Top Banner
Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Djeddah (Turkije / Saoedi-Arabië), 1873-1930, later Nederlandse Gezantschap in Saoedi-Arabië (Djeddah), 1930-1950 Versie: 04-07-2021 G.P. de Vries, A.W.E. Daniëls Nationaal Archief, Den Haag 1992 This finding aid is wrien in Dutch.
21

Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

Mar 19, 2022

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

Nummer Toegang: 2.05.53

Inventaris van het archief van het NederlandseConsulaat te Djeddah (Turkije / Saoedi-Arabië),

1873-1930, later Nederlandse Gezantschap inSaoedi-Arabië (Djeddah), 1930-1950

Versie: 04-07-2021

G.P. de Vries, A.W.E. Daniëls

Nationaal Archief, Den Haag 1992

This finding aid is written in Dutch.

Page 2: Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

2.05.53 Consulaat Djeddah 3

I N H O U D S O P G A V E

Beschrijving van het archief......................................................................................5Aanwijzingen voor de gebruiker................................................................................................6

Openbaarheidsbeperkingen....................................................................................................... 6Beperkingen aan het gebruik...................................................................................................... 6Materiële beperkingen................................................................................................................ 6Aanvraaginstructie...................................................................................................................... 6Citeerinstructie............................................................................................................................ 6

Archiefvorming...........................................................................................................................7Geschiedenis van de archiefvormer............................................................................................ 7

1.1 De instelling....................................................................................................................... 71.2 Ressort en district............................................................................................................. 8

Geschiedenis van het archiefbeheer........................................................................................... 8De verwerving van het archief............................................................................................... 9

Inhoud en structuur van het archief.........................................................................................10Selectie en vernietiging............................................................................................................. 10

Verwant materiaal.....................................................................................................................11Beschikbaarheid van kopieën.................................................................................................... 11

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen................................................131 GEWOON ARCHIEF....................................................................................................................... 13

1.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.........................................................................................................131.1.1 TOEGANGEN..................................................................................................................................13

1.1.1.1 Agenda's.................................................................................................................................131.1.1.2 Klappers................................................................................................................................14

1.1.2 CORRESPONDENTIE.....................................................................................................................141.1.2.1 Niet Arabische correspondentie...........................................................................................141.1.2.2 Arabische correspondentie..................................................................................................15

1.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN....................................................................161.2.1 ALGEMEEN....................................................................................................................................16

1.2.1.1 Correspondentie...................................................................................................................161.2.1.2 Personeel..............................................................................................................................161.2.1.3 Diversen................................................................................................................................17

1.2.2 BEDEVAARTAANGELEGENHEDEN................................................................................................171.2.3 HANDEL EN SCHEEPVAART..........................................................................................................181.2.4 MEDISCHE AANGELEGENHEDEN.................................................................................................191.2.5 JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN...............................................................................................191.2.6 POLITIEKE AANGELEGENHEDEN................................................................................................20

1.2.6.1 Algemeen.............................................................................................................................201.2.6.2 Indonesiërs in Mekka...........................................................................................................211.2.6.3 Petroleumwinning...............................................................................................................221.2.6.4 Eritrea..................................................................................................................................221.2.6.5 Irak/hadramaut...................................................................................................................221.2.6.6 Jemen...................................................................................................................................221.2.6.7 Ethiopië................................................................................................................................23

2 GEHEIM ARCHIEF........................................................................................................................ 242.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD........................................................................................................242.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN...................................................................24

Page 3: Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

2.05.53 Consulaat Djeddah 5

Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F

Naam archiefblok:Nederlands Consulaat (1873-1930) en Gezantschap (1930-1950) te Djeddah (Turkije / Saoedi-Arabië)

Archiefbloknummer:Z27016

Omvang:231 inventarisnummer(s); 8,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een aantal stukken zijn in het Arabisch gesteld.

Archiefdienst:Nationaal Archief

Locatie:Den Haag

Archiefvormers:Ministerie van Buitenlandse Zaken / Consulaat

Samenvatting van de inhoud van het archief:Het archief van het Consulaat (1873-1930) en het Nederlands Gezantschap (1930-1950) te Djeddah (Turkije / Saoedi-Arabië) bevat stukken van algemene aard (agenda's van ingekomen- en uitgaande stukken, klappers), correspondentie (ook in het Arabisch gestelde stukken) en stukken betreffende bijzondere onderwerpen. Onder de bijzondere onderwerpen worden de volgende zaken en landen begrepen: correspondentie, personeel, bedevaartaangelegenheden, handel en scheepvaart, medische-, juridische en politieke aangelegenheden, Indonesiërs in Mekka, petroleumwinning, Eritrea, Irak/hadramaut, Jemen en Ethiopië. Daarnaast is er een geheim archiefmet een tiental stukken van algemene en bijzondere aard.

Page 4: Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

6 Consulaat Djeddah 2.05.53

Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGENVolledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIKReproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGENHet archief kent beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIEOpenbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in .2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIEBij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:Nationaal Archief, Den Haag, Nederlands Consulaat (1873-1930) en Gezantschap (1930-1950) te Djeddah (Turkije / Saoedi-Arabië), nummer toegang 2.05.53, inventarisnummer ...

VERKORT:NL-HaNA, Consulaat Djeddah, 2.05.53, inv.nr. ...

Page 5: Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

2.05.53 Consulaat Djeddah 7

Archiefvorming

ArchiefvormingGeschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER1.1 De instelling

1.1 DE INSTELLINGIn 1872 wordt voor de eerste maal op de begroting van Buitenlandse Zaken een post uitgetrokken voor een Nederlands consulaat te Djeddah. Een schrijven van 5 februari 1872 van de Minister van Buitenlandse Zaken aan Koning Willem III vermeldt dat, na overleg tussen de ministers van Koloniën en Buitenlandse Zaken is gebleken dat het niet gewenst is het toezicht op de bedevaartgangers uit Java, langer aan een officieuze agent, die bovendien vreemdeling is, over te laten; ook de waarschijnlijkheid dat de toenemende vaart door de Rode Zee "haar invloed op het handelsvertier te Djeddah zal doen gevoelen en de belangen van onzen handel en scheepvaart ookdaar voorziening beginnen te vorderen", maken het raadzaam een consul naar Arabië af te vaardigen.

Mr. R.W.J.C. de Menthon Bake, voordien consul-generaal te Mannheim en consul te Ludwigshafen, tevens bekend met de Indische omstandigheden en de Maleise taal, wordt voor het vervullen van deze post voorgedragen en op 7 februari 1872 benoemd. In juni 1872 vindt de officiële voorlezing plaats van het brevet voor de Turkse autoriteiten en wordt de Nederlandse vlag met het gebruikelijk eerbetoon van 21 kanonschoten voor de eerste maal in Arabië gehesen.

Het consulaat te Djeddah ressorteert dan onder het Nederlands gezantschap bij de Hoge Porte te Constantinopel en het ambtsgebied van de consul omvat slechts het havengebied van Djeddah. De taak van de consul wordt het beschermen van de pelgrims "met alle hem ten dienste staande middelen", het houden van een uit politiek oogpunt noodzakelijk toezicht op hun handelingen en bewegingen, het toezien op de naleving van de voorschriften op het vervoer van passagiers op de schepen uit Nederlands-Indië en het viseren van de passen "tegen betaling van twee ropijen voor elken geviseerde pas".

Het handelsverkeer te Djeddah zal in latere jaren beneden de verwachtingen blijven en de voornaamste taak van de Nederlandse vertegenwoordiging wordt de bescherming, verzorging en administratie van de duizenden pelgrims uit Nederlands-Indië die jaarlijks de tocht naar de heilige plaatsen ondernemen.

Politiek toezicht op de activiteiten van deze bedevaartgangers en op de voor studiedoeleinden te Mekka verblijvende z.g. Djawa-kolonie was zeer wenselijk, vooral in de voor niet Moslims ontoegankelijke gebieden.

Consul de Vicq, aangetreden in 1888, had de Javaan Raden Aboe Bacr in dienst genomen als tolk en schrijver, doch het belangrijkste deel van zijn werkzaamheden bestond uit de omgang met de pelgrims gedurende de perioden dat hij te Mekka verbleef. Hij verschafte de consul allerlei inlichtingen over personen.

Professor Snouck Hurgronje, adviseur voor inlandse zaken in Nederlands-Indië, zag eveneens de noodzaak van een contact binnen Mekka. Reeds in 1888 deed hij het voorstel om aan de consul een kundige "dokter Djawa" ter beschikking te stellen, die als Mohammedaan vrije toegang tot Mekka zou hebben en door zijn werk in vele kringen vertrouwen zou winnen.

Ruim dertig jaar later wordt de eerste Indische arts benoemd. Aanvankelijk woonde de arts in Djeddah en vertoefde hij alleen tijdens het seizoen in Mekka. In 1927 vestigt hij zich permanent in het vice-consulaat te Mekka en wordt ook zijn apotheek overgebracht. Zo kan hij daar dagelijks polikliniek houden. Hoe belangrijk deze medische dienst was bleek wel uit het aantal patiënten datin het seizoen 1938 gedurende het tijdvak 1 januari - 30 juni bij hem aanklopte: 20.493.

Page 6: Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

8 Consulaat Djeddah 2.05.53

Op 30 april 1950 werd de Nederlandse vertegenwoordiging in Saudiarabië opgeheven en overgedragen aan Indonesië.

1.2 Ressort en district

1.2 RESSORT EN DISTRICTHet ambtsgebied van de consul omvatte bij zijn vestiging in 1872 slechts het havengebied Djeddah.In 1894 wordt het ressort uitgebreid met de gebieden Hedjaz en Jemen. In 1932 wordt als het district van het consulaat Djeddah het koninkrijk van de Hedjaz, Nedj en Onderhorigheden aangewezen. In 1941 wordt het emiraat Koeweit aan het district toegevoegd.

Op 8 januari 1935 wordt een Nederlands gezantschap te Bagdad ingesteld, waarbij de zaakgelastigde te Djeddah de heer C. Adriaanse tevens wordt benoemd tot zaakgelastigde aldaar. In 1930 werd het consulaat verheven tot gezantschap.

De volgende consuls en diplomatieke ambtenaren waren belast met de leiding van de Nederlandse consulaire en later diplomatieke vertegenwoordiging in Djeddah:

1872-1873 mr. R.W.J.C. de Menthon Bake, consul.

1873-1878 W. Hanegraaff, consul

1878-1888 J.A. Kruyt, consul

1888-1890 J.A. de Vicq, consul

1890-1892 H. Spakler, consul

1892 H. van der Houven van Oordt, consul

1892-1893 G.S. Endt, consul

1894 F.J. Haver Droeze, consul

1894-1897 jhr. mr. J.E. de Sturler, consul

1897-1899 E.Th. van Delden, consul

1899-1903 F.G.A. van Delden, consul

1903-1905 C.Ch. M. Henny, consul

1905-1911 N. Scheltema, consul

1911-1916 J. Wolff, consul

1917-1921 E. Gobée, consul

1921-1926 Ch.O. van der Plas, consul

1926-1931 D. van der Meulen, consul / zaakgelastigde

1931-1939 C. Adriaanse, zaakgelastigde

1939-1940 dr. H.H. Dingemans, zaakgelastigde

1940-1945 D. van der Meulen, zaakgelastigde

1945-1950 dr. H.H. Dingemans, gezantGeschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEERHet archief van de consulaire en diplomatieke vertegenwoordiging te Djeddah bevat stukken vanafhet jaar 1873 tot en met 1950. Na de opheffing van het gezantschap is het archief overgebracht naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag.

Page 7: Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

2.05.53 Consulaat Djeddah 9

In de periode 1873-1926 werd het agendastelsel gehanteerd. Alle ingekomen en uitgaande stukkenwerden in chronologische volgorde ingeschreven in de agenda en vervolgens in chronologische bundels opgeborgen.

Van 1879 tot 1889 zijn er twee agenda's, één voor de ingekomen en één voor de uitgaande stukken. De agenda voor de inkomende stukken begint in 1883; de agenda waarin de uitgaande stukken werden ingeschreven start in 1879. Van 1890 tot 1950 wordt één agenda bijgehouden waarin zowel de ingekomen als uitgaande stukken worden geregistreerd. De agenda's kennen overde periode 1885-1891 een nadere toegang in de vorm van klappers (inventarisnummers 19-20).

Aparte agenda's zijn tijdelijk gevormd voor correspondentie met de autoriteiten te Djeddah en Mekka.

Evenzo werden naast de serie kopieboeken soms aparte registers bijgehouden waarin de uitgaande Arabische en Maleise correspondentie in af werd geschreven. Niet duidelijk is of dit tijdelijke registers waren of dat de in deze inventaris beschreven stukken restanten van eertijds bestaande series zijn.

Hoewel eerder al bundels met stukken apart van de chronologische serie werden bewaard werd pas met ingang van 1927 overgegaan op een eenvoudig rubriekenstelsel. De vóór 1927 gevormde bundels werden in die rubrieken ingepast.

Dat stelsel kende de volgende onderverdeling:

A Algemeen C Financiële stukken G Geheime stukken H Bedevaartaangelegenheden Hz Handel en scheepvaart M Medische aangelegenheden NI Juridische aangelegenheden P Politieke aangelegenheden

Binnen deze rubrieken was de correspondentie in hoofdzaak weer chronologisch opgeborgen. In de meer recente jaren komen dossiers voor, soms zuiver tot een der bovengenoemde rubrieken behorend, soms samengesteld uit correspondentie afkomstig uit meerdere rubrieken. Aparte bundels werden gehouden voor Aden, Eritrea, Hadramaut, Irak en Jemen.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEFHet archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Page 8: Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

10 Consulaat Djeddah 2.05.53

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archiefSelectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGINGHet archief over de periode 1873-1950 had een omvang van 126 dozen (14 meter). Tijdens de inventarisatie zijn 59 dozen vernietigd (6.5 meter). De vernietiging is geschied volgens de vernietigingslijst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (1960).

Page 9: Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

2.05.53 Consulaat Djeddah 11

Verwant materiaal

Verwant materiaalBeschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËNInventarisnummers van dit archief zijn in kopievorm beschikbaar

Page 10: Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

2.05.53 Consulaat Djeddah 13

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

1 GEWOON ARCHIEF

1 GEWOON ARCHIEF1.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD1.1.1 TOEGANGEN

1.1.1 TOEGANGEN1.1.1.1 Agenda's

1.1.1.1 AGENDA'S

1-2 Agenda's van ingekomen stukken.1883-1889. 2 katernen1 1883 jul. 6 - 1885 feb. 252 1885 feb. 28 - 1889 dec. 30

3-5 Agenda's van uitgaande stukken.1879-1889. 3 katernen3 1879 mei 22 - 1881 jan. 14 1881 jan. 29 - 1885 feb. 175 1885 okt. 2 - 1889 dec. 30

6-24 Agenda's van ingekomen- en uitgaande stukken.1890-1949. 18 delen, 1 omslag6 1890 jan. 1 - 1890 aug. 25, omslag7 1891 jun. 13 - 1891 mrt. 108 1893 mrt. 11 - 1894 dec. 319 1895 jan. 2 - 1896 feb. 2210 1896 feb. 27 - 1897 dec. 1411 1898 mrt. 3 - 1899 dec. 31

Niet raadpleegbaar12 1900 jan. 2 - 1903 nov. 2713 1905 sep. 19 - 1908 jun. 3014 1912 sep. 13 - 1920 nov. 215 1920 nov. 3 - 1924 jul. 3016 1924 jul. 31 - 1927 dec. 2317 1927 nov. 21 - 1931 aug. 618 1931 aug. 7 - 1933 apr. 1719 1935 mrt. 25 - 1935 okt. 720 1946 okt. 31 - 1947 jun. 2521 1947 jul. 12 - 1948 feb. 2922 1948 feb. 29 - 1948 okt. 2223 1948 okt. 22 - 1949 mei 1424 1949 mei 14 - 1949 dec. 30

25-28, --- Agenda's van ingekomen stukken van en uitgaande stukken aan de autoriteiten te Djeddah en Mekka.1921-1950. 2 katernen, 2 delenNrs. 25 en 26 ingang op nrs. 105 en 106;nrs. 27 en 28 in het Arabisch gesteld;--- 1917-1918

Dit stuk is aan te vragen onder nummer 101.

Page 11: Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

14 Consulaat Djeddah 2.05.53

25 192026 1921-192327 1946-1950 (inkomend), deel28 1946-1950 (uitgaand), deel

29 Agenda Irak", agenda van ingekomen en uitgaande stukken betreffende Irak.1938-1939 1 deel

1.1.1.2 Klappers

1.1.1.2 KLAPPERS

30-32 Klappers op de agenda's.1885-1891. 3 katernen30 1885-188931 189032 1891

1.1.2 CORRESPONDENTIE

1.1.2 CORRESPONDENTIE1.1.2.1 Niet Arabische correspondentie

1.1.2.1 NIET ARABISCHE CORRESPONDENTIE

33-81 Ingekomen en minuten en afschriften van uitgaande stukken.1873-1915. 18 pakken, 31 omslagenNrs. 50, 56, 66-81 pakken33 187334 187435 187536 187637 187738 187839 187940 188041 188142 188243 188344 188445 188546 188647 188748 188849 188950 189051 189152 189253 189354 189455 189556 189657 189758 189859 189960 190061 190162 190263 1903

Page 12: Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

2.05.53 Consulaat Djeddah 15

64 190465 190566 1906-191067 1911-191368 1914-191569 1917-191970 1920-192171 192272 192373 1924 jan-aug74 1924 aug-dec75 1925 jan-jun76 1925 jul-nov77 192678 1927-192879 1929-193280 1933-194281 1943-1950

82-101 Kopieboeken van uitgaande stukken.1873-1915. 8 delen, 11 omslagen82 1873 mei 31 - 1874 apr. 1483 1875 okt. 8 - 1876 mrt. 2484 1876 jan. 1 - 1878 sep. 2985 1878 nov. 1 - 1879 mrt. 1586 1885 mrt. 1 - 1885 apr. 287 1886 nov. 26 - 1887 jan. 388 1888 jun. 16 - 1889 okt. 3089 1891 okt. 27 - 1893 apr. 2690 1891 okt. 31 - 1893 apr. 591 1893 apr. 26 - 1894 okt. 1092 1894 okt. 10 - 1895 jul. 493 1895 jul. 4 - 1896 jun. 394 1895 mei - 1896 nov. 2595 1896 jun. 4 - 1900 apr. 2896 1900 apr. 30 - 1900 dec. 2397 1901 jan. 3 - 1905 dec. 3098 1906 jan. 1 - 1907 dec. 3199 1908 jan. 1 - 1909 okt. 12100 1909 okt. 11 - 1912 feb. 4101 1914 jan. 1 - 1915 sep. 21

Achter in agenda van ingekomen en uitgaande Arabische stukken over 1917 en 1918

102 "Maleische Copyboek", kopieboek van uitgaande Maleische stukken.1913-1914. 1 deel

103 Concepten van uitgaande brieven.1933-1937. 1 omslag

1.1.2.2 Arabische correspondentie

1.1.2.2 ARABISCHE CORRESPONDENTIE

104 Kopieboek van uitgaande in het Arabisch gestelde stukken.1894-1895. 1 deel

Page 13: Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

16 Consulaat Djeddah 2.05.53

105-106 Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de autoriteiten te Djeddah en Mekka.1917-1922. 2 omslagenDe invnrs. 25 en 26 verwijzen naar deze stukken.105 1917-1921106 1922-1923

107-109 Ingekomen, in het Arabisch gestelde stukken.1927-1950. 2 pakken, 1 omslag107 1927-1941108 1936-1941109 1949-1950

110-113 Minuten van uitgaande in het Arabisch gestelde stukken.1928-1950. 1 pak, 3 omslagen110 1928-1932111 1930-1942112 1936-1938113 1947-1950

114-115 Ingekomen en minuten van uitgaande, in het Arabisch gestelde stukken.1928-1939. 2 omslagen114 1928-1939115 1936-1939

1.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

1.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN1.2.1 ALGEMEEN

1.2.1 ALGEMEEN1.2.1.1 Correspondentie

1.2.1.1 CORRESPONDENTIE

116 Correspondentie met het Nederlandse vice-consulaat te Mekka.1929 en 1945-1949. 1 omslag

117 Correspondentie met het Nederlandse gezantschap in Egypte.1943-1945. 1 omslag

118 Correspondentie met de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië en de Directie Verre Oosten van het ministerie van Buitenlandse Zaken te Batavia.1947-1949. 1 omslag

119 Correspondentie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage.1948-1950. 1 omslag

1.2.1.2 Personeel

1.2.1.2 PERSONEEL

120 Register van Indonesiërs werkzaam op het gezantschap.1920-1934. 1 katern

121 Stukken betreffende het personeel.1927-1940. 1 omslag

122 Stukken betreffende vice-consuls, alsmede secretarissen-tolken werkzaam op het gezantschap.

Page 14: Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

2.05.53 Consulaat Djeddah 17

1929-1942. 1 omslag

123 Stukken betreffende medisch personeel werkzaam bij het gezantschap ten behoevevan de pelgrims te Mekka.1930-1950. 1 omslag

124-128 Stukken betreffende personeel van het gezantschap.1914-1948. 5 omslagen124 C. Adriaanse, 1934-1936125 Raden Tarbidin Soeriawinata, 1940-1943126 D. van der Meulen, 1942-1943127 S.A. Almassawa, 1943-1949128 G.R. Waddell, 1914-1948

1.2.1.3 Diversen

1.2.1.3 DIVERSEN

129 Registers van Nederlanders en Nederlandse onderdanen in Djeddah.1878-1945. 1 omslag

130 Stukken betreffende een "Europese" begraafplaats in Djeddah.1921-1949. 1 omslag

131 Stukken betreffende de "Netherlands Indies Government Information Service" te Melbourne.1946. 1 omslag

132 Stukken betreffende een bezoek aan Saudiarabië van ir. G.E. Mathijsen Gerst en M. van Heyningen Nanninga als vertegenwoordigers van de Nederlandse industrie.1949-1950. 1 omslag

1.2.2 BEDEVAARTAANGELEGENHEDEN

1.2.2 BEDEVAARTAANGELEGENHEDEN

133-135 Consulaire jaarverslagen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de bedevaart naar Mekka.1873-1950. 3 pakken133 1872-1924

Niet raadpleegbaar134 1924-1935135 1935-1949

136 Instructies aan de consul met betrekking tot pelgrims uit Nederlands-Indië in Mekka.1873-1910. 1 omslag

137 Register van afgelegde verklaringen door pelgrims die door oplichting en beroving hun "Mekkapas" zijn kwijtgeraakt.1882 en 1896-1898. 1 deel

138 Stukken betreffende adviezen van dr. C. Snouck Hurgronje adviseur voor inlandse- en Arabische zaken van de Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië inzake bedevaartreizen van Indonesiërs naar Mekka.1889-1906. 1 omslag

139 "Zaak Herklots". stukken betreffende onrechtmatige handelingen van J.G.M.

Page 15: Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

18 Consulaat Djeddah 2.05.53

Herklots ten opzichte van pelgrims uit Nederlands-Indië.1893-1896. 1 omslag

140 Reglementen tot het verstrekken van verblijfspassen voor Mekkagangers.1894, 1911. 1 omslag

141 Uittreksels uit de pelgrimregisters van pelgrims uit Java en Madoera.1897-1910. 1 omslag

142 "Bundel onkosten kameelhuur enz. de pelgrims in rekening gebracht", stukken betreffende de aan uit Nederlands-Indië afkomstige pelgrims in rekening gebrachtekosten voor het huren van kamelen.1903-1905. 1 omslag

143 Lijsten van pelgrims-sjeichs en djawa-pelgrims te Mekka, met bijlagen.1926-1949. 1 omslag

144 Stukken betreffende de wijzigingen in de pelgrimsordinantie van 1922.1928-1939. 1 omslag

145 Certificaten van geschiktheid en zeewaardigheid van schepen voor het vervoer van pelgrims naar Nederlands-Indië.1928,1941. 1 omslag

146 Stukken betreffende de gevangenneming van Hadji Abdoelsjoekoer door de Saudiarabische autoriteiten.1929-1930. 1 omslag

147-148 Stukken betreffende hulpverlening door het consulaat en het gezantschap aan pelgrims naar Mekka.1929-1943. 2 omslagen147 1929-1933148 1934-1943

149 Stukken betreffende het vervoer van pelgrims van en naar Mekka.1930-1931. 1 omslag

150 Register van aangekomen pelgrimschepen in de haven van Djeddah.1937-1949. 1 katern

151 Stukken betreffende de noodsituatie van Nederlandse kolonie te Mekka als gevolg van de oorlogssituatie.1940. 1 omslag

152 Stukken betreffende het vervoer van Indonesische pelgrims naar Mekka door de KLM en Aero-Holland.1945-1950. 1 omslag

1.2.3 HANDEL EN SCHEEPVAART

1.2.3 HANDEL EN SCHEEPVAART

153 Rapporten van de consul inzake de handel en scheepvaart in Djeddah.1873-1912. 1 omslag

154 Registers van Nederlandse schepen aangekomen in en vertrokken uit de haven van

Page 16: Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

2.05.53 Consulaat Djeddah 19

Djeddah.1874-1909. 1 omslag

1.2.4 MEDISCHE AANGELEGENHEDEN

1.2.4 MEDISCHE AANGELEGENHEDEN

155 Stukken betreffende adviezen van de internationale gezondheidsraad te Constantinopel inzake het inrichten van Lazaretten voor pelgrims op de eilanden bijDjeddah.1881-1907. 1 omslag

156-157 Stukken betreffende de op 10 mei 1926 te Parijs gehouden conferentie tot herziening van de Sanitaire Conventie van 1912 alsmede de quarantaine op Kamaran en het vestigen van een internationaal quarantaine station op de Hidjazkust.1920-1949. 2 pakken156 1920-1926157 1927-1949

158-159 Ingekomen medische rapporten van de legatiearts inzake de gezondheidstoestand van Indonesische bedevaartgangers in Mekka.1928-1949. 2 pakken158 1927-1934159 1935-1949

160 Stukken betreffende de medische behandeling van Straits en Malakka pelgrims in Mekka.1931-1939. 1 omslag

161 Stukken betreffende de vestiging van dr. A.G. Hartman als arts te Djeddah.1932-1933. 1 omslag

162 Stukken betreffende de bacteriologen dr. Ph. van de Hoog en dr. H. Vervoort inzake de organisatie van de gezondheids- en quarantainedienst in de Hidjaz.1932-1939. 1 omslag

163 Stukken betreffende de medische dienst in de Hidjaz.1934. 1 omslag

164 Stukken betreffende een medisch onderzoek naar El Tor Vibrionen in Mekka door de legatiearts.1934-1939. 1 omslag

165 Stukken betreffende de samenwerking tussen Nederland en Groot-Brittannië inzake de medische verzorging van Moekimers en Brits-Maleiers.1943-1947. 1 omslag

166 Stukken betreffende het zenden van een medische missie naar de bedevaart te Mekka.1949. 1 omslag

1.2.5 JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

1.2.5 JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

167 Repertorium op verleden notariële akten, alsmede daarin afgegeven grossen.1880-1949. 1 omslag

Page 17: Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

20 Consulaat Djeddah 2.05.53

168-170 Stukken betreffende nalatenschappen van pelgrims.1905-1949. 2 omslagen, 1 pak168 1905-1914169 1928-1930170 1931-1949

1.2.6 POLITIEKE AANGELEGENHEDEN

1.2.6 POLITIEKE AANGELEGENHEDEN1.2.6.1 Algemeen

1.2.6.1 ALGEMEEN

171-174 Stukken betreffende de politieke situatie in het Midden-Oosten.1916-1950. 3 pakken, 1 omslag171 1916-1930172 1931-1935173 1936-1942174 1943-1950

175 Stukken betreffende de slavernij in de Hidjaz.1924-1933. 1 omslag

176 Stukken betreffende een eventuele vestiging van een consulaire vertegenwoordigervan de Hidjaz in Nederlands-Indië.1926-1931. 1 omslag

177 Verslag over Mirza Ghoelam Ahmad alsmede de Ahmadijah-beweging.(1930). 1 katern

178 Verslag inzake de Moslim universiteit te Aligah. Afschrift.1930 1 omslag

179 Stukken betreffende de verheffing van het consulaat te Djeddah tot gezantschap, alsmede de benoeming van een zaakgelastigde.1930-1931. 1 omslag

180 Stukken betreffende L.J.S. van Leeuwen, financieel expert bij de regering van de Hidjaz.1931-1933. 1 omslag

181 Stukken betreffende de bescherming van de adellijke titels Sajjid en Sjarifah.1931-1933 1 omslag

182 Rapporten van het gezantschap aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake een Sovjet-vertegenwoordiging in de Hidjaz. Afschriften.1931-1932 1 omslag

183 Stukken betreffende een dienstreis van de zaakgelastigde D. van der Meulen naar de zuidarabische landen.1931-1933. 1 omslag

184 Stukken betreffende de eventuele vestiging van een agentschap van de Nederlandse Handelsmaatschappij in Saudiarabië.1932-1934 en 1938-1939. 1 omslag

185 Stukken betreffende de politieke verhouding tussen Saudiarabië, Transjordanië en

Page 18: Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

2.05.53 Consulaat Djeddah 21

Koeweit.1932-1934 en 1939-1940. 1 omslag

186 Stukken betreffende een eventuele oprichting van een regeringsbank in de Hidjaz.1933-1934. 1 omslag

187 Stukken betreffende een bezoek van de kroonprins Emir Saoed ibn Abdoel ibn Saoed aan Nederland.1935. 1 omslag

188 Stukken betreffende het verdrag van het Arabische broeder- en bondgenootschap.1935-1937. 1 omslag

189 Stukken betreffende een dienstreis van de zaakgelastigde C. Adriaanse naar Bagdaden Riyad.1936. 1 omslag

190 Stukken betreffende de houding van Saudiarabië in de Internationale Sanitaire Conventie.1936-1938. 1 omslag

191 Stukken betreffende de wegenbouw in de Hidjaz.1937-1939. 1 omslag

192 Stukken betreffende de dubbele nationaliteit van pelgrimssjeichs.1937-1941. 1 omslag

193 Stukken betreffende de moord op 13 Djawa-pelgrims te Mekka door Djawi-hadji Tamin bin Safar.1938. 1 omslag

194 Stukken betreffende de uitvoering van de wet op het verblijf in Saudiarabië.1938-1939. 1 omslag

195 Stukken betreffende de benoeming van dr. H.H. Dingemans als zaakgelastigde te Saudiarabië.1938-1941. 1 omslag

196 Stukken betreffende de vestiging van een vice-consulaat te Makalla.1939-1947. 1 omslag

197 Stukken betreffende Japanse en Duitse propaganda in Saudiarabië.1940-1941. 1 omslag

198 Stukken betreffende een dienstreis van de Nederlandse gezant D. van der Meulen te Djeddah naar Hadramaut.1943-1947. 1 omslag

1.2.6.2 Indonesiërs in Mekka

1.2.6.2 INDONESIËRS IN MEKKA

199 Stukken betreffende het verenigingsleven van Indonesiërs in Mekka.1929-1932. 1 omslag

200 Stukken betreffende de Djawa-kolonie te Mekka.

Page 19: Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

22 Consulaat Djeddah 2.05.53

1929-1938. 1 omslag

201 Stukken betreffende acties van in Saudiarabië verblijvende Indonesiërs tegen de intrekking van de bijzondere toelatingsvoorwaarden van de Indische regering ten opzichte van christelijke zendingsorganisaties.1939. 1 omslag

202 Stukken betreffende de werving van Indonesiërs uit Mekka voor infiltratie en liaisonwerk ter herovering van Nederlands-Indië.1942-1945. 1 omslag

203 Naamlijsten van Indische vrijwilligers die deelnemen aan de bevrijding van Nederlands-Indië.1943-1944. 1 omslag

1.2.6.3 Petroleumwinning

1.2.6.3 PETROLEUMWINNING

204 Stukken betreffende olie-exploitatie in Saudiarabië.1931-1948. 1 omslag

1.2.6.4 Eritrea

1.2.6.4 ERITREA

205 Stukken betreffende de toevoeging van Eritrea aan het ressort van het consulaat te Djeddah.1930-1932. 1 omslag

206 Rapport van D. van der Meulen inzake een dienstreis naar Eritrea.1931. 1 katern

1.2.6.5 Irak/hadramaut

1.2.6.5 IRAK/HADRAMAUT

207 Stukken betreffende de politieke, economische en financiële situatie in Irak.1935-1941. 1 omslagZie voor agenda op deze stukken inventarisnummer 29

1.2.6.6 Jemen

1.2.6.6 JEMEN

208 Stukken betreffende een dienstreis van de zaakgelastigde D. van der Meulen naar Jemen, Aden en Hadramaut.1931. 1 omslag

209-212 Stukken betreffende bezoeken van de zaakgelastigde C. Adriaanse met anderen aanJemen inzake het vriendschapsverdrag tussen Nederland en Jemen en de infrastructurele ontsluiting van Jemen.1932-1935. 4 omslagen209 1932210 1932-1933211 1933-1934212 1934-1935

213 Stukken betreffende de herziening van de vriendschapsverdragen tussen Nederlanden Jemen.1933-1949. 1 omslag

Page 20: Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

2.05.53 Consulaat Djeddah 23

214 Stukken betreffende de oorlog tussen Saudiarabië en Jemen.1934. 1 omslag

215 Stukken betreffende een eventueel bezoek van dr. ir. G. Flieringa en prof. ir. J. Mekel aan Jemen in verband met plannen tot havenaanleg en geologische exploratie.1937-1938. 1 omslag

216 Rapport aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende een reis van de vice-consul A.K. Widjojoatmodjo aan Jemen ter overhandiging van een brief van koningin Wilhelmina aan de Iman van Jemen.1936. Afschrift. 1 omslag

217 Stukken betreffende een reis van de gezant D. van der Meulen en de legatie-arts R. Ma'moen Koesoenmadiloga aan Jemen inzake de medische toestand aldaar.1941-1942. 1 omslag

218 Rapporten van het gezantschap aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de politieke situatie in Jemen.1946-1948. Afschriften. 1 omslag

1.2.6.7 Ethiopië

1.2.6.7 ETHIOPIË

219 Rapporten van het gezantschap aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de politieke situatie in Ethiopië. Afschriften.1946-1947 1 omslag

Page 21: Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

24 Consulaat Djeddah 2.05.53

2 GEHEIM ARCHIEF

2 GEHEIM ARCHIEF2.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

2.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

220-221 Agenda's van ingekomen- en uitgaande stukken.1905-1912 en 1946-1949. 1 katern, 1 deel220 1905 jul. 25 - 1912 okt. 25221 1946 jan. 1 - 1949 feb. 11

222-226 Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken.1904-1945. 4 omslagen, 1 pak222 1904-1915223 1927224 1928-1929225 1934-1946226 1947-1949

227 Geheim brievenboek.1883-1885. 1 omslag

2.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

2.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

228 Stukken betreffende het ongeoorloofd uithangen van de Nederlandse vlag aan het gebouw van het vice-consulaat in Mekka.1930-1931. 1 omslag

229 Stukken betreffende het gezantschap te Djeddah alsmede de eventuele opheffing van de kliniek en het vice-consulaat te Mekka.1949. 1 omslag

230 Stukken betreffende de overdracht van het gezantschap Djeddah aan de republiek Indonesië.1950. 1 omslag