Top Banner
Nové plány a spojenectvá Začiatky integrácie Európy po 2. sv. vojne
20

Nové plány a spojenectvá

Jan 11, 2016

Download

Documents

loe

Nové plány a spojenectvá. Začiatky integrácie Európy po 2. sv. vojne. Stručná chronológia integrácie Norimberský proces Fotodokumentácia Rozdelenie Nemecka Štátne symboly NDR a SRN Mapa rozdeleného Nemecka Čo predchádzalo dnešnej EÚ. Graf priebehu vzniku EÚ Robert Schuman Jean Monet - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Nov plny a spojenectvZaiatky integrcie Eurpy po 2. sv. vojne

 • Obsah:Strun chronolgia integrcieNorimbersk procesFotodokumentciaRozdelenie Nemeckattne symboly NDR a SRNMapa rozdelenho Nemeckao predchdzalo dnenej E

  Graf priebehu vzniku ERobert SchumanJean MonetPaul Henri Spaak Konrad AdenauerNATONato - fotodokumentciaZopakujeme si 1Zopakujeme si 2

 • Strun chronolgia integrcie1945 (24.10.) vznik OSN v New Yorku1948 Eurpska organizcia pre hosp. spoluprcu (finanne usmerovala Marshallov pln)1957 Rmske dohody vznik EHS (SRN, Franczsko, Taliansko, Benelux)Znak OSN

 • Norimbersk procesProces sa zaal da 20.novembra 1945 a trval desa mesiacov.Rozsudok vyhlsili da 30.septembra a 1.oktbra 1946.Tri vroky boli oslobodzujce, sedem trestov odat slobody na rozlin as(tieto vak boli neskr skrten).Dvans bolo rozsudkov smrti, ktor boli vykonan 16.oktbra 1946.Najvy nacisti boli vznen vo vznici Spandau a do roku 1966, kedy postupne vetkch prepustili, vrtane Raedera a Funka, ktor boli odsden na doivotie. Vo vzbe ostal len Rudolf Hess.Sdny tribunl bol zloen zo tyroch sudcov:Donedieu de Vabres /FRA/,Biddle /USA/,sir Geoffrey Lawrence /GB/ Nikitenko /Rusko/.

 • Fotodokumentcia:

 • Odsden na trest smrti (okrem inch) :Hitlerov tajomnk - MARTIN BORMAN rsky maral a velite letectva - HERMAN WILHELM GORING rsky minister zahraninch vec - JOACHIM VOM RIBBENTROP

 • Rozdelenie Nemecka (SRN a NDR):Po skonen 2. svetovej vojny v roku 1945 bolo zemie Nemecka rozdelen na tyri okupan zny, ktor obsadili vazn Spojenci USA, Spojen krovstvo, Franczsko a Sovietsky zvz.Z okupanch zn vznikli dva nemeck tty: Spolkov republika Nemecko a Nemeck demokratick republika.

 • ttne symboly nemeckch republkttny znak a vlajka NDRttny znak a vlajka SRN

 • Rozdelenie Nemecka (SRN a NDR):V mji 1949 vznikla Spolkov republika Nemecko ako parlamentn tt repektujci zkaz zbrojenia a propagcie faizmu.Nemeck demokratick republika bola zaloen v oktbri 1949 v sovietskom sektore okupovanho Nemecka ako socialistick udovodemokratick tt.Problematickm miestom pre NDR bolo hlavn mesto Berln, ktor bolo tie rozdelen do tyroch sektorov. Zpadn mocnosti spojenm svojich sektorov vytvorili Zpadn Berln, sovietsky sektor Berlna sa stal hlavnm mestom NDR a bol znmy ako Vchodn Berln.

 • Ak bola mapa rozdelenho NemeckaNDRSRNVchodn Berln hl. mesto NDRZpadn Berln

 • o predchdzalo dnenej E1948 Eurpska organizcia pre hospodrsku spoluprcu1958 Vznik Eurpske hospodrske spoloenstvo (neskr Eurpske spoloenstvo)1993 Vznik Eurpskej nie

 • Graf priebehu vzniku E

  1952 1958 1967 1993 1999 2003E U R P S K A N I A ( E ) Eurpske spoloenstvo pre uhlie a oce (ESUO)Eurpske hospodrskespoloenstvo (EHS), neskr Eurpske spoloenstvoEuratom (Eurpske spoloenstvo atmovej energie, ESAE)Spravodlivos a vntorn zleitostiPolicajn a sdna spoluprca v trestnch veciachSpolon zahranin a bezpenostn politika

 • Robert SchumanMinistersk predseda Franczska, obhajca franczsko-nemeckho priatestva a zakladate Eurpskeho spoloenstva pre uhlie a oce.

 • Jean MonetFranczsky ekonm a politik, spolu so Schumanom sa podieal na vzniku Eurpskeho spoloenstva pre uhlie a oce. Bol jeho prvm predsedom.

 • Paul Henri SpaakBelgick premir. Jeden zo zakladateov OSN a jej prv predseda. Zstanca koncepcie jednotnej Eurpy.

 • Konrad AdenauerKancelr SRN po jej vzniku. Vytvoril tu demokratick systm. Zlepil povojnov vzahy s Franczskom a USA.

 • NATOV roku 1949 vznikol Severoatlantick paktZnamenal politick spojenectvo zpadoeurpskych ttov a USAJedna z hlavnch loh: zabrni reniu komunizmuPrvm hlavnm veliteom NATO sa stal Dwight Einsenhower

 • Nato - fotodokumentciaSymbol NATO pri jeho sdle v BruseliZstava NATODwight Einsenhower

 • Zopakujeme si:Norimbersk proces: medzinrodn sdny tribunl za zloiny spchan v II. sv. vojneRozdelenie vplyvu v Eurpe medzi: ZSSR a USA1949 rozdelenie Nemecka na: SRN a NDR.1949 rozdelenie Berlna na: zpadn a vchodn

 • Zopakujeme si:Integrciou zp. Eurpy postupne vznik dnen: E.1949 vznik aj NATO. Jeho prvm hlavnm veliteom bol: Dwight Einsenhower.