

ve J

SNH

4/H

1 pr

i pre

kážk

e

v

stre

dovo

m d

elia

com

pás

e ší

rky

4 m

Obr

ázok

31

– Pr

echo

d z

OSN

H4/

H1

na d

ve Z

SNH

4/H

2 pr

i pre

kážk

e

v

stre

dovo

m d

elia

com

pás

e ší

rky

4 m

Page 47: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

6.4.3 Začiatok a koniec zvodidla Aj v stredovom deliacom páse musí byť začiatok a koniec zvodidla (z dôvodu únosnosti zvodidla) vždy vybavený výškovým nábehom so zapustením do zeme. Existujú dva výškové nábehy, dlhý a krátky. Dlhý výškový nábeh pri zvodidle OSNH4/H1 sa robí podľa obr. 10, pri zvodidle OSNH4/H2 podľa obr. 12. Krátky výškový nábeh pri zvodidle OSNH4/H1 sa robí podľa obr. 11, pri zvodidle OSNH4/H2 podľa obr. 13. Nie je stanovené, kde sa má použiť dlhý a kde krátky výškový nábeh. Pokiaľ nábeh nie je prekrytý iným zvodidlom, doporučuje sa použiť nábeh dlhý. Ak sa použijú v stredovom deliacom páse dve zvodidlá JSNH4/H1 (podľa /2/ je to obecne povolené pri cestách s povolenou rýchlosťou najviac 80 km/h, kde je vyžadovaná úroveň zadrženia H1), platia pre použitie výškových nábehov rovnaké zásady, ako u OSNH4/H1, alebo OSNH4/H2. V stredovom deliacom páse sa pre nábehy používajú nábehové priechodky ľavé (sú vľavo od idúceho vozidla).

6.4.4 Prejazdy stredových deliacich pásov Na prejazdy stredových deliacich pásov sa používa najčastejšie betónové zvodidlo. Pri použití betónového zvodidla sa používajú dva spôsoby riešenia. S úhlopriečnym osadením zvodidla podľa obr. 32 a s priamim napojením oceľového zvodidla na betónové podľa obr. 33. Pri úhlopriečnom osadení musí mať betónové zvodidlo aspoň takú dĺžku, aby v mieste plnej výšky oceľového zvodidla bola plná výška betónového zvodidla. Je povolené, aby sa betónové zvodidlo dotýkalo oceľového zvodidla, medzera sa nevyžaduje. Betónové zvodidlo musí mať výšku min. 1,00 m podľa /6/. V zelenom páse sa betónové zvodidlo kladie na ŽB pražce 250/200 mm položené do piesku, na betónové panely osadené v mieste stykov dielcov zvodidla, alebo na súvislé spevnenie. Použijú sa krátke výškové nábehy. Pri priamom napojení oceľového zvodidla na betónové sa styk medzi zvodnicami a betónovým dielcom robí zásadne skrutkovaný. Podmienkou je, aby únosnosť styku bola rovnaká, ako je vzájomné spojenie zvodníc, to znamená, že je potrebné každý koniec zvodnice pripojiť najmenej ôsmimi skrutkami M 16 ku betónovému zvodidlu. Výrobca dodáva špeciálny prechodový diel pre priskrutkovanie zvodnice na bočnú stenu betónového zvodidla. Do stredového del. pásu sa používajú prechodové diely ľavé, na krajnici pravé. Dielec betónového zvodidla, na ktorý sa koncovka priskrutkuje, musí mať zodpovedajúce vyztuženie. Prechod je atypický, pretože je závislý na šírce betónového zvodidla v mieste styku. Príklad takéhoto prechodu je na obr. 33.

46

Page 48: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

POHĽAD BETÓNOVÉ ZVODIDLO

BETÓNOVÉ PRAŽCE 2 KS POD JEDEN DIELEC MIESTO KDE MAJÚ OBIDVE ZVODIDLÁ PLNÚ VÝŠKU

PODORYS

HRANY SPEVNENIA SMER JAZDY

Obrázok 32 - Prejazd stredového deliaceho pásu - betónové zvodidlo

6.5 Zvodidlo pri podperách portálových konštrukcií zvislých dopravných značiek

Na krajnici okolo podpery portálu (alebo jeho základu), ktorá je nadimenzovaná podľa čl. 4.2.2 /2/ sa osadí zvodidlo JSNH4/H1 alebo JSNH4/N2 ako pred prekážkou podľa čl. 6.3.1 (chráni sa prevádzka na ceste pred nárazom na portál, nie samotný portál). Príklad priečneho rezu je uvedený na obr. 16. Pokiaľ podľa /2/ je úroveň zadržania na krajnici N2, potom je vzdialenosť od lícu zvodidla JSNH4/H1 k portálu (alebo k akejkoľvek inej prekážke) 0,85 m (viď tab. 3). Pre typ JSNH4/N2 je to 1,10 m. V stredovom deliacom páse sa postupuje rovnako ako pri mostových pilieroch podľa čl. 6.4.2.

47

Page 49: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

Obr

ázok

33

– Pr

echo

d z

OSN

H4/

H2

na b

etón

ové

zvod

idlo

pri

amim

nap

ojen

ím

48

Page 50: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

7 Zvodidlo na mostoch

7.1 Všeobecne Typy zvodidla NH4 na mostoch a zásady použitia sú uvedené v tab. 7. Minimálna dĺžka sa na mostoch neurčuje pre žiadny typ. Pre typy ZSNH4/H2 a JSMNH4/H2 platia z hľadiska použitia rovnaké zásady: - Výška obruby sa volí v rozsahu 100 - 200 mm. Tvar obruby musí byť urobený podľa obrázku v tabuľke 7. - V prípade použitia týchto typov ako zábradlového zvodidla na okraji mostu, sa osadí výplň (druhy výplní, ktoré je možné použiť viď čl. 7.5). Druh výplne sa vyberie tak, aby bol v súlade s STN 73 6201. - Ak je zabezpečené kotvenie rímsy podľa požiadaviek týchto TPV, je povolené v rímse urobiť nátoky pre odtok vody do vonkajšieho odvodňovacieho žľabu. Požiadavka, aby na rube zvodidla, za ktorým je verejný chodník bol jeden vodorovný prvok, splňuje pri type ZSNH4/H2 mädlo zvodidla, ktoré je cca 1,03 m nad povrchom chodníku. Pri type JSMNH4/H2 spĺňa túto funkciu zadná spojovacia páska (viď obr. 5). Obojstranné typy OSMNH4/H1 a OSPNH4/H2 sa osadzujú na rímsu s obrubou o výške 0 mm – 70 mm. Jedná sa o tzv. prejazdový obrubník. Aj pri výške obruby 0 mm, musí byť pätková doska stĺpika priskrutkovaná ku betónu, alebo oceli (pri oceľových mostoch) v úrovni horného povrchu vozovky. To znamená, že v mieste kotvenia nemôže prebiehať vozovka. Osa týchto dvoch obojstranných typov musí byť od vonkajšieho okraja rímsy, alebo nosnej konštrukcie, vzdialená aspoň 300 mm, aby bola zabezpečená únosnosť kotiev. Tvar obruby sa neurčuje.

7.2 Výška zvodidla a jeho umiestnenie v priečnom reze Výška všetkých mostových typov je daná výškou horného okraja zvodnice od vozovky, ktorá musí byť 750 mm. Tým je automaticky splnená výška mädla pri type ZSNH4/H2 a JSMNH4/H2 a výška hornej zvodnice pri type OSPNH4/H2. Je to zabezpečené pevnou polohou vrtaním stĺpov. Výškové zmeny (pokiaľ sa vyskytnú napr. na konci rímsy, pri prechode na betónové zvodidlo apod.) sa riešia sklonom zvodnice 1 : 200, to je nejviac 2 cm na dĺžku jednej zvodnice.

49

Page 51: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

Tabuľka 7 – Prehľad použitia mostových typov zvodidla NH4 TYP

ZVODIDLA UMIESTNENIE

ZVODIDLA

SCHÉMA PRIEČNEHO REZU

POUŽIJE SA VÝPLŇ PODĽA ČSN 73 6201

VONKAJŠÍ OKRAJ MOSTU

POUŽIJE SA VÝPLŇ PODĽA ČSN 73 6201 PRI ŠÍRKE ZRKADLA DO 250mm SA VÝPLŇ NEOSÁDZUJE

STREDOVÝ DELIACI

PÁS

BEZ OHĽADU NA ŠÍRKU ZRKADLA

PROTIHLUČNÁ STENA

PREJAZDOVÝ OBRUBNÍK O VÝŠKE MAX. 70mm

STREDOVÝ DELIACI

PÁS

50

Page 52: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

7.3 Pokračovanie zvodidla mimo mostu pri typoch ZSNH4/H2 a JSMNH4/H2

7.3.1 Zvodidlo nepokračuje mimo most V takomto prípade sa zvodidlo urobí podľa obr. 34, bez ohľadu na to, či je alebo nie je na moste chodník. Platí to pre cesty smerovo rozdelené aj nerozdelené. Na obrázku uvedené presahy mimo mostu sú minimálne a uplatnia sa iba pri nízkych a krátkych mostoch, kde charakter prekážky nevytvára veľké nebezpečie pre vozidlá. Pri mostoch, ktoré prekračujú železnicu, cestu apod. je potrebné sa na zvodidlo pred mostem pozerať ako na zvodidlo pred miestom nebezpečia a pre dĺžku zvodidla použiťt čl. 6.3.1, tab. 6, riadok 1 tabuľky (prekážka vystupuje najviac 0,40 m nad terén). Mimo mostu sa osadzuje typ JSNH4/H1 (myslí sa tým tá nevyhnutne dlhá časť zvodidla, která musí pokračovať mimo mostu).

7.3.2 Zvodidlo pokračuje mimo mostu Ak zvodidlo pokračuje mimo mostu, postupuje sa podľa obr. 35 pri cestách smerovo rozdelených aj nerozdelených. Mimo mostu musí byť osadené aspoň v dĺžke 12 m typ JSNH4/H1. Ďalej pokračuje typ, o kterom je rozhodnuté, že bude na ceste, tj. JSNH4/H1 alebo JSNH4/N2. Pokiaľ je za zvodidlom núdzový chodník, zvodidlo sa pred ani za mostom neprerušuje. Pokiaľ je za zvodidlem verejný chodník, ktorý za mostem nepokračuje, zvodidlo sa preruší podľa obr. 25. Odklon tohoto prerušenia začína v bode “PR” podľa obr. 35.

51

Page 53: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

Obr

ázok

33

– Z

vodi

dlo

nepo

krač

uje

mim

o m

ost

Obr

ázok

35

– Z

vodi

dlo

pokr

ačuj

e m

imo

mos

t

52

Page 54: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

7.4 Zvodidlo pri protihlučnej stene Pre umiestnenie zvodidla pri protihlučnej stene na moste nie sú žiadne špeciálne požiadavky. Rozhodujúca je požiadavka na úroveň zadržania podľa /2/ a vzdialenosť zodidla od protihlučnej steny podľa tab. 3 pre túto úroveň. Tzn. že pri úrovni zadržania H2 musí byť líc zvodidla ZSNH4/H2 od protihlučnej steny 1,10 m a pri JSMNH4/H2 potom 1,20 m.

Poznámka 6: Vzhľadom k nebezpečiu poškodenia protihlučnej steny vyklonenou korbou nákladného automobilu, čo prichádza do úvahy pri protihlučných stenách s výškou nad 2 m, sa doporučuje – ak je to cenovo priechodné“ - vzdialenosť steny od zvodidla zväčšiť v závislosti na materiále protihlučnej steny. Dôvodem pre väčšiu vzdialenosť protihlučnej steny od zvodidla nie je samotné poškodenie steny, ale nebezpečenstvo pádu časti steny z mostu a event. zranenie osôb pohybujúcich sa pod mostom.

7.5 Výplň zábradlového zvodidla Zvislá alebo vodorovná výplň, ktorá je požadovaná STN 73 6201 pre ochranu chodcov, bola skúšaná ako súčasť zvodidiel ZSNH4/H2 a JSMNH4/H2 a preto musí byť používaná tak, ako je ponúkaná výrobcom zvodidla. Výrobca ponúka tri druhy výplne:

- vodorovnú; - zvislú; - zo sietí

Všetky tri druhy výplne sú ponúkané formou oceľového rámu, v ktorom je privarená vlastná výplň. Rám má veľkosť jedného zvodidlového pola (medzi dvomi mostovými stĺpikmi). K mostovým stĺpikom sa pripevňuje tak, že sa na jednej strane voľne navlečie na čapy a na druhej strane sa priskrutkuje ku stĺpiku. Ako je uvedené v čl. 5.6, 5.7 a v tabuľke 7, ak je za ZSNH4/H2 alebo za JSMNH4/H2 chodník (núdzový alebo verejný) výplň sa neosadzuje.

7.6 Dilatačný styk - elektricky neizolovaný

7.6.1 Všeobecne Jedná sa o dilatáciu zvodidla v súvislosti s dilatáciou mostu v miestach mostových záverov. Robí sa dilatácia zvodnice, mädla a výplne. V informativnej časti týchto TPV “Konštrukčné diely” sú nakreslené spôsoby riešenia dilatácií uvedených dielcov. Štandardne sú ponúkané dilatácie ± 80 mm, ± 200 mm a ± 400 mm.

7.6.2 Zvodnice Zoskrutkovanie dilatačných stykov je nakreslené v časti “Konštrukčné diely”. Pri dilatácii ± 80 mm a ± 200 mm sa stĺpiky osadzujú stále po 2 m aj v poli, kde sa dilatácia robí. Pri dilatácii ± 400 mm sú stĺpiky v dilatačnom poli vzdialené od seba 2400 mm. To

53

Page 55: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

znamená, že sa s touto vzdialenosťou zvodidlo naprojektuje. pri vlastnej montáži je potrebné reagovať na teplotu a stĺpiky osadiť ďalej, alebo bližšie od seba, podľa aktuálnej teploty v dobe montáže. V tabuľke 8 je uvedený prehľad dĺžok dilatačných zvodníc a zvodnňíc skrátených, ktoré musia byť ku dilatačnej zvodnice doplnené, aby bol zachovaný modul zvodníc 4 m, resp. 2 m.

Tabuľka 8 - Prehľad dĺžok zvodníc pri dilatáciách

dilatačný pohyb dĺžka dilatačnej zvodnice dĺžka skrátenej zvodnice ± 80 mm 580 mm 3835 mm, resp. 1835 mm ± 200 mm 840 mm 3705 mm, resp. 1705 mm ± 400 mm 840 mm + 1150 mm 3250 mm, resp. 1250 mm

Obecne pre dilatačný styk platí, že na jednej strane je neposuvné spojenie, na druhej strane posuvné. Na posuvnej strane sa vzájomné spojenie zvodníc robí iba jedným radom skrutiek (štyri otvory na bežnej zvodnici zostávajú prázdne). Medzi dilatačnú zvodnicu a bežnú zvodnicu sa vkláda kruhová podložka. Rovnaká podložka sa dáva aj pod maticu, na ktorú sa naskrutkuje ešte kontramatica (spoj musí byť dotiahnutý iba tak, aby umožňoval dilatačný pohyb).

7.6.3 Mädlo Na dilatáciu mädla sa používa rovnaký profil manžety, ako pri bežnom styku mädla - viď časť “Konštrukčné diely”.

7.6.4 Výplň Dilatácia výplne je uvedená v časti “Konštrukčné diely” a je ponúkaná v prevedení ± 200 mm. Princíp dilatácií výplne je taký, že rám pre jedno zvodidlové pole je rozdelený na dve časti a každá časť je priskrutkovaná ku stĺpikom. Medzi sebou sú dve časti rámov spojené posuvným stykom. Dilatáciu výplně ± 400 mm je potrebné objednať samostatne.

7.7 Dilatačný styk - elektricky izolovaný

7.7.1 Všeobecne, požiadavky na materiál izolačného povlaku V prípade výskytu bludných prúdov, je jedným zo zabezpečenia ochrany mostu urobenie elektricky izolovaného dilatačného styku. Tento styk sa urobí na zvodnici, mädle a výplni. Pri všetkých stykoch je dodržaná zásada, že elektricky izolačný styk je neposuvný, aby nedošlo ku odreniu elektroizolačného povlaku. V časti “Konštrukčné diely” sú nakreslené spôsoby urobenia, zabezpečujúce splnenie požiadaviek na elektrický odpor styku.

54

Page 56: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

Požiadavky na materiál izolačného povlaku dilatačných dielov (z dôvodu ochrany proti bludným prúdom) sa stanovujú nasledovne: - nasiakavosť po 2 h varu max. 0,2 % - povrchový odpor (rezistivita) min. 108 Ω 1) STN IEC 60093:1980 3)

- merný vnútorný odpor (rezistivita) min. 107 Ωm 1) STN IEC 60093:1980 3)

- izolačný odpor min. 107 Ω 2) STN IEC 60167:1964 4)

1) po kondicionovaní 96 h pri 40 oC a 95 % relativnej vlhkosti; 2) po kondicionovaní 24 h vo vode; 3) štvorcové elektródy z vodiacej gumy, dĺ = 100 mm, skúša sa na vyrezanej vzorke zvodnice s laminátovou vrstvou, elektróda č. 3 podľa prílohy B podľa STN IEC 60093 je tvorena zvodnicou; 4) skúša sa na skúšobnom telese zo zvodnice s laminátovou vrstvou, upevnené podľa obr. 5B STN IEC 60167 Zhotoviteľ predloží, že izolačný styk neosadených dielov má odpor min. 50 kΩ. Trvalý odpor nesmie klesnúť pod 5 kΩ (meria sa na neosadenom dilatačnom styku).

7.7.2 Zvodnica a spojovací materiál Izolačná dilatačná zvodnica je vo svojej jednej polovici (na strane pevného styku) vybavená izolačným povlakom. Druh izolačného povlaku nie je predpísaný, výrobca ponúka potiahnutie polyamidom PA 11 v hr. 0,5 mm. Diely pre izolačný povlak sa dodávajú pozinkované, aby v prípade porušenia izolačného povlaku bola zabezpečená požadovaná životnosť zvodnice. Rovnako ako pri neizolovanom styku platí, že na posuvnej strane sa vzájomné spojenie zvodníc robí iba jedným radom skrutiek (štyri otvory na bežnej zvodnice zostávajú prázdne). Na zoskrutkovanie v mieste izolačného spojenia sa používajú skrutky a matice, ktoré sú dopredu potiahnuté polyamidom PA 11 (obchodný názov Rilsan) okrem závitovej časti skrutiek a celého závitu na maticiach, ktoré sú vybavené teflonovou disperziou Xylan 1070. Takto potiahnuté skrutky a matice tvoria dokonalý izolant a naviac majú vysokú antikoróznu odolnosť. Skrutky aj matice sa poťahujú pozinkované. Podložky sa používajú buď vybavené povlakom ako pri skrutkách, alebo sa použijú celoplastové podložky. Na zoskrutkovanie v mieste oválnych otvorov (tzn. posuvné spojenie) sa používa bežný pozinkovaný spojovací materiál.

7.7.3 Mädlo Používajú sa oceľové manžety rovnakého profilu ako pre bežné spojovanie mädla a tieto manžety sa vybavia izolačným povlakem rovnakým ako dilatačná zvodnica.

7.7.4 Výplň Princíp elektrickej izolácie rámov výplně je taký, že ku jednému stĺpiku sa rám priskrutkuje potiahnutými skrutkami (potiahnutie viď 7.7.2) a distančný prvok, ktorý zabezpečuje medzeru

55

Page 57: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

medzi stĺpikom a rámom je z plastu – viď „Konštrukčné diely“.

7.8 Kotvenie stĺpikov Stĺpiky všetkých mostových typov je možné kotviť ku podkladu iba jedným spôsobom a to priskrutkovaním pätkovej dosky stĺpika ku podkladu. Stĺpiky zvodidla ZSNH4/H2 sa kotvia štyrmi kotvami OMO z materiálu 11523 – predné dve kotvy M24 x 205 mm (priemer vrtu 35 mm, hĺbka vrtu 150 mm), zadné dvé M16 x 145 mm (priemer vrtu 25 mm, hĺbka vrtu 90 mm). S týmito kotvami bolo zvodidlo odzkúšané. Kotvy majú svoje položkové číslo, takže sa objednávajú rovnako, ako iné komponenty zvodidla. Podmienkou je, aby bola rímsa vyrobená z betónu podľa čl. 7.10. V pätkovej doske je otvor o priemere 16 mm, ktorý slúži na injektáž priestoru medzi pätkovou doskou a povrchom rímsy. Vzhľadom na rozdielnosti povrchu betónu oproti pätkovej doske (pokiaľ ide o nerovnosti) a ďalej z dôvodu výškového vedenia rímsy sa doporučuje postupovať tak, že sa stĺpik osadí na kotvy, potom sa vyrovná smerovo a výškovo pomocou oceľových podložiek, matice kotiev sa dotiahnu a urobí sa podinjektovanie pätkovej dosky. Hrúbka injektážnej malty nemá presiahnuť 20 mm. Pri projektovaní a následnom objednávání stĺpikov (dĺžka stĺpikov sa určuje podľa výšky obruby rímsy a hr. podliatia) sa doporučuje uvažovať hrúbku podliatia pätkovej dosky 10 mm. Stĺpiky zvodidla JSMNH4/H2 sa kotvia dvomi kotvami OMO M24. Stĺpiky svodidla OSMNH4/H1 sa kotvia štyrmi kotvami OMO M16. Stĺpiky zvodidla OSPNH4/H2 sa kotvia štyrmi kotvami OMO M20. Na kotvenie týchto typov platia rovnaké zásady, ako na kotvenie zvodidla ZSNH4/H2. Zmenu kotiev je možné vykonať iba so súhlasom výrobcu zvodidla a musí byť urobená tak, aby nebola v rozpore s certifikátom zvodidla. V tabuľke 9 sú uvedené požiadavky v prípade rôzneho kotvenia.

Tabuľka 9 – Požiadavky na rôzne kotvenie zvodidlových stĺpikov skrutky (kotvy) skrutky (kotvy) skrutky (kotvy) Profil kotviacich skrutiek M24 M20 M16 Doporučený materiál skrutiek alebo pevnostné triedy najmenej 6.8

11523 11523 11523

Výpočtová únosnosť skrutiek v ťahu

120 kN 90 kN 58 kN

Výpočtová únosnosť skrutiek v šmyku

nestanovuje sa nestanovuje sa nestanovuje sa

Skúšobné sily F pre odskúšanie kotiev alebo kotviacich skrutiek

186 kN

144 kN

93 kN

7.9 Zaťaženie konštrukcií podporujúcich zvodidlo Zaťaženie rímsy od každého mostového typu tvoria spojené zaťaženie, ktoré uvádza tabuľka 10. Toto zaťaženie vychádza z predpokladu, že nárazom dôjde ku súčasnému ohnutiu

56

Page 58: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

štyroch mostových stĺpikov (pri typoch, ktoré majú stĺpiky po 2 m) alebo troch stĺpikov pri type, ktorý má stĺpiky po 4 m.

Poznámka 7: V skutočnosti pri náraze dochádza ku postupnému nárazu do stĺpikov. Časový posun medzi nárazom do susedných stĺpikov je cca. v desatinách sekundy, preto na strane bezpečnosti pre mostové konštrukcie je uvažované zaťaženie od štyroch stĺpikov súčasne. Zaťaženie je vypočítané z plastického momentu únosnosti pätkového prierezu štyroch (troch) stĺpikov vynásobeného koeficientom 1,66. Štyri stĺpiky vytvárajú tri polia po dvoch metroch (alebo tri stĺpiky dve polia po 4 m).

V tabuľke uvedené zaťaženie sa uvažuje ako jediné na jedinej rímse (bez ohľadu na dilatáciu rímsy), môže však pôsobiť kdekoľvek od začiatku rímsy až po jej koniec. Zaťaženie nosnej konštrukcie mostu vytvára prenos zaťaženia rímsy do nosnej konštrukcie mostu. Je povolené silami uvedenými v tabuľke 10 priamo zaťažiť konzolu mostovej nosnej konštrukcie. Naviac tu pôsobí zvislé zaťaženie kolovou silou. Jej hodnota a dosadacia plocha je uvedená v čl. 3.4 /2/. Poloha tejto sily sa uvažuje v mieste obruby a v pozdĺžnom smere v prostriedku zaťažovacej dĺžky 6 m (8 m). Všetky tri zaťaženia sú zaťaženia mimoriadne v zmysle STN 73 6203. Uvedené zaťaženie sa neznižuje v závislosti na zvolenej úrovni zadržania, pretože podporujúca konštrukcia musí byť zaťažená najväčším možným zaťažením, ktoré od zvodidla môže vzniknúť.

Tabuľka 10 – Zaťaženie rímsy

ZAŤAŽENIE RÍMSY TYP ZVODIDLA

ZAŤAŽOVACIA DĹŽKA

ZVISLÁ SILA

57

Page 59: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

7.10 Kotvenie rímsy do nosnej konštrukcie a do krídiel mostu Kotvenie rímsy vychádza z plastickej únosnosti pätkového prierezu stĺpika vynásobeného koeficientom 1,66. Hodnoty síl, ktoré musí kotvenie rímsy preniesť, sú uvedené v tabuľke 11. Jedná sa o zaťaženie mimoriadné v zmysle STN 73 6203.

Tabuľka 11 – Síly na jeden stĺpik pre kotvenie rímsy

TYP ZVODIDLA

58

Page 60: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

Najbežnejší spôsob kotvenia rímsy je uvedený v tab. 12. Sú uvedené silové požiadavky na kotvenie za predpokladov určitej vzdialenosti kotvy od okraja nosnej konštrukcie. Pri rôznom spôsobe kotvenia rímsy je potrebné síly z tabuľky 11 zachytiť na dĺžke 2 m. Rímsa musí byť vyrobená z betónu triedy najmenej C25/30 pre prostredie XF4 + XD3.

Tabuľka 12 – Príklad kotvenia rímsy do nosnej konštrukcie a do krídiel

KOTVENIE RÍMSY TYP ZVODIDLA

KOTVENIE DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE

RÍMSY SA KOTVIA NAJČASTEJŠIE

PO 2m, ČO JE VZDIALENOSŤ MOSTOVÝCH STĹPIKOV (S VÝNIMKOU OSMNH4/H1). JEDNA KOTVA MUSÍ BYŤ SCHOPNÁ PRENIESŤ NIŽŠIE UVEDENÉ VÝPOČTOVÉ HODNOTY V ŤAHOVEJ A ŠMYKOVEJ SILY ZA PREDPOKLADU, ŽE JE OSADENÁ PODĽA OBRÁZKOV.

ŤAHOVÁ SILA

ŠMYKOVÁ SILA

POKIAĽ SA NEROBÍ VÝPOČET

A DODRŽÍ SA VZDIALENOSŤI UVEDENÉ NA OBRÁZKU, JE POVOLENÉ POUŽIŤ KOTVENIE

KOTVENIE DO KRÍDLA DO KRÍDIEL SA RÍMSY KOTVIA

STRMEŇMI, KTORÉ MUSIA PRENIESŤ ROVNAKÉ SILY

VYŠŠIE UVEDENÝM SILÁM ZODPOVEDAJÚ NAPR. STRMENE

59

Page 61: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

8 Prechod zvodidla NH4 na iné zvodidlá

8.1 Prechod na oceľové “nemecké” (tzv. NH3) Prechod zvodidla NH4 na NH3 a opačne sa urobí buď presahom výškových nábehov tak, aby oproti sebe boli plné výšky obidvoch zvodidiel, alebo priamim napojením zvodníc. Existuje prechodový diel z “nemeckej” zvodnice typu “B” na zvodnici NH4 a opačne. Vzdialenosti stĺpikov sa v mieste styku a jeho blízkosti neupravujú.

8.2 Prechod na ľanové zvodidlo Priame spojenie ľanového zvodidla so zvodidlem NH4 nie je povolené. Možný je iba presah výškových nábehov tak, aby oproti sebe boli plné výšky obidvoch zvodidiel.

8.3 Prechod na betónové zvodidlo Prechod sa urobí: - Presahom výškových nábehov obidvoch zvodidiel tak, aby oproti sebe boli plné výšky obidvoch zvodidiel. Medzi zvodidlami nemusí byť medzera, môžu sa vzájomne dotýkať. - Priamim spojením zvodidiel, ako je uvedené v čl. 6.4.4. Prechod medzi poddajnými typmi JSNH4/N2 a JSNH4/H1 a tuhým betónovým zvodidlom sa urobí tak, že za napojením sa osadia v dĺžke najmenej 8 m stĺpiky po 1 m a ďalej v dĺžke 8 m po 2 m. Potom nasleduje bežná vzdialenosť stĺpikov (u JSNH4/N2 po 4 m u JSNH4/H1 po 2 m). Priame napojenie zvodidla ZSNH4/H2 alebo JSMNH4/H2 s betónovým zvodidlom sa nepredpokladá (nie je to však zakázané). Medzi tento typ a betónové zvodidlo je vhodné osadiť najmenej 8 m zvodidla JSNH4/H1 so stĺpikmi po 1 m (jedná sa o prechodovú časť). Pri type OSNH4/H1 zostávajú stĺpiky po 4 m a vzhľadom na rôznu šírku betónového zvodidla v mieste styku ide o styk atypický, vyžadujúci individuálne riešenie. Prechod z OSNH4/H2 na betónové zvodidlo je nakreslený na obr. 33. Pripojenie hornej zvodnice, ktorá sa napojuje šikmo je vždy o niečo zložitejšie, pretože niektoré betónové zvodidlá majú hornú časť zvislú, niektoré ju majú naopak v jednom sklone až dohora.

9 Osadzovanie zvodidla na stávajúce cesty a mosty a výmena zvodidla NHKG za zvodidlo NH4 podľa týchto TPV.

9.1 Cesty Pokiaľ šírka nespevnenej krajnice na stávajúcej ceste zodpovedá STN 73 6101 (1,5 m), postupuje sa podľa týchto TPV. Pokiaľ je nespevnená krajnica užšia, postupuje sa individuálne po dohode s príslušným cestným a správnym úradom. Odporúča sa, aby hrana koruny cesty (ak sa jedná o osadzovanie zvodidla na ceste v násype) bola za lícom zvodidla aspoň 0,75 m.

60

Page 62: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

Ak je stávajúce zvodidlo NHKG funkčné, je povolené ho ponechať.

Poznámka 8: Oceľové zvodidlo NHKG je predchodca oceľového zvodidla NH4. Do roku 1993 to bolo jediné zvodidlo na našich cestách. Posledný predpis, ktorý sa týmto zvodidlom zaoberal, bola „Typizačná smernica pre osadzovanie zvodidiel“ vydaná v Bratislave v roku 1990.

Výmena jednostranného zvodidla NHKG na krajnici za zvodidlo JSNH4/N2 alebo JSNH4/H1 sa robí z dôvodu väčšieho poškodenia stávajúceho zvodidla, alebo výmeny v rámci rekonštrukcie či opravy cesty. Pokiaľ sa vykonáva výmena, urobí sa prostou zámenou za zvodidlo JSNH4/N2 alebo JSNH4/H1. Vzhľadom na to, že zvodnica NHKG mala oválne otvory pre vzájomné spojenie a tieto otvory môžu byť v spojení vzájomne posunuté, dá sa predpokládať nutnosť preskrutkovania niekoľkých spojov na čašti zvodidla NHKG, ktoré sa nevymieňa (event. aj výmeny niekoľkých zvodníc naviac).

Obrázok 36 - Prechod obojstranného zvodidla NHKG na OSNH4/H1 Výmena obojstranného zvodidla NHKG v stredovom deliacom páse za zvodidlo OSNH4/H1 sa urobí jeho prostou náhradou. Vzájomný prechod týchto zvodidiel sa urobí podľa obr. 34. Výmena obojstranného zvodidla NHKG za OSNH4/H2 sa urobí iba úplnou náhradou (výmenou). Prechod priamim spojením medzi NHKG a OSNH4/H2 nie je možný, pretože horná zvodnica by musela z bezpečnostných dôvodov mať výškový nábeh a taký nábeh nie je možné urobiť, ak pokračuje spodná zvodnica. Náhrada poškodených dielov cestného zvodidla NHKG (typ NHKG má v podstate 3 diely, zvodnicu, trubkovú spojku a stĺpik), sa urobí rovnakými dielmy zo zvodidla NH4.

9.2 Mosty Pre osadzovanie zvodidla NH4 podľa týchto TPV na stávajúce mosty, na ktorých zvodidlo nie je, platia v plnej miere tieto technické podmienky. Vzhľadom na vyššie únosnosti zvodidla ZSNH4/H2 a JSMNH4/H2 oproti zábradlovému zvodidlu NHKG sa dáva prednosť výmene pred opravou. Na event. opravu zábradlového zvodidla NHKG je možné použiť iba zvodnicu, ostatné diely sú úplne odlišné.

61

Page 63: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

10 Výmena zvodidla NH4 podľa /4/ a /5/ za zvodidlo NH4 podľa týchto TPV Cestné typy JSNH4 a OSNH4 sú úplne zhodné s typmi JSNH4/N2 a OSNH4/H1, takže výmena spočíva v osadení rovnakého zvodidla, avšak (ak je to možné) za podmienok uvedených v týchto TPV (tieto TPV prinášajú napr. odlišnosti v osadzovaní zvodidla okolo prekážok). Pokiaľ sa typ JSNH4 doplní stĺpikmi po 2 m, vznikne typ JSNH4/H1. Mostové typy uvedené v /4/ a /5/ sú zrušené, preto výmena (ak to povolujú požiadavky na úroveň zadržania) sa urobí prostou náhradou za mostový typ. Pokiaľ je však zvodidlo na moste funkčné a je možné ho zachovať, nahradia sa poškodené diely novými dielmi (ZSNH4/H2 má rovnakú zvodnicu a distančný diel, ako typy JSMNH4/I a ZSNH4/I), alebo dielmi pôvodnými /4/ a /5/.

11 Upevňovanie doplnkových konštrukcií na zvodidlo Na stĺpiky, na zvodnicu a na distančný diel je povolené upevňovať odrazové sklá, kilometrovníky, clony proti oslneniu a event. nádstavce pre smerové stĺpiky. V prípade, že tieto predmety budú z mäkkých, ohybných materiálov, je povolené, aby presahovali lícnu plochu zvodidla až o 50 mm. U mostového typu je povolené ku stĺpikom pripevňovať naviac plotové nádstavce a zvislé zábrany proti dotyku, musí však ísť o riešenie schválené výrobcom zvodidla.

12 Protikorozná ochrana Protikorozná ochrana zvodidla musí splňovať požiadavky objednávateľa. Všetky konštrukčné diely sa žiarovo zinkujú. Vlastnosti a metódy skúšania povlaku zinku sú definované STN EN ISO 1461. Event. Dodatočné nátery niektorých komponentov sa robia na základe požiadavkov objednávateľa. Hrany konštrukčných dielov zvodidel nie sú pred zinkovaním tvarovo upravované, iba sú odstránené otrepy pri stĺpikoch s pätkovou doskou zvodidla ZSNH4/H2 a JSMNH4/H2.

13 Projektovanie, osadzovanie a údržba Rozsah projekčnej dokumentácie zvodidiel musí byť v súlade s /9/. V stupni DSZ a DÚR sa uvádza len úroveň zachytenia zvodidla a príp. druh zvodidla: oceľové alebo betónové, ak má táto skutočnosť dopad na rozsah stavby. V stupni DSP sa uvádza úroveň zachytenia zvodidla a druh zvodidla: oceľové alebo betónové. Do vzorových priečnych rezov (pozemnej komunikácie, mosta, oporných múrov a pod.) sa uvedie tvar zvodidla avšak bez názvu výrobku (napr. - "oceľové zvodidlo s úrovňou zachytenia N2", "betónové zvodidlo s úrovňou zachytenia H3 osadené na betónové prahy" alebo pri mostoch "oceľové zábradľové zvodidlo H2 so zvislou výplňou" a pod.).

62

Page 64: OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - ds.arcelormittal.com · podľa STN EN 1317-1 a 1317-2. Všetky typy, ktoré Mittal Steel Ostrava, s. s. ponúka, sú s uvedenými predpismi v súlade. 1.2

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2007

V stupni DRS, ktorá slúži na predloženie ponuky, aj na realizáciu stavby, sa musia uviesť potrebné priečne rezy so zakresleným konkrétnym zvodidlom a aj úroveň zachytenia. Ďalej sa musí uviesť dĺžka zvodidla, vrátane koncových výškových nábehov, smerových odklonov, prechodov na zvodidlá iných typov, riešenie dilatácie, kotvenie zvodidiel a požiadavky na kvalitu a hrúbku povrchovej ochrany. Má sa uviesť vykreslené zvodidlo (napr. sa uvede Voest-Alpine), ktoré však možno so súhlasom investora a zodpovedného projektanta zmeniť tak, aby spĺňalo požiadavky úrovne zachytenia a neovplyvnilo rozsah a kvalitu stavby. V stupni DVP sa riešia príp. zmeny zvodidiel, ktoré vyplynuli zo záverov výberového konania a dopracovávajú a upresňujú sa potrebné detaily v rozsahu, ktorý vyžaduje zhotoviteľ stavby. Skladovanie všetkých častí zvodidla má byť také, aby nedošlo k trvalému poškodeniu. Tieto TP nepredpisujú žiadne požiadavky na kontrolu a údržbu zvodidla, postupuje sa na základe požiadavky investora (objednávateľa). Dodávateľ zvodidla NH4 je povinný predložiť doklad o vydanom Prehlásení o zhode a na žiadosť aj Certifikát výrobku. Zvodnice, stĺpiky (okrem stĺpikov IPE 100) a všetky distančné diely vrátane trubkovej spojky musia byť vybavené identifikačnou značkou výrobcu a číslicami, vyznačujúcimi štvrťrok a rok výroby. Označenia musia byť trvalého charakteru. Označenie sa umiestňuje na predpísané miesto - viď “Konštrukčné diely”. Ak sa kotvia cestné stĺpiky výnimočne do betónových základov podľa čl. 5.2, urobia sa základy z monolitického betónu do vyhĺbených dier. Výkopy pre tieto základy majú mať zvislé steny (vrty). Tam kde to nie je možné dodržať, vybetónuje sa základ do debnenia a zbytok výkopu sa vyplní výplňovým betónom, ktorý skončí 0,10 m pod hornou hranou základu. Ak sa betónuje priamo do zvislého výkopu, odporúča sa horných 0,10 m vybetónovať do debnenia (tzv. límec). Kvalita použitého betónu má byť z hľadiska únosnosti najmenej C20/25, stupeň agresivity prostredia XF3 (predtým sa označovalo 2bb). Pre kontrolu a údržbu zvodidla sa nepredpisujú žiadne požiadavky. Dodávateľ zvodidla je povinný objednávateľovi predložiť Technické podmienky Mittal Steel Ostrava, a. s., týkajúce sa výrobku, ktorý ponúka. Montáž zvodidla (kompletnú dodávku vrátane baranenia stĺpikov) má vykonávať odborná firma a montáž musí vykonávať podľa montážneho návodu, ktorý je volne dostupný na internetových stránkach.

63