Top Banner
MARXARAN LES QUÍMIQUES DE TARRAGONA? WWW.NOTICIESTARRAGONA.CAT SETMANARI GRATUÏT > TARRAGONÈS I BAIX PENEDÈS número 295 09 12 15 COVESTRO (ABANS BAYER) TANCARÀ UNA PLANTA DE VILA-SECA I DEIXARÀ AL CARRER MÉS DE 120 PERSONES. L’ARGUMENT: LA PÈRDUA DE COMPETITIVITAT PER L’ALT COST ENERGÈTIC A L’ESTAT ESPANYOL PÀGINES 2 I 3 SOCIAL P12 Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), un ajut per a les persones dependents i els seus familiars
24

notíciestgn 295

Jul 24, 2016

Download

Documents

Notícies TGN

Notícies TGN
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: notíciestgn 295

MARXARAN LES QUÍMIQUES DE TARRAGONA?

WWW.NOTICIESTARRAGONA.CATSETMANARI GRATUÏT > TARRAGONÈS I BAIX PENEDÈS

número 295091215

Precio especial presentandoobligatoriamente este anuncio

OKSOFÁS REUS - Avenida Països Catalans, 71 (rotonda Mercadona) · Telf. 877 01 30 97 · [email protected]ÁS TARRAGONA - Rb. Pres. Companys, 12 (delante de El Corte Inglés) · Telf. 977 24 17 94 · [email protected]ÑOS TARRAGONA - Carrer Pare Palau, 6 · Telf: 977 50 61 81 · NOVA BOTIGA DEDICADA AL DESCANS

599€ 999€ 199€

259€Desde:

Individualdesde:

Matrimoniodesde:

Est

as o

fert

as d

e un

idad

es li

mita

das

anu

lan

cual

qui

er o

tra.

COVESTRO (ABANS BAYER) TANCARÀ UNA PLANTA DE VILA-SECA I DEIXARÀ AL CARRER MÉS DE 120 PERSONES. L’ARGUMENT: LA PÈRDUA DE COMPETITIVITAT PER L’ALT COST ENERGÈTIC A L’ESTAT ESPANYOL PÀGINES 2 I 3

SO

CIA

L

P12

Servei d’Atenció Domiciliària

(SAD), un ajut per a

les persones dependents i els

seus familiars

Page 2: notíciestgn 295

9 de desembre de 2015 | Tema de la setmana2 |

TEMA DE LA SETMANA

J a feia temps que el sec-tor químic tarragoní ho denunciava, però ara

l’advertiment s’ha fet reali-tat. Covestro, fi rma vincula-da a Bayer, es converteix en la primera química que deci-deix tancar una planta a Tar-ragona argumentant manca de competitivitat de la seva fàbrica, sobretot, per l’alt cost de l’energia. La decisió deixarà al carrer 120 perso-nes i, a més a més, encén les alarmes en un territori que durant dècades s’ha nodrit

dels milers de llocs de treball generats per les multinacio-nals químiques establertes als nostres polígons. Si el motiu de la marxa de part d’una planta de Covestro és la factura energètica, qui pot garantir que una altra em-presa no prengui la mateixa decisió en el futur?

El màxim dirigent de Covestro a Espanya, Jesús Loma-Ossorio, és un home de pes dins de la companyia i, a més a més, actu-alment és el president de l’AE-QT. Aquest fet, però, no ha ser-vit per convèncer la direcció de la multinacional alemanya per-què no tanqui la planta de MDI

(isocianats). La fi rma veu molt clar que amb els actuals costos de producció, especialment el de la factura energètica, la fà-brica seria cada vegada menys

competitiva, motiu pel qual ha optat per tancar-la i abastir el mercat espanyol des d’alguna

de les seves altres fàbriques es-tablertes a països amb condici-ons més avantatjoses.

L’anunci de la multinacional alemanya de tancar part de la seva planta de Vila-seca obre el camí cap a la deslocalització del sector químic tarragoní

16 de juliol de 2014 | El Tema de la Setmana2 |

EL TEMA DE LA SETMANA

L a queixa per l’alt cost de l’energia és una constant entre les empreses que

conformen el pol químic de Tarragona, el més gran d’Es-panya i un dels més impor-tants del sud d’Europa. Aques-ta vegada però, l’alerta arriba des de l’esfera més alta d’una de les principals companyies del territori, Dow Chemical, que en veu del seu president a Espanya, Anton Valero (an-tic responsable de la planta

tarragonina), ha augurat una progressiva desaparició de la gran indústria química tar-ragonina si no es troba una solució defi nitiva a les altes factures energètiques que les companyies han d’afrontar per dur a terme la seva activi-tat. El risc de deslocalització d’un sector que dóna feina di-recta i indirecta a unes 10.000 persones i a 30.000 professio-nals més de manera induïda. I és que per a les grans multi-nacionals químiques com ara BASF, DOW o Bayer, ara per ara és molt difícil apostar per noves inversions a Tarragona

davant de la manca de com-petitivitat de la tarifa elèctri-ca espanyola.

El preu de l’energia a Catalunya i Espanya és un autèntic llast per a la gran indústria esta-blerta a Tarragona, fi ns al punt que el futur del sector perilla a mitjà termini. L’alt cost de la factura energètica al territori fa que les directives de les grans multinacionals prefereixin centrar les noves inversions en països on la factura energètica és molt més competitiva, com ara Holanda i Alemanya. Aques-ta realitat ha estat denunciada

recentment per Anton Valero, president de la multinacional Dow Chemical a Espanya i antic responsable de la planta Dow a Tarragona, tot assegurant que «si el cost de l’energia no baixa, no veig raons perquè les grans multinacionals inverteixin a Espanya». Valero va més enllà i augura «un procés de raciona-lització de la indústria a Euro-pa. Assistirem a un desmante-llament dels països del sud en benefi ci dels països del centre i del nord del continent. I això és inadmissible». Per Valero, que durant un temps va ser president de l’Associació Em-

presarial Química de Tarragona (AEQT) i que actualment és vi-cepresident la patronal quími-ca espanyola (Feique), «hi ha un clar risc de deslocalització de les companyies d’Espanya cap a països europeus on el cost de l’energia és molt més assumible per a les companyies. Hauria de ser obligatori que a Espanya el preu de l’energia d’ús industri-al estigués al mateix nivell que dels competidors alemanys i holandesos».

L’alt cost de l’energia empeny les químiques a dubtar de Tarragona

redacció, Tarragona

Anton Valero, president de Dow Chemical a Espanya, adverteix del «clar risc» de deslocalització de les grans empreses químiques cap al centre i el nord d’Europa en detriment del polígon petroquímic de Tarragona

Instal·lacions de Repsol al polígon petroquímic de Tarragona. / notíciestgn.

El futur del sector químic de Tarragona, que dóna feina directa i indirecta a 10.000 persones i a 30.000 més de forma induïda, amenaçat per l’alt cost de l’energia a casa nostra

«Cal que Espanya posi el preu de l’energia d’ús industrial al mateix nivell que Holanda i Alemanya»

Anton ValeroPresident Dow Chemical Espanya i vicepresident de Feique

Covestro, primera química que marxa de Tarragona per l’alt cost energètic

‘NOTÍCIESTGN’ JA HO VA ADVERTIR L’ESTIU DE 2014El risc de deslocalització de les químiques tarragonines per l’alt cost ener-gètic a la zona no és nou. En la seva edició del 16 de juliol de 2014 NOTÍCI-ESTGN ja feia un ampli reportatge sobre l’amenaça que la tarifa energètica representa per a la indústria de les nostres comarques, tant pel que fa la seva capacitat per ser competitives com a l’hora d’atreure noves inversions procedents de les seves seu centrals, ubicades a Alemanya o els Estats Units. Malgrat la preocupació mostrada fa temps per veus autoritzades, com ara la d’Anton Valero, màxim dirigent de Dow Chemical a Espanya, la situació no ha millorat i Covestro, fi rma vinculada a Bayer, s’ha erigit en la primera quí-mica que decideix tancar una planta a Tarragona per raons de competitivitat. Al territori es tem que el camí iniciat per la multinacional alemanya pugui ser seguit per altres companyies establertes des de fa dècades a casa nostra.

Òliver Márquez,Tarragona

El màxim dirigent de Covestro a Espanya és Jesús Loma-Ossorio, actual president de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT)

Imatge del passat mes de novembre a les portes de Bayer quan va passar a dir-se Covestro. / Foto: twitter

Page 3: notíciestgn 295

| 9 de desembre de 2015 | 3Tema de la setmana

tema de la setmana

La Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) assenyala que l’ele-vat cost de la tarifa energèti-ca que han de pagar moltes indústries pot sortir molt car al sector industrial de les nostres comarques, una de les branques d’activitat que ha perdut més llocs de tre-ball com a conseqüència de la crisi econòmica. «Cal que el cost energètic es redueixi si es vol afavorir la inversió en indústria a les comarques de Tarragona i no potenciar la deslocalització d’empre-ses», diuen des de la patronal tarragonina. El president de CEPTA, Joan Antoni Belmon-te, destaca que «només una petita part de la factura de consum energètic que han de pagar les empreses està destinada al consum elèctric»

i recalca que la partida desti-nada a cobrir les despeses de la demanda energètica és «la segona més important des-prés dels salaris» en moltes empreses. La CEPTA defensa una tarifa energètica amb finalitat professional que reculli exclusivament la des-pesa elèctrica i que tingui en compte la situació de les co-marques de Tarragona com a clúster generador d’energia. Quant al tancament anunci-at de la planta de DMI de Co-vestro, que deixarà al carrer unes 120 persones a partir de finals de 2017, la CEPTA con-sidera que «és una mala noti-cia pel conjunt de l’economia tarragonina i és una realitat que hauria de servir per fer reflexionar tots els actors implicats». Belmonte apunta que “notícies com aquesta

fan que tots considerem que cal asseure’s a reflexionar so-bre com podem impedir que continuï el tancament d’em-

preses. És necessari negociar condicions que permetin que les empreses, grans o petites, puguin seguir duent a terme la seva tasca”, destaca Bel-monte, que recorda que en diverses ocasions CEPTA ja ha posat de relleu les enor-mes pèrdues que representa per a les empreses el cost de la factura elèctrica i afe-geix que «cal posar solucions per superar aquesta situació i evitar que més empreses prenguin una decisió com aquesta».L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, considera que l’anunci de Covestro és «d’una de les pitjors notícies de l’any». En aquest sentit l’al-calde tarragoní ha manifestat que «ara, el més important és que des de totes les adminis-tracions, especialment les

municipals, estiguem al cos-tat dels treballadors i treba-lladores que es quedaran sen-se feina». Segons Ballesteros, «l’impacte econòmic però també emocional que aques-ta decisió produirà a tota la demarcació serà molt gran».Per a l’alcalde «és decisiu que treballadors, sindicats i administracions ens posem a treballar conjuntament i immediatament per oferir alternatives al més aviat pos-sible al col·lectiu d’afectats». Finalment, el polític tarra-goní «s’ha compromès a li-derar totes aquelles accions que puguin ser útils perquè l’empresa reconsideri la seva decisió i, en el cas que això no sigui possible, buscar la millor sortida per a tots i ca-dascun dels treballadors i tre-balladores afectats».

La CEPTA adverteix que pot haver-hi més casosLa patronal tarragonina recorda que la factura energètica és la segona despesa més important de la indústria per darrere dels salaris

La manca d’infraestructures, una altra amenaça per al nostre sector industrial Si bé el cost energètic és un dels principals handicaps que es troba la gran indústria establerta a Espanya (molt lluny de les tarifes que es paguen a països com Holanda o Alemanya), a Tarra-gona hi ha una altra amenaça important que tampoc no albira solució immediata: les infraes-tructures. Les grans empreses que treballen a Tarragona fa anys que conviuen amb un alarmant dèficit d’infraestructures logístiques a l’altura de les seves necessitats. Tarragona acull el primer polígon petroquímic d’Espanya i un dels més importants de la Medi-terrània. Malgrat això, les empreses no disposen encara d’un transport terrestre de ferrocarril amb ample europeu per poder fer arribar el seu producte al centre d’Europa d’una manera ràpida i segura. La inexistència de l’ample europeu, a banda de comportar pèrdua de compe-titivitat en relació a altres clústers logístics del continent, està condicionant molt les futures inversions de les empreses que operen a les comarques de Tarragona. BASF, per exemple, té projectada la construcció d’una estació ferroviària intermodal que no executarà fins que el pro-jecte del tercer fil sigui una realitat tangible. De moment, però, l’adaptació de la via ferroviària de la costa tarragonina a l’ample internacional no té ni calendari oficial.La mobilitat de les mercaderies per carretera tampoc és l’idoni. No existeixen vies ràpides lliures de peatge per poder transportar la producció ni cap al nord ni cap als mercats de la península Ibèrica. La via més utilitzada per anar cap a l’àrea de Barcelona i França continua sent l’N-340, que no està desdoblada encara en el tram nord de la demarcació ni a les Terres de l’Ebre. La nacional és la carretera més col·lapsada de l’Estat i una de les més insegures. Pel que fa a l’Autovia A-2, que ha servit per connectar els polígons i el Port de Tarragona amb els mercats de la Vall de l’Ebre (Aragó, la Rioja i País Basc) només connecta de moment fins a la localitat veïna de Valls (no arriba ni als 20 km de traçat). Mentrestant, el territori fa esforços per mantenir el seu atractiu envers els inversors interna-cionals. Aquí s’explica la recent ampliació del Moll de la Química del Port de Tarragona, que permet el port tarragoní rebre els vaixells de càrrega química més grans del món, i la recent creació del Clúster Químic Chemmed, amb el qual l’AEQT, la URV i el mateix Port de Tarragona volen projectar al món les potencialitats de Tarragona.

l’aPUnt

La decisió de Covestro significa-rà l’acomiadament de 120 dels 250 empleats que la firma té al complex de Vila-seca i deixar de produir unes 170.000 tones anuals de producte a partir de finals de 2017. Covestro man-tindrà obertes de moment les plantes de poliuretà i la planta de serveis a altres empreses del seu entorn al polígon petroqu-ímic. L’anunci de Covestro, que els sindicats intentaran revertir en reunions que hi ha previs-tes amb la direcció de la com-panyia a partir d’aquesta set-mana, crea un precedent en el sector químic tarragoní. A tra-vés de l’Associació Empresarial

Química de Tarragona (AEQT)el sector ha anat advertint reiteradament que els costos energètics al territori no són competitius en el marc euro-peu, on hi ha altres països que ofereixen tarifes energètiques especials a la indústria. L’ante-rior president de l’AEQT, Anton Valero (Dow Chemical) ja va augurar una progressiva desa-parició de la gran indústria quí-mica tarragonina si no es troba una solució definitiva a les al-tes factures energètiques que les companyies han d’afrontar per dur a terme la seva activitat. Valero advertia així del risc de deslocalització d’un sector que dóna feina directa i indirecta a unes 10.000 persones i a 30.000 professionals més de manera induïda. I és que per a les grans multinacionals químiques com ara BASF, DOW o Bayer, ara per ara és molt difícil apostar per noves inversions a Tarragona davant de la manca de competi-tivitat de la tarifa elèctrica espa-nyola. Valero va més enllà i diu que «assistirem a un desmante-llament dels països del sud en benefici dels països del centre i del nord del continent». Aquest procés ja ha començat.

Ballesteros: «L’impacte econòmic i emocional que aquesta decisió produirà a tota la demarcació serà molt gran»

«Cal reflexionar i adoptar mesures per evitar que més empreses prenguin una decisió com aquesta»

J. Antoni Belmonte President de la CEPTA

Page 4: notíciestgn 295

9 de desembre de 2015 | 4 | Sumari i editorial

CLAUS DE LA SETMANA

Frase de la setmana

«L’impacte emocional pel tancament de Covestro serà molt gran a la demarcació»

Josep F. BallesterosAlcalde de Tarragona

12118 9 10Tarragona reconeix

vuit projectes d’emprenedoria

Mariano Rajoy tornarà a guanyar,

segons el CIS

Tarragona fa gairebé cinc dècades que acull un dels polígons petroquí-mics més grans d’Europa. Les grans

empreses establertes a casa nostra donen feina directa (ben remunerada i estable) a unes 10.000 persones i a un total de 30.000 de manera induïda. Al Port, el 60% de tota la seva activitat la genera el sector químic.Amb aquests números, és fàcil imagi-nar quines serien les conseqüències per a l’economia territorial si les químiques decideixen tancar les seves fàbriques per portar-les a altres indrets d’Europa o d’Àsia. Això segurament no passarà d’un dia per l’altre, però l’amenaça de la des-

localització de les grans químiques tar-ragonines és una realitat que ara es veu reforçada amb l’anunci del tancament d’una de les plantes que Covestro (multi-nacional alemanya) té a Vila-seca. De fet, el fenomen de la deslocalització de la indústria química ja fa anys que va començar a casa nostra. Va iniciar-se en el mateix moment en què les grans multinacionals van deixar de creure en Tarragona i, per tant, van deixar de fer inversions milionàries per crear noves lí-nies de producció o per modernitzar les seves instal·lacions. I és que Tarragona presenta un greu problema per a la in-dústria química, que troba un gran ene-

mic en la política energètica de l’Estat espanyol. L’alt cost energètic representa un llast per a la competitivitat del sector si es vol comparar amb el d’altres països que sí que apliquen tarifes fetes a mida de la gran indústria. Aquest fet, junta-ment amb la manca d’infraestructures cabdals (com ara l’eix ferroviari d’ample europeu o una xarxa d’autovies lliures de peatges), resten molts arguments a l’hora d’atraure noves inversions al territori. Tot al contrari, són factors que empenyen la indústria a marxar de Tarragona, tal com ha anunciat que farà Covestro. Cal refl e-xionar i prendre mesures per evitar que s’obri el camí cap a la deslocalització.

Deslocalització

Editorial

Investiguen l’anul·lació de

multes a Calafell

Altafulla carregarà mòbils amb

energia hidràulica

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) a

Tarragona

ÒLIVER MÁRQUEZ | D IRECTOR NOTÍC IESTGN

Page 5: notíciestgn 295

| 9 de desembre de 2015 | 5Opinió

claus de la setmana

E ls carrers, habitualment plens de gent atrafegada que va amunt i avall per l’interior del que es coneix com la EU

Bubble (la bombolla europea), estaven inqui-etantment tranquils. Excepte a Molenbeek, passar, passar, passaven poques coses. O mol-tes, segons com es miri. Començant-se a refer del 13N, París havia mirat de reüll la policia belga, en particular, i tot l’aparell de seguretat del país veí, en general. I Bèlgica es va sentir interpel·lada. I va decidir que per un instant el món veiés que capacitat per desenvolupar accions antiterroristes en té. I va decidir que,

per un instant, glaçaria el cor d’aquesta Unió Europea que vol ser però no acaba mai de ser. En aquest instant, una setmana, de fet, la vida a Brussel·les es va aturar. Turistes n’hi seguien havent. Però menys. I més apressats de l’ha-bitual. Els funcionaris, sempre apressats, se-guien treballant, però amb més tranquil·litat. Molts des de casa. El Parlament Europeu, en la seva majoria, la setmana en qüestió se la va passar a Estrasburg (França), reunit en sessió plenària. Però tots els qui tenim un peu i mig a Brussel·les tenim testimonis de primera mà de tot plegat.

Edita i distribueix:Notícies de les Comarques de Tarragona, S.L.C/ Joan Maragall, 143003 Tarragona

Director:Òliver Má[email protected]

Redacció i fotografia:[email protected] 25 99 11

Disseny i redacció:Carme LópezAnna CompanyAna GómezOriol Montesó

[email protected]

Disseny original:Èxit Comunicació[email protected]

Correcció:Carme LópezImprimeix:PromicsaD.L.: T- 1062- 09Vídeo:Tomàs Varga

Departament comercial:Manel [email protected] A. [email protected]

Web:O.Montesó

cartes al [email protected]@noticiestgn.catserveisserveis@[email protected]

Amb la col·laboració de:

Distribució controlada:

25.000 exemplars

Lloguem, venem i administremels seus immobles

Més de 35 anys d’experiència ens avalen

Aicat 4.746

MÉS DE 25 ANYS AMB VOSTÈ

Plaza Alcalde Lloret, 143005 TARRAGONA

CERTIFICADOS MÉDICOS,PSICOTÉCNICOS CONDUCTORES

Y CAZADORES

977 23 55 77OFTALMOLOGÍA

URGENCIAS: 629 25 23 24

CENTRO MÉDICOROMA

199€283€317€

90*190

135*190

150*190

8 cm visco + 2cm de softHr. 28, altura 27 cm, antiacaros

3 pl. + chaislongue + cojines

asientos deslizantes,cabezales reclinables

899€

Apertura italianaTelas a escoger

825€Apertura italianaTelas a escoger

Con la compra de este sofade regaloun lote deNavidad

770€

Tantos proyectos para este edifi-cio y veo que todavía está la cosa sin definir. Ya se dijo en su día que no cuenta con el beneplácito de la mayoría de tarraconenses la idea de instalar un museo de la quími-ca en este emblemático edificio. No lo disfrutarían.Un museo de la química estaría mejor en la Tabacalera, que me parece está poco ocupada. Dije-ron que trasladarían el museo ar-queológico allí pero como no hay dinero para nada (eso parece), de momento vamos hablando de ide-as, y así pasan los días, como dice la canción.Lo que sí tiene mucha demanda es instalar una biblioteca, aunque digan que no tiene los metros su-ficientes (unos 4.000). Y mucha aceptación tendría una sala de in-

Tarragona y el Banco de España

carta al director

opinió

Inquietantment tranquils

FrANCeSC GAMbúSeurODiPuTAT

D’uNió

terpretación turística u oficina de información, más adecuada que el cuadrado que tenemos en me-dio de la Rambla. No es bueno dar esta sensación de pobres de espíri-tu cuando ves donde van a parar los turistas en verano. En lugar de tener la oficina de la calle Fortuny y este otro punto de la Rambla, mucho mejor estaría todo en uno y con mejor servicio, capacidad y categoría.Se podría habilitar otra planta para un centro cívico, del cual está muy carente la zona centro de Tar-ragona. Qué mejor que dar al con-tribuyente, algo que le puede ale-grar la vida? Y no nos olvidemos de un bar-restaurante en la planta baja, ocupando parte del jardín tan abandonado que tienen. No sabemos valorar lo que tenemos, está claro.

Mª Elisa Aragonés DomènechTarragona

Page 6: notíciestgn 295

9 de desembre de 2015 | 6 | Tarragona

TARRAGONA

E l darrer llargmetratge del director tarragoní Jesús Monllaó arriba

a la petita pantalla de la mà de la televisió de Catalunya (TV3). El canal autonòmic, que aquest Nadal ha fet una aposta per emetre cintes ca-talanes en les quals ha par-ticipat en la coproducció, ha anunciat que la pel·lícula ‘Fill de Caín’ s’estrenarà a la grae-lla el pròxim 19 de desembre a partir de les 22 hores.

El mateix Jesús Monllaó es fe-licitava d’aquest fet a través de les xarxes socials la setmana

passada, tot mostrant la seva satisfacció perquè la seva obra pogués veure’s en obert a tra-vés de la televisió després d’ha-ver passat amb cert èxit per les sales de cinema de tot l’Estat i per diversos concursos interna-cionals de cinema.Fill de Caín, un fi lm que va ser rodat majoritàriament a diver-sos espais de les comarques tarragonines (perfectament identifi cables), és un thriller psicològic protagonitzat per artistes de primer nivell com a ara José Coronado, Julio Manri-que, Maria Molins i David So-lans, entre altres.

‘Fill de Caín’ arriba a TV3CULTURA

La televisió autonòmica emetrà el fi lm del director tarragoní Jesús Monllaó el pròxim 19 de desembre a les 22 hores

Page 7: notíciestgn 295

| 9 de desembre de 2015 Publicitat | 7

Page 8: notíciestgn 295

9 de desembre de 2015 | 8 | Tarragona

TARRAGONA

L ’Ajuntament de Tarrago-na ha premiat en aques-ta edició vuit projectes

emprenedors i un centre educatiu als Premis Empresa Tarragona Smart City, que te-nen com a fi nalitat promoure l’esperit emprenedor i donar suport a la creació de noves empreses a la ciutat. Pel que fa a la categoria de projectes empresarials convé destacar que 28 projectes o empreses de nova creació han optat a aquests premis en alguna de les quatre categories lligades a les línies del projecte de ciu-tat Smart City. Per cadascuna categoria s’ha atorgat un pre-mi econòmic de 5.000 i 1.500 € al primer i segon classifi cat, respectivament.

Els guanyadors en l’àmbit de Cultura, Turisme i Comerç han estat La Kúnya i Càsting Tarra-gona. La Kúnya és un projecte liderat per tres joves emprene-dors que volen aproximar la cultura gastronòmica tarrago-nina als turistes tant nacionals com internacionals, oferint-los la possibilitat de viure una ex-periència mitjançant la realit-zació de cursos de cuina inte-grals, passant per la compra del producte a l’origen, l’elabora-

ció dels plats i, posteriorment, la seva degustació. Pel que fa a Càsting Tarragona, aquesta em-presa es postula com la prime-ra agència d’actors, fi gurants i hostesses i models del territori.En l’àmbit de la innovació soci-al, els guanyadors del premi de 5.000 € han estat els líders del projecte Guia.City un projecte tecnològic que es crea com la primera xarxa social participa-tiva de ciutat, la versió digital de la plaça major, que ja té una prova pilot a Torredembarra i que es pretén implantar en breu a la ciutat de Tarragona. El segon premi ha sigut per Yellow App, una aplicació de

mòbil que permet realitzar re-serves/comunicacions amb es-tabliments locals.En la categoria d’efi ciència energètica, sostenibilitat i tec-nologia els guanyadors han es-tat Green Smart Data, una spin off de la URV que es dedica a la instal·lació de sensors als camps de cultiu i al tractament de les dades que aquests recullen des del núvol de manera intel-ligent. El segon classifi cat ha estat Meetpros, una plataforma online per connectar alumnes amb professors, per la realitza-ció de classes particulars online (en forma de videoconferència), segons classifi cats del progra-

ma YUZZ per a joves emprene-dors 2015.Rio Longboards és el primer fabricant de longboards, snow-boards i wakeboards en fi bra de carboni que innoven en les seves característiques i en la seva composició i que han es-tat seleccionats com un dels projectes empresarials de l’ac-celeradora Telefònica Open Fu-ture que es desenvolupa al Tar-ragona Impulsa. Així mateix, també ha estat premiat Fresh-ly Cosmetics, una empresa de cosmètica natural que encaixa amb un estil de vida saluda-ble i que acaba de llançar una campanya de crowdfounding

que només en cinc dies ja ha aconseguit el seu objectiu de fi nançament.

Votacions populars

Els guanyadors dels projectes emprenedors han sorgit de les votacions populars dels vídeos (que en només una setmana van tenir més de 15.000 visua-litzacions a Youtube) així com de la valoració tècnica que ha dut a terme un jurat divers en què s’ha comptat amb la par-ticipació de representants dels grups municipals i de la Uni-versitat Rovira i Virgili, Pimec, Acció, Secot i Jove Cambra In-ternacional.

Centre educatiu

Pel que fa als centres educatius el guanyador ha estat l’INS Vi-dal i Barraquer pel seu projecte Vidal i Barraques Emprèn que incorpora un concurs d’empre-nedoria per a alumnes de totes les famílies professionals que s’imparteixen al centre. Així mateix el programa incorpora tutories, assessora aquells es-tudiants que tinguin intenció d’emprendre i els facilita l’ús de l’aula de simulació d’em-preses existent al centre.

Tarragona Impulsa premia vuit projectes emprenedors i un centre educatiu

EMPRESA

Els Premis Empresa Tarragona Smart City destaquen la innovació de les propostes i els atorguen dotacions econòmiques d’entre 1.500 i 5.000 €

Page 9: notíciestgn 295

| 9 de desembre de 2015 Territori | 9

tERRItORI

E l passat dijous 3 de no-vembre es va donar el tret

de sortida a la campanya elec-toral per als comicis generals del 20 de desembre que han de configurar el govern espa-nyol per als pròxims quatre anys. Segons l’enquesta del CIS, el PP surt com a clar favo-rit mentre que la segona força més votada seria el PSOE, que se situaria 8 punts per sota del patit que encapçala Mari-ano Rajoy. Tot apunta que les grans sorpreses d’aquestes eleccions seran l’important avenç de Ciutadans i el retro-cés dels partits nacionalistes. En aquest sentit, CDC, que es presenta sota les sigles de Democràcia i Llibertat, obtin-dria 9 parlamentaris mentre que ERC se situaria en 7. Unió no obtindria representació parlamentària.

Segons el darrer últim baròme-tre del Centro de Investigacio-nes Sociológicas (CIS), el PP ob-tindria la victòria per majoria simple amb el 28,6% dels vots, seguit del PSOE, que es queda-ria gairebé 8 punts enrere, amb el 20,6% dels vots. Aquest lloc com a segona força podria pe-rillar per la potent irrupció del partit d’Albert Rivera que amb el 19% dels vots li podia dispu-

tar ser el cap de l’oposició. El quart partit en discòrdia, ja molt enrere i despenjat dels primers llocs, se situaria la for-mació encapçalada per Pablo Iglesias, Podemos, que obtin-dria el 9,1% dels vots.En escons, aquests resultats es traduirien en un total d’entre 120 i 128 per al PP (actualment en té 185) i entre 77 i 89 per al PSOE (actualment en tenen

109) mentre que el premi gros se l’endurien Ciutadans, que passaria de no tenir represen-tació parlamentària a tenir en-tre 63 i 66 diputats, i Podemos, que es quedaria entre 23 i 25 diputats.Aquests resultats convertirien la força encapçalada per Albert Rivera en imprescindible per al PP si vol formar govern i sumar els 176 escons en què se situa la

majoria absoluta.Tot i que Podemos va a la bai-xa, la suma de les diverses marques de la formació com són En Comú o altres com En Marea (Galícia) els permetria aconseguir una representació parlamentària significativa.Per la seva banda Izquierda Unida-Unidad Popular conser-varia la seva representació amb entre tres i quatre escons

Resultats a Catalunya

Pel que fa als partits cata-lans, CDC, que es presenta en aquests comicis sota les sigles de Democràcia i Llibertat, seria la cinquena força política amb 9 parlamentaris (actualment en té 16) mentre que ERC es be-neficiaria de la baixada del seu soci a Catalunya i aconseguiria 7 diputats (actualment en té 3). Unió no obtindria representació parlamentària.Una dada significativa segons el sondeig és que el partit que gua-nyaria les eleccions a Catalunya seria En Comú Podem, mentre que per darrere quedarien em-patats C’S i Democràcia i Lliber-tat amb 9; PSC amb 7-8, ERC, amb 7 i PPC amb quatre. A la demarcació de Tarragona es presenten un total de 13 candi-datures: Democràcia i Llibertat, el Partit dels Socialistes de Cata-lunya (PSC), Partit Popular (PPC), En Comú Podem, Esquerra Re-publicana de Catalunya-Catalu-nya Sí (ERC), Unió Democràtica de Catalunya (UDC) i Ciutadans (C’s). També s’hi presenten el Partit Animalista contra el Mal-tractament Animal (PACMA), Partit Comunista del Poble Ca-talà, Unión Progreso y Demo-cracia (UPyD), Escons en Blanc, Recortes Cero i Ciudadanos de Centro Democrático.

El PP guanyaria les eleccions però necessitarà Ciutadans per governar

ElEccIOns

Segons el baròmetre del CIS, la formació que s’emportaria la victòria en els comicis a Catalunya seria En Comú Podem

El gràfic mostra les previsions dels resultats del pròxim 20-D segons el Centre d’Estudis Sociològics (CIS).

Els caps de llista de les comarques de Tarragona al Congrés

Ferran Bel(Democràcia i Llibertat)

Joan Ruiz (PSC)

Jordi Roca (PP)

Jordi Salvador (ERC)

Sergio del Campo (C’s)

Fèlix Alomso (En Comú Podem)

Page 10: notíciestgn 295

9 de desembre de 2015 | 10 | Territori

TERRITORI

L ’Ajuntament d’Altafulla i Aigües de Catalunya, sota l’Empresa Mixta

d’Aigües d’Altafulla posaran en marxa en les pròximes setmanes un sistema, pioner a l’Estat espanyol, de recàrre-ga de dispositius electrònics (telèfons intel·ligents, taule-tes...), alimentat per l’ener-gia renovable generada per la mateixa xarxa municipal d’abastament d’aigua.

Aquest projecte, anomenat Water Green Project, ha aixe·cat molta expectació, princi·palment entre la gent jove, perquè representa la instal·lació d’una estació per a la re·càrrega de dispositius electrò·nics i connexió WI·FI gratuïta a bona part de la platja d’Alta·fulla.Es tracta d’aprofitar de mane·ra òptima la pressió de l’aigua distribuïda mitjançant les ca·nonades del servei municipal

d’aigües, per generar energia elèctrica en quantitat i condi·cions adequades per ser aprofi·tada de manera contínua.A més de la recàrrega de mò·bils i tauletes, les aplicacions previstes per un futur imme·diat seran molt interessants, entre altres, la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, el subministrament parcial de l’enllumenat públic i altres usos propis del servei com l’alimentació de bombes, instrumentació i equips més complexos.Les obres d’aquest projecte pilot, que es desenvoluparà al passeig marítim de Botigues de Mar d’Altafulla, s’iniciarà a principis d’aquest mes de·sembre i tindrà un pressupost d’uns 40.000 €, que aniran a càrrec de l’empresa gestora del servei municipal d’aigües.Amb aquest projecte, mitjançant el qual es generaran més de 1.000

kwh a l’any d’energia «verda», l’Ajuntament d’Altafulla fa un pas més cap als objectius de ciutat intel·ligent, afavorint les estratègies de sostenibilitat ambiental dels serveis públics i la mitigació dels seus impac·tes al territori.L’Empresa Mixta d’Aigües d’Al·tafulla va començar la gestió del servei municipal d’aigües l’any 2006, amb la participació com a soci privat i tecnològic de l’empresa privada especi·alitzada Aigües de Catalunya. Durant aquests anys, s’han dut a terme importants projectes de modernització de l’abasta·ment municipal d’aigua, fins a assolir una eficiència hidràu·lica que ha permès entre els anys 2011 i 2015 obtenir un estalvi acumulat d’aigua supe·rior al 16%, amb la consegüent reducció dels cabals subminis·trats pel Consorci d’Aigües de Tarragona.

L es regidories de Joventut i de Promoció Econòmi-ca i comerç impulsen,

per aquest Nadal, una propos-ta lúdica per a infants i famí-lies que s’anomena Gimcana dels aparadors de Nadal: tro-ba l’objecte que no toca!

És una proposta de promoció del comerç local i de proximi·tat que vol potenciar el conei·xement de l’eix comercial i, a la vegada, persegueix una funció lúdica i d’oci. La gimcana ja es

va iniciar el dia 4 de desembre i finalitzarà el 2 de gener de 2016.Les botigues decoraran els seus aparadors de Nadal amagant un objecte que no estigui rela·cionat ni amb el Nadal ni amb la botiga. Els infants i famílies hauran de trobar·los als apara·dors dels comerços participants i apuntar·ho en una graella que es troba disponible a les oficines del Patronat de Turisme, el PIJ i l’Ajuntament, així com en totes les botigues participants a la

gimcana. Una vegada omplerta tota la graella hauran de diposi·tar·la a les urnes del Patronat de Turisme de Torredembarra, del PIJ i de l’Ajuntament i entraran en el sorteig de fantàstics pre·mis i regals. Podran participar tots els joves nascuts entre els anys 2000 i 2010.Les botigues participants tam·bé tindran opció a premi, ja que els participants valoraran el «Millor aparador decorat de Nadal» i «L’objecte més original amagat a l’aparador».

Un nou projecte permetrà recarregar els mòbils i tenir Wi-Fi gràcies a la pressió de l’aigua

El comerç local i de proximitat es promociona entre la ciutadania amb una gimcana familiar aquest Nadal

Mitjançant el Water Green Project es generarà l’energia elèctrica que permetrà instal·lar una estació de recàrrega gratuïta a la platja d’Altafulla

Els joc proposa que els infants trobin un objecte que no estigui relacionat amb el Nadal en els aparadors de les diferents botigues que hi participen

alTafulla

TORREdEmbaRRa

Detall del cartell anunciador de la iniciativa./Cedida

Page 11: notíciestgn 295

| 9 de desembre de 2015 Territori | 11

TERRITORI

S egons informa l’actual govern municipal de Calafell, les diligències

instruïdes per la justícia han detectat que 773 multes de trànsit van ser cancel·lades a Calafell durant el passat mandat municipal, sense que existís cap raó o motiu dels previstos per la llei. Per aquest cas estan imputats l’antic regidor de Seguretat Ciutadana, Francisco Clavero Sanz, i un sergent de la Poli-cia Local. El motiu pel qual fan públiques aquestes da-des, assenyalen, és que com que el consistori s’ha presen-tat com a part perjudicada pot fer pública aquesta infor-mació perquè no hi ha secret d’actuacions.

L’Ajuntament de Calafell infor-ma que les multes cancel·lades de manera presumptament irregular són tres quarts parts de totes les cancel·lacions que van produir-se entre 2011-2015. L’altra quarta part es va

cancel·lar correctament, ja que existien defectes de forma que obligaven a arxivar d’ofi ci l’ex-pedient. Aquest extrem, segons assenyalen, indicaria que no es tractaria d’un fet aïllat o acci-dental, sinó d’una pràctica ha-bitual.Entre els benefi ciaris de les anul·lacions hi hauria el ma-teix Clavero, altres polítics de l’Ajuntament del seu mateix grup i familiars directes seus a més de terceres persones sense relació amb la política local o l’Ajuntament. L’import de les sancions anul·lades en el cas de polítics i els seus familiars arri-ba als 11.542,28 euros, segons el càlcul que Base, l’organisme de recaptació de tributs, ha lliurat al jutjat. L’Ajuntament hi té delegat el cobrament de multes. Atès que aquesta xifra correspon només a polítics i familiars, la suma total seria molt més alta.L’Ajuntament de Calafell rei-tera la seva intenció d’arribar fi ns al fi nal i de reclamar el res-

cabalament de les quantitats econòmiques que les arques municipals han deixat de re-bre, en el cas que es confi rmin les irregularitats investigades.

L’antic govern municipal va cancel·lar presumptament 773 multes de manera irregularEls benefi ciaris de les anul·lacions haurien estat, segons la investigació en curs, familiars directes i amics d’alguns polítics i regidors del consistori

CALAFELL

L ’EINA del Vendrell enge-ga una nova edició del programa Casa d’Ofi -

cis dedicat a l’especialitat d’Imatge i so i en el qual adre-çada a vuit joves d’entre 16 i 24 anys, que hagin fi nalitzat l’ESO, però que no continuen cap estudi reglat.

El programa, amb una durada de dotze mesos, representa la continuïtat d’altres edicions anteriors i té com a objectiu possibilitar la incorporació al mercat laboral de joves amb una formació limitada a estu-dis de secundària. La voluntat del projecte és facilitar als jo-ves participants coneixements

tècnics i pràctics sobre les matèries d’imatge i so, amb la doble fi nalitat de millorar la seva ocupabilitat i estimular-los per a la continuació d’estu-dis reglats en cicles formatius específi cs. La formació teòrica s’acompanya en tot moment d’activitats pràctiques, en les quals els alumnes elaboren continguts i material audiovi-sual referent a diferents activi-tats dutes a terme a L’EINA, així com de produccions pròpies.El programa Casa d’Ofi cis està cofi nançat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Ge-neralitat de Catalunya, el Fons Social Europeu i l’Ajuntament del Vendrell.

L’EINA reprèn la Casa d’O� cis

EL VENDRELL

L’import de les sancions anul·lades en el cas de polítics i els seus familiars seria d’11.542,28 euros

Page 12: notíciestgn 295

9 de desembre de 2015 | 12 | Salut

SOCIAL

XARXA DE SANTA TECLA

Des de l’any 2008 la Xarxa de Santa Tecla gestiona el Servei d’Atenció Do-

miciliària (SAD) a Tarragona, un Servei Públic de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarrago-na que proporciona assistèn-cia a la llar als usuaris amb dependència, principalment persones de la tercera edat, adults i algun menor d’edat. Amb una plantilla de més de cent professionals, el SAD atén actualment uns 500 usu-aris a la ciutat de Tarragona, 21 dels quals són menors. Co-neixem una d’aquestes peti-tes usuàries del SAD, la Gem-ma Capdevila, que va néixer fa 11 anys amb una lesió ce-rebral d’origen desconegut produïda durant l’embaràs que ha afectat al seu desen-volupament tant físic com a psicològic.

La constatació de la realitat de la Gemma va representar un replantejament en molts aspectes de la vida de la seva família, que ja tenia un fi ll més gran, en Magí, que ara té tretze anys. Anys més tard van decidir tenir una altra fi lla, Tecla, que aviat en farà set. A la pregunta si no els feia por repetir l’expe-riència, Lourdes Cadena, mare de la Gemma, assegura que «la Gemma no té paràlisi cerebral per una qüestió hereditària,

sinó per un accident durant l’embaràs que no es va poder detectar. Vam pensar que no ens tocaria dues vegades a no-saltres».En aquest sentit, assegura que «el fet de tenir un fi ll neuroatí-pic condiciona la criança dels altres, especialment del més gran, ja que al principi entres en una espècie de dimensió desconeguda. Però una vegada superats els primers mesos has d’esforçar-te per normalitzar la situació i adaptar-te a les circumstàncies. Amb la terce-ra fi lla, les coses són diferents. Amb l’experiència que teníem amb la Gemma, sabíem que la Tecla seguiria el seu ritme, que faria les coses que hagués de fer al seu temps. Ho relativit-zes tot molt més», assegura la mare.Per aconseguir al màxim la normalitat en les seves vides, la família va matricular la Gem-ma a la guarderia, primer, i en el col·legi públic del seu barri, el Serrallo, després, on actual-ment està cursant cinquè de primària. «L’escolarització és una decisió molt personal. No-saltres ens vam decidir per un col·legi públic perquè era el que consideràvem millor per al dia a dia de la nostra fi lla; hi ha famílies que decideixen portar als seus fi lls a col·legis especials des del primer dia. Tot és respectable».

Actualment la Gemma acu-deix dos dies a la setmana al col·legi del Serrallo i tres al centre especial de la Munta-nyeta, on realitzarà els seus estudis de secundària quan acabi l’any que ve sisè curs de primària.

El paper del SAD

Malgrat que l’optimisme amb què la Lourdes explica la seva història faci pensar el contra-ri, aquesta adaptació a les cir-cumstàncies i el dia a dia no és un camí de roses. «La cura

de la Gemma no depèn sola-ment dels pares i la família, sinó que necessites l’ajuda de terceres persones i, com no, de les administracions». Aquí és on entren en joc les ajudes tant econòmiques com assis-tencials que a través de la Llei

SAD, suport per a les persones amb dependència i les seves famíliesLa família de la Gemma Capdevila, una nena que pateix paràlisi cerebral, ens explica com el Servei d’Atenció Domiciliària els ajuda en el dia a dia

Page 13: notíciestgn 295

| 9 de desembre de 2015 Salut | 13

SOCIAL

de la Dependència es proporci-ona a les famílies amb fi lls amb discapacitat. «Quan la Gemma va començar a l’escola ens van adjudicar sis hores d’assistèn-cia a càrrec d’una cuidadora del SAD, que ara s’han reduït a cinc. Amb les retallades d’aquests úl-

tims anys, a més, també s’ha reduït la pensió de Gemma, la qual cosa afecta a l’economia familiar».El que més valora Lourdes de l’atenció que rep del Servei d’Atenció Domiciliària és el fet que «les cuidadores normalitzen la vida de Gemma i ajuden tota la família a compaginar els ho-raris». Actualment amb les cinc hores de què disposen cobrei-xen les dues hores de menjador

els dos dies que està al col·legi públic i la recollida el divendres a la tarda. «La seva funció és es-tar amb ella durant el menjar i l’estona de pati, però sempre s’han adaptat a les nostres cir-cumstàncies i ens han ajudat a encaixar els horaris per poder atendre a Gemma correctament. Tant quan estan amb el seu pare com amb mi li donen tota l’aten-ció que necessita i confi em molt en elles (les cuidadores)».

Formació continuada

Sofi a Ramos, coordinadora del SAD a Tarragona, explica que les cuidadores del servei són treballadores familiars amb un cicle formatiu en atenció sociosanitària, grau mitjà FP I ó FP II, i especialment les destinades a infància reben formació específi ca al llarg de tot l’any. Pel que fa al funcio-nament del SAD, Ramos afi r-

ma que «l’atenció que oferim al domicili és molt important tant per a les persones depe-nents com per a les famílies, ja que els ajudem en tasques tan quotidianes però tan impor-tants com la higiene, l’alimen-tació, la mobilitat... Es crea un vincle especial entre les cuida-dores i les persones a les quals atenen. I això, en el cas de me-nors, és encara més signifi ca-tiu. Per això procurem que es produeixin els mínims canvis possibles en l’assignació de cuidadores, per no destorbar el funcionament del seu dia a dia», apunta la professional de la Xarxa de Santa Tecla.

SAD, suport per a les persones amb dependència i les seves famílies

Les professionals del servei són treballadores familiars amb cicle formatiu en atenció sociosanitària i, en el cas de l’atenció als menors, reben formació específi ca i continuada

El servei, prestat per l’Ajuntament de Tarragona i gestionat per la Xarxa de Santa Tecla, atén uns 500 usuaris a la ciutat (21 dels quals menors d’edat)

La Gemma, d’onze anys, és usuària del Servei d’Atenció Domiciliària. Sobre aquestes línies, la Gemma juga a la taula del menjador de casa seva amb la seva mare, Lourdes, i la seva germana petita, Tecla. / Fotografi es: Tomàs Varga

Page 14: notíciestgn 295

9 de desembre de 2015 | 14 | Societat

ENTITATS

L’any 2002 naixia a Tar-ragona l’Associació pro-vincial de pares i mares

amb fills amb dèficit d’aten-ció amb hiperactivitat o sen-se (APYDA) amb l’objectiu d’oferir informació, recur-sos, assessorament i suport als afectats pel TDA-H i a les seves famílies. El TDA-H és un trastorn biològic d’ori-gen neurològic provocat per un desequilibri d’alguns dels neurotransmissors del cervell que es calcula que el pateix entre el 5 i el 7% de la pobla-ció infantil i juvenil i els seus símptomes se solen manifes-tar abans dels 7 anys.

L’infant amb TDAH té moltes dificultats, si no incapacitat, per concentrar-se i sol ser molt actiu i impulsiu. Aquests són els símptomes principals d’aquest trastorn i es manifes-ten en almenys dos ambients de la seva vida, que solen ser l’escola i casa.Així, al nen hiperactiu li cos-ta mantenir l’atenció en els detalls i comet erros per dis-tracció en els deures escolars; no sembla escoltar quan se li dirigeix la paraula, evita com-prometre’s en activitats que requereixen un esforç mental sostingut, es distreu amb faci-litat, té dificultats per organit-zar-se en les seves tasques dià-ries, perd material escolar amb freqüència... També sol presentar un nivell superior d’activitat atesa la seva edat i no pot estar assegut en situacions que ho requerei-xen; té dificultat per jugar o divertir-se en silenci, mou les mans constantment i canvia de posició amb freqüència, sem-pre està en moviment, corre o salta excessivament en situ-acions inapropiades, parla en excés, etc. La impulsivitat es tradueix en actuar abans de pensar, inter-rompre converses i jocs, no tenir paciència per esperar el seu torn o respondre abans que

s’hagi completat la pregunta. Tots aquests símptomes po-den existir en diferents graus de gravetat i, a diferència d’un nen entremaliat, són més in-tensos i solen perllongar-se per més de sis mesos.

El paper de l’entitat

El desconeixement d’aquest trastorn pot tenir efectes de-vastadors tant en l’infant com en la família i l’escola, per això des de l’associació es tre-balla per oferir suport i asses-sorament que ajudi a pal·liar aquests efectes negatius.M. Jesús Tapia, presidenta de l’entitat, assegura que «les fa-mílies vénen molt angoixades, passen per un procés de dol, ja que ho viuen com una pèrdua. Moltes tenen sentiment de culpabilitat. Nosaltres els aju-dem a reconduir la situació,

els expliquem ben bé què és el trastorn i els diem que tenen a l’abast les eines per ajudar el seu fill».I és que si es fa un correcte re-coneixement i un tractament precoç de la malaltia es poden evitar problemes com la dismi-nució del rendiment acadèmic, l’abandonament escolar, la inadaptació social i el traston emocional.Per això és important que les famílies disposin de les eines necessàries per abordar el tras-ton i siguin capaces de gestio-nar-lo. Amb l’objectiu d’oferir-los aquestes eines i tot el suport que necessiten des de l’entitat s’organitzen diferents activitats i serveis com ara escola de pa-res, tallers grupals d’habilitats socials i intel·ligència emocio-nal (autoestima, resolució de conflictes...), tallers de suport escolar en les diferents etapes:

infantil, primària i ESO; tècni-ques d’estudi, psicopedagogia de la lectoescriptura i habili-tats matemàtiques; taller de desfogament emocional, jorna-des i conferències...«Amb aquestes activitats el que volem és oferir-los eines i es-tratègies per gestionar el dia a dia del seu fill. De vegades tam-bé els ajudem a ells, perquè so-vint molts adults tenen TDA-H i no ho saben». L’entitat, que es nodreix amb les quotes dels seus socis gairebé en exclusiva, té l’assessorament de psicòlegs i psicopedagogs i disposa d’un psiquiatre de referència en els casos que sigui necessari.

Aspectes positius

Malgrat que quan una família rep el diagnòstic que el seu fill presenta TDAH costa trobar el costat bo de la situació, des de

l’associació es recorda que els nens amb TDAH solen tenir aspectes molt positius com ara que tenen enginy, són molt di-vertits, i grans conversadors, són bons relacions públiques, tenen una gran tolerància al «caos», són empàtics, afectu-osos, espontanis i optimistes. També són persones hàbils a l’hora de solucionar problemes i sempre estan disposats a aju-dar, tenen habilitat per buscar camins alternatius cap a una fi-nalitat, es preocupen molt per la seva família i tenen bona reacció en situacions d’emer-gència. També es caracterit-zen per tenir un gran sentit de l’humor, perdonen fàcilment i no es rendeixen mai. «Persones molt conegudes i destacades en els seus àmbits com Bill Ga-tes, Louis Hamilton o Michael Phelbs són TDA-H», assegura M. Jesús Tapia.

Aquesta entitat provincial fa difusió d’aquest trastorn i organitza activitats per ajudar les famílies i els infants a afrontar els problemes que comporta

L’associcació disposa d’un petit local al carrer Pere Martell on du a terme bona part de les seves activitats. Aviat posaran en marxa el seu local al centre cívic de Reus./Cedides APYDA.

apyda TaRRaGONaCaSa dEL MaRC/Francesc Bastos, 19i C/pere Martell, 29, entrl. [email protected]

apyda REUSCentre Cívic LlevantC/Cels Gomis Mestre, [email protected]

APYDA, associació de suport a famílies amb infants amb TDAH a Tarragona

Page 15: notíciestgn 295

| 9 de desembre de 2015 Opinió

OPINIÓ

| 15

Consumisme generós

ALEJANDROPÉREZ COACH

(*) Les cartes al director o articles d’opinió hauran d’anar signades i identifi cades amb el nom i cognoms de l’autor, tot afegint el seu número de DNI o de passaport. Els textos no hauran d’excedir els 3.000 caràcters. Notíciestgn no es responsabilitza de les opinions dels seus lectors publicades en el setmanari. Els articles es publicaran íntegres i amb fotografi a de l’autor si aquesta és facilitada.

ENVIA LES TEVES CARTES AL DIRECTOR I ARTICLES D’OPINIÓ A [email protected]

D e fatigues, n’hi ha de moltes menes. Els anys comporten una fatiga es-pecial, barrejada de partícules d’enyorança, que compassa el ritme de la respiració i del cor. Hi ha la fatiga del fi nal de la jornada, com la que

experimenten els atletes al fi nal d’una cursa o d’una competició esportiva o la que experimenta l’ensenyant al fi nal d’un dia lectiu, una fatiga que reclama clamorosament el descans. O, si voleu, la fatiga dels pescadors que s’han escar-rassat tota la nit i no han agafat res.

La fatiga de si mateix és diferent. Torno a citar Boulanger, el bisbe de Lisieux, quan diu que un darrer desig que caracteritza la nostra societat és el d’estar bé amb un mateix; i això comporta tenir tots els mitjans per viure. La fatiga, en aquest cas, és la que qualifi ca l’experiència de tenir-ho tot a l’abast però sense saber què n’hem de fer, la fatiga dels qui han perdut les raons per viure.

Aquesta fatiga afl ora en les preguntes que uns i altres dirigeixen al Baptista: «Què hem de fer?». Són preguntes formulades per persones concretes, que tenen una feina assegurada i una professió reconeguda. I la resposta no consisteix a dir com ha de fer cadascú, tècnicament, la seva feina, sinó quines han de ser les motivacions de fons de qualsevol mena de treball professional.

La pregunta «Què he de fer?» queda molt enrere davant la pregunta «Què n’he de fer?». La fatiga, en aquest cas, respon al fet no saber què n’haig de fer dels diners, de la salut, dels coneixements adquirits, del poder polític o religiós assolits. Però el pitjor de tot és la fatiga de mi mateix, quan no sé què n’haig de fer de mi, i em cansa i m’avorreix el que penso, el que estimo, el que visc.

La fatiga, en aquest cas, és desolació, una desolació bellament cantada per Joan Alcover: «Jo sóc l’esqueix d’un arbre, esponerós ahir... / I l’amargor de viure xucla ma rel esclava, / i sent brostar les fulles, i sent pujar la saba, / i m’aida a esperar l’hora de caure, un sol conhort: / cada ferida mostra la pèrdua d’una branca; / sens jo, res parlaria de la meitat que manca; / jo visc sols per a plànyer lo que de mi s’és mort».

Amb tot, goso dir amb Jordi Pàmias i Grau: «En un món que hem bastit a la nostra mesura, / amb enderrocs d’una alegria closa, / o amb el neguit, interior, de l’èxode / - tots nus i desvalguts, el darrer dia -, / cercarem el camí de la Terra Promesa».

E ls bolets surten a la tardor i els escèptics, per Nadal. No paro de llegir a Facebook, Twitter i en molts mitjans d’expressió social un munt de comentaris en contra de les festes pel seu caràcter capitalista. Així que,

com que sóc un enamorat del Nadal, per si no ho havies notat, aportaré el meu granet de sorra per veure si puc fer refl exionar algú. Per començar, pot semblar molt obvi –però crec que hi ha gent que ho ha perdut de vista– que l’única fun-ció dels diners és gastar-los. Pots fer-ho avui o guardar-los per a un altre dia, però si no els gastes, no són més que uns trossets de paper bastant carrinclons que, per no fer, no fan ni bulto. L’únic valor que tenen és la quantitat de coses que et donen a canvi. Així és que no veig quin és el problema perquè la gent es gasti diners... no estan per això? Potser et preocupes per les economies familiars del país i no dorms pensant que la gent no hauria de gastar tant, que haurien d’estalviar més. Puc estar d’acord amb tu que és recomanable estalviar (segons el meu amic Sergi que es dedica al coaching fi nancer, l’ideal és estalviar un 10% del sou, si es pot) i et diré que és molt lloable aquesta preocupació però, no creus que és una mica paternalista? Qui som nosaltres per dir el que han d’estalviar els altres?Podríem dir que el problema és que es gasta molt en coses supèrfl ues. Aquí podríem entrar a debatre què és prescindible i què és imprescindible i també si l’smartphone que portes a la butxaca entraria dins d’aquesta defi nició. Però crec que la cosa és més senzilla: si has guanyat els diners honradament, els pots gas-tar de la manera que et roti, sense fer mal als altres, que per això són teus. De fet, és bastant recomanable comprar-te alguna coseta de tant en tant per moti-var-te en el teu dia a dia. Que sí, que podríem fer més donacions o invertir-los en moltes coses necessàries per a tots, però això no deixa ser una decisió personal que tinc la sensació que els que tant es queixen del consumisme no han pres. No me’ls imagino renunciant als regals de Reis per enviar llapis a Rwanda. Tam-poc dic que calgui, com he dit, és una decisió personal. També hi ha qui està en contra del consumisme perquè enriqueix les multinaci-onals, que són com el Darth Vader de l’època actual. Més enllà de si és lícit que les multinacionals guanyin diners i sense entrar en la quantitat de llocs de tre-ball que donen aquestes empreses fi lles de Satanàs, només et deixo una dada de l’Institut Nacional d’Estadística: el 99,88% de les empreses de l’estat són pimes (petites i mitjanes empreses) portades per gent com tu i com jo. Però allò que realment em fa estar a favor del consumisme al Nadal és que té una mica de màgia, és un consumisme generós. A diferència de les rebaixes o el Black Friday, quan anem a comprar per Nadal no comprem per a nosaltres mateixos sinó que comprem regals per a la família, els amics i la parella i men-jar per compartir amb altres persones. Ens gastem els diners que hem estalviat tot l’any per passar-ho bé amb els nostres i per fer-los feliços. Si ho penses bé, l’època de l’any en què més gastem ho fem pensant en els altres. Potser no ho estem fent tan malament com a societat.

La fatiga d’un mateix

JOSEPGILPREVERE

CADA SETMANA AL TARRAGONÈS I ALBAIX PENEDÈS

www.noticiestgn.cat

SEGUEIX-NOS A FACEBOOK I A TWITTER

FACEBOOK | Notícies TGNTWITTER | @Noticies_TGN

Page 16: notíciestgn 295

9 de desembre de 2015 | Cultura16 |

CULTURA

El vi i la gastronomia centren una mostra artística a la Sala Portal del Pardo del Vendrell

El col·lectiu Terra i Taula del Baix Penedès ha sumat esforços amb l’Associació d’Artistes Plàstics i Visuals del Penedès Ardhara per or-

ganitzar una nova activitat, que amb el nom Els colors del Vi als fogons unirà l’art dels colors del vi amb les creacions dels cuiners, els enòlegs i els productors, degustacions de vins, plats i obres artístiques per despertar el sentit dels sentits. L’activitat tindrà lloc el pròxim dilluns 14 de desembre, a partir de les set del vespre a la Sala Portal del Pardo del Vendrell. La inscripció té un cost de 15 euros i la reserva es pot fer al correu electrònic [email protected] o telefò-nicament a algun dels integrants del col·lectiu Terra i Taula.

L’Associació d’Artistes Plàstics i Visuals del Penedès Ardhara ha organitzat la mostra Els colors del vi, a la Sala Portal del Pardo del Vendrell. L’exposició s’inau-gura el divendres 11 de desembre de 2015 a les 20 hores i restarà oberta a la sala vendrellenca fins al 10 de gener.En aquesta exposició els autors reflexionen plàstica-ment i visualment a partir d’un tema, la vinya i el vi, que forma part indestriable del Gran Penedès. Les tècniques tradicionals, el dibuix, la pintura, l’escul-tura, la ceràmica, la joieria i el tèxtil, es complemen-ten amb d’altres formats més innovadors, com ara la integració plàstica de la fotografia i la instal·lació

contemporània. Ardhara és un col·lectiu d’artistes del Gran Penedès vinculats, d’una manera o altra, a les convocatòri-es que a finals dels anys vuitanta i a principis dels

noranta va agrupar artistes del Penedès en diferents exposicions (en concret tres: 1987, 1991, 1995), amb la voluntat de redreçar unes mancances culturals en un territori concret, reivindicant-se fora de la cen-tralització barcelonina i fent creació i divulgació de l’art de casa nostra.

ArtistesEls artistes del Penedès que exposaran al Vendrell són Abdellah Ahaddaf, Aura Gumà, Bernat Soler, Camil·la Pérez Salvà, David Ribas, Dolors Escoté, Joan Nadal, Joan Tuset, Joaquim Milà, Jocelyne Mar-mottan, Maria Martínez, Mercè Rius, Miquel Sabaté, Núria Serra, Pere Casanovas, Susanna Inglada, Tere-sa Pla i Tona Romeu. També s’hi afegeixen set crea-dors més de nacionalitats diverses, ubicats a París: Isabelle! Aubry, Francesc Bordas, Duska, Friederike Guimalac, Debesh Goswami, Pascal Hemery i Jarmi-la Vesovic.Terra i Taula és una unió de productors i cuiners del Baix Penedès. Aquest grup l’integren productors agroalimentaris i cuiners que treballen en la recerca de la màxima qualitat en els productes, elaboracions i serveis que ofereixen. Els integrants de Terra i Tau-la entenen aquesta unió com a natural i necessària per preservar el gust i el futur dels productes de qua-litat, al mateix temps que per contribuir des de la comarca del Baix Penedès a treballar per la cultura gastronòmica de Catalunya. Aquesta unió la segellen valors com l’ètica, respecte, compromís, qualitat, l’esforç, la idea de compartir i la professionalitat.

El col·lectiu Terra i Taula unirà l’art dels colors del vi amb les creacions dels cuiners, els enòlegs i productors, degustacions de vins, plats i obres artístiques

Redacció,Tarragona

RAmon segúChinChiLLA

En aquesta foto d’inicis de la dècada dels 70 es veu un personatge d’aquell temps: en Pau «Lobo de Mar», molt conegut per banyistes i residents de la ciu-tat residencial, que feia les tasques de «socorrista», de l’època, sempre vestit de mariner, amb medalles i un xiulet, que no passava desapercebut a ningú. Ramon Segú Chinchilla recorda que va escriure una crònica per a agències en què explicava que aquest senyor havia salvat unes quantes persones de morir ofegades amb la seva barca. Els mitjans nacionals de l’època i el NO-DO es van voler fer ressò de la notícia pensant que trobarien una embarcació de darrera generació i es van desplaçar expressament a Tarragona per cobrir-ho. En arribar van veure s tractava d’una barca de rems i que ell, fns i tot, tenia dificultats per sortir mar endins i que el que feia era avisar la gent amb el xiulet! «L’enrenou va ser considerable», recorda el fotoperiodista. A la imatge també es pot veure una interessant perspectiva de la platja Llarga en què destaca l’absència de qualsevol mena d’edifici al darrere, a diferència d’ara, que la zona és plena de construccions turístiques.

Tarragona en imatges

Una de les imatges que es poden veure a la mostra./Cedida

Page 17: notíciestgn 295

| 9 de desembre de 2015 | 17Agenda

AgendA

Lloc: Tàrraco Arena Plaça Hora: 21.30Preu: 25€ Antonio Orozco, un dels cantants i compositors més prolífics del pop espanyool actual, presenta el seu tour Destino.Lloc: Sala Trono

Hora: 20.30Preu: 16€ / 12€ amics de la Sala Trono Altres sesions: divendres 18 de desembre a les 20.30 h. Dissabte 12 i 19 de desembre a les 18.30 i 20.30 hores. Diumenge 13 i 20 de desembre a les 19 hores.

DIVENDRESTarragonaMúsica. Antonio Orozco

111 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

deSeMBRe 2015

Dissabte 12 de desembre, 18,30 hBenedicció del Betlem de l’Ateneu i XVI Concurs de Poesia Nadalenca (Més informació al 626 798 183). Diumenge 13 de desembre, 18,30 hNiu d’Art Especial XXVI GRAN GALA DE NADAL 2015: Música, poesia, lírica, clàssics nadalencs i més. No socis 3,00 €, socis 1,00€). ACTIVITATS A L’ATENEUCada dia de 17 a 21 hores. Informeu-vos i/o feu-vos so-cis al telèfon 977 23 31 60 de dilluns a divendres de 17 a 21 hores.Mail: [email protected]. Facebook: Ateneu de Tarragona.

ATENEU DETARRAGONA

‘Afinitats. Llocs i no llocs’

Mostra en què es reuneixen imatges de fotògrafs de Tarragona i de fora que tenen en comú el fet d’haver captat espais de trànsit, fora del temps, a través de la seva càmera. L’exposició inclou fo-tografies de Jocelyne Alloucherie, Xavi Argente, Gerard Boyer, Pep Escoda, Manolo Laguillo, Da-vid Mocha, Bernard Plossu i Xavier Ribas. A més, els responsables de l’exposició interpretaran la mostra durant una visita guiada el pròxim diu-menge 13 de desembre, d’11 a 12 hores –inscrip-cions al correu electrònic a [email protected]. Places limitades–Lloc: Casa CanalsDe dimarts a divendres, de 17 a 20 h, dissabtes, de 10 a 20 h i diumenges i festius, de 10 a 14 h.Fins al 14 de febrer de 2016

EXPOSICIÓ

Fotografia de David Mocha

TarragonaTeatre. ‘El Sommelier’

Page 18: notíciestgn 295

9 de desembre de 2015 | Gastronomia18 |

GASTRONOMIA

LES COQUES Sant Llorenç, 15 · Tarragona

Tel.: 977 22 83 [email protected]

www.lescoques.com

ARCSMisser Sitges, 13 · Tarragona

Tel.: 977 21 80 [email protected]

RESTAURANT · PLATS CUINATS

PLATS

DE

TEMPORADA

Dels 26 establiments del municipi de Tarragona que recull la Guia Gourmand en l’edi-ció del 2016 que s’ha presentat recentment fi guren al capdavant amb la puntuació més alta, un 8/10, els restaurants Arcs i Les Coques, ambdós situats nucli antic de

la ciutat, a prop de la Catedral.Arcs ocupa una vella casa del segle XV que conserva les seves arcades. El xef tarragoní Carlos Llobet es va fer càrrec el maig de 2004 d’aquest establiment, i conjuntament amb José M. Viso, ofereix una cuina imaginativa sense perdre de vista les arrels de la cuina tradicional i la voluntat de proporcionar sensacions al comensal. La carta canvia parci-alment cada setmana, però manté els plats més signifi catius, que varien anualment. El celler està ben assortit i inclou unes 150 referències innovadores del mercat. Entre les seves especialitats destaquen el carpaccio de gambes vermelles, amb oli de nous, sal de carbó i xips de iuca, 19,80€; bombes de tinta i bacallà, amb vieira a la planxa i fons de crema de gamba de Tarragona, 17,05€; risotto de pop, cansalada ibèrica i bolets frescos amb salsa d’Albariño, 16,50€; reig salvatge amb fritada d’alls, pebre vermell i vinagre de cava, s/m; llom de cérvol amb salsa de fruites vermelles i perfum de cacau, 21,45€; cane-lons cruixents de cua de bou amb reducció de vi negre del Priorat, 18,43€; copa de crema de iogurt amb mandarina fresca, caramel de mandarina i gelat de cítrics amb verdures, 7,15€; coulant de xocolata negra amb gelat de cafè exprés, 7,15€. Té un menú per 25 euros i un menú degustació per 42 euros. El vi de la casa varia freqüentment i inclou vins de la DO Tarragona, a partir de 9,50 euros l’ampolla.Les Coques té una trajectòria més llarga, ja que va començar l’any 1984 de la mà de la mare de l’actual propietari, José Antonio Vidal. A principis d’octubre de l’any 2004 el restaurant va canviar d’ubicació, només una cinquantena de metres, per ubicar-se al local que anteriorment ocupava Poetes, molt més adequat per la seva amplitud i amb una decoració preciosa. En ple nucli antic de la ciutat, José Antonio desenvolupa una positiva feina en pro de la gastronomia tarragonina, i un marc encantador ofereix la seva acredi-tada cuina de mercat, amb uns interessants plats de línia mediterrània, ben realitzats, que elabora amb bona tècnica culinària. Les postres són casolanes. El celler, amb unes 400 referències, està situat en un entresolat de l’establiment. El servei és familiar. De la carta cal destacar la terrina de foie casolà amb reducció de PX, 12,50€; timbal d’escaliva-da, tonyina i anxoves, 11€; gambetes a l’allet, 14€; pop a la planxa, 18€; rap a l’all cre-mat, 21€; peix a la sal, s/n.; romesco de pop amb patates, 18€; llenguado a la planxa amb calçots i pinyons, 17€; arròs caldós amb llamàntol, 24€; rostit de cabrit amb salsa de vi ranci i foie, 21,50€, entrecot de Nebraska, 24€; milfulls de xocolata, 8,75€. Té un menú de migdia per 18€ euros i de nit, per 45 euros. El vi de la casa és Joan Anguera, 13 €.

Fèlix Llovell,periodista gastronòmic

Arcs i Les Coques, els millors restaurants de Tarragona segons la‘Guia Gourmand 2016’

Elaboració Tallem en juliana la ceba, el pebrot verd i ver-mell i la pastanaga. Tot seguit les deixem ofegar fi ns fer-ne un niu. Mentrestant posem a coure la patata. Un cop cuita la tallem a rodanxes. Escalfem oli amb l’all i el romaní i sense que ar-ribi a bullir hi submergim el bacallà durant 3 o 4 minuts. A l’hora d’emplatar col·locarem en primer lloc les rodanxes de patata. Tot seguit hi posarem i el niu de verdures i, fi nalment, hi afegim a sobre el bacallà. Bon profi t!

La recepta d’Encarna Martínez

Bacallà confi tatIngredients Llom de bacallàAllRomaní

Pebrot vermellPebrot verdCeba

PastanagaPatataOli de girasol

Si véns a dinar o a sopar al Molí de Cal Toft’ompliràs d’alegria i felicitat complerta

i no pagaràs la beguda si portes aquesta receptaEl Molí de Cal Tof Av. Santa Oliva, 2

El Vendrell · Tel. 977 66 26 51

Si teniu algun dubte sobre la recepta podeu trucar al 977 66 26 51

Page 19: notíciestgn 295

| 9 de desembre de 2015 Territori | 19

TERRITORI

El pròxim cap de setmana, de l’11 al 13 de desembre, la regi-doria de Comerç conjuntament amb la de Participació Ciutada-na organitza la setena edició de la Fira de Nadal. Aquesta tradicional trobada de parade-tes abans del Nadal, per primer any abandona la Via Roma per falta d’espai i es trasllada als

carrers Ponent i Pins, al nucli antic. La fi ra constarà de més de trenta parades on es ven-dran productes nadalencs com ara pessebres, fl ors de Nadal i centres fl orals, fi guretes i or-namentació de Nadal, cagatió i joguines i també es podran tro-bar productes d’alimentació, com per exemple creps, xoco-

lata, neules, etc.L’horari d’obertura de les pa-radetes serà des de les 10,30 a les 20 hores, durant els tres dies que duri la fi ra. Però a més del muntatge de les parades també s’han organitzat tota una sèrie d’espectacles i acti-vitats d’animació; entre elles una zona infantil al pati de la

biblioteca on es duran a terme també diverses activitats amb els nens. Es faran xocolatades, contacontes, jocs i moltes sor-preses més.La fi ra l’organitza Ajuntament de Salou en col·laboració amb l’Associació 365 Dies Vila Co-mercial, la Biblioteca Munici-pal i el Grup Esplai de Salou.

La Fira de Nadal es trasllada al nucli antic

SALOU

E l Castell de Sant Martí Sarroca va recobrar el protagonisme de la seva medievalitat. Els alcaldes i l’alcaldessa de les quatre capitals penedesenques van fer un acte de reafi r-

mació, una reafi rmació a la recerca d’un objectiu clar; el reconei-xement polític de la regió Penedès que ve delimitada per l’Àmbit Funcional de planifi cació aprovat per la Generalitat.Cada alcalde va aportar el seu punt de vista. Queda clar que els eixos comunicatius d’aquesta regió queden determinats per la C-15 com a eix vertebrador Nord-Sud i que comunica tres de les quatre capitals, i dues paral·leles, L’AP7 i la C-32 que s’uneixen a la quarta capital penedesenca que és El Vendrell.Com bé recordava l’alcalde de Vilafranca del Penedès, en Pere Re-gull, hem d’aprofi tar la localització del Penedès per treure’n fruit; transformar la seva condició perifèrica respecte a les dues grans àrees urbanes de Catalunya; Tarragona i Barcelona. Retrobar la centralitat perduda a causa de la divisió provincial de matriu es-panyola i centralitzant, recordem-ho i tinguem-ho molt clar, en els temps que corren, que molts s’han fet seves les províncies o han intentat catalanitzar-les, greu error.L’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, va posar sobre la taula un tema que a voltes passa desapercebut però que té la seva importància: el concepte de ciutats mitjanes, molt caracte-rística en la tradició urbana de Catalunya i que només trenca la ciutat de Barcelona. Les ciutats mitjanes són el model urbà dels països europeus en els quals projectem els nostres anhels de fu-tur, i és un tema que cal no perdre de vista ni menystenir. Les ciutats mitjanes són un concepte clau pel futur del Penedès.L’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, va posar l’accent en el sentiment i en la voluntat d’allò que volem ser i de com volem ser. Aquest sentiment és imprescindible en tant que comunitat, col·lectivitat territorial que té la voluntat de constituir-se com a territori polític, objectiu dels penedesencs. En aquest sentit, i vist l’enorme volum de gent que ha vingut a viure a la regió penede-senca, aquest repte esdevé necessari i imprescindible de cara al nostre futur col·lectiu, en tots els sentits.L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va posar l’atenció en la seva comarca, l’Anoia, la més septentrional de la regió penedesenca. Una comarca amb molta importància respecte a la connectivitat, ja que esdevindrà la comarca d’enllaç amb els territoris centrals i de ponent sense oblidar les seves relacions amb Barcelona i l’eix ibèric de l’A-2.Molt polítics, parlamentaris i societat civil van estar reunits al castell de Sant Martí Sarroca, enviant una imatge d’unitat i com-promís amb el territori, però sobretot assenyalant aquest acte com un punt d’infl exió en la relació Penedès-Generalitat de Cata-lunya. Que no fos l’enèsima foto. Hi ha futur, doncs som-hi!

OPINIÓ

Front Comú pel #Penedès

JAUMECASAÑASGEÒGRAF

Page 20: notíciestgn 295

9 de desembre de 2015 | 20 | El temps

EL TEMPS I SERVEIS

DIJOUS 10

Molta humitat

Font : Meteocat

Sol Vent Pluja NeuVariable Tapat Tempestaelèctrica

Boira

DIMECRES 9

TEMPERATURESDE LA SETMANA

màx. 25º / min. 10º

DIVENDRES 11

DIUMENGE 13

DIMARTS 15

DISSABTE 12

DILLUNS 14

Com s’hi juga: completeu el taulell de 81 caselles (9 fi leres i 9 columnes), omplint les cel·les buides amb un número de l’1 al 9, sense repetir cap número en una mateixa fi lera, ni en una mateixa columna, ni en cap dels 9 quadrats en què està dividit el taulell.

Sudoku

Fàci

l

Difíc

il

Solucionssetmanaanterior

Emergències 112Bombers 112Mossos d’Esquadra 112Guàrdia Civil 062Policia Nacional 091

Protecció Civil 112Serveis funeraris 24h900 50 67 12Transport Sanitari 977 25 25 25Sanitat Respon 902 11 14 44Hospital de Santa Tecla 977 25 99 00

Hospital del Vendrell977 25 7900Hospital Joan XXIII 977 29 58 00Consell Comarcal Baix Penedès977 15 71 71Consell Comarcal Tarragonès977 24 45 00

Telèfonsgenèrics

ALCOVER RÀDIO / ALCOVER / 107.1ALTAFULLA RÀDIO / ALTAFULLA / 107.4 BONAVISTA RÀDIO - TARRAGONA / 102.9CADENA CIEN TARRAGONA / 89.7CADENA DIAL TARRAGONA / 92,4CALAFELL RÀDIO / CALAFELL / 107.9CATALUNYA RÀDIO / TARRAGONA / 100.2CONSTANTÍ RÀDIO / CONSTANTÍ / 97.9COPE TARRAGONA / TARRAGONA / 93.5 DOMENYS RÀDIO / 107.6ÉXITO RADIO / TARRAGONA / 95.9FLAIXBAC / 90.4FLAIX FM / (2ª URL) / VALLS / 101.8 EUROPA FM CATALUNYA / 102.7LOS 40 PRINCIPALES REUS / 101.4M 80 / 96.1

MANÁ RADIO / EL VENDRELL / 91.4ONA FM / TARRAGONA / 97.1 + 104.4ONA LA TORRE (TORREDEMBARRA) / 107.0ONA RIUDOMS / RIUDOMS / 98.6ONA VALLS FM / VALLS / 107.6ONDA CERO RADIO / TARRAGONA / 95.3PUNT 6 CAMP / CASTELLVELL / 99.8RAC 1 / 99.2 RAC 105 FM - TARRAGONA / 89.3RÀDIO BANYERES DEL PENEDÉS / 101.2RÀDIO CAMBRILS / 90.0RÀDIO COSTA DAURADA / 95.0RÀDIO CUNIT / CUNIT / 107.0RÀDIO EL VENDRELL / 107.1RÀDIO FLAIXBAC - RÀDIO VALLS / 90.4

RÀDIO FM / LA POBLA DE M. /107.9RÀDIO LA CANONJA / 102.3RADIO MARIA / TARRAGONA / 99.5RÀDIO MONTBLANC / MONTBLANC / 107RÀDIO MORELL / EL MORELL / 98.3RÀDIO MÚSICA / VALLS / 1002.6RADIO NACIONAL (RNE) / 106.5RÀDIO SALOU - CADENA DIAL / 92.4RÀDIO SANT PERE I SANT PAU / 101.0RADIO TELE TAXI / 106.0 I 92.9RADIOLÉ TARRAGONA / TARRAGONA / 96.2ROCK FM / TARRAGONA / 91.0RODA DE RODA DE BERÀ / 107.7SER TARRAGONA / TARRAGONA / 97.7TARRAGONA RÀDIO / TARRAGONA / 96.7 TOTMÚSICA / TARRAGONA / 105.1

Emissores de Ràdio

Al l la rg d ’aquesta se tmana les tempe-ra tures es mant indran es tab les però la humi ta t es de ixarà notar i l ’ambient es tarà ennuvo la t f ins ben ent rada la se tmana. E l d i jous h i haurà més es to-nes de so l .

ARTEMISA EN ADOPCIÓ! L’Artemisa és una gateta preciosa de 6 mesos i uns ulls grocs que enamoren! És una gateta tafanera i juganera i li encan-ta que li facin carícies, sempre miola molt agraïda. Està sana i busquem adopció per ella. Seràs tu la seva nova família?Jennifer 639 451 [email protected]

ADOPTA,ELLS ET NECESSITEN!El Chester està en adopció. Recollit molt greu després d’haver estat atropellat, ha lluitat molt per sobreviure i tornar a cami-nar. És molt noble i carinyós. L’ajudem?

Contacte: [email protected]

Page 21: notíciestgn 295

| 9 de desembre de 2015 | | 21Classificats

CLASSIFICATS

TARRAGONA. C/ SAN RAMÓN (Ref. 6971). Piso seminuevo de 86m2, 4 habitaciones y 2 baños completos. Amueblado y equipado. Calefacción. Exterior, terraza, puerta blindada, pàrquing y zona comunitaria. Bus y zona comercial cercana. Por: 106.000€ Se valoraría alquiler con opción a compra. Tel. 977 23 30 11 / 648 965 217

TARRAGONA. CENTRE. C/ SANT ANTONI MARIA CLARET. Vivienda piso de 99m2. Apialia Tgn. 118.000€ Ref. - 708-A Tel. 977 92 06 57TARRAGONA. LLEVANT. C/ ESCOFET NETTO. Unifamiliar adosada de 113m2. 173.000€ Ref.- 704-V. Apialia Tgn. Tel. 977 92 06 57

TARRAGONA. CARDENAL CERVAN-TES (Ref. 7014). Piso para reformar en el centro de Tgn. 98 m2 con 4 habitaciones, 1 baño completo y 1 aseo. 6º con ascensor. Calefacción. Terraza. Muy bien comunicado. Opor-tunidad. 98.000 €. 977-233011 / 648.965.217

SALOU. C/ PLA DE L’ERA. CENTRE. Casa unifamiliar de 216m2. 325.000€ Ref. Casa-pl 53. Apialia Tgn. Tel. 977 25 09 93

TARRAGONA. C/ COVADONGA. 70m2, cocina, baño, 3 dormitorios, balcón, exterior. 43.000€ Tel. 654 092 540

VALLMOLL, TARRAGONA (Ref. 6991). Chalet de una planta con posibilidad de levantar más. 130m2 de vivienda y 2700m2 de parcela, 3 habitaciones y 1 baño, salón de 27m2, porche, a/a con bomba f/c, 2 casetas independientes (una con baño), pozo comunitario. Urbanización tranquila y próxima a Tarragona. Se valoraría alquiler con opción a compra. 155.000€ Tel. 977 23 30 11 / 648 965 217

TARRAGONA. BOSCOS. Fantàstica casa a la Urbanització Boscos. Pràcticament nova, 5 habitacions, 3 banys, piscina. 330.000€ Tel.: 977 079 600

TARRAGONA. Oportunitat! Exclusiu pis amb vistes al BALCÓ DEL MEDITERRANI. 4 habitacions, 2 banys, terra de marbre. 335.000€. Tel.: 977 079 600

TARRAGONA. PLAÇA DE LA FONT. Ampli pis, reformat i amb espectaculars vistes a la plaá. 5 dormitoris, 2 banys i balcons. 218.000€ Tel.: 977 079 600

LA SECUITA. A 3 minutos de la estación de AVE/AVANT y 10 minutos de Tarragona. Solar urbano recién reurbanizado con todos los servicios, apto para una vivienda. Sólo 33.000€ Oportunidad. Tel. 671 868 836

TARRAGONA. C/ MANUEL DE FALLA. Nou, 90m2, 3 hab., 2 banys, parquet, aire condicionat, calef., pàrking i traster. 170.000€ Tel. 977 25 20 52. Ref: PV078

TARRAGONA. C/ PERE MARTELL. 84m2, 3 habitacions, bany, totalment reformat, fins i tot les instal·lacions, molt lluminós Per: 180.000€. Tel. 977 25 20 52. Ref: PV424

TARRAGONA. CENTRE. AV. RAMON I CAJAL. Vivienda piso de 84m2. 118.000€ Ref. -287 Tel. 977 11 13 55. Apialia Tgn.

TARRAGONA. CENTRE. C/ MÉNDEZ NÚÑEZ. Vivienda dúplex de 140m2. 215.000€ Ref.- 00022. Apialia Tgn. Tel. 977 25 16 16

TARRAGONA. C/ UNIÓ / PONS ICART. Piso de 65m2, 2 dormitorios, balcón, lavadero, cocina y baño. Buen estado. 43.000€ Tel. 654 092 540

TARRAGONA. CENTRE. C/ SOLER. Vivienda piso de 95m2. 95.000€ Ref.- Sole. Apialia Tgn. Tel. 977 25 09 93

LA SECUITA, TARRAGONA (Ref. 6653). Chalet impecable. 2 plantas. 3 habitaciones, 1 baño y 1 aseo. Jardín con barbacoa. A/a. Vestidor, despensa y trastero. Terraza y porche. Se valoraría alquiler con opción a compra. Oportunidad. 190.000 €. 977-233011 / 648.965.217

TARRAGONA. C/ UNIÓ. CENTRE. Vivienda piso de 77m2. 120.000€ Ref. 00025. Apialia Tgn. Tel. 977 25 16 16

SAN SALVADOR, TARRAGONA (Ref. 7017). Venta o alquier. Piso reformado en San Salvador. Amueblado y equi-pado. Entresuelo. Puerta seguridad. 3 habitaciones y 1 baño. Cocina ame-ricana con electrodomésticos. Plaza parquing descubierto. Despensa/tras-tero. Parquet. Gas butano.Oportuni-dad. 400 € / 60.000 €. 977-233011 / 648.965.217

TARRAGONA. C/HIGINI ANGLES. Amb mobles, 3 hab., menjador, cuina, 2 banys. 600€. Tel. 977 25 20 52. Ref. PV594

TARRAGONA. RBLA. NOVA. Sense mobles, reformat, 3 habitacions, menjador, cuina, bany, per 450€ Tel. 977 25 20 52. Ref. A118

TARRAGONA. C/ MALLORCA. Amb mobles, reformat, 3 hab., menajador, cuina i bany, terrassa. 500€. Tel. 619 180 288.

BUSCO PISO DE ALQUILER en Tarragona. Tel. 639 894 658. Mª Carmen

TARRAGONA. C/ ERNEST VILCHEZ. Amb mobles, seminou, 3 hab., menjador, cuina i 2 banys. 500€. Tel. 977 25 20 52. Ref.: AM273

TARRAGONA. SANT ANTONI MARIA CLARET. Amb mobles, 3 habitacions, menjador, cuina, bany, 1a planta sense ascensor. Per 400€/mes. Tel. 977 25 20 52 Ref. AM253

TARRAGONA. RAMBLA NOVA. Sense mobles, reformat, 3 hab., menjador, cuina i bany, terrassa amb vistes a la Rambla. 450€. Tel. 977 25 20 52. Ref. A085

TARRAGONA. RAMBLA NOVA. Reformat, amb mobles, 3 habitacions, menjador, cuina i 2 banys. Aire condicionat, calefacció. Per: 900€/mes.Tel. 977 25 20 52. Ref: AM174

TARRAGONA. C/ LOPEZ PELAEZ. Reformat, sense mobles, 3 o 4 habitacions, menjador, cuina, bany i balcó, 2n pis sense ascensor per 400€ Tel. 977 25 20 52. Ref. A047

TARRAGONA. C/ ASS. CATALUNYA. Amb mobles, 3 hab, menjador, cuina, bany i aseo. 525€. Tel. 977 25 20 52. Ref. PV351

TARRAGONA. C/ HERNÁNDEZ SANAHUJA. Estudi, amb mobles, tot en un mateix ambient, reformat, per: 300€/mes. Ref.: AM127. Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. PLAZA PONENT. Parking en venta mediano-pequeño. 10.500€ Tel. 654 092 540

TARRAGONA. AV. CATALUNYA. Alquiler trastero. 50€/mes Tel. 654 092 540

TARRAGONA. ZONA RENFE. Local en venta de 60m, aseos, esquinero, posibilidad de vado. Precio: 65.000€ Tel. 654 092 540

TARRAGONA-Se traspas Taberna/Restaurant céntrico (Zona Plaça La Font-Ayuntamiento) en pleno funcionamiento. 629 383 666

TARRAGONA. AV. ROMA. Venta parking. 12.600€ Tel. 654 092 540

TARRAGONA. ALGUER, próximo a PLZ. TOROS. Local en venta de 130m, en buen estado, instalaciones. Precio: 122.500€ Tel. 654 092 540

TARRAGONA. C/ JOAN MIRÓ (ZONA JOAN XXIII). Alquilo parking grande (coche + moto). Con mando a distancia. Tel. 616 728 550

TARRAGONA. RAMBLA NOVA. Oficina en venta, 60m2, 3 salas, aseo, por: 50.000€ Tel. 654 092 540

TARRAGONA. ZONA P. MARTELL - TORRES JORDI. Parking en venta para coche grande. Buen acceso, amplia, coche y moto. 16.300€ Tel. 654 092 540

TARRAGONA. AV. ROMA. Parking en alquiler por 50€ Tel. 654 092 540

TARRAGONA. ZONA EL CORTE INGLÉS. Local en venta/alquiler de 270m2 (200m2 + 70m2 de sótano). Apto para cualquier negocio. Tel. 629 743 769 / 977 77 19 00

TARRAGONA. C/ MENDEZ NUÑEZ. LOCAL EN LLOGUER. Amb sortida de fums, 42m2. 600€/mes. Tel: 977 25 20 52. Ref: LL092

TARRAGONA. APODACA. Local en venta de 130m, salida de humos, aseos, por: 130.000€ Tel. 654 092 540

GLASTRON-LARAYA 144. Motor Mercury 60cv 2 tiempos. Barca en muy buen estado tanto de casco como de tapizado. Dispone de luces de navegación y bomba de achique. Se entrega totalmente revisada. Con remolque y sin documentación. 2.500€. Tel: 977800866 / 611768040

GLASTRON-LARAYA 142. Motor Envinrude 35cv 2 tiempos. Del año 1993. En muy buen estado tanto de casco como de tapizado. Dispone de luces de navegación y bomba de achique. Se entrega totalmente revisada. Sin remolque. Precio: 2.000€. Telfs: 977 80 08 66 / 611 768 040

RAN SEA 555. Motor fueraborda Yamaha 60cv 4 tiempos. Año 2004. Barca cabinada ideal pesca/paseo. Barca, motor y tapizados en buen estado de conservación. Motor recién revisado. Sin remolque. 12.000€. Telfs: 977 80 08 66 / 611 768 040

SEARAY. Motor Mercury 115cv 2 tiempos. Barca, motor y tapizados en buen estado de conservación. Barca ideal para deportes náuticos. Sin remolque. Precio: 3.500€. Tel.: 977 80 08 66 / 611 768 040

GLASTRON-LARAYA 162. Motoro Yamaha 85cv 2 tiempos. Año 1992. Barca en muy buen estado de casco, tapizados deteriorados. Remolque con documentación. Precio: 2.100€. Tel. 977 80 08 66 / 611 768 040

SEARAY. Motor Mercury 115cv 2 tiempos. Barca, motor y tapizados en buen estado de conservación. Barca ideal para deportes náuticos. Sin remolque. Precio: 3.500€. Tel.: 977 80 08 66 / 611 768 040

TAYLOR 50. Motor Envinrude 30cv 2 tiempos. Barca en muy buen estado. Se le tienen que retocar cosas. Dispone de luces de navegación y bomba de achique. Motor estropeado. 1.000€. Tel. 977 80 08 66 / 611 768 040

VARADERO RODA BARÀ: Cursos nàutica, INFORMI’S! Tel.: 977 80 08 66 / 661 768 040

Classes de pintura i dibuix. Estudi Tarragona (Part Alta). Telèfon: 686 411 008. Tito Figueras

Buscamos agentes inmobiliarios con talento para vener y pasión por el sector inmobiliario. Forme parte de nuestro equipo y benefíciese de un mercado único con excelentes perspectivas y un modelo de comi-sión sin competencia. Envíenos su sol·licitud de trabajo a: [email protected]

Se ofrece camarero muy profesional. Para restaurante, cátering y banquetes. Teléfonos: 977 24 19 64 / 648 272 933

Seguros de todo tipo. Seguros de automóvil, de hogar, de alquiler, de comercios, de comunidades, de viajes, de locales, de caravanas, de mascotas, etc. Trabajamos con los mejores. Nos encontrarás en Avda. Rep. Argentina, 17 (Tgn). Tel. 977233011 / 648965217 / 675 873 939

Compro tebeos antiguos, comics su-perheroes, albums cromos, juguetes antiguos (scalextric, madelman...) y otros objetos de coleccionismo. Tel.: 658029146

Tienda de muebles. Grandes ofertas en mobiliario. Todo el año. Telf.: 977 666 753

CENTRO CAPILAR. Les ofrece una gran variedad de pelucas indetecta-bles y oncológicas, prótesis capila-res y pestañas. También pañuelos y turbantes fabricados con productos 100% naturales, cosmética, cre-mas, etc. Telfs: 877 06 97 69 / 619 492 969

Passo cintes de video a DVD a 10€ la cinta: VHS, VHS-C, Video8, Hi8, MiniDV, Betamax i pel·lícules de Super8. Pots provar primer amb una cinta. Salva, recupera i recorda els teus anys passats. Recollida i lliurament a domicili. Tel.: 626010186

¿ES USTED PROPIETARIO? ¿TIENE UN PISO, LOCAL, CHALET... SIN AL-QUILAR? ¿ESTÁ CANSADO DE PAGAR GASTOS? ¡NO PAGUE MÁS! ¡INFÓR-MESE SIN COMPROMISO! Adminis-tramos y gestionamos su propiedad y velamos por ella. Garantias de alquiler. Asesoramiento jurídico en venta y alquiler GRATUITO. Telfs: 977 23 30 11 / 648 965 217 / 675 873 939

ANUNCIS [email protected] 728 550 / 686 703 910

HABITATGESCompra/Venda

Immobles motor treball FormaCIÓ

ANUNCIS [email protected] 728 550 / 686 703 910

HABITATGESLloguer

LOCALSLloguer/Venda

MOTORNàutica

MOTORCotxes

MOTORMotos

FORMACIÓCursos

TREBALLProfessionals

VARISAltres ofertes

Vendo Golf V-2.0-TDI.De color azul marino, con 5 pu-ertas, llantas de aleación. Del año 2004. Siempre guardado en garaje. Precio: 7.200€Tel. 616 728 550

Vespa DN 200-200cccVendo moto Vespa DN 200-200ccc. Año 1984. Precio a consultarTel. 691 429 567 / 616 728 550

Page 22: notíciestgn 295

9 de desembre de 2015 | Gent22 |

GENT

Exposició de pessebres i diorames a l’església de

Sant Antoni de Pàdua de TGN

Alumnes d’ESO de Valls celebren el Dia de la

Discapacitat

El passat diumenge 29 de novembre va tenir lloc la inauguració de la mostra de pes-sebres i diorames de l’Associació Pessebrista de Tarragona amb la presència de l’al-calde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i d’Albert Català, president de la Federa-ció Catalana de Pessebristes. Enguany l’exposició ha canviat de lloc, ja que l’entitat no està ubicada al carrer Girona. Ara es pot veure a la Rambla Nova, 105, al soterrani de l’església de Sant Antoni de Pàdua. Es podrà visitar fins al dia 17 de gener. A la fotografia es veu un pont del diable que hi ha al pessebre popular de l’exposició. D’aquesta manera l’associació s’apunta a la commemoració del XV aniversari del nomenament de Tàrraco Patrimoni de la Humanitat.

La zona esportiva del Vilar de Valls va acollir el passat 3 de desembre la jornada «Adapta’t a l’Esport!», emmarcada en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, en la qual 320 alumnes de 2n i 3r de l’ESO dels Instituts Narcís Oller, Jaume Huguet i Serra de Miramar, de Valls, i de l’Institut Fonts del Glori-eta, d’Alcover, han après a practicar aquestes disciplines i han conegut el dia a dia de les persones amb discapacitat. L’alumnat ha pogut conèixer i practicar diferents esports adaptats al llarg de tot el matí, participant en nou tallers es-portius, dirigits i dinamitzats per tècnics i esportistes de les diferents entitats organitzadores i pels alumnes del Cicle Superior d’AAFE.

Inauguració de la mostra ‘Grans mestres en petit format’

Èxit de públic de l’Spanish Open Salou

Moment de la inauguració a la Sala d’Art Arimany de l’exposició Grans Mestres en petit format. Aquesta interessant exposició amb obres de més de 70 artistes està tenint molt bona acollida pel públic tarragoní, que té la possibilitat de gaudir-ne fins al dia 10 de desembre. Seguidament, el dia 11 de desembre s’inaugurarà la mostra del gran artista del realisme D. Leonardo Fernández i l’escultor Pep Solé.

El Pavelló d’Esports de Salou manté les portes obertes per rebre als més de 2.000 ballarins que estan participant a la 17a edició de l’Spanish Open Salou 2015, sota el patrocini institucional del Patronat Municipal de Turisme de l’Ajunta-ment de Salou i amb la col·laboració de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de la capital de la Costa Daurada.

Page 23: notíciestgn 295

| 9 de desembre de 2015 | 23Gent

GENT

El pròxim dijous dia 10 de desembre, a les 19 hores, tindrà lloc la presentació del llibre musical L’Ànec Verd: ballem, també, en català (pensa, riu i balla). 35 anys de rock i ball en català, des de Tarragona arreu, obra del cantant tarragoni Jordi Català (Jordi Freixa). Aquest llibre compila les cançons que aquest cantant tarragoní va idear i que van quedar al tinter, per remasteritzar-les i modernitzar-les al so de música d’orquestra composta per instruments de percussió; piano, corda i metall, projecte que té per finalitat promoure, potenciar i enriquir el ball de Festa Major, en català. Amb el convenciment d’aquesta causa, desenvolupa una idea que el porta a la pràctica del seu objectiu principal que és el de fomentar

la promoció i la difusió cultural mitjançant la música donant prioritat, sobre-tot, a la cançó del Ball de Festa Major per escoltar-la i ballar-la, en català. Des dels inicis ja va optar per treballar la creació musical amb amplitud, do-nant suport a la Normalització lingüística catalana per acompanyar-la mitjan-çant la producció de cançons pròpies catalanes i les estrangeres traduïdes en català.El nom del projecte fa llorer a la primera cançó que va idear de rock blues “L’Ànec verd”, la qual utilitza com a títol d’aquest llibre i portaveu i símbol del ball de Festa Major: ballem, també, en català (Pensa, riu i balla).

Jordi Català presenta un llibre musical que repassa els 35 anys de rock i i ball en català fets des de Tarragona

Trobada de mitjans de Tarragona i Terres de l’Ebre a l’Ametlla de Mar

El passat dimecres a l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) es va celebrar la primera trobada territorial d’editors de mitjans de premsa paper i digitals del Camp de Tar-ragona i les Terres de l’Ebre amb l’objectiu d’apropar l’Associació als mitjans d’arreu del país. A la reunió, a la qual van assistir la gran majoria dels editors as-sociats de la zona es va parlar sobre el sector de la premsa de proximitat i va servir per fomentar la rela-ció i l’intercanvi de coneixements entre els associats de l’AMIC.

Page 24: notíciestgn 295

9 de desembre de 2015 | Contraportada

termòmetre de la setmana

tempus fugit

Tarragona amb la Marató de TV3

Escàndol amb les multes a Calafell

Tancament de la fàbrica de Covestro

Suport a la dependència

Totes les poblacions del territori es bolquen amb la iniciativa solidària, que enguany està dedicada a la diabetis

Investiguen l’anul·lació d’11.000 euros en multes de trànsit a polítics, amics i familiars en l’anterior legislatura

La química alemanya tancarà una de les tres plantes de producció que té a Vila-seca.Es perdran 120 llocs de treball.

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de Tarragona dóna suport a unes 500 persones a la ciutat de Tarragona, la majoria de les quals gent gran

«Mentre formem part d’Espanya, Tarragona ha d’estar ben representada a Madrid»

Joan Basora, històric mi-litant de Convergència Democràtica a Tarrago-

na, es presenta com a candi-dat al Senat en les pròximes eleccions generals del 20-D. Ho fa sota les sigles de la nova formació Democràcia i Lliber-tat amb el convenciment que, mentre Catalunya no esde-vingui un estat independent, el territori ha de tenir força a Madrid. I és que és allà on de moment es prenen les decisi-ons en temes cabdals com ara les inversions en infraestruc-tures o les polítiques energè-tiques.

Per què a Tarragona li costa més sortir de la crisi que a la resta de demarcacions catala-nes?Aquí tenim bon clima, un turis-me potent, un gran teixit indus-trial i energètic, un dels ports més importants de la Mediter-rània.... Ho tenim tot per ser una zona pròspera, però ens fa-llen les infraestructures que es decideixen des de l’Estat. Patim diàriament l’N-340, no tenim connexió ferroviària d’ample internacional, no tenim auto-vies gratuïtes... Està clar que la manca d’infraestructures no ens ajuda. Per això hem de ser forts a Madrid, per aconseguir allò que el territori, per poten-cial i per pes demogràfi c, me-reix i perquè l’Estat compleixi els pressupostos a Tarragona.

No se li fa estrany presentar-se al Senat com a candidat de Democràcia i Llibertat?Jo vull estar al Senat per repre-sentar Tarragona, però també per continuar el procés iniciat a Catalunya, liderat en tot mo-ment el president Artur Mas. Sota les sigles de Democràcia i Llibertat hi ha Convergència, Demòcrates de Catalunya i Re-agrupament. A mi, com a mili-tant de CDC, no em represen-ta cap esforç defensar aquest

nou projecte, ja que crec que aquesta coalició recull tot allò que Convergència va decidir en l’històric congrés de març de 2012 celebrat a Reus. Aquella cimera va marcar totes les pas-ses que hem fet fi ns ara com a partit que aspira a dotar Catalu-nya d’un nou estatus polític.

Com s’entén que una forma-ció que defensa la indepen-dència de Catalunya vulgui tenir representació a les cam-bres de l’Estat espanyol?Mentre Catalunya formi part de l’Estat hem d’aprofi tar al mà-xim la representació que ens permet el Congrés i el Senat. Pensi que l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, el que pot suspendre l’autonomia de Catalunya, ha de passar pel Se-nat i pel Congrés. Millor que hi siguem per defensar-nos.

Elchicotriste

Joan Basora, candidat tarragoní al Senat per Democràcia i Llibertat

«Aquí tenim bon clima, turisme, indústria, Port...però ens fallen les infraestructures de l’Estat»