Top Banner
MUNKAFÜZET MUNKAFÜZET Mindennapok tudománya
41

Nyelvtan 9 MF

Oct 21, 2015

Download

Documents

Melinda Janotik
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Nyelvtan 9 MF

MUNKAFÜZET

MUNKAFÜZET

Mindennapok tudománya

Page 2: Nyelvtan 9 MF

Első kiadás

Kiadói kód: MX-746Tankönyvi engedélyszám: ...Kerettanterv: 51/2012 (XII.21) számú EMMI rendelet 3. melléklet (3.2.01.), 4. melléklet (4.2.01.), 5. melléklet (5.2.01.), 6. melléklet (6.2.01.)Tömeg: 315 gTerjedelem: 172 oldal (15,70 ív)

Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítást, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának jogát is.A kiadó írásbeli engedélye nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmilyen for-mában nem sokszorosítható.

ISBN 978 963 2612 46 1

© Maxim Könyvkiadó, Szeged

Az OH által kirendelt szakértők: ...

Felelős szerkesztő és korrektor: Nemcsók Adrienn Várhidi Gyula

Műszaki szerkesztő: Siklós Róbert Szekretár Attila

Képek: Cultiris kulturális képügynökség Nemzetközi képügynökségek

Illusztrációk: Falcione Sarolta

Borítóterv és layout: Botos Tamás (Vintézis Kreatív Stúdió)

LEKTOrOK:Gergelyné Bodó Mária középiskolai tanár • Dr. Hoffmann Ildikó

tudományos munkatárs • P. Veres Ildikó középiskolai tanár

SZErZőK:Dr. Oláh TibOr • PéTer OrsOlya

A 9. évfolyam számára készült tankönyv és munkafüzet készítésekor azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a diákok számára úgy közvetítsünk értéket, hogy közben felkészítsük őket arra, hogy

későbbi pályájuk és a mindennapok során a legtökéletesebben használhassák anyanyelvüket. A munkafüzet tartalmában megfelel a kerettanterv és a kétszintű érettségi követelményrendsze-

rének. 14-15 esztendős diákokat szólít meg, ezért a feladatok nyelvi megformáltsága ehhez igazodik. Számos érdekes, a szociális és a digitális kompetenciát is fejlesztő feladat révén segíti a tankönyvi anyagok gyakorlását, elmélyítését, illetve nagy hangsúlyt fektet a szövegértési, szövegalkotási ké-pesség fejlesztésére.

A legtöbb szépirodalmi idézet a 9. évfolyamos irodalom tananyag köréből kerül ki. A magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatásának elsődleges célja az anyanyelvi műveltség elmélyítése és a nyelvi készségek, a kifejezőképesség fejlesztése, ezért a kerettantervnek megfelelően a 9. évfolyamon is sze-repel szövegtani fejezet. Ebben a tanévben a szövegfeldolgozás módszereivel, a különféle szövegtípu-sokkal ismertetjük meg az olvasót. Ezek a leckék példaszövegeikkel és feladataikkal segítséget adnak a tanulóknak tudományos, hivatalos és mindennapi szövegtípusok alkotásához. A munkafüzet segítsé-get nyújt a kétszintű érettségire való felkészülésben, ezért több feladat célja a szövegalkotási, szöveg-értési készség fejlesztése. Helyesírást javító feladatok több témakörben is találhatók a munkafüzetben.

Köszönetünket fejezzük ki a lektoroknak, akik szakmai támogatásukkal segítették munkánkat. Kívánjuk, hogy az olvasók felfedezhessék anyanyelvünk szépségeit!

A Szerzők

ELőSZÓ

MIérT TANULd? MIérT SZErESd (MEg)?

5

Tananyag-elmélyítő feladatok

Szövegértést, szövegalkotást, képelemzést fejlesztő feladatok

Páros vagy csoportmunkában megoldható feladatok

Kreativitást igénylő feladatok

JELMAgYArÁZAT – HOgYAN HASZNÁLd?

A munkafüzetben minden tankönyvi leckéhez egy négyoldalas lecke tartozik. A feladatok első-sorban írásbeli megoldást kívánnak, otthoni és órai feldolgozásra egyaránt ajánljuk. A tankönyvi leckerészek után jelöltük a kapcso-lódó feladatok sorszámait.A különböző feladattípusokat különböző iko-nokkal jelöltünk, így segítve a gyors tájékozó-dást és a választást.

Page 3: Nyelvtan 9 MF

I. KommunIKácIó

1. Határozzátok meg a következő közlések címzettjét!

a) Aki bújt, aki nem, jövök! ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������b) Hozd ide a létrát, Jani! ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������c) Azt a teremburáját! ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������d) Valaki hozna egy krétát? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e) „Ne fogjon senki könnyelműen / A húrok pengetésihez!” ������������������������������������������������������������������� (Petőfi Sándor: A XIX. század költői, részlet)

2. Töltsd ki a gyakori kapcsolatokat tartalmazó táblázat részeit!

A KommunIKácIó FoLYAmATA ÉS FEJLŐDÉSE1.

A kapcsolat résztvevői Példa Miért nevezhetjük kommunikációnak?

ember + számítógép

számítógép + számítógép

ember + gép

ember + állat

állat + állat

sejt + sejt

3. Soroljatok fel olyan filmeket, amelyek számítógépes, digitális kort ábrázoló elképzelt világban játszódnak! Melyik film irodalmi mű adaptációja, feldolgozása?

Filmcímek: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Filmes adaptációk: ���������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6

4. Alkossatok csoportokat! Gondolkodjatok el arról, hogy milyen kódolással kellene elküldeni egy rövid üzenetet a világűrbe? Vajon a bináris rendszer megfelelne ehhez? Fogalmazzátok meg véleményeiteket, és mondjatok két érvet azok mellett!

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. A tankönyv Kommunikációs formák, típusok táblázata alapján fogalmazd meg 3-5 összefüggő mondatban, hogy szerinted melyik osztályozási szemponttal írható le legin-kább korunk kommunikációja!

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6. Határozd meg az előző feladatnál használt tankönyvi osztályozás alapján az alábbi kommunikációs helyzetek típusait! A típusjelölésed attól függ, hogy mit gondolsz a jel elsődleges jelentéséről. Segítségképpen megadtunk egy példát.

Kommunikációs helyzet Típus

középkorú nő fekete ruhában nem verbális, affektív-emocionális

piros kabátos férfi

fiatal fiú hosszú fekete (bőr)kabátban

idős ember a téren madarakat etet

7

Page 4: Nyelvtan 9 MF

I. KommunIKácIó

8. Tételezzünk fel egy olyan emberi társadalmat, amelyben nem a nyelv a társadalmat összekötő jelrendszer! Mit gondolsz, mi válthatná fel a nyelvet? Saját elgondolásaidat írd a táblázatba!

A társadalmat összekötő

jelrendszer

A jelrendszer alapeleme

A jelrendszer leggyakoribb

kifejezőeszköze

A jelrendszer rögzítése

nyelv szó beszéd írás (írott nyelv)

9. Képzeljetek el karácsonyi tülekedést egy húsboltban! Sok vevő egyszerre közli a hentessel, mit szeretne vásá-rolni. Játsszátok el a helyzetet, majd válaszoljatok a kér-désekre!

a) Milyen zavaró tényezők jelentek meg a kommunikációs helyzetben?b) A zavart megszüntette-e valami, valaki?c) Változott-e a közlő személyek kommunikációja a helyzet-ben?

7. Írd a képek alá jelentésüket és az információk kódolásának típusát!

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8

10. Melyik jelöl a következő képek közül személyközi vagy társadalmi kommunikációt? Írd be a számokat a megfelelő helyre!

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Személyközi kommunikáció Társadalmi kommunikáció

11. Korunk egyik legfontosabb kérdése, hogy a számítógépes információk terjedése va-lóban a nyomtatott információk erőteljes csökkenését okozza-e. Fejtsd ki a kérdésről a véleményedet összefüggő szövegben, külön lapon, házi feladatként!

12. Magyarázd meg a fogalmakat!

a) kommunikáció: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������b) jelrendszer: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������c) nyelvi jelrendszer: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������d) információcsere: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e) interakció: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������f) kódolás – dekódolás: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9

Page 5: Nyelvtan 9 MF

I. KommunIKácIó

A KommunIKácIó cÉLJA ÉS FunKcIóJA, A nYELvI KözLÉS2.

2. Figyeljétek meg a következő mondatokban megjelenő metanyelvi szerepeket! Adjátok meg az aláhúzott kifeje-zések jelentését!

a) Budapesttől elérhető távolságra, szomszédoktól mentes helyen kisebb tatarozandó ház eladó� b) Kicsit érdekes ez a lány�c) Néha kicsit nehezen kivehetőek a szavai�d) Nem áldotta meg a teremtő nagy ésszel�e) Kicsit csípős a nyelve�f) Ő egy kicsit más, mint a többi�g) Majd meglátom, mit tehetek az ügyben�h) – Sikerült a dolgozatod? – Igen, megvan� Bár…i) – Tanultál a vizsgára? – Mondhatjuk�

1. Írd be a kommunikáció funkcióihoz tartozó példamondatokat! Vajon a kép melyikhez tartozik?

a) Örülök, hogy itt vagy!b) Fél kettő múlt.c) Megértesz engem?d) Fehér porral behintett fák, lepellel borított föld minden-hol� e) Hogy is van az a szólás…?f) Hiányoztál nekem�

A kommunikáció funkciói Példa

kifejezés: a közlő érzelmeit, vágyait jelöli

tájékoztatás: ismeretek, véle-mények, gondolatok közlésé-re és a valóságra irányul

felhívás: a hallgatóhoz inté-zett kérés, kívánság, felszó-lítás

kapcsolatteremtés/fenntar-tás: üdvözléseket, társalgást bevezető és fenntartó

értelmezés: a nyelvi megfor-máltságra utal

esztétikai funkció: az üzenet művészi megformáltságát, sti-lisztikai fontosságát képviseli

10

3. Figyeljétek meg, hogyan próbálja metanyelvileg rábeszélni az eladó a vásárlót egy cipő megvételére! Milyen eszközöket használ fel a vásárló meggyőzésére?

Ez olyan, mintha magára öntötték volna! Vett már máskor is ilyen márkájú cipőt? Csak azért kérdem, mert azonnal ezt a cipőt vette le a polcról. Nem gondolja, hogy ez jelent valamit? Hát persze, hogy nem volt véletlen! Önnek nagy szerencséje van, hogy van még egy pá-runk belőle. A cég már nem fog ilyen típusú cipőket gyártani. Érzi már a két cipő közötti különbséget? Ne gondolkodjon sokáig! Vigye el, s hordja egészséggel! Ne higgye, hogy rá akartam beszélni önt erre a termékre� Nem voltam a terhére, ugye?

4. Írj egy-egy mondatot, amelyben a kapott szerkezetek jelentésükben illeszkednek a beszédhelyzethez, illetve amelyben sajátos jelentést kapnak!

a) sózott   be van sózva��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������b) meghúzott   meg van húzatva��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������c) elszállt   el van szállva��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. Írd a képek alá jelentésüket! Milyen kódolásúak itt az információk?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

11

Page 6: Nyelvtan 9 MF

I. KommunIKácIó

7. Soroljátok fel, milyen típusú elemekből áll az online nyel-vi közlés!

Hát ez részletesebb, mint az enyém xD grat xD Szép, és hasznos, gratula.Szép. asszem nem lesz se Error se Warning

10. Magyarázd meg az alábbi fogalmak jelentését!

a) nyelv: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������b) verbális kommunikáció: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������c) metanyelv: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������d) a nyelv esztétikai funkciója: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e) kapcsolattartás: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9. Kapcsolj több megnyilatkozást ugyanahhoz a mondatjelentéshez!

a) El kell indulnunk� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������b) Hideg van a szobában� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Már ennyi lenne az idő?

8. Nézd meg, hallgasd meg az interneten Brachfeld Sigfried Nehéz nyelv a magyar című műsorszámát! (Forrás: http://www.youtube.com/watch?v=PT29zJXRNlU) Írd ki azokat a szavakat, szószerkezeteket, amelyeknek összekeverése a humor forrását adja!

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6. Határozzátok meg, hány információcseréből állnak a következő párbeszédek! Játsszá-tok el a két dialógust!

a)– Hozol azt is?– Aha!– És azt?– Azt is�– De nincs nálam pénz.– Nálam sincs�– Akkor pakoljunk ki!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

b)– Milyen szép időnk van ma!– Képzeld, tegnap elvesztet-

tem a kedvenc tollam!– Elmegyünk sétálni?– Te nem is figyelsz rám�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12

11. Figyeljétek meg a mondatok nyelvi megformáltságát és a közlés célját! Hogyan pró-bálja befolyásolni a közlő a címzettet?

a) Ha szeretsz, eljössz velem moziba� �����������������������������������������������������������������������������������������������b) Aki változásokat akar, ránk szavaz! �����������������������������������������������������������������������������������������������c) Nem szeretnél megfázni, ugye? �����������������������������������������������������������������������������������������������d) Én is nagyon szeretem a csokis mogyorót. �����������������������������������������������������������������������������������������������e) Ön is egészségben szeretné tudni gyermekeit? �����������������������������������������������������������������������������������������������

12. Határozzátok meg közösen, hogy milyen helyzetben találkozhattok a legerősebb nyel-vi manipulálással!

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

13. Dolgozzatok csoportokban! Fejtsétek ki szövegszerűen 4-5 összefüggő mondatban, hogyan kapcsolódnak össze a közlési szerepek Babits Mihály alkotásában!

Zrínyi Velencében

Szent Márk dicső terén, melyet mélán tapostam,valaha régesrég egy másik bús magyar,méltóbb költő mint én, és hős mint senki mostan,tiport hatalmasan, ki tudta mit akar!

Ki tudta mit akar s nem tudta, hogy a rosszbanfogyhatlan a világ s nem tudta, hogy hamaride vágy vissza a földről, hol bármi sorsbanélni és halni kell; mely ápol s eltakar.

Ezt mind nem tudta még s árva honára gondolt,s döngött csizmája a márványon s lelke tombolt,látván sok harci jelt ős ívek oldalán.

Alkonyfelhő borult lagunára, piacra,felhőn az angyalok készültek már a harcra,melyre a holtakat felkölté Alderán�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

13

Page 7: Nyelvtan 9 MF

I. KommunIKácIó

A bESzÉDhELYzET ÉS A mEgnYILATKozáS vISzonYA3.

1. Rendeljetek ugyanazon megnyilatkozáshoz különféle beszédhelyzete-ket! A képet is felhasználhatjátok. Adjátok elő párban a szituációt! Írjá-tok le, milyen helyzeteket játszottatok el!

Megnyilatkozás: Már látom.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Magyarázd meg az alábbi fogalmak jelentését!

a) informativitás:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������b) nyelvi tudatosság:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������c) kommunikációs képesség:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Kösd össze a beszédhelyzethez kapcsolódó mondatokat és jelentéseket!

Alaphelyzet: A lány, nő szép ruhában találkozik valakivel.

1� Hogy milyen csinos vagy ma!

2� Lélegzetelállító vagy, drágám!

3� Na, te aztán tudod, mitől döglik a légy!

4� Nagyon karaj a ruhád!

5� Te aztán jól kicsípted magad!

a) középkorú hölgyek találkoznak a munkahelyen

b) fogadáson, estélyen

c) vidéken, fiatal és idősebb találkozik

d) a házból kilépő fiatal lány találkozik az anyukájával

e) fiúk találkoznak az iskolában, utcán

4. Húzd alá azokat a mondatokat, amelyeket félre lehet érteni! Mondjátok el jelentéseiket!

a) Mekkora dinnye!b) Ez nem dinnye, hanem pomelo.c) Ez ász�d) Hívd fel nyugodtan!e) Ez tönkrement�f) Ászt tegyél!

14

5. Döntsétek el, vajon megfelelnek-e a beszédhelyzetek-nek a következő megnyilatkozások! Alakítsátok át a nem megfelelő mondatokat!

a) Anya a fiának (otthon az előszobában): Kérem, szívesked-jen felvenni a papucsát, máskülönben enyhébb erőszakot kell elkövetnem a lábbelivel, s azt az ön lábára tuszkolnom!b) Diák a tanárnak (tanórán): Hagyjál má’ békén! Nem látod, hogy éppen azt csinálom?c) Középkorú férfi egy ismeretlen hölgynek (élelmiszerbolt-ban): Elnézést! Nem tudja véletlenül megmondani, hogy mennyi túrót kell vennem túrós tésztához négy személyre?d) Fiatal lány az eladónak (élelmiszerboltban): Csókolom! Ez mennyibe kerül?e) Fiatal nő az eladónak (könyvesboltban): Bocs! Tudok fizet-ni kártyával?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6. Írjátok be a mondatok sorszámát a megfelelő oszlopba!

1� A harmadik nyerőszám, illetve a második, az ötös.2� Tavasszal a sok virágok szinte úgy elöntik a réteket�3� Azt gondolom, a mi buszunk jön�4� THX az uppot.5� Soha nem szerettem az illatosított papír zsebkendőt.

Szerkesz-tett mon-

datok

Szerkesz-tetlen

mondatok

7. Milyen kommunikációs helyzet hozta létre a következő mondatokat? Írjátok be a mondatszámokat a megfelelő helyre!

1� Először is, tisztáznunk kellene egy-két fo-galmat�2� Naná!3� Elnézést! Rajta áll a lábamon, pedig én is azon állok�4� Erről ennyit.5� Megmondanád, mennyi az idő?6� Most már térjünk a tárgyra!

7� Nem értettem!8� Jaj, az nagyon jó!9� Adjon Isten!10� Ezzel kapcsolatos a következő megállapí-tás�11� Most már mennem kell, sajnos�12� Csatlakoznék az előttem szólóhoz.

A kommunikáció kezdeményezése

A kommunikáció fenntartása

A kommunikáció zárása

15

Page 8: Nyelvtan 9 MF

I. KommunIKácIó

8. Hol hangozhattak el ezek a mondatok, s kik mondhat-ták? Írjátok a mondatok mellé a beszédhelyzetet és a fel-adót! Melyikhez kapcsolódhat a kép?

a) Dicsértessék! �������������������������������������������������������������b) Ez mennyibe kerül, kérem? �������������������������������������������������������������c) Már megint késtél, Anikó! �������������������������������������������������������������d) Van ebből 2B-s? �������������������������������������������������������������e) Kér még rá egy kis szaftot? �������������������������������������������������������������f) Sajnos, jegyem sincs. �������������������������������������������������������������g) Az öné, sajnos, nem ide szól� �������������������������������������������������������������h) A négyest tudod? �������������������������������������������������������������i) Mit mondtak rá a szüleid? �������������������������������������������������������������j) Kisztihand! Szabad ez a hely? �������������������������������������������������������������

9. Határozzátok meg, mi lehetett a kommunikációs zavar (félreértés, nem értés) oka a következő párbeszédekben!

a)– Azt a tizenhárompróbás hortobágyi betyár

mindenségét ennek a cifraszűrű világnak!– Mit akarsz?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������b)– Be van még kapcsolva?– Mi?– Hát az elemtöltő.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������c)„– Ach, mein Gott, hott mei Grossmutter

gasogt! – sóhajtott fel ékes buléner nyelven anyám és könnybe lábadt a szeme�

– Hogy micsoda? – kérdeztem csodálkozva.” (Kun Erzsébet: Családmesék, részlet)

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������d)– Ti szoktatok imádkozni az étkezések előtt?– Nem, az én anyám jól főz!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

e)– Csak úgy élek én itt, mint Ábel a Hargitán.– Miért? Hogy élt az az Ábel?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������f)– Szervusz! Régen láttalak. Most mivel foglal-

kozol?– Ha komolyan akarod tudni, réztartalmú

minták készítésével. CuSO4 · 5H2O-ből Fehling-reakcióval előállítottam réz-oxidot.

– Aha! És ezt az orvos ajánlotta?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

16

11. Írjátok le a szószaporításokat, nyelvi hibákat tartalmazó mondatokat helyesen!

a) Aztán utána következett a film���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������b) A legelső prototípus szeptemberben gördült ki a gyárból.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������c) Tegnap váratlan meglepetés ért engem.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������d) Már megint vétettél egy hibát����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e) De viszont te nem ezt mondtad!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������f) Ez elvárás mindenki felé� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10. Javítsátok ki közös munkával a következő nyelvi kép-zavarokat (szóláskeveredéseket, össze nem illő nyelvi formákat)!

a) Semmi köze sincs róla.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������b) Úgy látom, vaj van a füle mögött����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������c) Lándzsát kell törnünk felette����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������d) A hazug embert könnyebben utolérik, ha sánta a kutyája����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e) Rajtam nem függ semmi����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������f) Az adóalap csökkenthető lenne a gyermekek számával.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������g) Ez bizony nehéz dió����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������h) „ – a gesztenyétaz kaparja ki, akielőször csöpögtet mézeta keserű pohárba” (Bertók László: Képtelen, részlet)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������i) „Edina közepeset sóhajtott, de nem engedett szabad folyást emlékei megrohanásának mun-kaidőben, hanem gépéhez ült és vidáman ütni kezdte...”„Ezzel elárultad a fogad fehérjét most és mindörökké.” „Hiába mondja Egon bácsi, hogy nősülj meg fiam az életed szekerével, ne sokat kukoricázzál…”

(Válogatás Parti Nagy Lajos Sárbogárdi Jolán: A test angyala című művéből) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kérem, újra ismételje meg!

17

Page 9: Nyelvtan 9 MF

I. KommunIKácIó

A nEm nYELvI KommunIKácIó cSATornáI4.

1. Írd be a táblázatba a pontos közlési helyzethez kapcsolt jelentéseket! Vitassátok meg, hány jelentése lehet a harmadik helyzetnek!

Kommunikációs helyzet, jel

Jelentés A helyzet pontosítása

piros kabátos férfi fehér szakállal, szánkón ülve

piros (bíbor) kabátos férfi süvegben, nyakában kereszt

a városban hangosan beszé-lő személy

kezében könyv, mikrofonba beszél

4. Határozd meg, melyik mozdulattípusba sorolhatók a táblázat példái!

Példa Mozdulattípus

Találkozáskor megemelem a kalapom.

A doktor kis kalapáccsal ráüt a lábamra, mire az kilendül�

Járás közben a karom is mo-zog�

2. A következő közlési helyzetekben milyen nem szóbeli jelek, jelzések kísérik vagy helyettesítik a szóbeli közlést?

a) beszélgetés kezdeményezése: �������������������������������������������������������������b) üdvözlés: �������������������������������������������������������������c) beszélgetés végét mutató: �������������������������������������������������������������d) nemtetszést kifejező: �������������������������������������������������������������e) elfogadást kifejező: �������������������������������������������������������������

3. Adjatok elő párokban különböző stílusú (eltérő társadalmi rétegre jellemző, vagy ér-zelmileg meghatározott stb.) jeleneteket az előző feladat helyzeteihez! A többiek talál-ják ki a helyzeteket és jelentéseiket!

18

6. Hordotok magatokon jeleket? Határozzátok meg, milyen jellegű jeleket viselnek az emberek leginkább!

5. Egészítsd ki a szöveget a megfelelő mimikai csatorna nevével!

A tudatos mozgásokhoz tartozik a(z) ������������������������������������������������������������� , amely bírála-tot, haragot, nemtetszést jelent, míg a(z) ������������������������������������������������������������� a csodálko-zás, meglepődés kifejezője. A(z) ������������������������������������������������������������� rengeteg érzelem tük-röződhet. A(z) ������������������������������������������������������������� rendkívül finom mozgásra képes, amit a(z) ������������������������������������������������������������� izmok finom beidegződése tesz lehetővé. A(z) ������������������������������������������������������������� mellett a(z) ������������������������������������������������������������� is van szerepe a köz-lésben, míg a(z) ������������������������������������������������������������� mozgásai a mimikában nem meghatározók�

7. Érveljetek két csoportban a tetoválás mint testékszer viselése ellen és mellett! Az érveléshez segítségképpen megadunk kulcsszavakat is.

Az érvelés kulcsszavai: jelhordozás, dísz, kitörölhetetlen jel,

fájdalmas, csoportjelölő stb.

8. Mutass be 2-3 összefüggő mondatban egy olyan esetet, amikor kerülted vagy éppen kerested a szemkontaktust!

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9. Írd le egy mondatban, milyen kulturális, közösségi jelzést, egyezményes jelet látsz a képen, s mi a közléshelyzet! Be-széljétek meg, vajon mi történne, ha ezt a jelet egy másik közösségbe vinnéd át!

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10. Versenyfeladat. Pármunkában adott idő alatt gyűjtsetek olyan eseteket, amikor egy kultúra, közösség jelét egy másik közösség kezdte, akarta használni! Mennyiben volt más a közléshelyzet, hogyan változott meg a közlendő jelentése?

19

Page 10: Nyelvtan 9 MF

I. KommunIKácIó

11. Írd a képek alá a jelentésüket! Milyen kódolásúak itt az információk?

13. Írd a képek alá azokat az érzelmeket, amelyeket azonosítani tudsz a tekintetekkel!

������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������

12. Melyik mozdulat, helyzet mit jelöl? Írd be a gesztushoz tartozó jelentést!

Jelentések: fenyegetés, feszültség, befelé fordulás, felismerés

Gesztus Jelentés

összekulcsolt karok

a tenyerek homlokhoz emelése

a körömágy melletti bőr vagy a köröm harapdálása

a mutatóujj felemelése

20

15. A képeken különféle kulturális emblémákat látsz. Írd a képek alá jelentésüket!

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

14. Írj példákat a mindennapok taktilis, azaz érintésen alapuló kommunikációjára! Add meg jelentésüket is! Segítségképpen megadunk kettőt.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

kézfogás: régen a nem bántó közeledés jele volt; ma ismerősi, illendő gesztus vállon veregetés: bensőségesebb, baráti mozdulat („No, jól van, öregem!”)

16. Beszéljétek meg, mit jelenthetnek a következő közlések! Milyen helyzetben fordul-hatnak elő? Döntsétek el, melyek utalhatnak arra, hogy a közlő hazudik!

pislogás, a szemöldök felhúzása, fintorgás, a szem elkerekedése, a szem lehunyása, kacsintás, hunyorgás, a száj elhúzása, a tenyerek összedörzsölése, a pupilla beszűkülése, az egyik tenyérnek a homlokra helyezése, a pupilla hirtelen tágulása, valaki nem tartja a szemkontaktust

A közlő hazudik:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

21

Page 11: Nyelvtan 9 MF

I. KommunIKácIó

A bESzÉD zEnEI KIFEJEzŐESzKözEI 5.

1. Változtassátok meg a következő mondat szórendjét többféleképpen! Hangoztassátok a mondatokat, figyeljétek meg, hogyan alakultak a hangsúlyok! Jelöljétek is be azokat!

Tegnap vettem olcsón egy számítógépet�

Például: Egy számítógépet vettem tegnap olcsón� – Itt az egy értelmi jellegű főhangsúlyt kapott, mivel a mennyiséget emeltük ki, ami azt jelentette, hogy a kommunikációban valaki esetleg két gépről beszélhetett.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Magyarázd meg a következő fogalmakat!

a) vokális jelek: ���������������������������������������������������������������������������������������������b) szép beszéd: ���������������������������������������������������������������������������������������������c) hangsúly: ���������������������������������������������������������������������������������������������d) orgánum: ���������������������������������������������������������������������������������������������e) hanglejtés: ���������������������������������������������������������������������������������������������

3. Jelöld be a szakaszhangsúlyokat a következő mondatokban! Írd be a mondatok nyelvi megformáltságának típusát!

a) Ah, dehogy! ������������������������������������������������������������������������������������������������������������b) Hány óra van? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������c) Vagy moziba megyünk, vagy színházba� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������d) Habár megígértem, mégsem tudom elkészíteni holnapra a feladatot. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(tag)mondatértékű, értelmi vagy érzelmi jelentésű rész

4. Húzd alá azokat a mondatokat, amelyekben hangerőváltozás történhetett a beszéd-ben! Állapítsd meg a változás okát! Foglaljátok helyzetbe az egyiket, és adjátok elő!

a) Ez nem olyan szép, mint az előző.b) Micsoda? Még neked áll feljebb?c) Jaj! Nem kellett volna!d) Lemegyek a boltba tejért�e) „Egy, csak egy legény van talpon a vidéken,

Meddig a szem ellát puszta földön, égen;”       (Arany János: Toldi, részlet)

22

5. Kösd össze a tipikus nyelvi szerkezetű példamondatokat a megfelelő hanglejtésekkel!

1� ereszkedő

2� emelkedő–ereszkedő

3� ereszkedő–felkapó

4� ereszkedő–emelkedő

5� lebegő

6� szökő

7� eső

8� emelkedő–eső

a) Volna kedvetek megnézni?

b) Mind ott voltunk, mégsem…

c) Jaj!

d) Bejött?

e) Elkészítettem a feladatot�

f) Nem kell már ez?

g) Felfogtad-e?

h) Gyere el!

7. Határozd meg, mire vonatkozhatnak a közlésben a következő esetek!

a) a közlő beszéd közben hirtelen elhallgat: �����������������������������������������������������������������������������������������������b) a beszélő a közlendőt nagyon lassan mondja: �����������������������������������������������������������������������������������������������

8. Olvassátok el némán, majd hangoztassátok a következő szöveget! Ügyeljetek a szép, kifejező beszédre!

„A barátság, amely a két költőt összefűzte, éppen olyan nemes volt, mint őszinte. Mily kü-lönbség köztök, s egy eszme és érzés rokonszenvénél fogva mégis mily hévvel forrnak össze szíveik! Petőfi heves, szilaj ifjú, erélyes szellem, akinek a dacban, küzdelemben mintegy kedve telik. Arany nyugodt férfiú, megtört erélyű, aki kerüli a zajt, s inkább magában évődik, mintsem küzdjön. Petőfi vakon hisz eszméiben, bízik önmagában, erőszakos, kíméletlen, s ezt mintegy kötelességének, elvei szolgálatának hiszi, mit sem gondolva a világgal� Arany lelkén a kétely árnya borong, önbizalmatlan, kíméletes, engedékeny s éppen úgy lehangolja a világ, mint saját aggodalma. Petőfi a harag és a merengő szelídség, a düh és a méla ellágyulás közt hányódik, örül vagy búsul, szeret vagy gyűlöl, boldog vagy boldogtalan, de soha sincs nyugalma. Arany szintén mély fölindulások között él, de erőt vesz magán, csöndes búskomolyságba merül, s úgy bánatját, mint örömét humora mérsékli. Petőfinél egy a gondolat, érzés és tett; Arany a gondo-latnál és érzésnél marad, s csak a külső körülmények nyomása alatt ér a tetthez.”

(Gyulai Pál: Emlékbeszéd Arany János fölött, részlet)

6. Mutassatok be, adjatok elő egy-két helyzetet, amelyben gond keletkezett a beszédből, jobb lett volna csendben maradni!

23

Page 12: Nyelvtan 9 MF

I. KommunIKácIó

9. Mondjátok el a következő mondatokat többfélekép-pen! Beszéljétek meg, mi volt a különbség a kommuni-kációs helyzetek között!

a) Gondolom, ennyi már elég lesz�b) Meggondolhattad volna magad�c) Két széket kellett volna hoznod�

10. Hangoztassátok a következő mondatokat, majd jelöljétek közösen a tanult módon a mondat hangsúlyozott elemeit! Próbáljátok lerajzolni a hanglejtést!

a) Ezt kijavítani már nem tudod, de órán szerezhetsz szorgalmi ötöst�b) Jaj, azok az egri borospincék!c) Elmehetnék-e holnap moziba?

12. Igazat adtok a következő állításnak? Érveljetek a kijelentés mellett vagy ellen! Az osztály két részre is tagolódhat.

A televízióból megtanulhatjuk a követendő beszédmintát.

11. Jelöljétek be a régi magyar irodalmi szöveg bekezdéseit az átlagos szünet jelével (I), majd olvassátok fel a szöveget! Húzzátok alá azokat a szavakat, amelyeket a szöveg kulcsszavainak kell tekintenünk, azaz bizonyosan nagyobb hangsúly esik majd rájuk! (Forrás: http://unitarius.eu/1910-DF/udvozlo-iratok-63-78.pdf)

A Tiszamelléki evangélikus püspöktől.

Méltóságos és Főtiszteletű Püspök Ur! Folyó évi május hó 30-án 519� szám alatt kelt s a magyarországi unitárius egyház megalapitója és első püspöke Dávid Ferencz szü-letése négyszázados évfordulójának megünneplésére vonatkozó meghivását szivből köszönöm. Minthogy azonban az ez évi kerü-leti gyülésünk Poprádon e hó 23–26 napjain fog tartatni, s igy az összeesik az unitárius egyház ünnepével, sajnálattal kell tudatnom Főtisztelendőségeddel, hogy azon részt nem vehe-tünk. Szives megemlékezéséért köszönetet mondva lélek-ben Főtisztelendőségeddel együtt ünnepelve, vagyok Rozsnyón, 1910 augusztus hó 13-án�

Testvéri üdvözlettel: Terray Gyula, főesperes, püspök-helyettes.

24

13. Utánozzátok ismerőseitek, híres személyek hanghordozását! Az osztály próbálja kita-lálni az utánzott személyt!

14. Egy kis játékra hívunk titeket. Olvassátok fel a következő szöveget eltérő beszédhely-zetekhez, érzelmi állapotokhoz igazodva (ünnepélyesen, vidáman, meghitten, szomo-rúan, izgatottan, idegesen stb.)! Írjátok le 3-4 összefüggő mondatban házi feladatként, hogyan változtak meg a vokális jelek a különböző helyzetekben!

Immár harmadik alkalommal készülünk erre a nagy napra. Minden a pillanat varázsával telí-tett. Elmondhatatlan a hangulat. A csend, a készülődés pillanatai ezek. A feszültség, a visszafoj-tott lélegzet uralkodik mindenen és mindenkin. Már csak másodpercek vannak hátra addig a pillanatig.

16. Hangsúlyozzátok a következő mondatokat a jelöléseknek megfelelően!

a) Későn^ keltem^fel.b) Nagyon ^ csúnyán ^ mutatkozott ^ be. c) Akkor ^ mondd, ha ^ tudod, hogy meg ^ fogod ^ csinálni!d) Holnap miből ^ írunk ^ dogát? e) És ekkor, I ekkor^ már ^ mindenki^számára^világos^lett: a^ tettes a^szobában^van.

17. Figyeld meg a következő mondatok hangsúlyozását, majd kösd össze a megnyilatkozás céljával!

Vennél papucsot?Légy szíves, vegyél papucsot!Légy szíves, vegyél papucsot!

kérésburkolt utasításutasítás

15. Olvassátok el Heltai Gáspár egyik állatmeséjét (fabuláját)! Figyeljetek a helyes leve-gővételekre, a szövegtagolásra, a hangsúlyozásra, a régi magyar hangzás átadására!

ÖTÖDIK FABULAAz ebről és az konc húsról

Egy eb szerencsére talála egy szép konc húst. Azt szájába vévén, által kezde úszni egy folyóvízen. Midőn a vízbe tekéntene, láta, hát egy szép konc hús vala a vízbe. Maga nem hús vala, hanem a szájabeli konc húsnak az árnyéka. És mikoron az árnyék után kapna a víz-be, kiesék a konc hús a szájából, és a víz alávivé, és ekképpen megcsalatkozék az eb, és bánkódván kiméne a partra.

ÉRTELMEE fabula megjelenti, minémű természetűek legyenek a telhe-tetlenek� Hogy nem tudnak megelégödni az Isten adta javaival, hanem ide s tova kapván, a más ember marháját vadásszák, és magoknak igyeköznek koporítani. De az Istennek akaratjából azt is elvesztik, ami azelőtt nálok volt.

25

Page 13: Nyelvtan 9 MF

I. KommunIKácIó

A TömEgKommunIKácIó, A SAJTó cSATornáJA6.

1. Párokban írjatok szöveges, összefüggő véleményt a következő, gondolatban megfogal-mazott témáról! Olvassatok fel három véleményt, s értékeljétek a különbségekben rejlő okokat!

Korunkban az írott kommunikáció helyét a képi veszi át, az írásos kultúra átalakul. A képi kul-túra fejlődésével és széles körű alkalmazásával a kép, a beszéd és az írás szerepe is átértékelő-dik, egymáshoz való viszonyuk átrendeződik. A képi világ mindennapjaink nagy részét uralja.

3. Egyetértesz a következő állítással? Rövid írásos szöveg formájában érvelj ellene vagy mellette! Vedd figyelembe az esetleges ellenvéleményeket is, azokat építsd bele 2-5 mondatos szövegalkotásodba!

A mai világunk kommunikációs rendszerei nem egyértelműen a közösség szintjén, sokkal in-kább időbeli és kényelmi szempontok alapján szerveződnek, túlnőtték a társadalmi kereteket, illetve nem szolgálják azt�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. Soroljatok fel a mindennapokból képi vagy nyelvi for-májú, közérdekű közléseket!

Például: utasítás a metrón, vészkijárat.

2. Írd a jelek mellé előfordulásukat és jelentésüket! Az egyéni feladatvégzés után vitas-sátok meg az osztályban a véleménykülönbségek okait!

(Példák az előfordulásra, jelkörnyezetre: épületek falai, belső terek, nyomtatott sajtó, könyvek, közlekedés, utca, használati utasítás stb�)

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

26

9. Gyűjtsetek példákat korunkból a szakember vélemé-nyének igazolására vagy cáfolására!

Egy neves szakember, Van Dijk így vélekedik a modern tár-sadalom tömegkommunikációjáról: „A modern társadalom a hálózati társadalommá válásának folyamatában van� Egy olyan társadalomforma lesz, amely egyre inkább a szemtől szembe-ni kommunikáció társadalmi kapcsolathálóit fokozatosan fel-váltó vagy kiegészítő médiahálózatokba szervezi viszonyait.”

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7. Otthoni feladatvégzés keretében egészítsd ki a hiányos szöve-get!

A hangoskönyv ������������������������������������������������������������� által felolvasott, hanghordozón kiadott ,,könyv’’. A ������������������������������������������������������������� könyvtári ellátásában fontos szerepet játszanak. Erre az esz-közre ������������������������������������������������������������� zavarokkal küszködő gyermekek és felnőttek ������������������������������������������������������������� is nagy szerep jut. Magyarországon ������������������������������������������������������������� -ben jelentek meg először.

10. A következő szavakat kiejtés szerinti írásmóddal írtuk. Javítsd a hibás alakokat a ma-gyar helyesírás szabályai szerint! Figyelem! A szavak helyesírását nem mindegyik sza-bálygyűjtemény tartalmazza. (Ajánljuk: Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: Helyesírás, Osiris, Bp. 2004)

a) internet: ���������������������������b) veb: ���������������������������c) dévédé: ���������������������������

d) esemesezek: ���������������������������e) cset: ���������������������������f) esemes: ���������������������������

g) ememes: ���������������������������h) cédé: ���������������������������i) szkájpol: ���������������������������

8. Vitassátok meg, hogy tömegkommunikációs formának lehet-e tekinteni a hangoskönyvet!

5. Bizonyára van neked vagy családodnak kedvenc terméke (csoki, üdítő, macskaeledel stb.). Most berobbanhatsz a reklámszakmába: készíts plakátot a termékről! Rajzolj, fo-tózz! A plakát legyen figyelemfelhívó, izgalmas, kedves!

6. Az előző feladat sikerességét ki is próbálhatod. Töltsd fel az internetre! (Ehhez üsd be a keresőbe a reklámképek szót!)

27

Page 14: Nyelvtan 9 MF

I. KommunIKácIó

13. Osztályodban a következő feladatot kapod: tervezz iskoládat népszerűsítő óriáspla-kátot! Követelmény: legyen tájékoztató és figyelemfelhívó szerepű, készülhet bármilyen technikával (számítógépes programmal is).

11. Határozzátok meg, hogy van-e közéleti hírértéke a következő sajtószöveg részletek-nek! Melyik nyelvi réteg(ek)ből épülnek fel a részletek?

a) Online vásárlási láz – Nyerj 100 ezer forint költőpénzt!b) Jót teszünk magunknak a mozgással, a zöldségekben, gyümölcsökben gazdag táplálékok elfogyasztásával�c) Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint tegnap néhol több mint 35 centimé-teres hótakaró volt, s a hóakadályok miatt sok helyen narancssárga riasztást kellett kiadni�d) Tavasszal készülhetnek el a szükséges jogszabályváltozások ahhoz, hogy a jövőben a fenn-tartók ne csak pályázat, hanem kinevezés útján is választhassanak vezetőt kulturális intézmé-nyeik élére� e) Az e-útdíj (ED) rendszerének tesztüzeme június 5-ig elindul, július 1-ig pedig a teljes rend-szer is�

12. Marshall McLuhan három korszakra osztotta az em-beri társadalmat a meghatározó médium szerint: a törzs világa, a Gutenberg-galaxis és a globális falu korszaka. Próbáljátok közösen meghatározni, mit jelenthet a már említett globális falu elnevezés!

Kulcsszavak, ismeretek: internet, az emberi viszonyok meg-változása, mindenki mindent lát és mindenkit ismer(het), az idő és a tér fogalma megszűnik, azonnali kapcsolat, napi hírek által kialakított szemlélet, a világ összezsugorodik�

14. Húzd alá azokat a sajtóból származó címeket, amelyek nem köznyelvi stílusúak! Írd be a nyelvhasználati szempontból hibás szót, szószerkezetet a táblázat megfelelő helyére!

a) Durva árzuhanás jön a légi közlekedésbenb) Diákokkal konzultált a miniszterelnökc) Rátenyerelt valaki az euróvétel gombrad) Újabb koncessziós szerződéseke) Nyílt lapokkalf) Bedőlt egy újabb bank

g) Egyelőre kivárnakh) Nem látják a fától az erdőti) Ezt bebukhatjuk!j) Kiröhögtette magát az önjelölt szuperhősk) Hátravan még a feketeleves

Szlengszó Nem kifejező értékű frázis Nem odaillő szó

28

16. Fogalmazd meg házi feladatként szövegszerűen, 3-5 mondatban, hogy miért helyes-led vagy ellenzed az érzelemmentes internetes vagy nyomtatott sajtóbeli szövegeket!

18. Határozzátok meg, hogyan hatnak a befogadókra az óriásplakátok! Milyen jellegű információkat hordoznak?

19. Gyűjts házi feladatként a nyomtatott vagy online sajtóból nyelvi hibákat!

Például: Egyenlőre nem állnak készen a bajnokságra.

17. Figyeljétek meg a következő kördiagramokat! Mutassátok be szóban az ábra alapján megállapítható összefüggéseket, majd összefoglalva írjátok le azokat vázlatosan!

nem tudja 2%nem változtatja meg 26%rosszabbá teszi 5%jobbá teszi 67%

nem tudja 16%nem változtatja meg 26%rosszabbá teszi 9%jobbá teszi 49%

Az internetet használók körében Az internetet nem használók körében

Vélekedések arról, hogy az új technológiák (internet, mobil) hogyan változtatják meg a világot

15. Határozzátok meg, hogy az alábbi sajtószövegek milyen típusú sajtótermékekben, milyen témakörökben jelentek meg!

a)

Valóra vált álomMinden idők legnagyobb magyar sikerét érte el a gyorsasági au-tósportban Michelisz Norbert, a Zengő Motorsport 28 éves pilótája, aki a Túraautó Világbajnokság legjobb privát versenyzőjeként zárta a 2012-es évadot.

b)

Pláza, mozi, víztoronyNyitva a pláza, van mozi, üzemel a forgó víztorony-bár Siófokon.Négy éve vártak erre a napra a siófokiak. 2008 nyarán zárt be a Sió áruház, 2012. június 21-én nyílt meg a pláza.

c)A fogalmazás a címről szól

Ugye, így tanultuk irodalomórán? De úgy tűnik, egyes újságírók nem! Napilapok 2010-2011-es számaiból valók a következő címek: Csak papíron veszi komolyan az Európai Unió a klímavé-delmet; A pozitív gondolkodás a hosszú élet titka; A közétkeztetésben kerülendő a szörp� A gond velük csak az, hogy a hozzájuk tartozó hírbe, tudósításba be sem kerültek�

29

Page 15: Nyelvtan 9 MF

I. KommunIKácIó

A SAJTó műFAJAI7.

1. Húzd alá az újságcikk részletében található információkat (vagyis azokat a szavakat, amelyek a cikk adatait jelentik)!

Az ásatási szezon utolsó napja hozta az igazi szenzációt idén Rudabányán: július 30-án délután került elő az Anapithecus hernyáki emberszabású ősmajom fogmaradványa. Kordos László, a Magyar Földtani Intézet igazgatója a tízmillió évvel ezelőtt élt állattal kapcsolatos friss ered-ményekről és a korábbi leletekből való összehasonlító vizsgálatokról beszélt lapunknak.

3. Milyen típusú sajtóműfajokhoz tartozhatnak a következő címek által feltételezett sajtószövegek? Írd be a sorszámukat a táblázatba!

1� Szenzáció a Hungaroringen!2� Ismét csökkent a benzin ára3� E heti feladványunk…4� „Kivihetetlen az új rendelkezés”5� Jó hír a síelni készülőknek6� Felállították a nemzet karácsonyfáját a Kossuth téren7� A parlament második ülésszaka8� Tisztelt Szerkesztőség!9� Helyszíni jelentés 10� Köztünk szólva

Tájékoztató Átmeneti Véleményközlő Kiegészítő

2. Készíts az iskolaújság számára villáminterjút kedvelt tanároddal, énekeseddel, együt-teseddel! A szöveg rövid legyen, három kérdésre és válaszra szorítkozzon! A kész szöve-get házi feladatként add be tanárodnak! (Segítségképpen nézd meg a következő linket: http://zona.hu/article/1821/interju-a-ferfival-aki-elfogadta-az-54-ezres-bankot.html)

4. Írj két rövid (legfeljebb háromsoros) tárgyszerű hírt az iskola újságjába!

a)

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������b)

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

30

5. Írd a szövegrészletek alá, milyen tájékoztató sajtóműfajokhoz tartoznak!

a) Nagy Géza 1970 óta külföldön él. Előbb Svédországban, majd Amerikában telepedett le, és szobrászatot tanult. Nagy sikert aratott a Galériában bemutatott Üldözés című sorozatával.

Műfaja:

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

b) Cseh kutatók hatásos gyógyszert állítottak elő, mely forradalmasíthatja a rák elleni gyó-gyászati gyakorlatot�

Műfaja:

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

c) A családi ház szigetelése csökkentheti a család energia-számláját�

Műfaja:

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

d) A Kertvárosi Általános Iskola diákjainak, pedagógusainak régi álma vált valóra: korszerűsí-tették a fűtést, befejeződött az ablakcsereprogram, és épült egy vadonatúj játszótér is. Az isko-la diákjait kérdeztük véleményükről.

Műfaja:

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6. Készíts interjút egy kitalált személlyel általad választott témában, külön lapra! Példá-ul: Gandalf, Jumurdzsák, Piszkos Fred, Hermione.

7. Egy riportsorozat egyik riportjának megírására téged kérnek fel. Címe: Hét-köznapi hősök. Készíts riportot egy való-ságos személlyel, aki beletartozhat ebbe a riportsorozatba! A riport legfeljebb öt kérdésből álljon, s terjedelme ne legyen több fél oldalnál! A riportot külön lapon, tanárodnak nyújtsd be!

31

Page 16: Nyelvtan 9 MF

I. KommunIKácIó

8. Írj a megadott kulcsszavakkal rövid, egy-két mondatos hírt!

a) országgyűlés, elfogad, tegnap, módosítás

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

b) megkezdődött, Európai Unió, Brüsszel, horderejű

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9. Párosítsátok a következő sajtószövegrészleteket a hozzájuk kapcsolható műfajokkal!

a) A világ, ahogy én látom Már gondolkodom arról, vajon milyen párhuzamokat lehet húzni a…

b) Csupán nem régen érkeztünk a helyszínre, de már most is érzékelhető…

c) A tudomány mai véleménye szerint nem fogadhatjuk el azt az állásfoglalást, amelyet…

d) Új enciklopédia A szerző legújabb kötete a New Wave Kiadónál jelent meg…

e) Az újság legutóbbi számában tévesen jelent meg a rólam írt egyik információ…

f) A már négy hete kiemelt külpolitikai botrányban most újabb fejlemények láttak napvilágot…

g) Kész a jövő évi költségvetés A kormány tegnap véglegesen elfogadta a…

h) Erről kérdeztük Cseh István történészt. – A kérdés igen összetett� Abból kell kiindulnunk, hogy…

i) – És ön hogy látta az esetet? – Én már akkor érkeztem a helyszínre, amikor…

j) A héten mutatják be Gogol novellájából készült…

Tudósítás Interjú Riport Kommentár Kritika

Recenzió Olvasói levél Ajánló Glossza Vezércikk

32

10. Véleményközlő és kiegészítő műfajok jelennek meg az alábbi szövegrészletekben. Határozzátok meg jellemzői-ket és műfajukat!

a) Minden nap látogatom a honlapot, mondhatni ezzel indul a napom, vagy zárul, ha reggel nem volt rá idő. Nagyon jó felépítésű oldal, könnyen el lehet igazodni rajta, témakörön-ként van rendezve�

b) Egyik neves rajzművészünk sokáig azzal szórakozott, hogy vázlatokat készített a tömegköz-lekedési járműveken utazó emberekről. Maga is megdöbbent: az emberek hetven százaléka csúnya volt� De miért?

c) Egy pszichológus megmondta. Minden, ami bennünk van, kiül az arcunkra. A gyűlölködés, az irigység, a gonoszság, a kevélység, a mohóság, a gátlástalanság, a nagyképűség, a kivagyiság. Így aztán ne csodálkozzunk. Menjünk el szépen a lelki kozmetikushoz!

11. Olvasd el egy kilencedikes diák Jonathan Stroud A szamarkandi amulett című regényé-ről írt recenziójának a mű nyelvi stílusát érintő részletét! Ehhez hasonlóan írj egy másfél oldalas recenziót egy általad választott könyvről! A kész munkát add be tanárodnak!

A szöveget nem túl nehéz megérteni. Nincs benne bonyolult vagy nehezen áttekinthető szó-szerkezet. Nyelvezete alapján úgy gondolom, hogy a könyv az ifjúságnak íródott. A szerzőnek sikerült megtalálnia az egyensúlyt a párbeszédek és leírások között. Nem halmozza a jelzőket, azonban figyel arra, hogy az aktuális helyszín fontosabb adatait közölje. Ha a környezetet nem festi körül elég alaposan, akkor párbeszédre vált, s a szerepben megszólaló személy ad további leírásokat�Figyelemre méltó, hogy a szöveg hátat fordít a köznyelvnek, és a nyelv egy másik ágát veszi igénybe� Az író ezzel közelebb engedi az olvasót, és minden feszültséget old� Emellett egyes szófordulatok mosolyra fakasztják az embert�

12. A kiegészítő műfajok színessé, szórakoztatóvá teszik az újságot. Milyen véleményköz-lő műfajokkal tudod azonosítani a részleteket? Írd a szövegek alá a műfaj nevét!

a) Kö n y v t e r m é sALbErT vALÉrIA rovATA

reformer a XIX. századból

Történelmünkből 1848 a legtöbbet emlegetett jeles időszak, mindenki tud róla, és a követő évtizedeket kivéve aligha volt hivatalosság, amely ne ünnepelte volna. nincs olyan város, talán falu sem, ahol ne volna Kossuthról, Pe-tőfiről elkeresztelt utca vagy tér.

b)

Igencsak feladták a leckét a politikai elemzőknek három német tartomány polgárai négy héttel a szeptember

27-ei bundestag-választások előtt. A helyi törvényhozások összetételéről dön-teni hivatott múlt vasárnapi tartományi voksolások ugyanis olyan eredményeket hoztak Szászországban, Türingiában és a Saar-vidéken, amelyeket első pillantásra nem könnyű megmagyarázni.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

33

Page 17: Nyelvtan 9 MF

I. KommunIKácIó

A ráDIó ÉS A TELEvÍzIó cSATornáJA, műFAJAI8.

1. Írjatok példákat a rádió műsortípusaihoz!

a) gazdasági elemző:

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������b) zenei elemző, bemutató:

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������c) filmeket bemutató, ajánló:

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������d) nemzetiségi magazinműsor:

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e) ifjúsági műsor:

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Rendelj a műsortípusokhoz általad nézett programokat, ismert műsorcímeket!

HírekStúdió-műsor

Magazin

Doku-men-tum-

műsor

Isme-retter-jesztő műsor

Filmso-rozat

Réteg-műsor

Zene

3. Válassz ki egy rádiós csatornát! 4-5 mondatos összefüggő szövegben mutasd be osz-tálytársaidnak! Néhány szempont: milyen műsortípusokat sugároz, kiknek szól, milyen nyelvezetű, melyek a jellemző műsorvezetői tulajdonságok, vannak-e benne hosszabb műsorblokkok stb.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

34

6. Vitassátok meg a televíziónézés előnyeit és hátrányait! A felmerült gondolatok közül írjátok le a legfontosabbakat! Melyikhez kapcsolódik a kép ábrázolása?

Kulcsszavak: képi világ, kényelem, szellemi aktivitás, érzelmi világ, gondolkodás, megismerés, sokféleség, közel hoz stb�

Előnyei:

������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Hátrányai:

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

a televízió révén sokféle hatás ér minket:a médium befolyásol, szórakoztat, oktat;

napról napra odaköti a nézőt a képernyő elé; befolyásolja az időnket;

5. Készítsd el saját tévénézői profilod!

a) kedvenc műsor: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������b) kedvenc csatorna: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������c) kedvenc műsorvezető: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������d) kedvenc televíziós műfaj: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e) filmsorozataim: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������f) naponta a tévé előtt töltött idő (perc) / háttértévézési idő (perc): ������������������������������������������������������g) családdal tévézéssel eltöltött idő (perc) és műsor: ������������������������������������������������������h) barátokkal tévézéssel eltöltött idő (perc) és műsor: ������������������������������������������������������

4. Készíts kedvenc személyiségeddel (énekes, színész stb.) képzeletbeli rádiós villáminter-jút! Tanórán alakítsatok kétfős csoportokat, és adjátok elő egymásnak a beszélgetéseket!

7. Egy kis játékra hívunk téged. Mennyire ismered a tévéműsorokat? Írj a műsortípusok mellé műsorcímeket és csatornákat!

a) szórakoztató műsor: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� b) akciófilm-sorozat: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������c) családi filmsorozat: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������d) hírműsor: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e) politikai műsor: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������f) gyerekfilmsorozat ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������g) beszélgetős műsor: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������h) gazdasági műsor: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������i) szappanopera: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

35

Page 18: Nyelvtan 9 MF

I. KommunIKácIó

8. Ismered Magyarország adótornyait, azok jellemzőit? Egy kis kutatásra hívunk téged. Nézz utána a következő adatoknak!

a) Hol található a TV-URH gerincadó állomás? �����������������������������������������������������������������������������������������������b) Hány méter magas? �����������������������������������������������������������������������������������������������c) Összesen hány adótorony található az országban? ��������������������������������������������������������������������������������������

Írj példákat adótornyokra!

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10. Ismeritek a reklámokat? Írjatok 2-3 reklámszlogent, majd azonosítsátok azokat a márkákkal, a termékekkel!

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9. Érveljetek a rádióhallgatással kapcsolatos kijelentés mel-lett vagy ellen! Építsétek bele érveitekbe a feladat melletti régi képet is! Két érvet írjatok le!

Az emberek nagy része a kényelmi és időbeli szempontok mi-att ma már hagyományos háttérrádiózást folytat�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12. Írj rövid jegyzetet házi feladatként a következő cikk témájához (táncstílusok, Jackson, hiphop), amely iskolád rádiójában hangzik majd el!

Jackson styleEzt az egyre népszerűbb táncstílust Michael Jacksonról nevezték el. A világhírű, briliáns énekes és táncos egy olyan egyedi stílust hozott létre, amelyen legtöbben csak ámuldoznak� Dinami-kusan megkomponált mozdulatai alapjaiban rengették meg a táncot: kitolták a fizikai teljesítő-képesség határait. Jacksonon keresztül ismerte meg a világ a moonwalk-lépéseket, s számtalan mozdulatot talált ki, amelyek találkoztak a hiphop elemeivel.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

11. Válassz ki bármilyen árucikket, tárgyat (akár saját is lehet), s írj hozzá legfeljebb 15 másodperces reklámfilm-forgatókönyvet! Tervedet akár képileg is rögzítheted. Mutasd be tanárodnak, társaidnak!

36

14. Vitassátok meg, hogyan modellálják a szappanoperák, a tévésorozatok a társadalmi problémákat! Érveljetek két csoportban az egyik kijelentés, tételmondat mellett!

a) A tévésorozatok fontos társadalmi problémákat mutatnak be.b) A tévésorozatok nem valóságos társadalmi problémákat mutatnak be.

15. A http://www.port.hu/pls/tv/tv.prog-on figyeld meg az öt csatorna kínálatát, majd összefüggő szövegben (ha lehet, glossza jellegűen) fejtsd ki véleményedet a műsortípu-sokról!

Kulcsszavak: sorozat, szappanopera, közérdekű, dráma, reklám, korhatárjelzés, show-műsor, feliratozva, hírek, ajánló, politikai, kultúra, magyar, híradó, képgaléria.

13. A közvetítések rádiós, televíziós műfajának altípusa a sportközvetítés. Írjatok kom-mentárt kedvenc sportotok, csapatotok egyik epizódjához! Játsszatok el egy sportközve-títésben megjelenő riportot egy sportolóval!

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

16. Gyűjtsétek össze a rádióban és a televízióban elhangzott példamondatok alapján a rádió beszélt nyelvi jellemzőit! Határozzátok meg a nyelvhasználati hibatípusokat!

Nahát, mindenesetre tíz százalék, az tíz százalék� Az nem kevés� Igen, az egy lélegzetvételnyi megkönnyebbülés lesz számunkra. A különböző verziókról tudunk beszélni. Jövőre egy nagy kérdés, hogy a Rapid sikeres lesz-e. A hét végén megjön tél. Fantasztikus retró show! A buli hangulatfelelőse DJ Jani. A téli menetrendben hétévenként nem közlekedik hajójárat. Öt felké-szülési mérkőzéssel rajtol a magyar csapat. A brüsszeli együt-tes otthon parádézott, 4:1-re győzött. Ha valaki csak popsztár, az meg például a Spice Girls. Köszönjük, Tímea! Konzultációt indított a szervezet� Talán ekkora válaszreakcióra senki sem számított. Ment az adok-kapok. És most hallgassunk egy kis zenét! Jaj, hát ugye te sem gondolod komolyan? Ez a nyári lazulósabb időszak. Egyelőre nem történt változás a projekt-ben� …amikor is köthetetlenül …igen, kötetlenül elbeszélge-tünk az élet nagy dolgairól. És őszintén szólva várunk még ide két vendéget. Téged már sokan ismernek a pénz területéről, akik úgy a háttérből látja az összefüggéseket. Hogy látod, az az ember, aki nézi most az előadást, ezt a filmet, ezt az adást.

37

Page 19: Nyelvtan 9 MF

I. KommunIKácIó

Az ÍráSbELI ÉS A SzóbELI KommunIKácIó ÚJ FormáI9.

2. Egyetértesz a véleményekkel? Válaszolj + vagy – jellel!

VéleményekEgyet-értek

Ellen-zem

A chat, a fórumok, az üzenőfalak használatakor ritkán tapasztalhatjuk az írásbeli szövegalkotás szokásos elemeit (pl. megszólítás, búcsúformula).

Nem tekinthetjük szövegnek a virtuális kommunikáció nagy részét�

Az írásbeliség szövegtípusai szűkülnek, a nyelvhasználat egyszerűsödik.

Új szavak jönnek létre�

3. Mennyiben alakul át a személyiség a kibertérben? Elfo-gadjátok a következő tételmondatot, megállapítást? Kez-deményezzetek róla vitát!

A valódi világ mellett/helyett megjelenített, létrehozott alter-natív térben, kibertérben az lehetsz, aki akarsz, illetve valódi önmagad lehetsz�

4. Milyen hatással vannak a nyelvhasználatra az újabb kommunikációs lehetőségek? Véleményedet összefüggő szövegben fejtsd ki házi feladat formájában!

Például: A modern közlésformák semmilyen hatással nincsenek a nyelvhasználatra.

1. Írj egy rövid elektronikus levelet ismerősödnek, amelyben egy virtuális csatornát ajánlasz! Leveledben legalább 2-3 érvet említs! Használhatod a virtuális üzenetre jel-lemző nyelvezetet.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. Beszélgessetek el a szociális hálók előnyeiről és hátrányairól! Vitát is kezdeményez-hettek.

Előnyei: hatékony kapcsolatteremtés,… Hátrányai: a szóbeli közlés háttérbe szorulása,…

38

7. Írj egy rövid magán- vagy hivatalos elektronikus levelet a táblázatban foglalt jellem-zők felhasználásával! A témát te határozod meg.

Magánlevél Hivatalos, félhivatalos levél

fellazultak a műfaji követelmények nincs címzés a megszólítás, aláírás, búcsúzó

formula nincs szabályozva nyelvi stílusa szlenges köznyelv

a szövegstílus, a nyelvezet a magázás követelmé-nyeinek felel meg ritkán keverednek más nyelvi réteghez tartozó

szavak műfajai: motivációs levél, önéletrajz, jelentkezési

lap, gratuláció nagyrészt megtartotta a hagyományos levél köve-

telményeit

9. Milyen weboldalakat használsz? Töltsd ki a táblázatot!

Webes csatorna neve Használati gyakoriság (óra)

8. Az egyik webböngésző programon keress rá a nyelvjárások címszóra! Melyik találat (record) tartalmaz olyan hiperlinket, amellyel a böngészésben – habár nem ezt kerested – egy XVI. századi magyar orvosi könyvhöz juthatsz? Vázold fel az elérési utat!

6. Ismertesd iskolád számítógépes hálózatát, vagy mutasd be saját in-ternetes elérésed jellemzőit (típus, letöltési, feltöltési sebesség stb.)!

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

39

Page 20: Nyelvtan 9 MF

I. KommunIKácIó

10. Párosítsd a fórumok zsargonszavait jelentéseikhez!

1� Staff 2� Board

3� Admin4� PM, PÜ

5� Adatlap6� User

7� Category 8� CB

9� Topic10� IC

a) Boardokat lehet vele csoportosítani.b) Egy témakör/helyszín.c) Játéktér� Ide kerülnek a userek azon üzenetei, amelyekben a karakterüket személyesítik meg�d) Személyzet: admin, moderátor, összefoglaló csoportnév.e) A chatbox rövidítése� f) Adminisztrátor� A dizájn, szabályzatért és a leírások készíté-séért felelős.g) Személyes üzenet.h) A felhasználó angol megfelelője. JK-val rendelkező fórum-tag�i) A topicokat lehet vele csoportosítani.j) A karakter adatait nyilvántartó lap.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. Gyűjtsd ki a szlengszavakat, az egyszerűsödött nyelvi formákat az online közlések-ből!

a) Kérdeztem, még mindig foglalkoznak-e agyváltókkal, mire a boltban ügyeletet teljesítő srác mondta, hogy „naná, az agyváltós kolléga éppen kajál, de 20 perc múlva a boltban lesz”.1 szó, mint 100: akinek agyváltós baja van, és Bp. van közelebb neki, az a jelek szerint bepró-bálkozhat a boltban�

b) Brenda elszökött. ő elég zizi kutya, a gazdája meg nem elég határozott hozzá. úgy általában mükszik, és az esetek 99%-ban behívható, de ma összefutott két kóbor ebbel és inkább velük ment bulizni, mint gazdival haza�ők egész délután keresték, mi meg a családi banzáj után. nem találtuk, köd és sötét, szóval hol-napra halasztottuk a további keresést.

11. Vázold fel 4-5 pontban, mi jellemző a chat nyelvhasználatára!

Szempontok: toldalékok használata, szógyakoriság, divatos szavak, szlenges nyelvhasználat, köznyelv, rövidítések, mondatalkotás, emotikonok, nickname, tulajdonnevek írása stb���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

40

13. Bizonyára te is kaptál már e-mailen spamet (más szóval üziszemetet). Egyesek legali-zálnák, engedélyeznék a spamet. Szólj hozzá a témához egy erről a kérdésről vitá-zó fórumon! Folytassátok a vitát az osztályban!

1 | 2 | 3 a te hozzászólásod helye válasz | megnéz dátum (62)

dozsó01 válasz | megnéz 2008�08�26 07:22:36 © (61)

Hello!Szerintem mindenképpen jó a spam én nem értem mi bajo-tok vele!Előzmény: Bolla (60)

14. Hasonlítsátok össze a hagyományos és az online leveleket! Gyűjtsétek össze jellemző-iket!

Hagyományos levél Online levél

Tisztelt Nagy Béla Tanár Úr!

Elnézését kérem amiatt, hogy a mai napig nem tudtam elkül-deni a megígért adatokat. A napokban azonban már minden akadály elgördült a megvalósítás elől, így teljesíteni tudom ígéretemet�

Maradva tisztelettel diákja: Szántó István

Pécs, 2012� december 21�

Tisztelt Nagy Béla!

Sajnálom igen, tegnap nem tudtam elküldeni, mert vaca-kolt az internetkapcsolatom. Most viszont már minden jó és küldöm az adatokat�Elnézést kérek a késlekedé-sért!

Szántó IstvánKedves János!

Ígéretemhez híven küldöm a nálam felejtett dokumentumot� Remélem, levelem jó egészségben talál!

Barátod, Péter

Pest, 2013� január 14�

János, küldöm a doksit� Min-den oké? Péter

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

41

Page 21: Nyelvtan 9 MF

II. NyelvI szINtek

A mAgyAr és A tANult IdegeN Nyelvek összevetése I.10.

3. Gyűjtsetek példákat inkorporálásra a magyar (esetleg a spanyol vagy más) nyelvből! Bontsátok szét a példa alapján a nyelvtani elemeket!

Példák: fiaitokénak (a tiétek – több fiú – azoknak a valamijének)

Inkorporálás

Magyar nyelvi példa

Tanult nyelvi példa

1. Fordítsátok le a következő, ergativitást és agglutinálást mutató mondatokat a tanult nyelvekre! Húzzátok alá a mondatokban található agglutinálást! Foglaljátok össze a különbségeket!

a) A családom egy kétszemélyes kanapét vesz.b) A családom a kétszemélyes kanapét veszi meg.c) Az osztályból csak Pétert kedvelem.d) Az osztályból mindenkit kedvelek.

2. Keressetek példákat az angol és a magyar mondatokból a szótő és a grammatikai ele-mek kapcsolódási típusaira!

„’Good Morning’ said Bilbo, and he mean it. The sun was shining, and the grass was very green. But Gandalf looked at him from under long bushy eyebrows that stuck out further than the brim of his shady hat.” (J. R. R. Tolkien: The Hobbit, részlet)

„Három kisfiú ült a nyári verőfényben egy bokor alatt. Nézegették, hogy a domb lábján elhú-zó úton hogy ballagnak az ökrösszekerek a Zengő hegyoldala felé, s hogy tűnnek el egy mély völgyben, csalitok, bozót között.” (Kodolányi János: Julianus barát, részlet)

Izolálás Agglutinálás Flektálás

42

4. Töltsétek ki az összehasonlító (komparatív) táblázatot! Mindig írjatok példát is! Segít-ségképpen néhány rovatot kitöltöttünk.

Nyelvi jellemző Magyar nyelv Tanult idegen nyelv

Hány nem (genus) van?

Hol a szóhangsúly?

Milyen számban használja a páros testrészeket?

Inkább egyes számban hasz-nálja (fáj a szemem, nem fájnak a szemeim).

Vannak hosszú magán- és mássalhangzók?

Mik a magánhangzók?

Lehetnek-e igék a segéd-igék?Van-e grammatikai elemhal-mozás? Van, lásd emlékeink, fiaiéi.

Milyen ragjai, jelei vannak?

Vannak-e többes szerepű nyelvi szerkezetek?

Igen. Például: elkészíthették volna: 1. el tudták volna készíteni 2. el lehetett volna nekik készíteni

Hogyan mondjuk ki a szá-mokat?

A helyi értékkel kezdődik a szám kimondása. 2345 – két-ezer-háromszáznegyvenöt.

Van-e a jelen időnek jele, segédigéje?

Van-e birtoklást kifejező segédige?

Már ritkán használjuk (bír, birtokol). Például: bír nagy erővel, csak én bírok versem-nek hőse lenni (= van neki, tud valamit).

Hogyan fejezi ki a jövő időt? Például: El fogok menni oda.; El lesz készítve a lecke.

Saci rajz a feladat alapján

43

Page 22: Nyelvtan 9 MF

II. NyelvI szINtek

5. Készítsetek palindromokat! Írjátok le az általa-tok már ismerteket a magyar és más nyelvekből! Hogyan épülhetnek fel a magyar és az angol pa-lindromok?

Egyszerűbb palindromok: lángnál, láncnál; Meg ne lássál engem.; Kész a szék.

Palindromokat más nyelvekben is találsz: A man, a plan, a cat, a ham, a yak, a yam, a hat, a canal-Panama!

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Az eddig ismert leghosz-szabb (12 soros) magyar

palindrom (azaz oda-vissza ol-vasva azonos jelentésű szó, szö-veg) Breyer gyula magyar sakk-mester szerelmes levele az 1800-as évek vége tájáról. (Olvassátok el az interneten!)

6. Húzzátok alá a szövegben a nem tőváltakoztató névszókat, igéket! Karikázzátok be a toldalékolt (jelezett, ragozott) szavakat! Hány önálló jelentésű szó nem toldalékolt az első mondatban?

„Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam ezt a nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különb-ségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit. A magyar nyelvben a propozíciók használata helyett a legtöbb szó végét óriási va-riációban, változtatni lehet. Ez a művelet a legkisebb érzelmi rezdülést is képes kifejezni, és hűségesen visszaadni. Ehhez képest (s itt bocsánatot kérek a tisztelt Hallgatóságtól!) sok-szor úgy érzem, hogy a mi angol nyelvünkön a legtöbbször képtelen vagyok a közlendőm belső lelkiismeretem szerinti pontos visszaadására és ahelyett, hogy biztosan odatalálnék, ahová akarok, csak járom és járom az utam a körül a szólás-mondásunkban szereplő bizonyos bokor körül. (I am just going and going around the bush.)”

(G. B. Shaw angol író így ír a magyar nyelvről)

44

7. Ragozzátok végig az énekel igét minden általatok tanult, illetve ismert nyelven! Álla-pítsatok meg közöttük hasonlóságokat!

Olasz Magyar Német Angol Orosz Francia Spanyol Latin

szótári alak

cantore énekel

én canto

te canti

ő canta

mi cantiamo

ti cantate

ők cantano

8. Soroljátok fel azokat a nyelvtani helyzeteket, amelyek-kel nem tud megbirkózni a szövegszerkesztő program! Vitassátok meg, miből adódhatnak a nehézségek!

Például: elválasztás – a sokféle elválasztási szabály erősen normafüggő, többször felülírja az egyik a másikat.

9. Fordítsátok le a magyar mondatokat a tanult nyelvre! Határozzátok meg, hogy milyen módban kell megszerkeszteni!

a) „Az íróasztal előtt ülök, valami cikket olvasok. Nem tudok fi-gyelni. A másik szobából már harmincötödször hallom a fenti mondatot.” (Karinthy Frigyes: Tanítom a kisfiamat, részlet)

Mód: ..............................................................................................................Idegen nyelvi mondatok, mód: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) (1853) Ekkorra Erkel jóval több már, mint a magyarság első zeneszerzője.

Mód: ................................................................................................................................................................................Idegen nyelvi mondatok, mód: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

45

Page 23: Nyelvtan 9 MF

II. NyelvI szINtek

A mAgyAr és A tANult IdegeN Nyelvek összevetése II.11.

1. Olvassátok fel hangsúlyozva a következő szövegrész-letet, majd fordítsátok le angolra! Milyen hangsúlyozási különbségeket fedeztetek fel a két mondat között? Dönt-sétek el, megváltoztak-e a szóhangsúlyok a mondatban!

„Én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam. Hagyja a dagadt ruhát másra. Engem vigyen föl a padlásra.”

(József Attila: Mama, részlet)

2. Végezzetek többnyelvű összevetést! A mintamondat alapján soroljátok fel a nyelvek közötti hasonlóságokat és különbségeket! (Például: szórend, szó és toldalékok viszonya, egyeztetés, tárgyeset használata stb.)

Én szépnek látlak téged.a) Veo que hermosa. Te veo bello. (spanyol)b) I see you beautiful. (angol)c) Je vois que vous belle. (francia)d) Ich sehe, du bist schön. (német)

3. Írjátok le helyesen a hibás mondatokat!

a) A férjemnek csipszet ültetnek a szívébe. ....................................................................................................................................................................................................b) A folyadék térfogata is emelkedik. ....................................................................................................................................................................................................c) A gólyák költekező madarak.....................................................................................................................................................................................................d) A gyerekeknek magyar népmeséket is fölolvassuk. ....................................................................................................................................................................................................e) Májusban rendezték a harmadik tokaji borok fesztiválját.....................................................................................................................................................................................................

4. Fordítsátok le a magyar, a német és az angol frázisokat más nyelvre!

a) Hals und Beinbruch! ..............................................................................................................b) Join the club! ..............................................................................................................c) Megtanítalak kesztyűbe dudálni! ..............................................................................................................d) The English test was a piece of cake. ..............................................................................................................

46

6. Írjatok olyan szavakat, szószerkezeteket, mondatokat, amelyek nehezebben, hosszabban fejezhetők ki a magyar vagy a tanult idegen nyelven, illetve nem is lehet a jelen-tést átvinni a másik nyelvre!

Például: piperkőc (ez az angol dandy)(Ne légy hamari! – hirtelenkedik, csehül érzem magam stb.)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

5. Fordítsátok le a következő szószerkezeteket az általatok tanult idegen nyelvre!

Magyar nyelv Tanult idegen nyelv:

az asztalnál at the table, am Tisch, за столом, al tavolo, à la table

eddig a napig

Jánosnak (a részére)

szívesen elutaznék

kikötődött a cipőfűzőm (csak nehogy eles-sek benne)

adnék, ha tudnék

7. Húzzátok alá az igeként szereplő segédigéket! Az egyik mondat hibásan lett leírva. Miért nevezhető hibásnak? Fordítsátok le a mondatokat az általatok tanult vagy ismert idegen nyelvre!

a) Szabad bejönnöm? ..............................................................................................................b) Jól fog jönni nekünk egy kis mozgás. ..............................................................................................................c) Tetszik kérni még valamit? ..............................................................................................................d) Nem leírni akarom a gondolataimat, ..............................................................................................................sokkal inkább elmondani neki. ..............................................................................................................e) Ez nagyon tetszik nekem. ..............................................................................................................f) Tudok adni neked egy ceruzát. ..............................................................................................................g) Ő tud latinul. ..............................................................................................................h) Akarsz egy kis csokit? ..............................................................................................................i) Nem akar innen elmenni. ..............................................................................................................

47

Page 24: Nyelvtan 9 MF

II. NyelvI szINtek

11. Figyeljétek meg a következő szöveget! Húzzátok alá azokat a szavakat, amelyeket a kiejtésükhöz képest másként írunk! Vitassátok meg, hogy vajon más nyelvek esetében is hasonló-e a helyzet!

„Nagyságos úr is volt egyszer Dankó.Kiállítás előtt való nyáron történt meg vele, mikor egyszer Feszty Árpád levitte egynehány barátját az ő komárommegyei paradicsomába.Ahogy visszatér a társaság, meglehetősen álmosan hazafelé a Feszty kis gőzhajóján, integet ám a Vágparton egy pap, hogy álljon meg a hajó.Fesztynek jó barátja volt a pap, benedekrendi professzor. Mint afféle művelt ember, mingyárt beletalálja magát a társaságba s iparkodik valamennyivel megismerkedni. Dankóhoz is odafordul egyszer és azt mondja neki:– Nagyságod se volt még erre, úgy-e?”

(Gárdonyi Géza: Aranymorzsák, részlet)

9. Határozzátok meg az igekötők szerepét a magyar és az angol szavakban! Melyek azok a szavak, amelyekben az igekötő nem az alapvető szerepét töltötte be?

beájul, kicsikar, átgondol, meglel, körültekintő, felforral, bele-gondol, visszakozik, átszalad, összehoz

autonomy, antibody, circumnavigation, conference, dehydration, revolution, subtitles, superman

10. Gyűjtsetek olyan magyar és angol szavakat, amelyek-nek a jelentését, hangulatát a másik nyelv nem tudja visz-szaadni, a jelentés szűkebb körű!

Például: pohár – glass (ami üveget is jelent)flaska (borosüveg, fonott üveg) – bottle ’palack’meghunyászkodik – quail

.................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

8. Gyűjtsetek idiomatikus szerkezeteket a magyar és a tanult nyelvekből!

Például: turn water into wine, cloud nine, feketeleves, egykönyvű ember

48

12. Párosítsátok a mondatokat a megfelelő mondatjelentéssel!

a) Nem a megfelelő témára utalt.b) Nem akart utalni arra.c) Másnak akarta mondani.d) Nem akarta megbántani a másikat.e) Valami olyat mondott neki, amit nem szándékozott.

1. Nem akartam ezt mondani neked.2. Nem ezt akartam mondani neked.3. Ezt nem akartam mondani neked.4. Neked nem akartam ezt mondani.5. Nem neked akartam mondani.

13. Írj mondatokat magyarul és a tanult nyelven a követke-ző szerkezetekhez!

N: noun, főnévV: verb, igeO: object, tárgyAdj: adjective, melléknévAdv: adverb, határozó

a) N + V + O:....................................................................................................................................................................................................b) V + N + O:....................................................................................................................................................................................................c) Adj + N + V + Adv:....................................................................................................................................................................................................d) Adj + N + V + O:....................................................................................................................................................................................................

14. Fordítsátok le a következő szószerkezeteket, mondatokat az általatok tanult nyelvre! Fogalmazzátok meg, milyen szerkezettel fejezitek ki anyanyelveteken és az idegen nyel-ven!

Magyar szerkezet Nyelvi formaTanult nyelvi

szerkezetNyelvi forma

már nincs annyi belőle

ettől a naptól kezdve

a kisebb fiókban

Ugyan már!

Ne légy bamba!

Nem szeretnék semmit!

Holnap már kitakaríthatnál végre!

egy meg egy az kettő

49

Page 25: Nyelvtan 9 MF

II. NyelvI szINtek

A hANgOk vIlágA, A mAgyAr Nyelv hANgzóreNdszere12.

1. Soroljatok fel számotokra kellemetlen hangokat, hanghatásokat! Mivel kapcsolatos a kellemetlen érzet? Határozzátok meg a képeken látható hangok hatásait!

............................................

....................................................................................................................................

............................................

....................................................................................................................................

3. Írd be a hangutánzó szavakat a táblázat megfelelő rovatába!

csobban, rivall, surran, dobog, zúg, huppan, makog, loccsan, dadog, pattan

Hangadás Hangutánzó szó

akadozva beszél

a lovak futása

dühösen rászól valakire

beleugrik a vízbe

hirtelen beül a fotelbe

elszakad egy húr

erősen folyik a csapból a víz

2. Színezd be a magasabb, azaz nagyobb frekvenciájú (Hz) hanghatás sorát!

kutyaugatás férfi kiabálás női kiabálás csecsemősírás

macskanyávogás hangos telefonébresztő hangos zene

50

4. Ejtsd ki a következő hangokat, majd kösd össze a megfelelő tulajdonsággal!

a) magában hangoztathatób) az ajkak zárva vannakc) az ajkak felpattannakd) a nyelvhegy a fogtól pattan visszae) a levegő akadálytalanul áramlik

lmbthf

gy

5. Magyarázd meg a hangfestő szavak jelentését! Melyik hangfestő szó látható a képen?

a) didereg: ..........................................................................................b) lomha: ..........................................................................................c) görög: ..........................................................................................d) megmoccan: ..........................................................................................e) motyog: ..........................................................................................

8. Játsszatok a hangokkal! Mondjatok azonos magánhangzóból álló mondatokat!

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Épp két kérész néz szép kép szélén.

6. Soroljatok fel példákat magas és mély hangot adó hang-szerekre! Mely emberi hangokkal lehetne ezeket utá-nozni? Hogyan nevezik a hangszerkíséret nélküli énekes előadást?

7. Hallgassátok meg a magyar Bolyki Brothers régeb-bi számainak egyikét vagy Bobby McFerrin számait az interneten! (Például: http://www.youtube.com/watch?v=K1WC4kmvVRc)

9. Mondjatok példákat a táblázat korrelációihoz!

Magánhangzók korrelációi

Típus Hangzópár Példa

időtartam szerint (hosszú és rövid) u-ú, i-í, ö-ő buja – búja, tör – tőr

a képzés helye (elöl, hátul képzés) a-e, á-é, ó-ő, ú-ű mar – mer, szór –szőr

az ajkak állása (ajakkerekítés, ajakrés) e-ö, i-ü kerül – körül, szesz – szösz

51

Page 26: Nyelvtan 9 MF

II. NyelvI szINtek

10. Egy kis beszédtechnika. Mondjátok el hangosan a kö-vetkező nyelvtörőket!

a) Ádám bátyám pávát látván lábát rázván pávává vált.b) Öt török öt görögöt dögönyöz örökös örömök között, föld döbörög ördögökhöz.c) Az Alföldön az agg atyák aggatják a gatyákat, miközben fiaik faggatják az agg atyákat, hogy miért aggatják az agg atyák a gatyákat.d) Nem lehet a Márta másé, mert a Márta már Tamásé.e) Moszkvics slusszkulcs és Zaporozsec slusszkulcs.

11. Töltsétek ki a táblázatot!

Példa Kit?/Mit? Kik?/Mik? Kinek?/Minek?

úr urat urak úrnak

lúd

fűz

Ugyanez vehető észre a híd, ín, nyíl, víz, kút, nyúl, rúd, út, szűz, tűz szavaknál is.

Most közösen egészítsétek ki a mondatokat a tapasztaltakkal!

Ezeknél a szavaknál ................................................... figyelhető meg, ami ................................................... nyelvtani helyzetben jelentkezik. Ezek az egytagú főnevek ................................................... toldalékok felvételekor ................................................... viselkednek, míg más esetekben ................................................... tövüket.

12. Húzd át a helytelenül írt szóformát!

a) burleszk – börleszk d) injekció – inekciób) poszthumusz – posztumusz e) dajer – dauerc) millennium – milleneum f) gobelin – goblejn

13. A nyelvészeti (angol) szaknyelvben a mássalhangzó consonant, a magánhangzó vowel. A szavak hangzófelépítését így adjuk meg: alma – VCCV. Írj szavakat a következő felépítésekre! A kétjegyű betűk (pl. cs) egy hangnak számíta-nak.

a) CVCV: .................................................................. e) CVCVCC: ..................................................................b) VCCCC: ............................................................... f) CVC: ..................................................................c) CVCC: ................................................................. g) CVCCV: ..................................................................d) VCCV: ................................................................. h) VCCVCVC: ...............................................................

52

14. Pótoljátok párokban a mással- vagy magánhangzókat a követ-kező szavakban! Egy vonalhely egy hangot jelöl. Egyes hangokat kétjegyű betűk jelölnek.

a) ..... nj ...... kc ...... ...... : orvos adja be b) ...... e ...... e ...... o ...... : ezzel üzensz általábanc) m ...... gn ...... n: süteményféle d) ...... a ...... ...... a: japán képregény (Lásd a képen!)e) ...... é ...... é ...... : mesterségtábla

15. Írjatok olyan szavakat, amelyek megfelelnek a feltételeknek!

a) Mássalhangzó-torlódás van szóvégen. ...............................................................................................b) Mássalhangzó-torlódás van szóközépen. ...............................................................................................c) Hosszú magánhangzóra végződik a szó. ...............................................................................................d) Rövid magánhangzóra végződik a szó. ...............................................................................................e) Csak hosszú (2-3) magánhangzó van a szóban. ...............................................................................................f) Csak rövid (2-3) magánhangzó van a szóban. ...............................................................................................g) Magánhangzók és mássalhangzók váltakozva jelennek meg a szóban. ...............................................................................................h) Két hosszú mássalhangzó van a szóban. ...............................................................................................i) Két helyesírási alapelv is érvényesül a szóban. ...............................................................................................

16. Mely szavakról van szó? Egy sorba akár több szót is írhatsz. Ha ezt a táblázatot ma-gadtól elkészíted, elmondhatod, hogy ismered a magyar hangzórendszert. A feladatból versenyt is tarthattok. (nyá: nyelvállás; mgh: magánhangzó; msh: mássalhangzó; szp: szájpadláshang)

Szó Leírás, tulajdonságok

legalsó nyá. mgh. + zöngétlen, rés, foghang

felső nyá. hosszú, ajakréses magas mgh. + zöngés, szájpadlás, zárhang

középső nyá. rövid, ajakkerekítéses mély mgh. + zöngétlen, hátulsó szp. zárhang

alsó nyá. rövid, ajakréses magas mgh. + zöngés fog, zár-rés hang

zöngétlen, fog, réshang + középső nyá. ajakkerekítéses mély mgh.

felső nyá. hosszú, ajakkerekítéses mgh. + zöngétlen, fog, zárhang

alsó nyá. rövid, ajakkerekítéses mély mgh. + pergőhang palindromja

53

Page 27: Nyelvtan 9 MF

II. NyelvI szINtek

NyelvjárásAINk és más Nyelvek hANgreNdszereI13.

1. Család- és személyneveink sok szállal kapcsolódnak a nyelvjárásokhoz, valamint a miénkkel együtt élő nyelvekhez. (Forrás: Acta Beregsasiensis, 2010/2. IX. évfolyam, 2. kötet) Melyik csoportba tartoznak a neveitek? Írjátok a táblázat megfelelő részébe az osztályban előforduló (vagy általatok ismert) személy- és családnevek származását!

Példák: Komár ruszin, ukrán ’szúnyog’; Balog(h) ’balkezes, ügyetlen, valamiben más’; Járfás – Gyárfás ’bujdosó, földmérő’; Smidt német ’kovács’; Szikora ’cinege’; Bakos ’olajsütő, -sajtoló’

Névcsoportok Nevek

egyházi személynév

foglalkozásra, tisztségre utaló

földrajzi eredetű, melléknévi alakok

népnév

tulajdonságra utaló

2. Karikázzátok be a nyelvjárási szövegrészlet köznyelvitől eltérő formáit! Írjátok be a táblázatba!

Hát a görhe, kisjányom, az úty kíszűt, hogy igazë abba tejet tëttek. Tejjel mëg olajjal, mer az olajjal a jou. Ës abba vout a táperöü. Akkor nem úgy vout, mint most, hogy ebbe is vitamín van, abba is vitamín van, az embërëk mëg a munkát nem birják. Akkor më sëmmibe së monták, hogy vitamin van, mëigizs birták a munkát.

Másként ejti a hangot (hangta-

ni eltérés)A szóalak tér el Tájszó

54

3. A nyelvjárások hangtani változataira a magyar ábécé-ben nincsenek betűjegyek (egyedül az ë ismeretes). Húzd össze Kodály Zoltán ismert példájának szavait (az e és az ë hang különbségének kimutatására) a jelentésekkel!

1. mentek   a) ’ők eltávoztak’ 2. mentëk   b) ’ti eltávoztok’3. mëntëk   c) ’mentesek’4. mëntek   d) ’kisegítek valakit szorult helyzetéből’

4. Írd át a következő nyelvjárási szöveget mai magyar köznyelvire!

Nyelvjárási változat:A krumplit ültetynyi má március utoujján vagy áprilizsba átlagába, dè jou asz hamarabb is, mëg az azon múlik, hogy mijen az idöüjárás, mijen a föüggye, mer ha saros vout a föügye, ak-kor nem jou vout ültetynyi, mer ha rávette a föüdet, ha az a sáros föüd rátapatt, ëis nem bírt kigyünni aloula, nagyon nehezzen tudot kigyünni aloula.

Köznyelvi változat:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Olvassátok fel hangsúlyozva az udvarhelyszéki balladaváltozat részletének nyelvjárási szövegét! Beszéljétek meg a hangtani és alaktani (toldalékolás, szóalakok) jellemzőit!

Kádár Kata

Anyám Anyám édös anyámGyulainé édös anyámÉn èvöszöm Kádár KatátJobbágyunknak szép leányát

Nem engedöm édès fijamGyula MártonHanem vödd el nagy uraknakSzép leányát

Nem kell neköm nagy uraknakSzép leányaCsak kell neköm Kádár KataJobbágyunknak szép leánya

Emehetsz hát édös fijamGyula Márton

Kitagadlak nem vagy fijamSem eccör sem máccor

Inasom inasom kedvesebb inasomHuzd elé hintómat fogd bé lovaimotLovakot béfogták utnak indúlanakEgy keszkenyőt adott neki Kádár Kata

Mikor e’ szénibe’ vörösre vátozikAkkor életöm is tudd meg megvátozikMönyön Gyula Márton högyekön vögyekönEccör vátozást lát a cifra keszkenyön

Inasom inasom kedvesebb inasomA föd az Istené a ló az ebökéFordújunk mett vörös szén már a keszkenyőKádár Katának is immán rég vége lött

55

Page 28: Nyelvtan 9 MF

II. NyelvI szINtek

6. Kapcsoljátok össze párokban a nyelvújítás korában köznyelvivé vált szavakat eredeti nyelvjárási jelentésükkel!

páholy bútor ápol álomszuszékkalóz agy áhít ajak banya barát kofa kókler kégli kazetta mogyoró moslék rengeteg

’szénatároló’’kallóz, evez, vezet’’tátja a száját’’batyu’’völgy’’nagyanya’’piszkos fürdővíz’’elöl lévő, homlok’’sűrű erdő’’csókol, dédelget’’álom + gabonatároló láda’’komédiás’’szerzetes’’tojás’’öregasszony’’olvasztótégely’’rablóbarlang’

7. Alkossatok csoportokat! A csoportok tagjai versenyezzenek abban, ki köti össze gyor-sabban a palóc szavakat a köznyelvi jelentésekkel!

mácsík plajbász dënga kiszőhet fázlódik fölyső inygyér csücske kasornya garád ambit findzsa had kalács hajtási

’család’ ’kézikosár’’készülhet’’metélt tészta’ ’sütemény, tészta’’jogosítvány’’bögre’’ingyen’’ceruza’’kerítés’’fölső’’tornác’’fázik’’donga’’buta’

8. Határozzátok meg, mit jelentenek a következő székely találós kérdések, illetve mire vonatkoznak a szamosháti szólások, közmondások!

a) Sok lába van az ótárnak,Mindennap réjta áldoznak................................................................................................

b) Nyárba kert likán kukucsol,Télbe vízbe csubukol................................................................................................

c) Rossz juh az, aki a maga gyapját el nem bírja................................................................................................d) Hömbörgeti Szent Péter a hordókat................................................................................................e) Ennek mindék szentheverdel napja van................................................................................................

56

9. Találjátok meg a képekhez tartozó északkeleti nyelvjárási szavakat!

furik kaska cakó sparhelt firhang csutak büszke makuka sezlony vajling

10. A magyar nyelv mely hangjait nem találod meg az általad tanult idegen nyelvekben? Ezen nyelvek hangjai közül melyek nincsenek meg a magyarban?

a) A magyar nyelvben van – a tanult nyelvben nincs: ...................................................................b) A tanult nyelvben van – a magyar nyelvben nincs: ...................................................................

12. Gyűjtsetek olyan szavakat, amelyek véletlenül ugyanúgy írandók az angolban, mint a magyarban, vagy hangoztatva megfelelnek egy magyar szó kiejtésének!

Például: comb ’fésű’, ember ’szikra, parázs’ Hulk [halk], sent [szent]........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. Soroljatok fel az általatok tanult idegen nyelvből olyan szavakat, amelyekben felis-merhetitek a magyar nyelv fonémáit!

Például: place – p, l, é, sz; Jacques – zs, á, k; vagy faille – f, á, j........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Soroljatok fel olyan szavakat, amelyek problémát okoz-nak a magyar anyanyelvű, angolul tanuló beszélőknek! Pró-báljátok megállapítani a kiejtési nehézség okait!

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

READ

SIT

BOOK

TOO

FIVE

VERY

THINK

THE

PIG

BED

TIME

DO

CAT

BUT

PART

NOT

MEN

AMERICA

WORD

SORT

57

Page 29: Nyelvtan 9 MF

II. NyelvI szINtek

A hANgzók kApcsOlódásI törvéNyeI14.

1. Az idézet végén található két szókapcsolatban a hangok-kal való játék (hangsor, hangváltás) és az egymáshoz nem kapcsolódó szavak hasonló hangzása teremt humoros hatást. Készíts magad is hasonló nyelvi játékot!

„… lakmározának bárányt és lajhárt és málét, sós ringlit bab-bal. És orángutánt és zsenge gyökereket és gyönge szekere-ket…”

(Monthy Python: Gyalog galopp, részlet)

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

szeles balatoni és baljós maratoni; szöges kerekeknek és kerek szöveteknek

3. Olvassátok fel az alábbi Babits-vers részletét, majd ha-tározzátok meg, milyen hangrendi állapot hoz létre zenei hatást a következő költői szövegben!

„Karók serege bús-meredten áll,arannyal árnyal a ferde sugár,a puszta hanton egy lélek se jár.”

(Babits Mihály: Szőllőhegy télen, részlet)

2. Gyűjtsetek példákat nyelvek közötti véletlen hangsoregyezésekre, szóegyezésekre! Ne írjatok olyan szavakat, amelyek minden nyelvben azonosak (nemzetközi szavak); átvett szavakat, valamint neveket sem!

Azonos hangsor, szó Nyelv 1 – Jelentés Nyelv 2 – Jelentés

ember magyar – humanoid élőlény angol – zsarátnok, parázs

innen magyar – ettől a helytől német – belül, bent

Hol a szörny? A nyúlon túl? Nem, a nyúl

az.

58

5. A következő séma az alapszó és a toldalék illeszkedési rendjét mutatja. A táblázat se-gítségével írj két-két példát mindegyik típushoz!

Alapszó hangrendje Toldalék hangrendje Saját példák

magas (kék) magas (-ben)

mély (ház) mély (-ban)

vegyes (papír) mély (-ban)

4. Írd be a szavakat a táblázat megfelelő helyére!

céh, ideér, Balogh, fiók, meteorológus, fiú, kooperáció, Adrienn, millió, Beával, aszimmetrikus

Hangkivetés, hangelhagyás Hangbetoldás

6. Írd le, milyen a szó és toldalékainak viszonya a következő szavakban!

a) papírja: ........................................................................................................................................................b) Péterékhez: ........................................................................................................................................................c) kerékpárútra: ........................................................................................................................................................d) fotelban/fotelben: ........................................................................................................................................................e) kosztümben: ........................................................................................................................................................

a vegyes hangrendű szóhoz mély hangú toldalékok kapcsolódnak

7. Írj olyan szavakat, amelyekhez kapcsolódhat a következő háromalakú toldalékok har-madik, ajakkerekítéses tagja!

a) -odik/-edik/-ödik: ...............................................................................................................................................b) -hoz/-hez/-höz: ...............................................................................................................................................c) -dos/-des/-dös: ...............................................................................................................................................d) -on/-en/-ön: ...............................................................................................................................................e) -kodik/-kedik/-ködik: ...............................................................................................................................................

59

Page 30: Nyelvtan 9 MF

II. NyelvI szINtek

10. Segítsetek Péternek kijavítani az írni tanuló öccse mondatait! Írjátok le a szöveget hibák nélkül!

Ot tutták meg a késsütemények hejét. Pedik nagyon edukták aszt. Etyforma hoszúra vágot piskótágban bővelkedet minden tálca. Lajozs meg Poldizsár álandóan ot kiabálta hoty ő kis kérnek piskótát. Amikor pedik már mindenki evett, mekszünt a naty zsivaj. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Olvassátok fel tagoltan a szépirodalmi szöveget! Gyűjt-sétek ki pármunkában a szöveg valamennyi toldalékolt szavát, s írjátok be a táblázat megfelelő helyére!

Pannonföld bástyája, török had mennyköve, János álmodik itt, ha ugyan fedheti sír röge őt.Mert ahogyan Belgrádnál győzött volt a pogányon: lett a halálon is úr, s látta meg élve a mennyt.Ős Capitóliumot koszorús diadalmenet élén sok hős járta be, - ám égbe csak ez maga szállt.

(Janus Pannonius: Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata)

Egyalakú toldalékkal ellátott szó

Kétalakú toldalékkal ellátott szó

Háromalakú toldalékkal ellátott szó

9. Soroljátok fel és húzzátok alá az alábbi szöveg azon sza-vait, szókapcsolatait, amelyekben mássalhangzótörvény érvényesül!

„De a mészárosok nem engedék neki,Hogy a vágószínben magát pihenje ki,Egy jó darab májat kilöktek elébe,S menjen onnan, mondák, „anyja keservébe.” „Ez hát a jutalma száz meg száz életnek,Hogy a megmentőnek alamizsnát vetnek -”Gondolá s a májat ott a földön hagyta,Jött egy éhes kutya, annak odaadta.” (Arany: Toldi, 9/12)

60

11. Határozzátok meg párokban a következő szavakban és szókapcsolatokban rejlő más-salhangzótörvények típusait!

Példa Típus

pedig nem más

elképzelés

résztvevők

azt mondják

megkérdezett szakemberek

Példa Típus

egy nappal

hallgasd meg

megalapozatlan

szárakkal

készség

12. Írd be a következő szavakat a táblázat megfelelő helyére!

rajzszeg, cseppkő, megkérdezett, azzal, habpatron, mutatják, kínban, ennyi, halld, község, központi, kötöttség, röntgen

Mássalhangzótörvény Példa

zöngésség szerinti részleges hasonulás

képzés helye szerinti részleges hasonulás

teljes hasonulás

összeolvadás

kiesés

rövidülés

13. Javítsátok a helytelenül írt szavakat, majd írjátok be az összes szót a táblázat megfe-lelő rovatába!

otthagyta, dühvel, töbnyire, higyjétek, kacsintgat,  ijesztget, bólingat, segéllyel, azokkal, kardmarkolat, kakukkal

Írásban jelölt hangzóváltozás Írásban jelöletlen hangzóváltozás

Teljes hasonulás

Rövidülés

Kiesés

61

Page 31: Nyelvtan 9 MF

II. NyelvI szINtek

A szóelemek NyelvI szINtje: tövek és tOldAlékOk15.

1. Különítsd el a szóelemeket függőleges vonalakkal!

fussatok felébredtem elmehetek könyvelésre hangjaink

2. Bontsd elemeire a következő mondat szavait, és írd be az elemeket az ábrába!

Szülinapom alkalmából szombaton megnézhetnénk az új 3D-s filmet!

szótő

jel ragképző

3. Határozzátok meg a következő szöveg zárt szóalakjait!

Réges-régen, hófödte hegyek koszorúzta völgyben, fák sűrű lombjai alatt zajlott a szörnyű csata, melyben Elpa király harcosai és a druidák ütköztek meg egymással. A hosszas küzdelem szomorú véget ért: Elpa király és vitéz katonái odavesztek, a diadaltól mámoros druidák pedig vad győzelmi énekeket zengtek.

Zárt szóalakok: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Írjátok be a következő szóalakokat a táblázat megfelelő részébe!

csobban, csapos, könnyű, piros, hárman, jós, szikkad, kényszer, cupák, lézeng, csere, napi

Relatív tövűek Abszolút tövűek Passzív tövűek

62

5. Páros munkában döntsétek el, hány relatív töve van a következő szóalakoknak!

a) elnyűhetetlen .................................................................................................................................b) képességeitektől .................................................................................................................................c) felszeletelhetetlen .................................................................................................................................d) fiaitokénak .................................................................................................................................

6. Különítsd el a következő egyszerű mondat szabad, kötött és félszabad morfémáit! Cso-portosítsd azokat, és írd be a táblázatba!

Sárgás levelek zizegtek a lábunk alatt.

Szabad morfémák Kötött morfémák Félszabad morfémák

7. Húzd alá a tőváltakoztató szavak zárt szóalakjait!

kályhában sárgás hajam lovak sürgősséggel rómaival órámat Jánossal havazik

8. Alkossatok csoportokat, és képezzetek mondatot a következő morfémákból! Egyet többször is felhasználhattok! Az a csoport nyer, amelyik mindegyik szóelemet felhasz-nálja a mondatához.

Szabad morféma

Kötött tő-morféma

Kötött tolda-lékmorféma

Félszabad morféma

ötkönyvcsíkpergamenfehércipellóháromgazda

sárgá-tark-

-ít-a/-e/-ja/-je-t/-tt-k-s/-os/-es/-ös-val/-vel

a/azután

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

63

Page 32: Nyelvtan 9 MF

II. NyelvI szINtek

9. Határozd meg, vajon azonosak-e a szóvégi toldalékok a következő szópároknál! Ha nem, nevezd meg a típusukat!

a) pihenhetnél – Péternél: .............................................................b) a 10.b-ben – jóban-rosszban: .............................................................c) vasalom – autóm: .............................................................d) széken – szépen: .............................................................

10. Írd le a kért szóalakokat!

a) (bokor) E/3. birtokos személyjeles: ............................................................................b) (vár) múlt idő, kijelentő mód, E/2. tárgyas ragozású: ............................................................................c) (Péter) határozóragos alak: ............................................................................d) (óra) képzett főnév, mesterségnév: ............................................................................e) (nő) jövő idő, kijelentő mód, E/2. alanyi ragozású: ............................................................................

11. Írd a szavak után a jelek és ragok típusát! Egy példát megadtunk.

a) határozták: ...............................................................................................................................................................b) csészéink: ...............................................................................................................................................................c) kérhetnétek: ...............................................................................................................................................................d) asztalaid: ...............................................................................................................................................................e) szebbek: ...............................................................................................................................................................

múlt idő jele +T/3. kijelentő mód, határozott/tárgyas ragozás

12. Döntsétek el közösen, hogy a következő szavakat a táblázat melyik rovatába kell be-írni!

zenész, hegedül, százalék, hervatag, hasztalan, részeg, kínos, könyves, rímtelen, törékeny, mos-lék, tétel, menedék, elrondít, vécéülőke, sárgít, ezres, képzettség, fiúcska, tized, tudatlan, focis-ta, házi, gyúlékony, lehetetlen

Képzők az alapszó és a származékszó (képzett szó) típusa szerint

Igéből melléknév

Igéből igeIgéből főnév

Névszóból főnév

Névszóból melléknév

Névszóból ige

64

13. A szóelemeket számokkal is jelölhetjük. szótő/alapszó: 1 képző: 2 jel: 3 rag: 4 Add meg a következő szavakat számokkal! Függőleges vonalakkal hatá-rold el a szóalak szóelemeit! Segítségképpen egy példát is megadtunk. Az első helyre írj a képről olyan szót, amelyik a szószámnak megfelel!

Szóalak Szószámok

133

Péterék

tüzeskedik

készíts 123

partizhattok

megetette

14. A példa szerint bontsd összetevőire a következő szóalakokat!

Szóalak Összetevőkre bontás

cédéimnek

becsöngettek

taníttatnád

szerkeszthesd

szótáraidban

megsütöttük meg (igekötő) + süt (szótő) + tt (a múlt idő jele) + ük (igei személyrag)

15. Jelöld nyíllal, hány tövűek a következő szavak!

kő könyv

kettő jelez

koboz én

tesz tolmács

alma táska

angol toboz

hisz pír

egytövűek

kéttövűek

többtövűek

65

Page 33: Nyelvtan 9 MF

II. NyelvI szINtek

A szóFAjI csOpOrtOk és Az Ige szóFAjA16.

1. Add meg a következő szavak tulajdonságait!

a) iszikJelentése ............................................................................Alaktani viselkedése (Milyen toldalékokat vehet fel?) ............................................................................Mondatban betöltött szerep (Milyen mondatrész lehet?) ............................................................................

b) rohanJelentése .................................................................................................................................Alaktani viselkedése .................................................................................................................................Mondatban betöltött szerepe .................................................................................................................................

c) zsiráfJelentése .................................................................................................................................Alaktani viselkedése .................................................................................................................................Mondatban betöltött szerepe .................................................................................................................................

Melyek azonos szófajúak? .................................................................................................................................

2. Írd az alábbi képek alá, hogy az ábrázolt ige mit fejez ki! (Cselekvést, történést, léte-zést vagy állapotot jelent.)

.............................................................

.......................................................................................................................................................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.......................................................................................................................................................................................

.............................................................

.............................................................

66

3. Add meg az alábbi igék egyes szám második személyű, felszólító módú, jelen idejű, tárgyas (határozott) ragozású, rövidebb és hosszabb alakját!

hoz hozd hozzad

szabadít

hisz

mond

lát

ért

kedvel

néz

4. Képezz az alábbi cselekvő igékből műveltető, szenvedő, visszaható igéket!

Cselekvő Műveltető Szenvedő Visszaható

szépít

fésül

öltözik

ken

5. Képezz igéket a mos cselekvő igéből!

a) cselekvő – ható .................................................................................................................................b) műveltető – ható .................................................................................................................................c) szenvedő – ható .................................................................................................................................d) visszaható – ható .................................................................................................................................

6. Válogasd szét a tárgyas és a tárgyatlan igéket!

keres, rohan, szeletel, koppan, lelkesedik, süt, sodródik, darál, tűr, létezik, jön

Tárgyas Tárgyatlan

67

Page 34: Nyelvtan 9 MF

II. NyelvI szINtek

10. Egészítsd ki az alábbi szöveget a hiányzó igékkel!

megtalálja, lennék, szakadt el, megszólal, játszik, volt, találko-zik, komolyodik, jutna

„Hacsak lehet, ................................................ a gyermek. Mert vé-gül a játék ................................................ munkává. Boldog ember, ki a munkájában ................................................ a valamikori játék hangulatát. Ha zenész ................................................ eszembe ................................................ , tehát a gyermekkori „zeneszer-zés”, kamarási hangversenyeink minden kis mozzanata. Zeneszerszámunk ................................................ : a kórémuzsika, a cérnahúrú hárfa, a büröksíp, hagymaszár flóta, fűszál-csimpolya, a falevél-pánsíp s mi minden. Az erdő, a mező a hangszerek hangján is ................................................ , ha emberrel ................................................ , aki nem ................................................ tőle. Be kár, hogy a civilizációban oly nagymérvű ez az elszakadás!”

(Sütő András: Gyermekkorom tükörcserepei, részlet)

9. Gyűjts igéket!

Tartós-huzamos történésű

GyakorítóFolyamatos történésű

Mozzanatos történésű

8. Írj olyan tárgyas igéket, amelyek a festményhez kapcso-lódnak!

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

7. Válassz ki két igét a tárgyasok közül! Helyezd őket úgy egy-egy mondatba, hogy kapja-nak határozott tárgyat!

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

68

11. Készíts az iskolai faliújságra egy plakátot, melyen a diákokat és a tanárokat hívod az újonnan induló filmklubba! Ügyelj a megszólításra, az aláírásra; szövegedben szerepel-jenek konkrét adatok! Írd ki az igéket a plakátról!

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

12. Húzd alá az igéket az alábbi szövegrészletben!

„Az alkony rojtjai üvegből voltak a fejem felett, és néha össze-csengette őket valami szél, az ég gömbölyű lett, lámpaernyő, peremén libegtek az üvegrojtok. (…) A színek akkor váratlan sebességgel fakulni kezdtek, a szél megerősödött, valami por is kanyargott, pedig azon a májuson nem volt eső. Soha olyan gyorsan feltámadni és elülni vihart nem láttam másutt, mint a Hajdúságon. (…) A tölcsér, melyhez hasonló csak a Szaharában tud kerekedni, benyelte az osztályt, benyelt engem is. (…) Öm-lött az eső, lila lett minden, föld, híd, ég, hasogatták a levegőt a villámok. Nem hosszanti cikázás volt, keresztben villámlott, mint amikor egy töprengő homlokon előbuknak és megmoc-cannak a ráncok, és ezüst valamennyi.”

(Szabó Magda: Mézescsók Cerberusnak, részlet)

Foglald össze a szövegrészlet tartalmát egy mondatban!

....................................................................................................................................................................................................

Az aláhúzott igék közül írj példákat az alábbi táblázatokba!

Cselekvést kifejező Történést kifejező Létezést kifejező Állapotot kifejező

Tartós-huzamos történésű Mozzanatos történésű

Írj olyan igéket, amelyeket felhasználnál hasonló témájú szöveg írásához!

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

69

Page 35: Nyelvtan 9 MF

II. NyelvI szINtek

A Névszók szóFAjI csOpOrtjA17.

1. Gyűjts közneveket a kép alapján!

Egyedi nevek Gyűjtőnevek Anyagnevek

2. Kevesebb gyűjtőnév van a magyar nyelvben, mint gondolnánk. Segítségként megadjuk néhánynak a meghatározását. Találd ki, melyekre gondoltunk!

Gyűjtőnév Meghatározás

Az állam teljes hadereje.

Disznócsorda.

Szarvasmarháknak a legelőn tartott csoportja.

Kisebb állatok (juhok, kecskék) összetartozó nagyobb csoportja.

Együtt legeltetett lovak nagyobb csoportja.

Nagyobb mennyiségű könyv rendszerezett gyűjteménye.

Énekkar.

Valamely színházban működő színészek és művészeti vezetőik szervezett közössége.

3. Helyezd mondatba az arany és a vas anyagneveket!

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

70

4. Állapítsd meg, milyen főnevek találhatóak az alábbi idézetben!

„Szépség, tisztaság és igazság, Lekacagott szavak,Óh, bár haltam volna meg akkor,Ha lekacagtalak”

(Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenben, részlet)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Ismételd át a tulajdonnevek helyesírásáról tanultakat! Segítségedre lehetnek A magyar helyesírás szabályai című kiadvány fejezetei a 154.-től a 201.-ig.

5. Alkoss tulajdonneveket az alábbi szavak összeillesztésével! Írd le őket helyesen!

BIRODALOM CSEPEL KOSSUTH NŐK ÁRPÁD BÁNSÁGHEGY ERZSÉBET RÓMAI DÍJ SZÖRÉNYI SZIGETSZABADSÁG HÍD LAPJA HÁZ

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

6. Lásd el -i képzővel az alábbi tulajdonneveket! (Hsz. 164.; 169.; 175. b; 182.)

a) Mátyás-templom ..............................................................................b) Mikszáth ..............................................................................c) Kosztolányi Dezső ..............................................................................d) Budapest ..............................................................................e) Balaton-felvidék ..............................................................................f) Balatonalmádi ..............................................................................g) Váci utca ..............................................................................

7. Kapcsolj -val/-vel ragot az alábbi tulajdonnevekhez! (Hsz. 163. b; 217. a. )

a) Babits ..................................................................................b) Móricz ..................................................................................c) Juhász Gyula ..................................................................................d) Shakespeare ..................................................................................e) Janus Pannonius ..................................................................................

71

Page 36: Nyelvtan 9 MF

II. NyelvI szINtek

8. Anyanyelvünk tulajdonneveiről így írt Bertha Bulcsú:

„A térképet böngészve ízlelgetem a falvak szép nevét. Hegymagas, Nemesgulács, Salföld, Köveskál, Vonyarcvashegy, Gyenesdiás, Vindornyalak, Rezi, Vállus... Milyen szép helység-nevek ezek. E nevek zenéjét, hangsúlyát a levegővel szívtam magamba. (...) Azóta is esküszöm ezekre a varázsszavakra. Szépek, meghatároznak. Éppen úgy, mint a táj, a hegyek ma-gassága, a víz mélysége, az éghajlat s a földrajzi szélesség.”

Gyűjts te is neked különösen tetsző helységneveket!

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Értelmezd legalább három összefüggő mondatban az idézetben olvasható megállapítást: „Szépek, meghatároz-nak.”!

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

9. Gyűjts mellékneveket, amelyek olyan tulajdonságokat jelölnek, melyeket különböző érzékszerveinkkel érzékelhetünk!

Érzékszerv Tulajdonság

10. Írd le az alábbi számneveket betűvel!

864 .................................................................................. 34566 .................................................................................. 1. .................................................................................. ¾ óra múlva ..................................................................................

72

11. Egészítsd ki a következő szöveget a hiányzó névmásokkal!

„Jancsi megmutatta humoros készletét, ......................................... egy osztrák gyár az általános jókedv fokozására, a csüggedt embe-riség fölvidítására gyárt. Volt ......................................... egy ciga-rettatárcája, ......................................... ha egy cigarettát kivesznek, az egész automatikusan kiugrik, ......................................... cigarettája is, ......................................... rakétát szór és bűzölög, gyufadoboza, ......................................... egyetlen gyufája sem gyullad meg, pálin-káspohara, tele sárga császárkörtelikőrrel, de nem lehet kiinni, mert fölül be van üvegezve, aztán egy nyávogó revolvere s egy nyomtatott villamos-szabadjegye, ......................................... viselő-jét feljogosítja ......................................... , hogy ......................................... villamos alá ingyen odafekhet.”

(Kosztolányi Dezső: Édes Anna, részlet)

12. Karikázd be a többirányú névmásokat! Ne felejtsd el, hogy a névmások toldalékolha-tóak!

amilyen, magamért, egymáshoz, bármennyi, övé, valamennyi, nekem

13. A személyes névmások is kaphatnak határozóragot. Végezd el az alábbi műveleteket!

a) én + -val/-vel = .....................................................................b) ő + -ban/-ben = .....................................................................c) ti + -ról/-ről = .....................................................................d) mi + -hoz/-hez/-höz = .....................................................................e) ők + -nak/-nek = .....................................................................

(én)velem

14. Húzd alá az Odüsszeia XIII. énekéből való részletben a névmásokat!

„Majd mikor egybesereglett s együtt volt valamennyi,Alkinoosz szólalt meg köztük szónoki szóval:„Phaiák főnökök és vezetők, hallgassatok énrám,hadd mondom ki, amit kebelemben sürget a lelkem. (…)Hát a szokásunkhoz híven küldjük haza bárkán;mert nincs más se, akárki legyen, ki a házam eléri,hogy keseregve sokáig kelljen várnia erre.”

(Homérosz)

73

Page 37: Nyelvtan 9 MF

II. NyelvI szINtek

AmIk még kIFejezNek, és AmIk már Nem18.

1. Képezz igeneveket a következő igékből! Töltsd ki a táblázat fejlécét!

Ige

olvas

számol

2. Karikázd be az igeneveket az alábbi szövegben!

„Várni, ha éjfélt üt az óra,Egy közeledő koporsóra.Nem kérdezni, hogy kit temetnek,Csengettyűzni a gyászmenetnek. (…)Remegve, bújva, lesve, lopvaNézni egy idegen halottra.Fázni holdas, babonás éjenTömjén-árban, lihegve mélyen.” (Ady Endre: Sírni, sírni, sírni, részlet)

3. Írj egy verset a képről, melyben nem szerepelnek igék, csak főnévi igenevek!

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

4. Fogalmazd meg, mi a szerepe a főnévi igenevek használatának az igék helyett!

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

74

5. Húzd alá a viszonyszókat az alábbi szövegben! Írd be őket a táblázat megfelelő rovatába! (Nem biztos, hogy valamennyire találsz példát!)

„Az emberélet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz útat nem lelém.Ó, szörnyü elbeszélni, mi van ottan, s milyen e sűrü, kúsza, vad vadon: már rágondolva reszketek legottan.A halál sem sokkal rosszabb, tudom. De hogy megértsd a Jót, mit ott találtam, hallanod kell, mit láttam az uton.”

(Dante: Isteni színjáték, részlet)

Névelő Névutó Kötőszó Igekötő Segédige Módosítószó

6. Napjaink nyelvhasználatában egyre inkább gyarapszik a névutók száma. Túlzott használatuk kerülendő, ugyanis terjengős, terpeszkedő kifejezések alkotóelemeivé vál-hatnak: a kérdés fölött, a tanóra keretében, a diákok részére. Javítsd ki az alábbi nyelvhe-lyességi hibákat!

Kerülendő Ajánlott

a múlt év folyamán

közöltük az igazgató felé

a szerződés értelmében járt el

ez alatt azt értjük

felszólalt a változások érdekében

nagy siker mellett játsszák

7. Csoportosítsd az alábbi módosítószókat aszerint, hogy mit fejeznek ki!

-e, nyilván, úgyse, pusztán, vajha, esetleg

Bizonyosságot Bizonytalan-

ságot Tagadást,

tiltástKeveslést, sokallást

Óhajtást Érdeklődést

75

Page 38: Nyelvtan 9 MF

II. NyelvI szINtek

8. Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amikor ki kell tennünk vesszőt!

a) Ha az azonos szerepű mondatrészek között kötőszó van (kivéve néhány kivételt), a kötőszó elé.b) Ha az azonos mondatrészek között és, s, meg, vagy kötőszó áll, a kötőszó elé.c) Ha az és, s, meg, vagy kötőszó beszédszünettel elválasztott, hátravetett mondatrészeket vezet be, a kötőszók elé.d) A páros kötőszóval alakult mellérendelő szerkezetekben a második kötőszó elé.

9. Keresd ki az alábbi mondatokból a kereszteződő szófajú szavakat! Írd be őket a táblá-zat megfelelő rovatába!

Vihar utáni csend. Nem mind arany, ami fénylik. Ahány ház, annyi szokás. Szép a ház mögötti pici kert. Kinek a pap, kinek a papné. Neheztelek rád, amiért nem vártál meg! Nem mehetek veled oda, ahova indultál. Annyit fizettem érte, amennyit ért.

Vonatkozó névmásVonatkozó névmási

határozószóNévutó-melléknév

12. Magyarázd meg, milyen szófajtani jelenségre példák a következő mondatok!

A kisebbet kérem. A tegnapi jobban ízlett.....................................................................................................................................................................................................

10. Alkoss olyan mondatokat, amelyekben a következő kettős szófajú szavak különböző szófajként szerepelnek!

a) olasz (főnév): ..................................................................................b) olasz (melléknév): ..................................................................................c) fekete (főnév): ..................................................................................d) fekete (melléknév): ..................................................................................e) méter (főnév): ..................................................................................f) méter (melléknév): ..................................................................................g) este (főnév): ..................................................................................h) este (határozószó): ..................................................................................

11. Gyűjts kettős szófajú szavakat!

Népnév Színnév Anyagnév Mértéknév Napszak

76

13. Egészítsd ki az összefoglaló táblázatot saját példákkal!

1. ALAPSZÓFAJOK a) IGE ................................................................................................................................. b) NÉVSZÓ főnév köznév ................................................................................................................................. tulajdonnév ................................................................................................................................. melléknév ................................................................................................................................. számnév határozott számnév   tőszámnév .................................................................................................................................   törtszámnév .................................................................................................................................   sorszámnév ................................................................................................................................. határozatlan számnév ................................................................................................................................. névmás egyirányú névmások   személyes .................................................................................................................................   birtokos .................................................................................................................................   visszaható .................................................................................................................................   kölcsönös ................................................................................................................................. többirányú névmások   mutató .................................................................................................................................   kérdő .................................................................................................................................   vonatkozó .................................................................................................................................   határozatlan .................................................................................................................................   általános ................................................................................................................................. c) IGENÉV főnévi igenév ................................................................................................................................. melléknévi igenév folyamatos ................................................................................................................................. befejezett ................................................................................................................................. beálló ................................................................................................................................. határozói igenév ................................................................................................................................. d) HATÁROZÓSZÓ .................................................................................................................................2. VISZONYSZÓK névelő határozott névelő ................................................................................................................................. határozatlan névelő ................................................................................................................................. névutó ................................................................................................................................. kötőszó ................................................................................................................................. igekötő ................................................................................................................................. segédige ................................................................................................................................. módosítószó .................................................................................................................................3. MONDATSZÓK indulatszó érzelemkifejező ................................................................................................................................. akaratnyilvánító ................................................................................................................................. hangutánzó ................................................................................................................................. felelőszó .................................................................................................................................

fut, esik, él,

asztal, erdő, faIstván, Budapest, Nemzeti Múzeumszép, okos

négyhatodnyolcadikkevés

én, bennemenyém, tiedmagam, magaegymás, egymást

ez, ilyen, ekkora, ennyiki, milyen, mekkora, mennyiaki, amilyen, amennyivalaki, valamilyen, valamekkoraakárki, mindenki, bármilyen, semekkora

olvasni, olvasnom

olvasóolvasottolvasandóolvasva, olvasvánott, délelőtt

aegyalatt, után, nélkülés, is, hogy, megfel, le, ki, befog, volnatalán, bizony

jaj, fuj, jécsitt, hajrá, psztbumm, vau, koppigen, nem, csakis, hogyne

77

Page 39: Nyelvtan 9 MF

II. NyelvI szINtek

A szAvAk kApcsOlódásI lehetőségeI19.

1. Állapítsd meg az alábbi alárendelések típusát! Kérdezz rá az utótaggal az előtagra!

Összetett szó Kérdés Az alárendelés típusa

sokszög Hány szög? jelzős

citromhéj

szénégető

farkasordító

falevél

életrevaló

cseresznyevirág

munkaképes

2. Csoportosítsd az alábbi alárendelő szóösszetételeket!

magvaváló, együttérzés, hangosbemondó, egetverő, bortermő, nyersvas, tökmag, adományle-vél, mindennap, mélyhűtött, tejberizs, semmitmondó, vérehulló, írógép, cipőkanál, fogyókúra, nevelőnő, szőrmekabát, szívszorongva, pártonkívüli

Alanyos Tárgyas Határozós Jelzős Jelentéssűrítő

3. Válogasd ki a fenti szóösszetételek közül a jelölteket!

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

78

4. Állapítsd meg, milyen jelzős alárendelő szóösszetételek a következők!

ötszög, háztető, igazgatóhelyettes, feketekávé, tűsarkú, aranyvasárnap, istennyila, jegyespár, hatéves, kiskirály, kékvérű, múzeumigazgató, nagylány, almafa

Minőségjelzős Mennyiségjelzős Birtokos jelzős

7. Egészítsd ki az alábbi előtagokat úgy, hogy mellérendelő összetett szavakat kapj! (Hsz. 97-103.)

a) irul- ..................................... h) dérrel- .....................................b) tarka- ..................................... i) dirmeg- .....................................c) fidres- ..................................... j) már- .....................................d) ország- ..................................... k) körül .....................................e) ügyes ..................................... l) csurran- .....................................f) szó ..................................... m) apraja- .....................................g) többé- ..................................... n) csiga .....................................

5. Alakítsd át az alábbi túlságosan bonyolult összetételeket szószerkezetekké!

a) személyijövedelemadó-bevallás ..........................................................................................................b) élelmiszerjegyhivatalvezető-helyettes ..........................................................................................................c) gépkocsivezető-tanfolyam ..........................................................................................................d) tudományososztály-vezető ..........................................................................................................

6. Rendezzetek versenyt az osztályban! Folytassátok a szóláncot úgy, hogy mindig az ösz-szetett szó utótagja legyen a következő összetett szó előtagja! Vessétek össze a megoldá-saitokat! Számoljátok össze, ki hány szót tudott írni, és ki lett a győztes!

favágó vágógép

79

Page 40: Nyelvtan 9 MF

II. NyelvI szINtek

8. Csoportosítsd a létrehozott mellérendelő szóösszetételeket!

Kettőztetés Ikresítés ÁlikresítésLaza szerkezetű mellérendelés

Valódi mellé-rendelés

9. A figura etymologica, vagyis szótőismétlés stilisztikai eszköz, gyakran találkozhattok vele költői alkotásokban. Az Ómagyar Mária-siralomban ilyen példákat olvashatunk: világ világa, virágnak virága. Gyűjts te is szótőismétléseket irodalmi művekből!

Figura etymologica

Szerző Műcím

10. Értelmezd a Petz György versében található költői szóösszetételeket!

Nem volt ez nyár,ez ájulás volt,emlékezéssok árulásról,

mikor a csöndmagamra hagyott,kifeszített,megcirógatott;

s mikorra márelhittem, itt van –őszbe löktek,torokfájósba,

és harsogásszívfájdítóan,másnak zenemindaz, mi itt van;

enyém a téljégbölcsessége,megcsodáloknyár-embereket,

lebeszélemmagam a nyárról,egy-tudásomátfordulásról

szól, ha beszél;s mégis a bánat,mert nem hiszekszimmetriában,

ha a vesztesfolyton én vagyok.

(Nyárból)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

80

11. Alkoss az alábbi tagokból összetett szavakat! Helyesírásukat ellenőrizd helyesírási szótár segítségével!

EDÉNY JÁTÉK HAJLÍTOTT GYÁRTÁS GÉP IVÓSZERZŐDÉS REPÜLŐ TERVEZET BÚTOR BÉKE VÍZELLÁTÁS GYÁR ÁRNY CSERÉP

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

12. Húzd alá az alábbi szövegben az összetett szavakat!

„Hol volt, hol nem volt, élt valaha Priamus trójai király udvarában egy dicső fiatal férfi (Aene-as), akire isteni végzés Itáliát hagyta örökségül elpusztult fríg birodalma helyett. Nem akárki, mert halandó és az ég leánya, Venus istennő gyermeke, Iulus nevű kisfia nemzetségének arany-ágából hajt ki majd Octaviánusék családfájának nemes sudara. Iulus gyermekkora borúval tel-jes, jó édesanyját, a trójai Priamus lányát elveszti. (…) Vergilius legnagyobb leleménye lehetett, mikor rájött, hogy a pátoszmentes ábrázolás határai közé kell szorítania Creusa halálát. Még jó, hogy bírta írói elhitetőkészséggel, és senkinek nem jutott eszébe, hogy elgondolkodjék a második énekbe szorított, a vártnál valamivel nagyobb lelkierővel átélt hitvesi tragédián. (…) Nyilván úgy érvelhettek magukban az olvasók, mint én gyermekkoromban, Creusa, szegény, elkerülhetetlen hadi veszteség, majd kap kárpótlást a túlvilági réteken.”

(Szabó Magda: A pillanat, részlet)

14. Válaszolj a szöveg alapján az alábbi kérdésekre!

a) Kinek a művéről szól az idézet? ............................................................................................................................b) Ki Creusa édesapja? ............................................................................................................................c) Ki Creusa férje? ............................................................................................................................d) Ki Creusa fia? ............................................................................................................................e) Ki Creusa „anyósa”? ............................................................................................................................f) Mi lesz Creusa sorsa? ............................................................................................................................g) Ki Creusa kései leszármazottja? ............................................................................................................................

13. Helyettesítsd a fenti szövegben az aláhúzott szavakat más kifejezésekkel!

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

15. Alakítsd át a szöveg utolsó mondatát úgy, hogy ne legyen ironikus hangvételű!

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

81

Page 41: Nyelvtan 9 MF

II. NyelvI szINtek

A szószerkezet FOgAlmA, A hOzzáreNdelés20.

1. Karikázd be a szintagmákat!

írd meg leckét ír az író szépen ír füzetbe ír írd alá meg fogja írni talán ír

2. Húzd alá az alábbi szövegben az álszintagmákat! Írd ki őket!

„Fehér márványoltár állt a piac közepén ezzel a fölírással: az isteneknek. Ebben az ajánlásban mindenki megtalálhatta a magáét. Egy világfürdőben nem lehet mindenkit egyénileg kiszolgálni még istennel is. A talapzat kockakövei közül ki-csüngő fűszálakat valamelyik villa szökevény gyöngytyúkjai csipdesték. Senki sem zavarta őket. Baiae még csak most kez-dett ébredezni. Szamárkák csilingelték be a piacot.”

(Móra Ferenc: Aranykoporsó, részlet)

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................a piac

4. Alkoss névszói-igei állítmányt az alábbi névszói állítmányokból!

Névszói állítmány Névszói-igei állítmány

István sportoló.

Zsolt tanár.

3. Az alábbi versből hiányoznak az állítmányok. Egészítsd ki a hiányos mondatokat! Megoldásodat vesd össze Balas-si költeményével!

„Te ....................................................... rózsákot meg illatozásra,Néma fülemile torkát kiáltásra, Fákot is te ....................................................... sokszínű ruhákba.Néked ....................................................... bokrok, szép violák,Folyó vizek, kutak csak néked .......................................................Az jó hamar lovak is csak benned ....................................................... .”

(Balassi Bálint: Borivóknak való, részlet)

82

A magas minőségi szint mellett a középiskolai tankönyvek kiadására szakosodott tankönyvki-adónk elkészítette a tankönyv másik felét is, amely nyomdailag kivitelezett kész könyv formá-

ban megtekinthető könyvbemutatóinkon. A kiadvány tankönyvvé minősítését elindítottuk, amely-nek az eljárása várhatóan április végéig befejeződik. Így a tankönyv a rendeletben előírt május 15-e határidőig megrendelhető, ezt követően június 15-ig a könyv címe már nem változtatható, csak a könyv darabszáma 10%-on belül.

Köszönjük, hogy megtekintette a Mindennapok tudománya: Magyar nyelv 9. munkafüzetünket. Szakmai kérdésekben szerkesztőink állnak a rendelkezésükre:

Nemcsók Adrienntársadalomtudományi és idegen nyelvi vezető szerkesztőnemcsok.adrienn@maxim.co.hu62/548-442

Horváth Anikótársadalomtudományi és idegen nyelvi szerkesztőhorvath.aniko@maxim.co.hu62/551-096

2013. február 28.

tÁJÉKOZtAtÓ