Top Banner
Obnova venkova LEADER, PRV, POV a SPOV
25

Obnova venkova

Jan 01, 2016

Download

Documents

libby-moreno

Obnova venkova. LEADER, PRV, POV a SPOV. Stručná historie POV. 1985 Dolní Rakousy - DORFERNEUERUNG , též Bavorsko (Holger Magel) 1988 první kontakty s JmKNV od 1990 boom v ČR 1991 Program obnovy vesnice (vládní dotace) 1998 Program obnovy venkova - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Obnova venkova

Obnova venkovaLEADER, PRV, POV a SPOV

Page 2: Obnova venkova

Stručná historie POV

• 1985 Dolní Rakousy -DORFERNEUERUNG , též Bavorsko (Holger Magel)

• 1988 první kontakty s JmKNV• od 1990 boom v ČR• 1991 Program obnovy vesnice (vládní

dotace)• 1998 Program obnovy venkova

(MMR plus Meziresortní řídicí komise POV)

• 2002 platný POV a jeho „Zásady“• od 2004 – hlavně kraje

Page 3: Obnova venkova

Po obnově rozvoj?

• SAPARD (Plán rozvoje zemědělství a venkova České republiky na období 2000 – 2006) – (2001-) duben 2002-30.4.2004 (-2006)

• Operační program “Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství” na období 2004 – 2006

• Horizontální plán rozvoje venkova ČR pro období 2004 - 2006

• Program rozvoje venkova 2007-2013 (důležitá formální změna: součást CAP, „2. pilíř“)

Page 4: Obnova venkova

Peníze z EU

1) CAP a) přímé platby (ČR – SAPS)

b) EAFRD (z toho osy I a II cca 78% a III a IV 22%, tj. cca 14% CAP)

2) Strukturální fondy (ERDF a ESF)

3) Fond soudržnosti

2) + 3) – Evropská politika soudržnosti (regionální politika)

2000- 2006 existoval EAGGF a měl orientační (RD) a záruční (CAP) sekci

Page 5: Obnova venkova

RD Policy 2007-2013: Foundations Rural

Development 2007-2013

« LEADER » Axis

Axis 1 Competi-tiveness

Axis 2Environment

+Land

Management

Axis 3Economic

Divers.+

Quality of Life

Single set of programming, financing, monitoring, auditing rules

Single Rural Development Fund

Page 6: Obnova venkova

The Community strategic guidelines for axis 4

The EU priorities:• Use the Leader approach for introducing

innovation in axis 1, 2 and 3– better governance at the local level– endogenous development (local resources for growth

and jobs)

Key actions: local capacity building, public-private partnerships,

networking and cooperation, mutually supportive actions

between agriculture, the environment and the wider rural

economy and population, sustainability

Page 7: Obnova venkova

Roles of the Leader axis for the rural development strategy

= governance tool

= innovation tool

= territorial tool

= integration tool

= endogenous development tool

Page 8: Obnova venkova

Zkratka, principy a eurohistorie• LEADER = Links bEtween Actions for the DEvelopment of

the Rural economy

• Principy:

1. MAS

2. Strategie

3. Víceoborovost, souvislosti

4. Integrální balík peněz

5. Spolupráce mezi regiony

• Původně tzv. iniciativa ES, pak součást Politiky soudržnosti (EAGGF – orientační sekce), nyní součást Společné zemědělské politiky

Page 9: Obnova venkova

Prohlášení z Corku (1996) „Živý venkov“

• Point 1 - Rural Preference• Point 2 - Integrated Approach• Point 3 - Diversification• Point 4 - Sustainability• Point 5 - Subsidiarity• Point 6 - Simplification• Point 7 – Programming• Point 8 - Finance• Point 9 - Management• Point 10 - Evaluation and Research

Page 10: Obnova venkova

praxe

• Spolupráce, mobilizace, partnerství (hlavně pro MAS)

• Posílení absorbční kapacity (hlavně region jako celek)

• Sebevědomí, svépomoc, soběstačnost (MAS i celý region)

• (v golfu a v LEADER jsme na špici)

Page 11: Obnova venkova

„dějiny“

• ES: iniciativy L I, L II a L +, teď osa EAFRD

• ČR: programy L ČR a L + a teď osa PRV (pilíř nebo překlad?)

• Problémy s MZe a SZIF, MMR snad lepší, ale v defenzívě

Page 12: Obnova venkova

K čemu je LEADER

Pro koho: ani tak NE pro ty, co chtějí peníze získat, ale pro ty,

kteří je chtějí rozdělovat

Pro co: ani tak NE pro peníze (to je spíše komplikace, vždyť lze

žádat i „přímo“!), ale ANO pro:

Spolupráci, partnerství, dohadování, hledání

kompromisu…

Mobilizaci (povzbuzení) a posílení tzv. absorbční kapacity

Sebevědomí, „svépomoc“, částečnou soběstačnost

Page 13: Obnova venkova

K čemu a jak?

• Obecně SF a CF 2007 – 2013: abychom se bez nich potom obešli

• Specificky LEADER: vznešené cíle z prohlášení z Corku + mírná korekce a komplement os I-III PRV

• Problémy s implementací a „zkušenostmi“, problematický „LEADER ČR“.

Page 14: Obnova venkova

LEADER ČR (2007)

• Pro osvojování „rozdělovacích“ dovedností resp.

přístupu LEADER

• Mimo PRV, vyhlášen v červnu, krátká lhůta (asi 4

týdny), malý počet vybraných MAS x velký zájem;

podpořeno 24 z 57, dostaly po 2,5 mil. Kč na 2-5

projektů (traktorů?)

• V prvním kole „velkého“ LEADER (z PRV) je podmínkou

účast v předchozích L ČR a L+ (a v L ČR 07 naopak

překážkou) a ve druhém (2008 nebo 2009) se bude

počítat i L ČR 07 (= vstupenka do LEADER PRV)

Page 15: Obnova venkova

PRV ČR 2007 - 2013

• Už na jaře schválen Komisí a EP• Celkem 3, 6 M €, tj. cca 100 mld. Kč• Osa I (přímo prvovýroba) – 22, 5• Osa II (pro krajinu a přírodu) – 54, 5• Osa III (rozvoj venkova) – 17, 5• Osa IV (LEADER) – 5• (osa V, technická pomoc) – 0, 5

Page 16: Obnova venkova

Přehled os, priorit a opatřeníOSA I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictvíOSA II – Zlepšování životního prostředí a krajinyOSA III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkovaOSA IV – Leader

OSA I I. 1. Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu

inovací– I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků– I. 1. 2. Investice do lesů– I. 1. 3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

• I. 1. 3. 1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům• I. 1. 3. 2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií

(resp. inovací) v potravinářství– I. 1. 4. Pozemkové úpravy

I. 2. Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní nové členské státy EU– I. 2. 1. Seskupení producentů

I. 3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu– I. 3. 1. Další odborné vzdělávání a informační činnost– I. 3. 2. Zahájení činnosti mladých zemědělců– I. 3. 3. Předčasný odchod do důchodu– I. 3. 4. Využívání poradenských služeb

Page 17: Obnova venkova

OSA II – Zlepšování životního prostředí a krajiny• II. 1. Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy

– II. 1. 1. Platby za přírodní znevýhodnění v horských a v jiných znevýhodněných oblastech

– II. 1. 2. Platby v rámci Natury 2000 a Rámcové směrnice pro vodu (WFD)• II. 1. 2. 1. Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě• II. 1. 2. 2. Rámcové směrnice pro vodní politiku ES

– II. 1. 3. Agroenvironmentální opatření• II. 1. 3. 1. Agroenvironmentální opatření - Postupy šetrné k životnímu prostředí

(vč.ekologického zemědělství a integrované produkce)• II. 1. 3. 2. Agroenvironmentální opatření - Ošetřování travních porostů• II. 1. 3. 3. Agroenvironmentální opatření - Péče o krajinu

• II. 2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy– II. 2. 1. Zalesňování zemědělské půdy

• II. 2. 1. 1. První zalesnění zemědělské půdy• II. 2. 1. 2. Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití

– II. 2. 2. Platby v rámci Natury 2000 v lesích• II. 2. 2. 1. Zachování hospodářského souboru z předchozího produkčního cyklu

– II 2. 3. Lesnicko-environmentální platby• II. 2. 3. 1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů

– II. 2. 4. Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesů• II. 2. 4. 1. Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření• II. 2. 4. 2. Neproduktivní investice v lesích

Page 18: Obnova venkova

OSA III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

• III. 1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova– III. 1. 1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy– III. 1. 2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje– III. 1. 3. Podpora cestovního ruchu

• III. 2. Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech– III. 2. 1. Obnova a rozvoj vesnic– III. 2. 2. Ochrana a rozvoj dědictví venkova

• III. 3. Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů, působících v oblastech, na něž se vztahuje osa III– III. 3. 1. Vzdělávání a informace

• III. 4. Opatření týkající se získávání dovedností a propagace za účelem přípravy a provádění strategie místního rozvoje– III. 4. 1. Získávání dovedností, animace, provádění

Page 19: Obnova venkova

OSA IV – Leader

• IV. 1. Implementace místní rozvojové strategie– IV. 1. 1. Konkurenceschopnost– IV. 1. 2. Životní prostředí / obhospodařování území– IV. 1. 3. Kvalita života / diverzifikace

• IV. 2. Realizace projektů spolupráce– IV. 2. 1. Spolupráce

• IV. 3. Provoz místních akčních skupin– IV. 3. 1. Provoz, získávání dovedností, animace

Page 20: Obnova venkova

Erwin Pröll 19901. Obnovou vesnice vzniká nová forma demokracie a nové chápání

demokracie. V ní každý občan má mít nejenom pocit sounáležitosti, ale i svůj určitý úkol.

2. Obnova vesnice je cestou k podpoře sebevědomí venkova, kdy každá vesnice je rovnoprávnou, schopnou a trvanlivou jednotkou.

3. Obnova vesnice je politikou, tvořenou podle lidských měřítek a hodnot. Lidské meze nelze přeskočit.

4. Každý občan má mít povědomí, že pracujeme společně, kdy pouhé “JÁ” je nahrazeno vědomím “MY”, tedy pocitem společenství.

5. Při obnově vesnice má srdce přednost – nechť znovu lidé emocionálně prožívají svůj život, svou práci, své vztahy!

6. Obnova vesnice posiluje pocit přirozené identifikace, kdy každý cítí: tady jsem doma, tady mám své kořeny, tady jsme společně vytvářeli domov, kde stojí zato žít.

Page 21: Obnova venkova

Lustráček

• Jan Florian, Ivan Dejmal, Jan Kruml, Bohuslav Blažek

• Eduard Kavala, Miroslav Baše, Josef Zoser

• Václava Domšová

Page 22: Obnova venkova

O Spolku pro obnovu venkova • Posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení

společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení. Překonávat úzce resortní přístupy k řešení problémů obnovy vesnice a rozvoje venkova a podporovat a realizovat Program obnovy venkova.

• Byl založen v r.1993. Původně měl asi 200, nyní necelých 1000 členů především z řad obecních samospráv, zemědělců, projektantů, podnikatelů, učitelů, pracovníků vysokých škol, výzkumných ústavů a státní správy.

• Spolupracuje s Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (jejími členy jsou spolkové země Rakouska a SRN, dále italské Jižní Tyrolsko, Lucembursko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, samospráva německy mluvící části Belgie a Opolské vojvodství v Polsku).

• Zástupce Spolku je členem meziresortní komise POV a také Monitorovacího výboru PRV.

Page 23: Obnova venkova

Činnost SPOV• Organizuje každý měsíc pravidelná setkání (spojená se

semináři) členů a hostů střídavě v Praze a regionech.

• Vydává vlastní Zpravodaj, který vychází měsíčně (kromě prázdninových měsíců). Od roku 2004 jako příloha časopisu Veřejná správa.

• Nejvýraznější akcí Spolku je soutěž Vesnice roku, vyhlašovaná od roku 1995 společně se Svazem měst a obcí ČR, ministerstvy pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí a kultury. Ke spolupráci na soutěži se postupně připojily také Kancelář prezidenta republiky, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Asociace krajů ČR a Folklorní sdružení ČR.

Page 24: Obnova venkova

Otevřený dopis SPOV ministru financí ze 14.12. 2005 Rozpočtové určení daní - znepokojení nad současným vývojem

• Rozevírající se nůžky mezi příjmy velkých a malých obcí způsobené nešťastným nastavením daňových příjmů (14 stupňů s nepřiměřenými  finančními skoky).

• Ekonomický tlak na slučování těch nejmenších a jejich koeficienty jsou nastaveny doslova likvidačně.

• Navíc je zde nový fenomén, pomyslný hřebíček do rakve na poli slušné zastupitelské demokracie: uplácení sociálně slabých (bezdomovců a lidí na okraji) městy jako Kolín, Jihlava nebo Kladno. Takovýto – finančně motivovaný „formální posun“ obyvatelstva za úplatu je hrubou degradací kategorie „trvalý pobyt“ nebo chcete-li domovského práva.

• Znepokojeni tímto vývojem, vyzýváme Vás k zahájení vážné diskuze, která by měla vyústit ve změnu dosavadního systému.

Page 25: Obnova venkova

Obnova ano, rozvoj ne

Bohuslav Blažek, sociální ekolog