Top Banner
Cradle to Cradle in het Kazernekwartier Venlo
28

New 06032012 - Cradle in het Kazernekwartier - C2C-Centre to Cradle... · 2018. 3. 6. · 6 -2.4...

Oct 15, 2020

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Cradle to Cradle in het Kazernekwartier Venlo

 • 1

  Inhoudsopgave-

  1! INLEIDING ................................................................................................................................. 2!1.1! LEESWIJZER................................................................................................................................... 2!

  2! RELEVANTE-ACHTERGRONDINFORMATIE.................................................................................. 3!2.1! CRADLE!TO!CRADLE!IN!VENLO .......................................................................................................... 3!2.2! KAZERNEKWARTIER!VENLO .............................................................................................................. 4!2.3! TOEPASSING!VAN!DE!CRADLE!TO!CRADLE9PRINCIPES!IN!DE!PRAKTIJK........................................................ 5!2.4! CRADLE!TO!CRADLE!IN!DE!GEBOUWDE!OMGEVING ............................................................................... 6!

  3! TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN-VAN-CRADLE-TO-CRADLE-IN-HET-KAZERNEKWARTIER............... 7!3.1! INVENTARISEREN!VAN!DE!DOCUMENTEN ............................................................................................ 7!3.2! THEMA!1:!HERNIEUWBARE!ENERGIE ................................................................................................. 8!3.3! THEMA!2:!CONTINUE!MATERIAALKRINGLOPEN.................................................................................... 8!3.4! THEMA!3:!ZELFVOORZIENEND!IN!WATER ............................................................................................ 9!3.5! THEMA!4:!FUNCTIONEEL!GROEN....................................................................................................... 9!3.6! THEMA!5:!ARCHEOLOGIE!&!CULTUURHISTORIE ................................................................................. 10!3.7! CRADLE!TO!CRADLE!ALS!ECONOMISCH!PRINCIPE ................................................................................ 11!3.8! GEVRAAGDE!BESLUITVORMING....................................................................................................... 12!

  4! KOMPAS-VOOR-ONTWIKKELING ............................................................................................. 13!4.1! DOORKIJK!NAAR!HET!VERVOLGPROCES ............................................................................................. 13!

 • 2

  1 Inleiding-Bij! de! vaststelling! van! het! ontwikkelplan! voor! het! kazernekwartier! op! 25!mei! 2011! is! een!belangrijke! bouwsteen! gelegd! voor! de! verdere! uitwerking! van! het! plan! voor! het!Kazerneterrein.!Het!ontwikkelplan!beschrijft!daarbij!op!hoofdlijnen!de!stedenbouwkundige!contour,! de! financiële! consequenties! van! de! planontwikkeling,! de! wijze! waarop!cultuurhistorie!een!plek!in!het!gebied!krijgt!én!een!eerste!aanzet!over!het!toepassen!van!het!Cradle!to!Cradle!principe!bij!de!toekomstige!planontwikkeling.!!!Ten!aanzien!van!dit! laatste!aspect! is!op!basis! van!eerder! vastgestelde!beleidsdocumenten!met! betrekking! tot! het! kazerneterrein! (o.a.! ontwikkelplan! FHK)! en! Cradle! to! Cradle! (o.a!uitvoeringsprogramma! Cradle! to! Cradle,! 2009)! het! document! Cradle! to! Cradle! in! het!Kazernekwartier!opgesteld.! ! !Dit!document!beschrijft!de!wijze!waarop!de!komende!20! jaar!(planhorizon! van! de! ontwikkeling! van! het! kazernekwartier)! de! Cradle! to! Cradle! principes!verankerd!kunnen!worden!bij!de!planontwikkeling!van!het!Kazernekwartier!en!legt!daarmee!een! verbinding! tussen! eerdere! vastgestelde! documenten! die! betrekking! hebben! op! de!ontwikkeling!van!het!Kazernekwartier!en!Cradle!to!Cradle!in!de!gemeente!Venlo.!Daarnaast!zullen! de! in! dit! document! genoemde! uitgangspunten! vertaald! worden! in! het!beeldkwaliteitsplan! voor! het! Kazernekwartier! en! de! outputspecificatie! voor! het!Multifunctionele!Centrum!(MFC).!!In! het! boek! Cradle' to' Cradle,' Remaking' the'Way'We'Make' Things! introduceren!Michael!Braungart! en! William! McDonough! een! benadering! ‘van! wieg! tot! wieg’.! Een! benadering!waarmee! biologische9! en! technologische! kringlopen! worden! gesloten,! zonder! schadelijke!effecten! voor! het! milieu.! Reststoffen! worden! grondstoffen! voor! een! volgende! cyclus.!Daarvoor!benut!de!Cradle!to!Cradle9benadering!de!volgende!principes:!

  Afval!is!Voedsel,!alles!is!een!voedingstof!voor!iets!anders;! Benut!de!zon,!gebruik!volledig!hernieuwbare!energie;! Geniet!van!diversiteit,!in!soorten,!cultuur!en!innovatie.!

  Het!doel! van!de!Cradle! to!Cradle9benadering! is:! ‘Een!plezierig!diverse,! veilige,! gezonde!en!rechtvaardige! wereld,! met! schone! lucht,! water,! bodem! en! energie! –! waarin! economie,!gelijkwaardigheid!en!ecologie!harmonieus!worden!genoten’.!!

  1.1 Leeswijzer-In! dit! document! zal! allereerst! ingegaan! worden! op! relevante! achtergrondinformatie! met!betrekking! tot! het! Kazernekwartier! en! Cradle! to! Cradle.! Vervolgens! volgt! een! beschrijving!van! de!methodiek! over! de!wijze! waarop! specifiek! voor! het! Kazernekwartier! de! Cradle! to!Cradle!principes!vertaald!kunnen!worden.! In!het!vervolg!op!deze!specifieke! implementatie!van!Cradle!to!Cradle! in!het!Kazernekwartier!wordt! ingegaan!op!de!economische!voordelen!!van!het!toepassen!van!Cradle!to!Cradle!op!de!locatie.!Tenslotte!worden!de!vervolgstappen!en! het! besluitvormingstraject! dat! daarmee! samenhangt! beschreven.! In! de! bijlage! zijn! de!roadmaps!per!thema!opgenomen.!

 • 3

  !

  2 Relevante-achtergrondinformatie-In! dit! hoofdstuk!wordt! kort! aandacht! besteed! aan! het! traject! dat! is! voorafgegaan! aan! dit!document.! Tevens! wordt! stilgestaan! bij! de! ambities! die! er! op! gemeentelijk! en! regionaal!niveau! ten!aanzien!van!Cradle! to!Cradle! zijn! vastgesteld!en!de!manier!waarop!het!project!Kazernekwartier!Venlo!een!bijdrage!levert!aan!het!realiseren!van!deze!ambities.!

  2.1 Cradle-to-Cradle-in-Venlo-De!demografische!ontwikkeling!voor!de!provincie!Limburg!gaat!uit!van!een!krimpscenario.!De! mate! van! krimp! varieert! per! regio,! maar! ook! in! de! regio! Venlo! zou! zonder! nieuwe!impulsen!krimp!kunnen!ontstaan.!De!ambities!van!de!gemeente!Venlo!passen!echter!niet!bij!de!voorziene!krimp.!!Venlo! kiest! daarom! voor! groei! en! past! daarvoor! verschillende! strategieën! toe! die! erop!gericht!zijn!om!de!voorziene!krimp!om!te!buigen! in!een!structurele!groei.!De! inzet!op!een!koploperspositie! in! het! implementeren! van! Cradle! to! Cradle! wordt! gezien! als! belangrijk!instrument!om!de!gewenste!groei!te!realiseren!in!combinatie!met!een!duidelijk!en!positief!profiel! om! bedrijven! te! verleiden! om! in! Venlo! te! investeren.! Het! vanaf! 2009! structureel!benadrukken!van!de! toegevoegde!waarde!van!het! toepassen!van!Cradle! to!Cradle! in!onze!regio! begint! haar! eerste! vruchten! af! te! werpen:! Venlo! wordt! inmiddels! ! (inter)nationaal!gezien!als!Cradle!to!Cradle!hoofdstad!er!is!inmiddels!aan!actieve!Cradle!to!Cradle!Community!binnen! het! Venlose! bedrijfsleven,! er! is! een! Cradle! to! Cradle9leerstoel! ingericht! aan! de!universiteit! van! Twente,! die! wordt! gesponsord! door! Venlo.! Tevens! is! in! 2011! de! eerste!Cradle!to!Cradle!Productenbibliotheek!ter!wereld! in!Venlo!gerealiseerd!en!wordt!Cradle!to!Cradle!bij!steeds!meer!bouwinitiatieven!als!leidend!principe!vastgesteld.!!!De! gemeente! Venlo! beschouwt! Cradle! to! Cradle! als! een! innovatief! economisch!ontwerpprincipe,!met!de!hoogste!mogelijke!duurzaamheid!als! resultaat.!De!gemeenteraad!heeft! hiervoor! in! mei! 2009! een! ambitie! en! uitvoeringsprogramma! vastgesteld,! genaamd:!“Venlo! en! Cradle! to! Cradle,! een! ambitieuze! ontdekkingsreis”.! Daarnaast! heeft! de!gemeenteraad! het! college! opgedragen! om! een! leiderschaprol! in! te! nemen! en! deze! uit! te!dragen! in! de! regio.!Ook! in! het! coalitieprogramma! is! veel! aandacht! voor! Cradle! to! Cradle.!Hier!wordt!onder!andere!aangegeven!dat!de!Cradle!to!Cradle9filosofie!als!inspiratiebron!en!uitgangspunt!fungeert!om!bedrijven!te!helpen!in!te!zetten!op!duurzame!innovaties.!'!

 • 4

  Kijkende! naar! het! kazernekwartier! in! Venlo! valt! op! dat! de! gemeente! Venlo! met! de!ontwikkeling!van!dit!plan!belangrijke!resultaten!kan!bereiken!ten!aanzien!van!het!realiseren!van! groei! en! het! aantrekken! van! investeringen! in! de! regio.! Tevens! kan! innovatie! en!productontwikkeling! worden! gestimuleerd! door! slimme! keuzes! te! maken! in! de! proces9aanpak!en!bijvoorbeeld!anders!aan!te!besteden.!!

  Figuur!2.1.!Mogelijke!bijdrage!project!Kazernekwartier!aan!de!resultaten!die!!Venlo!wil!bereiken!met!Cradle!to!Cradle.!

  2.2 Kazernekwartier-Venlo-De! herontwikkeling! van! het! kazerneterrein! is! een! belangrijke! pijler! in! de! bestuurlijke!ambities!om!de!stad!Venlo!aantrekkelijker! te!maken,!en!verankerd! in!zowel!de!visie!Venlo!2030,!als!het!raadsprogramma!Centrum!Euregio9!“hoofdstad!en!vitaal!hart”.! In!mei!2011!is!het! ontwikkelplan! Frederik! Hendrik! Kazerne! 2025! door! de! gemeenteraad! vastgesteld.!Hiermee!zijn!de!volgende!3!ambities!vastgesteld:!!

  • Het!kazernekwartier!moet!het!‘visitekaartje!van!Venlo’!worden;!• Het!Kazernekwartier!moet!een!(eu)regionale!uitstraling!hebben,!onder!andere!door!

  realisering! van! een! programma,! dat! past! bij! de! strategische! ligging! en! waar!voorzieningen!die!qua!aard!en!omvang!niet!in!het!centrum!passen!een!plaats!kunnen!vinden;!

  • Het! Kazernekwartier! moet! integraal! onderdeel! uitmaken! van! de! stad! door! goede!verbindingen! met! de! omliggende! gebieden.! Het! moet! een! ‘stukje! van! de! stad’!worden.!

  'Naast! bovenstaande! ambities! zijn! tevens! een! vijftal! uitgangspunten! vastgesteld! voor! de!stedenbouwkundige!en!programmatische!uitwerking!van!het!plan.!Deze!luiden!als!volgt:!!

  • Het! Kazernekwartier! moet! een! uitstekende! multimodale! bereikbaarheid! hebben,!vooral!in!relatie!tot!de!centra!van!Venlo!en!Blerick;!

  • De! ontwikkeling! moet! passen! binnen! de! randvoorwaarden! van! externe! veiligheid,!met!name!bezien!vanuit!de!risico’s!van!het!spoor!en!de!aardgasleiding;!

  • Het! kazernekwartier! moet! een! hoogwaardige! (stedenbouwkundige)! signatuur! en!kwaliteit!krijgen;!

  • Bij! de! herontwikkeling! moeten! de! uitgangspunten! van! Cradle! to! Cradle! worden!toegepast;!

  • De! invulling! van! het! kazernekwartier! moet! recht! doen! aan! de! (cultuur)historische!waarden!van!de!locatie,!die!moeten!worden!ingezet!ter!verhoging!van!de!ruimtelijke!kwaliteit.!

  !

  !Realiseren*van*groei;* * * * * * *

  !Verhogen*gemiddelde*opleidingsniveau*van*de*(beroeps)bevolking;*

  !Versterken*van*het*innova:eve*vermogen;* * * *

  !Aantrekken*van*investeringen*in*de*regio.* * * *

  !Realiseren*van*groei;* * * * * * *

  !Verhogen*gemiddelde*opleidingsniveau*van*de*(beroeps)bevolking;*

  !Versterken*van*het*innova:eve*vermogen;* * * *

  !Aantrekken*van*investeringen*in*de*regio.* * * *

 • 5

  Naast!bovengenoemde!ambities!en!uitgangspunten! is!er!een!unaniem!aangenomen!motie!die!in!dit!kader!van!belang!is,!namelijk:!de!motie!rendabel!investeren!in!duurzame!bespaar9!en! verdienmaatregelen.! Ook! is! er! een! motie! aangenomen! dat! er! een! Cradle! to! Cradle9optimalisatie!van!het!plan!zou!plaatsvinden.!!'

  2.3 Toepassing-van-de-Cradle-to-CradleSprincipes-in-de-praktijk-Het! toepassen!van!de!Cradle! to!Cradle9principes!draagt!bij! aan!het! creëren!van!een!actief!bewustzijn! op! het! gebied! van! optimale! duurzaamheid.! Het! is! daarbij! belangrijk! om! bij! de!ontwikkeling! van! gebouwen! en! gebieden! daadwerkelijk! te! laten! zien!wat! de!meerwaarde!van! Cradle! to! Cradle! is.! Denk! daarbij! bijvoorbeeld! aan! architectonisch! aantrekkelijke!toepassingen,! rendabele! investeringen! en! het! verbeteren! van! de! leefomgeving.! ! Daarmee!wordt!Cradle!to!Cradle!veel!meer!dan!alleen!een!principe!maar!een!concrete!toepassing,!dat!ertoe!bijdraagt! gebouwen!en! gebieden! effectief! te! laten! zijn! in! plaats! van! efficiënt:! ofwel!partijen!worden!geïnspireerd!om!goed!te!zijn,!in!plaats!van!minder!slecht.!!Cradle!to!Cradle! is!een!kwaliteitsmodel.!Als!de!gewenste!kwaliteit!eenmaal! is!gedefinieerd!en!geconcretiseerd!in!gewenste!resultaten!en!meetbare!eenheden,!dan!kan!de!kwaliteit!ten!alle!tijden!gemeten!worden.!Kwaliteit!wordt!gedefinieerd!in!een!proces!van!beschrijven!en!doelen!stellen.!Continue!verbetering!en!groei!is!een!basisuitgangspunt!van!de!werkwijze.!Dit!resulteert!in!een!iteratief!ontwerp9!en!realisatieproces.!De!mogelijkheid!om!Cradle!to!Cradle!toe! te! passen! is! omgekeerd! evenredig! aan! de! fase! waarin! het! project! zich! bevindt.! Hoe!eerder!met!het!proces!wordt!gestart,!des!te!meer!invloed!Cradle!to!Cradle!waarschijnlijk!zal!hebben!op!het!eindresultaat.!!

 • 6

  -

  2.4 Cradle-to-Cradle-in-de-gebouwde-omgeving-Ondanks!dat!de!principes!van!Cradle!to!Cradle!veel!kansen!bieden!bestaan!er!op!dit!moment!nog! geen! 100%!Cradle! to! Cradle! gebouwen! of! gebieden.! De! implementatie! van! Cradle! to!Cradle! in!het!Kazernekwartier!Venlo!wordt!dan!ook!gezien!als!een!continu!groeimodel!van!de! vastgestelde! ambities! per! thema.! Des! te! belangrijker! is! het! daarbij! om! focus! aan! te!brengen!door!het!selecteren!van!een!aantal!elementen!waarbinnen!de!principes!van!Cradle!to!Cradle!maximaal!worden!toegepast.!Deze!manier!van!werken!zorgt!ervoor!dat!het!gevaar!verdwijnt! tijdens! het! planproces! te! verzanden! in! onhaalbare! ambities!met! als! gevolg! dat!Cradle! to! Cradle! gezien! gaat! worden! als! een! remmende! factor! op! dit! planproces.! Het!toepassen! van! Cradle! to! Cradle! zal! daarom! altijd! plaatsvinden! binnen! de! kaders! van! het!project!(kosten,!kwaliteit!en!tijd).!!!Door! expliciet! de! focus! aan! te! brengen! op! een! (beperkt)! aantal! thema’s! worden! relaties!tussen! inspanningen,! thema’s! en! ambities! expliciet! en! kan! ! laagdrempelig! en! duidelijk!gecommuniceerd!kan!worden!over!de:!

  • Relevante!thema’s;!• Ambities!/intenties;!• Concrete!acties!en!resultaten!daarvan;!• Zaken!die!in!dat!kader!gemeten!worden;!• Manier!waarop!continue!kwaliteitsverbetering!plaatsvindt!(de!roadmaps).!

  !

 • 7

  -

  3 Toepassingsmogelijkheden-van-Cradle-to-Cradle-in-het-Kazernekwartier-Op! basis! van! de! eerder! vastgestelde! beleidsdocumenten,! achtergrondinformatie! met!betrekking!tot!het!Kazernekwartier!en!de!principes!van!Cradle!to!Cradle,!!gaat!dit!document!uit! van! een! aantal! thema’s! waarvoor! de! Cradle! to! Cradle! doelen! verder! zijn! uitgewerkt.!Alvorens! op! deze! thema’s! en! de! daarbij! behorende! concrete! voorstellen! wordt! ingegaan!wordt!allereerst!kort!stilgestaan!bij!de!documenten!die!de!basis!vormen!voor!de!uitwerking!van!de!thema’s.!!

  3.1 Inventariseren-van-de-documenten-Allereerst! zijn! de! documenten! die! de! gesprekspartners! hebben! aangereikt! en! beschikbaar!hebben!gesteld! (en!die! in! relatie!staan! tot!de!Cradle! to!Cradle9ambitie)!bestudeerd1.!Deze!analyse!is!opgenomen!als!bijlage!1!van!dit!document. Op!basis!hiervan!zijn!in!samenspraak!met!het!projectteam!de!volgende!thema’s!benoemd:!

  • Hernieuwbare!Energie;!• Continue!materiaalkringlopen;!• Zelfvoorzienend!in!water;!• Functioneel!groen.!• Archeologie!&!cultuurhistorie;!

  !Deze! thema’s! zijn! bepalend! voor! de! realisatie! van! de! ambities! uit! het! ontwikkelplan! en!komen! allen! naar! voren! in! de! inventarisatie.! In! de! gespreksronden! met! de! stakeholders!zullen!deze!thema’s!verder!worden!uitgewerkt!en!vertaald!naar!concrete!doelstellingen.!De!vertaling!van!de!doelstellingen!per!thema!zijn!opgenomen!in!bijlage!2.!!Deze!doelstellingen!worden!vervolgens!gekwantificeerd!en!samengebracht!in!roadmaps.!De!roadmaps!geven!de!leden!van!het!projectteam!laagdrempelig!inzicht!in!de!doelstellingen!die!voor!hun!thema!relevant!zijn.!De!uitgewerkte!roadmaps!zijn!opgenomen!als!bijlage!3!van!dit!document.!Ter!illustratie!is!onderstaand!een!voorbeeld!van!een!roadmap!opgenomen.!!

  Figuur!3.1.!Een!voorbeeld!van!een!niet!ingevulde!!roadmap.!!

  1!Dit! betreft! de! volgende! documenten:! Ontwikkelplan! FHK! de! Kazerne,! archeologische! rapporten,! de!Milieu! Effecten! Rapportage!(MER),! het! waterhuishoudkundig! plan! Kazerneterrein! Blerick,! de! motie! rendabel! investeren! in! duurzame! bespaar9! en!verdienmaatregelen,!het!concept!Beeldkwaliteitsplan!en!het!ontwerp!bestemmingsplan.!

 • 8

  3.2 Thema-1:-Hernieuwbare-energie-De! intentie:! ‘Het! gebied! maakt! enkel! gebruik! van! hernieuwbare! energie! en! er! wordt!hernieuwbare! energie! geproduceerd’! kan! worden! vertaald! in! de! volgende! gewenste!resultaten:!!

  • Gebouwen!en!voorzieningen!maken!enkel!gebruik!van!hernieuwbare!energie;!• Er! wordt! een! groeiende! hoeveelheid! hernieuwbare! energie! opgewekt! binnen! de!

  grenzen!van!het!gebied;!• Het!energiesysteem!is!zichtbaar!en!draagt!bij!aan!bewustwording;!• Er! is! een! eenduidige! energievisie! die! houvast! biedt! bij! gebied9! en!

  gebouwontwikkelingen!in!uitvoering;!• Energie9efficiëntie!wordt!ingezet!om!hernieuwbare!energie!te!introduceren.!!

  !

  Hiermee!wordt!het!mogelijk!om!op!het!Kazerneterrein!hernieuwbare!!energie!op!te!wekken!en!gebruiken.!

  Figuur!3.2.!Produceren!van!hernieuwbare!energie!(zonnedak!op!foto!links,!treinstation!Berlijn)!en!het!enkel!gebruik!maken!van!hernieuwbare!energie!(C2C!gecertificeerde!lichtmast,!foto!rechts).!

  !

  3.3 Thema-2:-Continue-materiaalkringlopen-De!intentie:!‘Gebruikte!materialen!(in!de!openbare!ruimte!en!gebouwen)!zijn!geschikt!voor!opname! in! biologische9! of! technologische! kringlopen! zonder! kwaliteitsverlies’! kan!worden!geconcretiseerd!in!de!volgende!gewenste!resultaten:!!

  • De! kwaliteit! en! inhoud! van! toegepaste! materialen! en! producten! zijn! meetbaar!gedefinieerd!voor!een!continue!biologische9!of!technologische!kringloop;!

  • In!de!bestekken!van!gebouwen!zijn!Cradle!to!Cradle!gecertificeerde!producten!(o.g.)!voorgeschreven;!

  • Het!gebruikspad!van!het!materiaal!is!gedefinieerd;!• Toegepaste!materialen!zijn!meetbaar!bevorderlijk!voor!de!menselijke!gezondheid!en!

  het!milieu.!!

  Op!het!Kazerneterrein!wordt!het! toepassen!van!Cradle! to!Cradle!materialen!gestimuleerd.!Hiermee! ontstaan! biologische9! en! technologische! kringlopen,! waarmee! reststoffen!grondstoffen!worden!voor!een!continue!kringloop!in!de!keten.!!

 • 9

  !!!!!!!!!!

  !!

  Figuur!3.3.!Materialen!zijn!geschikt!voor!een!biologische!kringloop!(foto!links,!biologische!gevel!Stadskantoor!Venlo)!of!de!technologische!kringloop!(foto!rechts,!Technologische!Paviljoen,!Park!20|20!Hoofddorp).!

  3.4 Thema-3:-Zelfvoorzienend-in-water-De!intentie:!‘Het!gebied!is!zelfvoorzienend!in!haar!waterbehoefte!en!water!is!een!beleefbaar!element! in! de! openbare! ruimte’! kan! worden! geconcretiseerd! in! de! volgende! gewenste!resultaten:!!

  • Water!wordt!meervoudig!/!continu!gebruikt!binnen!het!gebied!en!de!gebouwen;!• Een! meetbare! verbetering! van! (afval)waterkwaliteit,! zodat! het! water! gezonder! is!

  voor!biologische!kringlopen!dan!vóór!het!werd!gebruikt!in!het!gebied!of!gebouw;!• Al!het!overtollige!water!wordt!geïnfiltreerd!binnen!het!plangebied;!• Het!watersysteem!is!zichtbaar!en!draagt!bij!aan!bewustwording;!• Er!wordt!efficiënt!omgegaan!met!de!inzet!van!water.!!

  Het!Kazerneterrein!verbetert!de!waterhuishouding!van!het!gebied!en!haar!omgeving.!!

  Figuur!3.4.!Het!gebied!en!gebouwen!zijn!zelfvoorzienend!in!hun!waterbehoefte!en!water!is!een!beleefbaar!element!(foto!links,!Oberlin!College!Ohio!/!foto!rechts,!Living!Machine!dierenpark!Emmen).!!

  3.5 Thema-4:-Functioneel-groen-De!intentie:!‘Voor!de!gebruiker!is!het!prettig,!gezond!en!veilig!om!in!het!gebied!te!verblijven’!kan!worden!geconcretiseerd!in!de!volgende!gewenste!resultaten:!!

  • Groei!van!het!aantal!en!de!soorten!inheemse!flora!en!fauna!binnen!de!grenzen!van!het!gebied;!

  • Groen!is!een!zichtbaar!en!beleefbaar!element!in!de!openbare!ruimte;!• Het! gebied! en! de! gebouwen! verbeteren! continu! en! meetbaar! de! lokale!

  luchtkwaliteit;!• Van!ieder!gebouw!is!de!luchtemissie!bekend!en!positief;

  !

 • 10

  Dankzij!de!ontwikkeling!van!het!Kazerneterrein!verbetert!de!luchtkwaliteit!van!het!gebied!en!haar!omgeving!en!wordt!de!biodiversiteit!verhoogd.!

  Figuur!3.5.!Aanwezige!Flora!en!Fauna!leveren!meerwaarde!voor!hun!omgeving!(foto!links,!kersenboom)!en!vergroten!biodiversiteit!(foto!rechts,!groen!dak!River!Rouge!Michigan).!

  3.6 Thema-5:-Archeologie-&-Cultuurhistorie-De! intentie:! ‘De! archeologische9! en! cultuurhistorische! waarden! worden! benut,!gepresenteerd,! gevisualiseerd! en! geïntegreerd! in! de! nieuwe! ruimtelijke! ontwikkeling! en!bieden!een!meerwaarde!voor!het!ruimtelijk!ontwerp!en!de!beleefbaarheid!van!het!gebied’!kan!worden!geconcretiseerd!in!de!volgende!gewenste!resultaten:!!

  • Het!fort!is!optimaal!en!massaal!zichtbaar!op!de!oorspronkelijke!plek;!• Archeologische9!en!cultuurhistorische!elementen!versterken!de!verbinding!tussen!de!

  overige!C2C9thema’s;!• Archeologische9!en!cultuurhistorische!elementen!zijn!herkenbaar!voor!het!publiek;!• Het!fort!wordt!gebruikt!als!(commerciële)!ruimte.!

  !Dankzij! de! ontwikkeling! van! het! Kazerneterrein! wordt! cultuurhistorie! en! archeologie!beleefbaar! en! draagt! daardoor! bij! aan! een! betere! bewustwording! op! het! gebied! van!cultuurhistorie!en!archeologie. !

  Figuur!3.6.!Archeologische9!en!cultuurhistorische!waarden!zijn!zichtbaar.!

 • 11

  -

  3.7 Cradle-to-Cradle-als-economisch-principe-Het!toepassen!van!Cradle!to!Cradle!in!het!Kazernekwartier!heeft!als!primair!doel!het!creëren!van!meerwaarde.!Niet!alleen!maar!meerwaarde!in!de!vorm!van!bijvoorbeeld!het!verbeteren!van! luchtkwaliteit,! betere! verbeelding! archeologie! of! het! genereren! van! hernieuwbare!energie.!Ook!het!creëren!van!financiële!meerwaarde!is!nadrukkelijk!aan!de!orde.!!!!Uitgangspunt! is! dan! ook,! dat! het! toepassen! van! Cradle! to! Cradle! in! het! Kazernekwartier!!financieel! haalbaar!moet! zijn.! Dit! betekent! dat! investeringen! op! het! gebied! van! Cradle! to!Cradle!niet!mogen!leiden!tot!een!onhaalbaar!plan!en!tevens!geen!planvertraging!tot!gevolg!hebben.! In! tegendeel:! het! toepassen! van! Cradle! to! Cradle! in! het! Kazernekwartier! is!financieel!neutraal!of!zelfs!winstgevend.!!!Duidelijk!is!dat!het!toepassen!van!Cradle!to!Cradle!in!het!Kazernekwartier!“aan!de!voorkant”!investeringen!vraagt.!Daarbij!is!het!van!belang!dat!men!zich!steeds!realiseert,!dat!het!hierbij!niet!gaat!om!kosten!maar!om!investeringen:!door!op!de!juiste!manier!kapitaal!en!kennis!te!investeren! wordt! op! (middel)lange! termijn! een! meerwaarde! gecreëerd! die! de! gemeente!Venlo!geld!oplevert!en!daarmee!dus!ook!het!plan!voor!het!Kazernekwartier!verder!haalbaar!maakt.!Daarbij!zal!primair!de!focus!liggen!op!de!“harde9”!(de!euro’s),!maar!secundair!ook!de!op! “zachte”! (aantrekkelijker! vestigingsprofiel,! aantrekken! bedrijvigheid! en! onderwijs,! etc.)!!inverdieneffecten.!!!Deze! inverdieneffecten! kunnen! echter! alleen! gerealiseerd! worden! indien! men! van! het!directe! begin! het! uitgangspunt! hanteert! van! waardecreatie! (in! de! breedste! zin! van! het!woord).! Om! dit! te! bereiken! stelt! dit! document! dat! bij! alle! investeringen! in! de! openbare!ruimte! én! de! gebouwen! het! toepassen! van! Cradle! to! Cradle! als! uitgangspunt! gehanteerd!dient!te!worden!en!de!meerwaardecreatie!hiervan!in!de!vorm!van!businesscases!te!toetsen.!!!Door! het! inzichtelijk! maken! van! meerwaarde! in! de! vorm! van! businesscases! bestaat!daadwerkelijk! de! kans! om! enerzijds! Cradle! to! Cradle! in! de! gebiedsontwikkeling! te!verankeren! en! anderzijds! de! goede! keuzes! te! maken! die! op! termijn! de! gewenste!meerwaarde!genereren.!!Daarnaast!biedt! inzicht! in!businesscases!de!gemeente!Venlo!een! ideaal! instrument!bij! het!genereren! van! subsidiemogelijkheden! voor! het! Kazernekwartier.! De! eerste! effecten! zijn!hiervan! al! zichtbaar:! op! basis! van! de!Venlose! ambitie! op! het! gebied! van! Cradle! to! Cradle!lopen! op! dit! moment! concreet! voor! het! Kazernekwartier! al! subsidietrajecten! met!Agentschap! NL! (SDE+! en! Green! Deal)! en! de! provincie! Limburg! (energie9,! sport! en!cultuurhistoriefondsen).! De! uiteindelijke! bijdrages! vanuit! deze! fondsen! zullen! enerzijds!gebaseerd!zijn!op!de!daadwerkelijke!producten!waarin!geïnvesteerd!wordt!en!anderzijds!de!businesscases!die!hieraan!ten!grondslag!liggen.!!!De! ervaring! (o.a.! Project! stadskantoor)! leert,! dat! de! kosten! van! het! uitwerken! van!businesscases! en! het! uitvoeren! van! onderzoek! “slechts”! 0,5%! van! het! totale!investeringsvolume!vragen.!Voor!het!Kazernekwartier!met!in!totaal!een!investeringsvolume!van! ca.! 100!miljoen! betekent! dit! een! investering! van! 500.000! euro.! Op! basis! van! eerder!uitgevoerde! businesscases! is! het! zeer! aannemelijk! dat! deze! investering! volledig! wordt!terugverdiend.!!

 • 12

  3.8 - Gevraagde-besluitvorming-Met!de!ontwikkeling!van!het!Kazernekwartier!heeft!de!gemeente!Venlo!de!unieke!kans!om!de! reeds! vastgestelde! gemeentelijke! ambitie! op! het! gebied! van! Cradle! to! Cradle!daadwerkelijk!op!gebiedsniveau!te!implementeren!en!daarbij!gebruik!te!maken!van!de!reeds!opgedane! ervaring! bij! eerdere! gebouwontwikkelingen! in! de! gemeente! (o.a.! Villa! Flora,!Stadskantoor).!Om!dit! daadwerkelijk!mogelijk! te!maken! leggen!wij! uw! gemeenteraad! dan!ook!de!volgende!besluiten!voor:!!!

  a. Vaststellen! van! de! Cradle! to! Cradle! ambities! met! betrekking! tot! de! in! het!ambitiedocument!genoemde!5!thema’s.!!

  b. Deze!ambities!bij!het!uitwerken!van!de!plannen!voor!de!inrichting!van!de!openbare!ruimte!en!de!ontwikkeling!van!de!toekomstige!renovatie9!en!nieuwbouwplannen!als!uitgangspunt!te!hanteren!voor!zowel!de!gemeente!Venlo!als!private!investeerders.!!!

  c. Voor!het!stimuleren!van!het!bereiken!van!deze!ambities!een!krediet!van!€!500.000,9!beschikbaar!te!stellen!ten!behoeve!van!het!uitwerken!van!businesscases.!!

  d. Op!basis!van!de!onder!(c)!genoemde!businesscases!!!starten!met!een!intensief!traject!met! als! doel! het! genereren! van! subsidies! voor! de! ontwikkeling! van! het!Kazernekwartier.!!

 • 13

  4 Kompas-voor-ontwikkeling-De!ontwikkeling!van!het!kazernekwartier!is!een!meerjarig!project!met!vele!facetten.!Heldere!en! gedeelde! intenties! zijn! daarbij! belangrijk! om! de! koers! vast! te! houden! zoals! een! goed!kompas!gedurende!een!avontuurlijke!ontdekkingsreis!onontbeerlijk! is.!Dit!document!vormt!het! ‘kompas’! voor! de! ontwikkeling! van!het! kazernekwartier! in! de! komende! jaren;! die! zijn!vertaald!in!een!vijftal!roadmaps!!die!zijn!opgenomen!in!de!bijlage.!!

  4.1 Doorkijk-naar-het-vervolgproces--Er!zijn!nog!een!drietal!vervolgstappen!van!dit!(iteratieve)!proces!die!achtereenvolgens!zullen!worden!doorlopen!en!uitgewerkt!en!ter!besluitvorming!worden!voorgelegd.!Deze!worden!nu!achtereenvolgens! kort! toegelicht! om! een! beeld! te! geven! van! de! onderwerpen! die! per!vervolgstap!aan!de!orde!zullen!komen.!!1e'vervolgstap:'Het'Identificeren'van'benodigde'functionaliteiten'en'kwaliteiten'In! deze! stap! wordt! per! gewenst! resultaat! bekeken! welke! concrete! maatregelen! kunnen!worden!ingezet!om!dit!resultaat!te!bereiken!en!welke!maatregelen!het!meest!aantrekkelijk!zijn! (bespaar9!en!verdienmatrix).!Daarnaast!wordt!bekeken!op!welke!manier!marktpartijen!het! beste! benaderd! en! betrokken! kunnen! worden.! Onderdelen! van! deze! stap! zullen! in!samenhang!ter!besluitvorming!worden!voorgelegd,!waarbij!de!volgende!punten!aan!de!orde!komen:!!

  • Bepalen!welke!duurzaamheidsmaatregelen!(zie!paragraaf!3.7)!het!hoogste!rendement!en!economische!inverdieneffecten!hebben!en!welke!de!grootste!bijdrage!leveren!aan!het!realiseren!van!de!gewenste!resultaten;!

  • Het!verwerken!van!de!intenties,!gewenste!resultaten!en!meetbare!eenheden!!die!zijn!beschreven!in!bijlage!2!in!aanbestedingsdocumenten;!

  • Het!uitdagen!van!marktpartijen!om!producten!of!diensten!aan!te!leveren!die!maximaal!en! meetbaar! bijdragen! aan! het! realiseren! van! de! gewenste! resultaten! binnen! de!kaders!van!het!project.!

  • Inventariseren!en!beoordelen!van!kansen!om!in!plaats!van!producten,!diensten!af! te!nemen!en!zo!eigenaarschap!te!voorkomen.!Deze!aanpak!stimuleert!het!creëren!van!continue!kringlopen!en!creëert!kostenvoordelen;!

  • Heldere! communicatie! over! de! manier! waarop! de! kwaliteit! van! de! aangeboden!oplossingen!wordt!gemeten;!

  2e'vervolgstap:'Het'selecteren'van'toeleveranciers,'producten'en'materialen'Nadat! bepaald! is! hoe! voor! de! verschillende! onderdelen! van! dit! project! marktpartijen!benaderd! en! betrokken! worden,! kan! een! start! worden! gemaakt! met! de! selectie.! C2C!ExpoLAB!adviseert!om!in!dit!stadium!van!het!proces!stil!te!staan!bij!de!volgende!zaken:!!

  • Het!selecteren!en!implementeren!van!marktpartijen,!producten!en!diensten!gebaseerd!op!hun!bijdrage!aan!het!realiseren!van!gewenste!resultaten;!

  • !Oplossingen!die!meetbaar!aan!kwaliteit!winnen!gedurende!hun!gebruiksduur!krijgen!de!voorkeur;!

  • Uitdagen!van!marktpartijen!om!meer!te!bieden!dan!gevraagd,!door!pas!100%!van!de!

 • 14

  punten!te!geven!op!het!moment!dat!aantoonbaar!een!hogere!kwaliteit!of!prestatie!wordt!geboden!dan!waarom!wordt!gevraagd;!!

  • Heldere! afspraken! maken! met! toeleveranciers! over! hoe! kwaliteit,! en! continue!kwaliteitsverbetering!gemeten!wordt;!

  3e'vervolgstap:'Het'meten'&'communiceren'van'behaalde'resultaten'Teneinde!inzicht!te!verkrijgen!in!de!bereikte!resultaten!is!het!meten!van!deze!resultaten!zeer!belangrijk.! Bij! het! invulling! geven! aan! een! meetsysteem! en! de! communicatie! van! de!resultaten!van!het!project!zijn!de!volgende!zaken!van!belang:!!

  • Meet!de!set!aan!meetbare!eenheden!die!zijn!beschreven!in!bijlage!2;!in!plaats!van!een!set!standaardvariabelen;!!

  • Bepalen!op!welke!manier!effectief!gecommuniceerd!kan!worden!richting!gebruikers!en!bezoekers;!

  • Laagdrempelige!communicatie!over!de!voordelen!van!deze!aanpak!voor!bezoekers!en!gebruikers;!

  • Continue! meten! van! gegevens! om,! inzicht! te! krijgen! in! oorzaken! van! betere,9! of!mindere! prestaties! dan! verwacht! en! sturing! hierop! (van!meten! om! te!weten! naar!meten!om!te!ontwikkelen);!

  • Het!gebruiken!van!meetresultaten!om!bewustzijn!te!creëren!en!vergroten;!• Toevoegen!van!aspecten,!die!de!gebruikers!verleiden!om!gewenst!gedrag!te!vertonen;!

  !!

 • 15

  Bijlage-1:-Inventarisatie-van-de-documenten-in-relatie-tot-de-Cradle-to-CradleSambitie-!

  !-Figuur!5.1.!Inventarisatie!van!de!documenten.!

  -

  Ont

  wik

  kelp

  lan

  d.d.

  25

  mei

  20

  11

  Arc

  helo

  gisc

  he r

  appo

  rten

  MER

  Wat

  erhu

  isho

  udku

  ndig

  pla

  n Kaz

  erne

  terr

  ein

  Ble

  rick

  Con

  cept

  Bee

  ldkw

  alitei

  tspl

  an

  en in

  rich

  ting

  spla

  n ve

  rsie

  1.0

  Ont

  wer

  p be

  stem

  min

  gspl

  anM

  otie

  ren

  dabe

  l inv

  este

  ren

  in

  duur

  zam

  e be

  spaa

  r- e

  n ve

  rdie

  nmaa

  treg

  elen

  Energie1 1 1

  Water 1 1 1 1 1 1

  Lucht 1 1 1

  Mobiliteit & infrastructuur 1 1 1 1

  Material System Materiaal & grondstoffen 1 1 1 1

  Inrichting van het landschap 1 1

  Physical (connection) System Design for (Dis)Assembly 1

  Transformation Keten & Reverse logistics 1 1

  Flexibiliteit / innovatie 1 1 1 1 1 1

  Gebruikstijd / levensduur 1

  Archeologie & Cultuurhistorie1 1 1 1 1

  Social System Welzijn 1 1

  Educatief / zichtbaar1 1 1

  Economic System1 1

  Environmental System Groen1 1 1 1 1

  Habitat

  Bodem1 1 1 1 1

  Totaal aantal12 4 9 7 11 9 2

  Functional System

  Th

  ema

  Documenten

 • 16

  Bijlage-2:-Concretisering-van-de-doelstelling-per-thema-H

  ER

  NIE

  UW

  BA

  RE

  EN

  ER

  GIE

  Inte

  nti

  eG

  ew

  en

  st r

  esu

  ltaa

  tM

  ee

  tbar

  e e

  en

  he

  de

  n

  Het$geb

  ied$maakt$enkel$

  gebruik$van$

  hernieuw

  bare$ene

  rgie$

  en$er$w

  ordt$

  hernieuw

  bare$ene

  rgie$

  geprod

  uceerd.

  -Geb

  ouw

  en e

  n -v

  oorz

  ieni

  ngen

  m

  aken

  enk

  el g

  ebru

  ik v

  an

  hern

  ieuw

  bare

  ene

  rgie

  ;

  -Er

  wor

  dt e

  en g

  roei

  ende

  ho

  evee

  lhei

  d he

  rnie

  uwba

  re e

  nerg

  ie

  opge

  wek

  t bi

  nnen

  de

  gren

  zen

  van

  het

  gebi

  ed;

  -Het

  ene

  rgie

  syst

  eem

  is z

  icht

  baar

  en

  dra

  agt

  bij a

  an b

  ewus

  twor

  ding

  ;

  -Er

  is e

  en e

  endu

  idig

  e en

  ergi

  evis

  ie

  die

  houv

  ast

  bied

  t bi

  j geb

  ied-

  en

  gebo

  uwon

  twik

  kelin

  gen

  in

  uitv

  oeri

  ng;

  -Ene

  rgie

  -effi

  ciën

  tie w

  ordt

  inge

  zet

  om h

  erni

  euw

  bare

  ene

  rgie

  te

  intr

  oduc

  eren

  .

  -Opg

  ewek

  te w

  arm

  te-

  & k

  oude

  in h

  et g

  ebie

  d: G

  J/tijd

  seen

  heid

  ;-W

  arm

  te-

  & k

  oude

  geb

  ruik

  per

  geb

  ouw

  en

  -voo

  rzie

  ning

  : GJ/t

  ijdse

  enhe

  id;

  -Opg

  ewek

  te h

  erni

  euw

  bare

  (el

  ektr

  isch

  e) e

  nerg

  ie: k

  Wh/

  tijds

  eenh

  eid;

  -Ele

  ktri

  sch

  ener

  gieg

  ebru

  ik p

  er g

  ebou

  w e

  n -v

  oorz

  ieni

  ng: k

  Wh/

  tijds

  eenh

  eid;

  -Opw

  ekki

  ng v

  an w

  arm

  te-

  & k

  oude

  in h

  et g

  ebie

  d: G

  J/tijd

  seen

  heid

  ;-O

  pwek

  king

  van

  her

  nieu

  wba

  re e

  nerg

  ie: k

  Wh/

  tijds

  eenh

  eid;

  -Zic

  htba

  re e

  nerg

  iem

  aatr

  egel

  en w

  aarm

  ee h

  erni

  euw

  bare

  ene

  rgie

  wor

  dt o

  pgew

  ekt:

  aant

  al, m

  2;-E

  nerg

  iege

  brui

  k pe

  r ge

  bouw

  : kW

  h/m

  2;

  -Gea

  ccor

  deer

  de e

  nerg

  ievi

  sie;

  -Geb

  ouw

  en d

  ie z

  ich

  vest

  igen

  in h

  et g

  ebie

  d be

  schi

  kken

  ove

  r ee

  n en

  ergi

  evis

  ie, i

  nclu

  sief

  de

  man

  ier

  van

  opw

  ekki

  ng v

  an h

  erni

  euw

  bare

  ene

  rgie

  ;

  -Ene

  rgie

  gebr

  uik

  per

  gebo

  uw: k

  Wh/

  m2;

  -War

  mte

  - &

  kou

  de g

  ebru

  ik p

  er g

  ebou

  w: G

  J;

 • 17

  CO

  NT

  INU

  E M

  AT

  ER

  IAA

  LK

  RIN

  GLO

  PE

  N

  Inte

  nti

  eG

  ew

  enst

  res

  ult

  aat

  Mee

  tbar

  e ee

  nh

  eden

  Geb

  ruikte$m

  aterialen$

  (in$de$op

  enbare$ru

  imte$

  en$geb

  ouwen

  )$zijn$

  geschikt$voo

  r$opn

  ame$

  in$biologische

  =$of$

  techno

  logische

  $kringlop

  en$zon

  der$

  kwalite

  itsverlies.

  -De

  kwal

  iteit

  en in

  houd

  van

  to

  egep

  aste

  mat

  eria

  len

  en

  prod

  ucte

  n zi

  jn m

  eetb

  aar

  gede

  finie

  erd

  voor

  een

  con

  tinue

  bi

  olog

  isch

  e- o

  f tec

  hnol

  ogis

  che

  krin

  gloo

  p;

  -In d

  e be

  stek

  ken

  van

  gebo

  uwen

  zi

  jn C

  radl

  e to

  Cra

  dle

  gece

  rtifi

  ceer

  de p

  rodu

  cten

  (o.

  g.)

  voor

  gesc

  hrev

  en;

  -Het

  geb

  ruik

  spad

  van

  het

  m

  ater

  iaal

  is g

  edefi

  niee

  rd;

  -Toe

  gepa

  ste

  mat

  eria

  len

  zijn

  m

  eetb

  aar

  bevo

  rder

  lijk

  voor

  de

  men

  selij

  ke g

  ezon

  dhei

  d en

  het

  m

  ilieu

  ;

  -Toe

  gepa

  ste

  Cra

  dle

  to C

  radl

  e-ge

  cert

  ifice

  erde

  / up

  cycl

  ebar

  e m

  ater

  iale

  n: a

  anta

  l, to

  n;-T

  oege

  past

  e ge

  recy

  cled

  e of

  geu

  pcyc

  lede

  mat

  eria

  len:

  aan

  tal,

  ton;

  -Pro

  duct

  en e

  n m

  ater

  iale

  n zi

  jn v

  oorz

  ien

  van

  een

  tag

  cq in

  form

  atie

  mid

  del:

  aant

  al;

  -Geb

  ouw

  en d

  ie b

  esch

  ikke

  n ov

  er e

  en g

  roen

  slo

  opbe

  stek

  : aan

  tal;

  -Voo

  rges

  chre

  ven

  Cra

  dle

  to C

  radl

  e ge

  cert

  ifice

  erde

  pro

  duct

  en e

  n m

  ater

  iale

  n in

  het

  bes

  tek:

  aant

  al, t

  on;

  -Toe

  gepa

  ste

  Cra

  dle

  to C

  radl

  e-ge

  cert

  ifice

  erde

  / up

  cycl

  ebar

  e m

  ater

  iale

  n: a

  anta

  l, to

  n;-U

  itged

  aagd

  e m

  arkt

  part

  ijen:

  aan

  tal;

  -Pro

  duct

  en e

  n m

  ater

  iale

  n zi

  jn v

  oorz

  ien

  van

  een

  tag

  cq in

  form

  atie

  mid

  del:

  aant

  al;

  -Toe

  gepa

  ste

  Cra

  dle

  to C

  radl

  e-ge

  cert

  ifice

  erde

  / up

  cycl

  ebar

  e m

  ater

  iale

  n: a

  anta

  l, to

  n;

  -Toe

  gepa

  ste

  Cra

  dle

  to C

  radl

  e-ge

  cert

  ifice

  erde

  / up

  cycl

  ebar

  e m

  ater

  iale

  n: a

  anta

  l, to

  n;-P

  rodu

  cten

  en

  mat

  eria

  len

  zijn

  voo

  rzie

  n va

  n ee

  n ta

  g cq

  info

  rmat

  iem

  idde

  l: aa

  ntal

  ;

 • 18

  ZE

  LF

  VO

  OR

  ZIE

  NE

  ND

  IN

  WA

  TE

  R

  Inte

  nti

  eG

  ew

  enst

  res

  ult

  aat

  Mee

  tbar

  e ee

  nh

  eden

  Het$geb

  ied$is$

  zelfvoo

  rziene

  nd$in$haar$

  waterbe

  hoe?

  e$en

  $water$

  is$een

  $belee@aar$

  elem

  ent$in$de

  $ope

  nbare$

  ruim

  te

  =Water$wordt$m

  eervou

  dig$/$

  conC

  nu$geb

  ruikt$b

  inne

  n$he

  t$gebied

  $en$de

  $geb

  ouwen

  ;

  =Meetbaar$v

  erbe

  terin

  g$van$

  (afval)waterkw

  alite

  it,$zod

  at$het$

  water$gezon

  der$is$voor$

  biologische$kringlop

  en$dan$vóó

  r$he

  t$werd$gebruikt$in$het$geb

  ied$of$

  gebo

  uw;

  =Al$het$overtollige$water$wordt$

  geïnfiltreerd$binne

  n$he

  t$plangebied

  ;

  =Het$watersysteem$is$zichtbaar$en$

  draagt$bij$aan$be

  wustw

  ording;

  =Er$w

  ordt$efficiën

  t$omgegaan$m

  et$

  de$inzet$van$water;

  =Hoe

  veelhe

  id$hergebruikt$(afval)water:$l,$m

  3/Cjdseenh

  eid;

  =Geb

  ouwen

  $cq$voorzien

  ingen$die$gebruik$maken

  $van$hergebruikt$$(afval)w

  ater:$aantal;

  =Hoe

  veelhe

  id$geb

  ruikt$h

  emelwater$binne

  n$he

  t$geb

  ied:$l;

  =Waterkw

  alite

  it$van$he

  t$efflue

  nt:$m

  g/l,$μg

  /$l,$BO

  D*,$COD**;

  =De$waterkw

  alite

  it$voldoe

  t$aan$de$eisen$die$de

  $betreffe

  nde$funcCe

  $stelt;

  =Hoe

  veelhe

  id$geïnfi

  ltreerd$water$in$het$geb

  ied:$l,$m

  3/Cjdseenh

  eid;

  =Het$infiltreren

  d$op

  pervlak$binn

  en$de$gren

  zen$van$he

  t$geb

  ied:$m

  2;=Hoe

  veelhe

  id$gevallen$he

  melwater$binne

  n$de

  $grenzen

  $van$het$geb

  ied:$l,$m

  3/Cjdseenh

  eid;

  =Aantal$zichtbare$watermaatregelen

  :$aantal,$m2;

  =Totale$(drin

  k)waterverbruik$binne

  n$de

  $grenzen

  $van$het$geb

  ied:$l,$m

  3/Cjdseenh

  eid;

  =Ele

  men

  ten

  die

  zijn

  voo

  rzie

  n va

  n ee

  n in

  form

  atie

  mid

  del c

  q ta

  g: aa

  ntal

  ;

  =Hoe

  veelhe

  id$(d

  rink)waterverbruik$binne

  n$de

  $grenzen

  $van$het$geb

  ied:$l,$m

  3/Cjdseenh

  eid;

  =Hoe

  veelhe

  id$drin

  kwater$bij$be

  sproeiing:$l,$m

  3/Cjdseenh

  eid;

  *:$$$$Biochem

  ical$Oxygen$Dem

  and

  **:$$Ch

  emical$Oxygen$Dem

  and

 • 19

  FU

  NC

  TIO

  NE

  EL

  GR

  OE

  N

  Inte

  nti

  eG

  ew

  en

  st r

  esu

  ltaa

  tM

  ee

  tbare

  ee

  nh

  ed

  en

  Voor$de$gebruiker$is$het$

  pre^

  g,$gezon

  d$en$veilig$

  om$in$he

  t$gebied$te$

  verblijven

  =Groei$van$het$aantal$en$soorten$

  inhe

  emse$flora$en

  $faun

  a$binn

  en$

  de$grenzen

  $van$het$geb

  ied;

  =Groen

  $is$een

  $zichtbaar$element$in$

  de$ope

  nbare$ruim

  te;

  =Het$geb

  ied$en

  $de$gebo

  uwen

  $verbeteren

  $con

  Cnu$en

  $meetbaar$

  de$lokale$luchtkwalite

  it;

  =Van$iede

  r$gebo

  uw$is$de$

  luchtemissie$be

  kend

  $en$po

  siCe

  f;

  =Aantal$$flo

  ra$&$faun

  a$binn

  en$de$gren

  zen$van$he

  t$geb

  ied;

  =Soo

  rten

  $flora$&$faun

  a$binn

  en$de$gren

  zen$van$he

  t$geb

  ied;

  =Hoe

  veelhe

  id$zichtbare$groen

  maatregelen

  :$m2;

  =Groen

  maatregelen

  $zijn$voo

  rzien$van$een$inform

  aCem

  idde

  l$cq$tag:$aantal;

  =Buitenluchtkw

  alite

  it:$fijnstof,$N

  Ox,$CO2,$O2,$re

  laCe

  ve$luchtvochC

  gheid;

  =Binne

  nluchtkw

  alite

  it:$fijnstof,$N

  Ox,$CO2,$O2,$re

  laCe

  ve$luchtvochC

  gheid;

  =Aantal$geb

  ouwen

  $met$een

  $ged

  efinieerde$luchtemissie;

  =Aantal$geb

  ouwen

  $met$een

  $ged

  efinieerde$binn

  enluchtkwalite

  it;$

 • 20

  AR

  CH

  EO

  LOG

  IE &

  CU

  LTU

  UR

  HIS

  TO

  RIE

  Inte

  nti

  eG

  ew

  en

  st r

  esu

  ltaa

  tM

  ee

  tbare

  ee

  nh

  ed

  en

  De$archeo

  logische

  =$en$

  cultu

  urhistorische$

  waarden

  $worde

  n$be

  nut,$

  gepresen

  teerd,$

  gevisualiseerd$en$

  geïntegreerd$in$de$

  nieu

  we$ruim

  telijke$

  ontw

  ikkeling$en

  $biede

  n$een$meerw

  aarde$voor$

  het$ruimtelijke$ontwerp$

  en$de$be

  lee@

  aarheid$

  van$he

  t$geb

  ied

  =Het$fo

  rt$is$opC

  maal$en$massaal$

  zichtbaar$op

  $de$oo

  rspron

  kelijke$

  plek;

  =Arche

  ologische=$&$

  cultu

  urhistorische$elem

  enten$

  versterken

  $de$verbinding$tu

  ssen

  $de

  $overige$C2C

  =the

  ma’s;

  =Arche

  ologische=$&$

  cultu

  urhistorische$elem

  enten$zijn$

  herken

  baar$voo

  r$he

  t$pub

  liek;

  =Het$fo

  rt$wordt$geb

  ruikt$a

  ls$

  (com

  merciële)$ruimte;

  =Zichtbaarhe

  id$van$het$fo

  rt$op$de

  $oorspronkelijke$plek:$m

  1,$m

  2;=Gerecon

  strueerde$fort$m

  et$oorspronkelijke$materialen:$m

  1,$m

  2;

  =Arche

  ologische=$of$cultuurhistorische$elem

  enten$in$re

  laCe

  $met$water:$m

  1,$m

  2;=Arche

  ologische=$of$cultuurhistorische$elem

  enten$in$re

  laCe

  $met$ene

  rgie:$m

  1,$m

  2;=Arche

  ologische=$of$cultuurhistorische$elem

  enten$in$re

  laCe

  $met$Cradle$to$Cradle$

  gecerCficeerde$materialen:$aantal;

  =Arche

  ologische=$of$cultuurhistorische$elem

  enten$in$re

  laCe

  $met$fu

  ncCo

  neel$groen

  :$m1,$m

  2;

  =Arche

  ologische=$/$cultuurhistorische$

  elem

  ente

  n zi

  jn v

  oorz

  ien

  van

  een

  info

  rmat

  iem

  idde

  l cq

  tag:

  aant

  al;

  =Zichtbaarhe

  id$van$het$fo

  rt$op$de

  $oorspronkelijke$plek:$m

  1,$m

  2;=Gerecon

  strueerde$fort$m

  et$oorspronkelijke$materialen:$m

  1,$m

  2;=Gerecon

  strueerde$fort$m

  et$nieuw

  e$materialen:$m

  1,$m

  2;$ =Ruimten$met$arche

  ologische=$en/of$cultuurhistorische$elem

  enten:$aantal,$m2;

 • 21

  Bijlage-3:-Roadmaps-per-thema

  2022

  20

  20

  2014

  20

  18

  TIJ

  D 20

  16

  HER

  NIE

  UW

  BA

  RE E

  NER

  GIE

  MFC gerealiseerd 2014

  kwal

  iteits

  verb

  eter

  ing

  kwal

  iteits

  verb

  eter

  ing

  Bijdrage aan realisatie van de gewenste resultaten

  Start realisatie lijn 2015

  Start realisatie park 2016

  Lijn gerealiseerd 2020

  Park gerealiseerd 2025

  Ener

  giev

  raag

  bi

  nnen

  de

  gren

  zen

  van

  het

  gebi

  ed is

  be

  kend

  (nu

  lmet

  ing)

  Ener

  giev

  isie

  voo

  r de

  ge

  bied

  sont

  wik

  kelin

  g is

  ont

  wik

  keld

  en

  geac

  cord

  eerd

  Cen

  tral

  e W

  KO

  -vo

  orzi

  enin

  g is

  ge

  real

  isee

  rd

  Alle

  ele

  men

  ten

  waa

  rmee

  he

  rnie

  uwba

  re e

  nerg

  ie w

  ordt

  opg

  ewek

  t zi

  jn

  zich

  tbaa

  r en

  voo

  rzie

  n va

  n ee

  n ta

  g;

  Alle

  nie

  uwe

  gebo

  uwen

  mak

  en

  enke

  l geb

  ruik

  van

  he

  rnie

  uwba

  re e

  nerg

  ie

  Van

  alle

  nie

  uwe

  gebo

  uwen

  is d

  e en

  ergi

  evra

  ag b

  eken

  d

  Alle

  nie

  uwe

  gebo

  uwen

  c.q

  . vo

  orzi

  enin

  gen

  besc

  hikk

  en o

  ver

  een

  ener

  giev

  isie

  Alle

  nie

  uwe

  gebo

  uwen

  c.q

  . vo

  orzi

  enin

  gen

  mak

  en

  gebr

  uik

  van

  war

  mte

  - &

  kou

  de o

  psla

  g

  Alle

  ele

  men

  ten

  waa

  rmee

  he

  rnie

  uwba

  re e

  nerg

  ie w

  ordt

  opg

  ewek

  t zi

  jn

  zich

  tbaa

  r en

  voo

  rzie

  n va

  n ee

  n ta

  g;

  Alle

  nie

  uwe

  gebo

  uwen

  en

  1 be

  staa

  nd g

  ebou

  w

  mak

  en e

  nkel

  geb

  ruik

  va

  n he

  rnie

  uwba

  re

  ener

  gie

  Van

  alle

  nie

  uwe

  gebo

  uwen

  en

  1 be

  staa

  nd g

  ebou

  w is

  de

  ene

  rgie

  vraa

  g be

  kend

  en

  gere

  duce

  erd

  Alle

  nie

  uwe

  gebo

  uwen

  c.q

  . vo

  orzi

  enin

  gen

  en 1

  be

  staa

  nd g

  ebou

  w

  besc

  hikk

  en o

  ver

  een

  ener

  giev

  isie

  Alle

  nie

  uwe

  gebo

  uwen

  c.q

  . vo

  orzi

  enin

  gen

  en 1

  be

  staa

  nd g

  ebou

  w

  mak

  en g

  ebru

  ik v

  an

  war

  mte

  - &

  kou

  de

  opsl

  ag

  Alle

  ele

  men

  ten

  waa

  rmee

  he

  rnie

  uwba

  re e

  nerg

  ie w

  ordt

  opg

  ewek

  t zi

  jn

  zich

  tbaa

  r en

  voo

  rzie

  n va

  n ee

  n ta

  g;

  Alle

  nie

  uwe

  gebo

  uwen

  en

  3 be

  staa

  nde

  gebo

  uwen

  m

  aken

  enk

  el g

  ebru

  ik

  van

  hern

  ieuw

  bare

  en

  ergi

  e

  Van

  alle

  nie

  uwe

  gebo

  uwen

  en

  3 be

  staa

  nde

  gebo

  uwen

  is

  de

  ener

  giev

  raag

  be

  kend

  en

  gere

  duce

  erd

  Alle

  nie

  uwe

  gebo

  uwen

  c.q

  . vo

  orzi

  enin

  gen

  en 3

  be

  staa

  nde

  gebo

  uwen

  be

  schi

  kken

  ove

  r ee

  n en

  ergi

  evis

  ie

  Alle

  nie

  uwe

  gebo

  uwen

  c.q

  . vo

  orzi

  enin

  gen

  en 3

  be

  staa

  nde

  gebo

  uwen

  m

  aken

  geb

  ruik

  van

  w

  arm

  te-

  & k

  oude

  op

  slag

  Alle

  ele

  men

  ten

  waa

  rmee

  he

  rnie

  uwba

  re e

  nerg

  ie w

  ordt

  op

  gew

  ekt

  zijn

  zic

  htba

  ar e

  n vo

  orzi

  en v

  an e

  en t

  ag;

  Alle

  geb

  ouw

  en c

  .q.

  voor

  zien

  inge

  n m

  aken

  enk

  el g

  ebru

  ik v

  an

  hern

  ieuw

  bare

  ene

  rgie

  Van

  alle

  geb

  ouw

  en is

  de

  ener

  giev

  raag

  bek

  end

  en

  gere

  duce

  erd

  Alle

  geb

  ouw

  en c

  .q.

  voor

  zien

  inge

  n be

  schi

  kken

  ove

  r ee

  n en

  ergi

  evis

  ie

  en p

  rodu

  cere

  n he

  rnie

  uwba

  re

  ener

  gie

  Alle

  geb

  ouw

  en c

  .q.

  voor

  zien

  inge

  n m

  aken

  geb

  ruik

  van

  war

  mte

  - &

  ko

  ude

  opsl

  ag

  Alle

  ele

  men

  ten

  waa

  rmee

  he

  rnie

  uwba

  re e

  nerg

  ie w

  ordt

  opg

  ewek

  t zi

  jn

  zich

  tbaa

  r en

  voo

  rzie

  n va

  n ee

  n ta

  g;

  Alle

  nie

  uwe

  gebo

  uwen

  en

  2 be

  staa

  nde

  gebo

  uwen

  m

  aken

  enk

  el g

  ebru

  ik

  van

  hern

  ieuw

  bare

  en

  ergi

  e

  Van

  alle

  nie

  uwe

  gebo

  uwen

  en

  2 be

  staa

  nde

  gebo

  uwen

  is

  de

  ener

  giev

  raag

  be

  kend

  en

  gere

  duce

  erd

  Alle

  nie

  uwe

  gebo

  uwen

  c.q

  . vo

  orzi

  enin

  gen

  en 2

  be

  staa

  nde

  gebo

  uwen

  be

  schi

  kken

  ove

  r ee

  n en

  ergi

  evis

  ie

  Alle

  nie

  uwe

  gebo

  uwen

  c.q

  . vo

  orzi

  enin

  gen

  en 2

  be

  staa

  nde

  gebo

  uwen

  m

  aken

  geb

  ruik

  van

  w

  arm

  te-

  & k

  oude

  op

  slag

 • 22

  2022

  20

  20

  2014

  20

  18

  TIJ

  D 20

  16

  CO

  NTIN

  UE M

  ATER

  IAA

  LKR

  ING

  LOP

  EN

  kwal

  iteits

  verb

  eter

  ing

  kwal

  iteits

  verb

  eter

  ing

  Bijdrage aan realisatie van de gewenste resultaten

  Start realisatie lijn 2015

  Start realisatie park 2016

  Lijn gerealiseerd 2020

  Park gerealiseerd 2025

  MFC gerealiseerd 2014

  Cra

  dle

  to C

  radl

  e G

  ecer

  tific

  eerd

  e pr

  oduc

  ten

  (o.g

  .)

  zijn

  max

  imaa

  l to

  egep

  ast

  in d

  e op

  enba

  re r

  uim

  te;

  Alle

  nie

  uwe

  toeg

  epas

  te C

  2C

  mat

  eria

  len

  zijn

  vo

  orzi

  en v

  an e

  en

  tag;

  Van

  10 n

  ieuw

  to

  egep

  aste

  m

  ater

  iaal

  - &

  pr

  oduc

  tsoo

  rten

  is

  het

  gebr

  uiks

  pad

  gede

  finie

  erd;

  Sta

  rt in

  vent

  aris

  atie

  re

  cycl

  ebar

  e cq

  up

  cycl

  ebar

  e m

  ater

  iale

  n bi

  nnen

  de

  gre

  nzen

  van

  het

  ge

  bied

  ;

  Cra

  dle

  to C

  radl

  e G

  ecer

  tific

  eerd

  e pr

  oduc

  ten

  (o.g

  .) z

  ijn

  max

  imaa

  l to

  egep

  ast

  in d

  e op

  enba

  re

  ruim

  te e

  n ge

  bouw

  en;

  Alle

  nie

  uwe

  toeg

  epas

  te C

  2C

  mat

  eria

  len

  zijn

  vo

  orzi

  en v

  an e

  en

  tag;

  Van

  15 n

  ieuw

  to

  egep

  aste

  m

  ater

  iaal

  - &

  pr

  oduc

  tsoo

  rten

  is h

  et

  gebr

  uiks

  pad

  gede

  finie

  erd;

  10 m

  ater

  iaal

  - &

  pr

  oduc

  tsoo

  rten

  ku

  nnen

  wor

  den

  opge

  nom

  en in

  een

  bi

  olog

  isch

  e- o

  f te

  chno

  logi

  sche

  kr

  ingl

  oop

  zond

  er

  kwal

  itei

  tsve

  rlie

  s;

  Cra

  dle

  to C

  radl

  e G

  ecer

  tific

  eerd

  e pr

  oduc

  ten

  (o.g

  .) z

  ijn

  max

  imaa

  l to

  egep

  ast

  in d

  e op

  enba

  re

  ruim

  te e

  n ge

  bouw

  en;

  Alle

  nie

  uwe

  toeg

  epas

  te C

  2C

  mat

  eria

  len

  zijn

  vo

  orzi

  en v

  an e

  en

  tag;

  Van

  20 n

  ieuw

  to

  egep

  aste

  m

  ater

  iaal

  - &

  pr

  oduc

  tsoo

  rten

  is h

  et

  gebr

  uiks

  pad

  gede

  finie

  erd;

  20 m

  ater

  iaal

  - &

  pr

  oduc

  tsoo

  rten

  ku

  nnen

  wor

  den

  opge

  nom

  en in

  een

  bi

  olog

  isch

  e- o

  f te

  chno

  logi

  sche

  kr

  ingl

  oop

  zond

  er

  kwal

  itei

  tsve

  rlie

  s;

  Cra

  dle

  to C

  radl

  e G

  ecer

  tific

  eerd

  e pr

  oduc

  ten

  (o.g

  .) z

  ijn

  max

  imaa

  l to

  egep

  ast

  in d

  e op

  enba

  re

  ruim

  te e

  n ge

  bouw

  en;

  Alle

  nie

  uwe

  toeg

  epas

  te C

  2C

  mat

  eria

  len

  zijn

  vo

  orzi

  en v

  an e

  en

  tag;

  Van

  30 n

  ieuw

  to

  egep

  aste

  m

  ater

  iaal

  - &

  pr

  oduc

  tsoo

  rten

  is h

  et

  gebr

  uiks

  pad

  gede

  finie

  erd;

  30 m

  ater

  iaal

  - &

  pr

  oduc

  tsoo

  rten

  ku

  nnen

  wor

  den

  opge

  nom

  en in

  een

  bi

  olog

  isch

  e- o

  f te

  chno

  logi

  sche

  kr

  ingl

  oop

  zond

  er

  kwal

  itei

  tsve

  rlie

  s;

  Cra

  dle

  to C

  radl

  e G

  ecer

  tific

  eerd

  e pr

  oduc

  ten

  (o.g

  .) z

  ijn

  max

  imaa

  l to

  egep

  ast

  in d

  e op

  enba

  re

  ruim

  te e

  n ge

  bouw

  en;

  Alle

  nie

  uwe

  toeg

  epas

  te C

  2C

  mat

  eria

  len

  zijn

  vo

  orzi

  en v

  an e

  en

  tag;

  Van

  de n

  ieuw

  to

  egep

  aste

  m

  ater

  iaal

  - &

  pr

  oduc

  tsoo

  rten

  is h

  et

  gebr

  uiks

  pad

  gede

  finie

  erd;

  Een

  groe

  iend

  aan

  tal

  mat

  eria

  al-

  &

  prod

  ucts

  oort

  en

  kunn

  en w

  orde

  n op

  geno

  men

  in e

  en

  biol

  ogis

  che-

  of

  tech

  nolo

  gisc

  he

  krin

  gloo

  p zo

  nder

  kw

  alitei

  tsve

  rlie

  s;

  Cra

  dle

  to C

  radl

  e G

  ecer

  tific

  eerd

  e pr

  oduc

  ten

  (o.g

  .) z

  ijn m

  axim

  aal

  toeg

  epas

  t in

  de

  open

  bare

  rui

  mte

  en

  geb

  ouw

  en;

  Alle

  nie

  uwe

  toeg

  epas

  te C

  2C

  mat

  eria

  len

  zijn

  voo

  rzie

  n va

  n ee

  n ta

  g;

  Van

  de n

  ieuw

  toe

  gepa

  ste

  mat

  eria

  al-

  & p

  rodu

  ctso

  orte

  n is

  he

  t ge

  brui

  kspa

  d ge

  defin

  ieer

  d;

  Een

  groe

  iend

  aan

  tal m

  ater

  iaal

  - &

  pr

  oduc

  tsoo

  rten

  kan

  wor

  den

  opge

  nom

  en in

  een

  bio

  logi

  sche

  - of

  tech

  nolo

  gisc

  he k

  ring

  loop

  zon

  der

  kwal

  itei

  tsve

  rlie

  s;

 • 23

  2022

  20

  20

  2014

  20

  18

  2016

  Park gerealiseerd 2025

  MFC gerealiseerd 2014

  TIJ

  D

  ZELF

  VO

  OR

  ZIE

  NEN

  D I

  N W

  ATER

  kwal

  iteits

  verb

  eter

  ing

  kwal

  iteits

  verb

  eter

  ing

  Bijdrage aan realisatie van de gewenste resultaten

  (Drink

  )Wat

  er-

  verb

  ruik

  bin

  nen

  de

  gren

  zen

  van

  het

  gebi

  ed is

  bek

  end

  (nul

  met

  ing)

  ;

  Sta

  rt in

  filtr

  atie

  van

  ov

  erto

  llig

  (h

  emel

  )wat

  er in

  het

  ge

  bied

  (nu

  lmet

  ing)

  ;

  Sta

  rt h

  erge

  brui

  k va

  n (a

  fval

  )wat

  er in

  he

  t ge

  bied

  en

  gebo

  uwen

  ;

  Alle

  ele

  men

  ten

  waa

  rmee

  (af

  val)

  wat

  er

  wor

  dt g

  ezui

  verd

  of

  herg

  ebru

  ikt

  zijn

  zi

  chtb

  aar

  en v

  oorz

  ien

  van

  een

  tag;

  Wat

  erkw

  alitei

  t va

  n he

  t ef

  fluen

  t vo

  ldoe

  t aa

  n de

  da

  n ge

  lden

  de e

  isen

  (n

  ulm

  etin

  g);

  1 ge

  bouw

  c.q

  . vo

  orzi

  enin

  g da

  t (a

  fval

  )wat

  er u

  it h

  et

  dece

  ntra

  le

  wat

  ersy

  stee

  m b

  enut

  ;

  Max

  imaa

  l 80%

  van

  het

  w

  ater

  verb

  ruik

  van

  het

  ge

  bied

  en

  gebo

  uwen

  be

  tref

  t dr

  inkw

  ater

  ;

  Min

  imaa

  l 1 g

  ebou

  w

  c.q.

  voo

  rzie

  ning

  in

  filtr

  eert

  (h

  emel

  )wat

  er b

  inne

  n he

  t pl

  ange

  bied

  ;

  Min

  imaa

  l 5.1

  00 m

  3/ja

  ar (

  afva

  l)w

  ater

  wor

  dt

  herg

  ebru

  ikt

  binn

  en h

  et

  gebi

  ed e

  n ge

  bouw

  en;

  Alle

  ele

  men

  ten

  waa

  rmee

  (af

  val)

  wat

  er

  wor

  dt g

  ezui

  verd

  of

  herg

  ebru

  ikt

  zijn

  zi

  chtb

  aar

  en v

  oorz

  ien

  van

  een

  tag;

  Wat

  erkw

  alitei

  t va

  n he

  t ef

  fluen

  t bi

  nnen

  het

  ge

  bied

  vol

  doet

  aan

  de

  dan

  geld

  ende

  eis

  en;

  2 ge

  bouw

  en c

  .q.

  voor

  zien

  inge

  n da

  t (a

  fval

  )wat

  er u

  it h

  et

  dece

  ntra

  le

  wat

  ersy

  stee

  m b

  enut

  ;

  Max

  imaa

  l 60%

  van

  het

  w

  ater

  verb

  ruik

  van

  het

  ge

  bied

  en

  gebo

  uwen

  be

  tref

  t dr

  inkw

  ater

  ;

  Min

  imaa

  l 2 g

  ebou

  wen

  c.

  q. v

  oorz

  ieni

  ngen

  in

  filtr

  eren

  (h

  emel

  )wat

  er b

  inne

  n he

  t pl

  ange

  bied

  ;

  Min

  imaa

  l 10.

  100

  m3/

  jaar

  (af

  val)

  wat

  er w

  ordt

  he

  rgeb

  ruik

  t bi

  nnen

  het

  ge

  bied

  en

  gebo

  uwen

  ;

  Alle

  ele

  men

  ten

  waa

  rmee

  (af

  val)

  wat

  er

  wor

  dt g

  ezui

  verd

  of

  herg

  ebru

  ikt

  zijn

  zi

  chtb

  aar

  en v

  oorz

  ien

  van

  een

  tag;

  Wat

  erkw

  alitei

  t va

  n he

  t ef

  fluen

  t bi

  nnen

  het

  ge

  bied

  is b

  eter

  dan

  de

  dan

  geld

  ende

  eis

  en;

  3 ge

  bouw

  en c

  .q.

  voor

  zien

  inge

  n da

  t (a

  fval

  )wat

  er u

  it h

  et

  dece

  ntra

  le

  wat

  ersy

  stee

  m b

  enut

  ;

  Max

  imaa

  l 40%

  van

  het

  w

  ater

  verb

  ruik

  van

  het

  ge

  bied

  en

  gebo

  uwen

  be

  tref

  t dr

  inkw

  ater

  ;

  Min

  imaa

  l 3 g

  ebou

  wen

  c.

  q. v

  oorz

  ieni

  ngen

  in

  filtr

  eren

  (h

  emel

  )wat

  er b

  inne

  n he

  t pl

  ange

  bied

  ;

  Min

  imaa

  l 12.

  350

  m3/

  jaar

  (af

  val)

  wat

  er w

  ordt

  he

  rgeb

  ruik

  t bi

  nnen

  het

  ge

  bied

  en

  gebo

  uwen

  ;

  Alle

  ele

  men

  ten

  waa

  rmee

  (a

  fval

  )wat

  er w

  ordt

  gez

  uive

  rd o

  f he

  rgeb

  ruik

  t zi

  jn z

  icht

  baar

  en

  voor

  zien

  van

  een

  tag

  ;

  Wat

  erkw

  alitei

  t va

  n he

  t ef

  fluen

  t bi

  nnen

  het

  geb

  ied

  is b

  eter

  dan

  de

  dan

  geld

  ende

  eis

  en;

  4 ge

  bouw

  en c

  .q.

  voor

  zien

  inge

  n da

  t (a

  fval

  )wat

  er u

  it h

  et d

  ecen

  tral

  e w

  ater

  syst

  eem

  ben

  ut;

  Max

  imaa

  l 20%

  van

  het

  w

  ater

  verb

  ruik

  van

  het

  geb

  ied

  en

  gebo

  uwen

  bet

  reft

  drink

  wat

  er;

  Min

  imaa

  l 4 g

  ebou

  wen

  c.q

  . vo

  orzi

  enin

  gen

  infil

  trer

  en a

  l het

  (h

  emel

  )wat

  er b

  inne

  n he

  t pl

  ange

  bied

  ;

  Min

  imaa

  l 17.

  750

  m3/

  jaar

  (a

  fval

  )wat

  er w

  ordt

  her

  gebr

  uikt

  bi

  nnen

  het

  geb

  ied

  en g

  ebou

  wen

  ;

  Referentieplan water gereed 2011

  Start realisatie lijn 2015

  Start realisatie park 2016

  Lijn gerealiseerd 2020

 • 24

  2022

  20

  20

  2014

  20

  18

  TIJ

  D 20

  16

  FUN

  CTIO

  NEEL

  GR

  OEN

  kwal

  iteits

  verb

  eter

  ing

  kwal

  iteits

  verb

  eter

  ing

  Bijdrage aan realisatie van de gewenste resultaten

  Start realisatie lijn 2015

  Start realisatie park 2016

  Lijn gerealiseerd 2020

  Park gerealiseerd 2025

  MFC gerealiseerd 2014

  Sta

  rt m

  etin

  g va

  n de

  bu

  iten

  luch

  tkw

  alitei

  t bi

  nnen

  de

  gren

  zen

  van

  het

  gebi

  ed

  (nul

  met

  ing)

  ;

  Het

  aan

  tal s

  oort

  en

  inhe

  emse

  flo

  ra e

  n fa

  una

  is

  gekw

  antific

  eerd

  bi

  nnen

  de

  gren

  zen

  van

  het

  gebi

  ed

  (nul

  met

  ing)

  ;

  Het

  aan

  tal

  inhe

  emse

  flo

  ra e

  n fa

  una

  is

  gekw

  antific

  eerd

  bi

  nnen

  de

  gren

  zen

  van

  het

  gebi

  ed

  (nul

  met

  ing)

  Van

  alle

  nie

  uwe

  gebo

  uwen

  is d

  e lu

  chte

  mis

  sie

  beke

  nd;

  Verh

  oogd

  aan

  tal m

  2 zi

  chtb

  aar

  groe

  n;

  De

  buiten

  luch

  t-kw

  alitei

  t bi

  nnen

  de

  gren

  zen

  van

  het

  gebi

  ed is

  ver

  bete

  rd

  t.o.

  v. d

  e nu

  lmet

  ing;

  Het

  aan

  tal s

  oort

  en

  inhe

  emse

  flo

  ra e

  n fa

  una

  binn

  en d

  e gr

  enze

  n va

  n he

  t ge

  bied

  is v

  erho

  ogd

  t.o.

  v. d

  e nu

  lmet

  ing;

  Het

  aan

  tal

  inhe

  emse

  flo

  ra e

  n fa

  una

  is v

  erho

  ogd

  t.o.

  v. d

  e nu

  lmet

  ing;

  Van

  alle

  nie

  uwe

  gebo

  uwen

  en

  1 be

  staa

  nd g

  ebou

  w is

  de

  luch

  tem

  issi

  e be

  kend

  en

  verlaa

  gd

  t.o.

  v. e

  erde

  re

  met

  inge

  n;

  Verh

  oogd

  aan

  tal m

  2 zi

  chtb

  aar

  groe

  n;

  De

  buiten

  luch

  t-kw

  alitei

  t bi

  nnen

  de

  gren

  zen

  van

  het

  gebi

  ed is

  ver

  bete

  rd

  t.o.

  v. e

  erde

  re

  met

  inge

  n;

  Het

  aan

  tal s

  oort

  en

  inhe

  emse

  flo

  ra e

  n fa

  una

  binn

  en d

  e gr

  enze

  n va

  n he

  t ge

  bied

  is v

  erho

  ogd

  t.o.

  v. d

  e ee

  rder

  e m

  etin

  gen;

  Het

  aan

  tal

  inhe

  emse

  flo

  ra e

  n fa

  una

  is v

  erho

  ogd

  t.o.

  v. e

  erde

  re

  met

  inge

  n;

  Van

  alle

  nie

  uwe

  gebo

  uwen

  en

  2 be

  staa

  nde

  gebo

  uwen

  is d

  e lu

  chte

  mis

  sie

  beke

  nd

  en v

  erla

  agd

  t.o.

  v.

  eerd

  ere

  met

  inge

  n;

  Verh

  oogd

  aan

  tal m

  2 zi

  chtb

  aar

  groe

  n;

  De

  buiten

  luch

  t-kw

  alitei

  t bi

  nnen

  de

  gren

  zen

  van

  het

  gebi

  ed is

  ver

  bete

  rd

  t.o.

  v. e

  erde

  re

  met

  inge

  n;

  Het

  aan

  tal s

  oort

  en

  inhe

  emse

  flo

  ra e

  n fa

  una

  binn

  en d

  e gr

  enze

  n va

  n he

  t ge

  bied

  is v

  erho

  ogd

  t.o.

  v. d

  e ee

  rder

  e m

  etin

  gen;

  Het

  aan

  tal

  inhe

  emse

  flo

  ra e

  n fa

  una

  is v

  erho

  ogd

  t.o.

  v. e

  erde

  re

  met

  inge

  n;

  Van

  alle

  nie

  uwe

  gebo

  uwen

  en

  3 be

  staa

  nde

  gebo

  uwen

  is d

  e lu

  chte

  mis

  sie

  beke

  nd

  en v

  erla

  agd

  t.o.

  v.

  eerd

  ere

  met

  inge

  n;

  Verh

  oogd

  aan

  tal m

  2 zi

  chtb

  aar

  groe

  n;

  De

  buiten

  luch

  t-kw

  alitei

  t bi

  nnen

  de

  gren

  zen

  van

  het

  gebi

  ed is

  ver

  bete

  rd

  t.o.

  v. e

  erde

  re

  met

  inge

  n;

  Het

  aan

  tal s

  oort

  en

  inhe

  emse

  flo

  ra e

  n fa

  una

  binn

  en d

  e gr

  enze

  n va

  n he

  t ge

  bied

  is v

  erho

  ogd

  t.o.

  v. d

  e ee

  rder

  e m

  etin

  gen;

  Het

  aan

  tal

  inhe

  emse

  flo

  ra e

  n fa

  una

  is v

  erho

  ogd

  t.o.

  v. e

  erde

  re

  met

  inge

  n;

  Van

  alle

  geb

  ouw

  en is

  de

  luch

  tem

  issi

  e be

  kend

  en

  verlaa

  gd t

  .o.v

  . ee

  rder

  e m

  etin

  gen;

  Min

  imaa

  l 81.

  575

  m2

  zich

  tbaa

  r gr

  oen;

  De

  buiten

  luch

  tkw

  alitei

  t bi

  nnen

  de

  gren

  zen

  van

  het

  gebi

  ed is

  ver

  bete

  rd

  t.o.

  v. e

  erde

  re m

  etin

  gen;

  Het

  aan

  tal s

  oort

  en

  inhe

  emse

  flo

  ra e

  n fa

  una

  binn

  en d

  e gr

  enze

  n va

  n he

  t ge

  bied

  is v

  erho

  ogd

  t.o.

  v. d

  e ee

  rder

  e m

  etin

  gen;

  Het

  aan

  tal i

  nhee

  mse

  flo

  ra

  en fau

  na is

  ver

  hoog

  d t.

  o.v.

  eer

  dere

  met

  inge

  n;

 • 25

  2022

  20

  20

  2014

  20

  18

  TIJ

  D 20

  16

  AR

  CH

  EO

  LOG

  IE &

  CU

  LTU

  UR

  HIS

  TO

  RIE

  kwal

  iteits

  verb

  eter

  ing

  kwal

  iteits

  verb

  eter

  ing

  Bijdrage aan realisatie van de gewenste resultaten

  Start realisatie lijn 2015

  Start realisatie park 2016

  Lijn gerealiseerd 2020

  Park gerealiseerd 2025

  MFC gerealiseerd 2014

  Een

  groe

  iend

  aan

  tal

  arch

  eolo

  gisc

  he-

  /cu

  ltuu

  rhis

  torisc

  he

  elem

  ente

  n zi

  jn

  voor

  zien

  van

  een

  in

  form

  atie

  mid

  del c

  q ta

  g;

  10.6

  26 m

  2 ar

  cheo

  logi

  sche

  el

  emen

  ten

  zijn

  op

  tim

  aal e

  n m

  assa

  al z

  icht

  baar

  ;

  5.44

  4 m

  2 ar

  cheo

  logi

  sche

  el

  emen

  ten

  hebb

  en

  een

  dire

  cte

  rela

  tie

  met

  her

  nieu

  wba

  re

  ener

  gie,

  con

  tinu

  e m

  ater

  iaal

  krin

  glop

  en,

  zelfv

  oorz

  ieni

  ng in

  w

  ater

  of fu

  nction

  eel

  groe

  n;

  Een

  groe

  iend

  aan

  tal

  arch

  eolo

  gisc

  he-

  /cu

  ltuu

  rhis

  torisc

  he

  elem

  ente

  n zi

  jn

  voor

  zien

  van

  een

  in

  form

  atie

  mid

  del c

  q ta

  g;

  Verh

  oogd

  aan

  tal m

  2 ar

  cheo

  logi

  sche

  el

  emen

  ten

  zijn

  op

  tim

  aal e

  n m

  assa

  al z

  icht

  baar

  ;

  Verh

  oogd

  aan

  tal m

  2 ar

  cheo

  logi

  sche

  el

  emen

  ten

  hebb

  en

  een

  dire

  cte

  rela

  tie

  met

  her

  nieu

  wba

  re

  ener

  gie,

  con

  tinu

  e m

  ater

  iaal

  krin

  glop

  en,

  zelfv

  oorz

  ieni

  ng in

  w

  ater

  of fu

  nction

  eel

  groe

  n;

  Een

  groe

  iend

  aan

  tal

  arch

  eolo

  gisc

  he-

  /cu

  ltuu

  rhis

  torisc

  he

  elem

  ente

  n zi

  jn

  voor

  zien

  van

  een

  in

  form

  atie

  mid

  del c

  q ta

  g;

  Verh

  oogd

  aan

  tal m

  2 ar

  cheo

  logi

  sche

  el

  emen

  ten

  zijn

  op

  tim

  aal e

  n m

  assa

  al z

  icht

  baar

  ;

  Verh

  oogd

  aan

  tal m

  2 ar

  cheo

  logi

  sche

  el

  emen

  ten

  hebb

  en

  een

  dire

  cte

  rela

  tie

  met

  her

  nieu

  wba

  re

  ener

  gie,

  con

  tinu

  e m

  ater

  iaal

  krin

  glop

  en,

  zelfv

  oorz

  ieni

  ng in

  w

  ater

  of fu

  nction

  eel

  groe

  n;

  Een

  groe

  iend

  aan

  tal

  arch

  eolo

  gisc

  he-

  /cu

  ltuu

  rhis

  torisc

  he

  elem

  ente

  n zi

  jn

  voor

  zien

  van

  een

  in

  form

  atie

  mid

  del c

  q ta

  g;

  Verh

  oogd

  aan

  tal m

  2 ar

  cheo

  logi

  sche

  el

  emen

  ten

  zijn

  op

  tim

  aal e

  n m

  assa

  al z

  icht

  baar

  ;

  Verh

  oogd

  aan

  tal m

  2 ar

  cheo

  logi

  sche

  el

  emen

  ten

  hebb

  en

  een

  dire

  cte

  rela

  tie

  met

  her

  nieu

  wba

  re

  ener

  gie,

  con

  tinu

  e m

  ater

  iaal

  krin

  glop

  en,

  zelfv

  oorz

  ieni

  ng in

  w

  ater

  of fu

  nction

  eel

  groe

  n;

  Een

  groe

  iend

  aan

  tal

  arch

  eolo

  gisc

  he-

  /cu

  ltuu

  rhis

  torisc

  he e

  lem

  ente

  n zi

  jn

  voor

  zien

  van

  een

  in

  form

  atie

  mid

  del c

  q ta

  g;

  Min

  imaa

  l 12.

  290

  m2

  arch

  eolo

  gisc

  he e

  lem

  ente

  n zi

  jn

  optim

  aal e

  n m

  assa

  al z

  icht

  baar

  ;

  Min

  imaa

  l 6.2

  13 m

  2 ar

  cheo

  logi

  sche

  ele

  men

  ten

  hebb

  en e

  en d

  irec

  te r

  elat

  ie m

  et

  hern

  ieuw

  bare

  ene

  rgie

  , co

  ntin

  ue

  mat

  eria

  alkr

  ingl

  open

  , ze

  lfvoo

  rzie

  ning

  in w

  ater

  of

  func

  tion

  eel g

  roen

  ;

 • 1

  -