Top Banner

Click here to load reader

Nieuwsbrief over Nieuwegein

Mar 28, 2016

ReportDownload

Documents

De Digitale Nieuwegeiner van 10 mei 2014

 • DeDigitaleNieuwegeinerWekelijkse PDF-uitgave van pen.nl

  Rijkswaterstaat tilt deze zomer de Galecop-perbrug een meter omhoog om meer ruimtemaken voor de scheepvaart op het Amster-dam-Rijnkanaal onder de brug. Het werk gaatvolgens Rijkswaterstaat zeker files envertragingen veroorzaken.

  (Verder op: http://goo.gl/D3CQPI)

  Galecopperbrug gaat eenmeter omhoog

  Rabobank domineert in'De Slag om Nieuwegein'

  Zaterdag 10 mei 2014

  In het Business Centrum aan de Blok-hoeve gingen elf teams van vijf personende strijd met elkaar aan. 'De Slag omNieuwegein' is een uitdagend spel, waarbijover verschillende themas vragen wordengesteld. Elk team beantwoord in ca.90 minuten vragen over ruim twintigthemas met betrekking tot Nieuwegein. Erwas veel competitie. Uiteindelijk heeft hetteam Zakelijke Relaties van RabobankUtrecht e.o. gewonnen. De tweede plaatswas voor het team MMC van RabobankUtrecht e.o.

  Het goede doel van De Slag omNieuwegein 2014 zijn de drie Nieuwegein-se erfgoedinstellingen, te weten deHistorische Kring Nieuwegein met museumWarsenhoeck, De Museumwerf Vreeswijken het Vreeswijks Museum. Zij kregen aanhet einde van De Slag om Nieuwegeineen cheque uitgereikt van 3.500,- euro.

  De erfgoedinstellingen moeten het prijzen-geld aan een gezamenlijk project be-steden.

  (Verder op: http://goo.gl/hS9i52)

  Voor de vierde keer op rij organiseerde de Lions Club inNieuwegein De Slag om Nieuwegein.

 • KortjesIn het Natuurkwartier inNieuwegein is er op 25 mei eengroot Lentefeest.(Info: http://goo.gl/HZbLgN)

  Puber uit Nieuwegein steektleeftijdgenoot neer.(Info: http://goo.gl/DtMHaR)

  Een 17-jarige jongen uitNieuwegein heeft woensdag-middag een leeftijdsgenoot uitEindhoven neergestoken.(Info: http://goo.gl/DtMHaR)

  Op dinsdag 20 mei organiseertde Unie van VrijwilligersNieuwegein een optreden van deInternationale FolkloristischeDansgroep de Drsvlgels.(Info: http://goo.gl/aQVYl5)

  In de week van 18 mei is er eendelegatie van de WerkgroepNieuwegein uit zusterstadRundu op werkbezoek inNieuwegein.(Info: http://goo.gl/CNW88w)

  In het kader van een Europeesuitwisselingsproject arriveerdewoensdagmiddag 7 mei een busmet Duitse leerlingen in Nieuwe-gein bij de basisscholen DeKrullevaar, De Veldrakker enToonladder Galecop.(Info: http://goo.gl/1nP2h9)

  Restaurantketen Haj opent eindmei een streeksupermarkt langsde A27 bij Nieuwegein. Dewinkel is onderdeel van hetStreektransferium Linieland.(Info: http://goo.gl/KsvR75)

  Met nog 1 wedstrijd te gaan, iszijn de jongens A1 van VSVVreeswijk kampioen in de 2eklasse zaterdag geworden.(Info: http://goo.gl/s0JYmW)

  Colofon:De Digitale Stad NieuwegeinTel: [email protected]: www.pen.nl

  Maandagavond 5 mei is detraumahelikopter opgeroepen vooreen persoon die diverse keren isflauwgevallen.(Info: http://goo.gl/0yIDmQ)

  De Annie M.G. Schmidt-week (14-24 mei) staat dit jaar in het tekenvan Pluk van de Petteflet. Daaromis er op woensdagmiddag 21 meieen gratis Pret met Pluk-middag inde bieb.(Info: http://goo.gl/67FZk3)

  De schapen van de dierenweidesGalecop en op het Wenkebach-plantsoen worden op woensdag 14mei aanstaande geschoren.

  Ook dit jaar is de organisatie vande Nieuwegeinse Kindervakantie-week in handen van de beidebouwspeeltuinen, Bouwgein enJeugdland.

  De kindervakantieweek is altijd inde laatste week van de zomer-vakantie voor basisscholen: dit jaarin de week van 25 augustus. Kin-deren kunnen kiezen om zich in teschrijven voor deelname bij Bouw-gein of bij Jeugdland.(Info: http://goo.gl/Wb4Xto)

  Op donderdag 22 mei zijn deverkiezingen voor het EuropeesParlement. Op welke volksverte-genwoordiger gaat u stemmen?Op dinsdag 15 mei is er eenPolitiek Cafe in Nieuwegein overdit onderwerp.(Meer: http://goo.gl/12vcPt)

  Nieuws uit de wijk

  Groeten uit Nieuwegein is de titel van de nieuwstegedichtenbundel van Ton de Gruijter. Hij overhandigde heteerste exemplaar dinsdag 6 mei aan wethouder ReneBlom en uitgever Patricia Wesselman van uitgeverij BenF.

  De gedichtenbundel is te koop bij boekhandel vanManschot, de Primerawinkels op Hoog-Zandveld enMakadocentrum en in de Bruna op het Muntplein

  (Verder op: http://goo.gl/2HWcj5)

  Met grote regelmaat gevenwij prijzen weg op DeDigitale Stad Nieuwegein.Ook deze maand kunt uweer meedoen met de prijs-vraag. Deze maand gevenwij in samenwerking met DEKOM twee vrijkaarten wegvoor de Grote WK Show opdonderdag 22 mei in DEKOM.

  Beantwoord de vragen vrzondag 18 mei en maakkans op twee vrijkaarten. Uitalle goede inzenders trektde hoofdredacteur van DeDigitale Stad Nieuwegeineen winnaar. Veel succes!En ..... noteer alvast de da-tum in je agenda: donderdag22 mei.

  (Meer: http://goo.gl/pAZB0S)

  Win twee vrijkaarten voor deGrote WK Show

  Groeten uit Nieuwegein

 • ,,Foto van de Week'Aan de noordkant van Nieuwegein is degeluidswal, beter is het om in dit gevalte spreken van een ant-geluid-mr,gereed gekomen. Jonge aanplant eneen slingerend wandelpaadje doen megeloven dat het daar straks een leukeaanvulling is op het reeds langerbestaande groengebied tussen desnelweg A2 en de wijken Galecop,Batau-noord, Batau-zuid en Doorslag.''Heel verrassend is het Venster Op DeA2, zoals ik dat maar noem. Vanaf hetvoetpad is het grappig om het verkeerover de snelweg voorbij te zienschuiven.'Verder op: http://goo.gl/6sfZKq

  http://goo.gl/A4kMSd

  Jan met de petAvond4daagseJan met de Pet': 'Lekker weer buiten omweer eens een beschouwing los te laten opde Nieuwegeinse politiek en natuurlijk ookwat er zo al een beetje landelijk gebeurt en inEuropa. In Nieuwegein is het stilte voor destorm of is het de normale stilte voordat ereen nieuw college aantreedt.'

  (Verder op: http://goo.gl/MQhE2k)

  De Avond4Daagse vindt plaats van 19 tot enmet 22 mei en het belooft een bijzondereeditie te worden. Want dit jaar is de 40steeditie en dat zal gevierd worden met veelmuziek, extra activiteiten en een bezoek vande burgemeester op de slotavond. Er kunnenweer drie afstanden gelopen worden: 5, 10en 15 kilometer. De start is net als voorgaandjaar op het plein van Merwestein.

  In het zwembad van Sport- en Evenementen-complex Merwestein vindt van 8 tot en met11 juli voor de 39ste keer de Zwem4daagseplaats. Iedereen met een zwemdiploma A kandeelnemen.

  (Verder op: http://goo.gl/DfwBwM)

 • ,,

  ,,

  De Digitale Nieuwegeiner is een wekelijkse uitgave van Publics Eye Nieuwegein en verschijnt elke zaterdag.Hoofdredactie: Martin Reijmerink (www.pen.nl) Visueel concept: Arend Bloemink (www.oopsfotos.nl)

  Ilse en Waylon in de finale van hetsongfestival! Wie had dat gedacht toen wehet liedje voor het eerst hoorden bij DeWereld draait door? We vonden het dusdrie keer niks. Vreemd? Helemaal niet. Zoloopt het namelijk altijd, zo zijn wijHollanders. Je kunt het uittekenen. Daargaat ie.

  Ilse en Waylon zingen het liedje Calm afterthe storm life op 12 maart bijMatthijs in de uitzending.Paul de Leeuw (dezelfbenoemdesongfestivalkenner) geeft viaeen speciale straalverbindingzijn eerste commentaarvanuit Brussel. Mooi liedje,bescheiden ook, maarjullie zijn nog niet echt een team, het is noggeen geheel. Maar toch wel mooi. Paul kanheel overtuigend liegen. Claudia de Brey(de tafeldame) vindt het irritant datiedereen altijd meteen ergens iets vanmoet vinden. Daar heeft ze eigenlijk zo deschijt aan. Maar ze moet nu natuurlijk weliets roepen. Het is te bescheiden, jullie zijnzo knap, jullie kunnen zo knap uitpakken.Misschien is het te chique, het liedje is eenunderstatement, maar wel een prachtigvoor in de auto liedje, ik zou het zodraaien.

  Vervolgens gaat Nederland los.Genadeloos wordt het Nederlandse

  product met de grond gelijk gemaakt. Eerstde deskundigen. Eric van Tijn,muziekproducent. Dit ismuzikantengedreutel, ik mis vuur, eenhoogtepunt, het is oersaai, en dan heb jeook nog Waylon met die maffe Amishhoed. Cornald Maas vindt het wel eenspannend liedje, gedurfd ook en Jan Smitdenkt dat het misschien wel goed komt.Maar ja, dat zijn de presentatoren Onze

  nationale glamourboyAlbert Verlinde spreektvanuit Wenen. Eenvreselijk lied. Ik zou dehele delegatie op het hartwillen drukken. Doe hetniet. En die videoclip vanhet nummer is net eenuitvaart, niet om aan te

  zien. Als ze winnen, eet ik mijn kruk op.

  De rest van Nederland weet er ook welraad mee. In de social media. Voor onderde aftiteling van een slechte film. Dat wordtweer stranden in de voorrondes. Twintigseconden volgehouden, gelukkigschaatsen we beter. Mooie plaspauzemuziek. De beste bagger ooit...............

  (Lees verder op: http://goo.gl/Nh1kNL)

  Op zaterdag 24 mei zal om 15.00 uur deexpositie 'Hergebruik en Krantenartikelen',worden geopend. Deze tentoonstelling vantextielgroep Weefgein is in de K.C.N. galerieaan de Kerkstraat 38 in Jutphaas. Dit istevens de start van de Week van het Weven(Verder op: http://goo.gl/EkuNyY)

  De Week van het Wevenin Nieuwegein

  Op zaterdag 6 september wordt voor de vijfdekeer een Authentieke Dag georganiseerd inhet historische schippers- en sluizendorpVreeswijk. Vanwege het eerste lustrumbelooft dit jaar een extra leuke dag te worden.De organisatie is daarom op zoek naar extrabijzondere authentieke voertuigen enambachten. (Verder op: http://goo.gl/US0qi8)

  Het IVN, Instituut voor natuureducatie &duurzaamheid in Nieuwegein, organiseert opzondag 18 mei om 13.30 uur een excursiedoor polder Willeskop. In deze prachtigepolder zitten veel vogels. Al wandelend zult uveel te weten te komen over deze vogels.(Verder op: http://goo.gl/bqVFp5)

  Iedereen die problemen heeft met hetomgaan met zijn Tablet of Smartphone is vanharte welkom bij MOvactor. Vanaf 13 meiiedere dinsdag van 13.30 uur tot 14.30 uur inBuurtplein Batau en vanaf 15 mei iederedonderdag van 13.30 uur tot 14.30 uur inBuurtplein Zuid.(Meer op: http://goo.gl/NKd14d)

  Au