Top Banner
CONCEPT Toegang tot en begeleiding in de jeugdhulp KůŽƉƚ ĞĞŶ ŬŝŶĚ ĂĂŶ 14 mei 2014
18

Notitie Toegang en Begeleiding Jeugdhulp 2015

Jan 11, 2017

Download

Documents

trinhhuong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • CONCEPT

  Toegang tot en begeleiding in de

  jeugdhulp

  K WW S ;;

  14 mei 2014

  http://www.hellendoorn.nl/

 • 2

  Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 3

  1. Wat is ons vertrekpunt? .................................................................................................................. 4

  2. Toegang lokaal: uitgangspunten ..................................................................................................... 7

  3. Transformatie: pilots om te oefenen in 2013 en 2014 ................................................................. 12

  4. Genomen besluiten op regionaal niveau (Samen14) .................................................................... 13

  5. Vormen van jeugdhulp inclusief de nieuwe taken met ingang van 2015 ..................................... 16

 • 3

  Inleiding

  Alle kinderen groeien veilig en gezond op. Een wens die niet vanzelfsprekend in vervulling gaat. In

  onze gemeente maken 575 jongeren gebruik van een bepaalde vorm van jeugdhulp in 2014. Zij

  maken gebruik van allerlei voorzieningen, vanuit verschillende trajecten bekostigd. Zo wordt voor

  een groot deel (48,5%) van deze 575 jongeren de hulpverlening bekostigd vanuit de AWBZ. Het gaat

  dan bijvoorbeeld om jongeren op een cluster drie school (speciaal onderwijs) of op een

  zorgboerderij.

  Deze hulp blijft ook na 1 januari 2015 gegarandeerd, dat is wettelijk vastgelegd in de nieuwe

  Jeugdwet. De manier waarop dat gebeurt, is vastgelegd in het regionaal transitiearrangement (RTA)

  dat door Samen14 is opgesteld en in februari 2014 door alle gemeentes is vastgesteld.

  Na 1 januari 2015 kunnen nieuwe hulpvragen ontstaan. Hoe ziet dat er uit? Waar worden deze

  hulpvragen gesteld? Lokaal? Regionaal? Doen we het zelf of besteden we uit? Via inkoop of subsidie?

  Wie verwijst naar welke vorm van jeugdhulp? Hoe kunnen we de uitgangspunten bereiken die zijn

  WS SW VW SW WS HW W W HHWWS zetten op het versterken van eigen kracht? Hoe kunnen we ondersteuning integraal bieden (n gezin, n plan)? Veel vragen die

  in 2014 moeten worden beantwoord.

  Het is voor ons een uitdaging om de verschillende transities met elkaar te verbinden. Immers, voor

  jongeren die een vorm van jeugdhulp ontvangen, is de wet Passend Onderwijs van toepassing.

  Daarnaast bereiken ze op enig moment de leeftijd dat ze de arbeidsmarkt betreden. Zij vallen vanaf

  de leeftijd van 18 jaar onder de Participatiewet, de Wmo of een andere voorziening. Overigens: op

  de AWBZ taken die naar de gemeente komen, wordt een korting van 25% toegepast. Nog een

  uitdaging om verbinding te zoeken met reguliere voorzieningen!

  Deze notitie beschrijft het vertrekpunt, de uitgangspunten waarop de toegang zal worden ingericht,

  genomen besluiten op regionaal niveau en pilots die op dit moment in de gemeente Hellendoorn aan

  de orde zijn. Ook beschrijft deze notitie de naar ons toekomende Jeugdhulp-taken.

  De uitvoeringsorganisatie per 2015 wordt beschreW SW W IW uitvoeringsorganisatie Jeugdhulp W W

  In deze notitie vindt u het gebruik van zowel de term jeugdhulp als jeugdzorg; er wordt hetzelfde

  bedoeld. In de nieuwe Jeugdwet 2015 wordt de term WS WH W ; WSWaWWS ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij het voorkomen, verminderen,

  stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen,

  psychosociale problemen of gedragsproblemen van de jeugdige, of opvoedingsproblemen, waaronder

  ondersteuning, hulp en zorg die verleend wordt in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel of

  jeugdreclassering.

  I SW ; WSW W SW SW WW WS W WS ;; HWSW WH dit document.

 • 4

  1. Wat is ons vertrekpunt?

  Algemeen

  De gemeente Hellendoorn is een gemeente waar vele activiteiten met en voor de jeugd worden

  georganiseerd. Ouders en verzorgers hebben de primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding

  van hun kinderen, maar willen deze verantwoordelijkheid naarmate kinderen opgroeien en ouder

  worden delen met anderen. Basisvoorzieningen als peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, primair en

  voortgezet onderwijs leveren grote bijdragen aan het opvoeden en opgroeien. Daarnaast is er de

  dienstverlening van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar, activiteiten van buurt en wijkverenigingen,

  de bibliotheek, muziekschool, speel-o-theek en niet te vergeten de sportverenigingen die een

  positieve bijdrage toevoegen aan de groei naar de volwassenheid.

  CJG

  Het loket Welzijn, inkomen en zorg bestaat uit medewerkers die samen het eerste aanspreekpunt

  vormen voor inwoners van de gemeente Hellendoorn. Er is sprake van een gentegreerd loket, waar

  inwoners terecht kunnen, wanneer zij op welke manier dan ook een belemmering of een probleem

  ervaren om deel te nemen aan de maatschappij. Dit kan zijn omdat men door ziekte minder mobiel is

  geworden of omdat de woning niet meer voldoet. Maar ook voor vragen over ondersteuning bij de

  opvoeding, voor een gehandicaptenparkeerkaart, een bijstandsuitkering of voor financile hulp is

  men bij het loket Wiz aan het goede adres. Het CJG vormt een onderdeel van het loket Wiz.

  In de periode van 2008 tot en met 2011 is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) tot stand gekomen.

  Het CJG is een ingang naar voorzieningen, zorg en begeleiding. Het inlooppunt en de website van het

  CJG Hellendoorn voldoen aan de behoeften en wensen van onze inwoners. Het inlooppunt wordt

  bemand door specifiek geschoolde medewerkers. De medewerkers kunnen alle binnenkomende

  vragen zelf afdoen. Om nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn er trainingen Triple P op een hoger

  niveau gepland (niveau 3). De medewerkers in het inlooppunt kunnen daarmee meer intensieve

  ondersteuning bieden aan de ouders of jongeren met een vraag of probleem. Er wordt gewerkt met

  een CJG-registratiesysteem gekoppeld aan VIS21 AW S WWWWS WW W;

  doelgroepen en gezinssamenstellingen vragen binnenkomen, zodat we voldoende management- en

  beleidsinformatie genereren.

  De website CJG Hellendoorn wordt zeer goed bezocht. Cijfers over 2013 laten zien dat de website

  71.903 keer is bezocht door 65.141 unieke bezoekers. Die bezoekers komen overigens niet alleen uit

  de gemeente Hellendoorn, maar vanuit het hele land. De directe CJG contacten over 2013, zoals die

  door de Wiz loketmedewerkers zijn bijgehouden zijn er 31 (24 personen aan de balie, 3 telefonische

  contacten en 4 e-mails). Vanuit het inlooppunt (loket Wiz) zijn/worden er 2 frontofficemedewerkers

  opgeleid. In de backoffice zijn er zowel uit onze eigen organisatie als vanuit de andere kernpartners

  (Maatschappelijk Werk Noord West Twente, Bureau Jeugdzorg Overijssel, Jeugdgezondheidszorg van

  SW GGD TWW W WWW ; I DW WWW W MEE IJWWW IW; WWS

  Vanuit het inlooppunt kan worden doorverwezen naar deze backoffice. Dit heeft geleid tot

  spreekuren binnen de instellingen, uitvoering van taken vanuit het CJG (de Jeugdgezondheidszorg in

  het Mammacaf bijvoorbeeld), korte lijnen met de professionals van deze instellingen, en in

  projecten en met het oog op de transformatie Jeugdzorg, gezamenlijk werken aan

  doorontwikkelingen in preventie en aanpak van problematiek. Zowel op bestuurlijk, beleids- als

  uitvoerend niveau bestaat een goede relatie met de kernpartners. Een factor die de samenwerking

  nog extra bevordert, is fysieke nabijheid. Onze kernpartners zijn sinds 2012 allen gevestigd in of zeer

  nabij het Huis voor Cultuur en Bestuur.

  1 Vangnet Informatie en SamenwerkingsSysteem (programma voor registratie en afstemming in samenwerking t.a.v. problematiek door

  instellingen).

 • 5

  Zorgstructuur

  De zorgstructuur is daarmee krachtig en richt zich op de signalering van problematiek, de aanpak van

  problematiek, de samenwerking in de aanpak en de cordinatie van de samenwerking.

  De zorgstructuur is zich nog steeds aan het door ontwikkelen. Daarbij wordt zoveel mogelijk

  geanticipeerd op de decentralisaties. Van belang wordt geacht:

  De doorgaande lijn in casustiek overleggen in zwaarte varirend van signalering tot aanpak

  complexe problematiek, waardoor minder versnippering en meer daadkracht. Er wordt daarmee

  efficinter en effectiever rondom casustiek vergaderd. Minder structureel in mededelingensfeer,

  maar op afroep rondom een specifieke casus, met als doel een plan van aanpak opgesteld door

  en of met het gezin (o.a. project jeugdzorg Nieuwe Stijl).

  Er zijn meer verbindingen gemaakt met de indicerende zorgpartners, die voorheen op meer

  afstand van het preventieve domein stonden (drietal pilots, namelijk de Buitenschoolse Opvang +

  (koppeling met Trias Jeugdhulp en Kinderopvang), Professionalisering medewerkers en

  Systeemcoaching).

  Het vroeg signaleren van problematiek. Om signalen van problematiek snel te kunnen delen met

  relevante partners, zodat zo snel mogelijk tot een aanpak over kan worden gegaan, is

  WWWWS SWW WW;WW NW ;WW SW ;;; ; ;W multiproblematiek maar vooral ook in een eerder stadium.

  De zorgstructuur werkt in een keten van 0-delijns zorg naar 2e-lijnszorg, zie onderstaande figuur:

  Eigen kracht

  De pilot Eigen Kracht in het CJG Hellendoorn is eind 2012 geindigd. Geconcludeerd is dat Eigen

  Kracht zich richt op een visie en grondhouding van onze hulp- en dienstverleners waarbij de regie en

  zeggenschap bij de inwoners blijft. Wanneer gezinnen bejegend worden vanuit de grondhouding

  Eigen Kracht voelen ze zich zelf verantwoordelijk, bedenken hun eigen plan en de daaruit

  voortvloeiende vraag voor de hulpverleners. Ze zijn daardoor gemotiveerder het plan tot goede

  uitvoer te brengen. Uit de pilot blijkt dat het een cultuurverandering betreft binnen alle lagen van de

  organisaties. Professionals, leidinggevenden, bestuurders, beleidsmakers en overheden, alleen dan

  werken we effectief.

 • 6

  Omdat het een cultuuromslag betreft zal op diverse niveaus, te weten regionaal, lokaal en interne

  organisatie (gekoppeld aan de strategische visie Samenwerken aan een kloppend hart) genvesteerd

  moeten worden. Om deze cultuuromslag te bewerkstelligen heeft de provincie Overijssel een

  subsidie aan de veertien Twentse gemeenten in regionaal verband verleend. Gemeente Hellendoorn

  leidt dit project, dat het komende jaar met name bij de ontwikkelingen in de decentralisatie van de

  Jeugdzorg de regie en zeggenschap bij de inwoners voorop stelt.

  Om de komende jaren te investeren in preventie, krachtiger wordende inwoners en een andere wijze

  van benaderen van onze inwoners (grondhouding Eigen Kracht) is in de begroting voor de komende

  jaren een uitvoeringsbudget gerI WWW WW voor preventieve ;WIWWIW W ;W W W SWIW;;W W ;SWW samenwerkingspartners).

 • 7

  2. Toegang lokaal: uitgangspunten

  Huidige situatie

  Tot 1 januari 2015 zijn er twee instanties die toeleiden naar de jeugdhulp, dat zijn Bureau Jeugdzorg

  Overijssel en de reguliere huisartsenzorg. Ongeveer 70% van de jeugdhulp vindt plaats op verwijzing

  van de huisarts, voornamelijk naar de GGZ en naar voorzieningen voor jongeren met een licht

  verstandelijke beperking (LVB). Daarnaast voert Bureau Jeugdzorg Overijssel, vanuit de Wet op de

  Jeugdzorg, taken uit die vanaf januari 2015 een verantwoordelijkheid worden van de gemeente. Deze

  taken zijn:

  Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)

  Kindertelefoon

  Jeugdbescherming (indicaties en casemanagement - onvrijwillig kader)

  Jeugdreclassering (indicaties en casemanagement onvrijwillig kader) Toegang (indicaties en casemanagement vrijwillig kader)

  In onderstaande figuur is een overzicht te zien van het aantal landelijk gevoerde gesprekken bij de

  KSWWWa

  Door het wegvallen van de indicatie valt in principe de hele Toegang van Bureau Jeugdzorg weg. Wat

  gemeenten moeten doen, is bedenken hoe mensen zonder een indicatiestelling toegeleid kunnen

  SW ;; W D W ; WIWSW W WHHW V W WW; S; W iets kan zijn wat te maken heeft met preventie (denk aan: lid worden van een voetbalclub, gebruik

  maken van de activiteiten van het jongerenwerk, een extra gesprek op school maar ook hulp bij het

  ;;;W ; WW W N; W ;aWW ; WW SI;WW W BW; JWS casemanagement uit. In het huidige stelsel is het contact met de ; ; W I;W;;WW vooral gericht op de inzet van (jeugd)zorg en daar blijft het bij. Inzet op andere terreinen (bv.

  preventie) is geen onderwerp voor het casemanagement. Wanneer er inzet vanuit het preventieve

  veld noodzakelijk is verwijst men terug naar het voorliggende veld. Dit houdt concreet in dat Bureau

  Jeugdzorg geen indicatie afgeeft maar aan de klant vertelt dat hij/zij zich moet melden bij

  bijvoorbeeld het maatschappelijk werk of het CJG. Dit wordt S; WSW W WS ;; SW ;; ordt afgesloten.

  Kortom, het Bureau Jeugdzorg, dat in de huidige situatie tot doel heeft een (Jeugd)zorg vraag te

  beoordelen en de juiste (jeugd)zorg (in de nieuwe wet Jeugdhulp)in te zetten, wordt opgeknipt en de

  taken moeten geheel of deels een WW W W DW ;IW BW; JWS SW

 • 8

  daadwerkelijke hulpverlening) ondergaat ook een transformatie. Zo maakt de nieuwe Jeugdwet een

  duidelijker onderscheid tussen Preventie2 en Jeugdhulp. In Twente wordt ervoor gekozen om

  Jeugdhulp regionaal te organiseren (Samen14).

  De Jeugdwet schrijft voor dat de gemeente er verantwoordelijk voor is dat er in het onvrijwillige

  kader voldoende jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders zijn. Vanuit verschillende onderzoeken is

  te herleiden hoe de formatie voor deze casemanagers in het onvrijwillige kader berekend kan

  worden. De Jb en Jr functionarissen zullen ook in het nieuwe stelsel zorgaanbod (o.a. Jeugdhulp)

  inzetten bij het uitvoeren van een maatregel. De kosten van zowel de inzet van de Jb en Jr

  functionaris als de inzet van de hulp worden betaald door de gemeente (woonplaatsbeginsel). Zoals

  in de aanleiding al is aangegeven valt de indicatiestelling weg en moet de gemeente de toeleiding

  opnieuw organiseren. Het huidige traject om te komen tot een indicatie, wordt binnen het Bureau

  Jeugdzorg door alle casemanagers op een vergelijkbare wijze ingericht.

  De stappen om tot een indicatie te komen zijn:

  Aanmelding (iemand meldt zich aan of wordt aangemeld door een verwijzer)

  - Screening (standaard formulier wordt ingevuld leefgebieden en vragen/problemen)

  - Evt. procesdiagnostiek ;S;;S SWWW S SW WW WS;SWSW DWW diagnostiek moet zorgen voor een beter beeld. Hier betreft het geen uitgebreid onderzoek

  maar onderzoek om tot een indicatie te kunnen komen.

  - Indicatiestelling het stempeltje van de gedragsdeskundige dat recht geeft op zorg (Jeugdhulp)

  Als de indicatie wordt afgegeven door Bureau Jeugdzorg, wordt de zorg ingezet vanuit een instelling

  die de daadwerkelijke hulpverlening inricht (vb. Trias Jeugdhulp). Vanuit casemanagement wordt de

  inzet van deze hulp op afstand door Bureau Jeugdzorg gevolgd. De casemanager komt alleen nog in

  beeld als de indicatie: beindigd wordt, gewijzigd moet worden of er nieuwe hulp moet worden

  ingezet. De inzet vanuit het casemanagement is dus minimaal. In het onvrijwillige kader is het

  casemanagement iets intensiever. Dit heeft ermee te maken dat de casemanager terug moet

  koppelen (evaluatie verlenging maatregel) aan de Rechtbank die de maatregel heeft opgelegd.

  De cijfers van het aantal kinderen in zorg leren ons dat er voor circa 500 kinderen casemanagement

  moet worden ingericht.

  Situatie per januari 2015

  Hoe zorg je dat jeugdigen die ondersteuning nodig hebben, dat ook zo snel mogelijk en zo dicht

  mogelijk bij huis krijgen? Iedereen heeft wel eens behoefte aan hulp of ondersteuning. Mensen

  lossen een deel van deze vragen op met hulpverleners en instanties dicht bij huis. Bijvoorbeeld met

  de huisarts, de leerkracht, het consultatiebureau, de thuisbegeleider, of de wijkagent. Of misschien

  wel met iemand uit de eigen omgeving, zoals familie, buren en vrienden. Of met een vrijwilliger in

  het wijkcentrum, bij de kerk of een sportvereniging.

  2 Met preventie wordt bedoeld: algemene voorzieningen, bijvoorbeeld sportverenigingen.

 • 9

  In de nabije toekomst, meer dan voorheen, wordt uitgegaan van het eigen netwerk van familie,

  vrienden en buren. Het benutten van de kracht van sociale verbanden. Scholen en huisartsen zullen

  belangrijke plekken zijn waar mensen om hulp vragen. Maar ook het maatschappelijk werk,

  jongerenwerk en de activiteiten in welzijnsvoorzieningen zijn algemene voorzieningen waar mensen

  terecht kunnen. Anno 2014 zijn algemene voorzieningen niet gericht op alle inwoners, in de

  toekomst moeten deze voorzieningen veel meer rekening houden met meer doelgroepen

  (transformatie).

  Soms is er voor het beantwoorden van de vraag, of het oplossen van een probleem aanvullende

  ondersteuning nodig. Mensen komen daarvoor rechtstreeks naar de gemeente. Of

  worden doorverwezen door het eigen netwerk of hulpverlener. Ook in de toekomst moeten

  inwoners van de gemeente Hellendoorn duidelijk hebben waar ze terecht kunnen voor een antwoord

  ;; a W ;; om een uitkering, hulp bij het huishouden of een vraag over jeugdhulp. Voor op de lange termijn wordt daarom toegewerkt naar het realiseren van sociale teams.

  Het sociale team van de toekomst bestaat hoogstwaarschijnlijk uit de huidige WWB consulenten en

  Wmo adviseurs, aangevuld met consulenten Jeugdhulp (deels voorheen medewerkers van bureau

  Jeugdzorg) en medewerkers van andere CJG partners. In de pilot Experiment Jeugdzorg Nieuwe stijl3

  wordt ter proeve daarvan gewerkt met een uitvoeringsteam CJG dat bestaat uit verschillende

  backoffice medewerkers van het CJG waaronder een Wmo adviseur, een maatschappelijk werker,

  een MEE consulent, een ambulant begeleider van Trias etc. Uit de pilot zal moeten blijken welke

  deskundigheid de diverse medewerkers meebrengen. Ook zal duidelijk moeten worden welke taken

  gekoppeld worden aan een lokale welzijnsorganisatie, een zorgorganisatie of het sociaal team.

  Integrale toegang verbinden van zorgstructuren Een ander uitgangspunt is per clintsysteem n integraal hulpaanbod realiseren (1 gezin, 1 plan).

  Het gaat daarbij om alle vragen die het gemeentelijke sociale domein raken, van huishoudelijke hulp

  en begeleiding tot (jeugd)zorg en werk en inkomen.

  Binnen onze zorgstructuur organiseren we de eerste toegang breed en dichtbij inwoners via

  hulpverleners (leerkrachten, huisartsen, ouderenadviseurs, jongerenwerkers, wijkagenten,

  woonconsulenten e.a.) en medeburgers (familie, vrienden, buren). Die kunnen de vragen

  beantwoorden dan wel de weg wijzen naar de plek waar de vraag kan worden beantwoord.

  3 Deze pilot is een samenvoeging van de projecten Toegang met regie en zeggenschap bij de clint en Nazorg waarvoor subsidie vanuit de

  Provincie Overijssel is ontvangen.

 • 10

  Binnen de huidige zorgstructuur wordt vaak gesproken over vindplaatsen. Dit zijn de plekken waar

  het dagelijks leven van jeugdige inwoners plaatsvindt: op school, in de buurt, op de kinderopvang

  etc. Professionals en inwoners uit de buurt zijn hier veelal aanwezig en bekend. Ze zijn makkelijk

  toegankelijk en laagdrempelig. Van belang is dat zij vroegtijdig kunnen signaleren, ondersteunend

  kunnen handelen en/of kunnen doorverwijzen naar het gemeentelijke loket of naar een (andere)

  algemene voorziening. We gaan er vanuit dat de burger zelf bepaalt waar hij zijn vraag neerlegt.

  Veel vragen zullen direct beantwoord kunnen worden. Daarbij kan worden opgemerkt dat het

  merendeel van de vragen van inwoners (indicatief: WWS ; D;; moet zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis ondersteuning geregeld te worden, via het eigen netwerk

  dan wel via een algemene of maatwerkvoorziening.

  Met het oog op de daadwerkelijke overgang van de extra taken naar de gemeente, zal het huidige

  loket Wiz (inclusief CJG) worden uitgebreid met de taken jeugdhulp en begeleiding.

  In de pilot Experiment Jeugdzorg Nieuwe Stijl wordt onderzocht welke rol het CJG inlooppunt in het

  geheel kan spelen en hoe de zorgstructuur van het VIA team4 SW H SW )AT5 W SW OT6 op

  de scholen kan worden aangesloten op het CJG uitvoeringsteam als voorloper op het latere sociale

  team.

  Passend onderwijs

  De gemeente is niet de enige die nieuwe taken krijgt. De scholen krijgen vanaf 1 augustus 2014 te

  maken met een nieuw stelsel voor passend onderwijs.

  Een goede samenwerking tussen gemeenten en het onderwijs wordt daarom alleen maar

  belangrijker en leidt tot een meer preventieve en integrale aanpak van hulp dichtbij de leefomgeving.

  Op termijn leidt dit tot betere, efficintere en zelfs goedkopere zorg. De opgave van gemeenten en

  scholen is zoveel mogelijk kinderen zo goed mogelijk te begeleiden zodat ze later zo veel mogelijk

  zelfstandig kunnen participeren in de samenleving. Ten gevolge van de wet Passend onderwijs

  hebben scholen de zorgplicht om een passende onderwijsplaats te bieden aan kinderen. Om die

  verantwoordelijkheid te kunnen nemen zijn scholen geclusterd in grotere samenwerkingsverbanden.

  De scholen in de gemeente Hellendoorn behoren tot Samenwerkingsverband Noord-West Twente

  Primair onderwijs of Voortgezet onderwijs (23-01)7. Zoals in het ondersteuningsplan passend

  onderwijs van Samenwerkingsverband Noord-West Twente primair onderwijs staat (paragraaf 5.9) is

  passend onderwijs voor alle leerlingen alleen mogelijk door een effectieve inzet van en

  samenwerking met gemeenten en ketenpartners in zorg en welzijn. Afstemming gebeurt met de zes

  gemeenten in het voedingsgebied van het samenwerkingsverbanden Noord-West Twente (23-01). In

  een regionaal Op overeenstemming gericht overleg (regionaal OOGO) ontmoeten bestuurders van

  gemeenten en Samenwerkingsverbanden om de transities te bespreken. Belangrijk agendapunt is de

  afstemming van de zorgstructuur.

  De zorgstructuur van het onderwijs en de gemeente zal complementair aan elkaar moeten zijn. Het

  scharnierpunt binnen die zorgstructuur is het multidisciplinaire team in en om de school (

  4 In de Kruidenwijk waar de pilot draait is in het kader van gebiedsgericht werken een VIA team actief. Dit team richt zich op het oplossen

  van eenvoudige individuele problematiek bij de bewoners voor zover het geen multi-problem is (van multi-problem is sprake als de

  problematiek op drie of meer leefgebieden speelt). Oplossingen worden samen met de hulpvrager en diens directe omgeving gezocht. Het

  VIA-team bestaat uit een maatschappelijk werker, woonconsulent, wijkverpleegkundige, wijkagent en De Welle. 5 Zorg advies teams (werkzaam tot 1 augustus 2014)

  6 School ondersteunings teams (werkzaam vanaf 1 augustus 2014)

  7 Tot het voedingsgebied van Samenwerkingsverband 23-01 behoren de gemeenten Almelo Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen,

  Twenterand en Wierden.

 • 11

  SchoolondWWW; OT P; SW W );SWW; )AT VWW onderwijs).

  Leerlingen die bij het SOT of ZAT worden aangemeld hebben problemen op n of meer van de

  leefwerelden onderwijs, gezin of vrije tijd. Het gaat om complexe hulpvragen en problemen op het

  gebied van gedrag en ontwikkeling. Te denken valt aan stoornissen in de psychosociale ontwikkeling

  van de leerling of problemen in de gezinssituatie, maar ook hardnekkig verzuim. Binnen school zijn

  vaak al meerdere acties ondernomen, maar de resultaten daarvan laten te wensen over en er is

  behoefte aan een meer gespecialiseerde benadering.

  Door onderling overleg kan multidisciplinair de signalen en vragen snel en vakkundig door de juiste

  professionals worden beoordeeld. Na bespreking en afstemming wordt zo snel mogelijk de juiste

  hulp of ondersteuning voor de jongere bepaald. De voorkeur van de gemeente is eigenlijk dat een

  zorgadviesteam een zorgbehandelingsteam wordt, vanuit de gedachte om direct te kunnen

  handelen.

  In de pilot Experiment Jeugdzorg Nieuwe Stijl wordt onderzocht welke rol het CJG inlooppunt in het

  geheel kan spelen en hoe de zorgstructuur van het VIA team in de buurt en het zorgteams van de

  school.

  Er is dus een duidelijke koppeling tussen onderwijs en de jongeren die nu een AWBZ hulptraject

  hebben. Zij moeten via het onderwijs meedoen in de samenleving.

 • 12

  3. Transformatie: pilots om te oefenen in 2013 en 2014

  Deze pilots worden uitgevoerd in het kader van de toeleiding. Doel is om de toeleiders van nu meer

  W;aWWS W ;W SWW CWWHW INT a;IWW ;SW DW W;;W is gereed in december 2014. Tussentijdse bevindingen worden vanzelfsprekend meegenomen.

  Dit heeft alles te maken met de transformatiedoelen voor de stelselwijziging: vereenvoudiging van

  het sterk versnipperde jeugdstelsel. Er moet een omslag komen naar meer preventie, uitgaan van

  eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden. Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren

  door o.a. Het opvoedkundig klimaat te versterken. Eerder de juiste hulp op maat bieden, integrale

  hulp aan gezinnen (n gezin, n plan, n regisseur). En er moet meer ruimte komen voor

  professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk (betrekken van sociale

  netwerken en samenwerken met vrijwilligers en familieleden).

  In 2013 en 2014 oefenen we in een aantal pilots waarvan we de leermomenten meenemen bij de

  uitwerking van het vervolg. In een aantal pilots wordt gewerkt volgens de wijze van Jeugdzorg

  nieuwe stijl. Dat zijn:

  De rol van de huisarts als centrale figuur. We verkennen de mogelijkheid om de huisarts een centrale

  rol te geven binnen het CJG. Voor signalering en advisering en als poortwachter voor toeleiding naar

  andere professionals.

  Versterking nazorg en vervroegd beindigen indicaties. We werken aan een warme overgang van

  intensieve zorg naar een zorg arme (thuis)situatie. Coaching door professionals moet terugval

  voorkomen en vroeger beindigen van jeugdhulpindicaties mogelijk maken.

  Toegang met regie en zeggenschap bij de clint. Niet het professionele aanbod, maar de eigen kracht

  en de eigen regie van clinten centraal stellen. Dat willen we bereiken door een team van

  generalisten in te richten binnen het CJG. De professionals uit deze pool worden ingezet om het

  gedachtegoed van n maatwerkplan, n budget en n aanspreekpunt gestalte te geven.

  CORV. Deze pilot heeft een relatie met het gedwongen kader en de besluitlijst van instellingen die

  een melding kunnen doen bij de Raad voor de Kinderbescherming. In het nieuwe jeugdstelsel per 1

  januari 2015 krijgen gemeenten en justitie verschillende verantwoordelijkheden bij de uitvoering van

  de jeugdbescherming en jeugdreclassering, maar met n gezamenlijke opgave: het tegengaan van

  recidive en het bevorderen van een veilige omgeving voor jeugdigen om te kunnen opgroeien.

  Efficinte en effectieve informatie uitwisseling tussen betrokken partijen is essentieel. De Collectieve

  Opdracht Routeer Voorziening (CORV) regelt hierin het (formele) berichtenverkeer. Samenwerking

  vereist eenduidige afspraken over de informatie-uitwisseling. De CORV is een digitaal knooppunt dat

  zorgt voor de elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitie-partijen

  (Raad voor de Kinderbescherming, politie, OM, rechtbanken) en het gemeentelijke domein

  (gemeenten, AMHK, gecertificeerde instellingen). De aansluiting op en het gebruik van de CORV is

  verplicht gesteld in de Jeugdwet. Wij zijn pilotgemeente waarbij de digitale informatie wordt

  uitgewisseld tussen justitie en het gemeentelijk domein, voor wat betreft de uitwisseling van

  informatie over jeugdbescherming en jeugdreclassering.

 • 13

  4. Genomen besluiten op regionaal niveau (Samen14)

  In Twente werken de 14 gemeenten nauw samen bij de voorbereidingen op de decentralisatie van de

  jeugdhulp (Samen14). Niet alleen omdat dit bij een aantal jeugdhulpvormen verplicht is, maar vooral

  omdat de samenwerking op een aantal onderdelen voor de hand ligt. Hiervoor WWSW SW VW; T;a;W JWS WWS SW S SW ;;S ;WWS D;;; SW W van de regionale jeugdhulptaken vastgesteld (governance) en is een nieuwe organisatie voor de Zorg

  en Jeugdhulp Twente opgericht (OZJT) onder de vlag van de regio Twente.

  Wat gaat het OZJT doen?

  De toeleiding naar jeugdhulpvoorzieningen is en blijft een lokale aangelegenheid. Wij zoeken naar

  passende contextgerichte oplossingen (n gezin-n plan-n regisseur). De toegangspoort tot

  jeugdhulp is een vooral een lokale aangelegenheid. Wanneer we (dreigen) vast te lopen of een

  second opinion nodig hebben m.b.t. bepaalde problematiek dan kunnen (= niet moeten) we gebruik

  maken van de deskundigen die we samen in het OZJT hebben ondergebracht.

  Het OZJT is eigenlijk voor de gemeenten een faciliterende organisatie: zorgt voor

  raamovereenkomsten met zorgaanbieders (lokaal bepalen we welke inzet bij welke organisatie we

  willen), zorgt voor subsidiering van de AMHK-organisatie, idem voor een Crisisdienst, het OZJT

  beschikt over een consultatieteam (dat moet nog samengesteld worden), subsidieert namens de

  gemeenten de werving en selectie van pleeggezinnen, organiseert een reflectiekamer (voor

  beleidsevaluatie en een monitorfunctie (signalering van ontwikkelingen en trends en kennisdeling).

  Jeugdbescherming (Jb) en Jeugdreclassering (Jr)

  Toeleiding naar jeugdhulp vindt ook plaats op grond van rechterlijke vonnissen. Dan hebben we het

  over Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. De inzet van jeugdhulparrangementen vindt dan plaats

  in samenwerking met JB- en JR- medewerkers (over de wijze waarop moeten nog nadere afspraken

  worden gemaakt met de Gecertificeerde instellingen - de VERVE-methodiek biedt hiervoor goede

  aanknopingspunten). In het provinciale project VERVE stelt Jeugdzorg de veiligheid van kinderen

  voorop, zonder daarbij de verantwoordelijkheid van de ouders over te nemen, maar juist door

  gebruik te maken van hun eigen netwerk. VERVE bouwt voort op het gedachtegoed dat de afgelopen

  jaren in de Overijsselse jeugdzorg is ontwikkeld, waarbij het werken met Eigen Kracht Conferenties

  n van de belangrijkste pijlers is. Verbondenheid met het Eigen Kracht gedachtegoed en een aantal

  benaderingen en methodieken die de professionals ter beschikking staan, met name Signs of Safety

  en de Deltamethode gezinsvoogdij (Provincie Overijssel, 2013).

  Uiteindelijk gaat het hier ook om zoveel mogelijk te komen tot normale omgangsvormen en

  oplossingen die zo natuurlijk mogelijk zijn.

  Deze trajecten worden ingekocht door OZJT op kosten van de gemeente en de afstemming vindt

  waar nodig plaats met de gemeente. Het kan ook zo zijn dat 24 uur opvang elders wordt gerealiseerd

  op kosten van de gemeente.

  In 2014 wil de gemeente Hellendoorn de medewerkers die uitvoering geven aan maatregelen in het

  gedwongen kader (Jeugdbescherming Jb, en Jeugdreclassering - Jr) voor kinderen en jeugdigen uit de gemeente, intensief laten samenwerken met de consulenten Werk, Zorg, Logopedie en Leerplicht.

  Verwacht wordt dat zij in 2014 vanuit het huidige Bureau Jeugdzorg op locatie intensief

  samenwerken met het team Werk, Zorg (en Jeugd). Zij zullen de uitvoeringstaken in samenhang met

  de andere consulenten uitvoeren in intersectorale uitvoeringsteams.

  Uitgaande van het aantal Jb maatregelen (33) en Jr maatregelen (6) betekent dit o.a. dat er voor de

  gemeente Hellendoorn 2,2 fte (1 op 15) Jeugdbescherming, 0,35 fte Jeugdreclassering (1 op 17), 0,24

  fte gedragsdeskundige en 0,23 fte praktijkleider in 2014 zal worden gevraagd van Bureau Jeugdzorg

  SW A; WSW ;SW JWS

 • 14

  Inzet van Bureau Jeugdzorg in pilots

  In de huidige pilots: Arts als centrale figuur, Toegang met regie en zeggenschap bij de clint en

  Nazorg vervroegde eindiging indicatiestelling Jeugdzorg SW W ; SW TW;aIW ; Bureau Jeugdzorg voor 2014 noodzakelijk. Ook is de huidige inzet van Bureau Jeugdzorg in de

  zorgstructuren iets dat, in 2014, zou moeten doorlopen. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan de

  Zorg Advies Teams (ZAT) in het onderwijs.

  Inzet medewerkers Bureau Jeugdzorg vanuit de Toegang

  Vanuit de regionale samenwerking is het uitgangspunt gekozen om de functionarissen in de Toegang

  binnen gemeentes in te blijven zetten in 2014. Voor de gemeente Hellendoorn komt dit neer op een

  totaal van 2,64 fte (Toegang). Omdat er voor de toeleiding en terug verwijzing (naar preventieve

  veld) specifieke deskundigheid nodig is op het gebied van Jeugd(zorg) is het van belang dat de

  mensen die deze taak, op dit moment, voor Hellendoornse inwoners uitvoeren dit in 2014 ook doen.

  In 2015 gaan wij uit van Jeugdhulpconsulenten, vakkundig opgeleid, die samen met de jeugdigen en

  de sociale omgeving gaan kijken wat de beste oplossing is. De jeugdhulpconsulenten kijken dan

  zowel naar de mogelijkheden die het gezin en de omgeving zelf heeft (eigen kracht en eigen

  verantwoordelijkheid), als mogelijkheden die er zijn in het kader van preventie (o.a. sport, welzijn,

  onderwijs, leerplicht) als mogelijkheden in het kader van jeugdhulptrajecten (o.a. ambulante

  begeleiding). Deze werkwijze lijkt sterk op de kanteling van het Wmo-proces. In de bijlage is dit

  proces beschreven.

  In de uitvoeringspraktijk van de Wmo in Hellendoorn wordt sinds september 2013 volgens het

  principe van de kanteling gewerkt. Ook de WWB consulenten hebben al een training gevolgd om

  gekanteld te kunnen werken. Wmo adviseurs en loketmedewerkers voeren een meldgesprek met de

  inwoner. Daarbij wordt niet op voorhand uitgegaan van een aanvraag om een voorziening of

  verstrekking. Samen wordt gezocht naar alternatieve oplossingen in de eigen omgeving of anders

  met inzet van mantelzorgers, vrijwilligers of algemene zorg- of welzijnsdiensten. Ouder en kind

  krijgen daarbij zoveel mogelijk zelf de regie en zeggenschap over de oplossingen en het opstellen van

  een ondersteuningsplan. Indien uiteindelijk blijkt dat een voorziening of verstrekking nodig is, is de

  consulent tegelijkertijd ook de indicatiesteller en degene die de inzet van de zorg regelt.

  In 2015 zullen wij deze werkzaamheden verder vorm geven en geleidelijk aan inbouwen in het sociaal

  team. Voor de functiebeschrijvingen van de Jeugdhulpconsultenten zullen wij aansluiten bij de

  bestaande functiebeschrijvingen van de WMO en WWB consulenten. Natuurlijk zullen we wel

  specifieke eisen stellen aan de deskundigheid en aansluiten bij de Wet professionalisering Jeugdzorg.

  Voor de berekening van de caseload geldt dat de werkwijze per 1-1-2015 echt anders is dan

  voorheen. De werkwijze is intensiever omdat de consulent in gesprek moet gaan met de jongere

  en/of het gezin. Welke caseload precies verantwoord is, moet in 2014 en 2015 duidelijk worden.

  De doelstelling is om een jeugdhulpconsulent alleen in te zetten indien voorliggende voorzieningen

  zoals onderwijs of welzijn er niet uitkomen. Bovendien kunnen jongeren of ouders zichzelf melden.

  Verder willen wij met bijvoorbeeld huisartsen en zorgadviesteams afspraken maken in welke

  situaties deze zelf middelen in kunnen zetten, zonder tussenkomst van een consulent van de

  gemeente.

  Vanwege de regiefunctie van de gemeente zal, zodra een traject ingezet wordt in het kader van

  jeugdhulp, de verplichting worden opgelegd dat de clint en het inhoudelijke traject worden

  geregistreerd. Conform de uit te werken regelingen op rijksniveau gelden hierbij privacy bepalingen

  en verplichte koppelingen van bestanden. De uitwerking hiervan zal het komend half jaar

  plaatsvinden.

 • 15

  Inzet gedragsdeskundige en praktijkleider vanuit de gemeente

  De verwachting is dat gedragsdeskundige taken en de taken vanuit de huidige Praktijkleidersfunctie

  van Bureau Jeugdzorg overgenomen zullen moeten worden voor een adequate uitvoering van de

  nieuwe taken, of deze zal extern ingehuurd moeten worden. De gedragsdeskundige ondersteunt in

  eerste instantie de jeugdhulpconsulent, maar ook het maatschappelijk middenveld, zoals De Welle,

  kan een beroep op deze consulenten doen.

  De keuzes die de jeugdhulpconsulenten of die het preventieve veld maakt, benvloeden het totale

  gebruik van jeugdhulp. Kortom een deel van SW WWW ;; al bepaald worden door het preventieve veld. (Wat willen we dat De Welle doet, wat willen we dat het Maatschappelijk werk

  doet e.d.) Er moeten mogelijkheden komen om bijvoorbeeld het Jongerenwerk of de voetbalclub

  extra in te zetten voor de doelgroep (= transformatie van het aanbod). Ook in het onderwijs zijn

  gedragsdeskundigen te vinden, de vraag is of daar gebruik van kan worden gemaakt.

  Om te kunnen sturen op de kosten n om de beleidsinformatie als input te gebruiken voor de

  SI;a;W W eventieve veld, is het dus van belang dat als er een beslissing voor extra inzet wordt gemaakt, de jeugdhulpconsulent wordt ingeschakeld, SWW HWW zijn in dienst van de gemeente Hellendoorn. Hiermee kan een vergelijk gemaakt worden met de inzet van de Wmo-

  consulenten die binnen het Team Werk en Zorg verantwoordelijk zijn voor de inzet van

  voorzieningen.

  Plaatsen van de huidige Bureau Jeugdzorg medewerkers

  Alle jeugdhulpconsulenten worden, vergelijkbaar met de Wmo en Wwb consulenten aangesteld in

  gemeentelijke dienst.

  Dat betekent dat we er vanuit gaan dat 2,64 fte binnen de gemeente Hellendoorn een nieuwe plek

  kan krijgen, in het kader van toeleiding en casemanagement. Overigens kan de nieuwe werkwijze

  leiden tot een hogere formatie dan de 2,64 fte, omdat meer ingezet wordt op preventie en

  gesprekken, maar hier komen wij bij de definitieve invulling op terug.

  Voor de inrichting van de toeleiding zullen verschillende pilots worden ingericht. Omdat het aantal

  klanten (jeugd) toegevoegd wordt aan het huidige klantenbestand zal een deel van de huidige

  formatie van Bureau Jeugdzorg nodig zijn.

 • 16

  5. Vormen van jeugdhulp inclusief de nieuwe taken met ingang van 2015

  De verschillende vormen van jeugdhulp staan hieronder beschreven, inclusief de toegang tot die

  vorm van jeugdhulp. Er moet nog veel worden geregeld, bedacht en beantwoord, deze open vragen

  worden hieronder ook toegelicht.

  Jeugdhulpvormen in het gedwongen kader

  Voor deze vormen van jeugdhulp geldt dat de toegang wordt bepaald door de kinderrechter. Voor

  deze vormen van jeugdhulp geldt ook dat gemeenten verplicht moeten samenwerken. Het gaat om:

  Jeugdzorgplus; dit is een vorm van hulpverlening met drang en dwang, voor jongeren voor wie een

  machtiging gesloten jeugdzorg is afgegeven door de kinderrechter. Het gaat om jongeren met

  ernstige, hardnekkige gedragsproblemen die zich aan de noodzakelijke behandeling dreigen te

  onttrekken. De jongere wordt geplaatst in een JeugdzorgPlus-instelling. Toegang: om plaatsing in een

  instelling mogelijk te maken, geeft Bureau Jeugdzorg op dit moment een indicatie die wordt

  voorgelegd aan de kinderrechter. De rechter geeft daarop een machtiging af voor de duur van de

  indicatie. Vanaf 2015 is nog steeds een uitspraak van de rechter noodzakelijk. De toeleiding naar de

  kinderrechter (indicatiestelling) vindt vanaf 2015 plaats door middel van uitbesteding aan

  (samenwerkende) aanbieders, die vaak nu ook voor deze taken verantwoordelijk zijn. Samen14

  maakt hiervoor een uitwerking.

  Jeugdbescherming; dit is een gedwongen maatregel die de kinderrechter kan opleggen in

  gezinssituaties waarin ernstige opvoedingsproblemen voorkomen en/of de ontwikkeling van de

  jongere in het geding is. DW WW S SW WI WWS OT EW WS HWWWS het gezin, het gezag blijft in principe bij de ouders. De rechter kan ook besluiten tot een OTS met

  gedwongen uithuisplaatsing, na een advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Toegang: op dit

  moment verzoekt de Raad voor de Kinderbescherming de rechter om een OTS uit te spreken. Als de

  rechter besluit tot een OTS geeft hij een instelling die de jeugdbeschermingsmaatregelen uitvoert,

  opdracht om de OTS uit te voeren. Vanaf 2015 is nog steeds een uitspraak van de kinderrechter

  noodzakelijk. De toeleiding naar de kinderrechter vindt vanaf 2015 plaats via inkoop bij

  gecertificeerde instellingen. Samen14 maakt hiervoor een uitwerking.

  Jeugdreclassering8; jongeren vanaf 12 jaar kunnen wegens strafbaar gedrag voor de kinderrechter

  moeten verschijnen. Deze kan dan een straf opleggen. De rechter kan ook besluiten dat de jongere

  begeleiding nodig heeft van een jeugdreclasseringswerker. Hiermee moet worden voorkomen dat de

  jongere opnieuw in de fout gaat. Toegang: de toegang tot de jeugdreclassering loopt op dit moment

  via een ZSM-tafel (Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk). Bij een

  ZSM-tafel werken organisaties als het OM, politie, Raad voor de kinderbescherming, rechter,

  reclassering en ook Slachtofferhulp Nederland samen, waarbij het proces van beoordelen, straffen

  en uitvoeren is gentegreerd. Ook vanaf 2015 wordt gewerkt met ZSM-tafels. De toeleiding vindt

  vanaf 2015 plaats via inkoop bij gecertificeerde instellingen. Samen14 maakt hiervoor een

  uitwerking.

  Jeugdzorgvormen in het vrijwillig kader

  Deze vormen van jeugdzorg kunnen lokaal, bovenlokaal, regionaal of bovenregionaal worden

  georganiseerd. Het gaat om de volgende vormen van jeugdhulp:

  - Ambulante zorg; dit is zorg die vooral verleend wordt op afgesproken tijden. Jongeren en

  opvoeders bezoeken de hulpverlening vanuit de eigen woon- en werkomgeving of de

  hulpverlener bezoekt de clint in de eigen leefomgeving. Toegang: deze ambulante

  ondersteuning kent een grote diversiteit in zorgvormen, gendiceerd door Bureau Jeugdzorg,

  CIZ en/of rechtstreekse verwijzing door de huisarts. De ondersteuning wordt geboden door

  8 NB: 30% van alle jeugdreclasseringszaken komt voort uit leerplichtzaken!

 • 17

  genstitutionaliseerde professionals, maar ook door vrijgevestigde beroepsbeoefenaren. Met

  ingang van 2015 wordt de toegang bepaald door medewerkers die in de gemeentelijke

  organisatie binnen team Werk en Zorg worden ingezet.

  - Residentile jeugdhulp; dit gaat om (boven) regionale behandeling en/of specifieke

  begeleiding. Dit is een taak die wordt uitbesteed aan (samenwerkende) aanbieders, die vaak

  ook nu voor deze taken verantwoordelijk zijn. Samen14 maakt hiervoor een uitwerking.

  - Pleegzorg;

  o Pleegzorg is voor jongeren die vanwege een opvoed- en opgroeiprobleem tijdelijk

  niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Pleegzorg is meestal vrijwillig, maar kan

  ook gedwongen zijn op last van de kinderrechter. Toegang: in het vrijwillig kader is

  op dit moment een indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig voor pleegzorg. Vanaf 2015

  wordt het geven van een indicatie lokaal georganiseerd.

  o Pleegouders moeten worden geworven en geselecteerd. Op dit moment beslist

  Bureau Jeugdzorg of aan potentile pleegouders een pleegkind wordt toegewezen.

  Na het afgeven van een indicatie pleegzorg gaat een pleegzorgaanbieder op zoek

  naar geschikte pleegouders. Het pleeggezin krijgt begeleiding van de instelling die

  het kind bij de pleegouders heeft geplaatst. Toegang: vanaf 2015 worden

  pleeggezinnen geworven door uitbesteding aan (samenwerkende) aanbieders, die

  vaak nu ook voor deze taken verantwoordelijk zijn. Samen14 maakt hiervoor een

  uitwerking.

  - AMHK; het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) adviseert iedereen die zich

  zorgen maakt over een kind en denkt aan kindermishandeling. Ook onderzoekt zij

  (vermoedelijke) situaties van kindermishandeling en brengt zo nodig de juiste hulp op gang.

  Een gezin kan worden overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. Het AMK is op

  dit moment ondergebracht bij Bureau Jeugdzorg en wordt vanaf 2015 samengevoegd met

  WW HW GWWS HG WW WIHWWS ASW W MWS HW Geweld en Kindermishande AMHK De fase van het verder inrichten en het oprichten van het AMHK in Twente is nu aangebroken.

  o Meldpunt en adviesfunctie:

  o Onderzoeksfunctie:

  Toegang: het AMHK is een taak die gezamenlijk wordt uitgevoerd. In april 2014 heeft

  Samen14 besloten een projectopdracht te verlenen voor de vorming van een AMHK in

  Twente. Samen14 maakt hiervoor een uitwerking.

  - Crisisdienst; in een crisissituatie moet direct worden ingegrepen. Een crisisinterventie houdt

  in dat er binnen vier uur een eerst huisbezoek is om tot een beoordeling te komen over wat

  op dat moment nodig is. Op dit moment beschikt Bureau Jeugdzorg over een crisisdienst.

  Ook diverse aanbieders hebben een eigen crisisdienst. Het meldpunt is provinciaal

  georganiseerd. Toegang: met ingang van 2015 is een crisisdienst verplicht. Het meldpunt

  wordt regionaal georganiseerd. Crisisinterventies vinden zoveel mogelijk plaats in de lokale

  context, vanuit een regionale uitvalsbasis. De opvolging van crisismeldingen, de in te zetten

  spoedhulp, wordt uitbesteed aan (samenwerkende) aanbieders, die vaak nu ook voor deze

  taak verantwoordelijk zijn. Samen14T maakt hiervoor een uitwerking.

  Overige gezamenlijke taken

  De 14 gemeenten hebben daarnaast besloten om een aantal taken, dat gerelateerd is aan de

  jeugdhulp gezamenlijk uit te voeren. Het gaat dan om:

  - De feitelijke taken van het reflectiepunt; dit wordt uitbesteed aan onafhankelijke experts.

  OZJT maakt hiervoor een uitwerking.

  - Het inhoudelijk faciliteren van het reflectiepunt voor het verzamelen en bundelen en delen

  van informatie, zoals verwijspatronen. Het OZJT maakt hiervoor een uitwerking.

  - Het inrichten van een advies- en consultatiefunctie. Dit is bedoeld voor ondersteuning van de

  lokale toegang; hierin kan specialistische kennis worden gecentraliseerd zodat deze kennis

 • 18

  op afroep beschikbaar is voor alle gemeenten en niet in elke gemeente afzonderlijk moet

  worden toegevoegd. Het OZJT maakt hiervoor een uitwerking.

  - Alle gezamenlijke backofficetaken zoals inkoop/contracteren van regionale

  jeugdhulpvormen. Het OZJT maakt hiervoor een uitwerking.

  Inleiding1. Wat is ons vertrekpunt?2. Toegang lokaal: uitgangspunten3. Transformatie: pilots om te oefenen in 2013 en 20144. Genomen besluiten op regionaal niveau (Samen14)5. Vormen van jeugdhulp inclusief de nieuwe taken met ingang van 2015