Top Banner
1 Collegiate Association Research for Principle Objevte svůj potenciál Objevte svůj potenciál aneb aneb kým jsem a kým se chci kým jsem a kým se chci stát stát
23

Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

Dec 30, 2015

Download

Documents

Collegiate Association Research for Principle. Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát. Hodnota člověka. Původní Je stejná u všech lidí. Tuto hodnotu má každý člověk již v okamžiku, kdy se narodil. Získaná - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

1Collegiate Association Research for Principle

Objevte svůj potenciálObjevte svůj potenciál

aneb aneb

kým jsem a kým se chci kým jsem a kým se chci státstát

Page 2: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

2

Hodnota člověkaHodnota člověka

Původní Původní Je stejná u všech lidí. Tuto hodnotu má každý Je stejná u všech lidí. Tuto hodnotu má každý

člověk již v okamžiku, kdy se narodil.člověk již v okamžiku, kdy se narodil.

ZískanáZískaná Je dána tím, co člověk umí. Jeho vzděláním, Je dána tím, co člověk umí. Jeho vzděláním,

mírou rozvinutého talentu.mírou rozvinutého talentu.

Vnitřní hodnotaVnitřní hodnota Vychází přímo z nitra člověka a je dána tím, do Vychází přímo z nitra člověka a je dána tím, do

jaké míry člověk žije pro své okolí.jaké míry člověk žije pro své okolí.

Page 3: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

3

Náš potenciálNáš potenciál

potenciálpotenciál = jedinečnost, výjimečnost a neopakovatelnost = jedinečnost, výjimečnost a neopakovatelnost každého člověkakaždého člověka

Náš potenciál se nachází tam, kde se setkávají:Náš potenciál se nachází tam, kde se setkávají:

• NadáníNadání – naše silné stránky a vrozené schopnosti – naše silné stránky a vrozené schopnosti

• Elán a nadšeníElán a nadšení – věci, které nás zajímají, motivují a inspirují, – věci, které nás zajímají, motivují a inspirují, kterékteré nám vlévají energii do žil. nám vlévají energii do žil.

• PotřebyPotřeby – věci, které jsou pro nás důležité a pro jejichž – věci, které jsou pro nás důležité a pro jejichž

naplnění jsme naplnění jsme ochotni vynaložit velké úsilí. ochotni vynaložit velké úsilí.

• SvědomíSvědomí - tichý hlas, který nám říká, co je správné. - tichý hlas, který nám říká, co je správné.

Collegiate Association Research for Principle

Page 4: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

4

Náš potenciálNáš potenciál

Nadání

Potřeby

Svědomí

Elán a nadšení

Potenciál

Když se věnujeme činnostem, která nám umožňují Když se věnujeme činnostem, která nám umožňují využít využít naše naše nadánínadání a a podněcujípodněcují

v nás v nás elán a nadšeníelán a nadšení, která nám pomáhají , která nám pomáhají uspokojituspokojit významné potřebyvýznamné potřeby

a v souladu s naším a v souladu s naším svědomím svědomím nám říká,že bychom se jí měli věnovat, nám říká,že bychom se jí měli věnovat,

objevili jsme svůj potenciálobjevili jsme svůj potenciál..

Page 5: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

5

Každý z nás je Každý z nás je jedinečný a neopakovatelnýjedinečný a neopakovatelný. Každý z nás touží . Každý z nás touží objevit svůj potenciál a dělat věci, které mu přinášejí objevit svůj potenciál a dělat věci, které mu přinášejí radostradost a a navíc jsou potřebné a navíc jsou potřebné a užitečnéužitečné pro široké okolí. pro široké okolí.

Princip účelu:Princip účelu: Vše v živé i neživé v přírodě existuje pro vyšší účel.Vše v živé i neživé v přírodě existuje pro vyšší účel.

Princip dávání a přijímáníPrincip dávání a přijímání

Muhammad YunusemMuhammad Yunusem

Jan HusJan Hus

T. G. MasarykT. G. Masaryk

Collegiate Association Research for Principle

S O

účel

výsledek

Page 6: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

6

Poznejte sami sebe:Poznejte sami sebe:

V jakých momentech svého života jste se cítili nejvíc šťastní?V jakých momentech svého života jste se cítili nejvíc šťastní?

Které aktivity se vám zdají nejdůležitější a nejhodnotnější pro váš Které aktivity se vám zdají nejdůležitější a nejhodnotnější pro váš osobní život?osobní život?

Které aktivity se vám zdají nejdůležitější a nejhodnotnější pro váš Které aktivity se vám zdají nejdůležitější a nejhodnotnější pro váš profesionální život?profesionální život?

Jaké jsou vaše přirozené schopnosti a silné stránky?Jaké jsou vaše přirozené schopnosti a silné stránky?

Jaký máte talent?Jaký máte talent?

Co vás nejvíc motivuje a fascinuje?Co vás nejvíc motivuje a fascinuje?

Která historická či současná osobnost je vaším vzorem v dnešní Která historická či současná osobnost je vaším vzorem v dnešní době?době?

Váš oblíbený vzor nebo hrdina z dětství?Váš oblíbený vzor nebo hrdina z dětství?

Čím byste mohli nejlépe přispět svému okolí?Čím byste mohli nejlépe přispět svému okolí?

Page 7: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

7

Vyberte, které z následujících vlastností považujete za Vyberte, které z následujících vlastností považujete za velmi důležité pro váš život a stanovte pořadí:velmi důležité pro váš život a stanovte pořadí:

dobrodružství tvořivost dobrodružství tvořivost vděčnost čestnostvděčnost čestnost rovnováha charakter rovnováha charakter

šlechetnost respekt šlechetnost respekt krása smysl pro humor krása smysl pro humor

zdraví víra zdraví víra přátelství rodina přátelství rodina

upřímnost zodpovědnost upřímnost zodpovědnost kariéra fyzická zdatnost kariéra fyzická zdatnost

trpělivost moudrost trpělivost moudrost odvaha svoboda odvaha svoboda

vytrvalost vzdělání vytrvalost vzdělání

Collegiate Association Research for Principle

Page 8: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

8

Vyberte, které z následujících rolí považujete za Vyberte, které z následujících rolí považujete za důležité pro svůj život a stanovte pořadí:důležité pro svůj život a stanovte pořadí:

poradce odborník učitel studentporadce odborník učitel student

člen týmu umělec soused rodič člen týmu umělec soused rodič reportér dobrovolník spisovatel návrhářreportér dobrovolník spisovatel návrhář

muzikant sportovec finančník občan muzikant sportovec finančník občan syn, dcera aktivista chovatel dárcesyn, dcera aktivista chovatel dárce

kutil optimista humorista romantikkutil optimista humorista romantik

motivovat inspirátor vůdce kamarádmotivovat inspirátor vůdce kamarád

spisovatel partner tvořivý člověk moudrý člověk spisovatel partner tvořivý člověk moudrý člověk

další …další …

Collegiate Association Research for Principle

Page 9: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

9

Jak objevit svůj potenciál?Jak objevit svůj potenciál?

Musíme mít správné Musíme mít správné paradigmaparadigma

Odvozené od řeckého významu paradeigma – Odvozené od řeckého významu paradeigma – způsob nazírání na svět, vnímání reality. způsob nazírání na svět, vnímání reality.

Na každém z nás záleží, zda se spokojíme s tím, být Na každém z nás záleží, zda se spokojíme s tím, být průměrní nebo se rozhodneme být výjimeční.průměrní nebo se rozhodneme být výjimeční.

Collegiate Association Research for Principle

Page 10: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

10

Sledování úspěšných osob:Sledování úspěšných osob:

Většina významných změn v historii začala díky Většina významných změn v historii začala díky jednomu člověkujednomu člověku..

Byl to člověk, který Byl to člověk, který bez ohledu na své postaveníbez ohledu na své postavení se nejdřív změnil se nejdřív změnil sám – změnil své paradigma - a svým příkladem pak působil na sám – změnil své paradigma - a svým příkladem pak působil na druhé. druhé.

Měl jasnou představu o své Měl jasnou představu o své identitěidentitě, znal , znal své přednosti, své nadánísvé přednosti, své nadání..

Věděl, Věděl, jakjak tyto tyto své předpoklady použítsvé předpoklady použít, aby vykonal to, co , aby vykonal to, co považoval za důležité. považoval za důležité.

Chtěl dosáhnout Chtěl dosáhnout velkých věcívelkých věcí..

Jednal Jednal iniciativně, s rozmysleminiciativně, s rozmyslem a uvědomoval si a uvědomoval si existující existující příležitostipříležitosti. .

Nenechal se na dlouho ovládnout nebo odradit Nenechal se na dlouho ovládnout nebo odradit překážkamipřekážkami ani ani jinými negativními silami ze svého okolí.jinými negativními silami ze svého okolí.

Aplikoval principy. Aplikoval principy.

Page 11: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

11

Co nám bylo dáno do vínkuCo nám bylo dáno do vínku

Objevit svůj potenciál můžeme díky vrozeným předpokladům, Objevit svůj potenciál můžeme díky vrozeným předpokladům, které máme již které máme již od narozeníod narození..

Díky nim je náš potenciál téměř nekonečný, ale musíme si ho Díky nim je náš potenciál téměř nekonečný, ale musíme si ho uvědomovat, používat ho a rozvíjet.uvědomovat, používat ho a rozvíjet.

Čím více svůj potenciál rozvíjíme, tím více se Čím více svůj potenciál rozvíjíme, tím více se zvětšuje.zvětšuje.

3 nejdůležitější vrozené předpoklady:3 nejdůležitější vrozené předpoklady:

• Svoboda a schopnost volby.Svoboda a schopnost volby.• Schopnost rozumět univerzálním principům a jednat na jejich Schopnost rozumět univerzálním principům a jednat na jejich

základě.základě.• 4 druhy inteligence.4 druhy inteligence.

Collegiate Association Research for Principle

Page 12: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

12

Svoboda volbySvoboda volby

Svoboda volit si, je společně s darem života, největším z darů, Svoboda volit si, je společně s darem života, největším z darů, které máme.které máme.

Svoboda volby znamená:Svoboda volby znamená:

Nejsme pouhým produktem našich Nejsme pouhým produktem našich genů,genů, výchovyvýchovy ani ani prostředíprostředí ze kterého pocházíme ze kterého pocházíme

Nejsme oběťmi toho, jak s námi Nejsme oběťmi toho, jak s námi druzí lidé jednajídruzí lidé jednají a jak se k a jak se k nám chovají.nám chovají.

Tyto věci na nás mají vliv, ale to co nakonec rozhoduje o naší Tyto věci na nás mají vliv, ale to co nakonec rozhoduje o naší přítomnosti i budoucnosti je přítomnosti i budoucnosti je naše volba.naše volba.

Collegiate Association Research for Principle

Page 13: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

13

Mezi podnětem a naší odezvou existuje prostor. V Mezi podnětem a naší odezvou existuje prostor. V tomto prostoru leží naše svoboda a schopnost zvolit si tomto prostoru leží naše svoboda a schopnost zvolit si odezvu.odezvu.

Collegiate Association Research for Principle

PodnětPodnět

Svoboda volbySvoboda volby

OdezvaOdezva

Page 14: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

14

Velikost prostoru, který vytváří naše svobodná volba, Velikost prostoru, který vytváří naše svobodná volba, je do značné míry předurčena naším genetickým je do značné míry předurčena naším genetickým dědictvím a naší výchovou a podmínkami.dědictvím a naší výchovou a podmínkami.

Tento prostor Tento prostor vždy existujevždy existuje a máme šanci ho zvětšit. a máme šanci ho zvětšit.

Tím že tento prostor využíváme, vidíme nové a Tím že tento prostor využíváme, vidíme nové a nové nové příležitostipříležitosti a a zvětšuje se náš potenciálzvětšuje se náš potenciál..

Collegiate Association Research for Principle

Page 15: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

15

Nemůžeme si vybrat jaké geny budeme mít, ale můžeme se Nemůžeme si vybrat jaké geny budeme mít, ale můžeme se rozhodnout, jak na svojí genetickou výbavu reagovat. rozhodnout, jak na svojí genetickou výbavu reagovat.

Pokud máme např. Pokud máme např. genetickégenetické dispozice pro rakovinu, nemusí dispozice pro rakovinu, nemusí to znamenat, že ji dostaneme. to znamenat, že ji dostaneme.

Když máme Když máme nesnesitelného učitelenesnesitelného učitele – můžeme ho svým – můžeme ho svým aktivním přístupem ovlivnit nebo alespoň nedovolit, aby nás aktivním přístupem ovlivnit nebo alespoň nedovolit, aby nás jeho přístup zbavil naší tvořivé energie. Aby nás nedostal do jeho přístup zbavil naší tvořivé energie. Aby nás nedostal do pozice oběti.pozice oběti.

Film – Ten nejlepší ( Men of honor)Film – Ten nejlepší ( Men of honor)V. FranklV. FranklSt. HawkingSt. Hawking

Collegiate Association Research for Principle

Page 16: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

16

Co můžeme ovlivnit a co neCo můžeme ovlivnit a co ne

Okruh kontroly:

Naše postoje, volby, rozhodnutí a reakce na všechno, co se kolem nás děje

Oblast mimo naši kontrolu:

Barva naší pleti, pohlaví, rodiče, místo narození, počasí, reakci prostředí, slabosti a chování druhých lidí

Page 17: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

17

Jak se pohybovat v okruhu kontroly?Jak se pohybovat v okruhu kontroly?

Jestliže je někdo hrubý nebo nás vytáčí, případně nás deptá, jak to Jestliže je někdo hrubý nebo nás vytáčí, případně nás deptá, jak to udělat, aby nás to neovlivnilo?udělat, aby nás to neovlivnilo?

Naučte se jednoduše vypnout – zastavte seNaučte se jednoduše vypnout – zastavte se

Dejte sami sobě příležitost pohybovat se ve svém prostoru volby.Dejte sami sobě příležitost pohybovat se ve svém prostoru volby.

Co nám může pomoci:Co nám může pomoci:

SebeuvědoměníSebeuvědomění – Dokážu se povznést nad svojí realitu a sledovat své – Dokážu se povznést nad svojí realitu a sledovat své myšlení a hodnotit své jednání.myšlení a hodnotit své jednání. SvědomíSvědomí – Dokážu naslouchat svému vnitřnímu hlasu tak, abych – Dokážu naslouchat svému vnitřnímu hlasu tak, abych rozpoznal/a správné od nesprávnéhorozpoznal/a správné od nesprávného PředstavivostPředstavivost – Dokážu si představit nové možnosti. – Dokážu si představit nové možnosti.

Síla vůleSíla vůle – Mám sílu nové možnosti zrealizovat. – Mám sílu nové možnosti zrealizovat.

Collegiate Association Research for Principle

Page 18: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

18

Příběh Petry a RexePříběh Petry a Rexe

Petra:Petra: Přemýšlí o svém chování a hodnotí ho. Přemýšlí o svém chování a hodnotí ho.

Rex:Rex: Neví ani to, že je pes. Neví ani to, že je pes.

Petra:Petra: Svou mysl přenáší na nedávnou schůzku. V mysli si vytváří nové Svou mysl přenáší na nedávnou schůzku. V mysli si vytváří nové možnosti.možnosti.

Rex:Rex: Jeho představivost se rovná 0. Dokáže žít pouze v přítomnosti. Jeho představivost se rovná 0. Dokáže žít pouze v přítomnosti.

Petra:Petra: Potká paní, která je velmi nepříjemná, má chuť jí vynadat, ale Potká paní, která je velmi nepříjemná, má chuť jí vynadat, ale zachová se přátelsky, protože poslechne své svědomí.zachová se přátelsky, protože poslechne své svědomí.

Rex:Rex: Chová se tak, jak mu velí instinkty. Chová se tak, jak mu velí instinkty.

Petra:Petra: Přesto, že je v pokušení zakřičet, používá sílu vůle, aby ovládla Přesto, že je v pokušení zakřičet, používá sílu vůle, aby ovládla svou zlost asvou zlost a

odpovídá klidně. odpovídá klidně.

Rex:Rex: Podléhá svému instinktu. Podléhá svému instinktu.

Collegiate Association Research for Principle

Page 19: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

19

Paradigma vyplývající ze Svobody volby:Paradigma vyplývající ze Svobody volby:

Vliv a vedeníVliv a vedení nejsou otázkou postavení nebo příslušnosti nejsou otázkou postavení nebo příslušnosti k určité skupině, ale k určité skupině, ale výsledkem naší volby.výsledkem naší volby.

Na mě záleží, co se svým životem udělámNa mě záleží, co se svým životem udělám..

Collegiate Association Research for Principle

Page 20: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

20

Přirozené zákony a principyPřirozené zákony a principy

Jsou Jsou univerzálníuniverzální – nejsou omezeny ani geograficky ani kulturou. – nejsou omezeny ani geograficky ani kulturou.

Jsou Jsou nadčasovénadčasové – nikdy se nemění – nikdy se nemění

V odlišných kulturách se může realizace principů projevovat V odlišných kulturách se může realizace principů projevovat odlišným způsobem. Nesprávné zacházení se svobodou může odlišným způsobem. Nesprávné zacházení se svobodou může vést k tomu, že se dočasně tyto principy stanou nejasnými. Ale vést k tomu, že se dočasně tyto principy stanou nejasnými. Ale nikdy nezmizí a nepřestanou platit.nikdy nezmizí a nepřestanou platit.

Př. Rovnost pohlaví a rasPř. Rovnost pohlaví a ras

Jsou Jsou nezpochybnitelnénezpochybnitelné. .

Př. Nemůžete vytvořit vztah naplněný důvěrou, pokud nejste Př. Nemůžete vytvořit vztah naplněný důvěrou, pokud nejste důvěryhodní.důvěryhodní.

Collegiate Association Research for Principle

Page 21: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

21

Od chvíle, kdy Od chvíle, kdy EinsteinEinstein ve 4 letech poprvé uviděl střelku kompasu, ve 4 letech poprvé uviděl střelku kompasu, si uvědomil, že musí existovat něco, co je skryto našim zrakům.si uvědomil, že musí existovat něco, co je skryto našim zrakům.

Paradigma vyplívající z existence univerzálních Paradigma vyplívající z existence univerzálních principůprincipů::

Lidé se mohou v aplikaci univerzálních principů mýlit, ale pojetí Lidé se mohou v aplikaci univerzálních principů mýlit, ale pojetí toho co je toho co je dobrédobré a co a co špatnéšpatné není o nic víc otázkou vkusu než není o nic víc otázkou vkusu než tabulka s násobilkoutabulka s násobilkou..

Díky tomu, že existují univerzální principy Díky tomu, že existují univerzální principy nejsme odsouzeni k nejsme odsouzeni k tomu žít v chaosu.tomu žít v chaosu. Díky tomu, že máme intelekt a vůli, dokážeme Díky tomu, že máme intelekt a vůli, dokážeme řídit svůj život. Musíme jen poznat, kde je sever a své úsilí zaměřit řídit svůj život. Musíme jen poznat, kde je sever a své úsilí zaměřit tím správným směrem.tím správným směrem.

Collegiate Association Research for Principle

N

S

EW

Page 22: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

22

4 druhy inteligence:4 druhy inteligence:

Vycházejí z naší podstaty Vycházejí z naší podstaty

Mentální inteligence (IQ) Mentální inteligence (IQ) Schopnost analyzovat, používat jazyk, schopnost poznávat, Schopnost analyzovat, používat jazyk, schopnost poznávat,

rozumět.rozumět.

Fyzická inteligence(PQ)Fyzická inteligence(PQ) Schopnost našeho těla uskutečňovat naše myšlenky a rozhodnutí. Schopnost našeho těla uskutečňovat naše myšlenky a rozhodnutí.

Emocionální inteligence(EQ)Emocionální inteligence(EQ) schopnost navazovat vztahy, vcítit se do druhých. Vnímat věci jinak schopnost navazovat vztahy, vcítit se do druhých. Vnímat věci jinak

nežnežpouhým rozumem.pouhým rozumem.

Duchovní inteligence(SQ):Duchovní inteligence(SQ): Nasměrovat všechny 3 předešlé inteligence správným směrem.Nasměrovat všechny 3 předešlé inteligence správným směrem.Anwar Sadat Anwar Sadat

Collegiate Association Research for Principle

Page 23: Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

23

Paradigma vyplývající ze 4 druhů inteligence:Paradigma vyplývající ze 4 druhů inteligence:

Každý člověk touží žít tak, aby jeho život měl smysl, aby Každý člověk touží žít tak, aby jeho život měl smysl, aby dosáhl něčeho výjimečného, aby přispěl k tomu, co dosáhl něčeho výjimečného, aby přispěl k tomu, co považuje za správné. považuje za správné.

Každý člověk má potřebný potenciál.Každý člověk má potřebný potenciál.

Máte ho i vy.Máte ho i vy.

Collegiate Association Research for Principle