Top Banner
20

Obecná strategická úroveň

Jan 10, 2016

Download

Documents

Gaia

ČR. EU. Obecná strategická úroveň. Strategie hospodářského růstu ČR + další národní strategie. Lisabonský a Göteborský proces, hospodářská politika, atd. Konkrétní strategie – tematické, regionální. Strategie regionálního rozvoje. Sektorové, tematické strategie. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Ostatn strategick dokumenty (venkov, politika zamstnanosti apod.)

 • Community Strategic Guidelines navrhovan priorityP1 Zatraktivnn Evropy a jejch region pro pliv prce a investicRoziovn a zlepovn dopravn infrastrukturyZlepen pspvku ivotnho prosted na rstu a pracovnch pleitostechIntenzivn vyuvn tradinch energetickch zdrojPodpora zdrav pracujcchP2 Zlepovn znalost a inovac potebnch pro rstZven a zlepen investic do RTDPodpora inovac a podncovn podnikatelskho prostedPodpora informan spolenostiZlepen pstupu k finannm prostedkm

 • Community Strategic Guidelines navrhovan priorityP3 Vce a lep pracovn pleitostiPilkn a udren vtho potu lid v zamstnn, modernizace systm sociln ochranyZvyovn adaptability pracovnk, podnik, zvyovn flexibility na pracovnm trhuZven investic do lidskho kapitlu prostednictvm zvyovn vzdln a dovednostP4 zemn soudrnost a spoluprcePspvek mstm na rst pracovnch pleitostPodpora ekonomick diverzifikace venkovskch oblastSpoluprce (peshranin, mezinrodn, meziregionln)

 • Clposlen ekonomick a sociln soudrnosti a snen rozdl mezi regiony

  Nstroje

  ti Cle a tyi Iniciativy Spoleenstv; 49,5 % populace v EU o 25 lenech ije v oblastech spadajcch doCle 1 nebo Cle 2

  Finann zdrojepiblin 233 miliard euro pedstavujcch tetinu celkovho rozpotu EU neboli 0,45 % HDP EUPolitika soudrnosti v obdob 2000-2006

 • Cl Konvergence 78,5 %vetn specilnho programu pro nejodlehlej regiony (264 miliard EUR)Cl Evropsk teritoriln spoluprce 3.94% (13,2 milliard EUR)Cl Regionln konkurenceschopnost a zamstnanost 17.2% (57,9 miliard EUR)Politika soudrnosti 2007-2003

  3 Cle

  Rozpoet: 336,1 miliard EUR(0,41 % HDP EU)Regionln a nrodnprogramyEvropsk fond proregionln rozvojESFFond soudrnosti

 • Regiony s HDP pod 75 %Regiony postientzv. statistickmefektemFond soudrnostiSpeciln program pro nejodlehlej regiony: 1,1Regiony spadajc mimo konvergenciPostupn zaleovnregion spadajcch pod Cl 1 v obdob 2000-06Peshranin spoluprce: 4,7Nadnrodn spoluprce: 6,3Vnjhranice:1,6St: 0,6Politika soudrnosti (2007-2013)Rozdlen podle cl v miliardch Euro (celkem nvrh EK: 336.1 miliard EURO)

  Chart1

  177.8

  22.14

  62.99

  1.1

  48.31

  9.58

  4.70052

  1.59984

  6.30036

  0.59928

  48.31

  177.80

  22.14

  62.99

  9.58

  Sheet1

  177.80

  22.14

  62.99

  1.10

  48.31

  9.58

  4.7013.2

  1.6035.61

  6.3012.120

  0.6047.73

  4.54

  Sheet1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Cohesion policy 2007-2013financial resources in billion EUR

  22,14

  62,99

 • Obecn nazen pro Evropsk fond pro regionln rozvoj, Evropsk sociln fond a Fond soudrnostiNazen Evropskho fondu pro regionln rozvojNazen ESFNazen Fondu soudrnostiJedno nazen Komise

  Informovn, propagace, finann kontrola a finann opravyRada: jednomyslnEP:souhlas

  Rada: QMV(kvalifikovan vtina)EP: spolurozhodovn

  Rada: jednomyslnEP: souhlas

  Rada: QMVEP: spolurozhodovn

  Nvrhy nov prvn architekturyNazen zakldajc Evropsk seskupen pro peshranin spoluprci (EGTC)Nov: Obecn nazen plat i pro Fond soudrnosti; nov Fond pro rozvoj venkova nynmimo politiku soudrnosti; jedno nazen Komise msto pti pro jednotliv specifickaspekty, zjednoduen pravidla zpsobilosti vlenn pmo do Nazen. monofondovost, kov financovn

 • Nov programov dokumenty a nvazn kroky Strategiehospodskhorstuad vldy /sekce mstopedsedyvldy pro ekonomiku

 • Souasn stav ppravy R na obdob 2007 - 2013schvlena Strategie udritelnho rozvoje Rrozpracovna Strategie RR R pracovn verze schvlena 31.7.2005 (konen verze 1.tvrtlet 2006)schvleny prioritn oblasti politiky HSS pro obdob 2007-13 Podnikn Lidsk zdroje Inovace a znalostn ekonomika Dostupnost a infrastruktura een regionlnch disparitzadno zpracovn NRP usnesen vldy 245/2005

 • Strategick cle NRPGloblnm clem Nrodnho rozvojovho plnu vobdob 2007 2013 je pemna socioekonomickho prosted esk republiky vsouladu sprincipy udritelnho rozvoje tak, aby byla pitalivm mstem pro realizaci investic, prci a ivot obyvatel. Prostednictvm trvalho posilovn konkurenceschopnosti bude dosahovno udritelnho rstu, jeho tempo bude vy ne prmrn rst EU 25. R bude usilovat o rst zamstnanosti a o vyven a harmonick rozvoj region, kter povede ke zvyovn rovn kvality ivota obyvatelstva.

 • R - atraktivn prosted pro investice, prci a ivot obyvatel Ochrana a zlepen kvality ivotnho prosted: zamena na zlepen kvality ivotnho prosted jako nutnho pedpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti sttu a jeho region pi vyuit inovanch efekt politiky ivotnho prosted pro udriteln rozvoj Dostupnost a infrastruktura:zahrnuje dopravn dostupnost vnejirm slova smyslu, tj. dopravu osob, zbo, informac i slueb Konkurenceschopn podnikatelsk sektor: zamuje se na vytvoen podmnek pro esk podnikatelsk sektor tak, aby byl konkurenceschopn jak na vnitnm trhu Evropsk unie, tak i ostatnch mezinrodnch trzch, aby dosahoval vysok pidan hodnoty a produktivity prce Rozvoj cestovnho ruchu:zamena na podporu zven konkurenceschopnosti celho odvtv cestovnho ruchu a lzestv na nrodn i regionln rovni

 • Poslen inovanho potencilu a budovn znalostn spolenosti Podpora VaV, inovac: podporuje vdu a vzkum a tvorbu inovac jako zsadn aspekt rozvoje znalostn ekonomiky vesk republice, jejm clem je efektivn vyuit zdroj EU pro rozvoj vzkumu, vvoje, inovac a znalostn ekonomiky vR Vzdlvn a vzdlanost:rozvoj lidskch zdroj, kter jsou jednm ze zkladnch faktor konkurenceschopn ekonomiky. Podpora bude smovat do modernizace vzdlvacch systm a vytvoen komplexnho systmu celoivotnho uen Modernizace veejn sprvy:efektivn innost orgn veejn sprvy a jejich pracovnk a zajitn vt dostupnosti a kvality pi zajiovn slueb obanm, efektivn a eln nakldn sveejnmi prostedky je pedpokladem konkurenceschopnosti R

 • Zvyovn zamstnanosti a posilovn sociln soudrnosti Zvyovn zamstnanosti a zamstnatelnost:podpora opaten smujc k modernizaci politiky zamstnanosti, motivujc kprci a k pedchzen zneuvn systmu sociln ochrany. Pi tvorb novch pracovnch mst je nutn zohlednit monosti adaptace pracovnch sil na poadovan znalosti a dovednosti prostednictvm vhodnch, obsahem pizpsobenho dalho vzdlvn pro uchazee o zamstnn, ale tak rozvojem podprnch systm veejnch slueb (podporovan zamstnn, asistenn sluby, poradenstv apod.), co povede ke zvyovn adaptability astnk trhu prce a jejich lep uplatnitelnosti Posilovn sociln soudrnosti: sociln soudrnost je zkladnm clem politik jak na evropsk, tak na nrodn rovni. Tato prioritn osa se ve na pedchoz, nebo problm sociln exkluze je ve vtin ppad spojen snezamstnanost a omezenou uplatnitelnost znevhodnnch osob na trhu prce

 • Vyven rozvoj zem Vyven rozvoj region, mstskch a venkovskch oblast:podpora vyvenho rozvoje region, sniovn disparit vsocioekonomick rovni mezi i uvnit region soudrnosti, podpora een problm urbanizovanch a venkovskch oblast, podpora rozvojovch center, kter svmi aktivitami ovlivuj rozvoj svho zzem Evropsk zemn spoluprce:vychz z podpory spoluprce na peshranin, meziregionln a mezisttn rovni, kterou poskytuje Evropsk unie. Zaazen tchto intervenc umon strategick provzn cle Konvergence a cle Evropsk zemn spoluprce

 • Globln cl NRPKonkurenceschopnost a kvalitn prosted v RAtraktivn prostedInovace a znalost. ek.Zamstnanost, soudrnostVyven rozvoj zemDostupnost, infrastrukturaKonkurenceschopnost ekonomikyModern spolenostRozvoj zemOP POP DopOP PPOP VVIOP ZamstOP VzdlIOPROPOP TA

 • Nvrh alokac finannch prostedk (787,5 mld. K indikativn rmec)

 • Nrodn rozvojov plnIndikativn nvrhy operanch programivotn prostedDopravn infrastrukturaAdaptabilita a zamstnanostIntegrovan operan programRegionln operan programyPodnikn a inovaceVzkum, vvoj, inovaceERDF(monost kovho financovn v rmci projektu 10% ESF)ESF(monost kovho financovn v rmci projektu 10% ERDF)Technick asistenceVzdlvnFond soudrnosti(kohezn fond)

 • Monosti ROP z hlediska NSRRPoslen administrativn a absorpn kapacity kraj v dlouhodobm pohleduVznamn podl vlastnho financovn intervenc ROP ze strany kraj (spolufinancovn ERDF)Vt vlastnictv ROP ze strany kraj (ne je tomu u SROP)_________________________________________________________________

  Odpovdnost za formln sprvn vyuit finannch prostedk Stle zstv monost financovat aktivity kraj i z jinch OP kraje jako zprostedkujc subjekt nebo konen pjemcePoslen projektov role kraj financovn vlastnch projekt, nejen perozdlovn finannch prostedk tetm osobm

 • Dkujeme za pozornost

  Martin erncerny.m@kr-vysocina.czaMartina Krkovkrsnakova.m@kr-vysocina.cz

  www.partnerstvi-vysocina.czwww.vysocina-finance.cz