Top Banner
! ! H A M A B O S T E K A R I A ! ! 1997ko urriak 3 Usurbil, 27. Zenbakia Usurbilgo zer Usurbilgo zer ga ga eta tasak aztertuz eta tasak aztertuz
20

NOAUA! 27 alea

Feb 01, 2016

Download

Documents

egunea

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: NOAUA! 27 alea

!!H A M A B O S T E K A R I A

!!1997ko urriak 3 Usurbil, 27. Zenbakia

Usurbilgo zerUsurbilgo zergagaeta tasak aztertuzeta tasak aztertuz

Page 2: NOAUA! 27 alea

a zo z oe z a

i19

97ko

urru

iak

32 Noaua! 27.zk. Usurbil

HILDAKOAK EZKONTZAK

Carmen Astigarraga Sanchez (Usurbil) eta

Juarez-Caesar Malta Sobreira (Salamanca)(1997-09-18)

Jon Soroa Udabe (Usurbil) eta

Maite Aguado (Beasain)(1997-09-06)

1997-09-18Carlos Prados Herrero

82 urte. Goiko kalea

EUSKO TRENBIDEAKEN AUTOBUS ORDUTEGIA

07.3508.0508.2509.0509.2510.0511.0511.3012.0513.0513.3014.0515.0515.2516.0517.0517.3018.0519.0520.0520.2520.5522.0522.25

Usurbil

07.1007.4008.0008.4009.0009.4010.4011.0511.4012.4013.0513.4014.4015.0015.4016.4017.0517.4018.4019.4020.0020.3021.4022.00

Donostia

07.5508.2508.4509.2509.35 *10.2511.2511.40*12.2513.2513.40 *14.2515.2515.35**16.2517.2517.40**18.2519.2520.2520.35**21.1522.2522.45

Zarautz

07.0007.2007.3508.0508.3509.0509.2510.0510.3011.0512.0512.3013.0514.0514.3515.0516.0516.3517.0518.0518.3519.0520.0521.0521.35

Usurbil07.4007.10 *07.1507.4508.1508.4509.15**09.4510.20**10.4011.4512.20 *12.4513.4514.25**14.4515.4516.25**16.4517.4518.25**18.4519.4520.4521.15

Zarautz07.2507.4508.0008.3009.0009.3009.5010.3010.5511.3012.3012.5513.3014.3015.0015.3016.3017.0017.3018.3019.0019.3020.3021.3020.00

Donostia07.5508.5509.5510.5511.5512.5513.5514.5515.5516.5517.5518.5519.5520.5521.5522.55

Usurbil

07.3008.3009.3010.3011.3012.3013.3014.3015.3016.3017.3018.3019.3020.3021.3022.30

Donostia

08.1509.1510.1511.1512.1513.1514.1515.1516.1517.1518.1518.1519.1520.1521.1522.15

Zarautz

07.1008.0509.0510.0511.0512.0513.0514.0515.0516.0517.0518.0519.0520.0521.0522.05

Usurbil

07.0007.4508.4509.4510.4511.4512.4513.4514.4515.4516.4517.4518.4519.4520.4521.45

Zarautz

07.3508.3009.3010.3011.3012.3013.3014.3015.3016.3017.3018.3019.3020.3021.3022.30

Donostia

ASTEGUNETAN ASTEBURUTAN

*Orioraino bakarrik

**Aiaraino joaten da

*Oriotik irtetzen da

**Aiatik irtetzen da

ai,

esa

n • Udala 37 19 51• Udaltzaingoa 36 11 12• Anbulategia 36 20 13• Udarregi ikastola 36 12 16• Agerialdeko ikastetxea 36 38 95• Oiardo kiroldegia 37 24 98• Zumarte musika eskola 37 15 94• Etumeta euskaltegia 37 20 01

• Taxi geltokia 36 21 78• D.Y.A. 46 46 22• Gurutze Gorria 27 22 22• Gure Pakea egoitza 37 32 28• Gure Elkartea egoitza 37 17 51• Arrate egoitza 36 63 40• Eusko Tren informazioa 47 09 76• Noaua! aldizkaria 36 03 21

Urte hasieran banatu genizuenNoaua!ren egutegia ongi begiraezazue. Izan ere, Urriko hilabeteagaizki dago. Urriak 1 asteazkena

izan zen eta gure egutegian astear-te bezala agertzen da. Hortik aurre-

ra hilabete osoa gaizki dago.Adibidez, San Praixku eguna larun-batean da eta ez ostiralean. Azaroaeta abendua, ordea, ondo daude.

Barkatu beharko diguzue akats hau.

Urriak 6tik 12ra Donostian Munduko Txirrindularitza txapelketa jokatuko da denok jakingo duzuen beza-la. Usurbildik irteteko ez da arazorik izango. Donostia edo Irun nahiz Tolosa aldera joateko N-1a

(Tolosatik Irun aldera doana) irekita egongo da. Entrenamendu edo laisterketa orduetan karril batbakarra egongo dnez Lasarte Oriatik sartu beharko da N-1 autobidera, eta ez Irubidetik.

Page 3: NOAUA! 27 alea

Usurbilgo Udalakdiruz lagundutako

aldizkaria

Kultura sailakdiruz lagundutako

aldizkaria

1997kou

rriak

3Usurbil 27.zk. Noaua! 3

er irizten?Noaua!Usurbilgo hamabostekaria

Argitaratzailea: Noaua!Kultur Elkartea. Kale Nagusia,37 - 20.170 USURBIL (Gipuzkoa)Tlf. eta faxa (943) 36 03 21.e-mail:[email protected]

Zuzendaria: Olatz Altuna.Kazetariak: Ainhoa Azpiroz,Idoia Torregarai, JosuAranberri, Garikoitz Udabe.Kolaboratzaileak: Pedro MariMatxain, Nere Amenabar, InesKamino, Leire Atxega, IñakiLabaka, Iratxe Begiristain,Begoña Zubiria, AmagoiaMujika, Xabier Arregi, PakoAgudo, Alfonso Vidal, NievesAranburu, Luis Aranalde etaZaloa Arnaiz Administrazioa:Arantxa Usarralde, AitorPikabea eta Nerea Kamino.Erredakzio Kontseilua: OlatzAltuna, Garikoitz Udabe, JoseJabier Furundarena, IñigoAzpiroz, Idoia Torregarai, JosuAranberri , Ainhoa Azpiroz.

Maketazioa: SusanaMartin. Argazkia: Joxe AntonioLabaien. Informatika: Pili Liza-so. Banaketa: Mertxe Jimenez,Txelo Vidal eta Iker Muguruza.Elektrikaria: Iñaki SalsamendiSukaldaria: Joxe Mari Sarasola,Tirada: 2.200 ale

Lege-Gordailua: SS-668-96

ISSN: 1136-6818

Inprimategia: Antza,Industrialdea 1 - 2, 20.160Lasarte-Oria.

Noaua! hamabostekariakez du bere gain hartzen aldiz-karian adierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik.

PORTADA: Zabor biltzai-leak lanean. Zerbitzu

honen truke ordaintzendute herritarrek tasa

Ehiztarioi ere Noaua!nhitz egiteko edo idazte-ko garaia heldu zaigu!

Nola ez bada, egokitu ereurrian egokitu behar, ehizta-rion hilean.

Badakit ehizaz hitz egiteakonplexua dela, defenda-tzaileak eta aurkakoak edukibaititzake, bi aldeetatik ereugari gainera. Nik uste dutehiza txikitatik sentitu behardela, gure belaunaldiko ehiz-tari gehienoi gertatu zaigunbezala. Zein ehiztarik ez dugogoratzen bere aita ehizta-ria sukaldeko epelean murgil-tzen negu gorriari ihesi, ehizatortoka gerritik zintzilik zuela.,Baina azkenaldian atzemandaitekeenez, pasio haugutxituz joan da belaunaldizbelaunaldi.

Gazteria gehienak ez duehizerako grinik sentitzen,nahiz eta administrazioak eregauzak ez erraztu. Guregaraian lur libre asko zegoen,eta gaur egun, Euskal Herrianizan ezik, lur libre guztiakmugatu egin dira. Ondorioz,ezin da ehizik egin ordaintzenez bada.

Hala ere zaila da ehizarekinamaitzea interes haundiakdaudelako bere atzean:armak, ostatua, barrutiak,jazteko arropa eta abar.Orain dela gutxi ehiztariekusoaren kontrapasaren ingu-ruko auzia zuten eta ehizamota honen aldeko eraba-kia eman du epaileak.

Euskal Autonomia Erkide-goa da ehiztari gehiendituen komunitatea biztanlekopuruaren arabera, bainaehiza gehien duena ez, Ara-ba izan ezik. Udazkeneanuso-pasa eta birigarrotarakoohitura haundia dago. Halaere, nire ustez ohitura herri-koiena txakurrekin oilagorre-tara joatearena da. Haudugu ehiza mota jatorrena.

Egia da ehizean beti gehie-gikeriak egin izan direla,baina gaur egun gehiagoerrespetatzen dela uste dut,nahiz eta beti egon salbues-penak. Ehiztariok naturareneta ingurugiroaren defenda-tzailerik haundienak izanbehar dugu natura beraaprobetxatu nahi badugu.Ea egia den.

Ehiza: pasioa, artea, kirola

Tomas Rodriguez

Ehiztaria

355bazkide dituNoaua!ak.

Zu ere egin zaitezbazkide

Page 4: NOAUA! 27 alea

ka-mika19

97ko

urri

ak

34 Noaua! 27.zk.Usurbil

xirr

ikit

uti

k

Ez ziren asko kejatu errebote jokalariak pasa denirailaren 21ean bikote hau arbitro bezala horrela

azaldu zirenean. Noski, Zubietan Euskal Jaia ospa-tzen ari ziren eta egunak zerbait berezia beharzuen. Jokatutako bi partiduetan ez zen inolakoistilurik egon. "Uniformeak" errespetua emango

zien nonbait!

• Pintxo aukera bikaina• Gosari bereziak

xabiere aritegia

Aritzeta, 2 36 19 78%

Lore eta lore landareakSan EstebanTlf. 36 22 55

URTINEALORATEGIA

Eguzkitza,4 USURBILTlf. 36 49 81

B A R A TZA

Aukera zabala zure eskura

OHITURA ALA KONTZIENTZIA?

Hona hemen, denbora laburrean,bata bestearen ondoren gertatuta-koak.

Egun bateko goizean, lantegira au-rretik zortziak aldera, ohizko buelta-txoa eman nuen Udaletxera, eta ber-tako langile batzuk "españolez" hitzegiten harrapatu nituen; lurjota utzininduten. Egundoko ezustekoa izanzen hori niretzat, zaplasteko galantahartuz.

Beste egun batetan, handik den-bora ez luzera, Noaua! aldizkariarenidazle eta informatzaile horietako battopatu nuen, hau ere bere laguneuskaldun batekin, jo eta ke "espa-ñolez" ari zelarik; elizaldeko petrileandenbora luzean jo zuten eserita,baina arestian aipatu bezala, kanpo-tar hizkuntzan; ez gurean. Ausardiazeta gogoz heldu ere heldu zioten kal-tegarrizko beren jarrerari; ez zitzaienaho-korapilorik sortzen norbait ingura-tzean ere. Lasaiki aritu ziren.

Eta azkenik, zazpi-zortziko laguntalde bat, beren arteko hizka-mizkanedota kontu-kontarian "españolez"atzeman nuen; talde oso-osoa arizen horretara, nahiz eta, guztiek eus-karaz ondotxo zekiten; hala ere, nor-baitek neure presentzia erreparatze-an, eta beren ondotik pasatzean,

euskaraz bospasei hitz altuago botazituen ohar gisa; piska bat aldendunintzen bezain agudo, ordea, "len-gua cervantina" marabilloso horreta-ra pasa ziren, ostera.

Hauexek, hortaz, aldi ezberdineta-ko pasarte kezkagarriak; alabaina,are gehiago kezkatzen gara pertso-na horien izaera ezagutzean; pertso-na horien, bakoitzaren, pentsamoldeeta ideologi jarrerak ikustean; ezbaita bidezko beren buruak euskal-dun-abertzaletzat hartuz, gerora gisahorretara aritzea: itxuraz bestelakoadelako, benetan.

Eta horko guztiak abertzale mutu-rrekoak omen; abertzale "gogor" hori-etakoak, gure hizkuntzari-euskarari-hain nabarmenki eta apropos muzinegiten diotelarik ere; eta, kontuz esanbestelakorik!: suak hartuta txinparta-ka hasiko lirateke-eta. Txinpartaka lauhaizetara barreiatzen, amorruarenamorruz.

Hau guztia, ordea, berezko ohituratxarra dutelako omen; ohitura hitzahartu dute, aitzaki beren okerrarenjustifikagarri eta estalgarri; ohiturahitza eskuratu, inolako argudiorikezean, beren buruak zuritzeko; ohitu-ra horren gaitzapean daudelako egi-ten dute, agidanez, oker; ez asmo

edo gogo txarrez. Jakina!, nola bes-tela!

Duela, jada, urte mordoskatikhona, ezin hobeki etorri zaie eta era-bili dute "ohituraren" arrazoia berenarrazoikeria justifikatzeko, eta aurre-rantzean ere lasai asko beste hain-beste egingo dute: ez dutelako asmokaxkarrenik beren buruak zentzatze-ko. Inolaz ere, ez nator bat arrazoihorrekin; ez nator bat, eta kokoterai-no nago, sartu diguten, eta oraindik,bederen, sartu nahi diguten ziri horre-kin; arrazoia zeharo bestelakoa baita,oso bestelakoa: borondate eta kon-tzientzia falta itxuragabea dutelako;eta ez beste.

Beharrik, beste batzuengan-adine-an edo asko xamar sartutakoan, be-deren- ikusi izan dugu bestelakorik;bai horixe! Euskara ikasteaz gain, era-biltzen eta idazten, esaterako, etanola erabili eta idatzi gainera! Guz-tiok harritzeko moduan. Hau guztia,ordea, benetan jokatu zutelako; kon-tzientziaz eta borondatez jokatu zute-lako.

Hortaz, ohitura ez da gakoa,borondate eta kontzientziaren faltabaizik.

Xabier Pikabea

Page 5: NOAUA! 27 alea

erriketan

Non zabiltza lanean?

15 urterekin eskolak berak aurkitu zidan lanpos-tua Ingemarren bulegoetan. Ez nintzen izan

punta puntako ikaslea baina txar-txarra ere ez.19 urte nituela, berriz, enkargatu egin ninduteneta harez geroztik hor jarraitzen dut, ia 39 urte.

Errebotean ibilia omen zara.

Bai, gure garaietan Zubietan lanaz gain ezzegoen egiteko gauza haundirik. Beraz, ia gazteguztiek jokatzen genuen errebotera, baita bolo-

etan ere. 17 urte nituela hasi nintzen jokatzenxextarekin, eta horrela jarraitu nuen 34 urtera

arte.

Eta nortzuk osatzen zenuten taldea?

Normalean Errekondotarrek eta hiru anaiokjokatzen genuen. Gogoratzen naiz orain joka-

tzen ari diren Endika Abril txapelketa guk erejokatu genuela; bigarren geratu ginen.

Nola gogoratzen duzu final hura?

Billabonaren aurka jokatu genuen beraienherrian. Nik "de reves" oso ondo jokatzen nuen,eta hori ikusita, hango plazan horrela jokatzerik

ezin zela jartzen zuten pankartak azaldu zirenegun hartan. Baina Federazioak baiezkoa eman

zuen. Baina galdu egin genuen.

Eta nola ikusten duzu orain errebotearen etorki-zuna?

Izugarrizko poza sentitzen dut hainbeste gazteerrebotean jokatzen ikusten dudanean. Nire

ustez inoiz ez da egon, nik ikusi dudanetik behin-tzat, hainbeste jokalari eta hain gazteak.Niretzat

errebotearen etorkizuna orain hobea da.

Gustatuko al zitzaizukeen pelotari profesionalaizatea?

Begira, 17 urte nituenean Markinatik etorri zengizon bat gure aitarekin hitz egitera. Markinanpuntan jokatzera eraman nahi ninduen, geroAmeriketan jokatzeko. Baina gure aitak ezezkoaeman zion eta nire bizitzako pena izan da hori.

Eta boloetan, zer moduz?

Askoz ere gehiago gustatzen zitzaidan errebote-an, baina horretan ere jokatzen nuen.Gogoratzen dut nola 16 urterekin Trinitate pla-zan jokatu zen gazteentzako txapelketa bateanirabazi nuen. Lehen Zubietan asko jokatzen zen,urtean zehar hiru edo lau bolo-premio zeuden.Santiotan denek parte hartzen zuten, San Inazioegunean, berriz, zubietarrek soilik, eta saltsaederra egoten zen han.

Lastima orain hainbeste ez jokatzea.

Bai, zeren lehen auzo bakoitzak zuen bere bola-tokia. Hala ere, ez zen izango beste auzorikZubietan adinako bola afiziorik izango zuenik.Garai batean bolatokia Jose Antonio Iturbekzaintzen zuen, Zizurkildarra berez, baina geroZubietara bizitzera etorri zena. Hura hil zenean,Jose Antonio Arroyok zaindu zuen, baina orainbadira zazpi edo zortzi urte zaintzen ez dela.

Ehiztari amorratua ere bazara, ez da?

Bai, baina hamar urtetik hona oilagorretarabakarrik joaten naiz Nafarroara. Azarotik otsaile-ra bitartean, igande guztiak ehizean pasatzenditut. Sakratua da hori. Lagunekin eta "Lagun"zakurrarekin joaten naiz; anaia bezalakoa daniretzat.

1997kou

rriak

3Usurbil 27.zk. Noaua! 5

RAMON IPARRAGIRRE ALKORTAZubietako "Kale" baserrian jaioa dugu abenduan 54

urte egingo dituen gizon hau. Gaztetatik hasi zenbere kirolik kuttunenean jokatzen: errebotean.

Horretaz gain, "Lagun" bere zakurrarekin oilagorre-tara joatea du zaletasunik haundiena.

Irazu kalea, 9-11. UsurbilTlf. eta Faxa: 37 02 69 (Gipuzkoa)

Udazkeneko eskaintza tentagarria!!Eguzkitako betaurrekoak %10 eta %20eko deskontuarekin

Lentilen likidoa %17ko deskontuarekin

Page 6: NOAUA! 27 alea

alej i ran19

97ko

urri

ak

36 Noaua! 27.zk.Usurbil

situko da gure artean. Oilaskobiltzaileek urteroko ibilbideaegingo dute, umeen egunaere ez da faltako... Ah, iaahaztu zitzaidan! Urriak 5eanegingo den sokatira txa-pelketarako prestakuntzanikusi ditut aginagatar batzuk;beraz argi ibili aginagarrekin.Besterik ez, aginagarrei jai zo-riontsuak opa dizkiet, bertakoekitaldietan parte hartuz etafalta direnak, gure artean ezditugunak, gogoan hartuz.

ATXEGALDE

AmagoiaMujika

Udarregi ikastolakoplaza margotu dute

Irailarekin batera Udarregiikastolako haurrek, jadanik

ahaztua zuten ikastolarakobidea hartu behar izan zuten.Autobusa alde batetik, umeabestetik... guk ere ahaztuagenuen zer zen hori.

Aurtengoan, jolastokia inoizbaino politago dute gainera.Udara honetan Usurbilgo"zezen plaza"ren hormak mar-gotu dituzte. Alde batetik bes-tera, paisaia polita pintatudute eta ziur nago ikasleakgustora irtengo direla jolastoki-ra, duda izpirik ez eduki.

Atxegaldeko urbanizazioa-ren bigarren fasearen ohiartzu-na entzun dugu aspaldiko par-tez. Lehen lanak zatika eginnahi ziren, orain aldiz denabatera egiteko asmoa omendute. Lan hauek egiten aurtenhasi nahi dutela ere entzundugu. Ea ba entzundakoa egibihurtzen den.

ZUBIETA

XabierArregi

Primerako giroa EuskalJaian

Irailaren 21ean Euskal Jaiaospatu zuten Zubietan.

Goizetik hasita ez zen girorikfalta izan, erreboteko bi parti-duek ederki berotu baitzutenjendearen animoa. Eguerdialdera, berriz, eta hamaike-tako ederra egin ondoren,boloen txanda iritsi zen.Batek baino gehiagok komeriederrak izan zituen boloaaltxatu eta bere bidetik era-mateko. Garai batean ibiliak,noiz edo behin jardutendutenak eta inoiz boloaeskuetan hartu ez zutenak,guztiak gustora ibili ziren bolotokian. Tokak ere jende askohurbilduarazi zuen, eta noski,bi joko hauetan sortu zenpartaideen arteko saltsahaundiena. Herri bazkariarenondoren, herrikideek presta-tutako antzerkia ikustekoaukera izan genuen. Izanere, Izaskun Zubiriak zuzen-duta, ikuskizun bikaina eskainiziguten Kimu Berriak taldekopartaideek. Antzerkiarenostean dantzarien saio politaikusi eta zaldi eta mandoprobak eman zion amaieraaurtengo Euskal Jaiei.

AGINAGA

IratxeBegiristain

4. saria Joxe Azurmendiaginagarrarentzat

Joxe Azurmendiri zorionakeman beharrean gaude.

Aginagar honek egurrezhainbat eta hainbat gauzaegiten ditu eta oraingoan lanhorrek bere fruitua eman du."Certamen Vasco Navarro"kojubilatuek Donostian, lehengobernu militarra zen erai-kuntzan, erakusketa antolatuzuten. Bertan, jubilatu ugarikaurkeztu zituzten beren lana-ka. Joxek egurrez egindakotolarea, erriberako tresnak,harotz-tresnak eta belar-gur-dia eraman zituen besteakbeste. Azkenean, talla txa-pelketaren barruan lortuzuen 4. saria. Zorionak berrizere Joxe Azurmendiri.

Bestalde, aurreko alekogaia jorratuz, Aginagakoeskola txikiaren arazoa kon-pontzeko ahaleginetan aridira une honetan. Badirudi,elizaren lokaletara pasatzekoerabakia hartua dagoela,baina guraso taldea eta eliztaldea ez dira oraindik ados-tasun batetara iritsi.

Azkenerako utzi dut onena,San Praixkuak gainean baiti-tugu. Urriaren 3an hasi eta12a bitartean jai giroa nagu-

Page 7: NOAUA! 27 alea

ej i ran1997ko

urria

k3

Usurbil 27.zk. Noaua! 7

SANTUENEA

AlfonsoVidal

Hautsa, lokatza,kamioiak...

Ez da harritzekoa. Aldebatetik eguraldi ona;

azken hilabete honetan ez duapenas euririk egin eta eguz-kiak gogoz jo du goizetik ilu-nabarrera. Beste aldetik,Santuenea bidean lurra dara-maten kamioien sartu-irtenaetengabea da.

Atalluko lanak hasi zirenetikkamioi festa dugu santuenea-tarrok. Urdaiaga aldera joatendira lehendabizi, han kargatueta Atallura eramaten dute

eraman beharrekoa. Urdaia-gatik Santueneara joatekobidea hautsez betea dagoeta Atallu aldea zer esanik ez.

Hala ere bide berria egingodigutela eta gustora egonbehar. Momentuz antzemandaiteke bide berri horren non-dik-norakoa. Horregatikkamioi, lokatz eta hauts guztihori jasan beharko ditugugauzak hobetuko direnarenesperoan. Lehenago itotzenez bagara nozbait pasakogara bertatik-.

KALEBERRI

InesKamino

Eguzkitzaldean 2. fasekoobrak egiteko behinbehineko baimena

Eguzkitzaldeko eraikuntzalanak aurrera doaz poliki-

poliki. Lehen fasean eginbeharreko bi etxeak bukatugabe egon arren MendigainInmobiliariak bigarren faseariekiteko baimena eskatu du ja.Bigarren fase honetan beste 42etxebizitza eraikitzeko asmoadute Bustinzulo aldean.Honekin batera, azpikaldeangarajeak eta lokal komertzia-lak ere egingo dituzte. Apurka-apurka etorkizunean Kaleberrikizango duen itxura asmatzenhasi beharko dugu.Eguzkitzaldeko etxeak, motza-neko etxeak... erabat aldatuda kaleberri denbora gutxian.

Bestalde, anbulategi zaharre-an jubilatuentzat egoitza egin-go dutela gauza jakina da.Vasco Europea de Constru-cciones enpresari adjudikatuzitzaizkion lanak, eta dirudienezlaister batean ekingo diotelanari. Anbulategi zaharrarenaurrekaldera adreilu ugari eka-rri dituzte eta barrukaldean erezerbait egiten hasiak dira. Eaba laister batean egiten dituz-ten lan horiek.

URDAIAGA

LeireAtxega

Urdaiagako txirrindulari-tza indarrean

Urdaiagako kontuak geldi-rik daude momentu hone-

tan. Ez dago zer esan haundi-rik. Erraza litzateke irailean eginduen eguraldi bikainaz hitzegi-tea, edo eta Andatza aldeannorbaitek perretxiku batzukbildu dituela esatea. Baina eznoa horretara. Tarte honetankirola izango dut hizpide.

Txirrindularitza da aukeratududan kirola. nola ez bada.Une honetan Urdaiagan dituguUsurbilgo bi txirrindularirik one-nak. Oa baserriko bi anaiezhitzegiten ari naizela asmatukozenuten ja. Bai horixe, Josebaeta Haimar Zubeldia dira.

Hasi gaitezen zaharrenarekin.Afizionatu mailan bigarrenurtea bete du aurten Olarrataldean, eta bere denboraldiabikaina izan da. Txapelketagehienetan aurrean ibili da etagaraipenak ere lortu ditu.Azkenean, bi sari haundi iritsizaizkio: alde batetik, datorrenurtean Euskadi Fundazioarekinprofesional mailan arituko da.Beste aldetik urriaren 6tik 12rajokatuko den DonostiakoMunduko TxirrindularitzaTxapelketan parte hartuko afi-zionatu mailan

Joseba gazteagoa da.Jubeniletan bigarren urteabete du eta honen ibilbideaere bikaina izan da. Azkena,irailaren 27koa. Izan ereUrnietan garaipena lortu zuen.Josebak ez du DonostiakoMunduko Txapelketan partehartuko baina aurrerantzeanemango du zeresanik.

Zorionak bioi Urdaiagatarguztion partetik!

Page 8: NOAUA! 27 alea

ManoliCansecoEguzkitza

Uste dut ondodaudela,

azken fineandenon eginbeharra daordaintzea. Baina garestiaden edo ez ez dakit. Oraintxeerosi dut pisua eta oraindik ezdut ezer ordaindu. Hemendikaurrera izango dira kontuak.

1997

kou

rria

k3

8 Noaua! 27.zk. Usurbil

IN

KE S T

A

IN

KE S

T

A

MariaPilarPintosSantuenea

Ondodaude-

la uste dut. Beste tokibatzuekin konparatuezkero, behintzat,hemengo zergak ez diragarestiak. Beharbadatokiarengatik izango dadesberdintasun hori.

PaulinaUrreta

Kaleberri

Ura osogarestia da.

Hemen egitenduen euri pilarekin baibehintzat. Besteak, berriz, ezdirela garestiak iruditzen zait,ondo daude.

FranciscoGonzález

Olarriondo

Nahikogarestiak

direla iruditzenzait. Gainera, azken aldianzergak igo egin dira. Urarenarabera izaten da, eta haubai iruditzen zait benetangarestia dela.

CasildaDávila

Kaleberri

Nik uste dutorain zerbait

igo egin direlazergak. Une honetan etxepe-ko administraria naiz etaazken faktura jaso duguneanigoera nabarmena dela iru-ditu zait. Zer igo den gehienaez dakit, erreziboan denakbatera agertzen baitira.

Maria PilarCanseco

Eguzkitza

Ordaindubehar den

guztia ez zaitondo iruditzen, baina hemenordaintzen duguna justuadela iruditzen zait. Gertatzenda gauza bakoitzarengatikez dakidala zenbat ordain-tzen dudan. Erreziboa hartueta ordaindu besterik ez bai-tut egiten.

Jose ManuelBenito

Kaleberri

Egia esan,ez dakit

asko gai honen inguruan,etxepeko guztion arteanordaintzen baitugu. Halaere, zergen igoera ulertze-koa da, azken bateangauzak egiteko jendearenkolaborazioa behar baita.

JokinMalvarez

Atxegalde

Urarena etaestolderiare-

na garestiakdira, besteak ondo daude.Hala ere, beste herrietangarestia izaten da. Eta zabo-rra ere bai, Atxegaldenbehintzat ez daukagu konte-nedore bat bera ere.

Zer iruditzenZer iruditzenzaizkizuzaizkizuUdalariUdalari

orordaintzendaintzendizkiozundizkiozunzerzergak?gak?

erorrek esan

Buru-azalar en zainketaIle-apainketa

Etxebeste , 3 Tel. 37 16 85

USURBILGO HORTZ KLINIKAHaginak ondo dabiltzanean, sabela poz!

Kale Nagusia, 2 1.C4Tlf 37 08 78

20170USURBIL

FERNANDO PEREZ-MOSSO NENNINGERANTONIO BERNAL RUIZ DE OÑA

Eguzkitza

Pintxo eta bokata goxo-goxoak

Page 9: NOAUA! 27 alea

1997kou

rriak

3Noaua! 27.zk. Usurbil 9

ontzeju txikia

Atxegaldeko urbanizazioaren berrikuntza aurrera

Udalak Atxegaldeko urbanizazioa aurrera atera-tzeko kredituaren gestioa hastea onartu du.

Atxegalde osoan azpiegitura guztia aldatzea daUdalaren nahia, izan ere, aspaldiko proiektuabaita hau. Baina inoiz aurrera atera ez dena.

Orain arte berrikuntza hau zatika egitea pentsa-tzen zen, baina orain dena batean egin nahidute. Eta ahal bada, aurten hasi. Hori dela eta,hots, proiektua aurten hasi nahi delako, aurrekon-tuetan ez da orain arte diru kopuru hori jaso, etahorregatik den diru hori kredituen bidez izenda-tzea erabaki dute.

Txokoaldeko frontoiaren berrikuntzak lasterhasiko dira. Hasiera batean, bertarainoko

bidea Udalak konpondu behar bazuen ere,azkenean frontoia konponduko duen kontratis-tari aurrekontua eskatu zitzaion eta lan haubere esku uztea erabaki da.

Pasa den ekaineko uholdeak direla Udalekobrigada oso lanpetua dabil eta horregatik ezi-nezkoa zaie bidearen konponketa aurrera ate-ratzea. Bidea txukuntzeaz gain, inguruko txukun-ketak ere bere gain geratuko dira.

Ibi iraunkorren (vado permanente) ordenantzaaldatzea erabaki da. Orain arte ordenantzak

esaten zuen badoa emango zitzaiela gutxienezlau automobil zituzten garajeei. Baina praktikanikusi da ez zela oso egokia, zenbait tokietan ara-zoak sortzen baitziren eta ordenantza ez zenbehar bezala betetzen.

Beraz, azken urteetako lokal eta etxebizitzengehikuntza ikusita, ordenantza aldatzea erabakida. Hemendik aurrera garajea kotxe bakarrarentzat bada ere badoa eskuratu ahal izango da.

Txokoaldeko frontoia etabidearen berrikuntzak

Ibi iraunkorren ordenantza-ren aldaketa

Kale Nagusia, 2Tlf 37 33 48 37 09 13USURBIL

Tolosako epaitegiak EUDIMAri (Euskal UdalIntsumituen Mankomunitatea) kereila bat

jarri dio "ekintza deliktiboak bultzatzeagatik. Baiordezko zerbitzu sozialaren prestazioari eta zerbi-tzu militarra betetzeari uko egiten dietelako".Hau dela eta, EUDIMAn dauden Udalen alkate-ek eta baita honen sorrerako aktan sinatutakopertsona guztiek (nahiz eta akta hori ez egonsinatua) deklaratu egin beharko dute beharkodute. Bost herrietako alkateak deituta zeuden

ostegun honetarako (Usurbilgoa ez), baina saia-tuko dira ahal bada atzeratzen. Izan ere, bi etalau urte bitarteko gartzela zigorra eta 15 hilabe-teko inhabilitazioko zigorra jaso baitezakete.

Honetaz gain, Udalak ejerzitoarekin ez kolabo-ratzeagatik Joxe Antonio Altuna alkatea 1995.urteko juizioa itxaroten ari da, eta arrazoi berdi-narengatik 1996. urteari dagokion 2. deklarazioa-ri ere uko egin dio.

Intsumisioa defendatzeagatik epaituak

PINTXO BEREZIAKETA AUKERA ZABALA

Aritzeta, 2 Tel.: 37 10 42

BORDATXOedaritegia

Page 10: NOAUA! 27 alea

Zergak, tasak, preziopublikoak... zenbat aldizegon ote dira hitz hauek

guztion ahoetan. Zerga gehie-gi ordaintzen dugula, gero etadiru gehiago kentzen digute-la... honelako ustea erabaterrotuta dago herritarron arte-an. Gobernua, Diputazioanahiz Udalak dira zerga horiekjasotzeko ardura dutenak.Noaua! Usurbilgo udalak jaso-tzen dituenei begira jarriko da.Zenbat ordaintzen dugu guzti-ra? Beste udalek gureak bainogehiago edo gutxiago kobra-tzen ote dute? Jarraian aurki-tuko dituzu galdera hauenerantzunak.

Aurrena, hasteko, argitu di-tzagun zerga, tasa eta preziopublikoen arteko ezberdinta-sunak. Askotan nahastu ohiditugun hitzak dira hauek. Hiru-rek diru kopuru bat ordaindubehar dugula adierazten dutebaina ez dira gauza bera. Zer-ga, trukean zerbitzu zuzenik ja-so gabe, herritarrek derrigorrezordaindu beharreko kopuruada, ibilgailuen zerga adibidez.Tasa, ordea, zerbitzu zehatzbaten trukean ordaintzendena da, zerbitzuaren kostuabaino gutxiago kobratzeaposible izanik, uraren tasa kon-parazio batera. Azkenik, preziopublikoak daude, zerbitzu edoerabilpen zehatz baten truke,kostua osorik ordaindu behardena, Udal Kiroldegia erabil-tzen duten herritarrak ordain-du behar dutena esate bate-rako.

Noaua!, Usurbilgo familiaarrunt baten larruan jarriko da,horrela 1997. urtean zerga etatasen bidez udalari zer etazenbat ordaintzen dion ikusikodugu. 45-60 urte inguruko Joxeta Mertxe senar-emazteek eta16, 18 eta 20 urteko hiru seme-

alabek osatuko dute familiahau. Bi etxe dituzte:Galtzaragainan 5 milioi peze-tako katastro balioa duenaeta 10 milioiko balioa duentxaleta Arrobitxulon. Bi etxehauek edukitzeagatik, besterikgabe, urtero-urtero OndasunHigiezinaren zerga ordaindubeharko dio udalari, kontribu-zio edo hirilurraren zerga ize-

nez ezagutzen dena. Udalbakoitzak %0.40 eta %1.4 bitar-teko portzentaia edo tipoaaukeratzen du urtero, 1997anudalaren erabakiz etxearenbalio katastralaren %0.525ordaindu behar izan da.Beraz, 5 milioiko etxearen truke(5 milioi X 0.00525) 26.245pezeta ordaindu du balizkobikoteak. 10 milioiko etxearenzerga, berriz, (10 milioi X0.00525) 52.490 pezeta.

Ibilgailuaren gainekozerga

Urrian, beste zerga batenberri izan dute, ibilgailuarengaineko zerga ordaintzekoeskutitza iritsi baitzaie. Bi kotxedituzte, bata 8 zaldikoa eta14koa bestea. Gipuzkoakoedozein udaletan 8 zaldizazpiko ibilgailuek 5670 pezeta+ udal bakoitzak jarritako por-tzentaia ordaintzen dute eta14 zaldikoek 11970 + portzen-taia. Usurbilgo udalak ezarrita-

1997

kou

rria

k3

10 Noaua! 27.zk. Usurbil

rreportaia

Zabor bilketanUsurbilgo udalagaltzen atera-tzen da.Herritarrekordaintzenduten tasak ezdira nahikoazabor bilketagastu guztieiaurre egiteko

63100 pezetainguru ordaindukodizkio familia

arrunt batek uda-lari 1997an oina-rrizko zerga eta

Inguruko zerga eta tasa merkeenak

Mota guztietako Aseguroakzure zerbitzurako

MARKEL OLAIZOLAASEGURU AGENTEA / Zbk. 200009

Aritzeta, 1 Tlf: (943) 37 18 0720170 Usurbil (Gipuzkoa)

GENERALIAseguru Konpainia

Txokoalde, z/gUsurbil

Tlf. 36 11 27 - 37 10 94 San Esteban kalea, 1Usurbil Tlf 36 00 80

Page 11: NOAUA! 27 alea

ko portzentaia %1,27 denez,7199 pezetako zerga ordaindubeharko dute lehenengokotxeagatik eta 15.198 biga-rrenagatik. Xabier Olano uda-leko ordezkariaren esanetan,“Usurbilen ibilgailuen zergamerkea da beste herriekinkonparatuz. Zubietan ibilgailuasko dituen jendea badago.Donostiako aldean bizi direnezDonostiako ibilgailuen zergadexente haundiagoa izanikUsurbilgo helbide bat emaneta Usurbilen ordaintzen dutezerga hau”.

Tasa, zerbitzuen truke

Zergak alde batera utzi etaaztertu ditzagun tasak. Hiruzerbitzu garrantzitsuenak urhornidura, zabor bilketa etaestolderia dira. Uraren tasakontsumoaren arabera kobra-tuko zaio usurbildar familiahoni. Hiruhilabetean behinkontadorea pasatzen da

aurrez aipatu ditugun bi etxe-etatik, zenbat ur kontsumituduten zehazteko. Etxeko kon-tsumoetan 30 m3 arte metro-ko 47 pezeta ordaintzen da,30etik 50era bitartean besteprezio bat du, 58 pezeta etahortik gora prezioa igoz doa.Beraz, usurbildar familia honekurte osoan zehar 180 m3ko urkontsumoa egin ezkero 7.020pezeta ordaindu beharko lituz-ke. Udal bakoitzak bere ur tari-fa ezartzen du.

Zabor bilketari dagokionez1997ko tasa etxe bakoitzeko3.900 pezetakoa izan da. Xa-bier Olanok adierazitakoarenarabera, “zabor bilketan gal-tzen ateratzen da UsurbilgoUdala. Guk oinarrizko zerbi-tzuak emateko garaian defizi-tarioa izateko arazorik ezdagoela defendatu dugubeti. Ez dugu joan behar zerbi-tzu bakoitza osorik autofinan-tzatzera. Horren arabera kale-

etako argiak, tarifak... kobra-tzen hasiko ginateke”.

Azkenik, estolderia zerbitzua-ren tasa ere ordaindu beharkodu Joxe eta bere familiak. Es-tolderiaren erabilpenean kon-tsumitutako ur bolumena har-tzen da kontutan. Honela es-tolderia zerbitzuaren tasa3.510 pezetakoa da.

Azken finean, Joxe eta berefamiliak 115.563 pezeta inguruordaintzen dizkio udalari zergaeta tasa garrantzitsuenen bi-dez. Hauez gain badaudebeste zerga batzuk: edozeiniharduera ekonomiko eduki-tzeagatik ordaindu behar denzerga, eraikuntza, instalazioeta obren zergak,

1997ko aurrekontua gainbe-giratuz zera esan dezakegu:udalak 200 milioi bildukodituela zergekin eta 130 milioiinguru tasekin.

1997kou

rriak

3Usurbil 27.zk. Noaua! 11

ortaia

5 milioi

5 milioi

5 milioi

5 milioi

5 milioi

5 milioi

5 milioi

5 milioi

5 milioi

0.6

0.62

0.588

0.67

0.5

0.75

0.6

0.7

0.525

30000

31000

29400

33500

25000

37500

30000

35000

26245

7305

7404

8002

7979

7958

8279

7797

7337

7199

15421

15632

16892

16845

16801

17479

16460

15489

15198

8000

15175

9781

14520

13260

12300

9180

7020

7020

6000

10370

5700

4010

4800

4475

4350

5922

3900

800

3136

5429

6244

3200

4182

2754

1404

3510

67526

82717

75204

83099

71020

84215

70541

72172

63073

Aia

Astigarraga

Donostia

Lasarte

Orio

Tolosa

Urnieta

Zarautz

Usurbil

Etxearen balioa Tipoa (1997) Ordaintzeko Autoa (8 zaldi) Autoa(14 zaldi) Ura (180m3) Zaborra Estolderia GuztiraUdala

kalezarrakarrozeria

Ugaldea industrialdeaTel. 37 26 09USURBIL

Txapa konponketa eta kotxe pintaketa

Ugaldea poligonoa 36 - 2 - EskUsurbil - Gipuzkoa

en 37 19 54%

SERIGRAFIAT A n PO G R A F IA

KAMISETEN INPRIMAKETA

INDUSTRI ETaIRA GARKI SERIGRAFIA

TABERNAUsurbilgo txilborreanherritarron topaleku Irazu kalea, 9

Tlf: 36 02 17

Taula hau egiteko inguruko herri ezberdinak hartu ditugu kontutan. Bertan ikus daitekeenez usur-bildarrok ordaintzen ditugu inguruko zerga eta tasa merkeenak.

1997. urteko zerga eta tasen zenbatekoa inguruko herrietan

Page 12: NOAUA! 27 alea

1997

kou

rria

k3

12 Usurbil 27.zk. Noaua!

Xabier Carbayeda eta Goyo Martin

Kale nagusia, 44- beheaLASARTE-ORIA TEL. 36 61 97

Kirol masajea eta masaje terapeutikoaMASAJE LEKUA

Irazu kalea, 3 - Tlf. 37 00 13

orrusaldaArratzain baserriko sagardoa denetan onena

Aitzaga Elkarteak antolatuta Usurbilgo Sagardogileen artekoIII. Sagardo lehiaketa egin zen joan den irailaren 20an.

Aialdenea, Arratzain, Berreiartza, Gorostidi eta Olanoenea base-rrietako sagardoa dastatu eta epaitzeko aukera izan zutenAitzagara afaltzera joan ziren guztiek. Bost sagardoak bitan dasta-tu zituzten, makailoarekin lehendabizi eta kostillarekin ondoren.Azkenean, eta afarikide guztien puntuazioa batu ondoren,Arratzain baserriko sagardoa izan zen onena.

Han bildutakoen esanetan, maila ona erakustsi zuten bost sagar-doek, eta batetik besterako aldea ez zen oso haundia izan.

Postetxeko egoitza erre dute

Pasa den ostiralean, hilak 26, eguerdiko 12ak aldera, lauzpabostezezagunek Correoseko egoitza erre zuten. Bertan gasolina

bota eta koktel molotoven bidez eman zioten su. Bertako langilebat suitzalgailua hartu eta sua itzaltzen saiatu zen, baina eginahalhorretan erredurak jasan zituen beso batean. Hala ere, ezin izanzuen ezer egin bulegoa salbu gordetzeko. Minutu gutxira DYAkofurgoneta bat etorri zen, eta honen atzetik suhiltzaileak etaertzantza. Eguerdiko ordubata aldera, berriz, Arkaitz Lizeaga 16urteko gaztea atxilotu zuen ertzantzak gertatutakoarekin zerikusiazuelakoan. Hernanira eraman zuten eta ordu batzuk beranduagokalera irten zen inolako kargurik gabe. Ekintza GaizkaGaztelumendi eta Jose Migel Bustinzaren hilketagatik protestatze-ko burutu zuten. Erasotzaileak zauriturik ez egoteko ahaleginakegin zituztela adierazi zuten, eta bertako langilea "sua itzaltzenheroiarena egiten ibili zelako" zauritu zela zehaztu zuten.

Gure arbasoen aztarnen bila Ekaingo haitzuloan

Irailaren 26an usurbildar talde bat, tartean zeuden bi japo-niarrekin batera, Zestoako hirigunetik gertu dagoen

Ekaingo haitzuloan izan ziren. Xabier Peñalbar AranzadiZientzia Elkarteko kidea izan zuten gidari. Txango txiki hone-tan parte hartzeko aukera izan zutenek milaka urte dituztenirudi zoragarriak ikusteko zortea izan zuten, hala nola, zaldiak,bisonteak, basahauntzak, oreinak, hartzak eta izokin bat.Haitzuloa ikusteko aukerak urriak direnez, joan zirenek arba-soen aztarna zahar hauek ikusteko parada ondo aprobetxa-tu zuten, eta gustora gainera.

Page 13: NOAUA! 27 alea

1997kou

rriak

3Usurbil 27.zk. Noaua! 13

Eguneko bazkariaketa afariak

Nagusia,6Tlf 36 27 25

20170 Usurbil(Gipuzkoa)Kale Nagusia, 25 Tlf. 36 25 60

ZENDOIA-ENEA

TABERNA

Goizeko 7tatik irekia

Gosariak, hamaiketakoak, eguneroko menuak eta bokatak

ETXE-ALDIA, 1TLF 36 27 70

20170USURBIL

kafe berezia

saldaUSURBILDIK ERNIORA

Iraileko azken igan-dea izaki, UsurbildikErniorako irteera eginzen joan den hilaren28an. 25 usurbildaringuru abiatu ziren goi-zean-goiz Erniorantz.Puelatik barrena, Zior-tzako langa pasa etaAndazarrate atzeanutzi ondoren 3 ordu eta45 minutu inguru beharizan zituzten Zelatun al-dera iristeko dauden16 kilometroak egiteko.Eguraldiak ere lagunduzuen, giro ederra eginbaitzuen. Horregatikegongo zen hainbestejende Zelatunen.

LAU T´ERDIKO PELOTATXAPELKETA

Aitzaga Elkarteak lau-garren urtez jarraianantolatzen duen txa-pelketa martxan da ja.Urriaren 1ean amaituzen izen-ematekoepea eta momentuhartan 13 bikotek osa-tzen zuten partaideenzerrenda. Gogoradezagun txapelketahau herriko federatu-gabeentzat izateazgain, pelota biguinare-kin jokatzen dela. IazKoldo Lertxundi etaInaxio Arruti izan zirentxapeldunak, aurten...ikusiko dugu.

Anbotora joan eta Urkiolako harriari bueltakematen bukatu. Horixe da Andatza Mendi

Elkarteak joan den irailaren 20an antolatutako irtee-raren laburpena. Goizean goiz 12 mendizale abiatuziren Bizkaia aldera Anbotoko Mari begiz joko zutela-koan. 1296 metro dituen Anbotoko gaina zapalduzuten, baina lainoak zapuztu zuen lamia ikustekoasmo xumea. Ondoren, jeitsiera eta mutilzahar nahizneskazaharrentzako gozamena: Urkiolako harriaribirak emateko aukera. Laister ikusiko dugu SanAntoniok miraririk egiten duen ala ez.

Arrillagaeneko (Potxoneko) makalaren enborrada lurrean ikus daitekeen enbor hori. Herriko

ordezkariek, ezbeharren bat gertatu baino lehenmakal hau botatzea erabaki ondoren joan den irai-laren 29an moztu zuten. Horretarako grua haundi batekarri behar izan zuten, motozerraren bidez, lehen-dabizi goiko adarrak kendu, eta pixkanaka-pixkana-ka goitik behera zuhaitz hau botatzeko. Goiz osoanegon ziren ikusleen artean zen orain dela 45 urteinguru bere aitarekin makala landatu zuenMotzaeneko Mikel Arriaga.

Irailaren 27an ospatu zen Gudari egunaEuskal Herrian eta Usurbilen ere hildako

gudariak gogoan izan ziren. Ibilaldi-omenaldiaarratsaldeko 7.00etan irten zen frotoitik.Ugaldean "Nazkaz", Kalezarren "Arrantzale" etaudaletxe aurrean "Usurbil" omendu zituzten.Lore sorta bana eskaini zitzaien txalapartarien,dantzari eta txistularien laguntzaz eta bertsola-riak omenduak gogorarazi zituen.

Page 14: NOAUA! 27 alea

Joan den irailaren 28an ospatuzen Hernaniko Jauregin sega-lari egunaren laugarren ekital-dia. Bertan, 54-57 urte bitarte-ko 12 segalari omendu zituz-ten. Tartean ziren bi Usurbildar.Alde batetik, Aian jaio bainaaspaldi honetan Usurbilen biziden Antonio Agirre eta beste-tik Julian Arrozpide. Garaibatean segalari moduan arituondoren orain jaso dute berenomenalditxoa. Ziur aski oraindikez zuten galduko segan egite-ko ohitura hura. Noaua!k erezorionak eman nahi dizkie bisegalari omenduei.

1997

kou

rria

k3

14 Noaua! 27.zk. Usurbil

ZUMET A MENUAK(Gutxienez 2 lagunentzat)

-Itsaski entsalada hozber oa trufa zaporez-Zapoa txangurr oz beterik eta itsaski saltsaz-Aspizuna patata pur e, onddo eta pikilo piperraz haragi saltsatan-Etxeko azkenburukoen degustazioa-Ardo berezia eta kafea

3.200 pta.

ZUMET AJATETXEA

Txoko alde, Tel.: 36 27 13Kale nagusian gaude, 10. zenbakian!

Kale nagusia, 2-2-2DTlf. Denda 36 46 37

Etxea 36 52 99

BAINUKOALTZARIAK

ITURGINDEGIA

zerdi patsetan

Kanpotarrak Usurbilgo pelota txapelketan

Azken bi hilabete luzetanpelota partiduak ikusteko

aukera ezin hobea izan duteusurbildarrek. Uztailean hasi zenafizionatu eta jubenil mailakotxapelketa eta ostegun, ostiraleta larunbat ilunabarretanpelota hotsa izan da nagusipelotalekuaren inguruan.

Ostiral honetan, urriak 3,emango zaio amaiera txapel-keta honi. Jubenil mailan 32bikote lehian jardun ondorenEtxaniz (Azkoitia)-Elola (Lasarte)eta Laskurain (Soraluze)- Ben-goetxea (Eibar) izango dira au-rrez-aurre. Azken hauek Izagi-rre-Kastresana usurbildar biko-tea gainditu zuten finalerdie-tan. Afizonatu mailan, aldiz,Garate- Txikito IX iazkoAzkoitiako txapeldunek,Bizente-Gastesi donostiarrenaurka jokatuko dute.

Enrike Huizi antolatzailea gus-tora zegoen txapelketak era-man duen bideaz galdetugenionean. "Eguraldia lagunjende asko bildu da asteburue-ro, eta hori garrantzitsua da.Hala ere ezin ahaztu atzetik lanhaundia dagoela. Horregatik,

eskerrak eman nahi nizkiekeudalari, Usurbilgo sagardotegieieta Peña Pagola etaAndatzpeko jendeari. Eta nolaez, errifa saltzen lan haundiaegiten duten Joxe Mari Izagirreeta Jexux Mari Zulaikari ereeskerrak eman nahi nizkieke".

Antonio Agirre eta Julian Arrozpideri omenaldia

Page 15: NOAUA! 27 alea

Usurbil 27.zk. Noaua! 151997ko

urria

k3

TABERNA-JATETXEA

EGUZKITZA, 420.170 USURBIL TEL: 37 03 44

Haurjantziak

Kale Nagusia, 2 Tel. 36 59 43

Eskolarako materiala

K/ Etxebeste, 1Tel.: 36 11 15

USURBIL(Gipuzkoa)

Maila guztietako testu liburuak

LIZARDILIBURUDENDA

erriko taldeak

Artea pintzeladaz lantzenHasiera batean Udarregi

ikastolako eskulangintzaikasgaia Pintura eta Marrazki-gintza eskolarekin banatu bazenere, Mihixe Arte Eskola 1978inguruan jaio zen. Honez geroz-tik bere bilgunea beti UdarregiZahar etxea izan da.

Nahiz eta bertako ikasleriarengehiengoa Usurbil eta Aginaga-koa izan, Lasarte, Orio, Zarautz,Hernani, Donostia eta Hondarri-biko jendeak ere parte hartuizan du gure klaseetan. Ezin daesan perfil zehatzik dutenik gureekintza honetan parte hartzenduten pertsonek; nahiz eta arteplastikoenganako sentsibilitateaeta afizioa beharrezkoak izan.

Badira batzuek, txikitatik gaita-suna eta interesa erakusten du-tenak. Askotan gai honen ingu-ruko ikasketak aukeratzen dituz-te: Diseinua, Arte Ederrak, Tele-bista. Beste batzuek bizitza oso-an zehar lagunduko dien den-borapasa kreatibo bat garatunahi izaten dute. Arte piktorikoa-ren oinarritik, ikasketa hauek Ar-tea ezagutzeko balio dute.

Klaseetara etortzen diren hel-

duentzat, gaztetan jaio bainagaratu ezin zen zerbait berresku-ratzea suposatu du. Garai haie-tan ez zegoelako nora joanikedo beste arrazoiak medio. Inoizez da berandu. Izan ere, ikastenhasi diren pertsona helduekmaila ederra lortu dute. Honeksuposatzen duen poza eta erre-alizazio pertsonala barne.

Mihixeren helburua ez da pin-tura profesionalak sortzea.Helburua maila altu baterainoerakustea da, eta beste zenbaitkasutan perfekzionamendualantzea. Gaur egun lau mailaerakusten dira Usurbilgo ikasge-lan eta Aginagako bietan.

Maila desberdinak

Aginagako lehen maila gazte-ena da eta bigarrena heldue-na. Bi hauek Amaia Kasasolakematen ditu. Usurbilen gazteen-tzat bi maila daude eta bathaurrentzat. Hiru klase hauekAmaia Kasasolak ematen ditu.Laugarren maila helduentzat daeta Arrastalu, Carlos Zabala dairakaslea.

Haurren plastikaren ikuspuntuaez da helduek duten bera.

Haurraren sentsibilitatea hain dahaundia, fluxu horri jarraituz soiliklortu baitaiteke Pintura etaMarrazkiaren teknika eta mate-rialak erakustea.

Eskuaren hezkuntzak haurrarenoreka eta psikomotrizitateanlagundu egiten du.Kontakizunak (relato), konposa-ketak eta espazioaren zentzua,berriz, balore positiboak dira.

Santixabeletan ikasleen kurtsoamaierako erakusketan, haurrakizaten dira pintura merkatu txikiaantolatzen dutenak. Bertan sal-tzen dira ikasturtean zehar egin-dako lanak. Era honetan Artea-ren berezko errealitate batekinerlazionatzen dira.

Klase baten erdian ikasgelansartzen garenean deigarria iza-ten da (oleo eta trementinarenusainaz gain), lanerako dagoengiro ixila eta alaia. Izan ere, pin-turaren ikasketak lan intelektualeta konzentrazioa haundiaeskatzen baitu.Artearen ingu-ruan gazte eta helduen arteansortzen den erlazioa, dudarikgabe, pribilejiatua da.

Idoia Torregarai

Page 16: NOAUA! 27 alea

1997

kou

rria

k3

16 Noaua! 27.zk. Usurbil

Bideo eta ArgazkiakUsurbil tlf 36 14 87 oiartzun

il-pilean

Errebotea gaur egun,Zubieta eta Billabonan

besterik ez da jokatzen hegoEuskal Herrian. Iparraldeanaldiz, indar haundiko kirola da.Baina nahiz eta aukera izan,gutako gutxik ezagutzen dujoko hau.

Joxe Antonio Sarasola, erre-bote jokalariak halaxe azaltzendu: "Gerra zibila amaitu ondo-ren, hegoaldean bakarrik bitoki hauetan iraun zuen, behar-bada afizio haundiena zegoe-lako bertan. Gerra aurretik, izu-garrizko arrakasta zuen Gipuz-koan; horrelaxe adieraztendute hainbat herritan daudenerrebote plazen arrastoek".

Iparraldean mailahaundia

Iparraldean kirol hau hainindartsua izatearen arrazoiahonela azaltzen digu: "IparEuskal Herrian erreboteak arra-kasta haundia dauka, baitamaila altua ere. Kirol elkarteakserioagoak dira errebotearidagokionez. Talde haundienakiparraldeko jokalari onentsue-nak hartzen dituzte eta lanbidebat ematen diete bertan geroentrena dezaten. Egoera haupentsaezina da hemen".

Gaur egun, Zubietako PilotaElkarteak, errebotean dabiltzanhaur, gazte eta helduxeagoen35-40 fitxa inguru ditu, inoizbaino gehiago. Kopuru hauikusita, epe motzean etorkizunasalbu dago errebotearentzat.Jokatzeko mailari dagokionez,

berriz, Joxe Antoniok zera dio:"Gure maila ezin da konparatuiparraldekoekin, baina mailapolita dugu, erdi parekoa".

Txapelketa ugariErrebote jokalariek hiru txa-

pelketa jokatzen dituzte urteanzehar. Lehena Zubietan. Udanjokatzen dute eta finala Santi-otan izaten da. Txapelketahonetan jokalari gazte eta hel-duek jokatzen dute batera; erahonetan gazteek jokatzen ikas-ten dute. "Txapelketa honekizaten du saltsa haundiena".

Udaberrian, berriz, "LigaVasca" delakoan parte hartzendute iparraldeko 2. mailan. Etaazkenik, "Endika Abril Oroitza-pena" txapelketan parte har-tzen dute. Gipuzkoako Federa-zioak eta hegoaldeko bi erre-bote taldeek antolatzen dutehau eta bertan iparraldeko etahegoaldeko talde onenek jo-katzen dute. Nahiz eta Zubietaoso haundia ez izan, bi talde

ditu bertan. Zubieta I taldeaZaldua I, Zaldua II, Aizpurua I,Segurola eta Arregik osatzendute. Zubieta II, berriz, AizpuruaII, Amenabar, Bengoetxea,Iparragirre eta Gartziak.

Aurten, txapelketaren finalaZubietan jokatuko da. Eta horiospatzeko, Zubieta PilotaElkarteak festa bat antolatunahi du jendea hurbil dadin.Horrekin batera, komunikabidedesberdinekin ere harremane-tan jartzekoak dira.

Epe luzerako eginbeharra,aldiz, haurrak, gazteak etagurasoak motibatzea da. JoxeAntonioren hitzetan, "elkarteakurtea bete du eta oraindikazpiegitura sendotzen ari gara.Bazkide berriak egiten ari diraeta hori bultzatu nahi dugu.Nire ustez, elkartea ireki eginbehar dugu; herrikoia izanbehar du erreboteak aurreraegin dezan eta museoko kirolbezala geratu ez dadin".

Barruko arropa finak etaetxeko arropak

Aritzeta kalea, 1telefonoa: 36 17 87

Museoko kirola bihur ez dadin

Kale Nagusia, 2Tlf. 36 40 58

"Endika Abril Oroitzapena" txapelketaren finala Zubietan jokatuko da urria-ren bukaeran.

Page 17: NOAUA! 27 alea

1997kou

rriak

3Usurbil 27.zk. Noaua! 17

GAZTE DENDA

Etxebeste kalea,3 - Tlf. 36 11 06

Modako arropakneguaren atarianALPERROBURU KALEA-BEHEA

20170 USURBIL TLF 36 34 48

H A R A T E G I A

Atxega Alde, 34Usurbil 36 57 42%

ehiaketa

Oso ondo! 13 erantzun jaso ditugu eta guztiokasmatu duzue balkoia non dagoen: Oiardo

kiroldegian.

Erantzun guztien artean egindako zozketanoraingoan Jose Gurutz Bengoetxea izan da zor-

teduna. Patri jatetxean afari ederra egitekoaukeran izango da beste lagun baten konpai-

nian. On dagizuela!

Oraingoan balkoitik lurrera begira jarri behar-ko duzue estolda hau ikusi nahi baduzue.

Baina ez gara ikustearekin konformatzen, nondagoen ere jakin nahi dugu.

Non dago estolda hau?Usurbilgo txokoren batean dago, hori bai. Txoko

hori zein den baldin badakizu, bidali erantzunaNoaua!ra, Kale Nagusiko 37. zenbakira. Erantzunzuzenen artean zozketa egingo dugu eta bi per-tsonek Bordatxon afaltzeko aukera izango dute.Animatu eta zorte on!

omikia

Usu

rbilg

oEH

E

Anaia Patrineraeta MikelBengoetxeaAntxetara.Oporren bueltangustora hartu dusaria etaAntxeta jatetxe-an ere gustohandiz prestatu-ko diote afaria.On egin!

Page 18: NOAUA! 27 alea

18 Noaua! 27.zk. Usurbil19

97ko

iurri

ak

3

gendaURRIAK 6 astelehena

Euskal Herria askatu!-renkonzentrazioa arratsaldeko20.00etan errotondan.

URRIAK 11 larunbata

1955. urtean jaiotako usurbil-darren afaria. Gaueko21.00etan Arratzaingo sagar-dotegian. Informazio gehia-go nahi baduzu, deitu MaribiArrospideri: 36 58 35 edoJosune Aranbururi: 37 26 46.Komeni da izena aurrezematea.

Gure Pakea Zahar egoitzakTarazonara (Araba etaAragoiko mugan) antolatudu bidaia. Irteera goizeko7.00etan udaletxe aurrean.

URRIAK 13 astelehena

Euskal Herria askatu!-renkonzentrazioa arratsaldeko20.00etan errotondan.

OHARRAK

Mihixe Pintura Eskolako ikas-turtea urrian hasiko da; aste-arte, ostegun eta la-runbatetan. Informazio ge-hiago Udarregi Zaharreanedo 36 66 39 telefonoan.

Bota Punttuba bertso eskola-ren ikasturtea hasi bada ere,inork izena eman nahi baduoraindik garaiz dabil. AzalduUdarregi Zaharreko egoitza-ra.

Helduentzako Heziketanparte hartu nahi baldinbaduzu, matrikulatzekoorduak hauek dira: astele-hen eta asteazkenetan goi-

zeko 10.00etatik 12.00etaraeta astearte eta ostegune-tan arratsaldeko 17.00etatik19.00etara Ageri-alde ikas-tetxean.

Katekesiari, urriaren 6tik10era doan astean emangozaio hasiera. Izena ematekoepea, berriz, irailaren 30 etaurriaren 1a izango da parrokietxean. Goizetan 10.00etatik11.30etara. Arratsaldetan16.30etatik 18.30etara.

Urrian tailerra irekiko da EtxeAldian. Bertan, zur tailaketa,marrazkia eta pintura, erres-taurazioa eta esku lanak lan-duko dira. Deitu 36 47 83.Pelex edo Susana.

Ingeleseko klaseak. Mailaguztiak eta talde txikietan.Deitu 36 29 11.

Pisua alokatzeko Kaleberrin.Interesatuok deitu 37 14 95telefonora.

Garajea salgai daukat

Kaleberrin. Interesatuok,deitu 36 41 80 telefonora.

Pisu bat alokatzeko Bilbokoalde zaharrean.Unibertsitateko autobusetikgertu dago. 37 31 17 Uxoa.

Pisua salgai da Santuenean.Deitu 36 04 46.

Etxebizitza salgai. Sukaldea,sala, hiru gela eta bainugelaeta komuna. Ganbara,garajea eta garajerako tras-tegela txikia. 37 02 75 telefo-noa.

Flauta trabesera bat erosikonuke. 36 13 12 telefonoradeitu iluntzetan.

LANPOSTUAK

Elgoibarko Udalak adminis-trari laguntzaile bat behardu. Eskaera epea urriaren2an bukatzen da. Informaziogehiago Elgoibarko udale-txean edo GAOko 179. zen-bakian.

Astelehen guztietan ohi den moduan, oraingoan ere Euskal HerriaAskatu!ren konzentrazioa egingo da errotondan arratsaldeko

20.00etan.

URRIAK 6 astelehena

URRIAK 11 larunbata

URRIAK 13 astelehena

OHARRAK

LANPOSTUAK

ll

ll

ll

ll

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

CAJA POSTAL-enINBERTSIO FONDOAKHarpidetu zure Caja Postal- Correos bulegoan

eta bi ordulari oparituko dizkizuguBAZKAR IAKBAZKAR IAK ETA AFARIAK ETA AFARIAK

Santuenea 23Santuenea 23Tlf. 36 27 34Tlf. 36 27 34

Zure iritziagarrantzitsua daNoaua!rentzat.Bete inkesta!

//

Page 19: NOAUA! 27 alea

URRIAK 3 ostirala

Pelota txapelketako fina-lak. Jubenil mailan: Etxaniz(Azkoitia)- Elola ( Lasarte)vs. Laskurain (Soraluze)-Bengoetxea (Eibar).Afizionatu mailan: Garate-Txikito IX (Azkoitia) vs.Bizente- Gastesi (Altza).Frontoian, gaueko22.00etan.

URRIAK 5 igandea

"Endika Abril Oroitzapena"Errebote txapelketa:Zubieta P.E. II- Avr.Bayonnais goizeko9.30etan. Zaharrer Segi-Zubieta P.E. I goizeko11.30etan Zubietako plazan.

Futbol partidua erregionalmailan (M): Usurbil F.T.-

Texas Lasartearra.

Futbol partidua kadetemailan (M): Usurbil F.T.-Urnieta K.E.B.

Futbol partidua (N):Ostadar K.T.- Usurbil F.T.

Futbol partidua jubenil mai-lan (M): Usurbil F.T.- Orio´koF.T.

URRIAK 12 igandea

"Endika Abril Oroitzapena"

Errebote txapelketa:Kanboarrak- Avr. Bayonnaisgoizeko 9.30etan Zubietakoplazan.

Futbol partidua (N): UsurbilF.T.- Urretxu- Zumarraga Iks.

Futbol partidua jubenil mai-lan (M): Zarautz- Usurbil F.T.

BBAAZZKKIIDDEE TTXXAARRTTEELLAA55000000 ppeezzeettaa uurrttee oossoorraakkoo

Izena:1.Abizena:2.Abizena:Helbidea:Herria:Tfnoa:Kontu Korrontea (20 digito):

!!H

AM

AB

OS

TE

KA

RI

A!!

1997ko u

rriak 3

Usurbil 27.zk. Noaua! 19

!

i ro l agenda

URRIAK 3 ostirala

URRIAK 12 igandea

URRIAK 5 igandea

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

Irailak 20-21Usurbil- Gwendolyne, 2-1 (err.mut.)Usurbil- Tolosa, 1-6 (kadeteak, mut.)Usurbil- Elgoibar, 1-2 (1.jubenilak, )

Irailak 28-29Usurbil- Arrasate, 2-0 (neskak)Arrasate- Usurbil, 0-2 (1. jubenilak)Groseko-Usurbil, 5-2 (erregionalak)

Irailak 28Pasaitarra- Usurbil, 21-29 (2. nazio-nala)

Irailak 18Gipuzkoako pelota ligaAndatzpe Peña Pagola-Boskotarrak 22-8 (jubenilak. Izagirre-Olaizola)Andatzpe Peña Pagola- Arrasateko22-12 (junior. Ibarreta II- Zarautz)Irailak 25-26Andatzpe Peña Pagola- Arrasateko22-6 (jubenila. Izagirre-Olaizola)Andatzpe Peña Pagola- Loiolatarra22-14 (junior. Matxain- Zarautz)

Irailak 26-27Usurbilgo Pelota TxapelketaEtxaniz/Elola vs. Belauntzaran/Altuna 22-4 (jubenilak)Laskurain/Bengoetxea vs.

Izagirre/Kastresana 22-12 (jubeni-lak)Garate/ Txikito IX vs. Esnal/Zabala22-15 (afizionatuak)Bizente/ Gastesi vs. Mikelperizena/Zilbeti 22-21 (fizionatuak)

ErreboteaIrailak 21Avr. Bayonnais 2 vs. Kanboatarrak11-3Noizbait vs. Zarrer Segi, 13-13Behar Zana vs. Avr. Bayonnais, 7-13Kapito Harri vs. Zubieta 1, 13-5

Irailak 28Avr. Bayonnais 2 vs. Behar Zana, 6-5Kapito Harri vs. Noizbait, 13-13Zaharrer Segi vs. Kanboatarrak, 3-13Avr. Bayonnais vs. Zubieta 2, 13-12

ma

itza

k

FUTBOLA

ESKUBALOIA

PELOTA

Euskal Herrikoselekzioari bai!

lemapean txirrindaibilaldia egingo daDonostian, urriaren

4an goizeko11.00etan. Usurbildiktalde bat joateko-tan da. Deialdia

egingo omen dute.

Page 20: NOAUA! 27 alea

passportpassportINGELESA ETA FRANTSESA

Uistin 11- 1.BLASARTE-ORIATel. 36 28 73

Talde txikiak: gehienez 8 ikasle

Eskolarako talde bereziak: UBI,BBB, selektibitatea

PET, First Certificate eta Proficiency azterketetarako prestaketak

Astean bi ordu: 4.900 pezeta hileroLasartera joateko garraio zerbitzua dohainik

Galdutako orduak beste ordu batean dohainik errekuperatzeko aukera

44

44

44

44

JUAN MANTEROLA JUAN MANTEROLA E HIJOSE HIJOS

Galardi etxea,z/gAGINAGA

36 11 1636 20 52

Fax 37 02 63

%

SAN PRAIXKU JAI ZORIONTSUAK

SAN PRAIXKU JAI ZORIONTSUAK

OPA DIZKIZUEGU AGINAGAR GUZTIOI!

OPA DIZKIZUEGU AGINAGAR GUZTIOI!

Angula-haztegiak